__MAIN_TEXT__

Page 1

Zoe Preece Material Presence: a domestic scene


Zoe Preece Material Presence: a domestic scene 31.03.18 - 19.05.18

Š A Llantarnam Grange Arts Centre Exhibition 2018 Gellir archebu copi caled o’r cyhoeddiad hwn gan www.lgac.org.uk/cats A hardcopy of this publication can be ordered from www.lgac.org.uk/cats/


An archive of longings (Material Presence), porcelain, flux, 2018


Zoe Preece: Material Presence – a domestic scene Pan fod Zoe Preece yn cyfeirio at

When Zoe Preece refers to “Material

“Material Presence” yn nheitl y corff hwn

Presence” in the title of this body of work,

o waith, mae nid yn unig yn cyfeirio

she is not only referencing the actual

at fodolaeth wirioneddol y sylwedd: y

existence of matter; the porcelain used

porslen a ddefnyddir i gynhyrchu’r gwrth-

to produce the objects, the wood used

rychau, y pren a ddefnyddir i gynhyrchu’r

to produce the “tables”, she is also ref-

“byrddau”, ond mae hefyd yn cyfeirio at

erencing the absence of material. It is

absenoldeb defnydd. Mae’r gofod rhwng

the space between the objects that is as

y gwrthrychau yr un mor bwysig i fodola-

important to the existence of her work,

eth ei gwaith, y berthynas rhwng y gwrth-

the relationship between the objects and

rychau a’r sgyrsiau mae’r gwrthrychau

the conversations that these objects have.

hyn yn eu cael. Thema ganolog gwaith

The central theme in Zoe’s work is stasis.

Zoe yw stasis. Mae Zoe yn creu gweledi-

Zoe creates an artistic vision that is about

gaeth artistig sy’n ymwneud â chreu cy-

creating a state of equilibrium, this work

flwr o ecwilibriwm, mae’r gwaith hwn yn

is about order and balance and establish-

ymwneud â threfn a chydbwysedd a sefy-

ing a calm, yet authoritative statement on


dlu datganiad tawel, ond awdurdodol ar y

the human condition.

cyflwr dynol. Zoe Preece is known and respected for Mae Zoe Preece yn enwog ac yn uchel ei

producing work that is considered, re-

pharch am gynhyrchu gwaith a ystyrir yn

fined and visually stunning. Zoe’s chosen

goeth, ac yn weledol syfrdanol. Cyfrwng

media is porcelain, a material that comes

dewisol Zoe yw porslen, defnydd sy’n

with its own associations and connota-

meddu ar ei gysylltiadau a’i gynodiadau ei

tions. Porcelain is refined, pure and “ex-

hun. Mae porslen yn goeth, yn bur ac yn

pensive”, porcelain represents value. Zoe

“ddrud”, mae porslen yn cynrychioli gw-

uses these values in an expressive way,

erth. Mae Zoe yn defnyddio’r gwerthoedd

subverting them to some extent, but

hyn mewn ffordd fynegiannol, gan eu

also using them in an unfamiliar way.

gwyrdroi i raddau, ond hefyd yn eu def-

Zoe takes these recognised formal quali-

nyddio mewn ffordd anghyfarwydd. Mae

ties of porcelain and produces work that

Zoe yn cymryd yr adnoddau ffurfiol, cyd-

has a purity and grace. When porcelain is

nabyddedig hyn mewn porslen ac mae’n

fired to a high temperature it is almost in-


Colander (Material Presence), porcelain, 2018


cynhyrchu gwaith sy’n llawn purdeb a

fused with the power to absorb light. She

gosgeiddrwydd. Pan gaiff porslen ei da-

opts to work with the whitest porcelain

nio i dymheredd uchel, mae bron iawn

she can find, spending considerable time

yn cael ei drwytho â’r pŵer i amsugno

experimenting to find the “whitest”

golau. Mae hi’n dewis gweithio gyda’r

porcelain for this project. Zoe intention-

porslen gwynnaf y gall ddod o hyd iddo,

ally limits her use to this single palette of

ac fe dreuliodd lawer o amser yn arbrofi er

white and that is of great importance, the

mwyn dod o hyd i’r porslen “gwynnaf” ar

lines and forms become more evident and

gyfer y prosiect hwn. Mae Zoe yn cyfyngu

pronounced, giving her work the quality

ei defnydd yn fwriadol i’r palet sengl hwn

and finish she strives for. It is the result-

o wyn ac mae hyn yn bwysig iawn – mae’r

ing use of a Glacier Porcelain that gives

llinellau a’r ffurfiau’n dod yn fwy amlwg a

her the quality, luminosity and purity she

chryf, gan roi’r ansawdd a’r gorffeniad i’w

wants and craves. For Zoe it is the quali-

gwaith y mae’n ymdrechu i’w cyflawni.

