Page 1

Latvijas Republikas valsts himna

Dievs, svçtî Latviju! Baumaòu Kârlis

06.09.2012. (spçle Nr. 127)

U-21 LATVIJA - U-21 KAZAHSTÂNA

"Dievs, svçtî Latviju, Mûs' dârgo tçviju, Svçtî jel Latviju, Ak, svçtî jel to!

07.09.2012. (spçle Nr. 317)

LATVIJA - GRIEÍIJA 10.09.2012. (spçle Nr. 128)

U-21 LATVIJA - U-21 RUMÂNIJA

Kur latvju meitas zied, Kur latvju dçli dzied, Laid mums tur laimç diet, Mûs' Latvijâ!" Oficiâlo programmu sagatavoja: Latvijas Futbola federâcija Redaktors: Viktors Sopirins Fotogrâfijas: LFF, Zigismunds Zâlmanis, Valda Kalniòa, A.F.I. preses foto Dizains: Jeïena Matisone, SIA „Tatjana Sietspiede” Tirâþa: 1000 eksemplâri

LFF Kontakti Adrese: Grostonas iela 6b, Rîga, LV-1013, Latvija Telefons: +371 67292988, fakss: +371 67315604 E-pasts: futbols@lff.lv www.LFF.lv Latvijas Futbola federâcija pateicas atbalstîtâjiem ðîs programmiòas izveidç:

Pievienojies un seko lîdzi futbola notikumiem

twitter.com/kajbumba

facebook.com/futbols

draugiem.lv/futbols

youtube.com/latvijasfutbols

Uzsâkam ceïu pretim Brazîlijai UEFA apbalvos Latvijas futbola leìendas

U-21 izlase cîòâ par

pirmo uzvaru


trenera

Latvijas Futbola federâcija sirsnîgi sveic futbola

punktiem

lîdzjutçjus 2014. gada FIFA Pasaules èempionâta

turnîra noslçdzoðajâs spçlçs. Ðî ir lieliska iespçja

kvalifikâcijas

Futbols

mûsu jaunajiem futbolistiem pierâdît sevi un

izbaudîjâm

pârbaudît savas prasmes cîòâs ar vienaudþiem

augstâkâs kvalitâtes futbola burvîbu mçneða

no Kazahstânas un Rumânijas, turklât uzvara

garumâ UEFA Eiropas èempionâta finâlturnîrâ

ðajâs spçlçs sniegs motivâciju visai komandai un

Polijâ un Ukrainâ, savukârt tagad pienâcis laiks

spçlçtâjiem turpmâkiem panâkumiem.

jaunam izaicinâjumam gan Latvijas nacionâlajai

Futbols

futbola izlasei, gan arî katram no mums!

panâkumu nosaka visa izveidotâ mehânisma

2014. gadâ Pasaules èempionâts futbolâ notiks

sekmîga funkcionçðana. Ðajâ mehânismâ ïoti

futbola lielvalstî Brazîlijâ un iekïût starp 32

svarîga loma ir mûsu atbalstîtâjiem, tapçc

dalîbvalstîm bûtu liels pagodinâjums Latvijai.

Latvijas

Valstsvienîbas

nacionâlâs futbola izlases vârdâ vçlos izteikt lielu

nekad

turnîra

neapstâjas,

Starkova

priekðvakarâ!

ðogad

galvenâ

vadîbâ

mçs

trenera

iepriekðçjos

Aleksandra

gados

mûsu

Antona

Jores

Eiropas

ir

komandas

Futbola

vadîbâ

èempionâta

sporta

federâcijas

cînîsies

par

kvalifikâcijas

veids,

un

kurâ

Latvijas

pateicîbu mûsu ilggadçjam ìenerâlsponsoram

komandâ notikusi ievçrojama paaudþu maiòa.

SIA

Ðodien valstsvienîbâ ir sapulcinâti mçrítiecîgi un

sponsoriem SIA “Auto Halle” un “Adidas”, kâ arî

ambiciozi

"Latvijas

Mobilais

Telefons",

mûsu

Eiropas

visiem sadarbîbas partneriem, mûsu futbolistu

spçcîgâko futbola èempionâtu pârstâvji, kuri

treneriem, vecâkiem, draugiem un radiniekiem,

râdîs priekðzîmi pârçjiem spçlçtâjiem un visiem

kas ieguldîjuði un turpina ieguldît savu laiku,

jaunajiem Latvijas futbolistiem, kas ðovakar

pûles un resursus Latvijas futbola attîstîbâ.

Skonto

Bûsim kopâ mûsu kopçjâ mçríi iekïût Pasaules

futbolisti,

stadionâ

vai

tostarp,

mâjâs

arî

pie

televizora

ekrâniem vçros ðo spçli un jutîs lîdzi mûsu

Latvija Latvija- -Malta Grieíija

Dâmas un kungi, cienîjamie futbola draugi,

2012.gada Eiropas èempionâta 2014.gada UEFA FIFA Pasaules èempionâta kvalifikâcijas kvalifikâcijas spçle spçle

Latvijas Futbola federâcijas ìenerâlsekretâra uzruna

èempionâtâ Brazîlijâ!

puiðiem. Izmantojot iespçju, novçlu veiksmi arî Latvijas U-21 futbola izlasei, kura pçc nepilna gada pârtraukuma 6. un 10. septembrî galvenâ

Jânis Meþeckis Latvijas Futbola federâcijas ìenerâlsekretârs

1 L AT V I J A S

F U T B O L A

F E D E R Â C I J A


2014.gada FIFA Pasaules èempionâta kvalifikâcijas spçle

UEFA pasniedz piemiòas cepures un medaïas par 100 spçlçm Latvijas valstsvienîbâ Godinot izcilîbas futbolâ, Eiropas Futbola federâciju asociâcija (UEFA) 2011.gada septembrî izsludinâja îpaðu apbalvojumu - goda cepuri un medaïu, kuras turpmâk saòemts visi tie Eiropas futbolisti, kuri savas profesionâlâs karjeras laikâ nacionâlâs izlases rindâs aizvadîjuði vairâk 100 oficiâlâs spçles. Ïoti patîkami, ka starp vairâk nekâ 110 Eiropas futbola leìendâm atrodas arî seði Latvijas futbola izlases agrâkie spçlçtâji - Andrejs Rubins, Imants Bleidelis, Igors

Vitâlijs Astafjevs

Stepanovs, Mihails Zemïinskis, Juris Laizâns un Vitâlijs Astafjevs, kurð ar 167

Juris Laizâns un Imants Bleidelis

spçlçm paðlaik ir visvairâk valstsvienîbâ spçïu aizvadîjuðais futbolists Eiropâ. Augstâkminçtie futbolisti pârstâv Latvijas futbola zelta paaudzi, kas 2004.gadâ spçja kvalificçties UEFA Eiropas futbola èempionâta finâlturnîram Portugâlç. Piektdien, 7.septembrî neilgi pirms Latvijas un Grieíijas nacionâlo izlaðu spçles sâkuma Latvijas Futbola federâcija (LFF) Skonto stadionâ, Rîgâ simboliski pasniegs futbolistiem pienâkoðâs piemiòas cepures un medaïas.

Latvija - Grieíija

UEFA APBALVOJUMUS par 100+ spçlçm valstsvienîbâ saòems:

Andrejs Rubins

Mihails Zemïinskis

Andrejs Rubins

(kopð 1998.gada, 117 spçles, 10 vârti)

Imants Bleidelis

(kopð 1995.gada - 2007.gadam, 106 spçles, 10 vârti)

Igors Stepanovs

(kopð 1995.gada - 2011.gadam, 100 spçles, 4 vârti)

Mihails Zemïinskis

(kopð 1992.gada - 2005.gadam, 105 spçles, 12 vârti)

Juris Laizâns

(kopð 1998.gada - 108 spçles, 15 vârti)

Vitâlijs Astafjevs

(kopð 1992.gada - 2012.gadam, 167 spçles, 16 vârti)

Latvijas Futbola federâcija

4 L AT V I J A S

F U T B O L A

F E D E R Â C I J A

Igors Stepanovs


2014.gada FIFA Pasaules èempionâta kvalifikâcijas turnîrs Eiropas zonas apakðgrupas

Uzsâkam ceïu pretim Brazîlijai

A grupa: Serbija, Horvâtija, Beïìija, Skotija, Velsa, Maíedonija B grupa: Itâlija, Dânija, Èehijas republika, Bulgârija, Armçnija, Malta C grupa: Vâcija, Zviedrija, Îrijas republika, Austrija, Fçru salas, Kazahstâna D grupa: Nîderlande, Turcija, Ungârija, Rumânija, Igaunija, Andora E grupa: Norvçìija, Slovçnija, Ðveice, Albânija, Kipra, Islande F grupa: Portugâle, Izraçla, Ziemeïîrija, Azerbaidþâna, Luksemburga G grupa: Grieíija, Slovâkija, Bosnija-Hercegovina, Lietuva, Latvija, Lihtenðteina H grupa: Anglija, Melnkalne, Ukraina, Polija, Moldova, Sanmarîno I grupa: Spânija, Francija, Baltkrievija, Gruzija, Somija Eiropas zonas kvalifikâcijas turnîrs sastâv no grupu posma un izslçgðanas spçïu kârtas, nodroðinot 13 UEFA dalîbvalstu izlasçm vietas starp 32 komandâm finâlturnîrâ 2014.gada vasarâ Brazîlijâ.

