__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

Portal 2019


Clawr/Cover: Xiaoying Zhou


Portal 2018 incorporating One Year On Yn cynnwys gwaith graddedigion gorau eleni yn y celfyddydau cymhwysol Featuring the work of this year's top graduates in the applied arts 28.09.19 - 16.11.19

Frederick Andrews, Kim Barnett, Estelle Burton, Eve Campbell, Siwan Davies, Cat Dunn,Veronica Fabian,Alysa Freeman, Li-Chia Hsiao, Lillemor Latham, Sam Lucas, Lik Kian LOH & Ngah Tho NG, Pasman Leather, Ben Pusey, Laura Quinn, Daisy Ray, Izaac Reed, Morgan Stockton, Phoebe Tom-Orr, Georgina White, Xiaoying Zhan Š Llantarnam Grange Arts Centre


Portal 2019/One Year On

Yn 2009, lansiom fenter i helpu

In 2009 we launched an initiative to

graddedigion i ymsefydlu fel

assist graduates establish

ymarferwyr celf. Eleni rydym yn

themselves as art practitioners.

falch iawn o ddathlu 10 mlynedd o'r

This year we are thrilled to

arddangosfeydd anhygoel hyn o

celebrate 10 years of this amazing

waith y doniau newydd gorau o bob

showcase of the best new talent

rhan o'r Deyrnas Unedig. Mae

from across the UK.“Portal” is a

“Portal” yn rhan allweddol o

key part of Llantarnam Grange

ymrwymiad Canolfan Gelfyddydau

Arts Centre’s commitment to a

Llantarnam Grange i greu llwyfan ar

create a platform for the next

gyfer y genhedlaeth nesaf o

generation of artists and makers,

artistiaid a gwneuthurwyr, gan

giving them a first step into

ddarparu’r cam cyntaf tuag at ddod

becoming a practising artist and

yn artistiaid ymarferol a'u galluogi i

enabling them to develop their

ddatblygu eu gyrfaoedd proffesiynol.

professional careers.


Nod “Portal” yw archwilio a

“Portal” aims to explore and

chyflwyno gwaith sy'n estyn y ffin

present work that stretches the

rhwng celfyddyd gain a chymhwysol, gan archwilio defnyddiau, proses a'r rhyngwyneb rhwng gwneud traddodiadol a thechnoleg. Mae'r gyfres wedi

boundary between applied and fine art, exploring materials, process and the interface of traditional making with technology.The series

datblygu i gynnwys arddangosfa

has developed to include a

ategol,“One Year On”, sy'n amlygu

companion exhibition “One Year

gwaith yr artistiaid hynny sy'n mynd

On” which highlights the work of

ymlaen ar ôl graddio i ddatblygu

those artists who are progressing

gyrfaoedd a busnesau llwyddiannus.

on from graduation to develop

Mae arddangoswyr blaenorol wedi mynd yn eu blaen i ennill gwobrau pwysig, Medalau Aur yn yr Eisteddfod Genedlaethol, wedi dod yn ddarlithwyr ac yn arweinwyr

successful careers and businesses. Past exhibitors have gone on to win major awards, Gold Medals at the National Eisteddfod, become

rhaglenni mewn prifysgolion ac

lecturers and programme leaders

ysgolion celf, wedi ymuno â

at art schools and universities,


stiwdios dylunio, ac wedi dilyn

joined design studios and many as

gyrfaoedd tra llwyddiannus fel

highly successful careers as

gwneuthurwyr ac ymarferwyr

independent makers and

annibynnol. Rydym yn dewis y graddedigion o'n colegau a'n prifysgolion ac o'r arddangosfa genedlaethol o ddoniau graddedigion, New Designers, yn Llundain. Mae Portal nid yn unig yn rhoi cyfle iddynt ddangos eu gwaith i'r cyhoedd, ond mae hefyd yn rhoi cyngor ymarferol gwerthfawr ar nifer o feysydd o weithio fel artist. Mae catalog ar-lein yn ategu'r arddangosfa, gan roi eu profiad cyntaf i raddedigion newydd o gael eu cynnwys mewn cyhoeddiad.

practitioners. We select the graduates from our colleges and universities and from the national showcase of graduate talent - New Designers in London. Portal offers them not only an opportunity to show their work to the public but also invaluable practical advice on many areas of working as an artist.The exhibition is accompanied by an online catalogue, giving new graduates their first experience of inclusion in a publication.


