Page 1

• Turprogrammet 2010 • WND-historie • Eric Brows farligste flytur

Nr. 1 vår 2010


GODT BESØK: Årsmøtet i Holmestrand hadde 51 besøkende. Formann Gunnar Arnekleiv redegjør her for “rikets tilstand”.

Formannens hjørne:

Endelig fastslått: Vi har historisk verdi Jeg vil med dette ønske alle nye og gamle medlemmer velkommen til flysesongen 2010. Vi står foran en ny og spennende sesong med mange fine turer på programmet. Vi kommer til å delta på flystevner fra Andøya i nord til Duxford og Lelystad i sør. Stiftelsen vil i år ta i bruk huset ved lufthavnvakta som ble kjøpt og pusFORSIDEN:

DC 3 som flymodell fyller 75 år i år, og vår egen maskin får ny “nose-art” denne sesongen. Foto: Martin Nilsen

2

set opp sist sommer. Huset vil bli en base for rundflyging og medlemsaktiviteter i fremtiden. Vi håper at vi skal klare å skape et miljø rundt flyet utvover det å være med på rundturer. Vi håper at ”brakka” kan bli et samlingssted for flyentusiaster som ønsker å ta seg en tur til Torp for å slå av en flyprat eller se på fly som lander og tar av. I vinter fikk vi en ubehaglig overraskelse da vi ble kjent med at myndighetene hadde besluttet å slette kategorien veteranfly fra gebyrregulativet. Dette medførte at vi ble avgiftsbelagt på grunnlag av maksimal avgangsvekt på flyet. Dette resulterte i en økning i do-

kumentavgiften fra 3 090 kroner til 41 760 kroner. Endringen av gebyrregulativet ble en trussel mot fortsatt drift av flere veteranfly i Norge. Vi startet derfor arbeidet med å gjøre myndighetene kjent med faren for at vi kom til å miste flere verdifulle historiske luftfartøy fra norsk eie og luftrom. Samferdselsdepartementet innså urimeligheten i endringen og vi har fått tilbakemelding på at gebyrnivået for veteranfly blir opprettholdt på 2009-nivået. Videre vil man gjeninnføre kategorien veteranfly i gebyrregulativet for 2011. Styret kommer til å følge utviklingen og høringene på dette. Dette er en seier for alle flyentusiaster


og en bekreftelse av at luftfartøy av historisk verdi blir behandlet på lik linje med veteranbiler og historiske fartøy. I februar ble det gjennomført en inspeksjon av teknisk og operativ del fra Luftfartstilsynet. Vi hadde en god dialog under inspeksjonen og vi opplever at Luftfartstilsynet bidrar positivt med innspill og korreksjoner for virksomheten vi driver. Det er ikke enkelt å operere et stort veteranfly under et system som blir en blanding mellom et felleseuropeisk og et nasjonalt regelverk. Styret vil jobbe videre sammen med Luftfartstilsynet for å kunne operere sikkert og i samråd med gjeldende regelverk. Jeg vil også benytte anledningen til å gratulere seks teknikere som nå har bestått praktisk prøve og kan smykke seg med DC-3 i sertifikatet sitt. Vi har nå etter det jeg er kjent med den høyeste populasjonen av DC-3 mekanikere siden tidlig på 60-tallet. Vil også rette en stor takk til Jon Sundby som har gjort dette mulig. I løpet av vinteren har vi sendt en stor kasse med utgåtte deler til overhaling. Vi har nå en kasse på 220 kg med overhalte og sertifiserte deler som står klar til sending fra Texas. Kassen blir sendt straks fraktselskapene har kommet à jour med transport etter vulkanutbruddet.

Aktivt år med store utgifter Årsmøtet på Holmestrand hotell 20. mars hadde 51 stemmeberettigede tilstede. Disse fremmøtte medlemmene fikk vite om et aktiv år bak oss og store utfordringer foran oss. Årsberetning og regnskap er i sin helhet tilgjengelig på hjemmesiden.

(Styresammensetingen på side 15) Det kommer nytt regelverk i hele Europa som vil innvirke på driften av veteranfly. Det er flere mulige løsninger på dette for Dakota Norway, og styret vil bruke mye av tiden fremover til å finne de mest hensiktsmessige løsningene.