Kvalifikâcijas apakðgrupas posms Spçles notiek laika posmâ no 2012.gada 7.septembra lîdz 2013.gada 15.oktobrim. Astoòâs apakðgrupâs spçlç seðas komandas, bet vienâ - piecas. Finâlturnîrâ iekïûs katras no deviòu apakðgrupu uzvarçtâjiem, savukârt astoòas labâkâs otro vietu

FIFA Pasaules èempionâta kvalifikâcijas G apakðgrupas turnîra kalendârs 20:00

Vaducâ

Lihtenðteina - Bosnija un Hercegovina

07/09/2012

21:15

Viïòa

Lietuva - Slovâkija

07/09/2012

21:30

Rîga

Latvija - Grieíija

Play-off jeb izslçgðanas spçïu kârta

Referee: BEBEK Ivan (Croatia) Assistant Referees: PETROVIC Tomislav, GRGIC Miro (CRO) Fourth referee: VUCKOV Domagoj (CRO) Referee Assessor: SKAPOULLIS Chritakis (Cyprus) Commissioner: CRUCKE Jean-Francois (Belgium)

11/09/2012

21:00

Zenica

Bosnija un Hercegovina - Latvija

11/09/2012

21:15

Bratislava

Slovâkija - Lihtenðteina

11/09/2012

21:45

Pireja

Grieíija - Lietuva

Astoòas komandas tiks ielozçtas èetros pâros, spçles notiks no 2013.gadâ no 15.19.novembrim. Uzvarçtâji divu spçïu summâ izcînîs atlikuðâs èetras vietas dalîbai

Latvija - Grieíija

Latvija - Grieíija

07/09/2012

ieguvçjas (pçc kopçjiem râdîtâjiem pret grupas pirmo, treðo, ceturto un piekto komandu) izspçlçs vçl èetras ceïazîmes izslçgðanas spçïu stadijâ.

2014.gada FIFA Pasaules èempionâta kvalifikâcijas spçle

2014.gada FIFA Pasaules èempionâta kvalifikâcijas spçle

Latvijas nacionâlâ futbola izlase 7.septembrî ar mâjas spçli savu skatîtâju priekðâ uzsâks ceïu pretim 2014.gada FIFA Pasaules èempionâta futbolâ finâlturnîram, kurð risinâsies Brazîlijâ. Aleksandra Starkova vadîtâ komanda ielozçta vienâ apakðgrupâ kopâ ar Grieíiju, Bosniju un Hercegovinu, Slovâkiju, Lietuvu un Lihtenðteinu. Latvijas futbola izlases pirmâ pretiniece jau labi zinâmâ Grieíijas valstsvienîba, kas 2004.gadâ kïuva par Eiropas èempioniem, iepriekðçjo divu atlases ciklu ietvaros spçlçja vienâ apakðgrupâ ar Latvijas izlasi.

finâlturnîrâ Brazîlijâ. 2014 FIFA WORLD CUP finâlturnîra kopçjais konfederâciju vietu sadalîjums ir: Âzijas Futbola konfederâcija (AFC) - 4.5; Âfrikas Futbola konfederâcija (CAF) - 5.0;

12/10/2012

Lihtenðteina-Lietuva, Grieíija - Bosnija un Hercegovina, Slovâkija-Latvija

16/10/2012

Latvija-Lihtenðteina, Bosnija un Hercegovina-Lietuva, Slovâkija - Grieíija

22/03/2013

Bosnija un Hercegovina - Grieíija, Lihtenðteina - Latvija, Slovâkija - Lietuva

07/06/2013

Lietuva - Grieíija, Latvija - Bosnija un Hercegovina, Lihtenðteina - Slovâkija

06/09/2013

Latvija - Lietuva, Bosnija un Hercegovina - Slovâkija, Lihtenðteina - Grieíija

10/09/2013

Grieíija - Latvija, Lietuva - Lihtenðteina, Slovâkija - Bosnija un Hercegovina

11/10/2013

Grieíija - Slovâkija, Bosnija un Hercegovina - Lihtenðteina, Lietuva - Latvija

15/10/2013

Grieíija - Lihtenðteina, Lietuva - Bosnija un Hercegovina, Latvija - Slovâkija

Ziemeïu Futbola konfederâcija, Centrâlamerikas un Karîbu Futbola konfederâcija (CONCACAF) - 3.5; Dienvidamerikas Futbola konfederâcija (CONMEBOL) - 4.5; Okeânijas Futbola konfederâcija (OFC) - 0.5; viena vieta turnîra saimniekiem Brazîlijai. Finâlturnîrâ iekïuvuðâs 32 komandas tiks sadalîtas astoòâs grupâs pa èetrâm, izslçgðanas spçïu kârtâ iekïûs katras grupas divas labâkâs komandas. Finâlturnîrs notiks divpadsmit pilsçtâs un divpadsmit stadionos Brazîlijâ laika pomâ no 12.jûnija lîdz 13.jûlijam.

6

7 L AT V I J A S

F U T B O L A

F E D E R Â C I J A

L AT V I J A S

F U T B O L A

F E D E R Â C I J A


Latvijas Nacionâlâs izlases kandidâti

Latvijas Nacionâlâs izlases kandidâti

Latvian national team candidates

Latvian national team candidates

# 12

#4

# 19

Andris

Pâvels

Ritus

Vitalijs

Vaòins

Doroðevs

Krjauklis

Smirnovs

Dz.datums: 30.04.1980. Dz. vieta: Ilûkste Augums: 1,85 m Svars: 79 kg Klubs: FC Sion (SUI) Spçles: 49

Dz.datums: 09.10.1980. Dz. vieta: Rîga Augums: 1,91 m Svars: 92 kg Klubs: SK Liepâjas metalurgs Spçles: 1

Dz.datums: 23.04.1986. Dz. vieta: Ilûkste Augums: 1,86 m Svars: 78 kg Klubs: Golden Arrows (RSA) Spçles: 19 Vârti: 0

Dz.datums: 28.06.1986. Dz. vieta: Rîga Augums: 1,91 m Svars: 82 kg Klubs: FK Ventspils Spçles: 6 Vârti: 1

# 30 Germans

Mâliòð

Pirmais treneris: Dainis Kovals (FK Auda, 1995.-1996.gads) Treneris: Andrejs Jegorovs (FK Auda, 1996.-2001.gads) Treneris: Mihails Koòevs (JFK Olimps, 2001.-2006.gads) Treneris: Aleksandrs Kulakovs (Skonto FC un Latvijas izlase)

Pirmais treneris: Vladimirs Vinokurovs (Ilûkste, 1993.-2002.gads) Treneris: Romans Grigorèuks (FK Dinaburg, 2002.-2006.gads) Treneris: Tamazs Pertija (FK Dinaburg, 2006.-2009.gads)

Pirmais treneris: Pjotrs Trebuhovs (JFC Kauguri, 1999.-2001.gads) Treneris: Jurijs Ðevlakovs (Skonto FC dublieri, 2001.-2003.gads) Treneris: Mihails Koòevs (JFK Olimps, 2006.-2008.gads)

#3

#2

# 14

Oskars

Igors

Ritvars

Kïava

Savèenkovs

Rugins

Dz.datums: 08.08.1983. Dz. vieta: Liepâja Augums: 1,88 m Svars: 82 kg Klubs: AZAL PFC (AZE) Spçles: 58 Vârti: 1

Dz.datums: 03.11.1982. Dz. vieta: Ventspils Augums: 1,85 m Svars: 89 kg Klubs: Skonto FC Spçles: 3 Vârti: 0

Dz.datums: 17.10.1989. Dz. vieta: Tukums Augums: 1,76 m Svars: 75 kg Klubs: Skonto FC Spçles: 8 Vârti: 0

Pirmais treneris: Leons Valinskis, Jânis Zuntners (Liepâja, 1990.-2000.gads) Treneris: Benjaminas Zelkevicius (Liepâjas metalurgs, 2004.-2007.g.) Treneris: Aleksandrs Starkovs (Latvijas nacionâlâ izlase, kopð 2007.g.) Treneris: Romans Abramciks (SK Liepâjas metalurgs, 2008.-2010.g.)

