Page 1

Onze activiteiten in 2018 Jaarverslag

1

Huisartsenkring Gelre-IJssel


Inhoud • Blijf uw mening geven! • Welke boodschap gaf u ons mee? • Onze activiteiten 1 Zorgverzekeraars 2 Voortzetting van onze initiatieven 3 LHV regio Oost-Nederland verenigt krachten voor kwaliteit • Vooruitblik: wat doen wij voor u? 1 Verbinding LHV en regio 2 Randvoorwaarden voor werken aan kwaliteit

3 Overleg zorgverzekeraars bovenregionaal 4 Uitwisseling in de regio 5 Aanspreekpunt voor individuele huisartsen 6 Aanspreekpunt voor derden

• Neem contact met ons op!

2

Huisartsenkring Gelre-IJssel


Inleiding: wat is de kern van ons vak? Wat is de kern van ons vak? Samen met u verkenden we deze vraag, om de Woud­ schoten Conferentie in januari 2019 voor te bereiden. We werken aan één LHV waarin iedere kring een taken en functiepakket invult. We deden de eerste voorbereidingen om deze taken en functies binnen de regio goed af te stemmen. Het benutten van elkaars toegevoegde waarde en synergie stelt ons in staat om onze krachten te bun­ delen en doelen beter te realiseren. Ook in 2019 werken we hieraan! Dertien koppels mentoren en mentees deden inspiratie van elkaar op. Het mentorschap verbindt generaties huisartsen. Zowel mentoren als mentees gaven aan dat dit tra­ject voor hen persoonlijk van waarde is. U gaf ons uw mening en inspiratie voor al die zaken die ons vak aangaan en in de LHV ledenraad aan de orde komen. Leest u over dit alles verder in het jaarverslag 2018. We gaan er van uit dat u ook in 2019 met ons meedenkt. Uw inbreng vormt de basis van ons werk. We zien er naar uit u persoonlijk te spreken! Hartelijke groet, Bestuur Huisartsenkring Gelre-IJssel

Marten Broekens voorzitter

Christine van der Pol vertegenwoordiger vanuit Oude IJssel

3

Huisartsenkring Gelre-IJssel

Joost Siegelaar René van Ampting secretaris/ vertegenwoordiger penningmeester vanuit Zutphen

Hans Uijen vertegenwoordiger vanuit Deventer


Blijf uw mening geven! We spreken u graag persoonlijk. Ieder signaal en elke vraag behandelen we ­ deskundig en met zorg. Hierdoor weten we ­ wat er bij u leeft en spelen daarop in. U kunt uw reacties kwijt bij uw kring­ vertegenwoordiger, tijdens de kring­ leden­raad of in onze Ha-webgroep. Op Ha-web plaatsen we korte berichten met de belangrijkste boodschappen uit de

LHV-beleidsnotities. En we stellen u hierover gerichte vragen. We horen op deze manier graag uw mening over de ontwikkelingen in ons vak. Sluit u aan op onze Hawebgroep https://haweb.nl/groep/ledenhuisartsenkringgelre-ijssel of mail ons uw mening: huisartsenkringgelreijssel@ lhv.nl

‘We zijn de verbinding tussen de LHV en de huisartsen in onze regio’

Welke boodschap gaf u ons mee? Wij maken ons graag sterk voor het behartigen van uw belangen. Uw mening is daarbij essentieel. We spraken u persoonlijk, via uw vertegenwoordiger of Ha-web. Ook in 2018 brachten wij uw standpunten onder de aandacht van de LHV-ledenraad: • ANW: u vindt de ANW-zorg een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor alle huisartsen. Vanuit onze kring vroegen we tijdens de LHV ledenraad aandacht voor de capaciteit om de werkdruk in de ANW te verminderen. Het is voor ons nu vaak al lastig om de diensten in te vullen. Laat staan als we per uur minder patiënten zien (van vijf naar vier patiënten). We hebben er vooral op aangedrongen de vraag te verminderen; het moet duidelijk zijn dat het bij ANW-zorg gaat om spoedzorg. We vroegen ook om naar de triage en voorlichting te kijken. Landelijk zijn er wachtkamerfilmpjes over ANW gemaakt: http://eerstehulpbijoverbelasting.nl/ En voor de zomer gingen er ANW-pilots van start. Meer informatie leest u op https:// praktijkvoorbeeldenanw.lhv.nl/

