Page 1

De slimme meter Klaar voor de toekomst

iedereen energie


Met de slimme meter bent u klaar voor de toekomst Liander maakt zijn energienetten klaar

diensten voor de slimme meter leiden tot

voor de toekomst. Net als de auto-, de

meer gemak en energiebesparing. In

telefoon- en bankindustrie worden ook

januari 2012 is Liander gestart met het

de energienetten gedigitaliseerd. De

plaatsen van slimme meters. Huizen waar

slimme meter vormt hierbij een belang-

de energiemeters of de leidingen aan

rijke schakel. Deze digitale energiemeter

vervanging toe zijn, krijgen ze het eerst.

geeft de meterstanden op afstand door.

Ook in nieuwbouwhuizen komen slimme

De slimme meter is noodzakelijk om

meters. Vanaf 2014 zijn de andere

maatschappelijke, technische en ecologi-

huishoudens in het werkgebied van

sche ontwikkelingen te ondersteunen en

Liander aan de beurt. In 2020 is aan 80%

het energienet betaalbaar en beheers-

van de Nederlandse huishoudens een

baar te houden. Nieuwe producten en

slimme meter aangeboden.


doorgegeven. Bovendien kunt u via de slimme meter uw energieverbruik beter in de gaten houden. De slimme meter bespaart zelf geen energie, maar het wordt wel mogelijk om er apparaten of software op aan te sluiten die u laten zien hoeveel u verbruikt. Dat maakt energiebesparing eenvoudiger. Waarom krijgt u een slimme meter? Wat is een slimme meter?

We verbruiken steeds meer energie.

Een slimme meter is een digitale energieme-

Tegelijkertijd worden de natuurlijke

ter. Hij vervangt uw huidige meter. De

hulpbronnen, zoals olie en aardgas, steeds

slimme meter wordt zes keer per jaar

schaarser. Daarom is het belangrijk om

automatisch uitgelezen, zodat uw energiele-

slimmer om te gaan met energie. Er zullen

verancier de 2-maandelijkse verbruiksover-

bijvoorbeeld steeds meer elektrische

zichten kan versturen. Daarnaast zijn deze

vervoermiddelen rondrijden. Dat heeft

gegevens voor uw energieleverancier

invloed op het elektriciteitsnet. De slimme

zichtbaar voor het opmaken van de jaarafre-

meter is de eerste stap naar een duurzame

kening, of als u verhuist of als u van

energievoorziening. In de toekomst wordt

energieleverancier wisselt. U hoeft niet meer

steeds meer gebruik gemaakt van ‘slimme

thuis te blijven voor de meteropnemer en u

netten’ of ‘smart grids’. Deze energienetwer-

hoeft de meterstanden niet meer zelf door te

ken kunnen energie en informatie niet

geven. U krijgt de slimme meter gratis.

alleen versturen, maar ook ontvangen. Het net ‘weet’ waar een tekort of een overschot

Welke voordelen biedt de slimme meter?

aan energie ontstaat. Een overschot kan

De slimme meter biedt een aantal voordelen

ontstaan omdat bewoners zelf energie

boven de huidige meter. De eindafrekening

opwekken, bijvoorbeeld via zonnepanelen.

is direct gebaseerd op de actuele meterstan-

Met slimme netten is direct duidelijk hoeveel

den. Eventuele schattingen van meterstan-

energie er ergens nodig is. Daardoor zijn er

den behoren hiermee tot het verleden.

minder grote investeringen nodig. Dat is

Misverstanden over betalingen zullen

beter voor het milieu en het bespaart geld.

minder vaak voorkomen. Als u verhuist of

Liander zorgt dat u nu al een slimme meter

overstapt naar een andere energieleverancier

krijgt. U bent dan vast voorbereid op de

worden de standen automatisch goed

slimme energie van de toekomst.


Hoe verloopt de installatie van de slimme

Tijdens de installatie worden elektriciteit en

meter?

gas tijdelijk afgesloten. Soms moet een

Sinds januari 2012 vervangt Liander de

aantal bewoners tegelijk aanwezig zijn,

energiemeter door een slimme meter in

bijvoorbeeld als u in een appartementen-

huizen waar de huidige energiemeters of de

complex woont waar de energievoorziening

leidingen aan vervanging toe zijn. Ook in

van verschillende woningen aan elkaar

nieuwbouwwoningen komen slimme

gekoppeld is. In dat geval kan de totale

meters. De plaatsing is gratis. Het is

installatie een dag duren.

belangrijk dat u thuis bent om de deur te openen voor de installateur. Het duurt

Hoe zit het met uw privacy?

gemiddeld een uur om een slimme meter te

EĂŠn keer in de twee maanden geeft de

plaatsen. In het geval dat de leidingen ook

slimme meter uw meterstanden door voor

worden vervangen, kan het langer duren.

uw verbruiksoverzichten. Liander krijgt


geen inzicht in deze gegevens. Ook kan

Wat gebeurt er met uw gegevens?

Liander niet zien wanneer u wel of niet

Net als nu ontvangt u ĂŠĂŠn keer per jaar een

thuis bent. Daarnaast is aan de meterstan-

jaarafrekening van uw energieleverancier.

den niet te zien wat voor apparaten u in

Nieuw is dat u zes keer per jaar een

huis heeft en of u bijvoorbeeld veel televisie

verbruiksoverzicht van de energieleveran-

kijkt. Liander en uw energieleverancier

cier ontvangt. Verder worden uw meter-

moeten zich houden aan de Wet

standen alleen doorgegeven als u verhuist

Bescherming Persoonsgegevens. Ook

of als u overstapt naar een andere leveran-

andere partijen krijgen uw gegevens

cier. Het kan wel voorkomen dat er techni-

niet te zien. Liander zorgt ervoor

sche gegevens worden doorgegeven die

dat het dataverkeer optimaal is beveiligd.

noodzakelijk zijn voor het beheer of

Het slimme metersysteem is uitgebreid

onderhoud van het energienet. Bijvoorbeeld

getest en beveiligd tegen inbraakpogingen.

om storingen te voorkomen of te beperken.