# 13

#6

# 20

Kaspars

Deniss

Nauris

Gorkðs

Ivanovs

Bulvîtis

Dz.datums: 06.11.1981. Dz. vieta: Rîga Augums: 1,91 m Svars: 85 kg Klubs: Reading FC (ENG) Spçles: 44 Vârti: 4

Dz.datums: 11.01.1984. Dz. vieta: Liepâja Augums: 1,86 m Svars: 75 kg Klubs: FC Baki (AZE) Spçles: 51 Vârti: 2

Dz.datums: 15.03.1987. Dz. vieta: Rîga Augums: 1,85 m Svars: 85 kg Klubs:

Pirmie treneri: Aleksandrs Daòilovs, Aleksandrs Ivanovs (Liepâja) Treneris: Benjaminas Zelkevièius (Liep. metalurgs, 2004.-2007.g.) Treneris: Aleksandrs Starkovs (Latvijas nacionâla izlase)

Pirmais treneris: Artjoms Grudcins (FK Tukums-2000, 2000.-2005.g.) Treneris: Andrejs Karpovs (Multibanka, 2005.-2007.gads) Treneris: Romans Grigorèuks (FK Ventspils, 2007.-2009.gads)

Pirmais treneris: Vladimirs Èikiòovs (FK Rovestnik, Ventspils) Treneris: Sergejs Semjonovs (FK Ventspils-2)

Jûrmalas JPFS/FK Spartaks

Spçles: 2 Vârti: 0 Pirmais treneris: Aleksandrs Raiss (RTU Rîgas stars) 1999.gads

* spçlçtâju numuri var tikt koriìçti

# 10 Aleksejs

Viðòakovs Dz.datums: 03.02.1984. Dz. vieta: Rîga Augums: 1,72 m Svars: 68 kg Klubs: Kaïiòingradas „Baltika” (RUS)

Spçles: 44 Vârti: 7 Treneri: Vladimirs Beïajevs, Jânis Dreimanis

* spçlçtâju numuri var tikt koriìçti L AT V I J A S

F U T B O L A

F E D E R Â C I J A

L AT V I J A S

F U T B O L A

F E D E R Â C I J A

Latvija - Grieíija

Latvija - Grieíija

Dz.datums: 12.10.1987. Dz. vieta: Rîga Augums: 1,84 m Svars: 77 kg Klubs: Skonto FC Spçles: 0

Pirmais treneris: Valerijs Minalta (RAF Jelgava, 1988.-1995.gads) Treneris: Andrejs Karpovs, Viktors Vicehovskis, Viktors Druþiòins (kopð 1995.gada)

Aizsargi / Defenders

Pirmais treneris: Vladimirs Vinokurovs (Ilûkste, 1986.-1998.gads) Treneris: Boriss Siòicins (FK Ventspils, 1998.-2003.gads) Treneris: Romans Grigorèuks (FK Ventspils, 2005.-2009.gads)

Pussargi / Midfielders

#1

Pirmais treneris: Juris Docenko (FK Auda)

10

Latvijas izlases kandidâtu saraksts (uz 04.09.2012.)

2014.gada FIFA Pasaules èempionâta kvalifikâcijas spçle

2014.gada FIFA Pasaules èempionâta kvalifikâcijas spçle

Vârtsargi / Goalkeepers

Latvijas izlases kandidâtu saraksts (uz 04.09.2012.)

11


Latvijas Nacionâlâs izlases kandidâti

Latvijas Nacionâlâs izlases kandidâti

Latvian national team candidates

Latvian national team candidates

Latvijas izlases kandidâtu saraksts (uz 04.09.2012.)

Latvijas izlases kandidâtu saraksts (uz 04.09.2012.)

LMT

#5

# 16

# 17

Ivans

Oïegs

Artjoms

Edgars

Lukjanovs

Laizâns

Rudòevs

Gauraès

Dz.datums: 24.01.1987. Dz. vieta: Daugavpils Augums: 1,85 m Svars: 82 kg Klubs:

Dz.datums: 28.03.1987. Dz. vieta: Rîga Augums: 1,86 m Svars: 80 kg Klubs:

Dz.datums: 13.01.1988. Dz. vieta: Daugavpils Augums: 1,78 m Svars: 70 kg Klubs: „Hamburger SV” (GER) Spçles: 19 Vârti: 1

Dz.datums: 10.03.1988. Dz. vieta: Rçzekne Augums: 1,88 m Svars: 85 kg Klubs:

Zaporoþjes "Metallurg” (UKR)

Krasnojarskas „Yenisey” (RUS)

Spçles: 11 Vârti: 0

Spçles: 10 Vârti: 0

Pirmais treneris: Ivans Maksimèuks (Daugavpils BJSS, 1994.-2001.g.) Treneris: Mihails Koòevs (JFC Skonto, 2001.-2009.gads) Treneris: Tomað Kafarski (Lechia Gdansk, kopð 2009.gada)

Pirmais treneris: Mihails Koòevs (JFC Skonto, 1998.-2006.gads) Treneris: Pols Eðvorts (Skonto FC, 2006.-2009.gads) Treneris: Sergejs Podpalijs (FK Ventspils, kopð 2011.gada)

Pirmais treneris: Þanis Ârmanis ("Diþvanagi" 2000.-2006.gads) Treneris: Sergio Pirozzi (Ascoli, Italija, 2007.gads) Treneris: Nunzio Zavatieri (FK Ventspils, 2009.gads)

#9

Aleksandrs

Mâris

Fertovs

Cauòa

Verpakovskis

Kameðs

Dz.datums: 16.06.1987. Dz. vieta: Rîga Augums: 1,79 m Svars: 78 kg Klubs: Skonto FC Spçles: 13 Vârti: 0

Dz.datums: 19.01.1988. Dz. vieta: Daugavpils Augums: 1,75 m Svars: 75 kg Klubs: CSKA Moscow (RUS) Spçles: 32 Vârti: 9

Dz.datums: 15.10.1979. Dz. vieta: Liepâja Augums: 1,73 m Svars: 68 kg Klubs: FC Baki (AZE) Spçles: 91 Vârti: 28

Dz.datums: 28.10.1988. Dz. vieta: Liepâja Augums: 1,81 m Svars: 72 kg Klubs: SK Liepâjas metalurgs Spçles: 4 Vârti: 0

Pirmais treneris: Mihails Koòevs (JFC Skonto, Olimps, 1998.-2007.g.) Treneris: Pols Eðvorts (Skonto FC, 2008.-2009.gads) Treneris: Aleksandrs Starkovs (Skonto FC 2010.g. un Latvijas izlase)

Pirmais treneris: Aleksandrs Kohans (Daugavpils BJSS, 1995.-2002.g.) Treneris: Vladimirs Beðkarevs (JFC Skonto, 2002.-2006.gads) Treneris: Mihails Koòevs (JFK Olimps, 2006.gads)

Artûrs

Zjuzins Dz.datums: 18.06.1991. Dz. vieta: Rîga Augums: 1,85 m Svars: 75 kg Klubs:

Uzbrucçji / Forwards

#8

Vladimirs

Pirmais treneris: Mârtiòð Jaunskalþe (SK Liepâjas metalurgs) 1995. - 2000.gads Treneris: Aleksandrs Daòilovs (SK Liepâjas metalurgs) 2000. - 2005.gads Treneris: Viktors Lukins (SK Liepâjas metalurgs) 2005. - 2007.gads