4

Huisartsenkring Gelre-IJssel


• Tekort huisartsen en ondersteuners; dit vraagt veel aandacht. Zowel voor opvolging, waarneming als voor de steeds grotere vraag naar huisartsenzorg. Concrete oplossingen zoals meer tijd voor de patiënt en minder werkdruk vindt iedereen van belang. Dit dient gerealiseerd te zijn, voordat er werk of kwaliteitseisen bijkomen. • Hoofdlijnenakkoord huisartsenzorg: u gaf aan dat verzekeraars vaak een andere blik hebben op de afspraken dan de huisartsenzorg. De juiste zorg op de juiste plek wordt centraal gesteld, terwijl de capaciteit in de huisartsenzorg achterblijft. U pleitte voor meer ruimte voor investeringen in meer tijd voor de patiënt. Ook wilt u aandacht voor het automatisch doorschuiven van zorg naar de huisarts. En een kritische blik op de efficiency winst van automatiseringsprojecten. • Vanuit onze kring is aandacht gevraagd voor de regeldruk en administratieve lasten, die blijven terugkomen. De LHV geeft in het jaarplan 2019 aan daarvoor geen nieuwe initiatieven op te starten, maar zorgt wel voor ondersteuning van de regiegroep van VWS (Ontregel de Zorg) en het bestaande meldpunt bureaucratie en administratieve lasten. U kunt daar nog steeds meldingen doorgeven, waarop dan actie kan worden ondernomen.

Onze activiteiten 1 Zorgverzekeraars Menzis Huisartsenkring Gelre IJssel en de vertegenwoordigers van drie andere huisartsen­ kringen, regionale huisartsenorganisaties en gezondheidscentra overlegden samen met Menzis. Dit jaar hebben we tijd besteed aan de onderlinge samenwerking. Centraal stonden de uitvoering van het contract 2018/2019 en het beleid voor 2020 en verder. Bij de uitvoering van het contract 2018/19 vroeg de nieuwe systematiek voor de prestatiebeloning doelmatig voorschrijven veel aandacht. Hier zaten technisch de nodige haken en ogen aan. De afspraak om binnen het jaar uit te betalen werd daar­door niet nagekomen. We bereikten dat Menzis eerder dan andere grote ver­ zekeraars de prestatie betaalbaar stelden voor alle praktijken. Voor het beleid 2020 hebben we bepleit dat de ambities en doelen aansluiten bij de Triple Aim Plus One gedachte: - verbeteren van de gezondheidsuitkomsten; - verbeteren van de ervaren kwaliteit van zorg; - het verlagen/beheersen van de kosten per verzekerde; - en zeker ook het verhogen van het werkplezier van de zorgaanbieders.

5

Huisartsenkring Gelre-IJssel


Om dit te realiseren zijn volgens ons met name meer tijd voor de patiënt, regel­ ruimte en adequate financiering van belang. We vroegen aandacht voor goede af­spraken over verwijzing naar o.a. de GGZ. Om de werkdruk overdag en in de ANW te verlagen vragen goede voorlichting, preventie en zelfmanagement door de patiënt aandacht. Specifiek vroegen we aandacht voor de zorg voor kwetsbare ouderen thuis en in kleinschalige woonvormen. Zorgverlening aan deze groep vraagt goede randvoor­ waarden. We willen allemaal vereenvoudiging van de systematiek en eisen aan de module ouderenzorg. Ook zien we graag realistische toekomstbestendige uitgangs­ punten voor de berekeningen. Hiervoor hebben we uiteindelijk gehoor gekregen. Er komen vanaf 2020 verbeteringen in de module ouderenzorg. Voor iedere praktijk komt daarnaast een basis POH-S beschikbaar. De bestaande overgangsregelingen verdwijnen dan. Omdat de wachttijden bij GGZ-instellingen toenemen, blijven patiënten steeds langer onder de hoede van de huisartsenpraktijk. Het maximaal aantal uren POH-GGZ is 12 uur. We riepen Menzis op om meer ruimte te creëren voor POHGGZ, zonder gedoe met business cases. Regionaal biedt Menzis hiervoor nu mogelijkheden. Menzis gaf aan de afspraken uit het Hoofdlijnenakkoord te volgen en te investeren in goede huisartsenzorg. Voor de prestatiebeloningen zal meer nadruk komen te lig­gen op regionaal af te spreken speerpunten en op implementatie van het nieuwe kwaliteitsbeleid huisartsenzorg. Daarnaast gaven we aan dat een aantal M&I ver­ richtingen nader aandacht vragen, zowel inhoudelijk als qua tariefstelling. Ook dit vraagt verdere uitwerking in 2019. Eno

