Page 1

LOLL AND-FALSTERS STIFT FOLKEKIRKEN

BEVAR DIN LOKALE KIRKE - ET INSPIRATIONS- OG ARBEJDSHÆFTE FOR MENIGHEDSRÅDENE

Sammen skaber vi kirke Sammen skaber vi gudstjeneste Sammen skaber vi fællesskab i menigheden


Om projektet "Bevar din lokale kirke" I foråret 2014 satte vi i Lolland Falster Stift et Task-Forceprojekt i gang med temaet: Bevar din lokale kirke. Vi inviterede de sogne, som havde oplevet flere messefald eller flere gudstjenester med få deltagere, til et par inspirationsdage. Målet var at inspirere, støtte og skabe grobund for samarbejde og mulighed for erfaringsudveksling. Det blev to meget vellykkede arbejdsdage i Sognets Hus, Maribo, med 11 indbudte sogne. Der deltog 55 engagerede menighedsrådsmedlemmer, ansatte, præster, provster og en enkelt biskop, og der blev afholdt nogle udbytterige workshops, hvor vi drøftede og behandlede forskellige emner. Ud af disse arbejdsdage og workshops kom der en masse nye ideer og tiltag, som vi har samlet i temaer i dette inspirations– og arbejdshæfte. Grunden til, at vi sender hæfte ud til alle sogne, store som små og på land og i by, er at vi tror, at andre kan have fornøjelse af at læse om de ideer, som vi talte om og måske her kan hente inspiration til samtaler om jeres kirkeliv, og hvordan I kan være med til at skabe fællesskaber og mere liv og kirke hos jer. God arbejdslyst! Susan Rasmussen Stiftsrådsmedlem

Udgivet af Stiftsrådet i Lolland-Falsters Stift, 2015 Redaktører: Biskop Steen Skovsgaard Stiftsrådsmedlem Susan Rasmussen Layout: Folkekirkens Grafiske Værktøjskasse Lolland-Falsters Stift Østre Allé 2, 4800 Nykøbing F. *Mail: LFSTIFT@km.dk www.lfstift.dk *Facebook/Bevar din lokal kirke 2


Levende menigheder Det overordnede formål for Lolland-Falsters Stift er: levende menigheder. Det er det, som vi alle – frivillige og ansatte, præster og menighedsråd – arbejder og kæmper for. Vi ønsker, at menighederne skal være levende. Der skal komme mennesker til gudstjenester, møder og arrangementer, ellers er det hele til ingen nytte. Levende menigheder betyder bl.a., at vi er forskellige. Ligesom der ikke er to ens mennesker, eller to ens planter eller dyr, sådan er menigheder også forskellige. Kirkerne og menighederne ligger rundt i stiftet som smukke blomster, i alverdens former og farver. De er hver især unikke, nogle er store, andre mindre - og enkelte er helt små. Blandt disse små er der nogle, som er så små og svage, at de må have særlig omsorg, pleje og opmærksomhed. "Bevar din lokale kirke” er ikke et arbejde, man som menighed kan udføre alene. Kirke er altid noget, man gør sammen: - sammen skaber vi kirke - sammen skaber vi gudstjeneste - sammen skaber vi fællesskab. Det kommer ikke af sig selv. Der skal arbejdes, plejes, vandes og næres. Dertil kommer endnu en vigtig dimension, som ikke er nævnt i dette hæfte, men som måske er vigtigere end alt vort arbejde og alle vore anstrengelser: Vi skal nemlig huske at være tålmodige og vente. Vi må ikke miste modet, blive desperate eller bekymrede, hvis vi ikke straks ser resultater. Som menighed skal vi kendes på glæden og håbet - og tålmodigheden. Og så skal vi endelig huske at glæde os over og takke for, at Gud arbejder med. Som Paulus skriver om arbejdsdelingen mellem Gud og mennesker: ”Jeg plantede, Apollos vandede, men Gud gav vækst.” Den arbejdsfordeling befrier os vel at mærke ikke fra arbejde og ansvar – men den giver os derimod frimodighed og glæde – i bevidstheden om, at vi aldrig arbejder alene for menighedens liv og vækst! Biskop Steen Skovsgaard

3


Sammen skaber vi KIRKE På denne og de følgende sider har vi listet alle de nye ideer men også allerede gennemprøvede tiltag, der fremkom på de forskellige workshops. I de små O kan I hver for sig eller sammen sætte x ved de ideer, som I vil arbejde videre med. Side 10 og 11 er tænkt til jeres egne konkrete handleplaner. Når vi bruger ordet KIRKE, mener vi alt, hvad der har med kirkens liv at gøre. O Samarbejde med nabokirker, nabopastorater, nabopræster. O Åbne vores kirker op for andre arrangementer end de kirkelige. O Musik, foredrag, samtale -cafeer, fællesspisning, blomsterdekoration, billedkunst, se gode film med efterfølgende debat, syngsammen-arrangementer.

