Page 1

SEPTEMBER - OKTOBER

2 0 0 9 ─ F L A S H NR. 6 2

Stuiversstraat 8, 1000 Brussel, website www.ibj.be, e-mail info@ibj.be, T 02 512 74 33, F 02 502 65 70

Editoriaal

Inhoudstafel

Beste leden, Wij hopen dat de vakantie deugddoend was en dat jullie het nieuwe werkjaar vol energie aanvallen, klaar voor de vele uitdagingen waarmee onze bedrijven zullen geconfronteerd worden.

Algemene Vergadering

p. 2

De dames van het IBJ

p. 2

Gratis Lunchdebatten

p. 3

IBJ-Academie

p. 4

Het nieuwe werkjaar staat voor het Instituut in het teken van zowel de 20ste “Dag van de bedrijfsjurist” die, zoals u weet, zal handelen over de gelijke behandeling in de bedrijfswereld en de 4de verkiezingen van de leden van de raad en de beroepscommissies, zetelend in beroep tegen de beslissingen van de tuchtcommissie, op donderdag 19 november e.k.

Geprivilegieerde partner p. 4

Verkiezingen zijn altijd belangrijk omdat ze bepalend zijn voor de krijtlijnen waarbinnen het Instituut de komende 3 jaar zal werken. Deze verkiezingen zijn echt bijzonder. Voor de eerste keer is een kwart van de leden niet meer herkiesbaar, omdat ze de wettelijke grens van 3 mandaten hebben bereikt, anderen stellen zich niet langer kandidaat. Wij hebben dus, meer dan ooit, nood aan nieuw bloed, nieuwe ideeën en een enthousiaste inzet om het Instituut verder uit te bouwen. Is dit niets voor u? De huidige raadsleden, kunnen getuigen van de verrijking die deze taak met zich bracht en de voldoening die ze oplevert. De uitdagingen die ons beroep met zich meebrengen, bekijken vanuit een andere hoek, nl. deze van het algemeen belang, zorgt voor een waardevolle nuance in de persoonlijke ontplooiing.

Bedrijfsjurist in de kijker p. 10

Allen die geïnteresseerd zijn, raden wij ten zeerste aan de informatievergadering op dinsdag 22 september 2009 om 17.00 uur bij ING België bij te wonen. Leden van de raad zullen u meer uitleg geven over het mandaat en de procedure van kandidaatstelling. Zij beantwoorden ook graag al uw vragen. Wij hopen u talrijk te mogen verwelkomen. Jean Cattaruzza Voorzitter

Practice Groups

p. 4

Regionale afdelingen

p. 5

Nieuwe leden

p. 6

Members on the move

p. 6

Plaatsaanbiedingen

p. 7

Seminaries

p. 7

Universiteiten & Hogescholen

p. 8

Het Instituut in de pers

p. 9

VJV

p. 10

Van de hand van een bedrijfsjurist

p. 11

Aanbevolen boeken

p. 11

Business-English Typical mistakes

TIP 3 “ He is a successful undertaker “ Correct: “ He is a successful businessman “ Tip 4 in de volgende Flash

1


Algemene vergadering van 28 mei 2009 De Gewone Algemene Vergadering van het Instituut vond plaats op donderdag 28 mei jl. op de zetel van KBC Groep aan de Havenlaan te Brussel. De Voorzitter, Jean Cattaruzza, stelde er het jaarverslag van 2008 voor. Hij verwees naar de talrijke activiteiten die het Instituut het voorbije jaar ontplooide, waaronder het bereikte samenwerkingsakkoord met de Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat. Ook de tweede salarisenquête was een groot succes. Mede dankzij de dynamiek van het Instituut zijn we inmiddels voorbij de kaap van 1.500 leden. Daarnaast beklemtoonde de Voorzitter nogmaals het belang van een stipte naleving door de leden van de aanbevelingen van het Instituut over de confidentialiteit van de adviezen. Anne De Wolf, Directeur, belichtte de komende activiteiten, meer in het bijzonder de “Dag van de bedrijfsjurist” van donderdag 19 november e.k., over het thema “Gelijke behandeling in de bedrijfswereld”. Anne De Wolf bedankte iedereen die het Instituut ondersteunt bij de realisatie van zijn projecten en alle partners van het IBJ. De penningmeester, Françoise Roels, gaf toelichting bij de rekeningen van 2008 en stelde daarnaast ook de budgetten van 2009 en 2010 voor. Na het moeilijke jaar 2007, heeft het Instituut het jaar opnieuw afgesloten met een positief resultaat van 75.777,62 €. Om voor de toekomst een meer structureel budgettair evenwicht te verzekeren, heeft de Algemene Vergadering ingestemd met een voorstel tot verhoging van de lidmaatschapsbijdrage (waarbij bedrijven met meer dan 30 leden genieten van een beperkte korting). Tenslotte stonden nog twee bijzondere punten op de agenda. Vooreerst stemde de Algemene Vergadering in met het principe om in het Huishoudelijk Reglement van het Instituut een bepaling in te schrijven die het mogelijk maakt om verplichte opleidingen op te leggen aan de leden. Daarbij wordt in eerste instantie gedacht aan een opleiding over deontologie. Daarnaast werd het verkiezingsreglement gewijzigd waardoor de volgende verkiezing van de leden van de raad volledig elektronisch zal kunnen gebeuren. Het officiële gedeelte van de Algemene Vergadering werd gevolgd door een cocktail die werd aangeboden door uitgeverij Larcier. Tijdens de cocktail werd aan Achilles Cuypers, die een 35jarige loopbaan als bedrijfsjurist bij KBC afsloot en zich daar ontwikkelde tot een gewaardeerd specialist op het vlak van het kredieten- en zekerheidsrecht, een liber amicorum overhandigd. Zowaar een primeur voor een bedrijfsjurist! Door Wilfried Kupers, bedrijfsjurist bij KBC Ter info: de foto’s van de Algemene Vergadering staan op de website. Klik op de homepage op “Sfeerbeelden IBJ activiteiten”.