‘ENO toont lef om de huisartsen te faciliteren met meer tijd voor de patiënt’, Hans Uijen, vertegenwoordiger vanuit Deventer In 2018 is met Eno uitgebreid en constructief overlegd door de HCDO in samen­ wer­king met het kringbestuur Gelre IJssel en LHV bureau Oost-Nederland. Voor het nieuwe contract was de belangrijkste wens meer tijd voor de patiënt concreet vorm te geven in de regio. Dit naast de voortzetting van de goedwerkende bestaande af­spraken over samenwerking op het gebied van onder andere ouderenzorg. Het lukte dit te vertalen in een module Meer tijd voor de patiënt in een nieuw meerjarig contract. Eno is hiermee de eerste verzekeraar die dit voor al hun contractanten mogelijk maakt.

6

Huisartsenkring Gelre-IJssel


De HCDO speelt een zeer actieve rol in de ondersteuning van de deelnemende prak­tijken. Hiervoor was direct al veel belangstelling van de leden. De module voorziet in maat­werk, uitgaande van uitbreiding van capaciteit van de praktijken met huisartsen of andere ondersteuners zoals Physician Assistants. Daarnaast blijft Eno ruime mogelijk­heden bieden voor POH-S en praktijkmanagement. In 2018 is ook een module advan­ced care planning toegevoegd. Zilveren Kruis Het kringbestuur was actief betrokken bij het landelijk overleg (namens 7 huisartsen­ kringen) met Zilveren Kruis over het inkoopbeleid en de contractering. Helaas bleek het in 2018 niet mogelijk tot overeenstemming te komen over hoe om te gaan met de uitgangspunten vanuit het landelijke hoofdlijnenakkoord. Naar onze mening investeert Zilveren Kruis te weinig in gewenste en noodzakelijke uitbreiding van capaciteit, onder­steuning en zorgvernieuwing. Veel leden hebben hierover hun ongenoegen geuit, ook vanuit onze regio. Vanuit de kringen is telkens aangedrongen op meer ruimte voor POH-S, praktijk­ma­na­ gement en vernieuwing, terwijl ook indexering van bestaande tarieven moest plaats­ vinden om de stijgende kosten bij te houden. Na onder andere veel lande­lijke publici­ teit en gesprekken met o.a. VWS, kwam Zilveren Kruis pas in 2019 in beweging.

2

Voortzetting van onze initiatieven

Mentorschap

‘Je bent er niet om antwoorden op vragen te geven, maar om met iemand mee te kijken, vragen te stellen en de mentee daarmee te helpen zelf de antwoorden te vinden’. In 2017 starten 13 koppels met het mentorschapstraject. In 2018 zijn alle trajecten af­gerond en vond de eindevaluatie plaats. Hieruit blijkt dat het mentorschap generaties huisartsen verbindt en voorziet in een behoefte. De opgedane kennis en expertise met mentorschap is in 2018 overgedragen aan vier andere huisartsenkringen. In 2019 starten we in deze regio (en bij de andere huisartsenkringen) opnieuw met het mentor­schapstraject. Wilt u meer informatie? Informatie voor mentoren Informatie voor mentees (< 10 jaar werkervaring)