2009 sesongen gikk med et underskudd på vel 172.000 kroner. Dette skyldes i hovedsak kjøp av deler til flyet, en 30 meter bred port for å lette veien mellom hangar og rullebanen, og innkjøp av klubblokale på haugen nord for terminalen og tårnet på Torp.

Etter årsmøtet fortalte Herman Gran om sin far, Nordsjøflygeren og våghalsen Tryggve Gran. Hans første flyging over Nordsjøen fra Skottland til Jæren i en Bleriot 30. juli 1914, druknet jo fullstendig i nyheten om utbruddet av første verdenskrig som skjedde samme dag.

“Dakota Terminal” som fra denne sesongen brukes som base for rundflygingene, ligger like ved det stedet hvor Torps første og opprinnelige terminal var.

I denne krigen deltok for øvrig Tryggve Gran i det britiske Royal Flying Corps som flyger, og var med i aktive krigshandlinger i luften over Frankrike.

Etter årsmøtet orienterte den gjenvalgte formannen Gunnar Arnekleiv om noen av de utfordringene som ligger foran oss.

Senere var han en foregangsmann i å prøve ut flyet som observasjonsplattform på polarekspedisjoner.

Det årlige møtet for Nordic Dakota Association måtte dessverre avlyses grunnet vulkanutbruddet på Island. Vi håper at et nytt møte kan avholdes i løpet 2010. Jeg vil ønske dere alle en riktig god flysesong og håper at turprogrammet faller i smak. Gunnar Arnekleiv Formann

TILBAKEBLIKK: Herman Gran fortalte årsmøtet om sin spennende far, Tryggve. 3


Litt LN-WND historie TIL NORGE: Den nyinnkjøpte maskinen er klar i Finland i 1985. Legg merke til den håndmalte, midlertidige amerikanske registerringen som måtte til for å ferge-fly maskinen til Norge. Arne Karlsen som sammen med Thore Virik kjøpte LNWND i 1985 og startet Stiftelsen Dakota Norway, redegjør her litt om historien fra den gang. Bakgrunnen er en orientering leder Gunnar Arnekleiv ga om driften og om fremtidsmulighetene på årsmøtet i april. På et ellers meget hyggelig årsmøte, var det interessant å høre Gunnar uformelt fortelle om arbeidet som gjøres for stiftelsen. Det er hevet over enhver tvil, at det gjøres et stort arbeide for å holde vårt klenodium luftdyktig, og mange takk for det. Men for oss som satte i gang dette ”spillet” og som ha vært med fra begynnelsen som fant sted for 25 år siden, synes det nå som om det er en historie som er i ferd med å gjenta seg. Først litt om stiftelsen i forhold til venneforeningen, som styres for seg med eget regnskap. Det svaret som jeg ga Helge på årsmøtet, var vel ikke så lett å forstå, så her skal jeg få lov å utdype dette noe. 4

Som “testamente” Vår stiftelse er privat og må i utgangspunkt forstås som et testament, som er testators siste vilje, det vil si at en ikke skal flikke med viljen, nemlig formålet, som er å holde LNWND luftdyktig. Her er våre vedtekter helt klare, likeledes hva som skal skje når LN-WND ikke lenger kan fly, nemlig at det da skal på museum. Denne delen av vedtektene skal ikke endres og er i seg selv ganske snevre. Venneforeningen derimot har vide muligheter til å støtte opp om LN.WND, og på sin vei kan man gjøre hva som helst, bare det ikke strider mot lov eller ærbarhet. Det ligger et klart rettslig skille mellom hva stiftelsen og venneforeningen kan gjøre. Nye krav Så til Luftfartstilsynets ”nye” krav, for å kunne fly med LN.WND. Det vi tok initiativ til for 25 år siden, var nemlig å begynne med å ta vare på våre gamle fly, og det stoppet jo ikke her, vi hadde også den ”skumle” hensikt å fly dem. Som den gang har vi etter det jeg forstår, hel-

