Page 1

Editor’s Talk

สวัสดี สมาชิก ทุกท่าน ในช่วงนี้กใ็ กล้วนั ที่จะก้าวเข้าสู่ ปีขาลทอง 2010 ที่ หลายๆคนรอคอย ซึ่ งแม้วา่ การตีความจะแตกต่างกัน บ้างก็มองว่าเสื อ คือ ำ บ้างก็หมายว่าสื่ อถึง สัญลักษณ์ที่แทนความดุร้าย บ้างก็แทนซึ่ งความร่ ารวย ความเข้มแข็ง กล้าหาญ และอีกหนึ่งการตีความที่น่าสนใจในแง่ธรรมะ โดยปรากฏในตำาราโครงการหนังสื อบูรพาจารย์เล่ม ๒ ของหลวงปู่ ตื้อ อจลธมฺ โม ท่านถือว่า “ เสื อ เป็ น อาจารย์ในการปฏิบตั ิกรรมฐาน คือมาช่วยสอน ช่วย เตือน ให้พระธุดงค์ไม่ประมาท ในการบำาเพ็ญเพียร ของตน ต้องทำาสมาธิ ภาวนาอย่างไม่ลดละ” ซึ่ งมุมมอง นี้กใ็ ช้ได้ดีทีเดียวกับการทำางานในชีวิตประจำาวันของ เรา ให้ต้ งั อยูใ่ นความเพียร และไม่ประมาท นับทศวรรษที่เว็บไซต์ Nationejobs.com ได้ให้บริ การและคัดสรรตำาแหน่งงาน ดีมีคุณภาพจากองค์กรชั้นนำา ส่ งตรงถึง E-mail สมาชิกทุกวัน จนถึงวันนี้และ ต่อไปในอนาคต เรายังคงยืนยันที่จะทำาหน้าที่เช่นนี้....เพือ่ คุณ ท้ายที่สุด ขอให้ คนทำางานทุกคนจงมีพลังก้าวต่อไปในปี แห่งขาลทองนี้ ขอ..Bonus จงหลัง่ ไหล ขอ..จิตใจจงเบิกบาน ขอ..การงานจงก้าวหน้า สวัสดีปีใหม่


Editor's Talk  

Editor's Talk

Advertisement
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you