7

Huisartsenkring Gelre-IJssel


ROAZ De huisartsenkring neemt deel aan het bestuurlijk Netwerk Acute Zorg Zwolle. In de acute zorg gaat het om snelheid en samenwerking. Hoe krijgen we de patiënt zo snel mogelijk op de juiste plek? Verschillende organisaties en zorgaanbieders als ziekenhuizen, ambulancediensten, meldkamers, GGZ, huisartsen en verloskundigen werken in het ROAZ samen om dit te bereiken. Het is belangrijk dat partijen van elkaar weten hoe ze werken en welke ver­ant­ woordelijkheden daarbij horen. Daarvoor zijn er verschillende overleggen: - Bestuurlijk overleg ROAZ - Voorbereidingscommissie - Focusgroepen/themagroepen De huisartsenkring neemt om uw belangen in deze keten te behartigen deel aan het bestuurlijk overleg. We ondertekenden in 2018 bijvoorbeeld het Kwaliteitskader Acute Zorg niet, omdat wij niet garant kunnen staan voor implementatie van dit kader in alle huisartspraktijken. Naast samenwerken in acute situaties moeten we goed voorbereid zijn op crises en rampen. De Regionale Huisartsen Organisaties onderhouden het Huisartsen Rampen Opvang Plan en verzorgen voor huisartsen Opleiden Trainen en Oefenen voor acute situaties. Denksessies Kernwaarden huisartsenzorg ‘Woudschoten conferentie’ Op 4 september 2018 vond er in Zutphen een goed bezochte denksessie plaats ter voorbereiding op de Woudschoten conferentie. Huisartsen gingen aan de slag met een groot aantal thema’s, zoals de ANW, preventie, poortwachtersrol en organisatie van de zorg. De bijeenkomsten werden geleid door de Argumentenfabriek getrainde collega’s. De uitkomsten werden via een computerprogramma direct doorgegeven aan de landelijke organisatie, waarin alle huisartsenorganisaties en –opleidingen vertegenwoordigd zijn. Deze organisatie verwerkte de uitkomsten onder andere in een enquête voor alle huisartsen, die in het najaar 2018 werd uitgezet. Op 19 januari 2019 vond de afsluitende conferentie plaats in Woudschoten, waar de kernwaarden huisartsenzorg werden vastgesteld voor de toekomst.

8

Huisartsenkring Gelre-IJssel


3 LHV regio Oost-Nederland verenigt krachten voor kwaliteit De Huisartsenkring Gelre-IJssel ondersteunt samen met Huisartsenkring De Gelder­ se Rivieren en Twente de EKC-ers in de regio Oost-Nederland met nascholingen. Daarnaast betaalt de kring de Perifeer Accreditatie Medewerker. Bovendien stimu­ leert het kringbestuur deelname aan intercollegiale toetsing. In deze paragraaf leest u wat we hiervoor in 2018 aan activiteiten ondernamen. Ont-moet uzelf en elkaar: EKC-trainingen met Daniel Ofman

‘Boven verwachting, heel boeiend en toepasbaar op alle vlakken’. ‘Het geeft stof tot nadenken en om in de praktijk te gebruiken’. Daniel Ofman verzorgde op 10 januari een training voor EKC-ers uit de regio OostNederland. Centraal stond hierbij te waarderen wat je van nature gegeven is aan kwaliteiten. En op basis hiervan samen te kijken welke taken in de toetsgroep het best bij welke persoon passen. Succesvolle samenwerking is een gevolg van een driedimensionale benadering waarin alles klopt, namelijk werken aan de juiste inhoud (HET), met de juiste houding (IK) en in de juiste verhouding (WIJ). Totaal deden 24 EKC-ers mee aan de bijeenkomst, uit de Huisartsenkring Gelre IJssel waren er vier deelnemers. EKC verdiepingstraining kernkwadranten Welke kwaliteiten hebben de huisartsen in mijn toetsgroep? Hoe kunnen de deelnemers elkaar versterken? Hoe kan ik het functioneren van de toetsgroep op een hoger plan tillen? Dit waren de vragen waar het verdiepingsprogramma om draaide. Op 18 januari en 21 februari verzorgde Daniel Ofman voor tien EKC-ers (het maximale aantal deelnemers) een verdiepingstraining over de kernkwadranten.