ties of purity and grace found within por-

Y defnydd dilynol o Borslen Rhewlif sy’n

celain that allow her to express her vision.

rhoi’r ansawdd, y llewych a’r purdeb y


mae’n hi eisiau ac yn dyheu amdanynt.

Although porcelain is Zoe’s preferred

I Zoe yr ansoddau o burdeb a gosgeid-

material, deliberately chosen to give the

drwydd a geir mewn porslen yw’r pethau

qualities she demands, this material is

sy’n ei galluogi i fynegi ei gweledigaeth.

unforgiving. It has memory and presents the artist with a complexity in the mak-

Er mai porslen yw hoff ddefnydd Zoe, a

ing and firing process, the very slightest

ddewisir yn fwriadol er mwyn rhoi’r an-

of touch during the making process will

soddau y mae’n mynnu eu cael, mai’r def-

be remembered when the kiln rises to a

nydd hwn yn anfaddeugar. Mae iddo gof

high temperature. This material is alive

ac mae’n creu cymhlethdod i’r artist yn

and Zoe has established a respectful

ystod y broses o wneud a thanio. Bydd y

relationship with it.

cyffyrddiad lleiaf yn ystod y broses wneud yn cael ei gofio pan fydd yr odyn yn

Zoe aims to bring our attention to the

cyrraedd tymheredd uchel. Mae’r defny-

details in our lives, bringing us closer to

dd hwn yn fyw ac mae Zoe wedi datblygu

the unseen, giving us the space and time

perthynas barchus ag ef.

to revalue what is around us. For Zoe


An archive of longings (Material Presence), porcelain, flux, 2018.


Nod Zoe yw tynnu’n sylw at y manylion

porcelain is a great teacher, she feels the

yn ein bywydau, gan ddod â ni yn nes at

material forces our attention to detail. It is

yr anweledig, a rhoi lle ac amser i ni ail-

because the material notices and remem-

werthuso’r pethau sydd o’n cwmpas. I

bers everything the artist does that it is a

Zoe, mae porslen yn athro gwych, mae’n

very exacting material that deserves our

teimlo bod y defnydd yn ein gorfodi i

utmost respect.

dalu sylw i’r manylion. Mae hyn oherwydd bod y defnydd yn sylwi ar, ac yn cofio

It is the domestic and more importantly

popeth mae’r artist yn ei wneud, a dyna

the backdrop to the domestic, the part

pam mae’n ddefnydd anodd sy’n haeddu

cleared table the washing up in essence

ein parch mwyaf.

the very ordinary that is the mainstay in this body of work. But this body of work

Y pethau domestig, ac yn bwysicach, y

is more than a still life, an observational

gefnlen i’r pethau domestig – y bwrdd

recording, this process is about revaluing,

wedi’i glirio’n rhannol, y golchi’r llestri, y

forcing us to think and look again at

cyffredin iawn yn y bôn – yw’r prif gyn-

objects, context and the relationships


Colander (Material Presence), porcelain, 2018


heiliad yn y corff hwn o waith. Ond mae’r

between them.

corff hwn o waith yn fwy na bywyd llonydd, cofnod arsylwadol, mae’r broses

In her most recent body of work, made

hon yn ymwneud ag ailwerthuso, gan ein

possible through the support from the

gorfodi i ailfeddwl ac ailedrych ar wrth-

Arts Council of Wales, Zoe has moved into

rychau, eu cyd-destun a’r perthnasoedd

a new mode of working and exploring a

rhyngddynt.

range of new materials. Taking the core ideas of her work, memory and space, she

Yn ei chorff diweddaraf o waith, a hwy-

has scanned a dining table.

luswyd drwy gymorth gan Gyngor Celfyddydau Cymru, mae Zoe wedi symud at

These “remembered” encounters, still

fodd newydd o weithio ac wedi archwil-

containing the remnants of living, of peo-

io amrywiaeth o ddefnyddiau newydd.

