Page 1

2011/12 UEFA Eiropas U19 meitenu cempionata kvalifikacijas 2011.gada

17.-22.septembris un Ogre

KRIEVIJA LATVIJA Latvijas Futbola feder창cijas partneri


Latvijas U-19 meiteòu futbola izlase UEFA Eiropas èempionâta kvalifikâcijas turnîrâ Latvijâ

Eiropas U19 meiteòu futbola èempionâts kvalifikâcijas 8.apakðgrupas turnîra tabula Komanda

Latvijas U-19 meiteòu futbola izlase laika posmâ no 17.-22.septembrim UEFA Eiropas èempionâta kvalifikâcijas priekðsacîkðu 8.apakðgrupas turnîrâ par iekïûðanu sacensîbu pamatturnîrâ tiksies ar

1

2

3

4

V.A.

Punkti

Vieta

DÂNIJA KRIEVIJA

Krievijas, Dânijas un Grieíijas futbolistçm. Latvijas U-19 meiteòu izlases galvenâ trenere Tatjana Ðaïimova gaidâmajâm Eiropas èempionâta spçlçm izsaukusi kopumâ 18 futbolistes. Mûsu komanda ir paðreizçjâs Baltijas èempiones un tieði komandas iespçlçto pamatsastâvu Latvijas izlases galvenâ

GRIEÍIJA LATVIJA

trenere pirms turnîra pieminçja kâ galveno mûsu komandas trumpi cîòâ ar spçcîgâkiem pretiniekiem: “Attiecîbâ uz mûsu sâncensçm - Krieviju, Dâniju un Grieíiju - tâs ir spçcîgas komandas un cienîgi pretinieki, pret kurâm gaidâmajâs spçlçs mums bûs jâparâda viss, uz ko esam spçjîgi. Pirmâ spçlç bûs pret vienmçr ambiciozo Krievijas komandu, kura stâda augstus mçríus arî ðajâ turnîrâ. Kopumâ turnîra spçles mûsu komandai kalpos par labu motivâciju un mçrauklu paðreizçjâm spçjâm.

Spçïu kalendârs / Tiesneðu nozîmçjumi 17/09/2011 13:00 KRIEVIJA - LATVIJA

17/09/2011 19:00 DÂNIJA - GRIEÍIJA

NSB Arkâdija, Rîga

NSB Arkâdija, Rîga

Galvenais tiesnesis / Referee:

Galvenais tiesnesis / Referee: Dilan Deniz GÖKCEK (TUR)

Kopâ ar vairâkâm ðî vecuma Latvijas U-19 izlases futbolistçm esam spçlçjuði jau pagâjuðâs sezonas

Berta Maria CORREIA TAVARES TEIXEIRA (POR)

Asistenti / Assistants:

UEFA Eiropas U-19 èempionâta kvalifikâcijas turnîrâ Ungârijâ, savukâºt ðogad atkârtoti kïuvâm par

Asistenti / Assistants:

Belgin KUMRU (TUR) / Diâna VANAGA (LVA)

Ana Cristina ROLO AMORIM (POR) / Liana GRIGORYAN (ARM)

Ceturtais tiesnesis / 4th referee:

Baltijas Kausa èempionçm. Uzskatu, ka mûsu stiprâ puse ir iespçlçtais komandas pamatkodols - tâs ir futbolistes un lîderes, kuras izcînîja uzvaru Baltijas Kausâ, tagad ir gatavas parâdît cienîgi sevi arî Eiropas èempionâta kvalifikâcijas turnîrâ.