9

Huisartsenkring Gelre-IJssel


Trainingsdoelen waren: - inzicht krijgen in eigen kernkwaliteiten, valkuilen, uitdagingen en allergieën; - ervaren van diverse methoden om kernkwadranten te vormen en voor anderen inzichtelijk te maken; - leren toepassen van de integrale benadering voor uw toetsgroep (en natuurlijk ook in eigen praktijk); - ervaren van de toepassingsmogelijkheden van het model: bij samenwerking, individuele begeleiding, conflicthantering en functioneringsgesprekken. Deelnemers gaven als reacties relevant voor je toetsgroep en toepasbaar voor situaties in je eigen praktijk. Ontwikkeling EKC-scholingsprogramma LHV Bureau Oost-Nederland ontwikkelde voor de Huisartsenkringen Gelre IJssel, Twente en De Gelderse Rivieren in 2018 een gezamenlijk EKC scholingsprogramma. Uitgangspunt hiervoor vormden de interviews met jonge minder ervaren EKC-ers en met EKC-ers die jarenlange ervaring hebben met intercollegiale toetsing. Tijdens de interviews kwamen aan de orde: - wat is uw rol als EKC-er - hoe begeleidt u het groepsproces - hoe laat u de verantwoordelijkheid in de groep - hoe geeft u elkaar feedback in de toetsgroep De deelnemers kwamen uit de gehele regio. Ook literatuuronderzoek vormde de basis van het programma. De hoofdlijnen van het programma stemden we af in de Kwaliteitscommissie Oost-Nederland en het platform van de Werkgroepen Deskundigheidsbevordering (WDH). Het programma begint in januari 2019 met een startbijeenkomst georganiseerd door de drie huisartsenkringen. Via een enquêteformulier legden we in 2018 alle EKC-ers diverse workshop opties voor. De EKC-ers maakten zelf de keuze voor de invulling van het startprogramma, en kozen voor de workshops ‘zelf ervaren is de basis voor goed advies; werkvormen voor actieve en resultaatgerichte bijeen­ komsten’ en ‘hoe geef je lastige boodschappen of minder positieve feedback op een manier die respectvol en effectief is?’. Voor de invulling van het EKC-pro­ gramma huren we experts op hun vakgebied in, de huisartsen maken zelf de vertaalslag naar het eigen werk.

10

Huisartsenkring Gelre-IJssel


Voorbereiding onderzoek naar intercollegiale toetsing In 2018 werkte LHV Bureau Oost-Nederland voor de drie huisartsenkringen aan de opzet van een actieonderzoek naar intercollegiale toetsing. Tijdens intercollegiale toetsing reflecteert u samen met uw collega’s het eigen handelen. Met een goed functionerend systeem van intercollegiale toetsing hebben huisartsen de kans om kwaliteitszorg vanuit eigen perspectief een impuls te geven. Daarnaast blijft dit een belangrijk onderdeel van de herregistratie-eisen. Samen met de deelnemende toetsgroepen gaan we na: • Wat ervaren de toetsgroepleden als succesvol in hun werkwijze? • Hoe geven zij de samenwerking binnen hun toetsgroep concreet vorm? • Welke rol en bijdrage heeft eenieder (EKC-er, PAM, deelnemers) hierin? • Welke werkafspraken zijn er? • En vooral: hoe kunnen we deze positieve punten vasthouden en versterken en welke kunnen we oppakken ter verdere verbetering?

Vooruitblik op 2018: wat doen wij voor u?

Waar staan we voor? Als LHV Huisartsenkring behartigen we uw belangen binnen de LHV of in de regio. Of het nu gaat om uw belangen binnen de LHV, bij andere regionale huis­artsen­ organisaties of zorginstellingen in de regio. We doen dit door open te staan voor ver­andering en vooruit te kijken. We luisteren naar u en zijn benieuwd naar wat u echt bedoelt. We nemen initiatief en bundelen onze krachten om u echt van dienst te zijn. Waar gaan we voor? We vertegenwoordigen u vanuit onze regio binnen de Landelijke Huisartsen Ver­ eniging. Binnen het afgesproken takenpakket zorgen wij gezamenlijk met de regio­ nale huisartsenorganisaties voor de juiste randvoorwaarden, zodat u tijd en aan­dacht heeft voor wat u belangrijk vindt: het uitoefenen van uw vak. Daarover hebben we nauw contact met alle spelers in de regio. Van (huisartsen)organisaties en zorg­in­ stellingen tot zorgverzekeraars, gemeenten en politiek. Samen aan zet om elkaar als partijen te versterken! Uw centrale en autonome positie als huisarts is hierbij ons uitgangspunt. Op welke thema’s zijn wij voor u actief in 2019? 1 Verbinding LHV en regio (communicatie) 2 Randvoorwaarden voor werken aan kwaliteit. 3 Overleg zorgverzekeraars bovenregionaal. 4 Uitwisseling in de regio. 5 Aanspreekpunt voor individuele huisartsen. 6 Aanspreekpunt voor derden.