ple eating and socialising, a used knife, a

Gan ddefnyddio’r syniadau craidd, sef ei

plate, a creased table cloth, all translated

gwaith, y cof a gofod, mae wedi sganio

into the surface of blocks of walnut. These

bwrdd bwyta.

tables of warm deep brown wood con-


The way the earth remembers our bodies (Material Presence, CNC milled walnut 2018 (Detail)


Mae’r cyfarfyddiadau “wedi’u cofio” hyn yn

jure memories half forgotten. They allude

dal i gynnwys olion byw bob dydd, pobl

to fossil strata, archaeological excavations

yn bwyta ac yn cymdeithasu, cyllell wedi’i

or a topographic map, creating a sense

defnyddio, plât, lliain bwrdd crychiog, a’r

of revealing and peeling back the layers

cyfan wedi’i drosi i mewn i wyneb blociau

of time. The contrast between richness

o bren collen Ffrengig. Mae’r byrddau

of the walnut and purity of the porcelain

hyn o bren brown tywyll, cynnes yn def-

could not be starker. Their surface pat-

fro atgofion hanner anghofiedig. Maent

tern, one pure and pristine the other soft

yn crybwyll haenau o ffosiliau, cloddfey-

and curvaceous complement each other

dd archaeolegol neu fap topograffig, gan

and talk of space and relationships and

greu ymdeimlad o ddatguddio a phlicio

the interplay of objects.

haenau o amser. Ni allai’r cyferbyniad rhwng coethder y pren collen Ffrengig a

By taking an ordinary object like a sauce-

phurdeb y porslen fod yn fwy trawiadol.

pan, colander or frying pan and re-mak-

Mae eu patrwm arwyneb, un yn bur ac yn

ing it in porcelain and transforming our

ddilychwyn, y llall yn feddal ac yn lluni-

memory of the domestic setting into


Saucepan (Material Presence), porcelain 2018


aidd, yn cyfannu ei gilydd ac yn crybwyll

walnut, Zoe transforms these objects and

gofod a pherthnasoedd a’r cydadwaith

our relationship to them, instilling a new

rhwng gwrthrychau.

value. Through exploring our relationship with domestic objects and social settings,

Trwy ddewis gwrthrych cyffredin fel sos-

bringing them out of the comfort of the

ban, colandr neu badell ffrio a’i ail-wneud

home into the gallery, Zoe is raising its

mewn porslen, a thrawsnewid ein hatgof

worth and how it is valued by us and how

o’r lleoliad domestig i bren collen Ffren-

we perceive the domestic through a new

gig, mae Zoe yn trawsnewid y gwrthry-

understanding of material process.

chau hyn a’n perthynas â nhw, gan roi gwerth newydd iddynt. Trwy archwilio ein

Hywel Pontin

perthynas â gwrthrychau domestig a se-

March 2018

fyllfaoedd cymdeithasol, a’u symud o gysur y cartref i oriel, mae Zoe yn dyrchafu ei werth a sut mae’n cael ei werthfawrogi gennym ninnau a sut rydym yn canfod y


Untitled (Material Presence), porcelain, flux 2018


domestig trwy ddealltwriaeth newydd o’r broses faterol. Hywel Pontin Mawrth 2018


An archive of longings (Material Presence), porcelain, flux, 2018.


Material Presence Yn ei harddangosfa, Material Presence,

In her exhibition Material Presence Zoe

mae Zoe Preece yn stopio amser. Drwy

Preece suspends time. In so doing, she

wneud hynny, mae hi’n caniatáu i ni

allows us to look deeply into the ordi-

syllu’n ddwfn i’r cyffredin. Wrth roi ein

nary. Offering one’s full attention to

sylw llawn i rywbeth, bod yn bresen-

something, to be present with it, can

nol gydag ef, gall hyn fod y cam cyntaf

be the first means of honouring it.

tuag at ei anrhydeddu. The kitchen table, cutlery, crockery Mae bwrdd y gegin, cyllyll a ffyrc, llestri

and cookware are all familiar accom-

ac offer coginio, bob un yn elfennau

paniments to the routines of our day.

cyfarwydd yn nhrefnau ein diwrnod.