O Flytbare bænke i en del af kirken, så vi kan skabe plads til andre aktiviteter end gudstjenester.

O Fokus på børnefamilier og deres behov. Aktiviteter for børnene et andet sted, mens der er gudstjeneste (i sognegården, præstegården eller graverhuset )

O Sørg for at kirken byder velkommen (lys, flag, smil, håndtryk, let adgang til kirken).

Fotograf: folkekirken.dk

Flere idéer: ____________________________________________________ ____________________________________________________ ____________________________________________________ ____________________________________________________ 4


og KIRKE I SOGNET

Fotograf: folkekirken.dk

O Invitér foreninger til at deltage: Fastelavn, jul, Skt. Hans, høstmarked. O Invitér alle til gudstjenesten på plejehjemmet. O Særarrangementer gerne med nabokirker, nabopastorater. O Lav arrangementer sammen med foreninger. O Hold gudstjeneste i forsamlingshuset, i parken, på fodboldbanen. O Menighedsmøder 4-5 gange om året. Husk at koordinere med andre arrangementer i lokalområdet. Tema kunne være: "Vi skal bevare vores lokale kirke, men hvordan?” "Når skolen og Brugsen er lukket, er kirken det eneste samlingssted, og hvad skal vi så bruge den til?" O Film med debat og kaffe (eftermiddag el. aften alt efter målgruppe).

O Lav behovsundersøgelser og følg op med møder. O Vær opmærksom på migrantmenigheder og få dem inddraget i kirkelivet. O Samtalecafé om kristentro (i forsamlingshuset, sportsklubben, på skolen, præstegården eller -haven om sommeren). Når vi flytter ud af kirken og ind i andre rammer, møder vi måske ikke kirkevante mennesker, som også gerne vil tale om tro. O ”Tak for hjælpen” spisninger eller udflugter for alle de frivillige. O Sangkor. O Kirkediletant, kirkerevy. O Babysalmesang. O Studiekredse. O Undervisning i kristentro eller temaer: Jul, påske , pinse, Jesus, Helligånden, hvem er Gud?

5


Fotograf: folkekirken.dk

Sammen skaber vi GUDSTJENESTE Gudstjenesten er roden til alt godt! Gudstjenesten giver mening og liv til alt, hvad der ellers sker i og omkring det øvrige kirkelige arbejde. Gudstjenesten er nerven i det hele. Den er kort og godt kristentroens livsnerve. Lige fra den allerførste menighed har kristne kommet sammen om lovsangen, ordets forkyndelse og nadverens fællesskab. De opdagede tidligt, at det var hér, at troen blev styrket, håbet næret og kærligheden levendegjort - Guds kærlighed og den indbyrdes kærlighed. Når vi bygger kirker er det for at have et samlings- og voksested for det åndelige liv. Men uanset hvor smukke og velholdte vore kirkebygninger er, så vil de ikke være andet end tomme hylstre eller konkylier, som er forladt af deres beboere, hvis ikke den kristne ånd bygger med og skaber et åndeligt hus inden i og udenom den synlige kirke og dpå den måde holder kirken levende. Kirken er som et legeme: Den må havde ånd og til stadighed ånde for at kunne leve. Flere idéer: ____________________________________________________ ____________________________________________________ ____________________________________________________ ____________________________________________________ ____________________________________________________

6


Fotograf: folkekirken.dk

O Forståelige og nærværende prædikener i øjenhøjde, som relaterer til det der sker i dag. O Præsten ned fra prædikestolen, ud på gulvet.

O Tema gudstjenester f.eks.: Håb og glæde Fred og forsoning Diakoni

O Præst og menighed har en personlig relation.

O En mere afslappet form mange har svært ved at finde ud af reglerne.

O Menighedsrådet deltager ofte.

O Stå op når der synges salmer.

O Præster deltager i kurser for hele tiden at dygtiggøre sig.

O Nye og gamle salmer.

O Måske kun en højmesse i pastoratet hver søndag. O Ændre tidpunktet, hvis det ikke fungerer. Mange steder er kl. 9 / 9.30 gudstjenester ringe besøgt (flest messefald). O Skal gudstjenesten altid ligge en søndag? Værd at overveje. O Tænk gudstjenester til forskellige målgrupper: Børnefamilier Mænd, kvinder Unge, gamle Konfirmandfamilier Lægmandsprædikener

O Sørg for, at alle føler sig velkomne og set. Præsten eller kirketjener byder velkommen og lægger op til, at kirkegængerne hilser på hinanden og udveksler et par ord. O Inddrag frivillige i gudstjenesten til: Læsning af ind-/udgangsbøn Læsning at tekster Blomsterdekoration Synge / spille. O Skabe mulighed for debat om prædiken, tekster og andet, bagefter ved kirkekaffen. O Kirkefrokost efter gudstjenesten.

