Page 1

Portal 2015


Front Cover / Yr Wyddor: Victoria Radcliffe, Hand raised silver plated gilding metal vessel/ Arian a godwyd 창 llaw pl창t goreuro llestr metel


Portal 2015 incorporating One Year On Featuring the work of this year’s top graduates in the applied arts / Yn cynnwys gwaith graddedigion gorau eleni yn y celfyddydau cymhwysol.

Shannon Bartlett-Smith, Klara Capouskova, Laura Coles, Julie Heaton, Leah Jensen, Rhian Wyn Jones, Chrisoula Konstantakou, Rachel Lovatt, Victoria Radcliffe, Christian Vaughan Jones

© Llantarnam Grange Arts Centre A hardcopy of this publication can be ordered from www.lgac.org.uk/cats/ Gellir archebu copi caled o’r cyhoeddiad hwn gan www.lgac.org.uk/cats/


Chrisoula Konstantakou - ‘Vessel Form 1’ – White Earthenware/ Llestri pridd gwyn


Portal 2015/One Year On It is now six years since we held our first

Mae pum mlynedd bellach ers i ni gynnal

Portal exhibition presenting the work of

ein

newly graduated applied artists. Over the

cyflwyno gwaith artistiaid cymhwysol

years the exhibition has expanded from

sydd newydd raddio. Ar hyd y blynyddoedd

featuring primarily graduates from local

mae’r

Colleges and Universities to now including

arddangos gwaith graddedigion o Golegau

artists from across the UK.

a Phrifysgolion lleol yn bennaf, i’r presennol

harddangosfa

Portal

arddangosfa

wedi

gyntaf

ehangu

yn

o

pan fyddwn yn cynnwys artistiaid o bob This year we have also decided to expand

rhan o’r DU.

our ‘One Year On’ section of the exhibition where we have handpicked a number of

Eleni rydym hefyd wedi penderfynu ehangu

last year’s graduates to show how their

ein rhan ‘One Year On’ o’r arddangosfa ble

work has evolved and progressed since

rydym yn gwahodd detholiad o raddedigion

they finished their degree courses.

y llynedd i ddangos sut mae eu gwaith wedi datblygu ac wedi symud ymlaen ers iddynt

The selection process remains difficult

orffen eu cyrsiau gradd.


Leah Jensen - Jacopino del Conte


with artists chosen through visits to end

Mae’r broses ddethol yn anodd o hyd, gydag

of year shows, recommendations from

artistiaid yn cael eu dewis drwy ymweliadau

industry contacts and trips to increasingly

i sioeau diwedd blwyddyn, argymhellion

important events such as ‘New Designers’

gan gysylltiadau diwydiant a theithiau i

which helps us select from a far broader

ddigwyddiadau sy’n fwyfwy pwysig fel ‘New

cross section of work than we would

Designers’ sy’n ein helpu i ddewis o blith

otherwise be able to see.

croestoriad llawer ehangach o waith nag y byddem yn gallu gweld fel arall.

There is no doubt that the quality and diversity of skill shown by the graduates

Yn ddiau, mae’r ansawdd a’r amrywiaeth

remains encouragingly high as new

o sgiliau a ddangosir gan y graddedigion

universities and colleges

come into

yn parhau i fod yn galonogol o uchel wrth

being and new courses are developed to

i brifysgolion a cholegau newydd gael eu

embrace 21st century technologies and

creu, ac i gyrsiau newydd gael eu datblygu i

materials.

gynnwys technolegau a deunyddiau’r 21ain ganrif.


Portal is often the first mainstream public

Yn aml, Portal yw’r arddangosfa gyhoeddus

exhibition for the participating artists and

prif ffrwd gyntaf i’r artistiaid sy’n cymryd

provides an opportunity for emerging

rhan ac mae’n rhoi cyfle i waith artistiaid

artists’ work to be seen and purchased by

datblygol gael ei weld a’i brynu gan

collectors, critics, industry figures and the

gasglwyr, adolygwyr, ffigyrau diwydiant

public at large. Increasingly Universities

a’r cyhoedd yn gyffredinol. Yn fwyfwy aml

and Colleges are helping prepare the

mae Prifysgolion a Cholegau yn helpu i

students for the commercial world

baratoi myfyrwyr ar gyfer y byd masnachol

facilitating higher quality photography,

gan annog ffotograffiaeth o ansawdd

professionally written statements and

uwch, datganiadau a ysgrifennir yn

business cards featuring websites, blogs

broffesiynol a chardiau busnes sy’n cynnwys

and social media profiles.

gwefannau, blogiau a phroffiliau cyfryngau cymdeithasol.