The porcelain forms found in this ex-

Ond mae byd o wahaniaeth rhwng y

hibit, however, are a world away from

ffurfiau porslen yn yr arddangosfa hon

their prosaic cousins embroiled in the

â’u cyfnitherod anniddorol sydd ynghl-

commotion of domestic life. Stacks of

wm wrth gyffro bywyd domestig. Mae

bowls, cups balanced one on top of

powlenni wedi’u pentyrru, cwpanau’n

the other, a colander, a saucepan, now


Saucepan (Material Presence), porcelain 2018


gwegian yr un ar ben y llall, colandr,

stand in a newly silent world. Carved

sosban, bellach yn sefyll mewn byd

by hand or on the lathe in plaster, the

sydd newydd ddistewi. Mae’r ffurfi-

forms are moulded and slip cast in

au wedi eu cerfio mewn plastr ar durn

porcelain. With pure white surfaces

neu â llaw ac yna wedi cael eu mowldio

smoothed to a flawless finish, they are

a’u slipio mewn porslen. Gyda’u har-

at once familiar and removed, the sub-

wynebau gwynion pur sydd wedi’u lly-

tly graded tones of light on their sheer

fnu i orffeniad dilychwyn, maent yn gy-

bodies as sensitive and fluid as touch.

farwydd ac yn bell ar yr un pryd. Mae’r

They have become something else. No

arlliwiau golau sydd wedi’u graddio’n

longer particular, messy, marked with

gynnil ar eu cyrff tryloyw mor sensitif a

the evidence and history of use; they

llyfn â chyffyrddiad. Maent wedi troi’n

take on an ideal, essential quality, un-

rhywbeth arall. Nid ydynt bellach yn

rooted from time and place.

benodol, yn anniben, wedi’u marcio gan dystiolaeth a hanes eu defnydd;

A saucepan, with soft pouring lip and

yn hytrach maent yn dangos ansawdd

subtly arching handle, takes on new


Skillet (Material Presence), porcelain, 2018


delfrydol, hanfodol, sydd heb ei wreid-

elegance and composure. Light arcs

dio mewn amser a lle.

around the sharp line of a bowl’s rim effortlessly. Nothing interrupts the clean,

Mae sosban, gydag ymyl arllwys med-

precise lines of these forms. The pure

dal a dolen sy’n crymu’n gynnil, yn dan-

whiteness of the porcelain diffuses the

gos ceinder a hunanfeddiant newydd.

light, and draws our eyes to these un-

Mae golau’n creu bwa o gwmpas llinell

expectedly resonant objects. They are

lem ymyl y bowlen yn ddiymdrech.

potent now.

Does dim byd yn amharu ar linellau glân, manwl y ffurfiau hyn. Mae gwyn-

Through her simple arrangements,

der pur y porslen yn tryledu’r golau, ac

Preece draws our attention to form,

yn arwain ein llygaid at y gwrthrychau

and also to the quality of our own ways

hyn sy’n annisgwyl o gyseiniol. Maent

of looking. For these are not portraits

yn rymus nawr.

that return our gaze, these are still lifes inviting our deep and unbroken con-

Trwy ei threfniadau syml, mae Preece

templation. As the Norwegian explor-


Untitled (Material Presence), porcelain, flux 2018


yn tynnu ein sylw at ffurf, a hefyd at

er Erling Kagge discovered, trekking

ansawdd ein dulliau ninnau o edrych.

across Antarctica’s featureless expanse

Oherwydd nid portreadau yw’r rhain

of ice and snow, we are transformed by

sy’n syllu’n ôl arnom – mae’r rhain yn

bringing our sustained attention to the

greadau bywyd llonydd sy’n ein gwa-

subtle, the nuanced, the overlooked.

hodd i fyfyrio’n ddwfn ac yn ddi-dor. Fel y darganfu’r fforiwr o Norwy, Er-

Attempting a perfectly rendered col-

ling Kagge, wrth gerdded ar draws

ander from a clay whose nature it is to

eangderau ia ac eira dinodwedd Ant-

retain the memory of its making, allows

arctica, rydym yn cael ein gweddnewid

every slight to be evidenced in the dis-

drwy ganolbwyntio ein sylw’n barhaus

torting heat of the kiln. And yet it is in

ar yr hyn sy’n gywrain, yn awgrymedig,

this very endeavour that a grace is re-

yn anghofiedig.

vealed. Porcelain is a living material. It is responsive to the hands and hidden

Mae ceisio creu colandr perffaith o glai

intentions of the maker. It is exacting

y mae ei natur yn golygu cadw’r at-

in its requirement for the maker to be


gof o’i wneud, yn caniatáu i bob diffyg

fully present during the interaction be-

ddod i’r amlwg yng ngwres afluniol yr

tween them both.