# 21 Andrejs

Kovaïovs Dz.datums: 23.03.1989. Dz.vieta: Kaïiòingrada (RUS) Augums: 1,77 m Svars: 72 kg Klubs: Daugavpils „FC Daugava” Spçles: 2 Vârti: 0

Kaïiòingradas „Baltika” (RUS)

Spçles: 4 Vârti: 0 Pirmais treneris: Pjotrs Trebuhovs (FK Kauguri), Artjoms Grudcins (FK „Tukums 2000”) 1998. - 2002.gads Treneris: Genâdijs Ðitiks (ÐFS) 2002. - 2005.gads Treneris: Româns Grigorèuks (FK Ventspils) 2005.- 2010.gads

Pirmais treneris: Manfrçds Jaunskalþe (SK Liepâjas metalurgs) Treneris: Ilmârs Verpakovskis (SK Liepâjas metalurgs)

#7

Latvija - Grieíija

Latvija - Grieíija

# 18 Aleksandrs

# 15

12

Pirmais treneris: Aleksandrs Kohans (Daugavpils BJSS, 1995.-2005.g.) Treneris: Sergejs Jurans (SK Ditton, 2006.gads) Treneris: Igors Gamula (Daugavpils FC Daugava, 2007.-2008.gads)

Maskavas „Torpedo” (RUS)

Spçles: 11 Vârti: 3

2014.gada FIFA Pasaules èempionâta kvalifikâcijas spçle

2014.gada FIFA Pasaules èempionâta kvalifikâcijas spçle

# 11

VIENA KOMANDA

VIENS MÇRÍIS

Pirmais treneris: Aleksandrs Kohans, Çvalds Stankeviès (Daugavspils BJSS) 1997. - 2007.gads Treneris: Tamazs Pertija (FK Dinaburg) 2010.gads Treneris: Igors Gamula (FC Daugava) 2009.gads

* spçlçtâju numuri var tikt koriìçti

* spçlçtâju numuri var tikt koriìçti L AT V I J A S

F U T B O L A

F E D E R Â C I J A

L AT V I J A S

F U T B O L A

F E D E R Â C I J A

13


Latvijas nacionâlâs futbola izlases galvenais treneris

Latvijas izlases oficiâlâs personas Official persons of Latvian national fooball team

ALEKSANDRS STARKOVS

Aleksandrs Starkovs

Jurijs Ðevïakovs

Aleksandrs Kulakovs

Genâdijs Karavajevs

Galvenais treneris Head coach

Asistents Assistant

Vârtsargu treneris Goalkeeper coach

Ìenerâlmenedþeris Manager

Dags Èuda

Aleksandrs Jurovskis

Sergejs Peèòikovs

LFF treneris LFF coach

Ârsts Doctor

Masieris Masseur

Fizioterapeits Physiotherapist

Jânis Zeltiòð

Irina Simoòenkova

Viktors Sopirins

Ekipçjuma menedþeris Equipment manager

Sporta psiholoìe Sport psychologist

Preses sekretârs Media officer

14

Latvija - Grieíija

Latvija - Grieíija

Vladimirs Serbins

2014.gada FIFA Pasaules èempionâta kvalifikâcijas spçle

2014.gada FIFA Pasaules èempionâta kvalifikâcijas spçle

Aleksandrs Starkovs ir dzimis 1955. gada 26.jûlijâ Madonâ. Bijuðais futbolists un paðreizçjais Latvijas futbola izlases galvenais treneris. Aleksandra Starkova vadîbâ Latvijas izlase ir sasniegusi vislielâkos panâkumus tâs pastâvçðanas vçsturç, iekïûstot 2004. gada Eiropas èempionâta finâlturnîrâ. Ilgus gadus bijis FK Daugava uzbrukuma lîderis, kâ galvenais treneris trençjis arî Skonto FC, Maskavas Spartak un Azerbaidþânas klubu FK Baki, kâ arî Latvijas U-21 futbola izlasi. Atzîts par 20.gadsimta otrâs puses labâko Latvijas futbolistu. Par sasniegumiem Latvijas labâ pieðíirts IV ðíiras Triju Zvaigþòu ordenis. Futbolista karjera. Starkovs futbolu sâka spçlçt dzimtajâ Madonâ, un 20 gadu vecumâ 1975. gadâ jau debitçja tâ brîþa Latvijas spçcîgâkajâ klubâ Rîgas FK “Daugava”. 1977.gadâ Starkovs kïuva par PSRS èempionâta 2. lîgas rezultatîvâko spçlçtâju ar 26 gûtajiem vârtiem. Vçlâk viòð nonâca Maskavas Dinamo sastâvâ, tomçr nâkamajâ gadâ atgriezâs Rîgâ “FK Daugava” sastâvâ, kur spçlçja lîdz pat savas futbolista karjeras beigâm 1989. gadam. Starkovs PSRS èempionâtâ Daugavas sastâvâ aizvadîja 303 spçles, gûstot 110 vârtus. Trenera karjera. Pçc aktîvo futbolista gaitu beigðanas 1990. gadâ Starkovs devâs uz Maskavu, kur pabeidza treneru kursus. Savu trenera karjeru Starkovs iesâka savâ bijuðajâ klubâ FK Daugava kâ trenera Jâòa Skredeïa palîgs. 1992. gadâ Starkovs kïuva par Latvijas U-21 futbola izlases treneri, kuru vadîja laika posmâ no 1992. lîdz 1994. gadam. 1993. gadâ Aleksandrs Starkovs kïuva par Skonto FC galveno treneri, kopâ ar klubu izcînot 11 Latvijas èempionu titulus, kâ arî izcînot seðus Latvijas kausus. Laika posmâ no 1995. lîdz 2001. gadam Starkovs bija Latvijas futbola izlases galveno treneru Jâòa Giïa, Revaza Dzodzuaðvili un Garija Dþonsona palîgs. 2001.gada pavasarî Starkovs kïuva par Latvijas futbola izlases galveno treneri. Lielâkos panâkumus kâ izlases galvenais treneris Starkovs sasniedza 2004. gada Eiropas èempionâta kvalifikâcijas ciklâ, kopâ ar Latvijas izlasei pirmo reizi tâs vçsturç iekïûstot Eiropas èempionâta finâlturnîrâ. 2004. gada beigâs Starkovs kïuva par Krievijas kluba Maskavas Spartak galveno treneri, kopâ ar to 2005. gadâ iegûstot Krievijas viceèempionu titulu. Pçc atkapðanâs no Spartak galvenâ trenera amata, 2006. gada jûnijâ Starkovs kïuva par Skonto FC sporta direktoru. Pçc nepilna gada ðajâ amatâ Aleksandrs Starkovs atkal tika iecelts par Latvijas izlases galveno treneri. 2009.gada novembrî Starkovs atkal kïuva atkârtoti par Skonto FC galveno treneri. Ðajâ sezonâ pçc vairâku gadu pârtraukuma klubam izdevâs uzvarçt Latvijas “LMT Virslîgas” èempionâtâ. 2011. gada janvârî Starkovs pameta amatu Skonto klubâ un par viòa vietâ par treneri kïuva Marians Pahars. Janvâra vidû aleksandrs Starkovs pieòçma uzaicinâjumu kïût par Azerbaidþânas futbola kluba FK Baki galveno treneri, bet 2012.gada janvârî pagarinâja lîgumu ar Latvijas nacionâlo futbola izlasi, ar kuru arî strâdâs 2014.gada FIFA Pasaules èempionâta kvalifikâcijas turnîrâ.

15 L AT V I J A S

F U T B O L A

F E D E R Â C I J A

L AT V I J A S

F U T B O L A

F E D E R Â C I J A


13.08.2012. Skonto stadions, Rîga Latvijas izlase kopâ ar OKartes Latvijas jaunatnes futbola èempionâta dalîbniekiem


Iepazîstinâm ar Latvijas izlases pretinieku: Latvijas valstsvienîbai Grieíijas izlase ir labi pazîstama. Jau treðajâ kvalifikâcijas ciklâ pçc

GRIEÍIJA

kârtas esam ar grieíiem vienâ apakðgrupâ. EURO 2012 kvalifikâcijas turnîra ietvaros guva Vassilioss Torossidis. Atbildes spçlç Rîgâ 2011.gada 6.septembrî tika fiksçts neizðíirts

Grieíijas Futbola federâcija (Greek Football Federation

1:1. Latvijas izlases rindâs rezultâtu atklâja Aleksandrs Cauòa, bet viesu

rindâs izlîdzinâjumu panâca Kirijakoss Papadopouloss.