We hope you enjoy this year’s exhibition and trust you agree that, with artists like

Gobeithio

y

byddwch

yn

mwynhau

those featured, the future of applied art in

arddangosfa eleni ac, o weld artistiaid fel y


the UK and Wales remains in safe hands.

rhai sy’n arddangos, y byddwch yn ffyddiog bod dyfodol celf gymhwysol yn y DU ac yng

Llantarnam Grange Arts Centre

Nghymru mewn dwylo diogel.

August 2015 Canolfan Gelfyddydau Llantarnam Grange Awst 2015


Shannon Bartlett-Smith - ‘Journey Home’. Porcelain and Hand-cut Paper / Porslen a Phapur wedi ei Dorri â Llaw


Shannon Bartlett-Smith B A (Hons) Contemporary Crafts Falmouth University BA (Anrh) Crefftau Cyfoes Prifysgol Falmouth

Shannon aims to portray fragile narratives,

Nod Shannon yw portreadu naratifau

constructed around personal perspectives

bregus, wedi eu saernïo o gwmpas

and allusions. Using a combination

safbwyntiau a chrybwylliadau personol.

of delicate ceramics, hand-cut paper,

Mae’n defnyddio cyfuniad o gerameg gain,

light and shadow to capture and reveal

papur wedi ei dorri â llaw, golau a chysgod

precious and poignant memories from

i gipio a datguddio atgofion cu ac ingol am

her journey of home life, from childhood

daith ei bywyd gartref, o’i phlentyndod i’r

to present day.

diwrnod presennol. Rose Cottage yw’r darn cyntaf o stori tair rhan y mae’r artist yn ei

Rose Cottage is the first fragment of a

hadrodd am y cartrefi y cafodd ei magu

three-part story the artist tells of the

ynddynt.

homes she grew up in.


Laura Coles - Copper Wire, heat treated / Gwifren Gopr, wedi ei thrin 창 gwres


Laura Coles B A (hons) Textile Design, Central Saint Martins, University of the Arts BA (Anrh) Dylunio Tecstilau Central Saint Martins, University of the Arts

The inspiration for Laura’s 2015 collection,

Mae’r ysbrydoliaeth ar gyfer casgliad 2015

Woven Alchemy, is closely aligned to the

Laura, Woven Alchemy, yn ymgyfuno’n agos

Japanese philosophy: ‘Wabi-Sabi’, centred

â’r athroniaeth Japaneaidd: ‘Wabi-Sabi’,

on the acceptance of imperfection,

sy’n seiliedig ar dderbyn amherffeithrwydd,

transience, spontaneity and authenticity.

byrhoedledd, naturioldeb a dilysrwydd.

Laura uses a variety of processes to alter

Mae Laura’n defnyddio amrywiaeth o

the properties of woven metal to represent

brosesau i newid priodweddau metel

urban and natural decay. The woven wall

gweuedig er mwyn cynrychioli dadfeilio

panels can be illuminated to emphasise

trefol a naturiol. Gellir goleuo’r paneli wal

their form and colour and manipulated

wedi ei gwehyddu i bwysleisio’u ffurf a’u

to fit around an interior architectural

lliw, a gellir eu llawdrin i ffitio o gwmpas

framework to define intimate spaces.

fframwaith pensaernïol mewnol er mwyn diffinio gofodau personol.