De dames van het IBJ De Dag van de bedrijfsjurist, de Lunchdebatten, de IBJ-Academie, de Practice Groups, de activiteiten van de regionale afdelingen, de Flash-nieuwsbrief, het zijn evenveel initiatieven die de leden van het IBJ in staat stellen hun vaak moeilijke taak nog beter te vervullen. Dat ganse aanbod moet echter worden georganiseerd, gestroomlijnd en in de best mogelijke vorm worden aangeboden. Daarvoor zorgt een dynamisch team dat een nadere kennismaking meer dan waard is. In de volgende nummers zullen we hen elk even aan bod laten komen. In deze Flash-aflevering een gesprek met Julie Drouguet, een van de medewerksters van IBJ-directeur Anne De Wolf. Julie, de polyvalente medewerkster van het Instituut Na het behalen van een bachelor in Communication Management, optie Public Relations aan de Erasmushogeschool Brussel, was Julie Drouguet nog niet zeker of ze wel klaar was om de schoolbanken te verlaten. Met een part time job als management assistant bij Nespresso, maakte ze een “ zachte “ overgang van het studentenleven naar het bedrijfsleven, waarvoor ze uiteindelijk koos. Ondertussen werkt Julie al 2 jaar en half voor het Instituut voor bedrijfsjuristen. Wie geregeld de website van het IBJ bezoekt – sober, efficiënt en vooral nuttig – kan zich makkelijk de dagtaak van Julie Drouguet voor de geest roepen. De webstek geeft inderdaad een volledig overzicht van alle activiteiten van het IBJ. Het toenemend succes en de toenemende onmisbaarheid van het virtuele medium maakte dat de website van het IBJ aan verbetering toe was. 2


De mogelijkheid om zich online in te schrijven voor de IBJ-activiteiten, betekende een grote evolutie. Maar ook het regelmatig updaten van bestaande teksten op de website, het publiceren van activiteiten en leden snel kunnen informeren via de website werd belangrijker. De virtuele wereld van het IBJ is dus zowat het speelterrein van Julie. Julie heeft nog meer pijlen op haar boog! Naast het content management van de website, organiseert Julie samen met Lieve Vandoorne (de juriste van het IBJ) de vormingssessies van het IBJ, nl. de Academie. Voorbereidende vergaderingen met de sprekers vastleggen, de nodige informatie op de website plaatsen, de uitnodigingen opsturen, de inschrijvingen opvolgen, voor de presentaties zorgen, de documentatiemappen samenstellen, de deelnemerslijst opmaken, de badges en de attesten maken, … Het zijn allerlei taken die aan de Academie zelf voorafgaan en die de nodige organisatie en planning vragen, maar dat is voor Julie juist het aangename deel van het werk. De sessies vinden gewoontegetrouw plaats bij de Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat te Brussel, nemen een voormiddag in beslag en worden afgesloten met een gezellige babbel tijdens een broodjeslunch. Nadien komt het afsluitend luik, nl. de evaluatieformulieren verwerken en het toezenden van infopakketten ten behoeve van belangstellenden die niet aanwezig konden zijn. Erg in trek bij de zowat 1.500 leden van het IBJ zijn verder de Practice Groups van het IBJ, waarbij op informele wijze praktische ervaring en juridische knowhow wordt uitgewisseld onder de leden. Julie’s verantwoordelijkheid is hier de ledenlijst trachten up-to-date te houden en de vergaderingen aan te kondigen op de website en in de Flash, waarvoor zij sinds kort verantwoordelijk is. Uittreksels en facturen inboeken, de maandelijkse en trimestriële afsluiting, rappels opmaken en opvolgen … De boekhouding is een taak die Julie veel tijd en concentratie vraagt, maar is wel nodig om de financiële gezondheid van het IBJ te bepalen. De tevredenheidsenquête die onder de IBJ-leden werd gehouden in 2008 was en is nog steeds voor het Instituut een erg waardevol instrument, zowel voor het Instituut zelf dat zijn activiteiten kan stroomlijnen naar de wensen van de leden, als voor de ondernemingen die hun juridisch departement bij het IBJ inschrijven. Zo blijkt iedereen het erover eens te zijn dat het inschrijvingsgeld bij het IBJ een kleine, maar erg waardevolle investering is met grote toegevoegde waarde en die een extra dimensie geeft aan het beroep. Dat is zeker het geval voor jonge leden, die overigens apart worden benaderd voor de IBJ-Jongerenafdeling op voorwaarde dat ze jonger zijn dan 35 jaar. Dit najaar moet de jongerenafdeling overigens een nieuwe adrenalinestoot krijgen, zegt Julie. Een belofte dus. Bij een goed gevulde job description komt nog een goed gevulde activiteitenkalender van het IBJ en dan nog onvoorzien werk, maken dat het op het IBJ nogal druk kan worden. Maar voor Julie geen probleem. Stressbestendig als ze is, vangt ze de problemen van het laatste moment op en zoekt ze met haar collega’s naar de beste oplossingen. En hoe Julie zich voelt, spelende bij de damesploeg van het IBJ? Als een vis in het water! De “Dames van het IBJ” hebben elk hun werkterrein en vullen elkaar ideaal aan met eigen skills en persoonlijke ervaring. De dagdagelijkse taakverdeling blijft evenwel voldoende flexibel om een vlotte werking te verzekeren. De dames vullen elkaar niet alleen aan, ze kunnen ook voor elkaar invallen, om even bij de voetbalterminologie te blijven. En ten slotte is er nog altijd IBJdirecteur Anne De Wolf die als een ervaren coach de nodige impulsen geeft, maar ook luistert naar vragen en suggesties van “haar dames”. Frans Uyttebroeck