(EPO)) dibinâta 1926.gadâ. FIFA kopð 1927.gada, savukârt

Pavisam ar Grieíijas izlasi Latvijas valstsvienîba spçlçjusi seðas reizes. Izcînîta viena

UEFA kopð 1954.gada.

uzvara, divas reizes spçlçts neizðíirti, piedzîvoti trîs zaudçjumi, kopçjâ vârtu attiecîba

Futbols Grieíijâ parâdîjâs XIX gadsimta beigâs, pateicoties angïu jûrniekiem un tirgotâjiem. Vecâkais grieíu futbola

5:10. Jâatzîmç, ka savdabîgu rekordu spçlçs ar Latvijas izlasi sasniedza Grieíijas

klubs ir dibinâts 1890.gadâ „Panionios”. Nopietnu impulsu Grieíijas futbols ieguva XX

uzbrucçjs Teofaniss Gekas, kurð 2010.gada FIFA Pasaules èempionâta kvalifikâcijas

gadsimta sâkumâ, kad nodibinâjâs suverçna Grieíijas valsts. Grieíijas futbola

turnîra ietvaros divâs spçles Latvijas izlases vârtus pârspçja seðas reizes.

èempionâtu sâka izspçlçt 1928.gadâ, kurâ piedalîjâs Atçnu un Soloniku vadoðie klubi. Grieíijas Kausa izcîòa futbolâ aizsâkâs 1932.gadâ. Par pirmajiem Kausa ieguvçjiem kïuva Atçnu „AEK” futbolisti, finâlâ pieveicot Soloniku „Aris”. Gan èempionâta, gan arî kausa izcîòâ vizbieþâk uzvaru svinçjuði Pirejas „Olympiacos” futbolisti, kuri triumfçja arî iepriekðçjâ sezonâ, kura noslçdzâs pavasarî, kâ arî uzvarçja Grieíijas Kausa izcîòâ. Par èempionâta labâko vârtu guvçju kïuva èempionu uzbrucçjs

174. spçle (2000.gada UEFA Eiropas èempionâta kvalifikâcija) LATVIJA - GRIEÍIJA 0:0 31.03.1999. Rîga, „Daugavas” stadions, 5000 skatîtâji

Kevins Mirallas (20 gûti vârti). Kâ ierasts, arî aizvadîtajâ sezonâ Grieíijas èempionâta neiztika bez iespaidîgam lîdzjutçju nekârtîbâm derbija laikâ starp „Olympiacos” un Atçnu „Panathinaikos”.

Nacionâlâ futbola izlase savu pirmo spçli aizvadîja tâlajâ 1920.gada 28.augustâ Beïìijas pilsçtâ Antverpenç Olimpisko spçïu astotdaïfinâlâ ar Zviedriju. Ðajâ spçlç tika piedzîvots smags zaudçjums ar rezultâtu 0:9. FIFA Pasaules èempionâtu kvalifikâcijas turnîros Grieíijas izlase piedalâs kopð 1934.gada. Grieíija lîdz ðim iekïuva divu Pasaules èempionâtu finâlturnîros

1994.gadâ ASV un 2010.gadâ Dienvidâfrikâ. Finâlturnîros

piedzîvoti pieci zaudçjumi, bet vienîga uzvara izcînîta Dienvidâfrikâ pâr Nigçriju (2:1).

279.spçle (FIFA 2010 kvalifikâcijas spçle) LATVIJA - GRIEÍIJA 0:2 (0:1) 10.09.2008. Skonto stadions, Rîga, 8600 skatîtâju

savstarpçjâs spçles

Latvija - Grieíija

Latvija - Grieíija

Grieíijas nacionâlâ futbola izlase

177. spçle (2000.gada UEFA Eiropas èempionâta kvalifikâcija) GRIEÍIJA - LATVIJA 1:2 09.06.1999. Atçnas, „Olympic Stadium "Spiros Luis"” stadions, 15000 skatîtâji

LATVIJA - GRIEÍIJA:

2014.gada FIFA Pasaules èempionâta kvalifikâcijas spçle

2014.gada FIFA Pasaules èempionâta kvalifikâcijas spçle

Latvijas futbola izlase izbraukumâ Pirejâs ar rezultâtu 0:1 piekâpâs grieíiem. Vârtus

Materiâlu sagatavoja: Arnis Çrmanis

289.spçle (FIFA 2010 kvalifikâcijas spçle) GRIEÍIJA - LATVIJA 5:2 (1:2) 10.10.2009., plkst 21:30, "OACA Spirou Louis", Atçnu Olimpiskais stadions, 19800 skatîtâju

Savu lielâko panâkumu Grieíijas nacionâlâ futbola izlase izcînîja 2004.gada UEFA Eiropas èempionâta finâlturnîrâ Portugâlç, kurâ grieíu futbolisti visai negaidîti un pârsteidzoði kïuva par Eiropas èempioniem. Ðo panâkumu Grieíijas izlase izcînîja vâcu futbola speciâlista Otto Rehâgela vadîbâ. Pçc ne visia veiksmîgâ starta 2010.gada Pasaules èempionâtâ, Rehâgels no Grieíijas valstsvienîbas atvadîjâs. Kopð 2010.gada 1.jûlija Grieíijas futbola izlasi vada portugâïu treneris Fernando Santos. Viòa vadîbâ Grieíijas izlase 2012.gada UEFA Eiropas èempionâta kvalifikâcijas turnîrâ izcînîja pirmo vietu un tiesîbas spçlçt finâlturnîrâ, kurâ komanda aizkïuva lîdz pat ceturtdaïfinâlam.

300.spçle (2012.gada Eiropas èempionâta kvalifikâcija) GRIEÍIJA - LATVIJA 1:0 (0:0) 08.10.2010., plkst 21:45, Georgios Karaiskakis stadions, Pirejas, 13250 skatîtâji 309.maès (2012.gada Eiropas èempionâta kvalifikâcija) LATVIJA - GRIEÍIJA 1:1 (1:0) 06.09.2011., plkst 21:30, Skonto stadions, Rîga 5415 skatîtâji

24

25 L AT V I J A S

F U T B O L A

F E D E R Â C I J A

L AT V I J A S

F U T B O L A

F E D E R Â C I J A


Grieíijas nacionâlâs izlases kandidâti

Grieíijas nacionâlâs izlases galvenais treneris

Greece national team candidates Shirt Nr.

Name Surname

Born

Caps/ Goals

Club

Height (m)/ Weight (kg)

12

Orestis Karnezis

11.07.1985.

Panathinaikos FC

2/-

1.89/79

13

Panagiotis Glykos

10.10.1986.

PAOK FC

-/-

1.84/77

Alexandros Tzorvas

12.08.1982.

Genoa CFC

16/-

1.90/85

1 20

Chose Cholebas

27.06.1984.

Olympiacos FC

7/-

1.84/77

8

Stelios Malezas

11.03.1985.

Fortuna Dusseldorf

2/-

1.92/81

5

Kyriakos Papadopoulos

23.02.1992.

FC Schalke 04

13/4

1.83/79

19

Sokratis Papastathopoulos

09.06.1988.

SV Werder Bremen

32/-

1.83/78

15

Vassilis Torosidis

10.06.1985.

Olympiacos FC

49/7

1.85/78

11

Loukas Vyntra

05.02.1981.

Panathinaikos FC

43/-

1.84/76

Nikos Spyropoulos

10.10.1983.

Panathinaikos FC

28/1

1.72/69

Pussargi / midfielders:

19/10/1954 Portuguese

Alexandros Tziolis

13.02.1985.

AS Monaco FC

33/1

1.89/82

2

Giannis Maniatis

12.10.1986.

Olympiacos FC

14/-

1.77/71

21

Kostas Katsouranis

21.06.1979.

Panathinaikos FC

96/9

1.82/75

18

Sotiris Ninis

03.04.1990.

Parma FC

23/2

1.73/69

14

Elini Dimoutsos

18.06.1988.

Atromitos FC

1/-

1.77/72

22

Kostas Fortounis

16.10.1992.

1.FC Kaiserslautern

6/-

1.83/70

Dimitris Siovas

16.09.1988.

Olympiacos FC

1/-

1.91/85

Uzbrucçji / forwards: 7

Giorgos Samaras

21.02.1985.

