Page 1

Editor’s Talk

สวัสดี สมาชิก ทุกท่าน ในช่วงนี้กใ็ กล้วนั ที่จะก้าวเข้าสู่ ปีขาลทอง 2010 ที่ หลายๆคนรอคอย ซึ่ งแม้วา่ การตีความจะแตกต่างกัน บ้างก็มองว่าเสื อ คือ ำ บ้างก็หมายว่าสื่ อถึง สัญลักษณ์ที่แทนความดุร้าย บ้างก็แทนซึ่ งความร่ ารวย ความเข้มแข็ง กล้าหาญ และอีกหนึ่งการตีความที่น่าสนใจในแง่ธรรมะ โดยปรากฏในตำาราโครงการหนังสื อบูรพาจารย์เล่ม ๒ ของหลวงปู่ ตื้อ อจลธมฺ โม ท่านถือว่า “ เสื อ เป็ น อาจารย์ในการปฏิบตั ิกรรมฐาน คือมาช่วยสอน ช่วย เตือน ให้พระธุดงค์ไม่ประมาท ในการบำาเพ็ญเพียร ของตน ต้องทำาสมาธิ ภาวนาอย่างไม่ลดละ” ซึ่ งมุมมอง นี้กใ็ ช้ได้ดีทีเดียวกับการทำางานในชีวิตประจำาวันของ เรา ให้ต้ งั อยูใ่ นความเพียร และไม่ประมาท นับทศวรรษที่เว็บไซต์ Nationejobs.com ได้ให้บริ การและคัดสรรตำาแหน่งงาน ดีมีคุณภาพจากองค์กรชั้นนำา ส่ งตรงถึง E-mail สมาชิกทุกวัน จนถึงวันนี้และ ต่อไปในอนาคต เรายังคงยืนยันที่จะทำาหน้าที่เช่นนี้....เพือ่ คุณ ท้ายที่สุด ขอให้ คนทำางานทุกคนจงมีพลังก้าวต่อไปในปี แห่งขาลทองนี้ ขอ..Bonus จงหลัง่ ไหล ขอ..จิตใจจงเบิกบาน ขอ..การงานจงก้าวหน้า สวัสดีปีใหม่

Editor's Talk  
Editor's Talk  

Editor's Talk

Advertisement