Gratis Lunchdebatten van het IBJ Lunchdebat van het IBJ nr. 7/2009: “Het verzwijgen van informatie en misleidende reclame” in samenwerking met Eubelius. • • •

Dinsdag 15 september 2009 te Brussel (NL) Dinsdag 22 september 2009 te Antwerpen (NL) Dinsdag 29 september 2009 te Kortrijk (NL)

Lunchdebat van het IBJ nr. 8/2009: “Duurzame ontwikkeling als bedrijfsvoeringprincipe: juridische aspecten” in samenwerking met Simont Braun. • • •

Dinsdag 13 oktober 2009 te Antwerpen (NL) Dinsdag 20 oktober 2009 te Brussel (NL/FR) Dinsdag 27 oktober 2009 te Luik (FR)

3


Lunchdebat van het IBJ nr. 9/2009: “Class actions: much ado about nothing?” in samenwerking met NautaDutilh. Dinsdag 17 november 2009 te Brussel. Telkens van 12.00 tot 14.00 uur. Inschrijven kan na ontvangst van de uitnodiging. Gelieve te noteren dat in geval van laattijdige annulatie, ten laatste 5 kalenderdagen vóór het Lunchdebat, het IBJ zal verplicht zijn u 25€ aan te rekenen om de administratieve kosten van de organisatie van het Lunchdebat te dekken.

IBJ-Academie De volgende onderwerpen komen dit najaar nog aan bod: Donderdag 1 oktober 2009 - “Digitaal bewaren en bewijzen” Uiteenzetting in het Nederlands Donderdag 8 oktober 2009 - “La preuve digitale et l'archivage électronique” Uiteenzetting in het Frans Donderdag 26 november 2009 - “De juridische dienst en de functie van compliance” Uiteenzetting in het Nederlands Donderdag 3 december 2009 - “Le département juridique et la fonction de compliance” Uiteenzetting in het Frans De sessies van de IBJ-Academie vinden plaats bij de Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat, Bergstraat 30-34 te 1000 Brussel van 9.00 tot 12.30 uur. Inschrijven kan na ontvangst van de uitnodiging. Het panel van sprekers bij de IBJ-Academie is multidisciplinair samengesteld. Het gaat om interactieve opleidingen, met een beperkt aantal deelnemers, gericht op een uitwisseling van praktische ervaringen en pragmatische oplossingen van juridische problemen waarmee elke bedrijfsjurist vroeg of laat te maken krijgt. De prijs bedraagt 145€. Gelieve te noteren dat in geval van laattijdige annulatie, ten laatste 7 kalenderdagen vóór de Academie, het IBJ zal verplicht zijn het volledige bedrag te factureren.

Liedekerke - geprivilegieerde partner van het IBJ Het IBJ organiseert in samenwerking met het advocatenkantoor Liedekerke, de geprivilegieerde partner van het IBJ voor 2009, een gratis seminarie met als onderwerp “Het lot van het verzekeringscontract: updates en praktische tips”. Dit seminarie, met aansluitende drink, gaat door op donderdag 12 november 2009 van 16.00 tot 18.00 uur in de kantoren van Liedekerke in Brussel. De presentaties zullen in het Nederlands en in het Frans gegeven worden. Inschrijven kan na ontvangst van de uitnodiging.