Ceturtais tiesnesis / 4th referee: Nelli STEPANYAN (ARM)

Jeïena JERMOLAJEVA (LVA)

Inspektors / Referee observer: Blazenka LOGARUSIC (CRO)

Inspektors / Referee observer: Blazenka LOGARUSIC (CRO)

UEFA Delegâts / Delegate: Ewa GAJEWSKA (POL)

UEFA Delegâts / Delegate: Ewa GAJEWSKA (POL)

Neskatoties uz to, ka pirms ðî turnîra vairâkas izsauktâs spçlçtâjas daþâdu objektîvu iemeslu dçï nevarçja palîdzçt valstsvienîbai, visas manâ rîcîbâ esoðâs futbolistes ir motivçtas parâdît sevi no

19/09/2011 13:00 GRIEÍIJA - KRIEVIJA

19/09/2011 19:00 DÂNIJA - LATVIJA

labâkâs puses un cînîties laukumâ katrâ epizodç. Òemot vçrâ, ka ðis ir pirmais UEFA Eiropas U19

NSB Arkâdija, Rîga

NSB Arkâdija, Rîga

èempionâta kvalifikâcijas turnîrs Latvijâ un arî to, ka mçs ceram sagaidît tribînçs daudzus mûsu

Galvenais tiesnesis / Referee:

Galvenais tiesnesis / Referee:

atbalstîtâjus, meitenes priekðâ sagaida dubulta atbildîba. Cerçsim, ka mums izdosies iepriecinât mûsu atbalstîtâjus ar skaistu spçli un saturîgu sniegumu, tapçc aicinu skatîtâjus turnîra dienâs uz NSB “Arkâdija” lielisko stadionu, Rîgâ!

Nelli STEPANYAN (ARM)

Berta Maria CORREIA TAVARES TEIXEIRA (POR)

Asistenti / Assistants:

Asistenti / Assistants:

Liana GRIGORYAN (ARM) / Diâna VANAGA (LVA)

Ana Cristina ROLO AMORIM (POR) / Belgin KUMRU (TUR)

Ceturtais tiesnesis / 4th referee: Jeïena JERMOLAJEVA (LVA)

Ceturtais tiesnesis / 4th referee: Dilan Deniz GÖKCEK (TUR)

Inspektors / Referee observer: Blazenka LOGARUSIC (CRO)

Inspektors / Referee observer: Blazenka LOGARUSIC (CRO)

UEFA Delegâts / Delegate: Ewa GAJEWSKA (POL)

UEFA Delegâts / Delegate: Ewa GAJEWSKA (POL)

22/09/2011 17:00 LATVIJA - GRIEÍIJA

22/09/2011 17:00 KRIEVIJA - DÂNIJA

NSB Arkâdija, Rîga

Ogres Sporta centra stadions

Galvenais tiesnesis / Referee: Nelli STEPANYAN (ARM)

Galvenais tiesnesis / Referee: Dilan Deniz GÖKCEK (TUR)

Asistenti / Assistants:

Asistenti / Assistants:

Liana GRIGORYAN (ARM) / Ana Cristina ROLO AMORIM (POR)

Belgin KUMRU (TUR) / Diâna VANAGA (LVA)

Ceturtais tiesnesis / 4th referee:

Ceturtais tiesnesis / 4th referee:

Berta Maria CORREIA TAVARES TEIXEIRA (POR)

Jeïena JERMOLAJEVA (LVA)

Inspektors / Referee observer: Ewa GAJEWSKA (POL)

Inspektors / Referee observer: Blazenka LOGARUSIC (CRO)

UEFA Delegâts / Delegate: Ewa GAJEWSKA (POL)

UEFA Delegâts / Delegate: Blazenka LOGARUSIC (CRO)

UEFA Eiropas U-19 meiteòu èempionâta kvalifikâcijas turnîrâ startç 40 komandas, sadalîtas desmit apakðgrupâs. Grupu uzvarçtâji un otro vietu ieguvçji, kâ arî labâkâ treðâs vietas ieguvçja (pçc labâkajiem râdîtâjiem spçlçs pret pirmajâm trîs komandâm) pievienosies Vâcijai, Anglijai un èempionçm Francijai EÈ kvalifikâcijas turnîra otrajâ kârtâ 2012.gada pavasarî. Finâlturnîrs no 2012.gada 2.-14.jûlijam notiks Turcijâ, kurâ piedalîsies astoòas Eiropas spçcîgâkâs meiteòu futbola U-19 vecuma valstsvienîbas.