Julie Heaton - ‘The Bristol 2 Litre Engine’ , stitched textile/ tecstil wedi ei wnïo


Julie Heaton B A Creative Arts Bath Spa University

BA Celfyddydau Creadigol Prifysgol Bath Spa

With a love for drawing, but inhibited by

Gyda hoffter o arlunio, ond yn cael fy

preconceived ideas, a sewing machine

rhwystro gan syniadau rhagdybiedig,

is used to make work that can’t be

defnyddiaf beiriant gwnïo i wneud gwaith

corrected. With meticulous attention to

na ellir ei gywiro.

detail, threads are obsessively stitched,

gorfanwl, caiff yr edefion eu gwnïo’n

colours are changed and tensions altered

obsesiynol, caiff lliwiau eu newid a

to create the perfect image; but, in the

thensiynau eu haddasu i greu’r ddelwedd

final stage control is lost as the supporting

berffaith; ond, yn y cyfnod terfynol collir

fabric is removed. It is this that excites and

rheolaeth wrth i’r ffabrig cynhaliol gael

encourages me to make my art.

ei dynnu ymaith. Dyma yw’r hyn sy’n fy

Gyda thrylwyredd

nghynhyrfu ac yn fy annog i wneud fy nghelf.


Victoria Radcliffe -Spun gilding metal vessel / Llestr metel a godwyd â llaw wedi ei arianblatio a’i euro


Victoria Radcliffe B A

(Hons) Jewellery and Metalwork, Sheffield Hallam University BA (Anrh) Gemwaith a Gwaith Metel, Prifysgol Sheffield Hallam

Rock climbing is an exclusive way to

Mae dringo creigiau yn ffordd unigryw o

interact with nature - the experience of

ryngweithio gyda natur – y profiad o fyw

living in the moment and re-connecting

yn y foment ac ailgysylltu â chi eich hunan.

with yourself. Each placement of hand

Mae’n rhaid rhoi ystyriaeth ofalus i bob

and foot has to be carefully thought out,

gweithred o osod llaw a throed, gan ymgolli

being absorbed in the movement. This

yn y symudiad. Mae’r casgliad hwn o lestri

collection of vessels has been designed

wedi ei ddylunio fel y bydd y defnyddiwr yn

to allow the user to be reminded of one

cael ei atgoffa am un o’r enydau eidylig hyn,

of these idyllic moments and drawn away

a’i ddenu ymaith oddi wrth weithredoedd

from everyday subliminal acts.

isganfyddol cyffredin.


Rhian Jones -Hot forged oystershell returned to Llanddwyn Island / Cragen wystrysen a luniwyd drwy ofannu poeth yn cael ei dychwelyd i Ynys Llanddwyn


Rhian Wyn Jones B A (Hons) Artist Blacksmithing, Hereford College of Art BA (Anrh) Artist Gofannu, Coleg Celf Henffordd

I am intrigued by the idea of an object

Rwy’n cael fy nghyfareddu gan y syniad

acting as a bridge between people, places,

o wrthrych yn gweithredu fel pont rhwng

memory and emotion. Responding to

pobl, lleoedd, atgofion ac emosiwn. Wrth

location, history and personal narrative

ymateb i leoliad, hanes a naratif personol

through the creation of talismans, the

trwy greu talismonau, mae’r ffurfiau cregyn

oyster shell forms in steel, copper and

wystrys mewn dur, copr ac efydd yn cyfleu

bronze convey a spirit of place. My

ysbryd lle. Dathlodd fy ngosodiad “atgof” ar

“atgof’ installation at Llanddwyn Island

Ynys Llanddwyn atgofoin, profiad a rennir

celebrated memory, shared experience

a gwrthrychau a drysorir, gan ganiatáu i

and treasured objects, allowing others to

bobl eraill gysylltu ystyr ac atgofion wrth

attach meaning and memories to their

eu cragen nhw eu hunain.

own shell.