Celtic

59/8

1.92/86

9

Kostas Mitroglou

12.03.1988.

Olympiacos FC

15/1

1.88/86

23

Stefanos Athanasiadis

24.12.1988.

PAOK FC

3/-

1.85/72

10

Lazaros Christodoulopoulos 19.12.1986.

Panathinaikos FC

8/-

1.83/77

16

Charis Mavrias

21.02.1994.

Panathinaikos FC

-/-

1.77/74

17

Fanis Gekas

23.05.1980.

Levante UD

62/22

1.79/76

Fernando Manuel Fernandes da Costa Santos was born in the town of Estoril, close to Lisbon, on October 10th 1954. He started his career as a football player in 1972 with Benfica and then he was transferred at Maritimo. He finished his career as a football player in the middle of 1987 season playing for his home town club, Estoril, and immediately started his coaching career with Estoril. He stayed there until the end of the season. He was named again as head coach of Estoril in 1989 and remained there until 1994, achieving two promotions in higher Leagues. He worked for Amadora for two seasons (1994-95, 1997-98) and his career was boosted in 1998 when he was appointed as Porto FC head coach. He remained at Porto until the 2001 summer. During that period he won one Portuguese championship trophy, two Portuguese Cap trophies, two Portuguese Super Cap trophies and qualified twice to the Quarterfinals of UEFA Champions League. He was appointed as AEK Athens FC head coach in summer of 2001 and won the Greek Cup trophy the season that followed (20012002). At July of 2002 he was appointed as Panathinaikos FC head coach but resigned after a few months and the same fall he took in charge on Sporting Lisbon. He returned in Greece in 2004 July for AEK Athens, once again, in 2005 he went to Benfica and from September of 2007 he worked for PAOK Salonica FC. Since July 2010 he is the Head Coach of Greece National Team which coached during the UEFA EURO 2012 final tournament.

Comment before upcoming match and tournament: «Our target is to qualify to the final tournament of the 2014 FIFA World Cup that will take place in Brazil. In my opinion this task can be achieved by our team. Regarding our opening match for the qualifying phase of the 2014 FIFA WC against Latvia I have to point out that it will not be an easy one. We played against them recently (Euro 2012 qualifying phase) and we did not have an easy time in both matches, home and abroad. We are aware of the difficulties of the match, which is our opening one for the tournament and we have to get a good result. In my opinion in order to get it we have to be concentrated 200% during the whole time and to play with clear mind and determination. We know what to expect on the pitch from our opponents and our players are experienced enough in order to overcome any difficulties”.

Latvija - Grieíija

Latvija - Grieíija

6

3

Fernando Santos

Short biography

Aizsargi / defenders:

4

Name Surname Date of birth Nationality

2014.gada FIFA Pasaules èempionâta kvalifikâcijas spçle

2014.gada FIFA Pasaules èempionâta kvalifikâcijas spçle

Vârtsargi / goalkeepers:

Head coach of Greece national team

LIST OF TEAM RECENT 10 MATCHES Date

Place

Tournament / Friendly match

Opponent

11.11.2011

Piraeus-Greece

Friendly

Russia

1-1

15.11.2011

Altach-Austria

Friendly

Romania

1-3

Karagounis

29.02.2012

Herakleion-Greece

Friendly

Belgium

1-1

Salpingidis

26.05.2012

Kufstein-Austria

Friendly

Slovenia

1-1

Torosidis

31.05.2012

Kufstein-Austria

Friendly

Armenia

1-0

Kyriakos Papadopoulos

08.06.2012

Warsaw-Poland

UEFA Euro 2012

Poland

1-1

Salpingidis

12.06.2012

Wroclaw-Poland

UEFA Euro 2012

Czech R.

1-2

Gekas

16.06.2012

Warsaw-Poland

UEFA Euro 2012

Russia

1-0

Karagounis

22.06.2012

Gdansk-Poland

UEFA Euro 2012

Germany

2-4

Samaras, Salpingidis

15.08.2012

Oslo-Norway

Friendly

Norway

3-2

Result

Goal scorers Katsouranis

Torosidis, Kyriakos Papadopoulos, Mitroglou

26 L AT V I J A S

F U T B O L A

F E D E R Â C I J A

27 L AT V I J A S

F U T B O L A

F E D E R Â C I J A


Latvijas U-21 futbola izlase noslçdz Eiropas èempionâta kvalifikâcijas turnîru

Kopumâ sastâvâ tika izsaukti 22 futbolisti - trîs vârtsargi, septiòi aizsargi, seði pussargi un seði uzbrucçji. Ðajâs spçlçs diemþçl nevarçs piedalîties „Skonto FC” uzbrucçjs Valçrijs Ðabala, savukârt viòa vietâ uz valstsvienîbu tika izsaukts Daugavpils „FC Daugava” pârstâvis Çriks Kokins. Komanda vienkopus sapulcçjâs pirmdien, 3.septembrî Olimpiskâ sporta centrâ, Rîgâ, no kurienes devâs uz viesnîcu "Maritim Hotel”, turpinot gatavoties septembra spçlçm.

Latvijas Futbola federâcija (LFF) aicina futbola lîdzjutçjus klâtienç atbalstît arî Latvijas U-21 futbola izlases spçlçtâjus Eiropas èempionâta kvalifikâcijas turnîra noslçdzoðajâs spçlçs Jelgavâ un Rîgâ. Biïetes uz abâm spçlçm pieejamas tirdzniecîbâ spçles dienâ divas stundas lîdz maèa sâkumam "Zemgales Olimpiskâ centra" un "Skonto" stadiona kasçs attiecîgi.

2013.gada UEFA Eiropas èempionâta kvalifikâcijas turnîrs 9.apakðgrupas turnîra tabula (pirms 6. septembra spçles) Sp.

Uzv.

Neiz.

Zaud.

G.V.

Z.V.

+/-

Punkti

7

7

0

0

18

0

18

21

RUMÂNIJA

7

3

2

2

7

6

1

11

SLOVÂKIJA

6

3

0

3

9

6

3

9

KAZAHSTÂNA

6

0

3

3

1

7

-6

3

LATVIJA

6

0

1

5

0

16

-16

1

Latvija - Rumânija

Komanda

FRANCIJA

Latvija - Kazahstâna I

UEFA Eiropas èempionâta kvalifikâcijas turnîrâ Latvijas U-21 futbola izlase ar seðâs spçlçs izcînîtu vienu punktu pirms 6.septembra spçles ieòem piekto vietu 9.apakðgrupas turnîra kopvçrtçjuma tabulâ. Antona Jores vadîtâ komanda pçdçjo spçli ðajâ kvalifikâcijas turnîrâ izspçlçja 12.jûnijâ, izbraukumâ cînoties neizðíirti 0:0 ar Kazahstânas futbolistiem. Tikmçr ar Rumânijas U-21 izlasi mûsu spçlçtâji tikâs iepriekðçjâ gada 6.septembrî un toreiz izbraukumâ tika piedzîvots zaudçjums ar rezultâtu 0:2. Atgâdinâm, ka Latvijas U-21 futbola izlasi ðî kvalifikâcijas turnîra pirmâjâs èetrâs spçlçs vadîja galvenais treneris Mihails Zemïinskis, kurð pçc nesekmîgiem rezultâtiem atstâja savu amatu, nododot to Nîderlandes speciâlista rokâs.

Eiropas U-21 èempionâta kvalifikâcijas spçle

Latvijas nacionâlâs U-21 futbola izlases galvenais treneris Nîderlandes speciâlists Antons Jore (Anton Joore - ned.) pazinoja to futbolistu sarakstu, kas tikuði izsaukti septembrî paredzçtajâm 2013.gada UEFA Eiropas èempionâta kvalifikâcijas turnîra noslçdzoðajâm spçlçm 6.septembrî Jelgavâ pret Kazahstânu, kâ arî 10.septembrî Skonto stadionâ, Rîgâ pret Rumâniju.

Latvijas U-21 izlases spçïu rezultâti kvalifikâcijas turnîrâ 03.06.2011. 02.09.2011. 06.09.2011. 11.10.2011. 02.06.2012. 12.06.2012.