Enija Anna Vaivode Dz.datums: 28.12.1993 Klubs: Union Berlin (GER)

Ludmila Timoðenko Dz.datums: 18.04.1994 Klubs: SC Borussia 1920 Friedrichsfelde e.V. (GER)

#10

#6

Veronika Ðirmanova Dz.datums: 15.05.1993 Klubs: Rîgas Futbola skola

Elîza Spruntule Dz.datums: 11.01.1993 Klubs: Rîgas Futbola skola

#7

Lineta Liepiòa Dz.datums: 10.06.1993 Klubs: FK UVS/ Viesîte

#9

Aneta Pçce Dz.datums: 14.02.1993 Klubs: Rîgas Futbola skola

#18

#16

Karîna Lûse Dz.datums: 24.03.1993 Klubs: Rîgas Futbola skola

Linda Kotova Dz.datums: 02.05.1993 Klubs: SK Liepâjas Metalurgs

#15

#3

Elizabete Eldmane Dz.datums: 29.04.1994 Klubs: SK Liepâjas Metalurgs

#14

Kristîne Girþda Dz.datums: 07.01.1993 Klubs: Rîgas Futbola skola

Anastasija Kriviòkaja Dz.datums: 09.12.1994 Klubs: FK Ventspils OC

Uzbrucçji / Forwards

#1

Aizsargi / Defenders

#12

Pussargi / Midfielders

Vârtsargi / Goalkeepers

Latvijas U19 meiteòu izlase Latvia U19 woman team

#17

Ilze Liniòa Dz.datums: 31.07.1993 Klubs: FK UVS/ Viesîte

#11

Rebeka Tîle Dz.datums: 18.01.1994 Klubs: SK Liepâjas Metalurgs

#13

Sofija Seredina Dz.datums: 19.08.1993 Klubs: Jelgavas Rajona SC

#5

Laura Beïavska Dz.datums: 28.09.1994 Klubs: Rîgas Futbola skola

#8

Renâte Dinviete Dz.datums: 09.11.1994 Klubs: SK Liepâjas Metalurgs

#2

Jûlija Òikiforova Dz.datums: 14.07.1995 Klubs: Rîgas Futbola skola

#4

Polina Kohanovska Dz.datums: 28.07.1994 Klubs: Rîgas Futbola skola


Technical staff / Oficiâlâs personas: Head coach / vecâkais treneris: Assistant coach / Asistents: Coach / Treneris: Goalkeeper coach / Vârtsargu treneris Doctor / Ârsts: Doctor / Ârsts: Manager / Menedþeris:

Tatjana Ðaïimova Olga Þmaka Didzis Matîss Aleksandrs Proskuròins Anna Antoðèenko Anatolijs Makejevs Jânis Zeltiòð

Head coach of Latvian U19 woman team Latvijas U19 meiteòu izlases vecâkâ trenere Tatjana Ðaïimova 1988.gadâ sâka nodarboties ar futbolu komandâ "Latvija", kas 1989.gadâ nokïuva zem apvienîbas "RAF", nospçlçjot tur lîdz

1994.gadam.

komandâ

No

"Kristina".

1995-1996.gada 1996.gada

sâka

spçlçja

Viïòas

strâdât

Rîgas

46.vidusskolâ, kur organizçja meiteòu futbola komandu "Cerîba/46.vsk.” No 2000-2002.gadam bija Latvijas nacionâlâs Sievieðu

Tatjana Ðaïimova kopâ ar asistenti Olgu Þmaku

futbola izlases galvenâ trenere. 2007.gadâ pçc "Cerîba" meiteòu komandas apvienoðanâs ar Skonto klubu tâs nosaukums kïuva FK "Skonto-Cerîba/46.vsk". 2008.gadâ kïuva par Latvijas U-17 meiteòu izlases vecâko treneri, savukârt kopð 2010.gada ir Latvijas U-19 meiteòu izlases vecâkâ trenere.

From 1998-1994 played football in team “Latvija”, then moved to Lithuania and continued her career in club “Kristina” from Vilnius. In 1996 organized girls football team “Cerîba/46.vsk.” in Riga, and after joining with “Skonto” club in 2007 nowadays team's name is "Skonto-Cerîba/46.vsk". From 2000-2002 was a head coach of Latvian National woman team, from 2008 head coach of Woman U-17 squad, from 2010 - head coach of Woman U-17 national team.