Practice Groups De volgende Practice Groups zullen de eerstvolgende weken vergaderen: Competition Law: maandag 12 oktober van 12.30 tot 14.00 uur Verantwoordelijke: Gerben Pauwels (gerben.pauwels@kbc.be) Topic: Presentation provisional results IBJ survey on the impact of competition law and compliance of Belgian Businesses Locatie: KBC, Havenlaan 2, 1080 Brussel IP/IT: dinsdag 13 oktober 2009 van 12.30 tot 14.00 uur Verantwoordelijken: Nicolas Ide (nicolas.ide@swift.com) Johan Dedeckel (johan.dedeckel@gevers.com) Topic: Cloud computing Spreker: Gaurav Verma, Product Marketing Manager, SAS Institute Locatie: Kasteel de Robiano, Hertenbergstraat 6 te 3080 Tervuren 4


IP/IT: donderdag 29 oktober 2009 van 12.30 tot 14.00 uur Verantwoordelijken: Nicolas Ide (nicolas.ide@swift.com) Johan Dedeckel (johan.dedeckel@gevers.com) Topic: La saisie description Spreker: Thierry Mansvelt, Expert in informatica en telecommunicatie Locatie: Te bevestigen Corporate & Financial Law: maandag 16 november 2009 Piet Bevernage (piet.bevernage@avh.be) Verantwoordelijken: Christel Haverans (christel.haverans@kbc.be) Uur, topic en locatie nog te bevestigen. Legal Management: woensdag 2 december 2009 Verantwoordelijke: Ben Appel (ben.appel@vmma.be) Topic: Crisiscommunicatie Locatie: VMMa, Medialaan 1 te 1800 Vilvoorde

Regionale afdelingen Bijeenkomst Regionale Afdeling “Antwerpen-Limburg” maandag 25 mei 2009 De ontdekking van een a-typisch, in het groen wat verscholen liggend, pareltje in de Vlaams Brabantse provincie. Dàt was de verrassing die onze regionale coördinator, in nauwe samenwerking met Bénédicte Haven en haar team, in petto had voor onze Antwerpse en Limburgse bedrijfsjuristen. We waren ditmaal te gast bij IMEC te Leuven. IMEC is Europa’s grootste onafhankelijk onderzoekscentrum in nano-elektronika en nano-technologie met meer dan 1650 werknemers van over de gehele wereld die aldaar werken op de mooie campus met indrukwekkende clean rooms (stofvrije labo’s). Een nieuwe (nano-) wereld, met een team van enthousiaste bedrijfsjuristen, werd dus even de onze. De visie, de bezieling, het enthousiasme en de vriendelijkheid van het Imec team straalde onmiddellijk af op de – erg geïnteresseerde – deelnemers, zodat we weerom in een opperbeste sfeer konden bijleren en nadien, in een smakelijk kader, konden netwerken met de collega’s. Weerom een namiddag om te koesteren! Small can be very beautiful! En nu? Opnieuw uitkijken naar onze regionale najaarsactiviteit! Door Ferdi Spanoghe, bedrijfsjurist bij SGS Benelux Bijeenkomst Regionale Afdeling “Wallonie” donderdag 18 juni 2009 De nocturne van de tentoonstelling “De demain à Delvaux” georganiseerd voor de regionale afdeling “Wallonie” was een uitstekend idee! Het was een echt privilege om de werken van deze Belgische meester te mogen bewonderen in “Palais Curtius” dat speciaal voor ons gereserveerd was! De activiteit van 18 juni ll. van de regionale afdeling “ Wallonie ” ging door in het vernieuwd kader van de Grand Curtius in Luik. De zalen voor de tijdelijke tentoonstellingen in dit nieuw gedeelte van het museum, werden voor het eerst onthuld ter gelegenheid van de tentoonstelling dat aan Paul Delvaux gewijd was. Delvaux maakt, samen met Magritte en Ensor, zeker en vast deel uit van de drie meest (h)erkende Belgische schilders uit de vorige eeuw. Of je nu van Delvaux houdt of niet, of je hem ziet als een genie of als een monomaniak (de stations – de treinen – de trams), het bezoek was gewoon fascinerend, dankzij de uitleg van een gepassioneerde gids. De avond werd afgesloten met een aangenaam diner in het restaurant Il Baro dichtbij de Grand Curtius. Hartelijk dank aan de organisatoren en meester Didier Matray, de “ mecenas” van deze nocturne. Vrije vertaling van de tekst van Charles Gheur, bedrijfsjurist bij het VBO

5


Nieuwe leden Op de vergadering van de raad van 23 juni en 8 september 2009 werden de volgende personen aanvaard als bedrijfsjurist: Boubker Aboumahfoud Birkje Aerts Maude Berthoumieux Brigitte Cheter Jonathan Couvreur Diane De Lannoy Ann De Wael Sarah Dello Kathleen Dierckx Marjan Durant Frédéric Gévers Béatrice Grégoire Isabelle Herzeel Steven Laurez Charles Lizée Evelynn Maes Maureen Marque Priscilla Maters Ann Naessens Morning-Phal Nan Gerben Nerinckx Alexandra Olbrechts Alexandra Papaodysseas Frederik Peels Adrienne Prete Anne-Caroline Rioux Cécile Thonart Koen Van Campenhout Florence Van Damme Tim Van Emelen David Van Passel Dagmar Van Steenbergen Siska Vanhoudenhoven Caroline Vanstraelen Peter Verbiest Natalie Verheyden Veerle Vlaeminck Steven Wauters