Chrisoula Konstantakou - ‘Vessel 3’, white earthenware, blue rubber vinyl / priddwaith gwyn, finyl rwber glas


Chrisoula Konstantakou B A (Hons) Ceramics, Cardiff School of Arts and Design BA (Anrh) Cerameg, Ysgol Gelf a Dylunio Caerdydd

and

Mae cerameg yn ymwneud â phrosesau a

materiality. I use traditional processes

materoliaeth. Rwy’n defnyddio prosesau

but combine them with industrial and

traddodiadol ond yn eu cyfuno ag offer

contemporary tools to update my work.

diwydiannol a chyfoes i ddiweddaru

This body of ceramic forms evolved

fy ngwaith. Mae’r corff hwn o ffurfiau

from an investigation into the traditional

ceramig wedi ymgodi o ymchwiliad i’r llestr

vessel and industrial moulds. Through

traddodiadol a mowldiau diwydiannol.

the process of lathe and mould making,

Drwy’r proses o durnio a gwneud mowldiau,

I was able to interrogate and deconstruct

llwyddais i gwestiynu a dadadeiladu

the inner space of a vessel form and

gofod mewnol ffurf llestr a’i fateroli ac

materialise it and then explore how other

yna archwilio sut gallai deunyddiau eraill

materials could visualise inner space in

ddelweddu gofod mewnol yn fy ffurfiau.

Ceramics

my forms.

is

about

processes


Christian Vaughan Jones - ‘Separation and Unity’, Portland limestone and Steel / calchfaen Portland a Dur


Christian Vaughan Jones B A

(Hons) Artist Blacksmithing, Hereford College of Art BA (Anrh) Artist Gofannu, Coleg Celf Henffordd

The inspiration for my work comes from

Daw’r ysbrydoliaeth ar gyfer fy ngwaith

the humblest beginnings, feathers and

o’r dechreuadau mwyaf di-nod, sef plu a

wedges. Stone carvers and masons have

chynion. Mae cerfwyr carreg a seiri maen

used these for years to split stone into

wedi defnyddio’r rhain ers blynyddoedd

rough blocks ready for working. I use this

i hollti cerrig yn flociau garw yn barod

technique in my sculptures; the movement

ar gyfer eu gweithio. Rwy’n defnyddio’r

caused by fracturing the stone is captured

dechneg hon yn fy ngherfluniau: caiff y

and retained in frames, thus elevating the

symudiad a achosir wrth ddryllio’r garreg

process beyond its utilitarian origins.

ei gipio a’i gadw mewn fframiau, gan ddyrchafu’r broses y tu hwnt i’w tharddiad iwtalitaraidd.


Klara Capouskova - Barcelona/The City in which I live. Hand-painted designs digitally transferred onto 100% Silk. / Dyluniadau wedi eu paentio â llaw a’u trosglwyddo’n ddigidol i Sidan 100%


One Year On Klara Capouskova M  A Textile Design, Chelsea College of Art & Design MA Dylunio Tecstilau, Coleg Celf a Dylunio Chelsea

SO KLARA creates bespoke luxurious

Mae SO KLARA yn creu ategolion cartref

home accessories, vibrant art fabrics and

moethus, pwrpasol, ffabrigau celf lliwgar

handcrafted silk scarves that say so much.

a sgarffiau sidan o grefft llaw sy’n dweud

Visually striking, these exclusive pieces

cymaint. Yn weledol drawiadol, caiff y

are created for discerning clientele with

darnau unigryw hyn eu creu ar gyfer

distinctive tastes and a passion for the

cleientiaid craff gyda chwaethau arbennig

finer things in life. Celebrating the power

a hoffter o’r pethau cain mewn bywyd.

of colour and the quality of craftsmanship,

Gan ddathlu grym lliw ac ansawdd

these dynamic patterns encourage you to

crefftwriaeth, mae’r patrymau dynamig hyn

feel strong, vibrant and full of attitude.

yn eich annog i deimlo’n gryf, yn egnïol ac i fabwysiadu agwedd unigolyddol.


Leah Jensen - Jacopino del Conte, porcelain / porslen


Leah Jensen B A (Hons) Contemporary Craft, Falmouth University BA (Anrh) Crefftau Cyfoes, Prifysgol Falmouth

The inspiration for this collection comes

Caiff y casgliad hwn ei ysbrydoli gan y

from the many paintings of the legendary

paentiadau niferus o’r arwres Rufeinig

roman heroine Lucretia and her harrowing

chwedlonol, Lucretia, a’i hanes truenus.

tale. Images of these paintings are applied

Gosodir delweddau o’r paentiadau hyn ar

to the unfired clay body, pins are then used

y corff o glai heb ei danio, yna defnyddir

to map out significant points unearthing

pinnau i fapio pwyntiau arwyddocaol gan

a hidden structure. Once removed from

ddatgelu adeiledd cudd. Pan gaiff y pinnau

the clay, the pin holes that are left behind

eu tynnu o’r clai, mae’r tyllau pinnau sydd

dictate where the patterns are carved by

ar ôl yn pennu ble mae’r patrymau’n cael eu

hand. The fired porcelain is combined

cerfio â llaw. Caiff y porslen wedi ei danio ei

with burnt oak to create contrast.

gyfuno â derw llosg i greu cyferbyniad.