ler ikke i dag noen ensartede og utdypende nasjonale regler for vår virksomhet. Uansett hvilket samarbeide Norge har med andre stater hva angår luftfartsvirksomhet, så kan Norge som suveren stat bestemme hvilke regler som skal gjelde for privat/ ikke kommersiell luftfartsvirksomhet, veteranflyging innenfor Norges grenser. Etter 12 års drift vedtok LV ( Luftfartsverket, Luftfartstilsynets forløper / red. anm) i 1997 driftsbegrensninger for LN.WND, basert på OPSutvalgets avgjørelse, hvilket av LV ble fattet som enkeltvedtak for LN-WND, 10.07.97. Hvorfor begrensninger? For oss hadde vedtaket kun betydning for antall personer om bord og TBO (Time Between Overhaul / red. anm.) på motorene, men stiftelsen har klart seg særdeles bra med disse endringene. Det rettslige grunnlaget for LV,s vedtak fremkommer i nevnte vedtaksbrev av ovennevnte dato. Dersom LV nå ønsker å endre på tidligere vedtak, så må det bygge på et luftfartsrettslig nasjonalt vedtak, uten å være bundet av multilat-


DAKOTA-GRUNDER: Arne Karlsen (t.h.) sammen med Gunnar Arnekleiv og Morten Andreassen. erale avtaler. Med 25 års drift av LN-WND som veteranfly, er det ikke noe som tilsier begrensninger i tidligere vedtak. Det må imidlertid presiseres at flyging med LN-WND kun var tillatt i Norge, med mindre overflyging av andre stater var omsøkt. Så vidt jeg kjenner til, ble vi aldri nektet overflyging, men etter hvert gikk søknad i glemmeboken, som så mye annet.

For 25 år siden ble det drøftet hva som stiftelsen kunne kreve av vennene som ville være med å fly. Denne retten til spleiseflyging var kjent og benyttet i Norge lenge før Dakotaen kom til landet, men ble allikevel inngående drøftet med LV juridisk avdeling. Det som en endte opp med, var at det i Norge var akseptert at ”passasjerene” kunne være med å spleise på utgiftene. Dette er godt kjent også når det gjelder biltransport, men forutsetningen er at det ikke blir snev av kommersiell virksomhet. Det er da bl.a. godt at vår virksomhet er organisert som en stiftelse, hvor inntektene kun går til å holde LN-WND i luften. LV ville bidra Så til årlig registreringsgebyr for LN-WND, som nå skal settes etter flyets registreringsvekt. Da vi i 1986 etter halvannet års arbeide fikk beskjed om at flyet kunne registreres, ble det drøftet med LV hva som skulle betales i avgift. Da var det LV teknisk som selv tilbød å la LN-WND årlig slippe med minste registreringsavgift, begrunnet med at dette ville være LV,s bidrag til luftfartens histo-

rie. Uten at det står skrevet noe sted, tror jeg nok at LV da så hva vi egentlig drev på med og hva vi hadde gjort. Fra vår side ble dette mottatt med stor takk. Når det gjaldt overflygings avgift og landingsavgift på statens plasser fikk vi aldri noen generelt fritak, men LV økonomi, vedtok at LNWND etter søknad ville slippe overflyging og landingsavgift, på statens flyplasser i forbindelse med flystevner. Jubileumsår Dette forutsatte at stiftelsen sendte søknad i god tid før begivenheten skulle finne sted. Det er i år 75 år siden en DC-3 fløy for første gang og det er 25 år siden vår Dakota kom til Norge. I denne forbindelse samler jeg sammen stoff til ”vår” historie, som forhåpentligvis blir klar i løpet av året. Tilslutt, hvorfor skal vi behøve å konstruere hjulet på nytt, da vi har det gamle som fortsatt går rundt? Melsomvik påsken 2010 Arne Karlsen

Spleiseturer

BARDUFOSS: Fra et besøk på Bardufoss, tidlig i stiftelsens historie. Dakota Norway feirer 25 år i år. 5


Åpen hangar trakk mye folk Stiftelsen forsøkte noe nytt denne våren, nemlig Åpen Hangar. Lørdag 6. mars åpnet vi dørene og det møtte frem 320 mennesker og to bikkjer. Nyheten om den nye avgiften som var forhøyet fra 3000 til 41.000 bidro nok til å øke nysgjerrigheten omkring tiltaket. Vaffelgruppen med Alf Egil Johannessen og Nina Konow hadde gjort det noe uvanlige stuntet å fyre opp vaffelpressa før snøen var smeltet. Det ble en bra dagsomsetning med vafler, pølser og brus og publikum som hadde fått gratis adgang, syntes å være fornøyd med nærkontakten med de aldrende maskinen i hangaren.

