Page 1

FOTOGRAFIA Què és la fotografia? La fotografia és l'art i la tècnica per obtenir imatges duradores degudes a l'acció de la llum. És el procés de capturar imatges i fixar-les en un mig material sensible a la llum, sobre la base de certs fenòmens òptics i químics. Basant-se en el principi de la cambra obscura, es projecta una imatge captada per un petit forat sobre una superfície, de tal forma que la grandària de la imatge queda reduïda, mentre que la seva nitidesa es veu beneficiada. Per capturar i emmagatzemar aquesta imatge, les càmeres fotogràfiques utilitzaven fins a fa pocs anys una pel·lícula sensible, mentre que en l'actualitat, en la fotografia digital (1990), s'empren sensors CCD; CMOS i memòries digitals. Aquest terme serveix per denominar tant al conjunt del procés d'obtenció d'aquestes imatges com al seu resultat: les pròpies imatges obtingudes o «fotografies».

D’on prové el terme “fotografia”? El terme fotografia prové de la unió de dues paraules del grec, foto, que es tradueix a l'espanyol com a “llum”, i grafia, que significa “escriptura”. Per tant, la paraula fotografia significa alguna cosa així com “escrivint amb la llum”.

Quin va ser el seu origen? L'origen de la fotografia podria trobar-se en les primeres fotografies que van ser preses pel físic francès Niépce l'any 1827, les que eren denominades “fotografies heliogràfiques”. Posteriorment, Louis Jacques, més conegut com Louis Daguerre, va prendre les tècniques utilitzades per Niépce, les va millorar i les va fer públiques.

Fotografia  

Descripcio fotos

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you