Mae'r Portal Series yn amlygu

The Portal Series illustrates the

pwysigrwydd Canolfan

current and future significance of

Gelfyddydau Llantarnam Grange

Llantarnam Grange Arts Centre as

heddiw ac yn y dyfodol fel ased

a key regional cultural asset in the

diwylliannol rhanbarthol allweddol

presentation of contemporary

wrth iddi gyflwyno ymarfer

applied practice.

cymhwysol cyfoes. Louise Jones-Williams

Louise Jones-Williams

Cyfarwyddwr Medi 2019

Director September 2019


Frederick Andrews BA (Anrh) Gofannu Artistig - Coleg Celf Henffordd BA Hons Artist Blacksmithing - Hereford College of Arts

Mae Aelous yn gyfres o offerynnau

Aeolus is a series of sculptural

cerfluniol sy'narchwilio sut gall gwrthrychau sy'n cynhyrchu swn alluogi pobl i wrando a myfyrio ar eu

instruments, exploring how sound producing objects can enable people to listen and reflect on their world in

byd mewn ffyrdd newydd.

new ways.

Arweiniodd hyn at greu'r Delyn Eolaidd hon.Y gwynt sy'n chwarae'r offeryn hwn – wrth i'r gwynt symud drosto, mae'r tant yn cael ei ysgwyd gan gynhyrchu cyfres o uwchdonau harmonig.

This led to the creation of this Aeolian Harp.This instrument is played by the wind, as the wind passes over; the string is agitated to produce a series of harmonic overtones.


Kim MA Crefftau Dylunio Cyfoes - Coleg Celf Henffordd MA Contemporary Design Crafts - Hereford College of Art

Mae gwaith presennol Kim Barnett yn gyfres o ddoliau a gwrthrychau cyfosod cysylltiedig sy’n seiliedig ar y stori dylwyth teg eiconig, "Yr Hugan Fach Goch". Lluniwyd y gwaith yn defnyddio porslen, tecstilau, pren, gwydr, gwallt dynol, latecs a gwrthrychau hapgael eraill. Mae'r broses wneud a'r ymateb i ddefnyddiau yn rhoi ansawdd digymell i'r darnau. Mae'r gwaith yn ymwneud â chreu haenau o ddefnyddiau, ystyr ac ensyniadau wedi'u hamgodio.

Kim Barnett’s current work is a series of dolls and related assemblage objects based upon the iconic fairy-tale "Little Red Riding Hood".The work is created by using porcelain, textiles, wood, glass, human hair, latex and other found objects.The making process and response to materials engenders a quality of spontaneity to the pieces. The work involves building layers of both materials, meaning and encoded inference.


Estelle BA Dyluniwr Wneuthurwr – Canolfan Prifysgol Hastings Designer Maker BA - University Centre Hastings

Mae'r syniad o fyrhoedledd ac amherffeithrwydd yn ddylanwad cryf ar ymarfer Estelle, ac yn benodol yr estheteg Japaneaidd,Wabi-Sabi. Mae’r llestri tebyg i gocynau yn cyflwyno naratif cartrefol o famolaeth ac yn cynrychioli hunaniaethau sydd mewn cyflwr o newid. Mae’n gwyrdroi prosesau traddodiadol drwy doddi gwydr a metelau'n uniongyrchol, ac mae hyn yn estyn terfynau'r hyn a ystyrir yn ymarferol neu y gellir ei wisgo – yn aml hyd at y pwynt ymddatod.Yn sylfaenol, mae'n adlewyrchu treigl amser achydnabyddiaeth o’r ffaith fod yn rhaid i bopeth ddod i ben ymhen amser.