odyn. Ond eto, drwy’r union ymdrech hon, mae gosgeiddrwydd yn cael ei

Almost undetected in the midst of

ddatgelu. Mae porslen yn ddeunydd

these refined forms is the escapee from

byw. Mae’n ymatebol i ddwylo ac i

all of this structure: the pool of flux

fwriadau cudd y gwneuthurwr. Mae’n

welling over the teaspoon’s edge, at

ddigyfaddawd o ran ei ofyniad bod y

once cradled and restrained by the rim

gwneuthurwr yn llwyr bresennol yn

of the spoon. Reaching out beyond its

ystod y rhyngweithio rhwng y ddau.

borders, it is the gaze glancing on, the movement of the inner self, before a

A bron yn ddisylw ymhlith y ffurfi-

change becomes visible. Through her

au coeth hyn, mae’r ffoadur o’r holl

understanding of ceramic materials

adeiledd hwn: y pwll o fflwcs sy’n gorl-

and their mutability Preece provides

ifo dros ymyl llwy, yn cael ei grudo a’i

a voice for that which we are unable


An archive of longings (Material Presence), porcelain, flux, 2018


ffrwyno ar yr un pryd gan ymyl y llwy.

to find words. There is a knowing of

Gan ymestyn y tu hwnt i’w ffiniau, hwn

one’s material here, when to intervene,

yw’r sylliad sy’n edrych tuag ymlaen,

when to encourage and when to arrest

symudiad yr hunan mewnol, cyn i ne-

change.

wid ddod i’r golwg. Trwy ei dealltwriaeth o ddefnyddiau ceramig a’u cyfne-

This image is extended in Preece’s wall

widioldeb, mae Preece yn darparu llais

of porcelain spoons. Titled ‘an archive

ar gyfer yr hyn na allwn ei fynegi mewn

of longings’, the spoon becomes a

geiriau. Mae cynefindra â’r defnydd yn

metaphor for all that we are or long to

amlwg yma, pryd i ymyrryd, pryd i an-

be. Some hold the original raw mate-

nog a phryd i stopio newid.

rial from which their refined selves are made. Others contain a precise balance

Mae’r ddelwedd hon yn cael ei helae-

of porcelain and flux, caught in the heat

thu yn wal Preece o lwyau porslen. Dan

of the kiln chamber in different stages

y teitl ‘an archive of longings’, mae’r

of melt. This wall of spoons is a recol-

llwy yn dod yn drosiad ar gyfer popeth

lection of other states of being. Within


The way the earth remembers our bodies (Material Presence), porcelain, 2018


yr ydym, neu yr ydym yn dymuno bod.

the structures of everyday living, we

Mae rhai ohonynt yn cadw’r defnydd

sense those other states breathing: the

crai gwreiddiol y gwnaed eu hunain

wilder, the freer, the undomesticated.

coeth ohono. Mae eraill yn cynnwys

This dynamic tension, between pure

cydbwysedd manwl o borslen a fflwcs,

formal structure and transitory mo-

wedi eu dal yng ngwres siambr yr odyn

ments of flux, between restraint and

ar wahanol gamau o’r toddi. Mae’r wal

fluidity, is a deep and ever present con-

lwyau hon yn atgof o gyflyrau eraill

versation within Preece’s practice.

o fod. O fewn adeileddau byw bob dydd, rydym yn synhwyro’r cyflyrau

Preece’s kitchen table made from wal-

eraill hynny yn anadlu: yr hyn sy’n fwy

nut exists as a part of this conversation.

gwyllt, yn fwy rhydd, yr hyn sydd heb

The tabletop features a rucked table-

ei ddofi. Mae’r tensiwn dynamig hwn,

cloth marked by dishes that once sat

rhwng adeiledd ffurfiol pur ac enydau

upon it, a knife, a spoon, the remnants

byrhoedlog o fflwcs, rhwng cynildeb

of food that has been eaten. These

a llyfnder, yn sgwrs ddofn a bythol

ephemeral remainders of a meal, like


bresennol yn ymarfer Preece.

their half-eaten, half peeled counterparts within still life painting, have now

Mae bwrdd cegin Preece, o bren collen

become a monument to this moment.