GODT BESØK: Det ble folksomt i hangaren som om vinteren er ganske trang med alle flymaskinene som skal holdes varme.

Leder Gunnar Arnekleiv uttalte til Sandefjords Blad at dørene ble åpnet for å synliggjøre for interesserte den store, ubetalte, frivillige innsatsen som legges ned for å holde flyet på vingene. Både Sandefjords Blad og Tønsbergs Blad hadde fyldige saker om arrangementet. Fotos: Alf Egil Johannessen

SPENNENDE: Både Harvard og de andre mindre flyene trakk like mye oppmerksomhet som Dakotaen.

LUKKET ÅPEN: Hangardørene holdes igjen for ikke å slippe ut varmen, så begrepet Åpen Hangar handler om de små dørene i bygget.

6


INN I SOLNEDGANGEN: De to glade “ryttere” Stig Rune Håvardstun og Morten Andreassen rir sølvhingsten inn i solnedgangen en sommerkveld over Vestfold.

Turprogram 2010 Fotos: Alf Egil Johannessen/Martin Nilsen Nå er sesongens program klart, men det kan fortsatt bli foradringer og nye turer på programmet, så følg med på hjemmesiden vår: www.dakotanorway.no eller ring turleder Tore Hansen 988 40 591. Vi har satt sammen forskjellige turer i år som i fjor - til inn- og utland. Første lengre utenlandstur går til Duxford i England. Flying Legends 2010 er Europa’s største flyshow med fly fra andre verdenskrig. Les programmet og meld dere på, ikke vent for lenge, da kan det være for sent! Følg også med på internettlenkene. Støtt opp om å holde Norges eneste Dakota DC-3 i luften. Se oppdatering tur 09 og tur 31. Tur 01 Søndag 16/5 kl. 1200. DAKOTAEN’s DAG – sesongåpning på Torp i den nye ”Dakota Terminal” som ligger til høyre for Lufthavnvakta. Følg gangsti fra ny parkeringsplass. Salg av kaffe, vafler, brus og pølser og flotte souvenir- og bruksartikler fra Dak-Shop! Vi driver rundflyging hele formiddagen. Ta med fami-

lie og venner til en flott dag på Torp sammen med oss. Alle er velkomne - værforbehold. Tur 02 Onsdag 19/5 kl. 1700 på Torp. Rundflyving/medlemmer. Sesongens første onsdagsflygning, vi vil fly hver onsdag frem til og med 22/9, og avslutter sesongen søndag 26/9. Alle er velkomne - værforbehold. Tur 03 Onsdag 26/5 kl. 1700 på Torp. Rundflyving/medlemmer – alle er velkomne. Tur 04 Søndag 30/5 Kjeller. Avgang kl. 0900 fra Torp. Flydag på Kjeller, påmelding Randi Andersen tlf 928 11 171 (etter kl 1600). Pris 900,-. Vi fyller Dakotaen og tar en tur til Kjeller ved Lillestrøm, Norges eldste flyplass, og får oppleve kremen av operative norske veteranfly, samt statisk utstilling. Internett: http://www. flydagen.no/

7


Turprogram 2010

TRADISJON: Flydag på Kjeller med Tiger Moth. Tur 05 Onsdag 2/6 kl. 1700 på Torp. Rundflyving/medlemmer – alle er velkomne. Tur 06 Lørdag 5/6 Lukket medlemstur. Tur 07 Lørdag 5/6 – søndag 6/6. Årets første utenlandstur går til Danmark og Fighter Wing Skrydstrup. Avgang ca. kl. 1500. Påmelding Tore Hansen tlf 988 40591. Pris 3500,- pluss overnatting. Årets første tur til utlandet,

I KØ: Forventningsfullt publikum venter på neste tur med Dakotaen.