European Business Bank Imec Electrabel Panasonic Europe Entreprises Jacques Delens Société Belge d'Investissement pour les Pays en Développement Telenet Nuance Communications International Solvay KBC Global Services Prayon Fortis Banque Imec KBC Global Services Citibank Belgium De Post AG Insurance Banque Degroof Electrabel Puratos Group Nuance Communications International SBS Belgium FRSGlobal ExxonMobil Petroleum & Chemical IBM Belgium PetroFina Artechno Citibank Belgium Sodexo Belgium Imec Johnson & Johnson KBC Global Services Fluxys Cofinimmo GDF Suez Strabag Belgium ING België Delhaize Group

Herinschrijving Jim Demets Marc Taeymans Marie-Noëlle Willocx

KBC Bank BNP Paribas Fortis Belgacom

Het IBJ-team heet hen allen van harte welkom!

Members on the move De volgende bedrijfsjuristen zijn van werkgever en/of van functie veranderd: Nathalie Benoit Jan Boncquet Sophie Delhoulle Laurence Ghion Kim Heemerijck Sabine Jansen Cédric Janssens Peter Lepoutre Fleur Longfils Bart Pieters Tommy Vandepitte Frank Vanseveren

ULg Fortis Brussels Accenture Dexia KBC Global Services Groep Den Dam Duferco Belgium Belgacom Deutsche Bank Fortis Investments Hong Kong Wijziging functie binnen KBC Federatie van Algemene Bouwaannemers

Wij wensen hen allen veel succes toe! 6


Plaatsaanbiedingen Volgende bedrijven zijn op zoek naar een bedrijfsjurist: • • • • • •

KBC (2) Atos Origin Legal Suite Belgium Trane-Ingersoll Rand Miko ParticipatieMaatschappij Vlaanderen

Meer details over deze jobaanbiedingen vindt u op onze website www.ibj.be onder de rubriek “ Jobs – Stage “.

Seminaries “Confocus” organiseert op 17 september 2009 de “Journée de l’avocat du droit” in de Diamant Building, A. Reyerslaan 80 te 1030 Brussel. Aan de hand van modules en workshops worden een reeks juridische thema’s besproken. De studiedag zal eindigen met een debat over het beroepsgeheim, waaraan onder andere Jean Cattaruzza, Voorzitter van het IBJ, zal deelnemen. Voor bijkomende inlichtingen: http://www.journeedelavocatetdudroit.be/ “ECLA” endorses the Rotterdam Rules 2009 colloquium from Sunday 20 to Wednesday 23 September 2009. The seminars and other activities will be held on different locations in Rotterdam, the Netherlands. For information and further details of the programme: http://www.rotterdamrules2009.com “Uitgeverij Vanden Broele” organiseert op donderdag 24 september 2009 van 18.00 tot 20.30 uur een studieavond over de handelsagentuurovereenkomst, bestemd voor Franstalige advocaten, notarissen, magistraten en vooral bedrijfsjuristen. Deze studieavond gaat door in het Leonardo Hotel Namur, chaussée de Dinant 1149 te 5100 Wépion. Voor meer informatie: http://www.editions.vandenbroele.be/pages/opleidingDetail.aspx?dagPK=63&cyclusPK=48&ID=3 0050609125114Z Het “Institut d’études juridiques européennes (IEJE)” en het “Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO)” organiseren op donderdag 30 september 2009 van 9.00 tot 17.00 uur een conferentie met als thema “Vertical Restraints and Distribution Agreements” . Deze conferentie gaat door in het VBO, Ravensteinstraat 4 te 1000 Brussel. Voor bijkomende informatie, contacteer Christine Taskin – T: 02/ 515 08 97 – E-mail: ct@vbofeb.be De “Belgisch-Duitse Juristenvereniging (BDJV)” organiseert op vrijdag 2 oktober 2009 zijn 25-jarig bestaan. De viering vindt plaats in de Club van Lotharingen, Prins van Oranjelaan 49-51 in 1180 Brussel. Voor verdere inlichtingen, contacteer Klaus Heinemann – T: 02/ 285 01 00 – E-mail: klaus.heinemann@mvvp.be De « Ordre français des Avocats du Barreau de Bruxelles » organiseert tijdens het academiejaar 2009-2010 6 conferenties. De thema’s van dit jaar zijn: • • • • • •

« Questions spéciales de restructuration d'entreprises » maandag 5 oktober 2009 « Actualité en droit familial » - maandag 7 december 2009 « Actualité en droit de la responsabilité» - maandag 1 februari 2010 « Actualité en droit pénal» - maandag 1 maart 2010 « Actualité en droit du bail » - maandag 29 maart 2010 « Actualité en droit public » - maandag 3 mei 2010