Estelle’s practice is strongly influenced by the notion of transience and imperfection; most notably the Japanese aesthetic of Wabi-Sabi. Cocoon-like vessels present an intimate narrative of motherhood and represents identities in flux. Subverting traditional processes by directly fusing glass and metals, this pushes the boundaries of what is considered functional or wearable - often to the point of disintegration. Ultimately reflecting the passage of time and the acceptance that all things must eventually end.


Eve Dylunio Tecstilau - Ysgol Gelf Glasgow Textile Design - Glasgow School of Art

Graddiodd Eve mewn Dylunio Tecstilau yn 2018 o Ysgol Gelf Glasgow, lle datblygodd ddiddordeb mewn creu patrwm arwyneb a ysbrydolir gan natur a phensaernïaeth Yr Alban. Mae Eve wedi sefydlu stiwdio brintio yn Tighnabruaich ar Arfordir Gorllewinol Yr Alban.Yn ei stiwdio, mae hi’n sgrinbrintio croglenni tecstilau yn defnyddio stensilio papur a theils ceramig, gan ddehongli natur ar ffurf haniaethol ar gyfer cartrefi a mannau agored.

Eve graduated from Textile Design at The Glasgow School of Art in 2018, where she developed an interest in creating surface pattern inspired by Scottish nature and architecture. Eve has set up a print studio in Tighnabruaich on the West Coast of Scotland. From there, Eve screen prints textile wallhangings using paper stencilling and ceramics tiles, interpreting nature in abstract form for homes and spaces.


Siwan Cerameg a Gemwaith - Ysgol Gelf Caerfyrddin Ceramics & Jewellery - Carmarthen School of Art

Mae ein cysylltiad â'n gorffennol yn lleihau.Yn aml, ym myd diflannol heddiw, nid yw teuluoedd yn ymgysylltu â lle bellach, ac mae pellter ffisegol yn gwanhau ein gallu i ffurfio perthnasau dwfn ac ystyrlon. Mae cenedlaethau'n anghofio'u hanes teuluol ac mae gwaith Siwan yn ceisio dwyn y nwydd gwerthfawr hwn i gof. Ei chyd-destun yw gemwaith naratif lle mae ‘Lle’ wedi chwarae rhan ganolog. Hiraeth yw'r ffocws ac mae ei gwaith yn cyfeirio at sut ddylai unigolion werthfawrogi, ailgysylltu a pheidio â thorri'r edau.

Our connection to our past is diminishing. In today’s transient world, families often no longer connect with place, and physical distance separates our ability to form deep and meaningful relationships. Generations forget their ancestral history and with this, Siwan’s work aims to remember this precious commodity. Her context is narrative jewellery where ‘Place’ has been central. Nostalgia is the focus and her work references how individuals should value, reconnect and not break the thread.


Cat BA Dylunio Gemwaith a Gofannu Arian - Ysgol Gelf Glasgow BA - Jewellery Design and Silversmithing - Glasgow School of Art

Modernedd Hen Ffasiwn: Crosio yn yr

Antiquated Modernity: Crochet in the

21ain ganrif

21st century

Datblygodd y gwaith hwn mewn

This work has been developed in

ymateb i awydd Cat i estyn terfynau defnyddiau penodol.Wrth ddewis defnyddiau modern fel dur, arian coeth a phapur, a chreu cymysgedd o ddarnau diwydiannol a chelfyddyd gain, mae'r corff hwn o waith yn ceisio dangos y gellir defnyddio'r defnyddiau hyn mewn ffyrdd amgen mewn gemwaith masnachol.

response to Cat’s desire to push the boundaries of particular materials. In using modern materials such as steel, fine silver and paper, and creating a mix of industrial and fine art pieces, this body of work is hoping to show that these materials can be used in alternative ways within commercial jewellery.


