__MAIN_TEXT__

Page 1

Portal 2018


Front Cover - Sarah Wygas


Portal 2018 incorporating One Year On Yn cynnwys gwaith graddedigion gorau eleni yn y celfyddydau cymhwysol Featuring the work of this year’s top graduates in the applied arts 04.08.18 - 22.09.18 Miki Asai, Kate Bergin, Rhys Bullock, Sarah Cathers, Sarah Christian, Aileen Gray, Bronwen Grieves, Zoe Hutchison, Jenny Kate, Poppy Norton, Francisca Onumah, Sammi Pearce, Annie Preece, Abigail Reid-Ingram, Fern Robinson, Rebecca Rowland-Chandler, Samantha Silverton, Ella Smith, Megan Smith, Romilly Tucker, Kate Whitehead, Sarah Wygas

© Llantarnam Grange Arts Centre Gellir archebu copi caled o’r cyhoeddiad hwn gan www.lgac.org.uk/catalogues A hardcopy of this publication can be ordered from www.lgac.org.uk/catalogues


Kate Whitehead


Portal 2018/One Year On Cenhadaeth

Gelfyddydau

The Mission of Llantarnam Grange Arts

yw “Hyrwyddo’r

Centre is to “Advance the understanding

ddealltwriaeth o’r celfyddydau gweledol

of the visual arts to benefit the lives of our

er budd bywydau ein cymunedau”

communities”

Fel

allweddol

As a key regional centre for the applied

ar gyfer y celfyddydau cymhwysol

arts in South East Wales it is our aim at

yn Ne Ddwyrain Cymru, ein nod yng

Llantarnam Grange Arts Centre (LGAC),

Nghanolfan

Llantarnam

to present the best work being made in

Grange (LGAC) yw cyflwyno’r gwaith

Wales and bring to Wales, some of the

gorau sy’n cael ei wneud yng Nghymru a

most important and interesting work

dod ag enghreifftiau o’r gwaith pwysicaf

being produced nationally.

Llantarnam

Canolfan Grange

canolfan

ranbarthol

Gelfyddydau

a mwyaf diddorol sy’n cael ei gynhyrchu yn y Deyrnas Unedig i Gymru.

We have championed the applied arts, producing an exhibition programme

Rydym

yn

hyrwyddo’r

celfyddydau

that provides our audiences with an


cymhwysol, rhaglen i’n

gan

arddangos

cynulleidfaoedd

sy’n

gynhyrchu

opportunity to access creative work of

rhoi

cyfle

the highest quality. We continue to raise

gwaith

curatorial and critical standards to present

fwynhau

creadigol o’r safon uchaf. Rydym yn

exhibitions that excite and challenge.

parhau i godi safonau curadurol a beirniadol fel y gallwn gyflwyno arddan-

Our Trustees and staff are united in

gosfeydd sy’n cynhyrfu ac yn herio.

the belief that engagement lies at the heart of the Arts Centre. This ethos is

Mae ein Hymddiriedolwyr a’n staff yn

expressed through all our work, providing

gytûn yn y gred bod cyfranogiad wrth

opportunities for our audiences to

galon y Ganolfan Gelfyddydau. Mynegir

become engaged in their contemporary

yr ethos hwn yn ein holl waith, gan roi

cultural heritage. It is this ethos that

cyfleoedd i’n cynulleidfaoedd ymgysylltu

provides the artistic vision that drives the

â’u treftadaeth ddiwylliannol gyfoes. Yr

organisation forward.

ethos hwn sy’n darparu’r weledigaeth artistig sy’n gyrru’r sefydliad yn ei flaen.

Culture does not exist in isolation, LGAC


Nid yw diwylliant yn bodoli ar ei ben ei

operates within a network of publicly

hun, mae LGAC yn gweithredu o fewn

funded galleries, craft centres, cultural

rhwydwaith o orielau, canolfannau crefft,

venues and museums within Torfaen

lleoliadau diwylliannol ac amgueddfeydd a

County Borough, Wales and in the wider

ariennir yn gyhoeddus ym Mwrdeistref Sirol

national artistic community.

Torfaen, yng Nghymru ac yn y gymuned artistig genedlaethol ehangach.

Our role is to provide a platform for the next generation of artists and makers

Ein rôl ninnau yw darparu platfform ar

to bring their work into a creative

gyfer y genhedlaeth nesaf o artistiaid a

conversation with our audiences to

gwneuthurwyr fel y gall eu gwaith gynnal

develop an understanding, appreciation

sgwrs greadigol â’n cynulleidfaoedd

and further the debates of contemporary

er

a

practice. Our role is to raise the visibility of

gwerthfawrogiad o ddadleuon arfer

makers and artists, especially those at the

cyfoes, a’u hyrwyddo. Ein rôl yw gwella

beginnings of their creative journey and

gwelededd gwneuthurwyr ac artistiaid,

provide opportunities to develop a career

mwyn

datblygu

dealltwriaeth


Jenny Kate


yn enwedig y rhai hynny sydd ar ddechrau

through their creative practice, leading to

eu taith greadigol, a rhoi cyfleoedd iddynt

a sustainable creative life.

ddatblygu gyrfa trwy eu harfer creadigol, gan arwain at fywyd creadigol cynaliadwy.