11

Huisartsenkring Gelre-IJssel


We sluiten waar van toepassing aan bij de LHV thema’s voor 2019 zoals Meer tijd voor de Patiënt, huisartstekort, arbeidsmarkt ondersteunend personeel, kernwaarden & herijking toekomstvisie, verenigingsontwikkeling, ICT, bekostiging en contracteren.

1 Verbinding LHV en regio a. Uw belangen bij beleidsontwikkeling en uitvoering behartigen door deze met u en de regionale organisaties te bespreken. We streven naar een optimaal democratisch proces rondom actuele huisartsenthema’s. We organiseren samen: • discussiebijeenkomsten voor thema’s uit de LHV-ledenraad. • thema-avonden/rondetafelgesprekken rond actuele dossiers. • uw inbreng nemen we mee als input voor de LHV-ledenraadver­ gaderingen. • dat u informatie ontvangt over uw inbreng en genomen LHV-beleids beslissingen door persoonlijk contact, via de regionale organisaties, onze website, HA-web en nieuwsbrief. b. We bundelen krachten tussen de LHV en de regionale organisaties door: • het activiteitenplan van elke organisatie en de thema’s waarop we verbinding vinden te bespreken en de taken onderling af te stemmen. • het ondernemen van gezamenlijke activiteiten en organiseren van bijeenkomsten over de centrale thema’s in 2019 • ervoor te zorgen dat het voor de huisarts duidelijk is welke organisatie welke belangen behartigt.

2 Randvoorwaarden voor het werken aan kwaliteit a. Ondersteunen van de Erkend Kwaliteitsconsulenten in hun werk door het aanbieden van trainingen. b. Betalen van de Perifeer Accreditatie Medewerkers in de regio. c. Bundelen van krachten, afstemmen en samenwerken met de andere twee huisartsenkringen in de regio Oost-Nederland.

12

Huisartsenkring Gelre-IJssel


3 Overleg zorgverzekeraars op bovenregionaal niveau a. Voor het maken van afspraken met zorgverzekeraars bijvoorbeeld voor de basisvoorziening huisartsenzorg (S1) en de resultaatbeloning & zorgvernieuwing (S3). We maken hierbij onderscheid tussen wat er regionaal en als kring supra regionaal met de zorgverzekeraar afspreken en trekken hierin gezamenlijk op.

4 Uitwisseling in de regio a. Door uitwisseling van informatie tussen de regionale organisaties en de wagro, over bijv nieuwe initiatieven, van elkaar te leren en krachten te bundelen b. Door deelname aan het Regionaal Overleg Acute Zorg om uw individuele belangen in de acute zorg te behartigen. c. Door het faciliteren van ambassadeurs kindermishandeling en het organiseren van bijeenkomsten over de meldcode en aanpak van kindermishandeling. d. Door het coördineren en initiëren van regionale activiteiten voortvloeiend uit de LHV thema’s 2019. Met name bij het ICT project “OPEN” zullen we u, gezamenlijk met de regio’s faciliteren om het project te implementeren.

5 Aanspreekpunt voor individuele huisartsen We zijn aanspreekpunt, ook voor huisartsen die niet aangesloten zijn bij regionale huisartsenorganisaties. We faciliteren de Wagro.

6 Aanspreekpunt voor derden Bij bepaalde (overstijgende) thema’s zoals opleidingen, patiënten belang, GHOR en ROAZ.

13

Huisartsenkring Gelre-IJssel


Neem contact met ons op:

Jorg Arends (regiocoördinator), Cora ten Tusscher (beleidsmedewerker) en Anita Rozema (secretaresse) ondersteunen Huisartsenkring Gelre-IJssel. We zijn er voor u, laat ons weten wat uw ideeën zijn!

Jorg Arends (regiocoördinator)

Cora ten Tusscher Anita Rozema (beleidsmedewerker) (secretaresse)

Huisartsenkring Gelre-IJssel Laan van Westenenk 737a 7334 DL Apeldoorn T (055) 533 70 84 E huisartsenkringgelreijssel@lhv.nl I https://gelreijssel.lhv.nl/ Sluit u aan bij onze Ha-web groep Ha-webgroep Gelre-IJssel

14

Huisartsenkring Gelre-IJssel

Profile for Landelijke Huisartsen Vereniging

Jaarverslag Huisartsenkring Gelre-IJssel  

LHV Huisartsenkring Gelre-IJssel

Jaarverslag Huisartsenkring Gelre-IJssel  

LHV Huisartsenkring Gelre-IJssel