Page 26

ìÆøÆܺð

¶ÈàôÊ Վիքին վեբ կայքի տեսակ է, որի կառուցվածքն ու բովան­ դա­­կությունը օգտագործողները կա­­րող են միասին փո­փոխել: Փոփո­ խումը և լրացումը կատար­ վում են վիքի կայքերի տրա­ մադ­ րած հարմարավետ գոր­ ծիքների օգնությամբ:

Վիքիների առանձնա­հատկութ­ յուններից մեկն այն է, որ գրված նյութերը իրար հետ սերտորեն կապվում են հղումների միջոցով, ստեղծելով մի կուռ ցանց: Հղումները, որպես կանոն, ինքնուրույն են գեներացվում: Այսպես, եթե ունենք Վարդան Մամիկոնյանի մասին նյութ, ապա ստեղծում ենք «Վարդանանքի» մասին նյութ, որտեղ հիշատակվում է Վարդան Մամիկոնյանի անունը, ապա մեքենայորեն այդ անունը դառնում է հղում դեպի Մամիկոնյանի մասին նյութը: Վիքի տիպի կայքերի ամենահայտնի օրինակը վիքիպեդիան է (http://wikipedia.org): Այս կայքը ազատ բազմալեզու հանրագիտարան է, որը լրացվում է հենց կայքի այցելուների կողմից: Վիքիպեդիա անվանումը գալիս է վիքի (wiki) տեխնոլոգիայի անվան և էնցիկ­ լոպեդիա (հանրագիտարան) բառերի միացությունից: Այսօր արդեն վիքիպեդիան աշխարհի ամենամեծ հանրագիտարանն է, նրանում կա ավելի քան 19 միլիոն հոդված, այդ թվում՝ մոտ 15000 հայերեն հոդված: Ցավոք, հայերեն հոդվածների, նյութերի թիվը դեռևս խիստ ²Üìî²Ü¶ вزò²Üò

25

Անվտանգ համացանց  

Ձեռնարկում նկարագրված է համացանցը, դրանում հաղորդակցման հարթակները, համացանցային վտանգներն ուդրանցից պաշտպանությունը, համացանցային հաղորդակ...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you