Page 1

2013 | 2014 hbo-bacheloropleiding - Voltijd

PEDAGOGISCH MANAGEMENT KINDEROPVANG

‘s-Hertogenbosch

Hogeschool Kind & Educatie


Uit eigen ervaring

‘ik heb de praktijk van een andere kant leren bekijken’

Romy, afgestudeerd in 2012, over haar stage-ervaring in Zweden ‘Tijdens mijn opleiding bij Pedagogisch Management Kinderopvang heb ik veel gezien en geleerd over mijn toekomstige beroepspraktijk, zowel binnen als buiten Nederland. Zo kreeg ik in het derde jaar de kans om tijdens een tien weken durende stageperiode naar het buitenland te gaan, om daar de praktijk te onderzoeken. Geïnspireerd door een buitenlandse lezing op school en het enthousiasme van docenten, heb ik ervoor gekozen om naar Zweden te gaan. Ik heb alles zelf georganiseerd, waardoor ik aan mijn competenties als toekomstig pedagogisch manager heb kunnen werken. Nog nooit eerder had ik namelijk contact moeten leggen met het buitenland om een stageplek te regelen, laat staan huisvesting. Eenmaal daar is er een wereld vol mogelijkheden voor me open gegaan. Ik heb de praktijk van een andere kant leren bekijken en ben met een rugzak vol ideeën voor onze Nederlandse praktijk teruggekomen. Mijn nieuw opgedane kennis heb ik gebruikt als inspiratie bij mijn afstuderen.’

2

Romy


Kinderopvang: belangrijk werk met toekomst

Veel ouders, en daarmee hun kinderen, maken gebruik van kinderopvang. Ze verwachten dat de organisatie waarmee ze in zee gaan een veilige, fijne plek biedt, waar de kinderen met elkaar en met hun begeleiders een goede tijd hebben. De ouders geven een deel van de verzorging en opvoeding uit handen. Ze stellen dan ook hoge eisen aan de plek waar hun kind terecht komt en aan de professionals die er werken. Als pedagogisch manager in de kinderopvang of een terrein dat daarmee samenhangt, ben je mede verantwoordelijk voor het organiseren van goede opvang voor kinderen van 0 tot en met 16 jaar. Belangrijk werk met toekomst, omdat je bijdraagt aan de ontwikkeling van de kinderen en jongeren.

Vormen van kinderopvang zijn: • Kinderdagverblijven (voor 0 - 4 jaar) • Peuterspeelzalen • Voor-, tussen- of naschoolse opvang (voor 4 - 12 jaar of voor 12 - 16 jaar) • Gastouderopvang (alle leeftijden) • 24-uursopvang

Als pedagogisch manager werk je intensief samen met verschillende mensen en organisaties. Communiceren en onderhandelen zijn belangrijke vaardigheden. Na je studie Pedagogisch Management Kinderopvang ben je zowel manager als pedagogisch coach. Je houdt het zicht op de processen binnen een kinderopvanglocatie en zorgt ervoor dat de organisatie en de inhoud staan als een huis. Je kent de ontwikkelingen binnen de sector en je hebt oog voor maatschappelijke veranderingen rondom ouders en kinderen. Kinderopvang is een dynamische branche die vraagt om stevige managers met een pedagogische blik.

Inhoudsopgave

Uit eigen ervaring

2

Kinderopvang: belangrijk werk met toekomst

3

Geschikt of ongeschikt? Hoe zit de opleiding in elkaar?

4

Waar kom ik later terecht?

6

Toelating, aanmelding en studiekosten

7

Meer informatie

8

3

5


Geschikt of ongeschikt?

Deeltijdopleiding We bieden de opleiding Pedagogisch Management Kinderopvang ook in deeltijd aan.. Meer informatie hierover? Kijk dan op fontys.nl/pmkdeeltijd en vraag de deeltijdbrochure aan.

Studieloopbaanbegeleiding Tijdens de opleiding stuur je je eigen leerproces, zowel inhoudelijk als op het gebied van planning. Jouw persoonlijke studieloopbaanbegeleider staat je hierin bij. Samen met deze begeleider onderzoek je voortdurend welke competenties (kennis, houding en vaardigheden) je al beheerst en waaraan je de komende periode gaat werken.