Rachel Lovatt - ‘The Lion in Love’, Silk Cushion / Clustog Sidan


Rachel Lovatt M  A Book illustration, Cambridge School of Art MA Darlunio Llyfrau, Ysgol Gelf Caergrawnt

Story telling is at the heart of my practice,

Mae dweud storïau yn greiddiol i fy ymarfer,

each of my pieces have a narrative often

mae gan bob un o’m darnau naratif y

influenced by folk tales from around the

dylanwedir arno yn aml gan lên gwerin o

world.

bob cwr o’r byd.

I employ mixed media techniques, layering

Rwy’n defnyddio technegau cyfryngau

intricate collages created from vintage

cymysg, gan haenu collages cywrain sy’n

ephemera with pattern and drawing to

cael eu creu o effemera ddoe, gyda phatrwm

create my visual language.

ac arlunio i greu fy iaith weledol.

Evoking the feel of a cabinet of curiosities,

Gan ddeffro naws cwpwrdd arddangos

the works are designed to be collected

llawn cywreinbethau, mae’r darnau’n cael

and treasured, bringing enjoyment for

eu dylunio i gael eu casglu a’u trysori, gan

years to come.

ddod â mwynhad am flynyddoedd i ddod.


Exhibitions Schedule Amserlen yr Arddangosfeydd Portal 2015

08.08.15 - 17.10.15

Featuring the work of this year’s top UK graduates in the applied arts

Yn rhoi llwyfan i waith graddedigion celfyddydau cymhwysol mwyaf blaenllaw y DU eleni

LGAC have travelled the UK to select the cream of this year’s graduates in the applied arts, searching for those who are pushing the boundaries of applied art whilst maintaining and developing the traditions of their craft. These are the makers and designers destined to lead and shape the next generation of applied artists.

Mae CCLlG wedi teithio ar hyd a lled y DU i ddethol y goreuon o blith graddedigion y celfyddydau cymhwysol eleni, gan chwilio am y rheini sy’n gwthio ffiniau celfyddyd gymhwysol tra’n cynnal a datblygu traddodiadau eu crefft. Y rhain yw’r gwneuthurwyr a’r dylunwyr sydd yn yr arfaeth i arwain a ffurfio’r genhedlaeth nesaf o artistiaid cymhwysol.

Ffolio

31.10.15 - 02.01.16

Paper has been innovating for nearly two thousand years to meet mankind’s ever-changing needs. From its earliest days it has been essential for capturing and communicating creativity. As the world moves deeper into the digital age, electronic forms of mass communication are starting to take over from paper. However paper still lies at the very heart of applied art practice with a whole new generation of contemporary artists creating new ways of making full use of paper’s unique low cost, flexibility and reusability. Both printed papers and crisp fresh paper are used as inspiration and medium and these artist’s diverse offerings ensure that paper remain as natural, essential and precious as ever.

Mae papur wedi bod yn arloesi ers bron dwy fil o flynyddoedd er mwyn cwrdd ag anghenion cyfnewidiol dynion. Ers ei ddiwrnodau cynharaf, mae wedi bod yn hanfodol ar gyfer cipio a chyflwyno creadigrwydd. Wrth i’r byd symud yn ddyfnach i’r oed ddigidol, mae ffurfiau electronig ar gyfathrebu torfol yn dechrau disodli papur. Fodd bynnag mae papur yn parhau i fod yng nghanol ymarfer celf gymhwysol gyda chenhedlaeth newydd o artistiaid cyfoes yn creu ffyrdd newydd o wneud defnydd llawn o’i natur ailddefnyddiadwy, ei hyblygrwydd a’i bris isel unigryw. Defnyddir papurau argraffedig a phapur newydd, crimp fel ysbrydoliaeth a chyfrwng ac mae offrymau amrywiol yr artistiaid hyn yn sicrhau bod papur yn parhau i fod mor naturiol, hanfodol a gwerthfawr ag erioed.