FC ViOn, Zlate Moravce Skonto stadions, Rîga Gaz Metan, Medias Zemgales Olympic Centre, Jelgava Louis Dugauguez, Sedan Astana Arena, Astana

Atlikuðâs spçles: 06.09.2012. 17:00 ZOC stadions, Jelgava

SLOVÂKIJA - LATVIJA 2:0 LATVIJA - FRANCIJA 0:3 RUMÂNIJA - LATVIJA 2:0 LATVIJA - SLOVÂKIJA 0:6 FRANCIJA - LATVIJA 3:0 KAZAHSTÂNA - LATVIJA 0:0 LATVIJA - KAZAHSTÂNA

Galvenais tiesnesis / referee: Bardhyl Pashaj (ALB)

07.09.2012. 19:45 Senec, Slovâkija 10.09.2012. 19:00 Skonto stadions, Rîga 10.09.2012. 19:00 Senec, Slovâkija

SLOVÂKIJA - LATVIJA LATVIJA - RUMÂNIJA SLOVÂKIJA - KAZAHSTÂNA

Tirnîra tabula un rezultâtti pieejami: http://www.uefa.com/under21/

31 L AT V I J A S

F U T B O L A

F E D E R Â C I J A


Latvijas U-21 izlases kandidâti

VIENA KOMANDA

VIENS MÇRÍIS

Vârtsargi / Goalkeepers

Alans Siòeïòikovs

Edgars Jermolajevs

Artjoms Lonðèakovs

Armands Pçtersons

Dz.datums: 30.01.1990. Klubs: -

Dz.datums: 08.03.1991. Klubs: FK Ventspils

Dz.datums: 26.02.1990. Klubs: FK Daugava Rîga

Dz.datums: 14.05.1990. Klubs: FC Skonto

Dz.datums: 16.06.1992. Klubs: FC Daugava Daugavpils

Dz.datums: 11.06.1992. Klubs: FS METTA/LU

Dz.datums: 05.12.1990. Klubs: FC Skonto

Vitâlijs Jagodinskis

Dmitrijs Daòilovs

Aleksejs Giïniès

Dmitrijs Hmizs

Vjaèeslavs Isajevs

Edgars Kârkliòð

Roberts Savaïnieks

Dz.datums: 28.02.1992. Klubs: FC Dinamo Kiev (UKR)

Dz.datums: 25.01.1991. Klubs: FK Jelgava

Dz.datums: 29.05.1993. Klubs: Visby United (SWE)

Dz.datums: 31.07.1992. Klubs: SK Liepâjas Metalurgs

Dz.datums: 27.08.1993. Klubs: FC Skonto

Dz.datums: 21.07.1991. Klubs: FK Daugava Rîga

Dz.datums: 04.02.1993. Klubs: SK Liepâjas Metalurgs

Aizsargi / Defenders

Uzbrucçji / Forwards

Artûrs Vaièulis

Vitâlijs Maksimenko

Romans Roþkovskis

Antons Kurakins

Kaspars Dubra

Valçrijs Èistjakovs

Eduards Viðòakovs

Deniss Rakels

Çriks Kokins

Dz.datums: 08.12.1990. Klubs: FC Skonto

Dz.datums: 03.12.1990. Klubs: FS Metta

Dz.datums: 01.01.1990. Klubs: FK Ventspils

Dz.datums: 20.12.1990. Klubs: FK Ventspils

Dz.datums: 27.11.1992. Klubs: FK Kruoja Pakruojis

Dz.datums: 10.05.1990. Klubs: Shakhter Karagandy (KAZ)

Dz.datums: 20.08.1992. Klubs: GKS Katowice

Dz.datums: 11.01.1991. Klubs: Daugavpils FC Daugava

32

Latvija - Rumânija

Latvija - Rumânija

Valentîns Raïkçviès

Latvija - Kazahstâna I

Latvija - Kazahstâna I

Kristaps Dzelme

Eiropas U-21 èempionâta kvalifikâcijas spçle

Eiropas U-21 èempionâta kvalifikâcijas spçle

Pussargi / Midfielders

Latvian U-21 team candidates

33 L AT V I J A S

F U T B O L A

F E D E R Â C I J A

L AT V I J A S

F U T B O L A

F E D E R Â C I J A


Head Coach team Latvia U-21

Eiropas U-21 èempionâta kvalifikâcijas spçle

Latvijas Futbola federâcija (LFF) 2012.gada janvârî par Latvijas U-21 futbola izlases galveno treneri apstiprinâja Nîderlandes speciâlistu Antonu Jori (Antonius Cornelis Joore - ned.), kurð iepriekð futbola lîdzjutçjiem Latvija bija pazîstams ar darbu JFK "Olimps" komandâ. Antons Jore ðajâ galvenâ trenera amatâ nomainîja kvalifkâcijas cilku nesekmîgi iesâkuðo valstsvienîbas galveno treneri Mihailu Zemïinskis. Spçles septembrî pret Kazahstânu un Rumâniju bûs pirmâ atrâdîðanâs komandas galvenajam trenerim savu lûdzjutçju priekðâ Jelgavâ un Rîgâ.

Biogrâfija

Latvija - Kazahstâna I Latvija - Rumânija

Dzimis 1954.gada 31.decembrî Nîderlandç. Kopð 2011.gada decembra Latvijas U-21 nacionâlâs futbola izlases galvenais treneris. Trenera izglîtîba: 1996.gads - treneru apmâcîbas kursi (III lîmenis) 1998.gads - treneru apmâcîbas kursi (II lîmenis, UEFA-B) 2002.gads - treneru apmâcîbas kursi (I lîmenis, UEFA-A) 2011.-2012.gads - treneru apmâcîbas kursi (UEFA pro licence) Darba pieredze: 2010.-2011.gads - Sporta direktors "FC Santos” Tartu, Igaunija 2009.gads - UEFA-A treneru apmâcîbas seminârs Latvijas Futbola federâcijâ 2008.g.aug. - 2010.g.maijs - "RFS/JFK Olimps" (Latvija) galvenais treneris, "JFC Skonto" (Latvija) akadçmijas sporta direktors 2007.g.aug. - 2008.g.marts - "FBK Kaunas" (Lietuva) tehniskais direktors, galvenâ trenera pienâkumu izpildîtâjs 2005.gads - 2007.g.jûlijs - "FK Almaty" (Kazahstâna) tehniskais direktors un galvenais treneris 2006.gads - UEFA-PRO treneru apmâcîbas seminârs Ukrainas Futbola federâcijâ, galvenâs tçmas: - Nîderlandes futbola stils; - Jaunatnes futbola attîstîba Nîderlandes klubu akadçmijâs (Ajax, PSV, Twente); - Fiziskâs sagatavotîbas programma treniòprocesa ietvaros. 2006.-2007.gads - Kazahstânas U-21 nacionâlâs futbola izlases galvenais treneris un Kazahstânas nacionâlâs futbola izlases galvenâ trenera asistents 2004.g.jûl. - Stefana Efenberga futbola akadçmijas paraugnodarbîbu menedþeris Bangkoka, Taizeme 2003.-2005.g. - futbola treneris Kataras Futbola asociâcijâ, Kataras Olimpiskâ komitejâ 2003.g.okt./dec. - "Al Arabi" (Katara) galvenais treneris 2001.-2003.g. - "ADO Den Haag" (Nîderlande) akadçmijas direktors 1999.-2001.g. - "ADO Den Haag" (Nîderlande) trenera asistents Spçlçtâja karjera (klubi) 1974.-1992.g. - "NAC Breda"/"RKC Waalwijk" 1984.g. - Nîderlandes èempions "NAC Breda" sastâvâ 1988.g. - Nîderlandes èempions "RKC Waalwijk" sastâvâ Trenera karjeras sasniegumi: 2006.g. - Kazahstânas kausa ieguvçjs (FK Almaty) 2007.g. - Lietuvas èempions (FBK Kaunas) 2009.g. - Latvijas Virslîgas èempionâtâ iegûtâ 5.vieta ar "RFS/JFK Olimps" (Latvija) - jaunâkâ komanda (18-19 gadus vecie spçlçtâji) Eiropâ.

Official persons / Oficiâlâs personas Anton Joore

Galvenais treneris

Roberts Meþeckis

Menedþeris

Jânis Intenbergs

Trenera asistents

Saulius Cekanavièius

Trenera asistents

Aleksandrs Proskuròins

Vârtsargu treneris

Oïegs Samoiïenko

Dakteris

Jurijs Ksenzovs

Fizioterapeits

34 L AT V I J A S

F U T B O L A

F E D E R Â C I J A

LATVIJAS U-21 FUTBOLA IZLASE

Latvijas U-21 futbola izlases galvenais treneris


Kazahstânas U-21 futbola izlases kandidâtu saraksts

Kazahstânas U-21 futbola izlases galvenais treneris

Kazakhstan U-21 football team

Head coach of team Kazakhstan U-21

Dz.datums

Klubs

Aug.(cm)/ Svars (kg)

Vârtsargi

Name Surname Date of birth Nationality

Slobodan Crmarevic 12/06/1965 Serbian

Sergey Tkatchuk

15.02.1992.