Deze sessies gaan door tussen 17.30 en 21.00 uur in de Rechtsfaculteit van de l’ULB, F.D. Rooseveltlaan 50 te 1050 Brussel. Voor meer informatie, contacteer Nancy nancy.deruytere@barreaudebruxelles.be

Deruytere

7

T:

02/519.81.16

E-mail:


Het advocatenkantoor “Philippe & Partners” organiseert op donderdag 8 oktober 2009 van 12.15 tot 18.15 uur een colloquium met als thema “Assurance-vie: morceaux choisis”. Dit seminarie vindt plaats in de Chambre de Commerce, rue Alcide de Gasperi 7 te Luxemburg-Kirchberg. Claude Devoet (bedrijfsjurist bij Vivium) zal het onderwerp “ Les droits du preneur d’assurance et du bénéficiaire ” behandelen. Voor meer informatie, contacteer Odile Dupont – E-mail: odupont@philippe-law.eu De “Benelux vereniging voor Merken en Modellengemachtigden (BMM)” bestaat dit jaar 35 jaar en houdt daarom haar jaarlijkse najaarsbijeenkomst in Alicante, de thuisbasis van het Europees Merken- en Modellenbureau. Deze bijeenkomst gaat door van 14 tot 16 oktober 2009. Meer inlichtingen te verkrijgen via www.bmm.nl/najaarsbijeenkomst The “American Chamber of Commerce to the European Union (AmCham EU)” organises its 26th Annual AmCHam EU Competition Policy Conference on “ Private Rights and Public Authorities: What are the Antitrust Limits to the Exercise of IP Rights? “. This conference will be held on 14 Octobre 2009 from 12.30 to 18.00 hrs at the Hilton Hotel, Boulevard de Waterloo 38 in 1000 Brussels. For more information: http://www.amchameu.be/ De “CVDA” en de rechtsfaculteit van de “ULg” organiseren op 22 oktober 2009 van 8.45 tot 17.30 uur een seminarie met als titel “L’entreprise et ses salariés: quel partenariat?”. Dit seminarie gaat door in de amphithéâtres de l'Europe (Sart-Tilman). Voor meer informatie: http://www.cdva.be/ De “Vlaamse Juristenvereniging (VJV)” organiseert op vrijdag 23 oktober 2009 een colloquium over “ De toekomst van de Belgische gerechtelijke orde “. Dit colloquium start om 14.00 uur en gaat door in de rechtsfaculteit van de HUB, Stormstraat 2 te 1000 Brussel. Voor bijkomende informatie, contacteer Els Jacobs – T: 02/ 609 37 09 – E-mail: els.jacobs@hubrussel.be “Premier Cercle” is introducing the “Competition 2009 Summit” on Thursday 3 and Friday 4 December, 2009 at the SAS Radisson hotel in Brussels. Confirmed speakers are Jean Cattaruzza (company lawyer at ING) for the workshop on “Legal Privilege and related Issues” and Gerben Pauwels (company lawyer at KBC) for the workshop on “Financial sector aids: how will life past art. 87 look like?”. For more information: http://www.competition2009.com/

Universiteiten & Hogescholen Universiteit Antwerpen (UA) en Universiteit Gent (UGent) http://www.ua.ac.be http://www.law.ugent.be/ De Universiteit Antwerpen, de UGent en CBR organiseren tijdens het academiejaar 2009-2010 6 vaste studieavonden rond actuele juridische onderwerpen: • • • • • •

Tien jaar strafrechtelijke verantwoordelijkheid van de rechtspersoon – Een stand van zaken Actualia WAM-verzekering Beschermings- en beveiligingsprocedures in het familiaal vermogensrecht Actualia opzeggingstermijnen en– vergoedingen Het nieuwe decreet ruimtelijke ordening en het decreet gronden- en pandenbeleid Recente ontwikkelingen in handelspraktijken en consumentenrecht

Voor bijkomende informatie: • UA: www.ua.ac.be/CBR • UGent: www.gandaius.ugent.be/gpv

8


Universiteiten Brussel (VUB, ULB, HUB, FUSL)

http://www.vub.ac.be/RG/ http://www.ulb.ac.be/facs/droit/index.html http://www.hubrussel.be/