Veronika Fabian Dylunio Gemwaith - Central Saint Martins Jewellery Design - Central Saint Martins

Mae Veronika yn newidiwr hunaniaeth. Dan ysbrydoliaeth ei thaith artistig bersonol, mae wedi seilio'i chasgliad ar y syniad o berthynas menyw â hunanadnabod, gan fod hwn wedi’i gadwyno wrth bersonâu benywaidd ein cyfnod.Wrth iddi roi pwrpas newydd a ffurf newydd i gadwynau traddodiadol, mae pob un o'i

Veronika is an identity changer. Inspired by her own artistic journey, she based her collection on the notion of a woman’s relationship to selfidentity, chained as it is to the female personas of our time.As she gives traditional chains a new purpose and a new form, each of her works enacts one contemporary female

gweithiau'n cynrychioli un archdeip cyfoes o fenywod. Mae darnau Veronika wedi'u llunio'n ofalus â llaw ac maent yn cwestiynu p'un ai fod menywod yn fwy rhydd neu'n fwy caeth yn ein cymdeithas fodern.

archetype. Carefully handcrafted, Veronika’s pieces raise the question of whether women are more liberated or constrained in our modern society.


Alysa Freeman MA Dylunio - Prifysgol Gorllewin Lloegr MA Design - University of the West of England

Yn ystod ei Gradd Meistr ddiweddar

Alysa began exploring the idea of

mewn Dylunio, dechreuodd Alysa archwilio'r syniad o adfer gwerth i ddefnyddiau a daflwyd, yn enwedig y

restoring value to discarded materials, particularly those which are designed to be disposable during her

rhai hynny a ddyluniwyd i fod yn dafladwy. Mae papur newydd yn fyrhoedlog, gan golli ei werth mewn ychydig oriau.Trwy broses o gywasgu a thrin, mae Alysa wedi llunio defnydd newydd y gellir ei weithio a'i siapio, gan drawsnewid gwastraff yn emwaith a saernïwyd â llaw.

recent Masters in Design. Newspaper is ephemeral, losing value in hours. Through a process of compression and manipulation,Alysa has fabricated a new material which can be worked and shaped; transmuting waste into hand-crafted jewellery.

Fel gwneuthurwr dyslecsig, mae defnydd Alysa o bapur newydd hefyd wedi ei galluogi i archwilio'i pherthynas gymhleth â thestun.

As a dyslexic maker,Alysa’s use of newspaper has also allowed her to explore her complicated relationship with text.


Li-Chia Hsiao BA Tecstilau Ffasiwn: Brodwaith - Coleg Ffasiwn Llundain BA Fashion Textile: Embroidery - London College of Fashion

bedair menyw gyfoes sy'n defnyddio'u ffordd o fyw fel modd i ddod yn unigryw ac yn ddewr.

“Realize who I am and where I belong” Li-Chia presents the textile collection “Super City Woman” The collection has been inspired by four contemporary women who use their lifestyle as a means to become individual and brave.

Mae Li-Chia yn creu darluniau mewn arddull comig i'w helpu i arsylwi a bywiogi cyffredinedd bywyd bob dydd pob menyw. Mae ei holl ddyluniadau, yn cynnwys yr ymchwil, darlunio, tecstilau a'r pecynnu, yn cael eu cyflwyno mewn dull doniol, fel plentyn.

Li-Chia creates comic style drawings to help her observe and bring to life the commonalities of each woman’s everyday life.All of her designs, including the research, drawing, textile and packaging are presented in a humorous and childlike manner.

Yn “Realize who I am and where I belong”, mae Li-Chia yn cyflwyno'r casgliad tecstilau “Super City Woman”.Ysbrydolwyd y casgliad gan


Lillemor Latham Artist, Dylunydd Wneuthurwr - Metropolitan Caerdydd Artist, Designer: Maker - Cardiff Metropolitan

Nod gwaith Lillemor yw cynnig dull amgen i ddisodli'r agwedd daflu sydd wedi ei datblygu gan gymdeithas. Gan gyrchu defnyddiau lleol, cynaliadwy, mae'n llunio gwrthrychau domestig yn defnyddio dulliau traddodiadol. Mae Lillemor yn gwneud er mwyn ysbrydoli myfyrdod ar le a diwylliant, ac i helpu i ddatblygu clymau meithrin â'n gwrthrychau bob dydd.