Ffrengig, yn rhan o’r sgwrs hon. Mae

Emergent over time through a CNC

pen y bwrdd yn cynnwys lliain bwrdd

milling process that gradually pares

wedi crychu a’i farcio gan seigiau a ei-

away layers of walnut, the surface of

steddai arno gynt, cyllell, llwy, gwed-

the table is revealed from within the

dillion bwyd wedi ei fwyta.

Mae’r

material, mirroring the process Preece

gweddillion darfodedig hyn o bryd o

undertakes by hand as she carves the

fwyd, fel eu cyfatebwyr wedi eu hanner

handle of a cup, a mug or a saucepan

bwyta, eu hanner plicio mewn paenti-

from plaster.

adau bywyd llonydd bellach wedi dod yn gofadail i’r ennyd hon. Daw wyneb

In contrast to the precise lines of the

y bwrdd i’r amlwg gydag amser trwy

porcelain forms, the defining edges

broses o felino CNC sy’n raddol blicio’r

of the items on this table’s surface are

haenau o bren collen Ffrengig, gan

blurred. The boundary between knife


The way the earth remembers our bodies (Material Presence, CNC milled walnut 2018 (Detail)


ddatguddio tu mewn y defnydd. Mae

and tabletop is unclear; they appear to

hyn yn adlewyrchu’r broses gan Preece

melt into one another. This permeabil-

o gerfio dolen cwpan mwg neu sosban

ity between object and environment

â llaw o blastr.

echoes the movement of material between states.

Mewn cyferbyniad i linellau manwl y ffurfiau porslen, mae ymylon diffiniol

Within this domestic scene, among

yr eitemau ar wyneb y bwrdd hwn wedi

these familiar objects, the people are

pylu. Mae’r ffin rhwng cyllell a phen y

absent. The table bears witness to the

bwrdd yn aneglur, mae’n ymddangos

stirring of tea, the shared meal. These

eu bod yn ymdoddi i’w gilydd. Mae’r

pure and unblemished porcelain forms

athreithedd hwn rhwng gwrthrych ac

– the saucepan, the mug, the bowls -

amgylchedd yn atseinio symudiad def-

have never been sullied by human use.

nydd rhwng cyflyrau.

And yet, the exhibits are luminous with the life of their maker; her perceptu-

Yn yr olygfa ddomestig hon, ymhlith

al experience. Stripped of context or


Cup (Material Presence), porcelain, flux 2018


y gwrthrychau cyfarwydd hyn, mae’r

commentary, they are both intimate

bobl yn absennol. Mae’r bwrdd yn dyst

and transcendent. From the particu-

i droi te, i bryd o fwyd a rannwyd. Nid

lar to the universal, from the prosaic to

yw’r ffurfiau porslen pur, dilychwyn

the poetic, Preece’s work invites us to

hyn – y sosban, y mwg, y powlenni –

engage with familiar objects anew. In

erioed wedi cael eu llychwino gan

so doing, we journey through our own

ddefnydd dynol. Ond eto, mae’r ard-

experience, awake to the space within

dangosion yn llewyrchu â bywyd eu

our own lives.

gwneuthurwr, ei phrofiad canfyddiadol. Gan fod pob cyd-destun neu sylwe-

We are invited to give the works in this

baeth wedi eu diosg, maent yn gartre-

exhibition the unhurried travel of our

fol ac yn drosgynnol ar yr un pryd. O’r

full attention, our precious, unbroken

penodol i’r cyffredinol, o’r dilewyrch i’r

time. In doing so we let the beautiful

barddonol, mae gwaith Preece yn ein

light fall on the unseen and overlooked

gwahodd i ymglymu o’r newydd wrth

in an intense and silent grace.

wrthrychau cyfarwydd. Wrth wneud


Cooking pot and spoon (Material Presence), porcelain, 2018


hyn, rydym yn teithio drwy ein profiad personol, yn effro i’r gwagleoedd yn ein bywydau ein hunain. Cawn ein gwahodd i grwydro’n hamddenol gan roi ein holl sylw, ein hamser gwerthfawr, di-dor i’r gweithiau yn yr arddangosfa hon. Wrth wneud hyn, rydym yn caniatáu i’r golau hardd ddisgleirio ar yr anweledig a’r anghofiedig mewn gosgeiddrwydd dwys a distaw.