De “Facultés universitaires Saint-Louis” organiseren op donderdag 26 november 2009 van 14.00 tot 18.00 uur, een colloquium over “ Le paiement “. Dit colloquium gaat door in het auditorium 1 van de Facultés universitaires Saint-Louis, Kruidtuinlaan 43 te 1000 Brussel. Voor meer informatie, contacteer mevrouw N. Noël-Adams – T: 02/211 79 58 – E-mail: noel@fusl.ac.be De “Facultés universitaires Saint-Louis” organiseren een bijkomende master in milieurecht en vastgoedrecht. Voor meer informatie: http://www.fusl.ac.be/fr/117.html Universiteit Mons-Hainaut (UMH)

http://www.umh.ac.be/droit.html

Universiteiten Leuven - Kortrijk (KULeuven, KULAK) http://www.law.kuleuven.be/ http://www.kuleuven-kortrijk.be/nl/Algemeen/FacDieRad/Faculteit/Rechten Universiteit Louvain-la-Neuve (UCL)

http://www.drt.ucl.ac.be/

Universiteit Namen (FUNDP)

http://www.fundp.ac.be/facultes/droit/

Universiteit Luik (ULg)

http://www.droit.ulg.ac.be/

De “Université de Liège (ULg)” stelt met ingang van het academiejaar 2009 in het kader van haar “Institut d’études juridiques européennes” (IEJE), een nieuw certificaat voor. Deze opleiding is toegankelijk voor de houders van een Belgisch licentiaats- of masterdiploma en een professionele ervaring van meer dan vijf jaar. De opleiding omvat: •

Het onderdeel “Droit européen de la concurrence” waarbij Nicolas Petit het Europees concurrentierecht zal verduidelijken vanuit de economische theorie, het vergelijkend recht en praktijkvoorbeelden. Nicolas Petit doceert eveneens het onderdeel “Institutions, mise en œuvre et procédure du droit européen de la concurrence”. Jacques Derenne onderzoekt in het onderdeel “ Droit des aides d’Etat ” de staatshulp vanuit een Europees concurrentierechtelijk standpunt, rekening houdend met het basis- en afgeleid recht en de rechtspraak van de Rechtbank voor eerste aanleg en het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschap. De bijzondere problemen die het Europees recht stelt, worden door Jean-Yves Art en Jean-François Bellis onderzocht aan de hand van enkele meer sprekende zaken binnen het mededingingsrecht. Zij bespreken de feiten, de procedures, te gebruiken oplossingen, coherentie met de vroegere rechtsspraak, de economische theorie, enz. .

Het programma vereist bovendien de redactie van een scriptie over een praktijkgeval. Inlichtingen en inschrijvingen: Institut d’Etudes Juridiques Européennes Faculté de Droit – ULg, boulevard du Rectorat, 3 Bât. B33 / Bte 9 te 4000 Liège. Secretariaat: caroline.langevin@ulg.ac.be Academische coordinatie: nicolas.petit@ulg.ac.be et ieje@ulg.ac.be Karel de Grote-Hogeschool (KdG)

http://www.kdg.be/main.aspx?c=*KDGHB

9


Het Instituut in de pers De volgende artikels verschenen in de pers: Forum – van 1 tot 15 mei 2009 “L’obsession du time-sheet: et si on en revenait?” door Jean Cattaruzza Trends/Tendances – 28 mei 2009 (p. 110) “Le droit dans les veines” met Achilles Cuypers LexGo – 1 juli 2009 (http://www.lexgo.be/news/2009/06/IBJ%20telt%201500%20leden!,27703.html?ln=nl en http://www.lexgo.be/news/2009/06/IBJ%20telt%201500%20leden!,27703.html?ln=fr) “Het Instituut voor bedrijfsjuristen (IBJ) verwelkomt zijn 1500ste lid” “L’Institut des juristes d’entreprise (IJE) accueille son 1500ième membre” Legal World – 2 juli 2009 (NL) en 6 juli 2009 (FR) (http://www.legalworld.be/legalworld/content.aspx?id=19340&LangType=2067 en http://www.legalworld.be/legalworld/content.aspx?id=19348&LangType=2060) “Evelynn Maes is 1500ste lid van het Instituut voor bedrijfsjuristen” “L’Institut des juristes d’entreprise (IJE) accueille son 1500ième membre » Nieuwsbrief VRG Alumni – 3 augustus 2009 (http://www.vrgalumni.be/nieuwsbrief/pdf/2009-8%20MAES.PDF) “Het Instituut voor bedrijfsjuristen (IBJ) verwelkomt zijn 1500ste lid”

Vlaamse Juristenvereniging De “Vlaamse Juristenvereniging (VJV)” is de ontmoetingsplaats bij uitstek voor juristen met uiteenlopende achtergronden. Juristen actief in het bedrijfsleven, het bestuur, de magistratuur, de balie en elders wisselen er van gedachten over de plaats van het recht in de samenleving. In een wereld die “ de juridisering” meer vreest dan wat anders, is dat zeker geen overbodige luxe. Om nader kennis te maken met VJV, biedt het Instituut u een gratis lidmaatschap aan gedurende een jaar, ter waarde van 30 €. Als lid wordt u niet enkel op de hoogte gehouden van de activiteiten van VJV, u geniet ook belangrijke kortingen bij deelname aan de activiteiten van de vereniging. Daarenboven betaalt u ook 10% minder voor juridische publicaties van de meeste uitgeverijen, wanneer u uw bestelling via VJV plaatst. Indien u gebruik wenst te maken van dit aanbod, volstaat het uw naam en adresgegevens te bezorgen aan Julie Drouguet (julie.drouguet@ibj.be) uiterlijk op 15 december 2009.