4

Heb jij het in je om manager in de kinderopvang te worden? Zijn de meeste van onderstaande stellingen op jou van toepassing, dan is de kans groot dat de opleiding geschikt voor je is.  I k wil straks een beroep uitoefenen waarin ik elke dag met mensen kan werken.  I k ben geïnteresseerd in jonge mensen (0 tot 16 jaar) en in hun ontwikkeling.  P sychologie, pedagogiek, sociologie, educatie, ondernemerschap en management lijken me boeiende vakken.  Het lijkt mij leuk om later leiding te geven, te reflecteren en te coachen.  I k zie me wel in een rol waarin ik begeleid, adviseer en ondersteun bij opvoedingsvragen.  I k volg maatschappelijke ontwikkelingen en interesseer me voor de rol van opvoeding hierbinnen.  I k kan initiatief nemen, mijn mening onderbouwen, overtuigen en samenwerken.  I k ben op zoek naar een praktijkgerichte studie.  H et lijkt me een mooie uitdaging om zowel de belangen van werknemers te behartigen als die van externe partijen, zoals ouders en instanties.


Hoe zit de opleiding in elkaar?

Beroepspraktijk centraal De opleiding is praktijkgericht, maar kent ook een stevige theoretische basis. Tijdens het eerste studiejaar (de propedeuse) krijg je een goed beeld van het beroepenveld. Al in het begin van de opleiding maak je via je stage kennis met de verschillende manieren waarop kindcentra zijn georganiseerd. Ook raak je geleidelijk vertrouwd met de dagelijkse werkzaamheden in de kinderopvang en jouw mogelijke rol hierbinnen. Door de stages bouw je al tijdens de opleiding de ervaring op waarnaar de kinderopvangsector op zoek is! Op school volg je colleges en werk je aan opdrachten waarin je de theorie verbindt aan de praktijk. De majoropleiding bestaat uit drie fasen: de propedeusefase (één jaar), de hoofdfase (anderhalf jaar) en de afstudeerfase (één jaar). Na de hoofdfase volg je één of twee minoren (half jaar). Vakinhouden Naast je stages volg je colleges over de volgende vakgebieden: - management en organisatie; - sociologie; - pedagogiek; - ondernemerschap; - ontwikkelingspsychologie; - educatie. In elke periode van 10 weken staat een thema centraal. Hieronder geven we enkele voorbeelden. • Ondernemerschap: je maakt een ondernemingsplan voor een kinderopvangorganisatie. Je gaat (samen met je medestudenten) creatief aan de slag, bedenkt een vernieuwend idee voor jouw stage-organisatie en presenteert dit. Uiteraard houd je als toekomstig manager rekening met alle aspecten van de bedrijfsvoering, zoals financieel management, organisatiemanagement, netwerken, wetgeving en ethiek. • Educatie: je maakt kennis met programma’s op het gebied van Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE). Dit zijn programma’s die je kunt inzetten om de ontwikkeling van het kind te stimuleren, bijvoorbeeld op taal- of rekengebied, maar ook op het creatieve of sociale vlak. Ook biedt de opleiding in elke periode een aantal trainingen, zoals: • gespreksvoering; • informatie- en communicatietraining; • studievaardigheden. Belangrijk: in de propedeuse moet je een taaltoets met goed gevolg afsluiten.

Liesbeth Vonk docent Pedagogisch Management Kinderopvang ‘Tijdens hun verblijf in een kindcentrum functioneren kinderen binnen een eigen wereld, los van hun ouders, samen met andere kinderen en pedagogisch medewerkers. In kindcentra vindt vanaf heel jonge leeftijd een deel van de opvoeding buiten het gezin plaats. Ouders willen zeker weten dat hun kind in goede handen is. Een pedagogisch manager moet een persoon zijn die hiervoor de voorwaarden schept. Hij of zij kan de pedagogisch medewerkers motiveren tot het invulling geven aan pedagogisch beleid en zich verplaatsen in het perspectief van de ouders. Ook de organisatorische kant moet in orde zijn. Ik ben telkens weer trots op onze studenten die zich binnen enkele jaren ontwikkelen tot volwaardige managers die dit veelzijdige beroep goed kunnen uitvoeren.’