Aidan Moesby – Tu Fewn

31.10.15 - 02.01.16

Aidan Moesby explores the weather and art through the intersection of his socially engaged art practice. The weather is a rich source of metaphor, it is a driver of philosophical thought and even bound into some revolutionary politics. Tu Fewn is an exciting new development opportunity to commission new high quality work by Disabled visual artists. In partnership Disability Arts Shropshire and Disability Arts Cymru.

Mae Aidan Moesby’n astudio’r tywydd a chelf trwy groestorri ei ymarfer celf sy’n ymgysylltu’n gymdeithasol. Mae’r tywydd yn ffynhonnell ffrwythlon o drosiadau, mae’n ysgogwr meddwl athronyddol ac mae ynghlwm wrth elfennau o wleidyddiaeth chwildroadol hyd yn oed. Mae Tu Fewn yn gyfle datblygu newydd cyffrous i gomisiynu gwaith newydd o ansawdd uchel gan artistiaid sy’n Anabl yn weledol. Mewn partneriaeth â Disability Arts Shropshire a Chelfyddydau Anabledd Cymru.

An exhibition of contemporary artists working with paper

Part of the LGAC Makers to Curators Programme

Arddangosfa o artistiaid cyfoes yn gweithio gyda phapur

Rhan o Raglen Gwneuthurwyr i Guraduriaid LGAC


‘Portal 2015 incorporating One Year On’ A Llantarnam Grange Arts Centre Exhibition/ Arddangosfa Canolfan y Celfyddydau Llantarnam Grange 2015 We would like to thank all the exhibitors for being part of this year’s exhibition. Hoffem ddiolch i’r holl arddangoswyr am fod yn rhan o arddangosfa eleni. Design/Dylunio: Hillview Design Published by Llantarnam Grange Arts Centre. Text LGAC 2015 Llantarnam Grange Arts Centre St.David’s Road Cwmbran Torfaen NP441PD T: +44(0)1633 483321 E: info@lgac.org.uk W: www.lgac.org.uk Cyhoeddwyd gan Ganolfan y Celfyddydau Llantarnam Grange. Testun Yr Awduron a LGAC 2014 Canolfan y Celfyddydau Llantarnam Grange St.David’s Road Cwmbrân Torfaen NP44 1PD T: +44(0)1633 483321 E: info@lgac.org.uk W: www.lgac.org.uk Llantarnam Grange Arts Centre is part of the Arts Council of Wales portfolio of Revenue Funded Organisations. Registered Charity no: 1006933. Company Limited by Guarantee no: 2616241 Mae Canolfan y Celfyddydau Llantarnam Grange yn rhan o bortffolio Sefydliadau Refeniw Cyngor Celfyddydau Cymru. Elusen Gofrestredig rhif: 1006933. Cwmni Cyfyngedig trwy Warant rhif: 2616241 Llantarnam Grange Arts Centre is funded by the Arts Council of Wales, Torfaen County Borough Council and Monmouthshire County Council. Ariennir Canolfan y Celfyddydau Llantarnam Grange gan Gyngor Celfyddydau Cymru, Cyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen a Chyngor Sir Fynwy. This publication may not be reproduced in whole or in part in any form without written permission from the publisher. Ni chaniateir atgynhyrchu’r cyhoeddiad hwn, boed yn rhannol neu yn ei gyfanrwydd, ar unrhyw ffurf heb ganiatâd ysgrifenedig y Cyhoeddwr. Back cover/ Y Clawr Cefn: Leah Jensen, Sandro Botticelli vessel, porcelain/porslen


Portal 2015  

Exhibition catalogue from the annual Llantarnam Grange Arts Centre graduate exhibition. Aug - Oct 2015.

Portal 2015  

Exhibition catalogue from the annual Llantarnam Grange Arts Centre graduate exhibition. Aug - Oct 2015.

Advertisement