Lillemor’s work aims to offer an alternative to the throw-away attitude society has developed. Sourcing local, sustainable materials, she crafts domestic objects using traditional methods. Lillemor makes to inspire reflection on place and culture, and to help develop nurturing bonds with our everyday objects.


Joost Pasman - Pasman Leather Dylunio Cynnyrch - Prifysgol Gwyddoniaeth Gymhwysol Amsterdam

Product Design - University of Applied Science Amsterdam

Mae Pasman Leather yn dylunio ac yn gwneud bagiau lledr sy'n ymarferol iawn ond hefyd yn drefol ac yn steilus. Oherwydd ei gefndir mewn Dylunio Cynnyrch mae'n defnyddio datrysiadau arloesol i greu hanfodion bob dydd.

Pasman Leather designs and makes highly functional yet urban and stylish leather bags. With a background in product design he uses innovative solutions to create everyday essentials.


Kian LOH & Ngah Tho NG MA Dylunio Cerameg – Prifysgol Swydd Stafford MA Ceramics Design – Staffordshire University

Project “If” Insulation Fins + Interlocking Function Adagio

Project “If” Insulation Fins + Interlocking Function Adagio

Gan ddefnyddio'r system esgyll pleth

Using the unique and aesthetically

sy’n unigryw ac yn esthetaidd gyfareddol, gall defnyddiwr gludo'r cwpan ar ben y pot coffi yn ddiogel ac yn gyfleus. Gall y pot coffi hefyd weithredu fel gwresogydd cwpan, yn ddigon tebyg i gwpan sy'n eistedd ar ben peiriant coffi barista cynnes, gan fod clawr y pot coffi yn meddu ar briodweddau gwasgaru gwres

mesmerizing interlocking fins system, a user can transport the cup upon the coffee pot securely and conveniently. The coffeepot may also serve as a cup warmer much like a cup resting on top of a heated barista coffee machine, as the coffee pot cover has heat dissipation properties.


Sam Lucas MA Cerameg – Prifysgol Metropolitan Caerdyd MA Ceramics – Cardiff Metropolitan University

Mae darn corff diweddar Sam yn canolbwyntio ar y pwysau a’r lletchwithdod o fod yn y corff.Y poen y gall yr ymdeimlad o ddieithrio hwn ei achosi ac, yn eironig, yr harddwch a'r hiwmor sy'n ymgo i o'r amrywiaeth hon. Mae dadleoliad nid yn unig yn ddaearyddol, ond gall hefyd fod o fewn ein croen ein hun. Gall y gwrthrychau beri i chi stopio a rhythu, oherwydd chwilfrydedd a holgarwch, ond maent yn ymwneud yn fwy â bod nag â chael eu gweld, enydau wedi’u rhewi mewn amser.

Sam’s recent body piece is based on the weight andawkwardness of being in the body. The pain this alienation can cause and ironically the beauty and humour that results from this diversity. Displacement is not only geographical, but can also be within one’s own skin. These objects may make you stop and stare, out of curiosity and inquisitiveness but they are more about being than being seen, frozen moments in time.


Ben Pusey BA Gofannu Artistig - Coleg Celf Henffordd BA Artist Blacksmithing - Hereford College of Art

Mae gwaith Ben fel Artist Gofannu yn

Ben’s work as an Artist Blacksmith

archwilio byd celfyddyd ginetig, gan ganolbwyntio ar gerflunwaith.

explores the world of kinetic art, with a focus on sculpture.