8

FARGERIK NEDBØR: Fallskjermhoppere som perler på en sn Flyvåpenet i Danmark sitt årlige flyshow. Her møtes kjente og kjære fly fra gammel og ny tid. Statisk utstilling. Stor formasjon av F-16. Internett: http://www.danishairshow.dk/program2009. htm Tur 08 Onsdag 9/6 kl.1700 på Torp. Rundflyving/medlemmer – alle er velkomne.


Turprogram 2010 Tur 15 Onsdag 7/7 kl. 1700 på Torp Rundflyving/medlemmer – alle er velkomne.

nor ut av den gamle maskinen. Tur 09 Lørdag 19/6 – Røros Fly-In – avgang fra Torp kl. 0800. Påmelding Tore Hansen tlf 988 40 591. Pris 2000,-. Bli med og fly over vidda til Røros denne dagen, og opplev flymiljøet på Røros. Tur 10 Tirsdag 15/6 Lukket medlemstur Tur 11 Onsdag 16/6 kl. 1700 på Torp. Rundflyving/medlemmer – alle er velkomne. Tur 12 Onsdag 23/6 kl. 1700 på Torp. Rundflyving/medlemmer – alle er velkomne.

Tur 16 Fredag 9/7 - mandag 12/7. Årets store utenlandstur til Duxford, England og Flying Legends Air Show. Avreise fredag kl. 0900 – retur mandag kl. 1200. Pris kr. 7000,- (5 timers flygning hver vei) + hotell. Påmelding Tore Hansen tlf 988 40 591 etter kl 1600. For alle som liker flyhistorie er dette stedet et eldorado, flere flymuseum og andre krigsmuseer. Hangarer hvor det bygges og restaureres gamle krigsfly. Spitfire er en av hovedattraksjonene. Mange souvenirshopper under flyshowet. Internett: http://duxford.iwm.org.uk/ Tur 17 Onsdag 14/7 kl. 1700 på Torp. Rundflyving/medlemmer – alle er velkomne. Tur 18 Onsdag 21/7 kl. 1700 på Torp. Rundflyving/medlemmer – alle er velkomne. Tur 19 Fredag 30/7 Lukket arrangement. Opplevelsesdag på Torp for kreftsyke barn og deres familier. Tur 20 Fredag 23/7 – søndag 25/7 Lista Airshow 2010 på Lista (Flystasjon) Farsund. Avgang fra Torp kl. 1630.

Tur 13 Fredag 25/6 – søndag 27/6 Flyshow Andøya Flystasjon. Avgang kl. 1600 fra Torp. Påmelding Tore Hansen tlf 988 40 591. Pris 4700,pluss overnatting (Rorbu-hotell). En fantastisk mulighet til å oppleve Nord-Norge og midnattsola. 333 skvadron og 133 luftving hører til her. Hjemturen legges via Bodø og flymuseet hvis tiden tillater det. Internett: http://www.mil.no/luft/start/omlf/stasjoner/ andoya/ Tur 14 Onsdag 30/6 kl. 1700 på Torp. Rundflyving/medlemmer – alle er velkomne.

MIDDELALDER: Visby på Gotland er et spennende turmål.

9


Turprogram 2010 Påmelding Dagfinn Eriksen tlf 901 11 962 (etter kl 1600). Pris 2400,- + overnatting. Warbirds-entusiaster inviterer til flyshow med ”Bier Stube” i hangaren på fredag kveld. Mange veteranfly kommer. Internett: http://www.warbirdairshow.no/

Tur 25 Lørdag 14/8 Flydag på Geiteryggen. Avgang fra Torp kl. 0930. Påmelding Tore Hansen tlf 988 40 591. Pris 600,-. Internett: http://www.grenlandflyklubb.no/article.php?Id=471

Tur 21 Onsdag 28/7 kl. 1700 på Torp. Rundflyving/medlemmer – alle er velkomne.

