Page 1

C of K? Een fragment uit www.taalunieversum.org: Waarom is het accorderen terwijl we akkoord schrijven? Deze spelling dateert uit 1954. De toenmalige woordenlijstcommissie Blanquaert-Van Haeringen heeft ervoor gekozen om accorderen als voorkeurspelling te houden (omdat het woord nog duidelijk als vreemd werd gevoeld), maar toch akkoord als voorkeurspelling te honoreren, omdat dit woord minder als vreemd werd gevoeld, en daarbij de samenhang tussen beide woorden niet te laten doorwegen. In 1995 zijn verschillende vergelijkbare inconsistenties weggewerkt (bv. fotocopie versus kopie werd fotokopie; produkt versus viaduct werd product). De Taaladviescommissie oordeelde dat akkoord, net als oktober en vakantie, te zeer was ingeburgerd om nog te worden teruggespeld naar c. Het veranderen van accorderen in akkorderen zou weer leiden tot nieuwe inconsistentie, bijvoorbeeld tussen akkorderen en accommoderen. Dit voorbeeld kan dus moeilijk als kritiek op de Woordenlijst van 2005 worden beschouwd. Waarom schrijf je locatie terwijl we lokaal schrijven? Dit verschil (zie ook: accorderen - akkoord) heeft niets te maken met de spelling van 2005, maar gaat terug op de keuzes van de commissie die het Groene Boekje van 1954 heeft samengesteld en daarbij woord per woord beslist heeft of een woord k of c als voorkeurspelling zou krijgen. Hierbij werd slechts tot op zekere hoogte rekening gehouden met de samenhang tussen woorden. Een beperkt aantal inconsistenties van dit type zijn in 1995 weggewerkt, maar sommige woorden waren volgens de Taaladviescommissie zo ingeburgerd dat terugspellen naar c niet wenselijk was. Lokaal is een van die woorden. Dit aspect (spelling van bastaardwoorden) behoorde niet tot de opdracht van de huidige Werkgroep Spelling. Š Nederlandse Taalunie, 2000-2008 alle rechten voorbehouden

Schrijf een -k >in woorden die duidelijk van Nederlandse origine zijn Denk aan woorden als kat, keuken, kijken, komen.

We schrijven meestal een -c >in woorden met klanken die duidelijk naar andere talen verwijzen Daarom is het cachet, canaille, coach, computer en culinair. > voor een –t Bijvoorbeeld in actie, correct, lactose, insect, product. Maar het is bijvoorbeeld akte, elektriciteit, oktober, praktijk, traktaat. >in de voorvoegsels co-, col-, com-, con- en corDus coalitie, colporteren, combinatie, congres, cordiaal.

Maar schrijf een -k in: komeet, kosmos, kolibrie, koliek, kolom, kolos, komeet, komiek, komma, kompas, kompres, konvooi, kopij, koraal, kordaat, korset en kotelet

Lexicon Communicatie

C of K  

Theorie over spelling c of k

Advertisement