Mae'n hoff iawn o archwilio celfyddyd ginetigoherwydd yr amrywiadau did diwedd o siâp, ffurf, a symudiad y gellir eu darganfod. Mae bob gwaith cerfluniol ei gyfuniad unigryw o'r nodweddion hyn.

He loves exploring kinetic art because of the endless varieties of shape, form, and motion there is to discover. Each sculptural work has its own unique mix of these qualities.

Mae Ben yn defnyddio'r priodweddau hyn i wella gwerthoedd cysyniadol ei weithiau, sef ‘tawelwch’ac ‘ymlacio’. Mae llunio’r gweithiau o ddur gyredig yn ychwaneg u at y nodweddion cysyniadol hyn.

Ben uses these properties to enhance his works conceptual values of ‘calm’ and ‘relaxation’. Making such works out of forged steel adds to these conceptual qualities.


Laura Quinn MA Crefftau Dylunio 3D - Coleg Celf Plymouth MA in 3D Design Crafts - Plymouth College of Art

Mae’r chwythwr gwydr, Laura Quinn, yn

Laura Quinn is a glassblower who is

ymddiddori mewn cyfuno'r amrywioldebau

interested in combining the variabilities

sy'n gysylltiedig â dylunio o waith llaw, â

associated with the hand made, and the

sicrwydd dylunio digidol. Mae'n defnyddio

certainty of digital design. She uses digital

prosesau digidol i archwilio materion

processes to explore sustainability issues

cynaliadwyedd yn ei hymarfer.

within her material practice.

Mae'r detholiad hwn o waith yn arddangos

This range of work showcases digital

ymyriadau digidol sy'n caniatáu i'r darnau

interventions that allow the pieces to be

gael eu cyd-ddylunio a’u gwneud yn fwy

co-designed, made more efficiently and

effeithlon, ac sy'n golygu y gallant gael eu

enable repair through modular

hatgyweirio oherwydd eu lluniad

construction. Laura aims to subvert the

modiwlaidd. Nod Laura yw tanseilio'r

commonly conceived restraints of her

cyfyngiadau ar ei defnydd a ganfyddir yn

material.

gyffredin. Is glass flexible? Is glass wearable? A yw gwydr yn hyblyg? A ellir gwisgo gwydr?


Daisy Ray BA Tecstilau: Gwau, Gwehyddu a Chyfryngau Cymysg - Coleg Sir Gâr Print Textiles: Knit,Weave and Mixed Media BA - Coleg Sir Gar

Mae'r Gwehydd, Dylunydd a Gwneuthurwr, Daisy Fay Ray, wedi creu casgliad o'r enw ‘Rooted Radiance’ yn cynnwys pum blanced fyfyrio o liain wedi'i wehyddu â llaw. Daw ei hysbrydoliaeth weledol o enydau diflannol sy'n cipio hanfod natur trwy olau, siâp a symudiad.Trwy’r dewis sensitif o edafedd, adeiledd a lliw, dyluniwyd y blancedi hyn i ddangos ansawdd esthetig pwrpasol ac i fod yn ddarnau o eiddo etifeddol.Wrth wehyddu ei blancedi, mae Daisy yn dymuno cyfleu awra o dawelwch yn y foment bresennol.

Weaver, Designer and Maker, Daisy Fay Ray has created a collection ‘Rooted Radiance’ of five handwoven linen meditation blankets. She draws visual inspiration from transient moments which capture the essence of nature through light, shape and movement.Through sensitive choice of yarn, structure and colour, these blankets have been designed to be of bespoke aesthetic quality and heirloom pieces. Daisy’s blankets are woven with the wish of communicating an aura of calm in the present moment.


Izaac Reed BA Gofannu Artistig - Coleg Celf Henffordd BA Artist Blacksmithing - Hereford College of Arts

Caiff gwaith Izaac ei lywio gan dechnegau a siapiau sy'n dod i'r amlwg yn ystod y broses o archwilio gyda dur pibell a dalennog. Ei nod yw creu llestri sy'n deffro chwilfrydedd y gwyliwr ynghylch sut gellir eu defnyddio, gydag agoriadau sy'n lledawgrymu y gallent fod yn agoriadau neu'n bigau. Mae ei waith hefyd yn cyfosod siâp, wyneb a gwedd.