5


Studenten Brigitte van Happen en Renske Razenberg over hun buitenlandstage Brigitte en Renske zijn dit jaar gestart met de afstudeerfase. Ze hebben tijdens de opleiding tot nu toe veel gezien en geleerd. In het derde jaar kregen ze de kans om een stage in het buitenland te doen. Samen met drie medestudenten kwamen ze terecht bij de stichting Weeshuis Lombok in Indonesië. Het hoofddoel van deze stichting is de opvang van wezen (leeftijd 2 tot en met 16 jaar) en stimulering van sport en cultuur. Brigitte: ‘Bij aankomst ontvingen de kinderen ons met open armen. Ze gaven ons direct een rondleiding door het weeshuis. Dit gaf ons een warm en welkom gevoel.’ Renske: ‘In Indonesië werden we geconfronteerd met een groot cultuurverschil. Zo gaat alles er in een heel ander tempo dan wij gewend zijn. In Nederland werken we vaak onder tijdsdruk. Wij vonden het belangrijk respectvol om te gaan met de mensen daar. Dat betekent dat we probeerden ons aan te passen. We merkten meteen dat we daardoor beter konden communiceren met de kinderen en medewerkers.’ Brigitte: ‘We hebben verschillende dingen gedaan in Indonesië. Zo hebben we lessen Engels gegeven op scholen in de omgeving, kinddossiers en medewerkerdossiers ontwikkeld, activiteitenkaarten gemaakt en leuke activiteiten met de kinderen gedaan, zoals een uitje naar het strand, een Hollandse spelletjes dag, een disco, enzovoort. Natuurlijk hebben we ook nog kunnen genieten van al het moois dat Lombok te bieden heeft.’ Renske: ‘We zijn erg blij dat de opleiding ons deze kans heeft geboden. We hebben ontzettend veel geleerd en zullen de kennis altijd met ons meenemen!’

6

Waar kom ik later terecht?

Enkele voorbeelden van beroepen die je kunt gaan uitoefenen na het voltooien van de opleiding Pedagogisch Management Kinderopvang. Locatiemanager Een locatiemanager is verantwoordelijk voor een vestiging van een instelling voor kinderopvang. De locatiemanager geeft onder meer leiding aan het team, coacht medewerkers, heeft contacten met ouders, etc. Hierbij horen taken als plannen en roosteren, beheren van het budget, teamvergaderingen voorzitten en ouderavonden organiseren. Vanzelfsprekend is goed communiceren hierbij een vereiste. Ook snel kunnen schakelen is een belangrijke vaardigheid. Pedagogisch coach Een pedagogisch coach werkt veel meer met de pedagogische medewerkers op de werkvloer mee en is directer met de kinderen bezig is. Je coacht medewerkers, zet (educatieve) programma’s op en je hebt contacten met ouders en instanties. Voor de pedagogisch medewerkers op de groep vervul je een voorbeeldfunctie: je werkt binnen de kaders van het pedagogisch beleid en vanuit de pedagogische relatie met de kinderen. Daarnaast kun je op de groep of locatie specifieke taken uitvoeren, zoals het ‘eerste aanspreekpunt’ zijn bij interne en externe contacten of het geven van extra zorg en begeleiding aan kinderen met speciale behoeften.


Vragen?

Toelating, aanmelding en studiekosten

Neem dan contact op met

08850 80000

Vooropleidingseisen • havo- of vwo-diploma • mbo-diploma niveau 4.

* Buitenlands diploma? * Niet de juiste voor­opleiding? *Diploma havo of vwo ‘oude stijl’?