Bedrijfsjurist in de kijker In het Belgisch staatsblad van 1 september 2009 werd de aanstelling van Noël Desmet, bedrijfsjurist bij BNP Paribas Fortis, als plaatsvervangend lid van de Bijzondere Commissie Burgerlijke en Handelszaken bij de Federale Bemiddelingscommissie gepubliceerd. In deze Bemiddelingscommissie zetelen ook de collega’s Marc Taeymans, bedrijfsjurist bij BNP Paribas Fortis, en Tanguy Roosen, bedrijfsjurist bij Société des Auteurs et Compositeurs Dramatiques. Noël Desmet en Tanguy Roosen zullen de Practice Group “ Bemiddeling “ nieuw leven inblazen en bereiden een informatieve webpagina over bemiddeling voor. Wie interesse heeft, kan hen alvast contacteren: Noël Desmet – E-mail: noel.desmet@fortis.com Tanguy Roosen – E-mail: tanguy@sacd.be

10


Van de hand van een bedrijfsjurist Marc Taeymans, bedrijfsjurist bij BNP Paribas Fortis, heeft bij uitgeverij Larcier het Themawetboek Informaticarecht (Derde editie – 2009) gepubliceerd. Dit werk verzamelt en becommentarieert ICT-gerelateerde wetgeving in tal van rechtsdomeinen. Een beschrijving van het boek en de integrale inhoudstafel is http://uitgeverij.larcier.com/livre/?GCOI=98044100463770&fa=sommaire

beschikbaar

op

IBJ-leden genieten een korting van 15% op de normale prijs en betalen 67,15 € ipv 79 € (BTW- en verzendkosten inbegrepen). Gelieve hiervoor rechtstreeks contact te nemen met Herman Verleyen (herman.verleyen@larcier.be, T.: 09 269 97 96), met vermelding van uw IBJ-lidnummer.

Aanbevolen boeken Standard Business Contracts Revised and extended edition De tweede editie van Standard Business Contracts verzamelt 31 standaard zakencontracten (waaronder 7 nieuwe) die onder het Belgisch recht vallen, maar opgesteld werden in het Engels. Elk model wordt voorafgegaan door een korte inleiding die de lezer wijst op de meest opvallende bepalingen uit het Belgische recht die betrekking hebben op dit specifiek contract. Bij de meeste modellen worden daarnaast verschillende alternatieve clausules gegeven. Bij het boek is een CD-rom ingesloten, met de elektronische versie van deze modelcontracten, die vrijelijk kunnen aangepast en gebruikt worden. De auteurs: Dirk Deschrijver, Arne Gutermann (advocaat) en Marc Taeymans (bedrijfsjurist bij BNP Paribas Fortis) zijn allen rechtspractici met jarenlange ervaring in ondernemingsrecht. Oktober 2009 • circa 450 p. • 130 € • 16 cm x 24 cm • ISBN: 978-2-8044-2502-9 Meer informatie (inhoudstafel, uittreksels/voorbeeldcontract, etc.) kunt u vinden op de site van Larcier : http://uitgeverij.larcier.com/livre/?GCOI=98044100385090. IBJ-leden genieten een korting van 10% op de normale prijs van het boek (tot 30 november 2009) en betalen 117 € ipv 130 € (BTW- en verzendkosten inbegrepen). Gelieve hiervoor rechtstreeks contact te nemen vóór 30 november 2009 met Herman Verleyen (herman.verleyen@larcier.be, tel: 09 269 97 96), met vermelding van uw IBJ-lidnummer.

op Ter gelegenheid van deze tweede editie wordt er door dinsdag 27 oktober 2009 in Brasschaat (Antwerpen) de themadag “Handelscontracten: een praktijkgerichte benadering. Nuttige tips voor goede contracten” georganiseerd, waarbij deelnemers vier praktijkgerichte sessies kunnen kiezen uit acht sessies. Uiteraard is het boek inbegrepen in de deelnameprijs van deze themadag. Het volledige programma, met mogelijkheid tot inschrijven, vindt u hier: Programma & Inschrijven.

Wim David (sympathiserend lid) schreef samen met Jean Pierre Renard en Virginie Renard een boek met als titel “ La loi relative à la continuité des entreprises: mode d'emploi". De leden van het Instituut genieten een korting van 15 % op dit werk. Om deze korting te verkrijgen, gelieve de code 9-0091-1 te vermelden bij uw bestelling via telefoon of internet, zodat Kluwer voor deze korting kan zorgen. Voor meer informatie: http://www.kluwer.be/fr/home.asp?doelid=20&subpage=produktfiche&ProductNumber=BPLAC TBI9034&TAAFCH=F

Verantw. uitg.: A. De Wolf p/a IBJ Stuiversstraat 8, 1000 Brussel Ce Flash est également disponible en français

11

Hieronder de laatste Flash van IBJ  
Hieronder de laatste Flash van IBJ  

Hieronder de laatste Flash van IBJ

Advertisement