Izaac’s work is informed by techniques and shapes that are discovered during the process of exploration with pipe and sheet steel. He aims to create vessels that intrigue the viewer as to how they may be used, with openings that allude to being openings or spouts.As well as the juxtaposition of shape, surface and texture in the work.


Morgan Stockton Crefftau Dylunio - Prifysgol De Montfort Design Crafts - De Montfort University

Mae treftadaeth bensaernïol,

Birmingham’s architectural, industrial

ddiwydiannol a chynhyrchu Birmingham wedi llywio gwaith Morgan Stockton, yn gysyniadol ac yn

and manufacturing heritage has informed Morgan Stockton’s work both conceptually and aesthetically.

esthetaidd. Roedd ei hen, hen dad-cu yn chwythwr gwydr yn y Chance Brothers Glassworks yn Smethwick, Birmingham. Yn y gorffennol, roedd y cwmni hwn yn wneuthurwr gwydr blaenllaw ac yn arloeswr ym myd technoleg gwneud gwydr Prydain. Mae Morgan yn ymroi i ymchwilio i'w threftadaeth bersonol o fewn Birmingham ynghyd ag i hanesion ei theidiau a'i neiniau drwy'r defnyddiau y maent yn rhannu eu hangerdd drostynt.

Her great great grandfather was a glassblower for Chance Brothers Glassworks, once a leading glass manufacturer and a pioneer of British glassmaking technology in Smethwick, Birmingham. Morgan is actively investigating her personal heritage within Birmingham as well as her grandparents' histories with the materials that they share a passion for.


Phoebe Tomasina Orr Tecstilau Printiedig a Dylunio Patrwm Arwyneb - Prifysgol Gelfyddydau Leeds Printed Textiles & Surface Pattern Design - Leeds Arts University

Daw ysbrydoliaeth Phoebe o bopeth bron iawn ac mae'n mwynhau creu dyluniadau hynod a rhyfeddol. Ysbrydolwyd y casgliad hwn gan y math o sgribladau mae pob bod dynol wedi’i wneud ers eu plentyndod. Dechreuodd werthfawrogi'r llinellau syml hyn yn ddiweddar wrth wylio'i nai ifanc yn defnyddio creonau am y tro cyntaf. Dyluniodd Phoebe y sgarffiau sidan 60 x 60 hyn i ysgogi ymdeimlad o hiraeth a chwarÍusrwydd, drwy ddefnyddio delweddau cartwn a lliwiau sylfaenolae.

Phoebe gathers inspiration from almost anything and enjoys creating weird and wonderful designs. This collection was inspired by the kind of scribbles everyone has produced as humans from a young age. She has recently appreciated these simple lines whilst witnessing her young nephew use crayons for the first time. Phoebe designed these 60 x 60 silk scarves to evoke a sense of nostalgia and playfulness, through the use of cartoon imagery and primary colours.


Georgina White BA (Anrh) Crefftau Dylunio - Prifysgol De Montfort Design Crafts BA (Hons) - De Montfort University

Goleuadau ceir yw’r dylanwad ar y llestri gwydr hyn a chwythwyd â llaw. Roedd hyn yn effeithio ar sut mae'r lliw yn symud drwy'r darn, a siâp ei ffurf. Mae'r prosesau sydd ynghlwm yn gymhleth ac mae angen llawer o ragbaratoi gyda gwrthrychau a wneir ymlaen llaw fel cwpanau troshaenu.Ar ôl iddynt oeri, maent yn cael eu cerfio'n ddyfnach, naill ai gan durn neu drwy ddefnyddio gwrthyddion a chwythwr tywod. Enw'r broses hon o addurno wyneb yw Graal.

