Page 30

¶ÈàôÊ

²Üìî²Ü¶àôÂÚ²Ü Ìð²¶ð²ÚÆÜ êä²èܲÈÆøܺð

Ներկայումս գոյություն չունի անվտան­ գության ծրագրային սպառնալիքների միաս­ նա­ կան և համընդհանուր դասակարգում։ Սակայն առավել տարածված դասակարգ­ման համաձայն՝ սպառնալիքները բաժանվում են երեք խմբի՝ 1. Վնասակար ծրագրեր, 2. Վնասակար ցանցային տեխնոլոգիա­ ներ, 3. Խոցելի գործառույթներ

1. Վնասակար ծրագրեր Վնասակար ծրագրերն (malicious software, malware) այն բոլոր ծրագրերի միասնական անվանումն է, որոնց նպատակն է այս կամ այն կերպ վնասել վերջնական օգտագործողի համակարգիչը։ Չնայած որոշ տարակարծություններին՝ փորձագետներն առանձնացնում են 5հիմնական տարատեսակներ։ 1.1 Trojan (trojan horse, «տրոյական ձիեր», «տրոյաններ») վնասակար ծրագրերի այս տարատեսակը սկսել է առանձնացվել, երբ հայտնվեցին առաջին վիրուսները, որոնք, «դիմակավորվելով» որպես օգտակար ծրագիր, ստիպում են օգտագործողին բացել դրանք։ Ներկայումս այս խմբին են դասվում տեղեկույթի գողության, ոչնչացման, փոփոխման ծրագրերը, առանձին համակարգիչների և ցանցերի աշխատանքը խաթարող տարբեր ծրագրեր։ Այս ²Üìî²Ü¶ вزò²Üò

29

Անվտանգ համացանց  

Ձեռնարկում նկարագրված է համացանցը, դրանում հաղորդակցման հարթակները, համացանցային վտանգներն ուդրանցից պաշտպանությունը, համացանցային հաղորդակ...

Advertisement