Afgezien daarvan heeft Liander geen zicht

display, het winnen van grondstoffen en

op uw gegevens. Zo is het in de wet

plaatsen van de slimme meter: het wordt

vastgelegd.

allemaal Fair. De eerste stappen zijn gezet. Neem de inzameling en verwerking van

Is de slimme meter verplicht?

oude meters: nu al recyclen we 85% van de

De slimme meter is niet verplicht in

meters. Bestaande meters die we vervangen

Nederland. U kunt ervoor kiezen om hem

door een slimme meter, worden gedemon-

door Liander te laten blokkeren. Dat

teerd door medewerkers van een sociale

betekent dat de meterstanden niet op

werkplaats en milieuvriendelijk verwerkt.

afstand kunnen worden doorgegeven. De

Slimme meters die defect zijn, repareren we

meteropnemer komt dan nog steeds langs

waar mogelijk met werkende onderdelen

om de standen op te nemen, of u moet ze

van andere defecte meters. Ook in het

zelf jaarlijks doorgeven. Ook ontvangt u

gebruik van grondstoffen hebben we de

geen tussentijdse verbruiksoverzichten. Als

eerste afspraken gemaakt. Grondstofdelvers

u de slimme meter echt niet wilt, kunt u

krijgen voortaan een eerlijke prijs voor hun

hem weigeren. U houdt dan uw oude meter,

grondstoffen. Voor de verpakking van de

of u krijgt een digitale meter die niet slim is

meters wordt een minimale hoeveelheid

en niet geschikt voor nieuwe diensten die u

grondstof gebruikt. Daardoor is hij lichter

helpen energie te besparen. Wilt u de

en neemt minder ruimte in tijdens het

slimme meter blokkeren of weigeren, dan

transport. De verpakking is volledig

kunt u dat aangeven via

recyclebaar. Volledig duurzaam is de slimme

www.liander.nl/slimmemeter.

meter nog lang niet. Maar dat is voor Liander juist een reden om door te gaan.

Wat kost de slimme meter u?

Wilt u meer weten over de duurzame

De slimme meter kost u niets extra.

slimme meter? Op onze website vindt u

U betaalt dezelfde prijs voor energie als met

meer informatie over bijvoorbeeld het

uw huidige meter. Ook blijft u dezelfde

gebruik van grondstoffen, de productie en

meterhuur betalen. De Nederlandse

het recyclen van de slimme meter:

Mededingingsautoriteit (NMa) stelt het

www.liander.nl/fairmeter

bedrag voor meterhuur jaarlijks vast. Welke mogelijkheden biedt de slimme De slimme meter is een duurzame meter

meter in de toekomst?

De slimme meter bevordert duurzaam

Het aanbod van producten en diensten die u

energiegebruik. Maar dat is niet genoeg.

helpen om energie te besparen zal naar

Liander wil een meter die ook zĂŠlf duurzaam

verwachting snel groeien. Met een display

en fair is. Een meter waarvan alle

dat u met de slimme meter verbindt of

onderdelen worden geproduceerd en

bijvoorbeeld via een programma op uw

gebruikt met zo min mogelijk schade voor

computer of smartphone heeft u direct

mens of milieu. Batterijen, onderdelen,

inzicht in uw energiegebruik. Maar er is


meer mogelijk. U ziet bijvoorbeeld wanneer de energie goedkoop is, omdat het hard waait en er dus veel windenergie is. Het is ook waarschijnlijk dat er meer verschillende tarieven zullen ontstaan, zoals er nu al dag- en nachttarieven zijn. Uw energieleverancier kan u contracten op maat gaan aanbieden. Voor al deze toekomstmogelijkheden is de slimme meter de basis. Energie besparen = geld besparen Zuinig omgaan met energie is goed voor het milieu . Maar het scheelt u ook gewoon geld. Door zuinig te zijn met energie, beperkt u de energiekosten. Met behulp van een slimme meter krijgt u meer inzicht in uw energieverbruik. Zo weet u direct waarop u kunt besparen. Als u een slimme meter heeft, stuurt uw energieleverancier u verbruiksoverzichten toe. Sluit u een energieverbruiksmanager aan op uw slimme meter, dan krijgt u bijvoorbeeld via een smartphone, tablet of computer nog gedetailleerder inzicht in uw energieverbruik. Hoe meer inzicht, hoe makkelijker het wordt om de energiekosten te beperken. Geld besparen met behulp van de slimme meter? Bekijk de filmpjes met tips op www.liander.nl/geldbesparen

Meer weten? www.liander.nl/slimmemeter www.rijksoverheid.nl/slimmemeter www.consuwijzer.nl Klantenservice Liander: 0900 263 26 30 (â‚Ź 0,10 per minuut, ma-vrij 8.00-17.00 uur)


Liander N.V. Postbus 50 6920 AB Duiven www.liander.nl

Brochure Liander "Geld besparen"  

Liander maakt zijn energienetten klaar voor de toekomst. Net als de auto-, de telefoon- en bankindustrie worden ook de energienetten gedigit...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you