Shakhter Karaganda

196/89

Azat Bitabarov

14.10.1990.

Taraz

183/77

Yermek Kuantayev

13.10.1990.

Tobol Costanay

174/55

Coaching career:

Yevgeniy Goryatchiy

02.02.1991.

Astana

186/75

2002-2003 Youthful (U-18) national team of

Baouyrjan Omarov

03.08.1990.

Akjaiyk Uralsk

176/71

Serbia - senior coach

Bakhdaoulet Kojabayev

19.06.1992.

Ordabasy Shymkent

182/78

2003-2005 "Guerrillas" (Belgrad, Serbia) - coach

15.10.1992.

Jetysy Taldykorgan

168/66

on selection of young football players

Aizsargi

SayatSariyev

Short biography

Gafurjan Suiymbayev

19.08.1990.

Ordabasy Shymkent

172/67

2005-2007 OFK (Belgrad, Serbia) - assistant to

Eldos Ahmedov

01.06.1990.

Taraz

185/77

the head coach 2007-2009 Youth (U-21) - national team of Serbia Senior coach

Islambek Quat

12.01.1993.

Aqtobe

179/69

Baouyrjan Sherkhan

28.08.1992.

Taraz

178/70

Yevgeniy Levin

12.07.1992.

Kairat Almaty

174/71

Askhat Tagybergen

09.08.1990.

Kaisar Kyzylorda

178/68

Abylaikhan Mahambetov

03.08.1991.

Shakhter Karaganda

175/69

Rakhimjan Rozybakiyev

02.01.1991.

Kairat Almaty

181/67

Abzal Beysebekov

30.11.1992.

Astana

187/78

Alexey Schetkine

21.05.1991.

Jetysy Taldykorgan

193/87

Stanislav Lunin

02.05.1993.

Shakhter Karaganda

180/69

Sergey Lisenkov

17.06.1991.

Aqtobe

195/84

2009-2010 "Apollon" (Limassol, Cyprus) - head coach 2010-2011 "Anortosis" (Famagusta, Cyprus) - head coach

Latvija - Kazahstâna

Latvija - Kazahstâna

Pussargi

Eiropas U-21 èempionâta kvalifikâcijas spçle

Eiropas U-21 èempionâta kvalifikâcijas spçle

Uzvârds, vârds

Uzbrucçji

Oficiâlâs personas Slobodan Crcmarevic

Head coach

Neboisha Topalov

Coach

Nenad Lukic

GK Coach

Pavel Yevteev

Coach

Sergey Yeliseeyev

Doctor

Sergey Vlasov

Masseur

Sabith Oralkhan

Manager

Askar Rustembekov

Head manager

36

37 L AT V I J A S

F U T B O L A

F E D E R Â C I J A

L AT V I J A S

F U T B O L A

F E D E R Â C I J A


Rumânijas U-21 futbola izlases kandidâtu saraksts

Rumânijas U-21 futbola izlases galvenais treneris

Romania U-21 football team

Head coach of team Romania U-21 Klubs

DAVID LAZAR

08.08.1991.

PANDURII TG JIU

ANDREI DRAGHIA

31.07.1990.

RAPID BUCURESTI

DINU MOLDOVAN

03.05.1990.

ASTRA PLOIESTI

Vârtsargi

Aizsargi 16.01.1990.

OTELUL GALATI

18.03.1993.

DINAMO BUCURESTI

IONUT PETELEU

20.08.1992.

GLORIA BISTRITA

DEAN BETA

11.05.1991.

SPORTUL STUDENTESC

ALEXANDRU CRETU

24.04.1992.

CSMS IASI

SEBASTIAN MLADEN

11.12.1991.

VIITORUL CONSTANTA

FLORIN BEJAN

28.03.1991

VIITORUL CONSTANTA

Pussargi

.

PAUL ANTON

10.05.1991.

GLORIA BISTRITA

LUCIAN FILIP

25.09.1990.

STEAUA BUCURESTI

MIHAI RADUT

18.03.1990.

PANDURII TG. JIU

ALEXANDRU MAXIM

08.07.1990.

PANDURII TG. JIU

COSMIN MATEI

30.09.1991.

DINAMO BUCURESTI

NICOLAE STANCIU

07.05.1993.

FC VASLUI

ADRIAN STOIAN

11.02.1991.

CHIEVO VERONA

GABRIEL ENACHE

18.08.1990.

ASTRA PLOIESTI

AURELIAN CHITU

25.03.1991.

VIITORUL CONSTANTA

GABRIEL IANCU

15.04.1994.

VIITORUL CONSTANTA

GEORGE TUCUDEAN

30.04.1991.

DINAMO BUCURESTI

MARIUS ALEXE

22.02.1990.

DINAMO BUCURESTI

Uzbrucçji

EMIL SANDOI 01.03.1965 ROMANIAN

Short biography STUDIES: - UNIVERSITY OF MECHANICAL, CRAIOVA - UNIVERSITY OF PHYSICAL TRAINING AND SPORT, CRAIOVA FOTBALL CAREER: in 1973 legitimated like football player at UNIVERSITATEA CRAIOVA - children center GAMES PLAYED: - 25 games in National Team "Under 18" - 15 games in National Team "Under 21" - 10 games in National Team Olimpic - 30 games in National Team "A" (Copa del Mondo - Italia 1990) - 351 games in first division, 50 goals - 33 games in Romanian Cup - 20 games in European Cups - 32 games SCO ANGERS (FRANTA) WITH CLUB TEAM OBTAINED PERFORMANCES: - First place with UNIVERSITATEA CRAIOVA team in championship 1990-1991 - Winner of Romanian Cup with UNIVERSITATEA CRAIOVA in 1991 and 1993 - The finalist of Romanian cup in 1984, 1994, 1997 PERFORMANCES OF FOOTBALL COACH: - Second coach in 1993/1997/1998 at UNIVERSITATEA CRAIOVA - First coach in 1999-2000 at UNIVERSITATEA CRAIOVA - First coach at PANDURII TARGU-JIU in 2001-2002 - First coach at UNIVERSITATEA CRAIOVA in 2002 - First coach at PANDURII TARGU-JIU in 2003-2004 - First coach at PANDURII TARGU-JIU in 2004-2005 - First coach - FRF - Romania National Team "Under 17" in 2006 - First coach - FRF - Romania National Team "Under 21" in 2006/2007/2008/2009/2010/2011/2012

Latvija - Rumânija

Latvija - Rumânija

CORNEL RAPA CONSTANTIN NICA

Name Surname Date of birth Nationality

Eiropas U-21 èempionâta kvalifikâcijas spçle

Eiropas U-21 èempionâta kvalifikâcijas spçle

Dz.datums

Uzvârds, vârds

Comment before upcoming match and tournament: “It is the last game in this group of qualification and it is important for us to keep the second place in the group, because we have a small chance to rich the play offs. But they are very important and the others results from the others 9 groups. We hope also to have a good and beautiful game and we want to do a very good propaganda for youth football”

Oficiâlâs personas EMIL SANDOI

Head coach

FLORIN CONSTANTINOVICI

Assistant Coach

DUMITRU MORARU

Assistant Coach

MARIAN LUPU

Phisical coach

VASILE POPESCU

Doctor

DANIEL PRODAN

Team manager

DUMITRU BARGAOANU

Administrator and press officer

VALER STANESCU

Equipment manager

38

39 L AT V I J A S

F U T B O L A

F E D E R Â C I J A

L AT V I J A S

F U T B O L A

F E D E R Â C I J A


Kazahstâna - Latvija 12.06.2012., Astana Arena Foto: Valdis Keiðs

2012 septembris LATVIJA - GRIEĶIJA programma  

2012.gada septembris. FIFA Pasaules čempionāta kvalifikācijas turnīra spēle: LATVIJA - GRIEĶIJA, U-21 Eiropas čempionāta kvalifikācijas spēl...

Advertisement