O Meditationsgudstjenester med fokus på stilhed/ro/ åndelighed/taizesang.

7


Fotograf: folkekirken.dk

Menighedspleje / Diakoni Kirkens sociale arbejde bygger på bibelens fortælling om Jesu møde med mennesker. Diakoni betyder tjeneste. Det kristne budskab forkynder, at vi finder meningen med livet i forholdet til vores medmenneske. Troen sætter mennesker til at tage sig af hinanden. Troen på, at alle er skabt af Gud, betyder også, at ethvert menneske er værd at hjælpe. Troen forpligter os som ligeværdige mennesker til at tage os af andre, at gøre mod vores næste, som vi ønsker, de skal gøre mod os. O Diakoniens dag 1. søndag i februar. Lav et arrangement med fokus på diakoni. O Besøgstjeneste. O Sangeftermiddag på plejehjemmet, invitér menigheden og pårørende. O Madklub, f.eks. en gang om måneden.

O Uddeling af julekurve til trængte familier. O Sommerlejr for trængte familier. O Strikkeklub. O Børneklub. O Juniorklub.

O Voksenklub.

Flere idéer: ____________________________________________________ ____________________________________________________ ____________________________________________________ ____________________________________________________

8


Kommunikation - fra kirken til menigheden og tilbage igen Kommunikation handler om relationer og om at arbejde med mennesker. Der kan ikke sættes en facitliste op, da hvert sogn har sin egen særlige menighed. På folkekirken.dk gives der gode råd om kommunikation via hjemmeside, Facebook m.v. Til de trykte medier er der god hjælp at hente i Folkekirkens grafiske værktøjskasse. O Husk, at fortællede gode historier - fortæl, hvad du er stolt af. O Kirke- og foreningsblad når ud til en større målgruppe og bliver læst. O Opslag/plakater i butikker, på skoler, forsamlingshuset, sportsklubben/hallen.

O Brug de digitale medier: Sognets hjemmeside Elektroniske nyhedsbreve Facebook Twitter Instagram Stiftets hjemmeside. O Omtal din kirke positivt. O Fortæl om arrangementer.

O Pressemeddelelser i lokalavisen.

Flere idéer: ____________________________________________________ ____________________________________________________ ____________________________________________________ ____________________________________________________

9


På denne og den næste side har vi opstillet en række spørgsmål, som I kan bruge til samtaler om jeres kirke, og "hvordan I kirker sammen" hos jer. På stiftets hjemmeside/For menighedsråd findes skabeloner til initiativer og til forbedringer.

10

Kirken og kirken i sognet

Gudstjeneste

Konkretisering af initiativ:

Konkretisering af initiativ:

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

Initativ - hvad vil vi gøre?

Initativ - hvad vil vi gøre?

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

Formål - hvorfor gør vi det/hvilket behov opfylder det?

Formål - hvorfor gør vi det/hvilket behov opfylder det?

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

Målgruppe hvem tænker vi vil gøre brug af det? (vær gerne konkret)

Målgruppe hvem tænker vi vil gøre brug af det? (vær gerne konkret)

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

Effekt - hvad forventer vi, at der kommer ud af det? - Og hvornår?

Effekt - hvad forventer vi, at der kommer ud af det? - Og hvornår?

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________


Fotograf: folkekirken.dk

Diakoni

Kommunikation

Konkretisering af initiativ:

Konkretisering af initiativ:

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

Initativ - hvad vil vi gøre?

Initativ - hvad vil vi gøre?

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

Formål - hvorfor gør vi det/hvilket behov opfylder det?

Formål - hvorfor gør vi det/hvilket behov opfylder det?

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

Målgruppe hvem tænker vi vil gøre brug af det? (vær gerne konkret)

Målgruppe hvem tænker vi vil gøre brug af det? (vær gerne konkret)

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

Effekt - hvad forventer vi, at der kommer ud af det? - Og hvornår?

Effekt - hvad forventer vi, at der kommer ud af det? - Og hvornår?

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

11


Kirken er som et legeme: Den m책 havde 책nd og til stadighed 책nde for at kunne leve. s. 6

Fotograf: folkekirken.dk

Bevar din lokale kirke  
Bevar din lokale kirke  

ET INSPIRATIONS- OG ARBEJDSHÆFTE FOR MENIGHEDSRÅDENE

Advertisement