LGAC’s Portal Series is an integral part of our programming. This strand of our

Mae Portal Series LGAC yn rhan annatod

work illustrates how we are committed to

o’n rhaglennu. Mae’r ffrwd hon o’n

presenting and showcasing the work of

gwaith yn dangos ein hymrwymiad i

young and emerging artists and makers.

gyflwyno ac arddangos gwaith artistiaid

We launched the “Portal Series” in 2009,

a gwneuthurwyr ifanc a datblygol.

an initiative to assist graduates establish

Lansiwyd ein “Portal Series” yn 2009, fel

themselves as art practitioners. Over the

menter i helpu graddedigion i ymsefydlu

years we have seen the careers of makers

fel ymarferwyr celf. Ar hyd y blynyddoedd,

and artists featured in the Portal Series

rydym

gyrfaoedd

grow and develop, their work taking on

gwneuthurwyr ac artistiaid a gymerodd

an assured maturity that demonstrates

ran yn ein Portal Series yn tyfu a datblygu.

their potential longevity.

wedi

gweld


Gydag amser byddai eu gwaith yn dangos

Past exhibitors have gone on to win

mwy o aeddfedrwydd hyderus, yn dyst i’w

major awards, the Gold Medal at the

hirhoedledd arfaethedig.

National Eisteddfod, become lecturers and programme leaders at art schools

Mae ein harddangoswyr blaenorol wedi

and Universities, joined design studios

mynd yn eu blaen i ennill gwobrau

and many lead highly successful careers

pwysig fel Medal Aur yr Eisteddfod

as independent makers and practitioners.

Genedlaethol, wedi dod yn ddarlithwyr ac yn arweinwyr rhaglenni mewn ysgolion

The Portal Series aims to explore and

celf a Phrifysgolion, neu wedi ymuno â

present work that stretch the boundary

stiwdios dylunio. Mae llawer hefyd wedi

where applied art meets fine art, explore

datblygu gyrfaoedd tra llwyddiannus

materiality, investigate process and the

fel

interface of traditional making with

gwneuthurwyr

ac

ymarferwyr

annibynnol.

technology in contemporary making. Our makers of 2018 are exploring a

Nod y Portal Series yw archwilio a

visual communication that challenges


chyflwyno gwaith sy’n estyn y ffin lle

the critical debate where distinguishing

mae celf yn cwrdd â chelfyddyd gain, sy’n

boundaries are neither settled nor sealed.

archwilio materoliaeth ac yn ymchwilio i broses ac i’r rhyngwyneb rhwng gwneud

Our Portal Series has developed to

traddodiadol a thechnoleg mewn gwneud

include a companion exhibition “One

cyfoes. Mae ein gwneuthurwyr yn 2018

Year On”. Presenting work by those who

yn archwilio cyfathrebu gweledol sy’n

have graduated from the previous year

herio’r ddadl feirniadol ble nad yw ffiniau

or have recently established themselves

gwahaniaethu wedi eu sefydlu na’u selio.

as creative businesses and are beginning to forge their creative careers. In previous

Mae ein Portal Series wedi datblygu i

years the Crafts Council have highlighted

gynnwys yr arddangosfa ategol, “One Year

participants in our “One Year On”

On”. Mae’n cyflwyno gwaith gan artistiaid

exhibition as “ones to watch”.

sydd wedi graddio yn y flwyddyn flaenorol neu sydd wedi ymsefydlu’n ddiweddar

LGAC is committed to presenting Portal

fel busnesau creadigol ac sy’n dechrau

and One Year On annually each autumn.


Sarah Cathers


datblygu eu gyrfaoedd creadigol. Yn y

The Portal Series illustrates the current and

blynyddoedd blaenorol, mae’r Cyngor

future significance of Llantarnam Grange

Crefftau wedi amlygu cyfranogwyr yn

Arts Centre as a key regional cultural asset

ein harddangosfa “One Year On” fel “rhai i

in the presentation of contemporary

gadw golwg arnynt”.

applied practice.

Mae LGAC yn ymrwymedig i gyflwyno

Hywel Pontin Director, July 2018

Portal a One Year On yn flynyddol bob hydref. Mae’r Portal Series yn dyst i arwyddocâd Canolfan

Gelfyddydau

Llantarnam

Grange, yn bresennol ac yn y dyfodol, fel ased diwylliannol rhanbarthol allweddol o ran cyflwyno arfer cymhwysol cyfoes. Hywel Pontin Cyfarwyddwr Gorffennaf 2018


Rhys Bullock


Rhys Bullock BA (Anrh) Artist Dylunydd: Gwneuthurwr, Prifysgol Metropolitan Caerdydd BA (Hons) Artist Designer: Maker, Cardiff Metropolitan University

Mae gwaith Rhys yn ddathliad o bren fel

Rhys’ work is a celebration of wood as

defnydd: trwy gymhwyso crefftwriaeth

a material; through applying skilled

fedrus, mae’n caniatáu i’r deunydd fod

craftsmanship he allows the material

yn gyfrwng yn y broses wneud, gan

to have agency in the making process,

weithio gydag agweddau diddorol o’r

working with interesting aspects of the

graen er mwyn ei arddangos ar ei orau

grain to best show it off in the final product.

yn y cynnyrch terfynol. Mae ei waith yn

His work embodies a modern, minimalist

corffori estheteg finimalaidd, fodern;

aesthetic; through utilising  traditional

trwy ddefnyddio technegau gwaith coed

joinery techniques he creates well

traddodiadol, mae’n creu nodweddion

considered features out of the geometric

ystyriol o’r uniadau geometrig sy’n

joins to contrast the natural patterns of

cyferbynnu â phatrymau naturiol y pren.

the wood.


Sarah Cathers


Sarah Cathers Celf Tecstilau, Dylunio a Ffasiwn, Prifysgol Ulster

Textile Art, Design and Fashion, Ulster University

Mae Sarah yn casglu hynodbethau gyda’r

Sarah is a collector of oddities with an urge

awydd i ddogfennu a chadw pethau

to document and preserve the forgotten.

anghofiedig. Caiff ei gyrru gan y broses

Driven by the process of fragmentation,

o ddarnio, ac mae’n casglu darnau o

she gathers pieces of found objects with

wrthrychau hapgael gyda’r nod o drwsio

the incentive to mend and rebuild the

ac ailadeiladu pethau wedi torri a rhoi

broken and repurpose the discarded.

pwrpas newydd i bethau a daflwyd. Trwy

By focusing on the binding capabilities

ganolbwyntio ar alluoedd edau i rwymo,

of thread, she uses fibres to conceal

mae’n defnyddio ffibrau i guddio a thrwsio,

and repair, wrapping and preserving

yn lapio a chadw hanes gwrthrych, gan

an object’s history, acknowledging the

gydnabod y gorffennol ac ar yr un pryd

past while recognising a potential to be

adnabod y potensial i fod yn rhywbeth

something other than their intended

arall heblaw am eu pwrpas bwriadedig.

purpose.


Sarah Christian


Sarah Christian BA (Anrh) Dylunio Gemwaith, Coleg Celf Henffordd

BA (Hons) Jewellery Design, Hereford College of Arts

Daw ysbrydoliaeth Sarah o agweddau

Sarah’s inspiration is drawn from unnoticed

disylw ac anghofiedig ar yr amgylchoedd

and forgotten aspects of the urban

trefol yn Swydd Henffordd.

Mae’n

surroundings in Herefordshire. She uses

defnyddio enamel gwlyb i grafu i mewn

liquid enamel to draw into the surface to

i’r arwyneb gan greu llinellau a ysbrydolir

create lines that are inspired by the ones

gan y rhai mae’n sylwi arnynt wrth

she notices when exploring the urban

archwilio’r amgylchedd trefol. Mae’r tlysau

environment. These brooches highlight

hyn yn amlygu hanes anghofiedig y ffatri

the forgotten history of the munitions

arfau rhyfel a leolir y tu allan i Henffordd

factory located outside Hereford and

ac maent yn dangos yr haenau o hanes

show the layers of history left behind.

sydd wedi cael eu gadael ar ôl.


Aileen Gray


Aileen Gray BA (Anrh) Gofannu Arian a Gemwaith, Ysgol Gelf Glasgow

BA (Hons) Silversmithing & Jewellery, The Glasgow School of Art

Caiff gwaith Aileen ei ysbrydoli gan

Aileen’s work is inspired by the structures

adeileddau a natur ailadroddus ac

and repetitive and angular nature of the

onglog yr amgylchedd trefol, Glasgow,

urban environment, Glasgow, contrasted

sy’n cyferbynnu ag elfennau’n ymgodi

with elements drawn from the warmth

o’r cynhesrwydd a’r goleuni o du mewn

and light from inside the buildings and

i’r adeiladau a’r cartrefi. Mae’n defnyddio

homes. She uses a combination of steel

cyfuniad o ddur ac arian a chopr ocsid-

and oxidised copper and silver for the

iedig yn sail i’w ffurfiau adeileddol gan

base of her structural forms incorporating

gynnwys edau, paent enamel a phrosesau

thread,

ysgythru.

processes.

enamel

paint

and

etching


Zoe Hutchison


Zoe Hutchison BDes (Anrh) Dylunio Metel a Gemwaith, Coleg Celf a Dylunio Duncan of Jordanstone BDes (Hons) Jewellery and Metal Design, Duncan of Jordanstone College of Art and Design

Mae Zoe bob amser yn pryderu am

Zoe has always been deeply concerned

yr amgylchedd ac wrth weithio gyda

with the environment and by working

gwrthrychau hapgael o’r traeth, gallai

with found objects from the beach she

weld yn uniongyrchol sut rydym ninn-

could see first-hand how we affect it.

au’n effeithio arno. Mae’n hoffi defnyddio

She likes to use found objects which are

gwrthrychau hapgael sydd fel arfer yn

usually treated as waste and objects which

cael eu trin fel gwastraff ac yn wrthrychau

are not traditionally seen as desirable.

na ystyrir yn ddymunol yn draddodiadol.

She combines these objects with other

Mae’n cyfuno’r gwrthrychau hyn â

materials to create statement jewellery,

defnyddiau

reducing waste and reusing existing

trawiadol,

eraill gan

i

greu

leihau

gemwaith

gwastraff

ac

ailddefnyddio defnyddiau sy’n bodoli eisoes.

materials.


Jenny Kate


Jenny Kate BA Tecstilau, Prifysgol Metropolitan Caerdydd BA Textiles, Cardiff Metropolitan University

Mae Binding Roots, a ysbrydolwyd gan

Inspired by the textile traditions of the

draddodiadau tecstilau y genedl Iban

Iban Dayak people, Binding Roots is a love

Dayak, yn llythyr caru i gefn gwlad

letter to the British countryside. It tells the

Prydain. Mae’n dweud stori plentyndod

story of a childhood spent outdoors and

a dreuliwyd yn yr awyr agored ac mae’n

captures a lifetime of memories that are

cipio oes gyfan o atgofion sydd wedi’u

rooted in nature.

gwreiddio ym myd natur.


Poppy Norton


Poppy Norton Tystysgrif mewn Gemwaith: Lefel 2, Coleg Morley Jewellery Certificate: Level 2, Morley College

Hyfforddodd

dylunio

Poppy trained in product design at Central

cynnyrch yn Ysgol Gelf Central St Martins

St Martins School of Art and enjoyed 18

a threuliodd 18 mlynedd fel cynllunydd

years as a successful interiors stylist. She

mewnol llwyddiannus. Yn ddiweddar

has recently completed further product

mae

hyfforddiant

training and returned to her designer-

ychwanegol mewn cynnyrch ac wedi

maker roots to create her first jewellery

dychwelyd at ei gwreiddiau fel dylunydd-

collection. Working in non-traditional

wneuthurwr i greu ei chasgliad cyntaf o

materials such as powder coated brass

emwaith. Gan weithio gyda defnyddiau

and scorched wood, Poppy’s work takes

anhraddodiadol fel pres â haen bowdr

inspiration from her love and knowledge

a phren llosg, caiff gwaith Poppy ei

of product design and architecture and

ysbrydoli gan ei hoffter o, a’i gwybodaeth

has a strong graphic identity.

wedi

Poppy

mewn

cwblhau

am ddylunio cynnyrch a phensaernïaeth. Mae iddo hunaniaeth raffigol gref.


Sammi Pearce


Sammi Pearce BA (Anrh) Artist Dylunydd: Gwneuthurwr, Prifysgol Metropolitan Caerdydd BA (Hons) Artist Designer: Maker, Cardiff Metropolitan University

Mae Sammi’n credu y dylai’r gwrthrychau

Sammi believes that the objects we own

sy’n perthyn i ni ddarparu mwy na’u

should provide more than their function

swyddogaeth

gweledol.

and visual pleasure. Through ownership

Trwy berchenogaeth a defnydd, dylai

and use, objects should provide a level

gwrthrychau ddarparu lefel o foddhad

of emotional fulfilment and enrichment

emosiynol a chyfoethogi ein bywyd bob

of daily life. This body of work is designed

dydd. Dyluniwyd y corff hwn o waith i

to be a visual representation of her

fod yn gynrychioliad gweledol o’i harch-

exploration of the relationship and

wiliad o’r berthynas a’r cydbwysedd

balance between craft and design, with

rhwng crefft a dylunio. Mae’n cadw’r ethos

the Scandinavian design ethos in mind to

dylunio Sgandinafaidd mewn golwg er

bring a more humanised approach to the

mwyn dod ag ymagwedd fwy gwaraidd

objects she makes.

a’u

pleser

i’r gwrthrychau mae’n eu gwneud.


Annie Preece


Annie Preece BA (Anrh) Tecstilau: Dylunio ac Arloesedd, Prifysgol Loughborough

BA (Hons) Textiles: Innovation and Design, Loughborough University

Mae ‘Retrospective’ yn hanu o hoffter

‘Retrospective’ was born out of Annie’s

a, diddordeb Annie mewn golau neon,

love and fascination for neon lighting,

darnau o gelf a achubwyd o hen gelfi ffilm

art pieces salvaged from old movie props

ac arddangosiadau retro, nodweddion

and retro displays, architectural features,

pensaernïol, caeau ffeiriau a goleuadau

fairgrounds and circus lighting. The

syrcas.

yn

eclectic collection at ‘Gods Own Junkyard’

‘Gods Own Junkyard’ ger ei chartref yn

near her East London home is her primary

Nwyrain Llundain yn ddylanwad mawr

influence and she wanted to recreate

arni ac roedd eisiau ail-greu patrymau

psychedelic patterns and images in a

a delweddau seicedelig mewn palet o

neon and jewel colour palette.

Mae’r

casgliad

liwiau gemau a neon.

eclectig


Abigail Reid-Ingram


Abigail Reid-Ingram Dylunio 3D - Gemwaith ac Ategolion Ffasiwn Cyfoes, Prifysgol Swydd Stafford

3D Design- Contemporary Jewellery and Fashion Accessories, Staffordshire University

Trwy archwilio arwynebau gweadeddol

By exploring textural surfaces of volcanic

tirweddau folcanig, mae Abigail wedi

landscapes, Abigail has produced a

cynhyrchu casgliad o ddarnau gemwaith

collection of wearable jewellery pieces

hawdd eu gwisgo ac sydd wedi eu

that have been manipulated within her

llawdrin fel rhan o’i thechneg bersonol.

own technique. The copper shim has

Mae’r shim copr wedi ei helpu i gynnwys

helped her to embrace the warmth of the

cynhesrwydd

meddal,

soft and silky surface within her work as

sidanaidd yn ei gwaith ac mae’r pigynnau

peaks in the raised textures have been

yn ei gweadau boglynnog wedi cael eu

polished to bring out the colours beneath

sgleinio i amlygu’r lliwiau dan yr arwyneb.

the surface.

yr

arwyneb


Rebecca Rowland-Chandler


Rebecca Rowland-Chandler Gwydr, Cerameg, Gemwaith, Gwaith Metel, Prifysgol y Celfyddydau Creadigol Farham Glass, Ceramics, Jewellery, Metalwork, University for the Creative Arts Farham

Mae Rebecca’n creu gwrthrychau hardd,

Rebecca creates objects of beauty,

gan

materol,

manipulating glass’s otherworldly material

arallfydol mewn gwydr. Yn wreiddiol

qualities. Originally inspired by patterns

cafodd ei hysbrydoli gan batrymau

in the sedimentary rocks of Hunstanton

yng nghreigiau gwaddodol Clogwyni

Cliffs in Norfolk, she has developed a

Hunstanton yn Norfolk, ac mae wedi

layered design that she translates into all

datblygu dyluniad haenog y mae’n ei drosi

landscapes she responds to. She focuses

i’r holl dirweddau mae’n ymateb iddynt.

on combining the organic with the

Mae’n canolbwyntio ar gyfuno’r organig

geometric, the formation of linear and

â’r geometrig, ffurfiant y patrymau llinol

repeating patterns in the natural world,

ac ailadroddol yn y byd naturiol, y ffordd

their alteration when viewed from aerial

maent yn newid wrth edrych arnynt o

perspectives, and how the landscape can

safbwyntiau awyrol, a sut gall y dirwedd

be abstracted.

lawdrin

yr

gael ei haniaethu.

ansoddau


Ella Smith


Ella Smith BA (Anrh) Tecstilau, Ysgol Gelf Caerfyrddin

BA (Hons) Textiles, Carmarthen School of Art

Mae Ella Smith yn ddylunydd tecstilau

Ella Smith is a textile designer who

sy’n arbenigo mewn ffabrigau wedi’u

specialises in innovative hand woven

gwehyddu â llaw a dyluniadau arwyneb

fabrics and surface designs for use within

i’w defnyddio yn sectorau’r tu mewn

the contemporary high-end fashion and

a ffasiwn cyfoes, soffistigedig. Daw ei

interior sectors. She draws inspiration from

hysbrydoliaeth o bensaernïaeth ac mae’n

architecture and explores the simplicity of

archwilio symlrwydd llinell, tôn a lliw. Mae

line, tone and colour. Her textiles combine

ei thecstilau’n cyfuno edeifion metelig

metallic threads incorporated with flashes

â fflachiau o gotwm lliw ac edafedd

of coloured cottons and rubberised yarns.

wedi’u rybereiddio. Ar y cyd â’i ffabrigau

Alongside her woven fabrics Ella has

gwehyddu, mae Ella wedi datblygu

developed a series of interlinked screen

cyfres o sgrin-brintiau cydgysylltiol sy’n

prints which inject pops of block colour.

chwistrellu sblashis o liw bloc.