Latvijas U19 meiteòu futbola izlase 2011.gada Baltijas Kausa èempiones

Vârtsardze Enija Anna Vaivode

Vecâkais treneris-Tatjana Ðaïimova Asistents-Olga Þmaka

FOTO-Viktors Sopirins, LFF.lv


Dânijas U19 meiteòu izlase Denmark U19 woman team

Dânijas U19 meiteòu izlases galvenais treneris Head coach of Denmark U19 woman team Soren Randa-Boldt

Name, Surname,

Club

1

Kathrine Larsen

BSF

2

Mie JansBrøndby

Brøndby IF

3

Stine B. Pedersen

Team Viborg

4

Nikoline Frandsen

Varde IF

2002-05 Talent coach, U15,

5

Louise Brix

OB

The Danish FA, Copenhagen.

Coaching career 1988 - 2001 Vanløse IF (coaching youth, senior, U18 girls)

6 Rikke Ilkjær

Kolding Q

2002-03 Brondby IF, U18, girls

2004-05 Assistant Coach Brondby IF, 3F Ligaen, (Winner Danish Championship -

7 Julie Moeslund

Team Viborg

8 Julie Trustrup Jensen

Brøndby IF

9 Caroline Rask

Fortuna Hjørring

10 Pernille Madsen

Team Viborg

11 Camilla Andersen

Horsens

2006 Talent Coach Danish FA (Talents U17)

12 Luna Gewitz

Skovbakken IK

2nd assistant coach at the European Championship for U/19 Women

13 Nanna Philipsen

Fortuna Hjørring

14 Karoline Smidt Nielsen

OB

15 Christina Bovbjerg

IK Skovbakken

16 Josefine Alberts

Brøndby IF

17 Louise Larsen

OB

18 Anne Kristoffersen

Horsens

Technical Staff / Oficiâlâs personas Head of delegation

John Ipsen

Team manager

Helene Pedersen

Coach

Søren Randa-Boldt

Assistant coach

Lene Terp

Kit manager

Lone Larsen

Physio

Tom Boysen

Doctor

Søren Kjær

indoor and 3F League 2004 & 2005) 2005-07 Head Coach Skovlunde IF, 3F Bronze Winner 2006 Winner Silver Indoor Dansih Championship

2006-07 Coach Skovlunde IF 3F-League 2006-07 2. assistant coach woman team, 2008 Talentcoach Herfølge FC (Men 1st league) 2008 - U19 Womens national team coach


Krievijas U19 meiteòu izlase Russia U19 woman team Name, Surname

Krievijas U19 meiteòu izlases galvenais treneris Head coach of Russia U19 woman team Sergei Nikitin

Club Born in 06.06.1968. in Kyrgyzstan. Played in Plonad, Czech

Goalkeepers / Vârtsargi: 12 Viktoria Nosenko (Âèêòîðèÿ Íîñåíêî)

Republic and Slovakia. From 2001 to 2010 - the football coach of

“Kubanochka” Krasnodar

the Academy named after Yuri Konoplev, where he worked with teams composed of players born in 1997 and born in 1993. Since

1 Anastasiya Kocheshkova (Àíàñòàñèÿ Êî÷åøêîâà)

“CSKA” Samara

August 2011 - Head coach Junior woman team Russia. Ñåðãåé Íèêèòèí, ðîäèëñÿ 6 èþíÿ 1968 ãîäà â Êèðãèçèè. Èãðàë

Defenders / Aizsargi:

â Ïîëüøå, ×åõèè, Ñëîâàêèè. Ñ 2001 ïî 2010 ãîä - òðåíåð â

10 Anastasiya Efimova (Àíàñòàñèÿ Åôèìîâà)

“Rossiyanka” Moscow region

ôóòáîëüíîé Àêàäåìèè èìåíè Þðèÿ Êîíîïëåâà, ãäå ðàáîòàë ñ

19 Natalya Pasishnyk (Íàòàëüÿ Ïàñèøíþê)

“Kubanochka” Krasnodar

êîìàíäàìè, ñîñòàâëåííûõ èç ôóòáîëèñòîâ 1997 è 1993 ãîäà

2 Viktoria Stukalova (Âèêòîðèÿ Ñòóêàëîâà)

“Kubanochka” Krasnodar

6 Alena Mamonova (Àëåíà Ìàìîíîâà)

“Chertanovo” Moscow

16 Ksenia Olkova (Êñåíèÿ Îëüêîâà)

“Zapsip college” Tumen

4 Mariya Kutusheva (Ìàðèÿ Êóòóøåâà)

“Zvezda-2005” Perm

13 Valentina Orlova (Âàëåíòèíà Îðëîâà)

“CSKA” Samara

5 Anastasiaya Sokolova (Àíàñòàñèÿ Ñîêîëîâà)

“CSKA” Samara

ðîæäåíèÿ. Ñ àâãóñòà 2011 ãîäà - ñòàðøèé òðåíåð ìîëîäåæíîé

Midfielders / Pussargi: 8 Anastasiya Pozdeeva (Àíàñòàñèÿ Ïîçäååâà)

“CSKA” Samara

7 Karina Blynskaya (Êàðèíà Áëûíñêàÿ)

“SHVSM Izmailovo” Moscow

3 Ksenia Veselukha (Êñåíèÿ Âåñåëóõà)

“Kubanochka” Krasnodar

14 Ilona Vlasenko (Èëîíà Âëàñåíêî)

“Zvezda-2005” Perm

20 Raisa Odintsova (Ðàèñà Îäèíöîâà)

“Kubanochka” Krasnodar

Forwards / Uzbrucçji: 11 Marina Kiskonen (Ìàðèíà Êèñêîíåí)

“Rossiyanka” Moscow region

15 Viktoria Doedalina (Âèêòîðèÿ Äîåäàëèíà)

“Marielochka” Yoshkar-Ola

18 Ekaterina Pantuyhina (Åêàòåðèíà Ïàíòþõèíà)

“Zvezda-2005” Perm

Technical Staff / Oficiâlâs personas Head coach

Nikitin Sergey (Ñåðãåé Íèêèòèí)

Assistant coach

Kocheshkov Nikilay (Íèêîëàé Êî÷åøêîâ)

Goalkeeper coach

Knyazev Igor (Èãîðü Êíÿçåâ)

Masseur

Pivovarov Nikilay (Íèêîëàé Ïèâîâàðîâ)

Doctor

Astakhov Nikolay (Íèêîëàé Àñòàõîâ)

Manager

Nesterovich Alexey (Àëåêñåé Íåñòåðîâè÷)

Press officer

Morozov Alexey (Àëåêñåé Ìîðîçîâ)

ñáîðíîé Ðîññèè.

Sergei Nikitin, commentary before the tournament: “In the current squad our team has not performed for a year and a half, players born in 1993-94 last time participated together in UEFA international competitions in autumn 2009. In the national team we called all the strongest football players of the country in this age group. And we set a serious aim not only for the forthcoming first qualifying round of Euro 2012, but also for the future. For me, this is the first time as a coach of any Russian youth team. And over the past few days the main task for me was to get acquainted with the players, their strengths. I am confident that our team is capable to achieve much in this tournament.” Ñåðãåé Íèêèòèí, ñòàðøèé òðåíåð ñáîðíîé Ðîññèè:  íûíåøíåì ñîñòàâå êîìàíäà íå âûñòóïàëà ïîëòîðà ãîäà, èãðîêè 1993-94 ãîäà ðîæäåíèÿ âìåñòå â ïîñëåäíèé ðàç ó÷àñòâîâàëè â ìåæäóíàðîäíûõ ñîðåâíîâàíèÿõ ÓÅÔÀ îñåíüþ 2009-ãî.  ñáîðíóþ âûçâàíû âñå ñèëüíåéøèå ôóòáîëèñòêè ñòðàíû ýòîãî âîçðàñòà. È ìû ñòàâèì ïåðåä ñîáîé ñåðüåçíûå çàäà÷è íå òîëüêî íà ïðåäñòîÿùèé ïåðâûé îòáîðî÷íûé ðàóä Åâðî-2012, íî è íà áóäóùåå. Äëÿ ìåíÿ ýòî ïåðâûé ñáîð â êà÷åñòâå òðåíåðà ìîëîäåæíîé ñáîðíîé Ðîññèè. È çà ïðîøåäøèå äíè ãëàâíûì äëÿ ìåíÿ áûëî ïîçíàêîìèòüñÿ ñ èãðîêàìè, èõ ñèëüíûìè ñòîðîíàìè. ß óâåðåí, ÷òî íàøà êîìàíäà ñïîñîáíà íà ìíîãîå.