Zoe Preece Material Presence: a domestic scene Arddangosfa Canolfan y Celfyddydau Llantarnam Grange A Llantarnam Grange Arts Centre Exhibition

Dylunio/Design: Hillview Design ‘Hiareth’ Arddangosfa Canolfan y Celfyddydau Llantarnam Grange A Llantarnam Centre Llantarnam Exhibition Cyhoeddwyd ganGrange Ganolfan Arts y Celfyddydau Grange. Testun Yr Awduron a LGAC 2017 Canolfan y Celfyddyda Llantarnam Grange, Heol Dewi Sant, Cwmbran, Torfaen NP44 1PD

Hoffem ddiolch i’r holl arddangoswyr am fod rhan o arddangosfa eleni. Published by Llantarnam Grange Arts Centre. Textyn LGAC 2018 Llantarnam Grange Arts Centre ,St Davids Road, Cwmbran, We would like to thank all the exhibitors for being partTorfaen of this NP44 year’s1PD exhibition. +44(0)1633 483321Hillview info@lgac.org.uk Dylunio / Design: Design www.lgac.org.uk

Mae Canolfan ygan Celfyddydau Grange yn rhan o bortffolio Sefydliadau Cyngor Celfyddydau Cyhoeddwyd GanolfanLlantarnam y Celfyddydau Llantarnam Grange. Testun Yr Refeniw Awduron a LGAC 2017 Cymrun “Portffolio Celfyddydol Cymru” Canolfan y Celfyddydau Llantarnam Grange, Heol Dewi Sant, Cwmbrân, Torfaen NP44 1PD Elusen Gofrestredig rhif: 1006933. Cwmni Cyfyngedig Warant Published by Llantarnam Grange Arts Centre. Texttrwy LGAC 2017rhif: 2616241 Llantarnam Grange Centre is part of Arts Council of Wales portfolio Revenue Funded Organisations Llantarnam GrangeArts Arts Centre St.David’s Road Cwmbran Torfaen of NP441PD “Arts Portfolio Wales” +44(0)1633 483321 info@lgac.org.uk www.lgac.org.uk Registered Chartiy no: 1006933. Company Limited by Guarantee no: 2616241

Mae Canolfan y Celfyddydau Llantarnam Grange yn rhan o bortffolio Sefydliadau Refeniw Cyngor Celfyddydau Cymrun – “Portffolio Celfyddydol Cymru” Ariennir Canolfan y Celfyddydau Llantarnam Grange gan Gyngor Celfyddydau Cymru, Cyngor Bwrdeistref Sirol Elusen Gofrestredig rhif: 1006933. Cwmni Cyfyngedig trwy Warant rhif: 2616241 Torfaen a Chyngor Sir Fynwy. Llantarnam Grange Arts Centre is part of Arts Council of Wales portfolio of Revenue Funded Organisations – “Arts Portfolio Llantarnam Grange Arts Centre is funded by the Arts Council of Wales, Torfaen County Borough Council and Wales” Monmouthshire Council. Registered CharityCounty no: 1006933. Company Limited by Guarantee no: 2616241 Ariennir Canolfan y Celfyddydau Llantarnam Grange gan Gyngor Celfyddydau Cymru, Cyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen a Ni chaniateir atgynhyrchu’r cyhoeddiad hwn, boed yn rhannol neu yn ei gyfanrwydd, ar unrhyw ffurf heb ganiChyngor Sir Fynwy. atad ysgrifenedig Cyhoeddwr. Llantarnam Grange yArts Centre is funded by the Arts Council of Wales, Torfaen County Borough Council and This publicationCounty may not be reproduced in whole or in part in any form without written permission from the Monmouthshire Council.

publisher.

Ni chaniateir atgynhyrchu’r cyhoeddiad hwn, boed yn rhannol neu yn ei gyfanrwydd, ar unrhyw ffurf heb ganiatâd ysgrifenedig y Cyhoeddwr. This publication may not be reproduced in whole or in part in any form without written permission from the publisher. Y Clawr Cefn / Back cover: Cup Y Clawr Cefn / Back cover : Ffenics mewn Fflamau o Hyd / Phoenix Yet in Flames


Profile for Llantarnam Grange Arts Centre

Zoe Preece, Material Presence: a domestic scene  

Exhibition held at Llantarnam Grange Arts Centre April - June 2018 Bilingual: English /Welsh

Zoe Preece, Material Presence: a domestic scene  

Exhibition held at Llantarnam Grange Arts Centre April - June 2018 Bilingual: English /Welsh

Profile for lgac
Advertisement