Megan Smith


Megan Smith BA (Anrh) Tecstilau Cyfoes, Prifysgol Ucheldiroedd ac Ynysoedd yr Alban: Coleg Shetland

BA (Hons) Contemporary Textiles, University of the Highlands and Islands: Shetland College

Mae Megan wedi cael ei hysbrydoli erioed

Megan has always been inspired by the

gan y lleoliadau a’r tirweddau sy’n ei

locations and landscapes that surround

hamgylchynu, yn enwedig amgylchedd

her, particularly her home environment

ei chartref yn Shetland. Cafodd ei geni a’i

Shetland. Born and brought up on the

magu ar yr ynys ac yn aml, mae tirwedd a

island she often finds her textiles are

morluniau Shetland wedi dylanwadu ar ei

influenced both by Shetland’s landscape

thecstilau; boed o ran y lliwiau, tonau a’r

and seascapes; whether in terms of

gweadau neu drwy’r cysylltiad emosiynol

colours, tones and textures or by the

mae’n ei deimlo pan fydd mewn ardal

emotional connection she feels when in a

benodol.

particular area.


Romilly Tucker


Romilly Tucker BA (Anrh) Tecstilau ar Waith, Ysgol Gelf Manceinion

BA (Hons) Textiles in Practice, Manchester School of Art

Mae Romilly yn ddylunydd tecstilau sy’n

Romilly is a textiles designer primarily

canolbwyntio’n bennaf ar frodwaith

focused in embroidery and print. A

a phrint. Ei diddordeb mewn lliw yw’r

fascination with colour is the inspiration

ysbrydoliaeth y tu ôl i’w gwaith, sy’n

behind her work which is striking, bold

drawiadol ac yn feiddgar. Mae bob amser

and always starts with painting, aiming

yn cychwyn gyda pheintio, gan geisio

to create interesting marks and mixes of

creu marciau diddorol a chymysgeddau o

colour on the paper. Using a combination

liw ar y papur. Gan ddefnyddio cyfuniad

of print and embroidery techniques she

o brint a thechnegau brodwaith, mae’n

translates her paintings into cloth. The

trosi ei phaentiadau i frethyn. Y nod yw

objective is to capture the essence of her

cipio hanfod ei phaentiadau mewn ffordd

paintings in a fun and visually exciting

hwyliog a gweledol gyffrous.

way.


Sarah Wygas


Sarah Wygas Cerameg: Canolradd ac Uwch, Coleg Morley

Ceramics: Intermediate and Advanced, Morley College

Mae Sarah yn defnyddio clai i greu darnau

Sarah uses stoneware clay to make

ymarferol, esthetig. Caiff pob un o’r

aesthetic functional pieces. These pieces

darnau hyn eu llunio, ac yna bydd rhai yn

are all thrown, some of them are then

cael eu newid i ffurf hirgrwn. Mae’n cadw

altered to an oval form. She retains

symlrwydd y siâp, yn aml drwy dorri’r clai

the simplicity of the shape often by

ac weithiau drwy ychwanegu dolennau

cutting away the clay and sometimes

syml. Mae lliw’r gwydredd yn amrywio yn

by adding simple handles. The colour of

ôl trwch yr haen ac mae hyn yn amlygu

the glaze varies with the thickness of the

gwedd y llinellau llunio’n effeithiol iawn.

application and this picks out the texture of the throwing lines very effectively.


Miki Asai


One Year On Miki Asai BA (Anrh) Gofannu Arian a Dylunio Gemwaith, Ysgol Gelf Glasgow

BA (Hons) Silversmithing and Jewelry Design, Glasgow School of Art

Caiff gemwaith Miki ei ysbrydoli gan

Miki’s jewellery is inspired by intangible,

ffenomenau

cyfnewidiol

fleeting and changeable phenomenona,

a diflanedig, a’r modd y mae hyn yn

and how this portrays the nature of

portreadu natur popeth yn y byd.

everything in the world. She creates

Mae’n creu gemwaith sy’n cipio ac

jewellery that captures and preserves

yn cadw harddwch enydol, gan lunio

momentary beauty, creating owned

darnau

a

fragments of a fleeting world, life and

phopeth diflanedig. Mae’r gwaith wedi

everything. The work is strongly rooted

ei wreiddio’n ddwfn mewn estheteg

in the Japanese aesthetic which finds

Japaneaidd sy’n canfod harddwch mewn

beauty in impermanence, imperfection,

amherffeithrwydd, byrhoedledd a byr

transience

barhad. Arddangosodd Miki yn ein sioe

exhibited in our Portal 2017 show as a

Portal 2017 fel myfyrwraig newydd raddio.

new graduate.

anniriaethol,

personol

o

fywyd,

byd

and

ephemerality.

Miki


Kate Bergin


Kate Bergin Dylunio, Cerameg, Ysgol Celf a Dylunio Limerick

Design, Ceramics, Limerick school of Art and Design

Mae fy ymarfer fel crochenydd stiwdio yn

My practice as a studio potter explores

archwilio’r cydberthyniad rhwng bywyd

the correlation between domesticity

cartref ac ymarferoldeb trwy’r broses o

and functionality through the process of

daflu. Daw fy ysbrydoliaeth oddi wrth

throwing. I take inspiration from a wide

amrediad eang o ddiddordebau personol

range of personal interests that include

sy’n cynnwys Minimaliaeth Sgandinafaidd,

Scandinavian

Dylunio

a

Design, Architecture and Eastern Asian

Fy nod yw

Culture. My aim is to take the traditional

cymryd y cynodiadau traddodiadol sydd

connotations attached to pottery and

ynghlwm wrth grochenwaith a, thrwy

by playing with those aesthetics, create

chwarae gyda’r estheteg honno, rwy’n

a body of work that is contemporary yet

creu corff o waith sy’n gyfoes ond eto’n

familiar.

Mewnol,

Pensaernïaeth

Diwylliant Dwyrain Asia.

gyfarwydd.

Minimalism,

Interior


Bronwen Grieves


Bronwen Grieves Mae Bronwen wedi bod wrthi’n dawel ac

Bronwen has been quietly and prolifically

yn gynhyrchiol yn datblygu a mireinio’i

developing and refining her ideas and

syniadau a’i phroses dros dri deg o

process over a thirty year period, but has

flynyddoedd, ond nid yw wedi arddangos

not shown her work publicly until this

ei gwaith i’r cyhoedd tan eleni. Mae ei

year. Her works strives to balance structure

gwaith yn ceisio dangos cydbwysedd

with fluidity, using organic and inorganic

rhwng adeiledd a llyfnder, gan ddefnyddio

forms as a reference point. Largely self-

ffurfiau organig ac anorganig fel pwynt

taught, she builds and fires all her work in

cyfeiriol. Mae wedi ei hunanaddysgu

her garden studio in Nottingham.

i raddau helaeth ac mae’n llunio ac yn ffwrndanio’i holl waith yn ei stiwdio gardd yn Nottingham.


Francisca Onumah


Francisca Onumah MA Gemwaith, Gofannu Arian a Gwrthrychau Cysylltiedig, Yr Ysgol Emwaith, Prifysgol Dinas Birmingham MA Jewellery, Silversmithing and Related Objects, The School of Jewellery, Birmingham City University

Mae

gwaith

Francisca

cofleidio

Francisca’s work embraces an impulsive

ymagwedd fympwyol at ofannu arian,

approach to silversmithing borrowing

gan fenthyca oddi wrth yr athroniaeth

from the Japanese philosophy of Wabi-

Japaneaidd, Wabi-Sabi. Mae ei phroses

Sabi, her making process intentionally

wneud yn creu ac yn derbyn “diffygion”

creates and accepts “imperfections” in

mewn

silversmithing.

gofannu

arian

yn

yn

fwriadol.

Incorporating

textile

Gan gynnwys estheteg tecstilau, mae

aesthetics, patterned surfaces are layered

arwynebau patrymog yn cael eu haenu â

with marks of a bruised anthropomorphic

marciau sy’n anthropomorffig a chleisiog

nature. This anthropomorphic form is

eu natur. Yna caiff y ffurf anthropomorffig

then reflected in the form of precarious

hon ei hadlewyrchu ar ffurf llestri a

vessels and objects.

gwrthrychau ansefydlog.


Fern Robinson


Fern Robinson Crefftau Cyfoes, Coleg Celf Plymouth

Contemporary Crafts, Plymouth College of Arts

Caiff gemwaith Fern ei ysbrydoli gan

Fern’s jewellery is inspired by the simplicity

symlrwydd

rhwng

of a child’s interaction with objects and

plentyn a gwrthrychau a’i diddordeb yn

fascination with the urge we have to

ein cymhelliad i gyffwrdd a chwarae. Mae

touch and play. Her range of adornments

ei hystod o addurniadau yn ‘blentynnaidd

are ‘childishly sophisticated’ with vibrant

o soffistigedig’ gyda theilchion lliwgar o

shards of crayon in tactile resin that create

greon mewn resin cyffyrddol sy’n creu’r

that kid in a candy store scenario! She

senario hwnnw o blentyn mewn siop

aims to create a uniquely fun relationship

losin! Ei nod yw creu perthynas cwbl

between jewellery and owner, a small

hwyliog rhwng gemwaith a’r perchennog,

moment of joy and intrigue.

y

rhyngweithiad

ennyd fechan o lawenydd a chyfaredd.