Grieíijas U19 meiteòu izlase Greece U19 woman team Name, Surname

D.O.B.

Club

Goalkeepers / Vârtsargi:

Grieíijas U19 meiteòu izlases galvenais treneris Head coach of Greece U19 woman team EVANGELOS KOUTSAKIS Greece head coach Evangelos Koutsakis was born in

ANTIGONI VAITSI

13/10/1993

KRISSES RETHYMNOU

ANTHI PAPAKONSTANTINOU

13/09/1995

PAOK

Defenders / Aizsargi:

Heraklion city of Crete on March 10th 1965. He started his football career as a player of Korakas Pompias FC in 1980. In 1985 he was transferred at Irodotos FC.

ELENI MOURATIDOU

21/08/1994

PAOK

He played there for 8 seasons and at 1993 he moved

EVA LAGOGIANNI

05/06/1993

PAOK

to Ergotelis FC where he played until the end of his

VASILEIA KYDONAKI

26/03/1993

NEOI ERGOTELI

MARIA PAPAKOSTA

15/12/1993

ODYSSEAS GLYFADAS

KONSTANTINA PAPADOPOULOU

17/08/1993

AMAZONES DRAMAS

AIKATERINI NTOUSKA

17/03/1993

AMAZONES THESPROTIAS

MARIA MITKOU

11/04/1994

ARIS

CHRISTINA KOKOVIADOU

14/05/1994

FFC WACKER MUNCHEN

EVANGELOS KOUTSAKIS: “I have to say that this tournament is a major opportunity for us to

MARIA- ANASTASIA ZIGRA

06/04/1994

VOLOS 2004

find out how we can perform against strong national teams. We have prepared our team very

MICHAELA-ANASTASIA PARASCHOU 04/03/1993

PAOK

well the past weeks and we believe that our players have the ability to achieve our tasks. It's

AIKATERINI LAGIOU

30/09/1994

ATROMITOS ATHINON

SOFIA PARMAXI

29/04/1993

A.O. AGIAS PARASKEVIS

EVANGELIA CHATZIOGLOU

10/03/1993

AMAZONES DRAMAS

THOMAI VARDALI

09/01/1995

PAOK

VASILIKI LOLI

05/02/1993

A.O. AGIAS PARASKEVIS

FAIDRA- CHRISTINA LOGOU

26/03/1994

AVANTES CHALKIDAS

Midfielders / Pussargi:

career on 2003. He began his coaching career along with his football career in 1999, as an assistant coach in Ergotelis FC. From 2001 until 2007 his was the head coach of Ergotelis FC Women team. He is the head coach of the National Teams since December of 2008.

Forwards / Uzbrucçji:

Technical Staff / Oficiâlâs personas HEAD OF DELEGATION

KARRAS Panagiotis

COACH

KOUTSAKIS Evangelos

COACH

BATSILAS Dimitrios

DOCTOR

KANTANOLEON Sofia

HYSIOTHERAPIST

GEORGIOU Evdokia

KIT MAN

STERGOS Grigorios

TEAM MANAGER

PSARROPOULOU Myrsini

not going to be easy for us against strong teams like Denmark, Russia and Latvia, but we are

UEFA U19 woman qualifying tournament  

Official match programme for UEFA European U19 woman championship matches. September 17 - 22, 2011 in Riga and Ogre, Latvia

UEFA U19 woman qualifying tournament  

Official match programme for UEFA European U19 woman championship matches. September 17 - 22, 2011 in Riga and Ogre, Latvia

Advertisement