Cultuur en Maatschappij

Economie en Maatschappij

Natuur en Gezondheid

Natuur en Techniek

havo

+

+

+

+

Kijk voor meer informatie op

vwo

+

+

+

+

fontys.nl/toelating

+ zonder meer toelaatbaar

Doorstroommogelijkheden: masters en nascholingstrajecten Alle opleidingen van het hoger onderwijs in Nederland zijn gesplitst in een bachelorfase en een masterfase. Hbo-opleidingen heten nu ‘hbo-bacheloropleidingen’ en duren net als daarvoor gemiddeld vier jaar. De meeste afgestudeerde hbo-bachelors gaan de arbeidsmarkt op, maar in de nieuwe structuur is het veel gemakkelijker om direct na de bacheloropleiding of na enkele jaren werkervaring nog een masteropleiding te volgen. Dit kan in Nederland of in het buitenland. Dat kan een praktijkgerichte hbo-masteropleiding zijn of een wetenschappelijke masteropleiding op een universiteit. Aangepast traject Wellicht beschik je door je afgeronde mbo-opleiding of een andersoortige (hbo)-opleiding al over bepaalde basiskennis en beroepsvaardigheden, waardoor je één of meerdere competenties (deels of geheel) aan kunt tonen. In dat geval kom je mogelijk in aanmerking voor een aangepast traject. In de praktijk komt dit veelal neer op een lagere studielast in bepaalde perioden. Meer weten? Neem dan contact met ons op. Aanmelden Aanmelden doe je bij Studielink via de website fontys.nl/studielink Studiekosten De hoogte van het collegegeld is afhankelijk van je persoonlijke situatie. Je kunt het bedrag berekenen met onze collegegeldmeter. Kijk hiervoor op fontys.nl/collegegeldmeter. Daarnaast dien je rekening te houden met een eenmalige Fontysbijdrage (€ 48,- ) en de kosten voor studieboeken, leermiddelen en activiteiten.

Van mbo naar hbo Na je mbo-diploma een hboopleiding volgen bij Fontys? Meer weten over hoe de overstap naar het hbo is, hoe groot de studiedruk is of wat voor werk je kunt gaan doen na het hbo? Kijk dan voor meer informatie op

fontys.nl/mbo

Doorstroom van vwo naar hbo Met je vwo-diploma overstappen naar een hbo-opleiding bij Fontys? Ga voor meer informatie naar

fontys.nl/vwo 7


osch ‘s-Hertoge2n09b.30 - 15.00 uur za 17 nov 201 uur 11.00 - 16.00 zo 3 feb 2013 Open avond

uur

13 18.00 - 21.00 wo 17 apr 20 uur 18.00 - 21.00 3 1 0 2 n ju 5 wo

Fontys Hogeschool Kind & Educatie

fontys.nl Meld je aan op

Meer informatie Voor actuele informatie kun je terecht op de voorlichtingssite van de opleiding

Pedagogisch Management Kinderopvang

fontys.nl/onderwijsaanbod Hulp bij studiekeuze Wij helpen je graag om de juiste keuze te maken. Wij hebben verschillende studiekeuzeactiviteiten zoals open dagen, workshops studiekeuze en de mogelijkheid tot een persoonlijk gesprek. Kijk voor meer informatie op fontys.nl/studiekeuze

pmkdenbosch@fontys.nl fontys.nl/pmk

Algemene vragen over Fontysopleidingen? Bel Fontys Klantcontactcentrum 08850 80000

Colofon

Uitgegeven door: Fontys, september 2012. Vormgeving: Fontys Grafische Producties. Tekst: Gerlaine Piters, Erno Mijland, Mieke Govers.

Drukwerk: Verhagen Grafische Media. Fotografie: Ben Nienhuis, Mieke Govers. Aan de inhoud van deze brochure kunnen geen rechten worden ontleend. Verhagen Grafische Media is FSC gecertificeerd.

8

58.02

58.M.4172.01.12

Bezoekadres Frans Fransenstraat 15 5231 MG ‘s-Hertogenbosch Telefoon 08850 77155

Pedagogische Management Kinderopvang (PMK) Voltijd  

Pedagogische Management Kinderopvang (PMK) Voltijd

Pedagogische Management Kinderopvang (PMK) Voltijd  

Pedagogische Management Kinderopvang (PMK) Voltijd

Advertisement