Tur 26 Søndag 15/8 Flystevne på Jarlsberg med pyroteknisk show! LN-WND flyr til Jarlsberg, medlemmer må bruke bil! Møt opp og få en fin flydag. Dak-Shop blir satt opp. Internett: http://www.jfs.no/

Tur 22 Onsdag 4/8 kl. 1700 på Torp. Rundflyving/medlemmer – alle er velkomne. Tur 23 Fredag 6/8 – søndag 8/8 til Visby på Gotland. Avgang kl. 1600 fra Torp. Påmelding til Rolf Rørvik tlf 908 26 818 etter kl 1600. Pris 3500,- pluss hotell. Reis med oss tilbake til Middelalderen og opplev den unike og koselige Visby. Internett: http://www.gotland.net/sv/norsk Tur 24 Onsdag 11/8 kl. 1700 på Torp. Rundflyving/medlemmer – alle er velkomne.

Tur 27 Onsdag 18/8 kl. 1700 på Torp Rundflyving/medlemmer – alle er velkomne. Tur 28 Fredag 20/8 – lørdag 21/8 Airbus, Hamburg Finkenwerder. Avgang fra Torp kl. 0730. Pris 4500,- pluss hotell. Påmelding Rolf Rørvik tlf 908 26 818 (etter kl.1600). Vi besøker Airbusfabrikken der de bygger A320 og A318, en unik anledning til å se hvordan moderne fly bygges, og der det arbeider over 10.000 mennesker. Internett: http://www.airbus.com/en/

PÅ REKKE: Airbusfabrikken i Hamburg gir et spennende innblikk i moderne samlebåndsproduksjon av fly.

10


Turprogram 2010

SAMLING: Det europeiske DC-3 jubileet denne sesongen blir markert på den museumsliknende flyplassen Lelystad i Nederland. Tur 29 Onsdag 25/8 kl. 1700 på Torp Rundflyving/medlemmer – alle er velkomne. Tur 30 Lørdag 28/8. Lukket medlemstur. Tur 31 (Under arbeid) Søndag 29/8 Flyshow Gøteborg (Säve flygplats). Avgang fra Torp kl. 0800. Pris 1700,-. Påmelding Tore Hansen tlf. 988 40 591. 100-årsjubileum for svensk flyvning denne helgen. Vi fyller opp flyet og koser oss hele dagen. Internett: http://www.aeroseum.se/goteborgaeroshow/ Tur 32 Onsdag 1/9 kl. 1700 Torp Rundflyving/medlemmer – alle er velkomne. Tur 33 Fredag 3/9 – søndag 5/9 Lelystad Holland. Avgang kl. 1600 Torp. Påmelding Tore Hansen 988 40 591; pris kr 4800,- pluss hotell. Her skal det feires 75 års jubileum for Dakota DC-3, det kommer Dakota’er fra hele Europa til dette store museet. Militærkjøretøy fra «Groene Groep». Mange fly samles og vi har en fin dag sammen med entusiaster. Mulig det blir formasjon med Dakota’er. Grilling på lørdagen. Internett:

http://www.aviationmuseum.eu/World/Europe/Netherlands/Aviodrome/thema_park.htm Tur 34 Onsdag 8/9 kl. 1700 på Torp Rundflyving/medlemmer – alle er velkomne. Tur 35 Torsdag 9/9 - fredag 10/9. Lukket medlemstur Tur 36 Onsdag 15/9 kl. 1700 på Torp Rundflyving/medlemmer – alle er velkomne. Tur 37 Onsdag 22/9 kl. 1700 på Torp Rundflyving/medlemmer – alle er velkomne. Tur 38 Søndag 26/9 kl. 1200 på Torp DAKOTAEN’s DAG – sesongavslutning – bli med på den siste flydagen i år. Dak-Shop er på plass med salg av flotte souvenir og bruksartikler – kaffe , vafler, brus og pølser. Alle er velkomne.

MEMBERS: Help us keep our lady flying 11


Levende historie Eric Brown (91) om sin farligste flytur Hva er din beste opplevelse i et fly ? Spørsmålet fra salen får Eric Brown (91) til å tenke seg om noen sekunder før han svarer: Da jeg landet Messserschmitt 163. For da visste jeg at dette skal jeg aldri gjøre mer. For andre gang på tre år hadde konferansen Flyoperativt Forum fått den levende legenden Eric Brown til å fortelle som sine halsbrekkende opplevelser mellom himmel og jord. Han har 487 forskjellige flytyper i loggboken sin. Brown er mannen som britene i frigjøringsdagene i 1945 sendte over til Tyskland og det øvrige kontinentet for å finne ut mest mulig om tyskernes hemmeligheter innen fly- og motorteknologi. Og det var ikke småtteri.

- Tyskerne lå milevis foran oss allierte, forteller Brown. Under FOF på Gardermoen i slutten av april i år, tok han for seg ett år. - 1945 var det året som uten sidestykke har hatt størst innflytelse på flygingens historie, sa Brown. Angrep Bergen Den nå hvithårede, aldrende skotten står oppreist på gulvet, uten manus og ramser opp tekniske fakta med en imponerende presisjon. - I 1945 da vi nærmet oss krigens slutt, visste vi av etterretningsrapporter at tyskerne var meget avansert teknisk sett.

LIVSFARLIG: Eric Brown foran bildet av en ME 163, rakettflyet som er det farligste han noensinne har fløyet.

12


KLAR MANGEL: Jeg fikk følelsen av å mangle noe, kommenterer Brown tørt – dette rare flyet hadde cockpit atskilt fra motoren slik at man kunne skyte bakover uten å treffe sin egen hale. Tyskerne elsket nyskapninger... Brown hadde fløyet for Fleet Air Arm fra 1942, og hans første operative tokt var å bombe tyske stillinger i Bergen med en sveit Skua-maskiner. - Jeg ble leder for et team med en rekke tekniske eksperter – Churchill signerte et brev som bad alle jeg kom i kontakt med om å yte meg all ønskelig hjelp. I den britiske okkupasjonssonen hadde vi heldigvis de fleste avanserte teknologiske basene og fabrikkene til tyskerne. Unik vindtunnel – Et lite sted i Bayern fant vi en meget avansert vindtunnel der Werhner von Braun hadde testet hastigheter opp til Mach 4.4, og så vidt jeg vet er det ikke bygget noe som har vært bedre siden. Brown minner om at de allierte og russerne var samarbeidspartnere 8. mai 1945. Dagen etter da freden var et faktum, var de konkurrenter. Britene fikk tak i tyske jetfly som piloter fløy vestover for å slippe unna de fremrykkende russerne. – To fly hadde landet ved Hannover, og jeg ble invitert til å se nærmere på flyene. Til min ytterste fornøyelse kunne jeg slå fast at det var to ME 262 med 26 graders tilbakestrøkne vinger og et skrog formet i vindtunnel for eksellent fart.

Kvantesprang - Det ypperste som fantes da var Spitfire, modell 14 med en toppfart på 446 mph. Det var absolutt det beste vi hadde. ME 262 hadde en toppfart på 568 mph – 125 mph raskere enn noe eksisterende fly. Dette var et kvantesprang, vi så straks at med en slik fartsoverlegenhet kan du totalt diktere kampens regler. ME 262 var ikke ment å være en jager, men et fly til å ta de amerikanske B 17. Hvis en B17 kom under angrep hadde jagerpiloten bare to sekunder til å sikte og skyte før han måtte bryte av for å unngå kollisjon med bombeflyet. Det var naturligvis for kort tid, men de fant ut at med luftbremser øket han operasjonstiden til fire sekunder. - I den nordtyske byen Husum fant vi 40 fly av typen Rocket ME 163 B. De var satt på bakken fordi de manglet fuel. Farligste noensinne - Dette det mest farlige jeg noensinne har fløyet. Det var fylt med flytende hydrogen, like farlig som nitroglyserin. Det hadde kombinert høyde og balanseror i en deltavinge som vi aldri hadde hørt om tidligere. Det tok av fra en tralle på to hjul, og landet Forts. ide 14

13


DØDSFLYET: Britene forsøkte å kopiere ME 163 med deHavilland 108 “Swallow” som ble skrinlagt etter at arvingen til deHavilland, Jeffrey og en annen pilot omkom i testflying. Eric Brown overlevde. Levende historie Forts. fra side 13 på en meie, og måtte derfor ha en gressbane å lande på. - Du måtte fly det tomt for fuel, for hvis du hadde så mye som en kopp drivstoff i tankene når du landet, kunne hele flyet eksplodere ved at det eksplosive drivstoffet ble ristet rundt. Løpsk tog - Det var som å kjøre et løpsk tog. Inntil da visste vi bare om fly som kunne klatre 3000 fot i minuttet, denne steg 16000 fot i minuttet. Da gjaldt det å være på vakt. Med 45 graders stigning skulle jeg flate ut i 30.000 fot, men var i 32.000 før jeg fikk sukk for meg. - Ideen med dette flyet var å angripe bomberflyene fra oven, og du måtte straks starte stop-

14

peklokka når du slo av motoren for å stupe ned mot målet, for du kunne ikke restarte den før etter minst to minutter. - Det sies at de beste pilotene greide å gjøre seks angrep iløpet av en tur, opp, slå av motoren stupe ned og skyte, restarte opp igjen osv... Desperasjon - Men dette var et desperasjonens verktøy i krigens siste dager, det fløy bra, men noe farligere har jeg aldri fløyet i, sier Brown. Han fikk etter krigen, i 1945 og 1946 300 timer på forskjellige tyske jetfly. Da Brown skulle takse ut og ta av med en tomotors Arado 234 B, rekognoseringsfly, som de fant i det som nå er Karup i Danmark, eksploderte den høyre motoren og rev med seg hele høyre ving. Da var det

greit å ikke være i lufta. I september 1945 ville ledelsen i Fleet Air Arm vite om Eric Brown kunne lande et jetfly på hangarskip, og som verdens første pilot landet han 3. september en deHaviland Vampire på et hangardekk, ni måneder før amerikanerne. - De er fortsatt sure for det, kommenter Brown i dag.

Kan noen skaffe en gammel brannsikker safe, for oppbevaring av historien. Henvendelse Arne Karlsen, tlf 907 37 016


Kurs for kabinpersonell Foran denne sesongen har kabin- og bakkepersonellet gått gjennom nok et kurs i førstehjelp og brannslukning. Kurset ble holdt på Hydro Rafnes øvingsanlegg like før sesongstart og det var godt fremmøte. De skjerpede kravene fra luftfartsmyndighetene gjør at de som skal være med som turledere på kortere og lengre turer, må ha bestått kurs i blant annet førstehjelp og brannslukking. Fotos: Tore Hansen og Randi Andersen.

Gjenopplivningsforsøk på Anne-dukke.

Til offensivt angrep mot flammene.

Medlemsmøte i Horten Ett av de siste medlemsmøtene denne vinteren ble flyttet fra klubbhuset på Torp til Lokalhistorisk senter i Horten.

Styret 2010

Formann Gunnar Arnekleiv 926 42 323 Kasserer/nestformann Helge Hem 97 52 74 40 Sekretær/turansvarlig Tore Hansen 988 40 591- 35 97 20 26 Operativ sjef Morten Andreassen 920 92 168 Teknisk sjef Trond Kristoffersen 901 39 065 Styremedlemmer Alf Egil Johannessen 33 47 87 26 - 404 75 669 Martin Nilsen 913 35 203 Sigmund Granli 404 74 344 Randi Andersen, 928 11 171 Varamedlemmer Thorbjørn Larsen 907 49 688 Tom L. Nielsen 924 66 233 Kristian Helgesen 909 75 042 Medl. serv.: Alf Egil Johannessen 404 75 669 Valgkomite: Jørn Gude Thore Virik

DAKOTA NORWAY Medlemsblad for stiftelsen Dakota Norway. Bladet utgis to - tre ganger pr. år. Redaksjon: Martin Nilsen Jan Oddvar Haugerød Opplag: 3000 eks. GAMLE FLY: Lars Frebergsvik (t.h.) forteller om virksomheten på Flyfabrikken på 40, 50 og 60-tallet. Spennende historisk oppdatering for mange av våre medlemmer.

Følg md på aktivitetene på: www.dakotanorway.no 15


Returadresse: Dakota Norway, Postboks 1029, 3204 SANDEFJORD

JUBILEUM: I 2010 er det 25 år siden Stiftelsen Dakota Norway ble opprettet. Men det var først i 1986 flygingen i den form vi kjenner den i dag, ble startet.

Dakota Medlemsblad vår 2010  
Dakota Medlemsblad vår 2010  

Dakota Medlemsblad vår 2010

Advertisement