Samantha Silverton


Samantha Silverton MA Dylunio Cerameg, Prifysgol Bath Spa MA Ceramic Design, Bath Spa University

Mae

Samantha’n

creu

collages

a

Samantha creates ceramic collages and

chydosodiadau ceramig a ysbrydolir gan

assemblies which are inspired by the

y dirwedd. Drwy gipio hanfod lle, gan

landscape. By capturing the essence of a

weithio o gyfres o enydau a dibynnu ar

place, working from a series of moments

atgofion ac emosiynau sy’n cael eu deffro,

and relying on memories and emotions

mae’n archwilio lliw a gwneud marciau

evoked, she explores colour and mark

gydag egni cryf a sythweledol, gan greu

making with a vibrant and intuitive

paentiadau mynegiannol ar bridd wedi ei

energy, creating expressive paintings on

danio.

fired earth.


Kate Whitehead


Kate Whitehead Tecstilau a Dylunio Arwyneb Cyfoes, Ysgol Gelf a Chyfryngau Bradford

Contemporary Surface Design & Textiles, Bradford School of Arts and Media

Mae gwaith Kate yn brotest yn erbyn y

Kate’s work is a protest against the way

ffordd mae tecstilau’n cael eu defnyddio

textiles are consumed in western society.

yng nghymdeithas y gorllewin. Mae

Tired of a world in which clothes are

wedi alaru ar fyd ble mae dillad yn cael

produced and thrown away without

eu cynhyrchu a’u taflu heb ystyried y

thought to the consequences and where

canlyniadau a ble mae’r diwydiant ffasiwn

the fashion industry and media impose

a’r cyfryngau yn gorfodi hunaniaethau

identities on us. Her rebellion is to go back

arnom. Mae’n gwrthryfela drwy fynd

to slower processes, embrace tradition,

nôl at brosesau arafach, gan groesawu

salvage the discarded, fix the broken. In

traddodiad, achub pethau tafledig, trwsio

her weaving and embroidery she explores

pethau wedi torri. Drwy ei gwehyddu a’i

the potential of the forgotten, overlooked

brodwaith mae’n archwilio potensial y

and abandoned.

pethau anghofiedig, disylw a gadawedig


‘Portal 2018 incorporating One Year On’ Arddangosfa Canolfan y Celfyddydau Llantarnam Grange A Llantarnam Grange Arts Centre Exhibition Hoffem ddiolch i’r holl arddangoswyr am fod yn rhan o arddangosfa eleni. We would like to thank all the exhibitors for being part of this year’s exhibition. Dylunio / Design: Hillview Design Cyhoeddwyd gan Ganolfan y Celfyddydau Llantarnam Grange. Testun Yr Awduron a LGAC 2018 Canolfan y Celfyddydau Llantarnam Grange, Heol Dewi Sant, Cwmbrân, Torfaen NP44 1PD Published by Llantarnam Grange Arts Centre. Text LGAC 2017 Llantarnam Grange Arts Centre St.David’s Road Cwmbran Torfaen NP441PD +44(0)1633 483321 info@lgac.org.uk www.lgac.org.uk Mae Canolfan y Celfyddydau Llantarnam Grange yn rhan o bortffolio Sefydliadau Refeniw Cyngor Celfyddydau Cymrun – “Portffolio Celfyddydol Cymru” Elusen Gofrestredig rhif: 1006933. Cwmni Cyfyngedig trwy Warant rhif: 2616241 Llantarnam Grange Arts Centre is part of Arts Council of Wales portfolio of Revenue Funded Organisations – “Arts Portfolio Wales” Registered Charity no: 1006933. Company Limited by Guarantee no: 2616241 Ariennir Canolfan y Celfyddydau Llantarnam Grange gan Gyngor Celfyddydau Cymru, Cyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen a Chyngor Sir Fynwy. Llantarnam Grange Arts Centre is funded by the Arts Council of Wales, Torfaen County Borough Council and Monmouthshire County Council. Ni chaniateir atgynhyrchu’r cyhoeddiad hwn, boed yn rhannol neu yn ei gyfanrwydd, ar unrhyw ffurf heb ganiatâd ysgrifenedig y Cyhoeddwr. This publication may not be reproduced in whole or in part in any form without written permission from the publisher. Y Clawr Cefn / Back cover : Fern Robinson


Profile for Llantarnam Grange Arts Centre

Portal 2018 and One Year On  

LGAC have travelled the UK to select the cream of this year’s graduates, searching for those who are pushing the boundaries of applied art w...

Portal 2018 and One Year On  

LGAC have travelled the UK to select the cream of this year’s graduates, searching for those who are pushing the boundaries of applied art w...

Profile for lgac
Advertisement