These hand blown glass vessels are influenced by car lights.This informed where the colour travels through the piece and the shape of its form.The processes involved are complex and need a lot of preparation in advance with pre-made objects such as overlay cups. Once cooled they are then carved into further, either with the lathe or using resists and a sandblaster. This process of surface decoration is known as Graal.


Xiaoying Zho BA Crefftau Dylunio (Cerameg a Gwydr) - Prifysgol Swydd Hertford BA Design Crafts (Ceramics and Glass) - University of Hertfordshire

Mae afreoleidd-dra ac annefnyddioldeb yn themâu cyffredin yng ngwaith Xiaoying. Dim ond trwy ddysgu'r stori sydd y tu ôl i bob gwrthrych y bydd pobl yn dod i ddeall ei harddwch. Mae Xiaoying yn ffurfio'i chreadigaethau yn ddidaro, sy'n golygu bod y siâp yn annisgwyl. Mae cotwm yn chwarae rhan flaenllaw am ei fod yn feddal – mae'n dymchwel pan gaiff ei socian mewn clai.Ac yn ogystal, gellir defnyddio llawer o ddefnyddiau dinod, fel cerigos bychain, gwydredd solet dros ben oddi ar gerameg llosg, a gweithiau wedi torri hyd yn oed, yn lle gwydredd ceramig traddodiadol. Harddu'r gwaith â diffygion.

Irregularity and uselessness are common themes in Xiaoying’s work. Only by learning the story behind each object will people realise the beauty of it. Xiaoying casually forms her creations meaning the shape is unexpected. Cotton features heavily in the process as it is soft; collapsing once soaked with clay. In addition many inconspicuous materials, such as small pebbles, solid leftover glaze from burnt ceramics, and even some broken works can be used to replace traditional ceramic glaze beautifying the work with imperfections.


‘Portal 2019 incorporating One Year On’ Arddangosfa Canolfan y Celfyddydau Llantarnam Grange A Llantarnam Grange Arts Centre Exhibition Cyhoeddwyd gan Ganolfan y Celfyddydau Llantarnam Grange.Testun Yr Awduron a LGAC Published by Llantarnam Grange Arts Centre. © LGAC 2019 Llantarnam Grange Arts Centre St.David’s Road Cwmbran Torfaen NP441PD +44(0)1633 483321 info@lgac.org.uk www.lgac.org.uk Mae Canolfan y Celfyddydau Llantarnam Grange yn rhan o bortffolio Sefydliadau Refeniw Cyngor Celfyddydau Cymrun – “Portffolio Celfyddydol Cymru” Elusen Gofrestredig rhif: 1006933. Cwmni Cyfyngedig trwy Warant rhif: 2616241 Llantarnam Grange Arts Centre is part of Arts Council of Wales portfolio of Revenue Funded Organisations – “Arts Portfolio Wales” Registered Charity no: 1006933. Company Limited by Guarantee no: 2616241 Ariennir Canolfan y Celfyddydau Llantarnam Grange gan Gyngor Celfyddydau Cymru, Cyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen a Chyngor Sir Fynwy. Llantarnam Grange Arts Centre is funded by the Arts Council of Wales,Torfaen County Borough Council and Monmouthshire County Council. Ni chaniateir atgynhyrchu’r cyhoeddiad hwn, boed yn rhannol neu yn ei gyfanrwydd, ar unrhyw ffurf heb ganiatâd ysgrifenedig y Cyhoeddwr. This publication may not be reproduced in whole or in part in any form without written permission from the publisher.

Clawr Cefn / Back cover : Li-Chia Hsiao


Profile for Llantarnam Grange Arts Centre

Portal2019 Exhibition Catalogue  

LGAC have travelled the UK to select the cream of this year’s graduates in the applied arts, searching for those who are pushing the boundar...

Portal2019 Exhibition Catalogue  

LGAC have travelled the UK to select the cream of this year’s graduates in the applied arts, searching for those who are pushing the boundar...

Profile for lgac
Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded