Page 1

Directory

De gids van de juridische carrière Le guide de la carrière juridique Legal career guide

First Edition


Directory

De gids van de juridische carrière Le guide de la carrière juridique Legal career guide

First Edition


Ondanks het feit dat de gepubliceerde gegevens met zorg werden gecontroleerd, kan de uitgever niet verantwoordelijk gesteld worden voor de juistheid van deze gegevens. Malgré le soin apporté à la vérification des informations publiées, l’éditeur ne peut être tenu responsable de l’exactitude des données. Verantwoordelijke uitgever / Editeur responsable : Ad Vocacy SPRL Harold Grondel - Maxime Le Borne Chaussée de St-Job - St-Jobsesteenweg, 333 - Brussel 1180 Bruxelles Tel: +32 (0) 2 808 13 46 - Fax: +32 (0) 2 791 56 36 Email : info@lexgo.be - Web : www.lexgo.be ©2008 Ad Vocacy - LexGo Niets van deze uitgave mag verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotokopie, microfilm, scanning of op welke wijze ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. Cette publication ne peut même partiellement être reproduite ni traduite ni adaptée sous quelque forme que ce soit moyennant photocopie, microfilm, enregistrement, scanning ou tout autre moyen, sans l’autorisation de l’éditeur. De persoonsgegevens vermeld in deze uitgave zijn verwerkt in overeenstemming met de bepalingen van de wet tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van de persoonsgegevens van 8 december 1992 (aangifte VT005007311). Overeenkomstig de wet van 8 december 1992 beschikt U over een recht op toegang en op verbetering van uw gegevens (privacy@lexgo.be). Les données à caractère personnel mentionnées dans cette publication sont traitées conformément aux dispositions de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l’égard des traitements de données à caractère personnel (déclaration VT005007311). Conformément à la loi du 8 décembre 1992, vous disposez d’un droit d’accès et de rectification de vos données personnelles (privacy@lexgo.be).


Directory


Woord vooraf

Woord vooraf In de herfst van 2006 werd LexGo.be boven de doopvont gehouden, de eerste website met jobaanbiedingen die gespecialiseerd is in juridische beroepen: eindelijk was er een performante en doelgerichte tool voor zowel kandidaten als wervers. Deze onderneming is een succes met meer dan 1300 gepubliceerde aankondigingen, dagelijks 500 bezoekers van deze site en tot op vandaag meer dan 2000 leden op LexGo! Stappen zetten in de juridische wereld is voluit een carrière opbouwen met tal van interessante uitgangspunten: als advocaat, bedrijfsjurist, magistraat, notaris, ... maar ook tal van andere beroepen die niet uitsluitend juridisch zijn, bij voorbeeld op het vak van administratie, beheer of ook communicatie, handel of human ressources. Geconfronteerd met deze veelheid aan mogelijkheden is het niet altijd eenvoudig zijn weg te vinden. LexGo streeft ernaar u een performante dienstverlening en daadwerkelijke informatie te blijven verlenen en heeft dan ook het initiatief genomen tot de publicatie van deze gids die u nu in de hand hebt. Deze gids is bedoeld als een geschikt, praktisch hulpmiddel waarin beknopt een voorstelling wordt gegeven van advocatenkantoren, ondernemingen en andere organismen waar juristen kunnen worden aangeworven. Het opstellen van dit naslagwerk ging gepaard met de nodige strengheid en nauwkeurigheid. Toch vestigen we uw aandacht erop dat de gepubliceerde informatie aan wijzigingen onderhevig is. De loopbaan van juristen is een meer en meer wisselend en evoluerend gegeven. Dit is niet anders voor de organismen waarbinnen deze optreden. Daarom nodigen wij u uit om een update van de informatie te raadplegen op het volgende webadres: www.lexgo.be/directory. Surfen kan ook op LexGo (www.Lexgo.be) : hier vindt u een uitvoerig jobaanbod, nieuwsberichten, alsook tools die speciaal voor u ontworpen zijn, gaande van verwittigingen die automatisch per mail worden verzonden met nieuwe aanbiedingen die aan uw profiel beantwoorden tot een gratis nieuwsbrief, een wekelijkse bron van informatie over de actualiteit van de juridische wereld en de nieuwigheden op LexGo. Binnenkort zal in een newsletter de site LexGo.lu boven de doopvont gehouden worden. Deze zal een antwoord bieden op de specifieke noden van de Luxemburgse markt. Hou zeker en vast ook de start van onze online”CV”-module in het oog. Deze module wordt zoals steeds ontworpen om nog beter in te kunnen spelen op de bijzondere kenmerken van de juridische wereld. Alvast een goede carrière toegewenst! Harold Grondel Maxime Le Borne info@lexgo.be www.lexgo.be 6


Avant-propos

Avant-propos L’automne 2006 a vu la naissance de LexGo.be, premier site belge d’annonces de recrutement spécialisé dans les métiers juridiques : enfin un outil performant et ciblé tant pour les candidats que pour les recruteurs. L’entreprise est un succès : plus de 1300 annonces ont été publiées, 500 personnes visitent le site chaque jour et LexGo compte à présent plus de 2000 membres! Evoluer dans le monde juridique, c’est embrasser une carrière qui offre une abondance de débouchés passionnants : avocat, juriste d’entreprise, magistrat, notaire,… mais aussi bon nombre de métiers moins exclusivement juridiques relatifs par exemple aux domaines de l’administration, de la gestion ou encore de la communication, du commerce ou des ressources humaines. Face à cette pléthore de possibilités, il n’est pas toujours aisé de trouver sa voie. C’est pourquoi, dans le souci de continuer à vous offrir des services performants et des informations pertinentes, LexGo a pris l’initiative de publier le guide que vous tenez entre les mains. Il se veut un outil adapté et pratique qui présente de manière concise les cabinets d’avocats, entreprises et autres structures susceptibles d’engager des juristes . Rigueur et précision ont présidé à la rédaction de cet ouvrage; toutefois, nous attirons votre attention sur l’impossible pérennité des informations publiées. Si la carrière des juristes est de plus en plus changeante et évolutive, les structures qui les accueillent le sont également. Dès lors, nous vous invitons à vérifier si une mise à jour des informations est disponible à l’adresse suivante : www.lexgo.be/directory. Vous pouvez également surfer sur LexGo (www.Lexgo.be) : vous y trouverez une offre de jobs abondante, des news, ainsi que des outils qui vous sont spécialement destinés, depuis les alertes qui déposent automatiquement les nouvelles opportunités qui vous correspondent dans votre boîte e-mail à la newsletter gratuite, source hebdomadaire d’informations de premier ordre concernant l’actualité du monde juridique et les nouveautés sur LexGo. Une newsletter annoncera bientôt la naissance de LexGo.lu pour répondre aux besoins spécifiques du marché luxembourgeois. A suivre aussi, le lancement de notre module ‘CV’ en ligne, conçu, comme toujours, pour répondre aux spécificités du monde juridique. Bonne carrière à tous ! Harold Grondel Maxime Le Borne info@lexgo.be www.lexgo.be 7


Inhoudstabel

Inhoudstabel Voorstelling van de instellingen en praktische tips 10

OVB

Over de Orde van Vlaamse Balies

11

OBFG

Être avocat aujourd’hui

12

IBJ

Het Instituut voor bedrijfsjuristen

14

KFBN

Het notariaat, 100% betrokkenheid

16

Vialegis Legal interim management: flexibele juridische dienstverlening op maat

18

Legal Forces A few things to remember…

21

Gebruikshandleiding voor deze gids

22

Classificatie van de rechtstakken

27

Advocatenkantoren

79

Ondernemingen

135

Wervingskantoren

143

Ondernemingen en advocatenkantoren in Luxemburg

156

Index van de advocatenkantoren

170

156

Classificatie per juridisch gebied

160

Classificatie per Gewest of provincie

Index des entreprises 170

Classificatie per juridisch gebied

181

Classificatie per Gewest of provincie

8


Présentation des institutions et conseils pratiques 10

OVB

Over de Orde van Vlaamse Balies

11

OBFG

Être avocat aujourd’hui

13

IJE

L’association des juristes d’entreprise pour les juristes d’entreprise

15

FRNB

Le notariat, une profession engagée

17

Vialegis Legal interim management: le service juridique flexible sur mesure

19

Legal Forces

A few things to remember…

21

Mode d’emploi du guide

22

Classification des matières juridiques

27

Cabinets d’avocats

79

Entreprises

135

Bureaux de recrutement

143

Entreprises et cabinets au Grand-Duché de Luxembourg

156

Index des cabinets d’avocats

170

156

Classification par Région ou province

160

Classification par matière juridique pratiquée

Index des entreprises 170

Classification par matière juridique pratiquée

181

Classification par Région ou province

9

Table des matières

Table des matières


OVB

Over de Orde van Vlaamse Balies De Orde van Vlaamse Balies is het overkoepelend orgaan van alle advocaten die aan de 14 Vlaamse balies verbonden zijn. De Orde van Vlaamse Balies ijvert voor een behoorlijke en efficiënte rechtsbedeling, bevordert de praktijkuitoefening en pleegt overleg en geeft advies over alle onderwerpen die voor de advocatuur en de rechtzoekende van belang zijn. De meer dan 8600 Vlaamse advocaten kiezen hun afgevaardigden voor de algemene vergadering. De algemene vergadering vormt het parlement, stippelt de belangrijkste beleidslijnen uit en duidt de leden van de raad van bestuur aan. De Orde van Vlaamse Balies is sinds 1 mei 2002 operationeel (inwerkingtreding K.B. 17.02.2002), maar was sinds 7 februari 1998 als ‘Vereniging’ actief. Op www.advocaat.be vindt u bij het onderdeel ‘het beroep van advocaat’ uitgebreide uitleg over het beroep. Bovendien is er ook een lijst met stageplaatsen terug te vinden, die voortdurend aangevuld wordt. De Orde van Vlaamse Balies wil ook de link vormen tussen studenten die stagiair willen worden en de advocaten die op zoek zijn naar stagiairs.

OVB

Koningsstraat 148 1000 Brussel www.advocaat.be

10


Pourquoi au sortir de la faculté de droit choisir le métier d’avocat alors que le chemin de la réussite professionnelle est manifestement loin d’être une sinécure pour tout jeune avocat potentiel ? Il faudra d’abord trouver un patron de stage, ce qui est loin d’être évident dans la conjoncture actuelle où le nombre de candidats stagiaires est supérieur à l’offre des différents cabinets, en tout cas au sein des barreaux ressortissant de l’Ordre des barreaux francophones et germanophone de Belgique. Ce premier stade passé, il faudra adopter un rythme de vie permettant de combiner le travail et l’apprentissage chez le patron de stage. La présence aux cours de formation professionnelle, et la préparation de l’examen d’aptitude à la profession d’avocat. Tout jeune avocat tentera alors d’être opérationnel le plus rapidement possible pour réaliser le passage du savoir enseigné à l’université au savoir-faire qui est nécessaire dans la vie professionnelle. Il lui faudra aussi tenir compte des contingences financières puisque, sauf dans quelques types de cabinet, la rémunération du stagiaire est particulièrement modérée, les minima imposés étant de 750 € indexés pour la 1ère année de stage, 1.000 € pour la 2e et 1.250 € pour la 3e … Après les 3 années de stage, il lui faudra soit se frayer un chemin au sein de son cabinet pour devenir collaborateur et aspirer un jour, à force de travail, de convictions et de persévérance à devenir associé ou quitter le cabinet et tenter sa chance en ouvrant un cabinet personnel avec les difficultés qui sont celles existant actuellement pour se créer une clientèle sauf dans quelques créneaux particuliers.

Et pourtant, nonobstant toutes ces observations liminaires, je vous conseille d’entrer au barreau car y a-t-il une autre profession juridique dans laquelle la rencontre avec la vie et la quotidienneté est aussi enrichissante ? L’avocat est au cœur de la société civile et une société démocratique ne peut se passer notamment d’une justice à laquelle participent les avocats qui sont des êtres indépendants, libres à l’égard du pouvoir, ne devant être guidés que par leur déontologie essentielle et leur éthique professionnelle. En fait, même si l’avocat est un entrepreneur du droit parce qu’il faut appliquer désormais les règles de gestion économique et de rigueur à cette profession, il n’en reste pas moins vrai qu’il aura toujours ce supplément d’âme que d’autres n’ont pas. L’avocat parce qu’il est un homme de cœur et de tripes, parce qu’il a une finalité sociale particulière, parcourra toujours sa propre vie avec accrochées à ses basques, des bribes de la vie des autres. Un avocat c’est Nelson Mandala criant sa rage de vaincre du fond de sa prison, c’est Robert Badinter sauvant in extremis Patrick Henry de la peine de mort et c’est chacun de ces confrères qui chaque matin ont peur parce qu’ils vont prendre sur eux un peu de la part du destin des hommes. Dans tout groupe social, dans toute société humaine, il y a toujours eu et il y aura toujours des êtres un peu plus généreux, un peu plus courageux, un peu plus solidaires dépassant leur propre personne, pour prendre la parole et la défense des autres.

Voilà pourquoi si vous voulez être heureux, devenez avocat…

L’avocat devra aussi tenir compte de la distorsion existant entre les capacités contributives des justiciables et le coût réel du service par lui rendu ce qui génère notamment pour les avocats ayant une clientèle privée, parfois de grosses difficultés à obtenir le juste prix du travail accompli.

Luc-Pierre Maréchal Président de L’Ordre des barreaux francophones et germanophone de Belgique Avenue de la Toison d’Or, 65 - 1060 Bruxelles www.avocat.be 11

OBFG

Être avocat aujourd’hui


IBJ

IBJ, het Instituut voor bedrijfsjuristen

Het Instituut voor bedrijfsjuristen (IBJ) werd opgericht door de wet van 1 maart 2000. Het IBJ heeft tot doel zich te ontwikkelen tot de representatieve beroepsvereniging van de bedrijfjuristen in België, die instaat voor de bewaking van de intellectuele autonomie van het beroep, bijdraagt tot de permanente vorming van de bedrijfsjurist en streeft naar samenwerking met andere juridische beroepen (zoals magistraten, notarissen, advocaten, rechtprofessoren en gerechtsdeurwaarders) zowel op nationaal als op internationaal vlak.

Tot uw dienst De wettelijk opdracht van het Instituut voor bedrijfsjuristen, zoals beschreven in artikel 2 van de Wet van 1 maart 2000, omvat de volgende taken : • Het opstellen van de ledenlijst. • Het vaststellen van de deontologische regels van het beroep en het toezien op de naleving ervan. • Het uitbouwen van de activiteiten van de bedrijfsjurist. • Het toezien op de opleiding van zijn leden met het oog op een kwaliteitsvolle uitoefening van de activiteit door de bedrijfsjurist. • Het verlenen van adviezen over materies die tot zijn bevoegdheid behoren, hetzij op eigen initiatief, hetzij op aanvraag van de overheidsinstanties of van openbare of particulier instellingen.

Wie kan lid worden? Het Instituut kent de hoedanigheid van lid van het Instituut voor bedrijfsjuristen toe aan elke natuurlijke persoon die er om verzoekt en aan de volgende eisen voldoet : Houder zijn van het diploma van doctor of licentiaat in de rechten of in het notariaat of van een gelijkwaardig buitenlands diploma; Verbonden zijn, door een arbeidsovereenkomst of een statuut, aan publieke of private onderneming die in België een economische, sociale, administratieve of wetenschappelijke activiteit uitoefent, met inbegrip van de ondernemingsverbonden; Ten behoeve van deze onderneming, van de ermee verbonden ondernemingen, van de ondernemingsverbonden of de leden van die verbonden, studies en adviezen verstrekken, akten opstellen, raad geven en bijstand verlenen op juridisch vlak; In hoofdzaak verantwoordelijkheid op juridisch vlak dragen. Het voeren van de titel van “bedrijfsjurist” of “juriste d’entreprise” is uitsluitend voorbehouden voor de leden van het Instituut. De toelating om de titel te dragen impliceert voor de jurist ingeschreven te zijn op de lijst van leden van het Instituut voor bedrijfsjuristen, de door het Instituut bepaalde deontologische regels te respecteren en zich te onderwerpen aan de beroepstucht van het Instituut.

Instituut voor bedrijfsjuristen Stuiversstraat 8 1000 Brussel www.ibj.be 12


IJE

L’IJE, l’association des juristes d’entreprise pour les juristes d’entreprise

Le 1er mars 2000 a été créé l’Institut des juristes d’entreprise (l’IJE). Depuis, il s’est développé comme l’organisme professionnel représentatif des juristes d’entreprise en Belgique. L’IJE veille à ce que l’autonomie intellectuelle de la profession soit respectée, contribue à la formation continue des juristes d’entreprise et s’efforce de collaborer avec d’autres professions juridiques (telles que les magistrats, notaires, avocats, professeurs en droit et huissiers de justice) tant sur le plan national que sur le plan international.

A votre service L’Institut des juristes d’entreprise est là pour vous. L’IJE suit les développements actuels de la profession pas à pas et joue un rôle actif. Il a pour mission de: • Dresser la liste de ses membres; établir les règles de déontologie de la profession et en assurer le respect; • Promouvoir l’activité de juriste d’entreprise; • Veiller à la formation de ses membres dans le but de garantir la qualité de l’activité exercée par le juriste d’entreprise ; • Exprimer des avis sur les matières faisant l’objet de sa compétence, d’initiative ou à la demande d’autorités publiques ou d’institutions publiques ou privées.

Devenir membre? Vous souhaitez également devenir membre? C’est possible si vous répondez aux conditions ci-dessous: Vous êtes titulaire d’un diplôme de docteur ou d’un master en droit ou en notariat ou d’un diplôme étranger équivalent; Vous êtes lié par un contrat de travail ou un statut, à une entreprise publique ou privée exerçant en Belgique une activité économique, sociale, administrative ou scientifique, en ce compris les fédérations d’entreprises; Vous fournissez des études, des consultations, rédigez des actes, conseillez et prêtez assistance en matière juridique, en faveur de cette entreprise, des entreprises qui lui sont liées, des fédérations d’entreprises ou des membres de ces fédérations; Vous assumez principalement des responsabilités dans le domaine du droit. En tant que membre de l’Institut, vous portez le titre protégé par la loi de “juriste d’entreprise” ou “bedrijfsjurist”. Ceci implique que vous êtes inscrit sur la liste des membres de l’Institut des juristes d’entreprise, que vous respectez les règles déontologiques et que vous reconnaissez le règlement de discipline de l’Institut.

Institut des juristes d’entreprise 8, rue des Sols 1000 Bruxelles www.ije.be 13


Koninklijke Federatie van het belgisch notariaat

Het notariaat

100% betrokkenheid

Als openbaar ambtenaar verleent de notaris een brede waaier van dienst aan de burger. Hij heeft bij de wet de opdracht gekregen om hen te begeleiden en te ondersteunen in vaak belangrijk momenten van hun leven. Dankzij zijn onderbouwd advies kunnen alle betrokkenen de optimale keuze maken met betrekking tot hun persoonlijke situatie. De notaris bezegelt de akkoorden die burgers sluiten door ze met een authentieke akte te bekrachtigen. Daarbij ziet hij er nauwlettend op toe dat iedereen begrijpt welke verbintenis hij aangaat en wat de draagwijdte ervan is. De notaris is ook een onmisbare partner van ondernemers. Als belangrijke speler in het economische leven staat hij de ondernemingen bij vanaf hun oprichting. Het notaris beroep is complex. Daarom omringt elke notaris zich met competente medewerkers die hem ondersteunen in zijn taken en bijdragen tot een dienstverlening van zeer hoog niveau. Bent u gegradueerde of licentiaat in de rechten, misschien zelfs in het notariaat? Kies dan voor een carrière in

het notariaat, een sector die tal van voordelen biedt! Dat werk kent verschillende niveaus van bevoegdheden naargelang onder andere de vereiste kennis en verantwoordelijkheden. Van de voorafgaande opzoekingen die vereist zijn ter voorbereiding van een dossier tot het opstellen van een complexe akte is het werk zeer gevarieerd. Qua loonpolitiek is het notariaat te vergelijken met grote sectoren als het bank- en verzekeringswezen. U krijgt zeer zeker « loon naar werken ». Een notariskantoor bestaat gemiddeld uit 5 personen. Deze kleine structuur staat garant voor een flexibele organisatie. Bovendien vindt u steeds een kantoor in uw buurt, waardoor uw woon-werkverkeer tot een minimum herleidt kan worden. Naast de verschillende notariskantoren zijn ook de Koninklijke Federatie van het belgisch notariaat en de andere instellingen ten dienste van het notariaat voortdurend op zoek naar uitstekende medewerkers.

Koninklijke Federatie van het belgisch notariaat

Bergstraat, 30-34 1000 Brussel www.notaris.be

14


une profession engagée

En tant que fonctionnaire public, le notaire fournit un grand nombre de services aux citoyens. La loi lui a confié la mission d’accompagner et d’aider le citoyen dans les moments clés de sa vie. Ses conseils avisés permettent à toutes les personnes concernées d’effectuer le choix optimal en fonction de leur situation personnelle. Le notaire scelle les accords conclus par les citoyens en le ratifiant par un acte authentique. Ce faisant, il veille à ce que chacun mesure la signification et l’ampleur de ces engagements. Le notaire est également le partenaire incontournable des entreprises, acteur à part entière de la vie économique, il les accompagne dès leur création. Le métier de notaire est complexe. C’est pourquoi, chaque notaire s’entoure d’une équipe de collaborateurs, ils le soutiennent dans sa tâche et contribuent à l’accomplissement d’un travail de qualité. Vous êtes titulaire d’un graduat ou d’une licence en droit, voire en notariat. Rejoignez un secteur où les

avantages sont nombreux : le notariat ! Différents niveaux de compétences coexistent, en fonction, notamment, du niveau de responsabilité et de connaissance exigé. En outre, des recherches préalables à la constitution des dossiers à la préparation d’actes complexes … le travail est varié. La politique salariale est comparable aux grands secteurs comme les banques ou les assurances, elle est basée sur un principe : «un salaire approprié au travail». Une étude notariale se compose en moyenne de 5 personnes. La structure étant petite, l’organisation est flexible. En outre, vous trouverez toujours une étude proche de votre domicile : pas besoin de longs déplacements pour vous rendre sur votre lieu de travail. Le notariat, c’est aussi la Fédération Royale du notariat belge et diverses institutions au service des notaires, toutes ces institutions sont régulièrement à la recherche de personnel qualifié.

Fédération Royale du notariat belge Rue de la Montagne, 30-34 1000 Buxelles www.notaire.be

15

Fédération Royale du notariat belge

Le notariat,


VIALEGIS

Legal interim management: flexibele juridische dienstverlening op maat Steeds meer organisaties - ondernemingen, overheidsinstanties en advocatenkantoren - doen een beroep op de legal interim managers om hun tijdelijke juridische noden op te vangen. Legal interim manager: zie ook jij de uitdaging zitten?

Waarom kiest een organisatie voor jou als legal interim manager?

Er zijn vele redenen om als jurist of advocaat de stap naar legal interim management te zetten.

Legal interim management is een echte oplossing op maat. Een organisatie heeft vaak nood aan snelle en tijdelijke juridische ondersteuning. Bijvoorbeeld bij tijdelijke afwezigheid van een jurist wegens ziekte of zwangerschap, bij een hoge workload, of voor een project waarin bijkomende en gespecialiseerde juridische ondersteuning noodzakelijk is.

Je krijgt een flexibele en dynamische job waarin je je ervaring en knowhow ten volle kan uitspelen en kan kennis opdoen in zeer diverse organisaties en bedrijfsculturen. Je werkt tijdens het project vanuit de kantoren van onze cliënten. Dit zorgt voor een snelle integratie in de business en een efficiënte samenwerking met de collega’s. Variatie in het werk is voor bedrijfsjuristen vaak een belangrijke motivatie om de overstap naar projectmatig werken te maken. Voor advocaten biedt projectervaring binnen één of meerdere bedrijven een nuttige en verrijkende aanvulling op hun eigen praktijk. Ook kiezen velen voor legal interim management om een gezond evenwicht tussen werk en privé te vinden of om een tijdelijke professionele leemte op te vullen. Je bepaalt immers zelf hoeveel dagen per week en hoeveel maanden je je beschikbaar wil stellen, en voor welke opdrachten je wenst te werken.

Of in afwachting van de aanwerving van een vaste jurist. In al die omstandigheden biedt legal interim management een flexibele en performante oplossing. Flexibiliteit is inderdaad een belangrijke reden om een beroep te doen op onze legal interim managers. De organisatie bepaalt immers zelf gedurende welke periode en hoeveel dagen per week zij ondersteuning nodig heeft. Legal interim management is overigens geen privilege voor de grote internationale ondernemingen of advocatenkantoren. Het is ook een handig en uiterst inzetbaar instrument voor kleinere organisaties. Zo kan de juridische ondersteuning slechts één dag per week vereist zijn, of is de rekrutering van een vaste jurist misschien niet meteen aan de orde. Performantie en snelheid zijn uiterst belangrijk om een tijdelijke functie in te vullen. Maar eerst bespreken we tijdens een een vrijblijvend, open en eerlijk gesprek met jou welke projecten aan je profiel en je beschikbaarheid beantwoorden.

Ilke Aerts

Lambroekstraat 5A 1831 Diegem www.vialegis.be career@vialegis.be

Zie ook jij die uitdaging zitten ?

16


le service juridique flexible sur mesure De plus en plus d’organisations - entreprises, instances publiques et cabinets d’avocats - font appel à des managers juridiques intérimaires afin de répondre à leurs besoins juridiques temporaires. Legal interim manger : êtes-vous aussi tenté par le défi ? En qualité de juriste ou d’avocat, il existe de multiples raisons pour lesquelles vous pouvez décider de passer au legal interim management. Vous aurez un emploi dynamique et flexible dans lequel vous pourrez non seulement utiliser pleinement votre expérience et votre savoirfaire mais aussi prendre part de façon active à des organisations et des cultures d’entreprises très diverses. Pendant la durée du projet, vous travaillerez dans les bureaux des clients ce qui permet une intégration rapide dans votre nouvel environnement de travail et une collaboration efficace avec vos nouveaux collègues. La variété qu’offre ce type de travail est souvent, aux yeux des juristes d’entreprise, la motivation la plus importante pour passer à une structure professionnelle basée sur des projets. Pour les avocats, travailler sur un projet particulier au sein d’une ou plusieurs entreprises leur fournit une expérience supplémentaire utile et enrichissante pour leur propre pratique. Beaucoup choisissent également le Legal interim management afin de trouver un bon équilibre entre leur vie professionnelle et leur vie privée ou pour mettre à profit du temps disponible entre deux fonctions. La gestion du temps est en effet une composante essentielle puisque vous décidez vous-même du nombre de jours par semaine et du nombre de mois pendant lesquels vous êtes disponible. Vous décidez aussi des projets pour lesquels vous désirez travailler.

Quelles sont les raisons pour lesquelles une organisation vous choisit comme manager juridique intérimaire ? Le Legal interim management est vraiment une solution sur mesure. Une organisation, quelle qu’elle soit, a souvent besoin d’une assistance juridique rapide et temporaire : absence temporaire d’un juriste pour cause de maladie ou de grossesse, projet pour lequel une assistance juridique spécialisée s’avère nécessaire, période de transition avant le recrutement d’un juriste fixe, … Dans toutes ces circonstances, le Legal interim management offre une solution flexible et performante. La flexibilité est effectivement la raison principale pour laquelle on fait appel à nos managers juridiques intérimaires. L’organisation décide elle-même de la durée et de la fréquence de cette assistance. Le Legal interim management n’est d’ailleurs pas le seul privilège des grandes entreprises ou des cabinets d’avocats internationaux : c’est également un instrument pratique pour les organisations de taille plus modeste. C’est le cas de celles qui, par exemple, ne nécessitent une assistance juridique qu’un jour par semaine. Performance et diligence sont les clés de la réussite quand on remplit une fonction temporaire. Afin de déterminer le projet qui correspond à votre profil et à votre disponibilité, nous commençons par une discussion informelle, ouverte et honnête. Etes-vous aussi tenté par le défi ?

17

VIALEGIS

Legal interim management :


LEGAL FORCES

A few things to remember… Vermijd clichés

Engagement

Het hoeft geen uitleg dat een goed interview een goede voorbereiding vraagt. Lees dus de jobomschrijving aandachtig en verzamel informatie over de structuur en activiteit van de organisatie waarmee je gaat spreken. Vermijd clichés als gevraagd wordt naar jouw motivatie. Probeer dus zo concreet mogelijk te antwoorden waarom dat specifiek bedrijf jouw specifieke interesse heeft gevangen. Een voorbeeld: 99% van de mensen is op zoek naar een internationaal aspect in hun job. Dat antwoord zal jouw motivatie vaak niet onderscheiden van die van andere kandidaten…

Er is vandaag een krapte op de arbeidsmarkt en iedereen verwacht dat dit de komende decennia zo zal blijven. Als sollicitant heb je dus steeds keuze te over. Als je eenmaal een keuze gemaakt hebt wordt er natuurlijk wel van beide kanten een engagement verwacht. Kiezen voor een werkgever is kiezen voor een echt partnership. Jij zal bijdragen aan de groei van de organisatie, zij zullen bijdragen aan jouw persoonlijke groei en ontwikkeling.

Only diamonds are forever Wees goed voorbereid en kies een bepaalde richting als je start met solliciteren. Maar durf daarna ook keuzes maken. Sommige mensen verliezen zich in teveel informatie of keuzemogelijkheden. Soms is de beste manier om erachter te komen wat je graag zou doen, om gewoon aan de slag te gaan.

The power of your network Onderschat de kracht van jouw netwerk niet. Het netwerk op jouw universiteit, LinkedIn, Netlog, Facebook, alumni vereningingen… zijn mooie voorbeelden die de kracht van een netwerk illustreren. Bij het vinden van een nieuwe uitdaging kunnen ze jou een schat aan nuttige informatie geven als je een beslissing wilt nemen. Zij kunnen jou bijvoorbeeld ook concrete informatie geven over de financiële verwachtingen die je mag hebben. Je hebt een netwerk en het is groter dan je denkt, gebruik het…

It takes two to tango Een gesprek verloopt in twee richtingen. Bij het begin van het gesprek zal het initiatief natuurlijk uitgaan van de andere. Maar aarzel niet om bij het gesprek daarna zelf vragen te stellen. Gerichte en concrete vragen laten steeds een goede indruk achter. Ze onderstrepen jouw motivatie.

Practicalities do matter Vergeet niet dat ook praktische zaken kunnen doorwegen in het maken van keuzes. Het fileleed is een slopend gif. Onderschat de tijd die het neemt om op jouw werk te raken niet. Durf gerust een vraag te stellen over de beruchte work/life balance als die voor jou van belang is,…

Transparantie Als je pas bent afgestudeerd bekijk je natuurlijk verschillende opties. Natuurlijk hoef je niet te vertellen met welke concrete andere partijen je aan het praten bent. Maar als je verschillende opties tegenover elkaar wil afwegen verdient het wel de voorkeur transparant te zijn over de timing van andere selectieprocedures.

And last but not least… Je kan alle voor- en nadelen netjes op een rijtje zetten, je kan verschillende opties tegenover elkaar afzetten, je kan loonpakketten vergelijken,… maar vergeet vooral één ding niet: het moet “klikken” en “kriebelen”! We wensen elk van jullie alvast heel veel succes!

Dieter Honoré

General Manager Legal Forces

Adolphe Maxlaan 30/1 1000 Brussel info@legalforces.be www.legalforces.be

18


Evitez les clichés

Engagement

Il va de soi qu’une bonne interview demande une bonne préparation. Lisez donc attentivement la description du poste et collectez des informations sur la structure et l’activité de l’organisation avec laquelle vous allez vous entretenir. Evitez les clichés si l’on vous interroge à propos de votre motivation. Essayez plutôt d’expliquer d’une manière aussi concrète que possible pourquoi cette entreprise en particulier a capté votre intérêt spécifique. Un exemple : 99 % des gens recherchent un aspect international dans leur job. Une telle réponse ne va pas vous permettre de vous distinguer des autres candidats quant à votre motivation...

Il y a aujourd’hui une pénurie de main-d’oeuvre et chacun s’attend à ce que cela perdure au cours des prochaines décennies. En tant que candidat, vous avez donc toujours amplement le choix. Une fois que vous avez fait un choix, on s’attend naturellement à un engagement des deux côtés. Choisir un employeur, c’est opter pour un vrai partenariat.Vous allez contribuer à la croissance de l’organisation et celle-ci va contribuer à votre croissance et à votre développement personnel.

Only diamonds are forever Soyez bien préparé et choisissez une direction déterminée quand vous commencez à solliciter. Mais osez aussi ensuite faire des choix. Certaines personnes se perdent dans trop d’informations ou de possibilités de choix. Parfois, la meilleure manière pour découvrir ce que vous aimeriez faire est tout simplement de vous mettre au travail.

Le pouvoir de votre réseau Ne sous-estimez pas le pouvoir de votre réseau. Le réseau de votre université, LinkedIn, Netlog, Facebook, associations d’anciens élèves… sont de parfaits exemples qui illustrent le pouvoir d’un réseau. Lorsque vous vous trouvez face à un nouveau défi, ils peuvent représenter pour vous une mine d’informations essentielles si vous voulez prendre une décision. Ils peuvent aussi par exemple vous donner des informations concrètes sur ce que vous pouvez avoir comme attentes financières. Vous avez un réseau et il est plus vaste que ce que vous pensez. Utilisez-le ...

It takes two to tango

Practicalities do matter N’oubliez pas que des détails pratiques peuvent également intervenir lorsque l’on fait des choix. Les emboutillages sont un mal épuisant. Ne sous-estimez pas le temps des trajets pour rejoindre votre travail. Osez donc poser franchement une question sur le ‘fameux’ équilibre travail/vie privée si c’est important pour vous,...

Transparence Si vous venez de terminer vos études, vous examinez évidemment différentes options. Et, bien sûr, vous n’avez pas à dire avec quelles autres organisations spécifiques vous êtes en discussion. Mais si vous mettez en balance plusieurs options, il est certainement préférable d’être transparent sur le timing des autres procédures de sélection.

And last but not least… Vous pouvez aligner correctement tous les avantages et les inconvénients, vous pouvez confronter différentes options, vous pouvez comparer des offres salariales, ... mais n’oubliez surtout pas une chose: il faut que le courant passe et que l’idée de ce job vous enthousiasme ! Nous souhaitons d’ores et déjà beaucoup succès à tous !

Un entretien se déroule dans deux directions. Au début de l’entretien, l’initiative viendra naturellement de l’autre. Mais n’hésitez pas, en cours de conversation, à poser vous-même des questions. Des questions ciblées et concrètes laissent toujours une bonne impression. Elles soulignent votre motivation.

Dieter Honoré

General Manager Legal Forces

Boulevard Adolphe Max 30/1 1000 Bruxelles info@legalforces.be www.legalforces.be

19

LEGAL FORCES

A few things to remember…


Directory

20


Gebruikshandleiding voor deze gids Mode d’emploi du guide User guide ID - voir www.lexgo.be/directory pour consulter les mises à jour ID - zie www.lexgo.be/directory voor de updates ID - visit www.lexgo.be/directory for updates

Contactpersoon Personne de contact Contact person

Aantal juristen of advocaten / Aantal personeelsleden Nombre de juristes ou avocats / Nombre d’employés Count lawyer staff / Count non lawyer staff

Functie Fonction Position

Provincies / Gewest Provinces / Regions Area

Lexgo

id: 0000

44/20

John Doe HR Manager chée de St-Job/St-Jobssestwg, 333 1180 Brussel / Bruxelles john.doe@lexgo.be www.lexgo.be +32 (0) 2 808 13 46

Brussels, xxx xxx, xxx • Litigation • Criminal • Public • Commercial/Corporate/ Economic • Social/Work • Civil • Tax • I.P. / I.T. • Other Juridische hoofdgebieden Zie de uitleg van de categoriën op keerzijde

Gegevens Coordonnées Details

Matières juridiques principales pratiquées Voir à ce sujet l’explication de la classification au verso Main practice areas See page 24 for practice categories

21


NL

Classificatiesysteem van de rechtstakken De classificatie van de rechtstakken is gebaseerd op de UTU® thesaurus (www.universelethesaurus.be) van het eerste niveau die werd ontwikkeld door een comité bestaande uit juridische uitgevers, vakmensen en universiteiten. U vindt hieronder de voornaamste takken op onderliggend niveau:

Publiek recht Administratief, milieu, nationaliteit, vreemdelingen, …

Burgerlijk recht Familiaal, verbintenissen, aansprakelijkheids, verzekeringen, , vastgoed & huur, notariaat, …

Gerechtelijk recht Bevoegdheid, arbitrage, rechterlijke organisatie, …

Ondernemings-, Handels-, Economisch recht Vennootschappen, ondernemingen, handelszaak, mededinging, …

Fiscaal recht Inkomstbelasting, B.T.W., douane en accijzen, …

Straf recht Misdrijven, wegverkeer, militair recht, politie, …

Sociaal recht Arbeid, europees sociaal recht, gehandicapten, …

I.T./I.P. Intellectuele rechten, informatica recht, …

Andere gebieden Grensoverschrijdend recht, mensenrechten, europees recht, …

22


FR

Système de classification des matières juridiques utilisé sur LexGo La classification des matières est basée sur le thésaurus UTU® (www.thesaurusuniversel.be) de premier niveau, développé par un comité composé d’éditeurs juridiques, de praticiens et d’universités. Vous trouverez ci-dessous les principales correspondances de sous niveaux :

Droit public et droit administratif Droit public, droit administratif, droit de l’environnement, droit de la nationalité, droit des étrangers, …

Droit civil Droit familial, droit des contrats, droit de la responsabilité, droit international privé, droit des assurances, droit immobilier, droit immobilier et bail, droit du notariat, droit des régimes matrimoniaux, droit des successions et libéralités, …

Droit judiciaire Droit judiciaire, droit judiciaire international, …

Droit des Sociétés/Droit commercial/Droit économique Droit des sociétés, droit commercial, droit financier, pratiques du commerce, droit de la consommation, …

Droit Fiscal Impôts, taxes, droits d’enregistrement, …

Droit pénal Droit pénal, droit militaire, roulage, …

Droit social Droit du travail, droit de la sécurité sociale, …

I.T./I.P. Propriété intellectuelle, droit de l’informatique, droit de l’Internet, …

Autre Droits de l’homme, droit européen, droit international, …

23


EN

Practices classification system Based on UTU® thesaurus (www.thesaurusuniversel.be) (first level) developed by editors and universities. Hereunder the matching with sub levels :

Public Law Public, administrative, environment, nationality, foreign, …

Civil Law Family, contracts, responsibility, international private, insurance, real estate, bailiff, marriage, succession, donations, …

Litigation Litigation, international litigation, …

Corporate/Commercial/Economic Law Corporate, financial, economic, consumer, …

Tax Law All tax, …

Criminal law Criminal, military, …

Social/Work law Social, work, …

I.T./I.P Intellectual property, information technology, telecoms, …

Other Human rights, EU law, international law, …

24


ALTIUS is an independent Belgian law firm that provides a broad range of legal services to Belgian and multinational companies as well as to financial institutions. ALTIUS works for various industry sectors in both international and Belgian transactions and acts as day-to-day lawyer for Belgian companies and the Belgian subsidiaries of numerous multinationals. ALTIUS offers practical solutions to your day-to-day business problems. ALTIUS currently numbers around 55 professional lawyers (including 12 partners).

For further information, please contact: ALTIUS Carine Van Regenmortel Tour & Taxis building Havenlaan 86C B.414 Avenue du Port • B-1000 Brussels T +32 2 426 14 14 • F +32 2 426 20 30 carine.vanregenmortel@altius.com • www.altius.com


Next year’s issue will even be a bigger hit! Don’t miss that unique opportunity, pre-order now : directory@lexgo.be


26


Law Firms

Law Firms Vous trouverez ci-après une liste de cabinets d’avocats. Pour faciliter vos recherches, un index par matière juridique pratiquée ou par région/province est disponible à la fin de cet ouvrage.

Hieronder vindt u een lijst van advocatenkantoren. Om uw opzoekingen makkelijker te maken vindt u achteraan deze gids een index per juridisch gebied of per gewest/provincie.

27


28


id: 904

13/ NA

Patricia Leers

Antwerpen

Vlaamse Kaai 76 2000 Antwerpen p.leers@a-law.eu www.a-law.eu

Criminal - Public - Corporate/Commercial/Economic - Civil - Tax - Other

+32 (0) 3 232 68 88

AdLex

id: 905

18/4

Veerle Daenen

Oost-Vlaanderen

Grotestraat 122 3600 Genk veerle.daenen@adlex.be www.adlex.be

Corporate/Commercial/Economic - Social/Work - Civil - Tax - I.P./I.T.

+32 (0) 89 32 23 00

Advocatenkantoor Elfri De Neve Elfri De Neve Stationsstraat 29- B 9700 Oudenaarde elfri.deneve@telenet.be www.elfri.be

+32 (0) 5 531 86 47

id: 5232

NA/NA Oost-Vlaanderen

Corporate/Commercial/Economic - Civil - Tax - I.P./I.T.

Advocatenkantoor Petitat Jean-Baptiste Petitat Sportstraat 49 8310 St-Kruis Brugge advocatenkantoor.petitat@skynet.be www.petitat.be

+32 (0) 50 37 37 70

id: 934

13/3 West-Vlaanderen

Corporate/Commercial/Economic - Civil

Advocatenkantoor Th. Lauwers Wendy Thys Palepelstraat 29 9830 Sint-Martens-Latem info@lauwers-law.be www.lauwers-law.be

+32 (0) 9 324 15 50

id: 6468

NA/NA West-Vlaanderen

Tax 29

LAW FIRMS

A-Law


At Allen & Overy, we believe that how you work is just as important as what you achieve. Naturally we are looking for first-class legal expertise and sharp, incisive thinking - but we are also looking for people who see things differently. Ours is an organisation that thrives on the eclectic mix of personalities, backgrounds and opinions our people bring with them. It makes for an exciting and stimulating place to work and an innovative, original and highly effective offering for our clients. Our world-leading legal solutions are developed and supported by over 5500 people in 21 countries. Could you be one of them?

Summer Internship Each year we host some 30 law students for a one-month summer internship during the months of July, August or September in our offices in Brussels and Antwerp. We not only provide you with a variety of assignments to learn from, we also give you a flavour of life at the office, organise a proper induction and give you opportunities to network while you are here.

Traineeship To sustain its growth, Allen & Overy Belgium offers traineeships in a dynamic and challenging work environment and the opportunity to be a part of a leading international law firm.Duringyourtraineeshiptheemphasiswillbeondevelopingyourtechnicalknowledge and professional skills under the guidance of senior lawyers.

To apply for a traineeship (ref. WE005) or summer internship in 2009 (ref. WE0127), please submit your CV through careers.allenovery.com.

For further information contact ValĂŠrie De Baerdemaeker HR Administrator +32 2 780 23 03 or visit our website www.allenovery.com.


Valcke Philip Gulden Vlieslaan 16 8000 Brugge philip.valcke@advoxa.be www.advoxa.be

+32 (0) 50 33 30 82

id: 7800

10/ NA West-Vlaanderen

Corporate/Commercial/Economic - Civil

Allen & Overy ValĂŠrie De Baerdemaeker HR Administrator Avenue de Tervueren 268 A 1150 Brussels

id: 128

120/100 Brussels , Antwerpen

careers.allenovery.com

02 780 23 03

Litigation - Public - Corporate/Commercial/Economic - Social/Work - Tax - I.P./I.T.

Altius Carine Van Regenmortel Managing Partner Tour & TAxis, Havenlaan 86 c B 414 1000 Brussels carine.vanregenmortel@altius.com www.altius.com

+32 (0) 2 426 14 14

id: 61

55/19 Brussels , Antwerpen

Litigation - Public - Corporate/Commercial/Economic - Social/Work - Civil - I.P./I.T.

Ambos advocaten Peter Van de Vijver Alfred Coolsstraat 2 - 4 2020 Antwerp peter.vandevijver@amboslaw.be www.amboslaw.be

+32 (0) 9 266 13 40

id: 19244

11/2 Antwerpen , Oost-Vlaanderen

Litigation - Public - Corporate/Commercial/Economic - Social/Work - Civil - I.P./I.T. - Other

Arnold & Porter LLP Luc Gyselen Recruitment 11, Rue des Colonies 1000 Bruxelles luc.gyselen@aporter.com www.arnoldporter.com

+32 (0) 2 517 66 00

id: 1196

10/5 Brussels

Corporate/Commercial/Economic - Other 31

LAW FIRMS

Advoxa


LAW FIRMS

Ashurst

id: 3235

35/20

Carl Menytjens

Brussels

Avenue Louise 489 1050 Bruxelles carl.meyntjens@ashurst.com www.ashurst.com

Corporate/Commercial/Economic - Other

+32 (0) 2 626 19 00

Astrea

id: 6187

35/10

Marc Van looveren

Brussels , Antwerpen

Roderveldlaan 3 2600 Antwerpen info@astrealaw.be www.astrealaw.be

+32 (0) 3 287 11 11

Criminal - Public - Corporate/Commercial/Economic - Social/Work - Civil - I.P./I.T.

Avocat Poelaert

id: 7804

2/ NA

David Poelaert

Namur

Rue de Bruxelles, 102 5000 Namur contact@avocatpoelaert.be www.avocatpoelaert.be

Criminal - Civil

+32 (0) 81 23 08 22

Avocats 4v

id: 7740

9/ NA

Van melkebeke Peter

Oost-Vlaanderen

Einestraat 22 9700 Audenarde info@4v.be www.4v.be

Criminal - Corporate/Commercial/Economic - Social/ Work - Civil - Tax - I.P./I.T.

+32 (0) 55 30 29 50

Avocats Dessard

id: 6183

5/ NA

Johanne Ligot

Liège

Rue Denis Lecocq, 35 4031 Liège sec@dessard.be www.dessard.be

Public - Corporate/Commercial/Economic - I.P./I.T.

+32 (0) 4 230 57 80 32


Benny backx Campus Blairon 427 2300 Turnhout b.backx@backx-law.be www.backx-law.be

id: 7491

1/ NA Antwerpen

+32 (0) 14 71 11 87

Criminal - Corporate/Commercial/Economic - Civil

Baelde & D’hont

id: 7815

Baelde Guy Brugsesteenweg 82 - 84 8460 Oudenburg guy.baelde@bdlaw.be www.bdlaw.be

+32 (0) 59 25 09 94

4/2 West-Vlaanderen

Public - Corporate/Commercial/Economic - Social/ Work - Civil - Tax

Baker & McKenzie

id: 2356

Catherine Mast

77/55

Recruitment and Professional Development Manager

Brussels , Antwerpen

Louizalaan 149 Avenue Louise 1050 Brussels catherine.mast@bakernet.com www.bakernet.com

+32 (0) 2 639 36 11

Litigation - Public - Corporate/Commercial/Economic - Social/Work - Civil - Tax - I.P./I.T. - Other

Belexa advocaten Beele Stefaan President KennedyPark 26A 8500 Kortrijk stefaan.beele@belexa.be www.belexa.be

+32 (0) 56 25 46 49

id: 7821

16/ NA West-Vlaanderen

Corporate/Commercial/Economic - Social/Work

Belgavoka Geoffroy Lemaire Winston Churchillaan 51 1180 Brussel glemaire@avocats-ldl.be www.belgavoka.be

+32 (0) 2 340 62 00

id: 6198

31/1 Brussels

Criminal - Corporate/Commercial/Economic - Social/ Work - Civil - Tax 33

LAW FIRMS

Backx Advocatenkantoor


LAW FIRMS

Berwin Leighton Paisner LLP

id: 5993

11/6

Alexandra Le jeune

Brussels

Square de Meeûs 38-40 1000 Brussels alexandra.lejeune@blplaw.com www.blplaw.com

Litigation - Social/Work - Civil - Tax - Other +32 (0) 2 792 20 11

Betty buggenhoudt & Partners

id: 7845

NA/NA

Buggenhoudt Betty

Oost-Vlaanderen

Drapstraat 155 9810 Nazareth advocaat@buggenhoudt.be www.buggenhoudt.be

Social/Work - Civil - I.P./I.T.

+32 (0) 9 245 13 10

Billiet & Co

id: 6195

10/ NA

Filip Van dievoet

Brussels

Avenue Louise 146 1050 Brussels filip.vandievoet@billiet-co.be www.billiet-co.com

Corporate/Commercial/Economic - Other

+32 (0) 2 643 33 01

Bird & Bird

id: 7781

27/18

Ann De Wever Recruitment

Brussels

Avenue d’Auderghem 22-28 1040 Brussels ann.de.wever@twobirds.com www.twobirds.com

Corporate/Commercial/Economic - Tax - I.P./I.T. - Other +32 (0) 2 282 60 00

Blanmailland & Partners

id: 8436

9/ NA

France Blanmailland

Brussels

Rue des Palais, 154 1030 Brussels france.blanmailland@blanmailland. be www.blanmailland.be

Corporate/Commercial/Economic - Social/Work - Other

+32 (0) 2 247 84 10 34


Thomas Josette Chaussée de La Hulpe 150 1170 Bruxelles j.thomas@bdcg.be www.bdcg.be

+32 (0) 2 676 18 04

12/ NA Brussels

Criminal - Corporate/Commercial/Economic - Social/ Work - Civil - Tax - I.P./I.T.

Boplaw Avocats Olivier Lambert Rue Grafé, 5 5000 Namur lambert@boplaw.be www.boplaw.be

+32 (0) 81 23 05 02

id: 7670

10/6 Namur

Litigation - Corporate/Commercial/Economic - Social/ Work - Civil

Bourguignon Duquesne Georges Clarenne Picard Clarenne Brigitte Rue Victor Libert, 8 6900 Marche-en-famenne bourgavocats@skynet.be www.bourgavocats.be

+32 (0) 84 31 20 15

Office Manager Square de Meeûs, 40 1000 Bruxelles pascalemarx@bredinprat.com www.bredinprat.com

+32 (0) 2 639 27 10

Hainaut

Criminal - Corporate/Commercial/Economic - Social/ Work - Civil - Tax - Other id: 6456

7/2 Brussels

Litigation - Corporate/Commercial/Economic - Other

Bruno Gysels Bruno Gysels Avenue des Cattleyas, 3/1 1150 Bruxelles avocat@avocat-gysels.be www.avocat-gysels.be

+32 (0) 78 15 15 85

id: 7623

5/3

Bredin Prat Pascale Marx

id: 7653

id: 7663

1/ NA Brussels

Criminal - Civil 35

LAW FIRMS

Blitz-De Callatay-Goldschmidt & Associés


LAW FIRMS

Bruno Schoenaerts

id: 8068

4/2

Bruno Schoenaerts

Antwerpen

Amerikalei 31 2000 Antwerpen b.schoenaerts@advocaat.be www.schoenaerts.com

Corporate/Commercial/Economic - Social/Work - Civil - Tax - I.P./I.T.

+32 (0) 3 238 80 70

Buysse -Van Caekenberghe

id: 7847

2/ NA

Buysse Peggy

Oost-Vlaanderen

Dendermondsesteenweg 23A 9300 Aalst buysse.peggy@telenet.be www.bvc-law.be

Civil

+32 (0) 53 71 03 51

Byvoet

id: 7674

NA/NA

Byvoet Thierry

Limburg

Leopoldplein 25/1 3500 Hasselt info@byvoet-law.be www.byvoet.be

Corporate/Commercial/Economic - Social/Work - Civil - I.P./I.T.

+32 (0) 11 22 37 10

Cairn Legal

id: 898

11/4

Pascale Delvaux de fenffe

Brussels

ChaussĂŠe de la Hulpe 177 1105 Bruxelles pdf@cairnlegal.be www.cairnlegal.be

+32 (0) 2 787 70 70

Corporate/Commercial/Economic - Social/Work - Civil - Tax

Callens

id: 917

7/2

Stefaan Callens

Brussels

Tervurenlaan 40 1040 Brussel stefaan.callens@callens-law.be www.callens-law.be

+32 (0) 2 743 09 11

Public - Civil - Other 36


Kristof Uytterhoeven Karmelietenstraat 10 2600 Antwerpen k.uytterhoeven@legaloffice.be www.legaloffice.be

+32 (0) 3 448 49 92

id: 6797

13/5 Antwerpen

Corporate/Commercial/Economic - I.P./I.T.

Calvin & Warny Henri Calvin Avenue Louise 486 1050 Bruxelles henri@calvin-warny.com www.calvin-warny.com

+32 (0) 2 648 99 44

id: 7661

2/ NA Brussels

Criminal - Public - Corporate/Commercial/Economic - Civil - Tax

Cayron Cayron Guy Hellebeekstraat 6 1850 Grimbergen info@advocatencayron.be www.advocatencayron.be

+32 (0) 2 270 04 91

id: 7798

NA/NA West-Vlaanderen

Corporate/Commercial/Economic - Civil

Celes FrĂŠdĂŠric Gosselin Rue de Clairvaux, 40 1348 Louvain-la-neuve frederic.gosselin@celes.be www.celes.be

+32 (0) 10 24 10 39

id: 6175

17/1 Brussels , Brabant Wallon

Litigation - Public - Corporate/Commercial/Economic - Social/Work

Celis & Partners Jacques Celis F. Allenstraat 4 3290 Diest jcelis@advocatencelis.be www.advocatencelis.be

+32 (0) 13 55 29 20

id: 910

6/2 Vlaams-Brabant

Litigation - Public - Corporate/Commercial/Economic - Social/Work - Civil - Tax - I.P./I.T. - Other 37

LAW FIRMS

Caluwaerts & Uytterhoeven


LAW FIRMS

Chantal Lenoir

id: 7897

NA/NA

Chantal Lenoir

Hainaut

Place communale 16 6032 Mont-sur-marchienne c.lenoir2@avocat.be www.lenoir-avocat.be

Criminal - Civil

+32 (0) 71 36 48 12

Charlier & Partners

id: 918

5/1

Stefaan Deleus

Antwerpen

Schuttersvest 22 2800 Mechelen deleus@charlier-partners.be www.charlier-partners.be

Litigation - Social/Work - Civil

+32 (0) 15 43 25 70

Claeys & Engels

id: 1346

70/45

Jutta Classen HR Secretary

Brussels , Liège , Antwerpen, Oost-Vlaanderen , WestVlaanderen , Limburg

Boulevard du Souverain, 280 1160 Bruxelles jutta.classen@claeysengels.be www.claeysengels.be

Corporate/Commercial/Economic - Social/Work - Tax

+32 (0) 2 761 46 08

Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP 70/100

Linda Vandevelde Human Resources Manager

Brussels

Rue de la Loi 57 1040 Brussels lvandevelde@cgsh.com www.cgsh.com

Corporate/Commercial/Economic - Social/Work - I.P./I.T.

+32 (0) 2 287 20 00

Clifford Chance

id: 272

50/14

Emily Roos Avenue Louise 65 1050 Brussels emily.roos@cliffordchance.com www.cliffordchance.com

+32 (0) 2 533 59 11

id: 995

Brussels

Public - Corporate/Commercial/Economic - Social/ Work - Civil - Tax 38


Arnaud Van oekel Chaussée de La Hulpe 178 1170 Brussels arnaud.vanoekel@cms-db.com www.cms-db.com

+32 (0) 2 743 69 00

id: 177

71/35 Brussels , Antwerpen

Litigation - Public - Corporate/Commercial/Economic - Social/Work - Civil - Tax - I.P./I.T. - Other

CNTV Benoit Cartuyvels Rue de la Cambre 22 C-D/9 1200 Bruxelles bca@cntv-law.be www.cntv-law.be

+32 (0) 2 761 07 25

id: 17901

NA/NA Brussels

Corporate/Commercial/Economic - Civil

Concilius Sébastien Milardy Rue Victor Lefèvre 46 1030 Bruxelles sebastien.melardy@concilius.be www.concilius.be

+32 (0) 2 733 68 65

id: 6163

4/1 Brussels

Corporate/Commercial/Economic

Contrast Anitka Sanders Belgicastraat 1 1930 Zaventem anitka.sanders@contrast-law.be www.contrast-law.be

+32 (0) 2 275 00 75

id: 6410

9/2 Vlaams-Brabant

Corporate/Commercial/Economic - Other

Corbeel Thierry Corbeel Place des Peintres 9 1348 Louvain-la-Neuve thc@corbeel.be www.corbeel.be

+32 (0) 10 45 73 73

id: 6165

3/ NA Brabant Wallon

Corporate/Commercial/Economic 39

LAW FIRMS

CMS - DeBacker


LAW FIRMS

Corneille Bastjaens

id: 6173

4/1

Corneille Bastjaens

Liège

Boulevard Avroy 69/71 4000 Liège info@avocat-bastjaens.be www.bastjaens.be

Litigation - Corporate/Commercial/Economic

+32 (0) 4 252 95 72

Cornelissen Advocaten

id: 7849

NA/NA

Cornelissen Arnold

Oost-Vlaanderen

Langerbrugstraat 13-16A 9940 Evergem info@cornelissen-advocaten.be www.cornelissen-advocaten.be

Corporate/Commercial/Economic - Social/Work - Civil

+32 (0) 9 253 04 60

Crowell & Moring

id: 1193

19/ NA

Emmanuel Gybels

Brussels

71, Rue Royale 1000 Brussels egybels@crowell.com www.crowell.com

Corporate/Commercial/Economic - Social/Work - Civil - Tax - Other

+32 (0) 2 282 40 82

Cruyplants Eloy Wagemans & Partners 30/ NA

Maurice Eloy

Brussels , Liège , Antwerpen

Rue Defacqzstraat 78 1060 Bruxelles info@cew-law.be www.cew-law.be

+32 (0) 2 534 20 20

id: 7826

Criminal - Corporate/Commercial/Economic - Social/ Work - Civil - Tax - I.P./I.T.

d’ATH & Associés

id: 7581

9/2

Daniel d’ATH

Brussels

Avenue de la Toison d’Or 74/16 1060 Saint-gilles lawfirm@dath.be www.dath.be

Criminal - Corporate/Commercial/Economic - Social/ Work - Civil - Tax

+32 (0) 2 537 71 86 40


LAW FIRMS

d’Hondt De Caritat & partners

id: 17964

10/ NA

Thierry De moor Partner

Brussels

G.Brugmannplein, 12/1 1050 Bruxelles tdm@dhondt-decaritat.be www.dhdc.be

Criminal - Corporate/Commercial/Economic - Social/ Work - Civil

+32 (0) 2 345 19 92

Dal & Veldekens

id: 6186

27/12

François Collon

Brussels

Avenue Louise 81 1050 Bruxelles fco@dalvel.com www.dalveldekens.com

Litigation - Corporate/Commercial/Economic - Social/ Work - Civil - Tax - I.P./I.T. - Other

+32 (0) 2 627 10 20

DBB Law

id: 180

43/10

Véronique Demolin

Brussels , Hainaut

46 avenue des Arts 1000 Bruxelles vdemolin@dbblaw.eu www.dbblaw.eu

Litigation - Corporate/Commercial/Economic - Social/ Work - Civil - I.P./I.T.

+32 (0) 2 213 14 50

DCH

id: 7853

13/ NA

Alex Tallon

Brussels

Avenue Louise 283/21 1050 Bruxelles law@dch.eu www.dch.eu

Corporate/Commercial/Economic - Social/Work

+32 (0) 2 639 26 26

De Backer & Bastin

id: 3295

6/2

Marie-Anne Bastin Rue Blanche, 15 1050 Bruxelles marie-anne.bastin@debacker-bastin.com www.dsavocats.com

+32 (0) 2 374 57 77

Brussels , Other

Litigation - Corporate/Commercial/Economic - Social/ Work - Other 42


Koen De Bock Eedstraat 31 9810 Eke koen.debock@dbblaw.be www.dbblaw.be

+32 (0) 9 241 80 30

id: 8695

10/3 Oost-Vlaanderen

Corporate/Commercial/Economic - Social/Work - Civil - I.P./I.T.

De Roo-Neven Verbeek & Rens Frank De roo Michiel Jansplein 25 3920 Lommel frank.deroo@deroonevenverbeek.be www.deroonevenverbeek.be

+32 (0) 11 55 02 20

id: 911

9/2 Limburg

Litigation - Public - Corporate/Commercial/Economic - Social/Work - Civil - Tax

De Rouck & Partners Roland De Rouck Leopoldlaan 17 9400 Ninove info@derouckenpartners.com www.derouckenpartners.com

+32 (0) 54 33 12 58

id: 7857

NA/NA Oost-Vlaanderen

Criminal - Public - Civil - Tax - I.P./I.T.

De Schrijver Van de Gehuchte Messiaen Dirk Van de gehuchte Senior partner Baarledorpstraat 93 9031 Gent dirk.vandegehuchte@vocaten.be www.vocaten.be

+32 (0) 9 224 44 28

18/6 Oost-Vlaanderen

Litigation - Public - Corporate/Commercial/Economic - Social/Work - Civil - I.P./I.T. - Other

Dear & Krzewinski Christophe Krzewinski AllĂŠe de Clerclande 3 1340 Ottignies Louvain-la-Neuve ck@krz-law.com www.krz-law.com

+32 (0) 10 41 71 92

id: 899

id: 6161

3/1 Brabant Wallon

Corporate/Commercial/Economic 43

LAW FIRMS

De Bock & BaluwĂŠ


LAW FIRMS

Dechert LLP

id: 457

14/5

An Vanderleyden

Brussels

480 Avenue Louise 1050 Brussels an.vanderleyden@dechert.com www.dechert.com

Corporate/Commercial/Economic - Other

+32 (0) 2 535 54 11

Declerck Leterme Partners

id: 924

23/8

Laurette Zwaenepoel

West-Vlaanderen

Kortrijksesteenweg 387 8530 Harelbeke laurette.zwaenepoel@dlpa.be www.dlpa.be

Corporate/Commercial/Economic - Social/Work - Civil

+32 (0) 56 26 81 81

Defenso

id: 6178

18/8

Olivier D’aout

Liège

Rue de Joie, 56 4000 Liège o.daout@skynet.be www.defenso.be

Litigation - Criminal - Public - Corporate/Commercial/Economic - Civil - Tax - Other

+32 (0) 4 252 74 29

Defraigne & Associés

id: 7688

4/ NA

Christine Defraigne

Liège

Avenue Blonden, 13 4000 Liège c.defraigne@avocat.be www.defraigneassocies.be

Litigation - Criminal - Corporate/Commercial/ Economic - Social/Work - Civil - Tax

+32 (0) 4 254 16 10

Dehaese & Dehaese

id: 7587

NA/NA

Dehaese Johan

Limburg

Luikersteenweg 187 3500 Hasselt info@dehaese.be www.dehaese.be

Public - Corporate/Commercial/Economic - Civil - Tax

+32 (0) 11 28 18 81 44


Isabelle Collard Avenue de Stalingrad 52 1000 Bruxelles i.collard@dehin.be www.dehin.be

+32 (0) 2 743 23 27

id: 6176

11/2 Brussels , Liège

I.P./I.T.

Delacroix-Partners Tom Compernolle Avenue Boileau 2 1040 Bruxelles t.compernolle@delacroix-partners.be www.delacroix-partners.be

+32 (0) 2 736 99 14

id: 6184

13/ NA Brussels

Criminal - Corporate/Commercial/Economic - Social/ Work - Civil - Tax

Demine & AssociĂŠs Louis Demine Boulevard Alfred de Fontaine 17 6000 Charleroi ld@demine.info www.demine.com

+32 (0) 71 20 17 00

id: 6158

14/7 Hainaut

Corporate/Commercial/Economic - Social/Work - Civil - I.P./I.T.

Denyn Pinoy & Partners Jeroen Pinoy Oudemanstraat 25 1840 Londerzeel jeroen@denyn-pinoy.be www.denyn-pinoy.be

+32 (0) 52 30 82 77

id: 923

4/1 Brussels , Antwerpen

Litigation - Criminal - Public - Corporate/Commercial/Economic - Social/Work - Civil - Tax - I.P./I.T. - Other

Desdalex Marc Delannoye Amerikalei 122 2000 Antwerpen info@desdalex.be www.desdalex.be

+32 (0) 3 248 40 30

id: 926

11/7 Antwerpen

Corporate/Commercial/Economic - Civil 45

LAW FIRMS

Dehin & Associes


LAW FIRMS

Dewallens & partners Filip Dewallens Bondgenotenlaan 138 3000 Leuven filip.dewallens@dewallens-partners. be www.dewallens-partners.be

+32 (0) 16 29 28 05

id: 8522

15/7 Vlaams-Brabant

Litigation - Corporate/Commercial/Economic - Tax

Dewey & Leboeuf Hilde Peeters Arts/Lux Building Rue du Luxemburgstraat 14A 1000 Brussels hpeeters@llgm.com www.llgm.com

+32 (0) 2 227 09 00

id: 3318

6/2 Brussels

Corporate/Commercial/Economic

Dewit Law Office Bernard Dewit Place Albert Leemans 20 1050 Bruxelles dewit@dewitlawoffice.be www.dewitlawoffice.be

+32 (0) 2 343 13 60

id: 8066

10/5 Brussels

Litigation - Corporate/Commercial/Economic - Social/ Work - Civil

Dewolf & Partners DorothĂŠe Cardon 2 Place du Champ de Mars 1050 Bruxelles dorothee.cardon@dewolf-law.be www.dewolf-law.be

+32 (0) 2 289 64 64

id: 190

30/8 Brussels

Corporate/Commercial/Economic - Social/Work - Civil - Tax - I.P./I.T.

Didier de Buisseret De buisseret Didier Rue du Prince Royal, 85 1050 Bruxelles d.debuisseret@wery.com www.avocat-debuisseret.be

+32 (0) 2 501 61 29

id: 7575

NA/NA Brussels

Corporate/Commercial/Economic - Civil 46


Steven Boeynaems Advocaat Vennoot 50 av Louise 1050 Bruxelles steven@dilaw.be www.dilaw.be

+32 (0) 2 534 69 29

id: 184

15/5 Brussels , Antwerpen

Litigation - Criminal - Public - Corporate/Commercial/Economic - Social/Work - Civil - Tax - I.P./I.T. - Other

DLA Piper LLP Patrick Van Eecke Louizalaan 106 1050 Brussels belgiumcareers@dlapiper.com www.dlapiper.com

+32 (0)2 500 16 30

id: 182

101/ NA Brussels

Litigation - Public - Corporate/Commercial/Economic - Social/Work - Civil - Tax - I.P./I.T. - Other

DLM Marie-Françoise Dubuffet Avenue Louise, 149/22 1050 Bruxelles marie.francoise.dubuffet@dlm-law. com www.dlm-law.com

+32 (0) 2 534 50 98

id: 410

12/6 Brussels

Litigation - Public - Corporate/Commercial/Economic - Social/Work - I.P./I.T.

Doutrelepont & Associés Frédéric Dechamps Rue de la Source 68 1060 Bruxelles f.dechamps@doutrelepont.be www.doutrelepont.be

id: 223

5/2 Brussels

Corporate/Commercial/Economic - I.P./I.T. - Other +32 (0) 2 548 97 70

DVClex Deger Michel Boulevard Frère Orban, 9 4000 Liège info@dvclex.be www.dvclex.be

+32 [0] 4 221 79 79

id: 7617

NA/NA Liège

Corporate/Commercial/Economic - Social/Work - Civil 47

LAW FIRMS

Dilaw


Rue Auguste De Boeck 54 1140 Brussel l.camerman@elegis.be www.elegis.be

+32 (0) 2 240 15 20

86/20 Brussels , Liège , Namur

Public - Corporate/Commercial/Economic - Social/ Work - Civil - Tax - I.P./I.T.

Elie Van Acker Elie Van acker Brugsesteenweg 318 9000 Gent elie.van.acker@skynet.be www.elie.be

+32 (0) 9 226 83 82

id: 7860

2/1 West-Vlaanderen

Litigation - Criminal - Corporate/Commercial/Economic - Civil - Tax - Other

Erik Van Gerven Erik Van Gerven Dorp-West 73 9080 Lochristi advocatenkantoor@van-gerven.be www.van-gerven.be

+32 (0) 9 355 10 06

id: 7720

NA/NA Oost-Vlaanderen

Criminal - Public - Social/Work - Civil

Erwin Govarts Erwin Govarts Terveldestraat 3 3720 Kortessem info@govarts.be www.govarts.be

+32 (0) 11 37 15 11

id: 7862

NA/NA Limburg

Criminal - Public - Civil

Eubelius Gisela Van den kerchove Recruitment Louizalaan 99 1050 Bruxelles gisela.vandenkerchove@eubelius. com www.eubelius.com

+32 (0) 2 543 31 00

id: 181

100/40 Brussels , Antwerpen , Oost-Vlaanderen

Litigation - Criminal - Corporate/Commercial/Economic - Social/Work - Civil - Tax - Other 49

visit www.lexgo.be/directory for updates

Lieve Camerman

id: 1433

LAW FIRMS

Elegis


LAW FIRMS

Eurothemis

id: 7464

16/ NA

Pierre Paulus de Chatelet

Brussels

Avenue Winston Churchill, 149 1180 Bruxelles pierre.paulusdechatelet@eurothemis.be www.eurothemis.be

Corporate/Commercial/Economic - Civil

+32 (0) 2 349 11 10

Exelia

id: 429

14/5

Jean-Marc Wolter

Brussels

Avenue de la Couronne, 340 1050 Bruxelles jean.marc.wolter@exelia.be www.exelia.be

+32 (0) 2 645 05 80

Public - Corporate/Commercial/Economic - Social/ Work - Civil

Faber Inter

id: 6181

7/2

Michel Forges

Brussels

Drève des Renards 4-6 1180 Bruxelles info@faberinter.be www.faberinter.be

Corporate/Commercial/Economic - Social/Work - Civil - Tax

+32 (0) 2 639 63 69

Field Fischer Waterhouse

id: 6385

36/23

Eric Cusas

Brussels

Boulevard Louis Schmidt, 29 1040 Brussels eric.cusas@ffw.com www.ffw.com

Litigation - Criminal - I.P./I.T. - Other

+32 (0) 2 742 70 00

Firket, Brandenberg, Crahay, Pichault

id: 6193

27/15

Pierre Pichault

Liège

Rue Louvrex 55-57 4000 Liège pierre.pichault@firketassocies.be www.firketassocies.be

Litigation - Corporate/Commercial/Economic - Social/ Work - Civil - Tax

+32 (0) 4 220 03 03 50


Koen Fissette Bosstraat 197 3500 Hasselt info@advocatenfissette.be www.advocatenfissette.be

+32 (0) 11 22 50 19

id: 913

2/1 Limburg

Corporate/Commercial/Economic - Civil

Five Legal SĂŠbastien Ledure Avenue Louise, 475 1050 Bruxelles sebastien.ledure@fivelegal.com www.fivelegal.com

+32 (0) 2 640 55 55

id: 7750

5/ NA Brussels

Criminal - Corporate/Commercial/Economic - Social/ Work - Civil - Other

Flamey-advocaten Flamey Peter Jan Van Rijswijcklaan 16 2018 Anvers peter.flamey@flamey-advocaten.be www.flamey-advocaten.be

+32 (0) 3 257 33 16

id: 8072

4/ NA Antwerpen

Public

Foley & Lardner LLP Sophie Lignier Avenue Louise 480 1000 Brussels slignier@foley.com www.foley.com

+32 (0) 2 787 97 00

id: 3301

8/2 Brussels

Corporate/Commercial/Economic - Tax

Freshfields Britta Loxham Place du Champ de Mars 5 1050 Brussels britta.loxham@freshfields.com www.freshfields.com

+32 (0) 2 504 71 66

id: 185

68/ NA Brussels

Litigation - Public - Civil - Tax - I.P./I.T. 51

LAW FIRMS

Fissette+Fissette


LAW FIRMS

Gadisseur & Breugelmans

id: 7659

NA/NA

Gadisseur Marc

Antwerpen

Ringlaan 117 2170 Merksem marc.gadisseur@gt-lawoffice.be www.gadisseur.be

Criminal - Corporate/Commercial/Economic - Social/ Work - Civil - I.P./I.T.

+32 (0) 3 646 67 35

Geradin Société d’Avocats

id: 6194

14/5

Frédéric Ledain

Brussels , Liège , Hainaut

Avenue Blonden 11 4000 Liège f.ledain@geradin-law.be www.geradin.be

Public - Corporate/Commercial/Economic - Social/ Work - Civil - Tax

+32 (0) 4 229 87 40

Gérard & Associés-Vennoten

id: 7590

NA/NA

Michel Mahieu

Brussels

523, Avenue Louise 1050 Bruxelles mmahieu@gerard.be www.gerard.be

Criminal - Public - Social/Work

+32 (0) 2 646 06 52

Gevaco

id: 7495

19/12

Cyriel Coomans

Limburg

Scheigoorstraat, 5 3580 Beringen cyriel.coomans@gevaco.be www.gevaco.be

+32 (0) 11 42 53 00

Corporate/Commercial/Economic - Social/Work - Civil - Tax

Gibson, Dunn & Crutcher LLP

id: 3305

5/2

Valérie Roussilhes Director of European Operations

Brussels

Avenue Louise 480 1050 Brussels pr_resumes@gibsondunn.com www.gibsondunn.com

Corporate/Commercial/Economic - I.P./I.T.

+32 (0) 2 554 70 00 52


Bernard Glaude Avenue Molière, 11 1190 Bruxelles info@glaude-office.be www.glaude-office.be

+32 (0) 2 645 17 70

id: 18089

4/2 Brussels

Corporate/Commercial/Economic - Social/Work - Civil - Tax

Gobert Advocaten Gobert Stefaan Kortrijksesteenweg 1125 9051 Sint-Denijs-Westrem stefaan.gobert@iustitia.be www.justitia.be

+32 (0) 9 221 22 63

id: 7595

10/ NA Vlaams-Brabant

Criminal - Corporate/Commercial/Economic - Social/ Work - Tax - I.P./I.T.

Goossens Sebreghts Jacqman Myriam Van Laer Mechelsesteenweg 27 2018 Antwerpen info@gsj.be www.gsj.be

+32 (0) 3 232 50 60

id: 17969

34/13 Antwerpen

Litigation - Criminal - Public - Corporate/Commercial/Economic - Social/Work - Civil - I.P./I.T.

Gribomont & Magerotte Gilbert Gribomont Le Puits du Bois, 3 Lahérie 6840 Neufchâteau g.gribomont@gribomont-magerotte. be www.gribomont-magerotte.be

+32 (0) 61 27 50 00

id: 7668

NA/NA Luxembourg

Corporate/Commercial/Economic - Social/Work - Civil

Hammonds Konstantinos Adamantopoulos Avenue Louise 250 1050 Brussels konstantinos.adamantopoulos@ hammonds.com www.hammonds.com

+32 (0) 2 627 76 76

id: 7864

NA/NA Brussels

Public - Corporate/Commercial/Economic - Social/ Work - I.P./I.T. 53

LAW FIRMS

Glaude cabinet d’Avocats


LAW FIRMS

Hanotiau & Van Den Berg

id: 17971

13/ NA

Christine De cocker HR

Brussels

T Tower (9ème étage) 480 Avenue Louise · B9 1050 Bruxelles christine.decocker@hvdb.com www.hvdb.com

Criminal - Public - Corporate/Commercial/Economic - I.P./I.T. - Other

+32 (0) 2 290 39 00

Haumont-Scholasse & Partners

id: 1449

25/10

Sylvie Robert

Brussels

Avenue Louise, 480 1050 Bruxelles hspmail@hsp.be www.hsp.be

Public - Corporate/Commercial/Economic - Other

+32 (0) 10 45 46 00

Hoffmann Partners

id: 365

6/3

Elisabeth Hoffmann Managing Attorney

Brussels

Avenue Louise 385 1050 Brussels ehoffmann@hoffmann-partners.com www.hoffmann-partners.com

Corporate/Commercial/Economic

+32 (0) 2 648 09 70

Hogan & Hartson

id: 1919

NA/NA

Harold Henckaerts

Brussels

26 rue de l’Industrie 1040 Brussels hhenckaerts@hhlaw.com www.hhlaw.com

I.P./I.T.

+32 (0) 2 505 09 11

Honore-gits

id: 7866

NA/NA

Honoré Rik

West-Vlaanderen

Pres. Kennedypark 4A 8500 Kortrijk rik.honore@honore-gits.be www.honore-gits.be

Criminal - Corporate/Commercial/Economic - Civil

+32 (0) 56 22 29 01 54


Schuttersvest 4-8 2800 Mechelen johan.timmermans@iniureconstans. be www.iniureconstans.be

+32 (0) 15 44 06 60

NA/NA Antwerpen

Criminal - Public - Corporate/Commercial/Economic - Civil - Tax - I.P./I.T.

Jan D’Hulster Jan D’hulster Heilig-Hartlaan 26 8400 Oostende jan.dhulster@telenet.bej www.jandhulster.be

+32 (0) 59 70 96 32

id: 7881

NA/NA West-Vlaanderen

Social/Work - Civil

Janson Baugniet Gisèle Stepanian Partner Chaussée de La Hulpe/Ter Hulpsesteenweg, 187 1170 Brussels info@janson.be www.janson.be

+32 (0) 2 675 30 30

id: 179

61/27 Brussels

Litigation - Criminal - Public - Corporate/Commercial/Economic - Social/Work - Civil - Tax - Other

Janssens & Associés Sophie Coonen Rue de la Procession, 25 1400 Nivelles ce@avocatsjanssens.be www.avocatsjanssens.be

+32 (0) 6 789 39 39

id: 7629

20/ NA Brabant Wallon

Criminal - Corporate/Commercial/Economic - Social/ Work - Tax

Jones Day Isabelle Conradt Recruiting assistant Boulevard Brand Whitlocklaan 165 1200 Brussels iconradt@jonesday.com www.jonesday.com

+32 (0) 2 645 15 33

id: 3315

36/25 Brussels

Corporate/Commercial/Economic - Social/Work - Civil - Tax - I.P./I.T. - Other 55

visit www.lexgo.be/directory for updates

Timmermans Johan

id: 7876

LAW FIRMS

Iniureconstans


Rue du Gouvernement 40 7000 Mons bruno.waegenaere@scarlet.be www.jurisconsulte.be

+32 (0) 67 56 12 13

7/ NA Brabant Wallon , Hainaut

Criminal - Corporate/Commercial/Economic - Civil

Keirsmaekers Annelies Keirsmaekers Stationsstraat, 125 2860 Sint-katelijne-waver annelies@keirsmaekers.com www.keirsmaekers.com

+32 (0) 15 31 13 21

id: 7888

3/ NA Antwerpen

Corporate/Commercial/Economic - Civil

Koan Sarah Goosse Office Manager Bld. du Souverain-Vorstlaan, 100 1070 Bruxelles - Brussel sg@koan.be www.koan.be

+32 (0) 2 566 90 00

id: 8163

35/12 Brussels

Criminal - Corporate/Commercial/Economic - Social/ Work - Tax - I.P./I.T. - Other

L.in.K Antoine Leroy Place A. Leemans, 6 1050 Brussels a.leroy@linklaw.be www.linklaw.be

+32 (0) 2 533 10 84

id: 1122

5/1 Brussels

Litigation - Criminal - Corporate/Commercial/Economic - Civil

Laga Tim Baart Partner Pegasus Park Berkenlaan 8a 1831 Diegem tbaart@laga.be www.laga.be

+32 (2) 800 71 22

id: 289

96/22 Brussels , Vlaams-Brabant

Corporate/Commercial/Economic - Social/Work - Civil - Tax - I.P./I.T. 57

visit www.lexgo.be/directory for updates

Bruno Waegenaere

id: 8050

LAW FIRMS

Jurisconsulte


LAW FIRMS

Lebacq, Buyens & De Meester

id: 6302

4/ NA

Tom De meester

Antwerpen

Mechelsesteenweg 12 2000 Antwerpen demeester@lbdm.be www.lbdm.be

Criminal - Corporate/Commercial/Economic - Social/ Work - Civil

+32 (0) 3 233 05 80

Lebeau & Humblet

id: 6202

3/5

Pierre Humblet

Liège

Rue Charles Magnette 2C 4000 Liège pierrehumblet@lebeauhumblet.com www.lebeauhumblet.com

Civil

+32 (0) 4 222 27 63

Lexeco

id: 7546

12/5

Van Passel Marc

Antwerpen

Frankrijklei 146 2000 Antwerpen advocaten@lexeco.be www.lexeco.be

Public - Corporate/Commercial/Economic - Civil I.P./I.T. - Other

+32 (0) 3 233 76 55

Libaers & Berquin

id: 5910

4/1

Peter Libaers

Antwerpen

Godefriduskaai, 20C 2000 Antwerpen business@libaers-berquin.be www.libaers-berquin.be

Corporate/Commercial/Economic

+32 (0) 3 213 08 50

Liedekerke Wolters Waelbroeck Kirkpatrick 130/70

Catherine Hubin HR Legal Manager

Brussels

3 Boulevard de l’Empereur 1000 Bruxelles recruitment@liedekerke-law.be www.liedekerke-law.be

+32 (0) 2 551 15 06

id: 1008

Corporate/Commercial/Economic - Social/Work - Civil 58


GaÍlle O’Kelly de Galway Brederodestraat 13 1000 Brussels gokellyd@linklaters.com www.linklaters.com/careers

+32 (0) 2 501 90 22

id: 113

NA/NA Brussels , Antwerpen

Litigation - Criminal - Public - Corporate/Commercial/ Economic - Social/Work - Civil - Tax - I.P./I.T. - Other

Louise Lawyers Christophe Boeraeve Av. Brugmann, 183 1190 Bruxelles cboeraeve@louiselawyers.be www.louiselawyers.be

+32 (0) 2 643 11 00

id: 225

12/3 Brussels

Corporate/Commercial/Economic - Social/Work - Tax

Loyens & Loeff Delphine Guiot Neerveldstraat 101-103 1200 Brussel delphine.guiot@loyensloeff.com www.loyensloeff.com

+32 (0) 2 773 23 54

id: 7806

117/61 Brussels , Antwerpen , Other

Litigation - Public - Corporate/Commercial/Economic - Social/Work - Civil - Tax - Other

Lydian Patrick Franssens Operations Manager Tour & Taxis - Havenlaan 86C 1000 Brussels patrick.franssens@lydian.be www.lydian.be

+32 (0) 2 787 90 42

id: 6396

55/20 Brussels

Public - Corporate/Commercial/Economic - Social/ Work - Civil - Tax - I.P./I.T.

Machtelings Ludo machtelings Grotenbergestraat 19 9620 Zottegem machtelings@myonline.be www.machtelings.be

+32 (0) 9 360 76 39

id: 7489

4/1 Oost-Vlaanderen

Corporate/Commercial/Economic - Civil 59

LAW FIRMS

Linklaters LLP


LAW FIRMS

Marlex

id: 1015

10/4

Marc D’hoore

West-Vlaanderen

Dirk Martensstraat 23 8200 Brugge advocatenkantoor@marlex.be www.marlex.be

Corporate/Commercial/Economic

+32 (0) 50 83 20 38

Matray Matray & Hallet

id: 171

24/8

Valkenborg

Brussels , Liège , Antwerpen

Rue des Fories, 2 4020 Liège valkenborg@matray.be www.matray.be

Corporate/Commercial/Economic - Civil - Tax

+32 (0) 4 252 70 68

Mattijs - Voet & Co

id: 915

19/10

Joris Mattijs

Antwerpen

Donk 54 2500 Lier joris.mattijs@advocatenkantoormattijs.be www.advocatenkantoor-mattijs.be

Corporate/Commercial/Economic - Civil

+32 (0) 3 488 46 66

Maxius

id: 7901

14/3

Smeyers Hans

Vlaams-Brabant

Ambachtenlaan, 6 3001 Leuven hans.smeyers@maxius.be www.maxius.be

Litigation - Criminal - Corporate/Commercial/Economic - Social/Work - Civil

+32 (0) 16 40 07 17

Mayer Brown International LLP

id: 169

30/9

Mieke Vandewynckele

Brussels

Kunstlaan 52 1000 Brussels mvandewynckele@mayerbrown.com www.mayerbrown.com

Corporate/Commercial/Economic - Other

+32 (0) 2 502 55 17 60


Pascal Staquet Chée de Charleroi, 144/2 1060 Bruxelles p.staquet@avocat.be www.mayerus-staquet.be

+32 (0) 2 250 39 19

id: 7466

2/1

LAW FIRMS

Mayerus & Staquet Brussels

Civil

Subscribe to our free newsletter and receive every week fresh jobs and news : www.lexgo.be/newsletter

Mc Dermott Will & Emery

Rue Père Eudore Devroye 245 1150 Brussels yvirvilis@europe.mwe.com www.mwe.com

+32 (0) 2 282 35 25

19/8 Brussels

Corporate/Commercial/Economic

McGuireWoods LLP Bénédicte Raevens Avenue Louise, 250 1050 Brussels braevens@mcguirewoods.com www.mcguirewoods.com

+32 (0) 2 629 42 11

id: 6192

15/5 Brussels , Other

Litigation - Corporate/Commercial/Economic - Social/ Work - Civil - I.P./I.T. - Other

MCW Yves Van wallendael Avenue de Broqueville 116 1200 Bruxelles y.vanwallendael@mcw.be www.mcw.be

+32 (0) 2 777 00 00

id: 897

21/9 Brussels

Corporate/Commercial/Economic - Civil - Tax 61

visit www.lexgo.be/directory for updates

Yannis Virilis

id: 974


LAW FIRMS

Meritius

id: 1436

41/ NA

Marlène Leroy

Brussels , Namur , Hainaut , Antwerpen , West-Vlaanderen , Other

Avenue Georges Henri, 431 1200 Bruxelles marlene.leroy@meritius.be www.meritius.be

Corporate/Commercial/Economic - I.P./I.T.

+32 (0) 2 735 91 56

Miller, Bolle, Bertouille & Partners

id: 3672

18/5

Michel j. Bolle

Brussels

Avenue Louise 283 1050 Brussels bolle@mbplaw.be www.millerlaw.be

Corporate/Commercial/Economic - Social/Work - Civil - Tax

+32 (0) 2 640 44 00

Miveco

id: 930

6/2

Anne Meylaers

Limburg

Vreyshorring 21 3920 Lommel meylaers@miveco.be www.miveco.be

Corporate/Commercial/Economic - Social/Work - Civil

+32 (0) 11 54 00 07

Monard - D’Hulst

id: 3755

108/48

Dirk Van de Gehuchte

Brussels , West-Vlaanderen , Limburg

Baarledorpstraat 93 9031 Gent dvdg@vocaten.be www.vocaten.be

Litigation - Criminal - Public - Corporate/Commercial/Economic - Social/Work - Civil - Tax - I.P./I.T. - Other

+32 (0) 9 224 44 28

Morrison & Foerster

id: 3257

6/2

Rony p. Gerrits

Brussels , Other

Avenue Molière 262 1180 Brussels rgerrits@mofo.com www.mofo.com

Corporate/Commercial/Economic - Tax - Other

+32 (0) 2 340 73 68 62


Nathalie Van Gheluwe Strandlaan 295 8670 Koksijde info@advocate-van-gheluwe.be www.advocaat-van-gheluwe.be

+32 (0) 58 52 20 67

id: 7746

NA/NA West-Vlaanderen

Civil

NautaDutilh Anne Dewilde HR Manager Terhulpsesteenweg 177 1170 Brussels anne.dewilde@nautadutilh.com www.nautadutilh.com

+32 (0) 2 566 80 00

id: 1190

75/45 Brussels

Litigation - Public - Corporate/Commercial/Economic - Social/Work - Civil - Tax - I.P./I.T. - Other

O’Connor and Company Bernard O’connor Rue de Spa 30 1000 Brussels oconnor@oconnor.be www.oconnor.be

+32 (0) 2 285 46 85

id: 7838

NA/NA Brussels

Corporate/Commercial/Economic - I.P./I.T.

O’Melveny & Myers LLP Riccardo Celli Managing Partner Blue Tower Avenue Louise 326 1050 Brussels rcelli@omm.com www.omm.com

+32 (0) 2 642 41 00

id: 3310

10/4 Brussels

Corporate/Commercial/Economic - Other

Olislaegers & De Creus cvba Frank Roose Avenue Louise 240 1050 Brussels froose@odc-steptoe.be www.odc-steptoe.be

+32 (0) 2 626 05 00

id: 19213

NA/NA Brussels

Litigation - Corporate/Commercial/Economic - Other 63

LAW FIRMS

Nathalie Van Gheluwe


LAW FIRMS

Opdebeeck & De Groote

id: 7871

NA/NA

Ingrid Opdebeeck

Other

Groot-BrittanniĂŤlaan 10 9000 Gent ingrid.opdebeeck@ingridopdebeeck. be www.ingridopdebeeck.be

Criminal - Public - Social/Work - Civil

+32 (0) 9 233 67 14

Parmentier & Couvreur

id: 7685

NA/NA

Couvreur Caroline

West-Vlaanderen

Fr. Rooseveltlaan 64 8790 Waregem caroline_couvreur@telenet.be www.pc-advocaten.be

Corporate/Commercial/Economic - Civil - I.P./I.T.

+32 (0) 56 32 30 97

Pauwelsadvocaten

id: 7909

6/2

Laeveren Filip

Antwerpen

Broekstraat 4 2220 Heist-op-den-Berg advoc.d.pauwels@skynet.be www.pauwelsadvocaten.be

Social/Work - Civil - Tax - I.P./I.T.

+32 (0) 15 24 08 80

Peeters & Partner Advocaten

id: 7911

NA/NA

Peeters Luc

Antwerpen

Frankrijklei 93 2000 Antwerpen l.peeters@peeters-partnerslaw.be www.peeters-partnerslaw.be

Criminal - Public - Civil - Tax

+32 (0) 3 226 80 80

PHD law (Philippe Declercq avocats advocaten)

id: 7585

7/4

Philippe Declercq

Brussels

Avenue Louise 89 1050 Bruxelles phd@phdlaw.com www.phdlaw.com

Litigation - Corporate/Commercial/Economic - Social/ Work - Civil - I.P./I.T.

+32 (0) 2 539 06 56 64


Isabelle Goes Avenue Louise, 240 1050 Brussels igoes@philippe-law.com www.philippe-law.com

+32 (0) 2 600 52 00

id: 6430

40/15 Brussels , Liège , Hainaut , Grand Duchy of Luxembourg , France

Litigation - Criminal - Public - Corporate/Commercial/Economic - Social/Work - Civil - Tax - I.P./I.T.

Piron & Mineur Piron jacques Rue des déportés 82 4800 Verviers avocats@piron-mineur-law.be www.piron-mineur-law.be

+32 (0) 87 22 54 36

id: 7579

NA/NA Liège

Public - Corporate/Commercial/Economic - Social/ Work - Civil - Tax

Polet Michel Polet Avenue de la Colombie 10 boîte 7 1000 Bruxelles michel.polet@polet-law.be www.polet-law.be

+32 (0) 2 213 44 90

id: 935

2/1 Brussels

Litigation - Corporate/Commercial/Economic - Civil

Ponet & De Vleeschauwer Ponet Frans Van Putlei 9 2018 Antwerpen ponet@ponet-law.be www.ponet-law.be

+32 (0) 3 248 48 40

id: 7915

NA/NA Antwerpen

Criminal - Corporate/Commercial/Economic - Social/ Work - Civil - Tax - I.P./I.T.

Portalis Nathalie Tison Bld Audent 15 6000 Charleroi nt@portalis.eu www.portalis.eu

+32 (0) 71 31 41 43

id: 1098

12/3 Hainaut

Public - Corporate/Commercial/Economic - Social/ Work - Civil - Tax 65

LAW FIRMS

Philippe & Partners


LAW FIRMS

Praxislaw

id: 6179

24/4

Luc De caevel

Brussels

Chaussée de Waterloo 412F 1050 Bruxelles ldecaevel@praxislaw.eu www.praxislaw.be

Public - Corporate/Commercial/Economic

+32 (0) 2 340 17 33

Proesmans & Henry

id: 6199

7/3

Jean Proesmans Avocat, Co-fondateur

Namur

Rue de la pavée, 7 5101 Namur jean.proesmans@proesavo.com www.proesavo.com

Corporate/Commercial/Economic - Social/Work - Tax - I.P./I.T.

+32 (0) 81 72 16 30

Ramquet Pricken Sonnet Lemmens

id: 7672

NA/NA

Ramquet Pierre

Liège

Ilot Saint-Michel Place Verte 13 4000 Liège pierre.ramquet@ramquet-pricken.be www.ramquet-pricken.be

Criminal - Public - Corporate/Commercial/Economic - Social/Work - Civil - Tax - I.P./I.T.

+32 (0) 4 252 46 90

Rathmes avocats

id: 7573

NA/NA

Jean Rathmes

Liège

Boulevard de la Sauvenière 67 4000 Liège rathmesavocats@skynet.be www.avocats-rathmes.be

Criminal - Corporate/Commercial/Economic - Social/ Work - Tax

+32 (0) 4 221 02 35

Rawlings Giles

id: 6154

12/ NA

Bruno van Haelst

Brussels

Boulevard de Waterloo 34 1000 Brussels bvh@thielemans-law.be www.thielemans-law.be

Litigation - Criminal - Corporate/Commercial/Economic - Social/Work - Civil - Tax - Other

+32 (0) 2 427 40 11 66


J-m Raxhon Rue du Palais 58 4800 Verviers t.delobel@raxhon-delobel.be www.raxhon-delobel.be

+32 (0) 87 22 45 33

id: 7678

NA/NA Liège

Corporate/Commercial/Economic - Social/Work - Tax

Reyns Advocaten Ivan Reyns Grote Baan 68 9120 Beveren ir@reyns-advocaten.com www.reyns-advocaten.com

+32 (0) 3 750 94 50

id: 7917

2/8 Oost-Vlaanderen

Criminal - Public - Corporate/Commercial/Economic - Civil - Tax - I.P./I.T.

Riquier Derwa Sluse & Associés Eric Riquier Avenue Louise 32 1050 Brussels riquier@iuris.be www.iuris.be

+32 (0) 2 503 36 10

id: 6152

12/ NA Brussels

Corporate/Commercial/Economic - Social/Work - Civil - I.P./I.T. - Other

Scheppens en Partners Rik Demeyer Cordoeanierstraat 17 8000 Brugge rik.demeyer@schepens-partners.be www.schepens-partners.be

+32 (0) 50 34 86 44

id: 936

10/2 West-Vlaanderen

Corporate/Commercial/Economic - Social/Work - Civil

Schillewaert & Gathoye Avocats Pierre Schillewaert Avenue Ferdinand Nicolay 18 A 4970 Stavelot p.schillewaert@avocat.be www.sg-avocats.be

+32 (0) 80 86 31 35

id: 6168

3/1 Liège

Criminal - Corporate/Commercial/Economic - Civil - Tax 67

LAW FIRMS

Raxhon-Delobel


LAW FIRMS

Schroeder-avocats

id: 7571

NA/NA

Schroeder Francis

Liège

Rue des Augustins 26 4000 Liège schroeder@schroeder-avocats.be www.schroeder-avocats.be

Corporate/Commercial/Economic - Social/Work - Civil - Tax

+32 (0) 4 223 58 38

Simmons & Simmons

id: 2972

NA/NA

Monique Blondin

Brussels

Avenue Louise 149 b.16 1050 Brussels monique.blondin@ simmons-simmons.com www.simmons-simmons.com

Public - Corporate/Commercial/Economic - Tax I.P./I.T. - Other

+32 (0) 2 542 09 60

Simont Braun

id: 1710

50/25

Vanessa Marquette Avocat

Brussels

Avenue Louise, 149/20 1050 Bruxelles vanessa.marquette@simontbraun.be www.simontbraun.be

+32 (0) 2 533 17 34

Litigation - Criminal - Public - Corporate/Commercial/ Economic - Social/Work - Civil - Tax - I.P./I.T. - Other

Slaughter And May

id: 7841

NA/NA

John Boyce

Brussels

Square de Meeüs 40 1000 Bruxelles john.boyce@slaughterandmay.com www.slaughterandmay.com

I.P. / I.T. - Tax - Corporate/Commercial/Economic Social/Work - Civil - Other

+32 (0) 2 737 94 11

Société d’Avocats Paul Muylaert 10/6

Laurence Muylaert Responsable de la communication

Brussels

Rue Defacqz 73 1060 Saint-gilles laurence.muylaert@paulmuylaert.be www.paulmuylaert.be

+32 (0) 2 344 12 64

id: 7273

Civil 68


Anthony Van der Hauwaert Avenue Lloyd George, 7 1050 Brussels avanderhauwaert@ssd.com www.ssd.com

+32.(0) 2 627 11 00

id: 2978

10/8 Brussels , Other

Corporate/Commercial/Economic

Stappers, Eliarts & Thiers Advocaten Andy Matthijs Vlaamse Kaai 54-57 2000 Antwerpen andy.matthijs@stappers-law.be www.stappers-law.be

+32 (0) 3 260 68 88

13/ NA Antwerpen

Corporate/Commercial/Economic - Social/Work

Stibbe Peter Kessels Human Resources Manager Loksumstraat, 25 1000 Brussels peter.kessels@stibbe.com www.stibbe.com

+32 (0) 2 533 53 74

id: 111

135/92 Brussels , Other

Litigation - Public - Corporate/Commercial/Economic - Social/Work - Civil - Tax - I.P./I.T.

Storme-law Storme Marcel Coupure 5 9000 Gent m.storme@storme-law.be www.storme-law.be

+32 (0) 9 224 34 99

id: 7551

NA/NA Oost Vlanderen

Criminal - Civil

Taylor Wessing Andrea Iber Rue du Tr么ne 4 1000 Brussels a.iber@taylorwessing.com www.taylorwessing.com

+32 (0) 2 289 60 60

id: 6299

id: 3859

10/3 Brussels

Corporate/Commercial/Economic 69

LAW FIRMS

Squire, Sanders & Dempsey LLP


LAW FIRMS

Thelius

id: 6182

8/3

Claire Fagnart

Brussels

Avenue Louise, 120 1050 Bruxelles cfagnart@thelius.be www.thelius.be

Corporate/Commercial/Economic - Civil

+32 (0) 2 790 42 42

Thompson Hine

id: 1048

5/3

Ludo Deklerck

Brussels , Other

Louizalaan, 375 1050 Brussels ludo.deklerck@thompsonhine.com www.thompsonhine.com

Corporate/Commercial/Economic - Social/Work - I.P./I.T.

+32 (0) 2 626 32 80

Tiberghien

id: 1052

53/24

Danny Stas Managing Partner

Brussels

Havenlaan 86 C/419 1000 Brussels danny.stas@tiberghien.com www.tiberghien.com

Civil - Tax

+32 (0) 2 773 40 00

Tossens & Prioux

id: 200

15/4

Jean-François Tossens

Brussels

Avenue Winston Churchill 237 1180 Bruxelles jf.tossens@tossens-prioux.be www.tossens-prioux.be

Corporate/Commercial/Economic - Civil - Tax

+32 (0) 2 627 00 90

Toussaint Cabinet d’Avocats

id: 7615

NA/NA

Toussaint Charles

Hainaut

Boulevard J. Tirou 24/12 6000 Charleroi c.t@avocats-toussaint.be www.toussaint-avocats.be

Litigation - Public - Civil

+32 (0) 71 31 51 43 70


Ingrid Tremmery-Paret Bedrijfsleider Ieperstraat 116 8930 Menen law.partners@tremmery.be www.tremmery.be

+32 (0) 56 51 20 62

id: 7921

8/4 West-Vlaanderen

Litigation - Criminal - Corporate/Commercial/Economic - Civil - Tax

Truyens Advocaten Wim De Cuyper Vijfstraten 57 9100 Sint-Niklaas advocatenkantoor.truyens@advocaat.be www.truyensadvocaten.be

+32 (0) 3 777 27 27

id: 7923

14/7 Oost-Vlaanderen

Criminal - Public - Corporate/Commercial/Economic - Social/Work - Civil

UGGC & associés Jean-Nicolas Goossens Avenue Albert Elisabeth, 46 1200 Brussels jngoossens@uggc-law.be www.uggc-law.be

+32 (0) 2 736 66 14

id: 6155

10/ NA Brussels

Corporate/Commercial/Economic - Social/Work - Civil - Tax - I.P./I.T. - Other

Ulys Etienne Wéry 224, avenue de la Couronne 1050 Bruxelles etienne.wery@ulys.net www.ulys.net

+32 (0) 2 340 88 10

id: 2945

11/3 Brussels , Other

I.P./I.T.

Uyttendaele-Gerard & associés Gérard Uyttendaele Rue de la Source 68 1060 Bruxelles secretariat@uyttendaele-gerard.be www.uyttendaele-gerard.be

+32 (0) 2 548 97 90

id: 6171

17/7 Brussels

Litigation - Criminal - Public - Corporate/Commercial/Economic - Social/Work - Civil 71

LAW FIRMS

Tremmery


LAW FIRMS

Van Bael and Bellis

id: 3757

60/15

Catherine Longval

Brussels

Avenue Louise 165 Louizalaan 1050 Brussels clongval@vanbaelbellis.com www.vanbaelbellis.com

Corporate/Commercial/Economic - Social/Work

+32 (0) 2 647 73 50

van Cutsem Wittamer Marnef & Partners

id: 2981

27/6

Pierre Beyens

Brussels

Avenue Louise 137/1 1050 Brussels legal@vancutsem.be www.vancutsem.be

Corporate/Commercial/Economic - Social/Work - Civil - Tax

+32 (0) 2 543 02 00

Van Daele, Detournay, Schamps & Associés

id: 7676

NA/NA

Van daele Edward

Hainaut

Drève Gustave Fache N°3 7700 Mouscron edward.vandaele@ejavocats.be www.vbvd.be

Criminal - Corporate/Commercial/Economic - Civil - Tax - I.P./I.T.

+32 (0) 56 85 58 00

Van de Vijver Van Clemen

id: 1055

14/4

Peter Van de vijver

Antwerpen , West-Vlaanderen

Alfred Coolsstraat 2 - 4 2020 Antwerpen peter.vandevijver@vdvc.be www.vdvc.be

Public - Corporate/Commercial/Economic - Social/ Work - Other

+32 (0) 9 266 13 40

Van Doosselaere Advocaten

id: 17978

17/ NA

Guy Van Dooselaere

Antwerpen

Lange Gasthuisstraat 27 2000 Antwerpen info@vandoosselaere.com www.vandoosselaere.com

Criminal - Corporate/Commercial/Economic - Social/ Work - Civil - Tax - I.P./I.T. - Other

+32 (0) 3 286 76 60 72


Van huffelen Marc Heidedreef 67 2970 Schilde mvh@van-huffelen.be www.van-huffelen.be

+32 (0) 3 354 30 70

id: 7925

NA/NA Antwerpen

Corporate/Commercial/Economic - Social/Work - Civil - Tax

Van Landuyt & Partners Ines Naudts Noorderlaan 30 1731 Zellik ines.naudts@vlv-law.be www.vlv-law.be

+32 (0) 2 466 65 21

id: 902

25/6 Vlaams-Brabant

Corporate/Commercial/Economic - Social/Work - Civil - Tax - I.P./I.T.

Van Poucke De Meyer & Mertens Filip Mertens Coupure 373 9000 Gent filip.mertens@vpdmm.be www.vpdmm.be

+32 (0) 9 223 32 13

id: 914

8/2 Oost-Vlaanderen

Litigation - Criminal - Corporate/Commercial/Economic - Civil

Van Reepinghen Benrard Van reepinghen Avenue Molière 276 1180 Bruxelles bv@vanreepinghen.com www.vanreepinghen.com

+32 (0) 2 340 72 91

id: 7577

NA/NA Brussels

Corporate/Commercial/Economic - Civil

Vanden Eynde Legal Johan Vanden Eynde Gulden Vlieslaan, 77 1060 Brussels / bruxelles jv@vdelegal.be www.vdelegal.be

+32 (0) 2 290 04 00

id: 19217

18/ NA Brussels

Corporate/Commercial/Economic - Civil - Tax I.P./I.T. - Other 73

LAW FIRMS

Van Huffelen & Co


LAW FIRMS

Vanderelst Everaert Witters & Lamal 15/6

Regine Vandemaele

Brussels

Leuvensesteenweg 369 1932 St.-Stevens-Woluwe (Zaventem) regine.vandemaele@vwew-law.be www.vwew.be

Litigation - Corporate/Commercial/Economic - Social/ Work - Civil

+32 (0) 2 725 60 63

vanrompaey-vaes

id: 7928

NA/NA

Van rompaey Tony

Antwerpen

Van Putlei 4 2018 Antwerpen sb015585@skynet.be www.vanrompaey-vaes.be

Criminal - Civil - Tax

+32 (0) 3 281 26 26

VDBN

id: 7682

NA/NA

Van den bossche Nathalie

Brussels

Avenue Brugmann 378 1180 Bruxelles nvandenbossche@vdbn.com www.vdbn.com

Corporate/Commercial/Economic - Civil - I.P./I.T.

+32 (0) 2 346 81 69

Verhaegen Walravens

id: 3077

25/10

Jacques Verhaegen

Brussels

Boondaelsesteenweg, 6 1050 Brussels jverhaegen@verwal.net www.verwal.net

+32 (0) 2 640 96 97

id: 1044

Corporate/Commercial/Economic - Social/Work - Civil - Tax - I.P./I.T.

Vermulst Verhaeghe & Graafsma

id: 7709

NA/NA

Vermulst Edwin

Brussels

Rue P.E. Janson 6 1000 Brussels edwin.vermulst@vvg-law.com www.vvg-law.com

Corporate/Commercial/Economic - Tax

+32 (0) 2 542 07 80 74


Van loo Ward Jan van Rijswijcklaan 164 2020 Antwerpen advocaat.ward.van.loo@skynet.be www.advodirect.com

+32 (0) 3 237 01 03

id: 7711

NA/NA Antwerpen

Litigation - Criminal - Corporate/Commercial/Economic - Social/Work - Civil

Wery Bernard Louveaux Rue Royale, 85 1050 Bruxelles b.louveaux@wery.com www.wery.com

+32 (0) 2 511 64 25

id: 18005

23/ NA Brussels

Public - Social/Work - Civil

White & Case LLP Sylvie Vercheval Rue de la Loi 62 1040 Bruxelles svercheval@whitecase.com www.whitecase.com

+32 (0) 2 219 16 20

id: 3384

37/10 Brussels , Other

Corporate/Commercial/Economic

Willkie Farr & Gallagher LLP Jean-Quentin De Cuyper Partner Avenue Louise, 480 /3b 1050 Bruxelles jdecuyper@wilkie.com www.wilkie.com

+32 (0) 2 290 18 20

id: 18007

9/4 Brussels , Other

Litigation - Corporate/Commercial/Economic

Wilmerhale Frederic Louis Recruiting Partner Bastion Tower Place du Champ de Mars 5 1050 Brussels frederic.louis@wilmerhale.com www.wilmerhale.com

id: 981

35/20 Brussels , Other

Corporate/Commercial/Economic

+32 (0) 2 285 49 00 75

LAW FIRMS

Ward Van Loo


LAW FIRMS

WTT law firm

id: 8883

NA/NA

Robert Wtterwulghe

Brussels

Avenue Orban, 214 1150 Bruxelles robert.wtterwulghe@wttlawfirm.be www.wttlawfirm.be

Corporate/Commercial/Economic - Other +32 (0) 2 779 06 06

Xirius

id: 1408

18/8

Jean-Rodolphe Dirix

Brussels

Avenue Tedesco 7 1160 Auderghem info@xirius.be www.xirius.be

Public - Corporate/Commercial/Economic - Civil - Tax

+32 (0) 2 663 30 60

Yves Losseau

id: 6185

3/ NA

Brigitte Person

Hainaut

Rue Paul Janson 74 6150 Anderlues b@losseau.be www.losseau.be

Criminal - Corporate/Commercial/Economic - Social/ Work - Civil

+32 (0) 71 54 03 89

Zimmermann & Zimmermann

id: 7930

NA/NA

Zimmermann Willy

Limburg

Paul Bellefroidlaan, 12 3500 Hasselt willy.zimmermann@zimmermannlaw.be www.zimmermann-law.be

Criminal - Social/Work - Civil

+32 (0) 11 28 38 19

76


77

LAW FIRMS


Vous trouverez ci-après une liste d’entreprises. Le classement est alphabétique. Des études d’huissiers, études de notaires et organismes publics y sont également référencés. Pour faciliter vos recherches, un index par matières juridiques pratiquées ou par région/province est disponible à la fin de cet ouvrage.

Hieronder vindt u een lijst van ondernemingen. Deze staan alfabetisch gerangschikt. Studies van gerechtsdeurwaarders, studies van notarissen en openbare instellingen staan hier eveneens in vermeld. Om uw opzoekingen makkelijker te maken vindt u achteraan deze gids een index per juridisch gebied of per gewest/provincie.

79

Companies & Others

Companies & Others


80

COMPANIES


Hermeslaan 7 1831 Diegem innovation.be@mmm.com www.3m.be

+32 (0) 2 722 51 11

NA/550 Brussels , Other Vlaams-Brabant

Corporate/Commercial/Economic - Social/Work - Civil - I.P./I.T.

Abasys Francis Derwael 12 rue Sondeville 4680 Oupeye info@abasys.be www.abasys.be

+32 (0) 4 264 96 69

id: 7744

NA/NA Liège

Corporate/Commercial/Economic

ABX Logistics Mélanie Desprets HR Support Rue des Deux Gares 150 1070 Bruxelles desprets@abxlogistics.com www.abxlogistics.com

+32 (0) 2 558 17 91

id: 175

NA/9980 Brussels

Corporate/Commercial/Economic - Social/Work

Accenture Véronique Joubert Rue Royale, 145 1000 Bruxelles veronique.joubert@accenture.com www.accenture.be

+32 (0) 2 226 71 97

id: 322

3/1400 Brussels

Corporate/Commercial/Economic - Social/Work - Civil - Tax - I.P./I.T.

Acerta Griet Mertens Heizel Esplanade PB 65 1020 Bruxelles griet.mertens@acerta.be www.acerta.be

+32 (0) 16 24 99 20

id: 51

NA/NA Brussels , Antwerpen , OostVlaanderen , West-Vlaanderen , Vlaams-Brabant , Limburg

Social/Work 81

visit www.lexgo.be/directory for updates

Romain Verdurmen

id: 1935

COMPANIES

3M Belgium


COMPANIES

Actaris Ana Talpe rue Sainte Marie,5 1080 Bruxelles ana.talpe@actaris.itron.com www.actaris.com

id: 5783

NA/6000 Brussels

Public - Corporate/Commercial/Economic - I.P./I.T.

Adehis

id: 7263

Nathalie Grenson

NA/125 Namur

Rue de Néverlée 12 Parc Industriel de Rhisnes 5020 Temploux nag@cigersoft.be www.ciger.be

Corporate/Commercial/Economic - Social/Work - Civil - I.P./I.T.

+32 (0) 81 55 46 73

Advocaten Zonder Grenzen Francesca Bionotti Chaussée de Haecht 159 1030 Brussels jobs@asf.be www.asf.be

+32 (0) 2 223 36 54

id: 19247

NA/NA Brussels

Criminal - Other

Agoria Carine Hofkens Bd A. Reyers, 80 1030 Bruxelles carine.hofkens@agoria.be www.agoria.be

+32 (0) 2 706 78 59

id: 84

NA/NA Brussels

Social/Work - Tax

AIGS Rachel Garcet Directrice du personnel Rue Saint-lambert 84 4041 Herstal service.personnel@aigs.be www.aigs.be

+32 (0) 4 288 89 89

id: 422

NA/NA Liège

Social/Work - I.P./I.T. 82


Waarloosveld 10 2550 Waarloos eline.van.poeck@alken-maes.com www.alleruimte.be

+32 (0) 15 30 93 64

7/220 Liège , Oost-Vlaanderen , West-Vlaanderen , VlaamsBrabant

Litigation - Corporate/Commercial/Economic

Altran Julien Guerrier HR Business Consultant Avenue de Tervueren 142-144 1150 Brussels jguerrier@altran.be www.altran.be

+32 (0) 2 737 68 11

id: 6801

NA/NA Brussels

Corporate/Commercial/Economic - Social/Work - Civil - I.P./I.T.

Aon Belgium Carine Lomba Directrice Ressources Humaines Avenue Van Nieuwenhuyselaan 2 1160 Brussels carine_lomba@aon.be www.aon.be

+32 (0) 2 730 95 13

id: 662

40/400 Brussels

Corporate/Commercial/Economic - Civil

Ascencio Stéphanie Vanden broecke Avenue Jean Mermoz 1 Bâtiment H 6041 Gosselies stephanie.vandenbroecke@ascencio. be www.ascencio.be

+32 (0) 71 91 95 18

id: 18148

NA/NA Hainaut

Corporate/Commercial/Economic - Civil

Association pharmaceutique belge Françoise Bottriaux Juriste Rue Archimède,11 1000 Bruxelles bottriaux.francoise@mail.apb.be www.apb.be

+32 (0) 2 285 42 00

id: 407

NA/NA Brussels

Social/Work - Other 83

visit www.lexgo.be/directory for updates

Eline Van Poeck

id: 80

COMPANIES

Alken-Maes


COMPANIES

Assuralia

id: 318

Stéphane Nachtergaele

5/80 Brussels

Square de Meeûs, 29 1000 Brussels stephane.nachtergaele@assuralia.be www.assuralia.be

Corporate/Commercial/Economic - Civil

+32 (0) 2 547 57 68

Audi Protection Juridique

id: 7791

Béatrice Schockaert

NA/NA Brussels

Avenue Louise,222 1050 Bruxelles beatrice.schockaert@nateus.be www.audi-protectionjuridique.be

Social/Work

+32 (0) 2 645 73 40

AVCB - VSGB Chantal Matthys Rue d’Arlon 53 1040 Bruxelles chantal.matthys@avcb-vsgb.be www.avcb-vsgb.be

+32 (0) 2 238 51 48

id: 1438

5/24 Brussels

Public - Social/Work - Civil - Tax

Avocats sans Frontières Francesca Boniotti Desk Officer chaussée de Haecht, 159 1030 Brussels jobs@asf.be www.asf.be

+32 (0) 2 223 36 54

id: 1036

NA/NA Brussels

Corporate/Commercial/Economic - Social/Work - Civil - Other

Awex

id: 2552

Christophe Leunen

3/45 Brussels , Liège , Namur , Brabant Wallon , Hainaut , Limburg , Luxembourg

Place Sainctelette 2 1080 Molenbeek-saint-jean c.leunen@awex.be www.awex.be

Public - Corporate/Commercial/Economic - Social/ Work - Civil - Tax

+32 (0) 2 421 82 11 84


Sophie Vandeputte Boulevard du Souverain 25 1170 Bruxelles sophie.vandeputte@axa.be www.axa.be

+32 (0) 2 678 66 24

id: 491

NA/NA Brussels

Corporate/Commercial/Economic - Social/Work - Tax - Other

Axen Maud Romanin Recruitment & Communication Officer Gulledelle 92 1200 Brussel mromanin@axen.info www.axen.be

+32 (0) 2 774 88 21

id: 3045

NA/NA Brussels

Corporate/Commercial/Economic - I.P./I.T.

Bank Degroof Herlinde Bels Nijverheidsstraat, 44 1000 Bruxelles recruitmen@degroof.be www.degroof.be

+32 (0) 2 287 91 40

id: 1315

5/550 Brussels

Corporate/Commercial/Economic - Tax

Bank Delen Jacques Delen Jan Van Rijswijcklaan 184 2020 Antwerpen jacques.delen@delen.be www.delen.be

+32 (0) 3 244 55 66

id: 680

NA/NA Antwerpen

Corporate/Commercial/Economic - Social/Work - Tax - Other

Banksys Patrick Degryse Recruitment ChaussĂŠe de Haecht 1442 1130 Brussels hr@banksys.be www.banksys.com

+32 (0) 2 727 61 11

id: 569

NA/1001 Brussels

Corporate/Commercial/Economic 85

COMPANIES

Axa


COMPANIES

Banque de la Poste - Bank van De Post Franรงoise Gevaerts Juriste Rue des Colonies 56 1000 Bruxelles corporate@bpo.be www.bpo-banking.be

+32 (0) 2 545 64 73

NA/NA Brussels

Public - Corporate/Commercial/Economic - Social/ Work - Civil - Tax - I.P./I.T.

Barco Vincent Berkvens Recruitment & Selection President Kennedypark 35 8500 Kortrijk vincent.berkvens@barco.com www.barco.be

+32 (0) 56 26 26 11

id: 511

5/3800 West-Vlaanderen

Corporate/Commercial/Economic - Tax - I.P./I.T.

Baxter Christine Waegemans Recruitment Chemin de Papignies 17B 7860 Lessines christine_waegemans@baxter.com www.baxter.be

+32 (0) 2 650 17 11

id: 1643

NA/2100 Brussels , Hainaut

Corporate/Commercial/Economic - I.P./I.T.

Bayer Maria Bruni Personeelsverantwoordelijke 143 Avenue Louise 1050 Bruxelles maria.bruni@bayer.be www.bayer.be

+32 (0) 2 535 63 11

id: 585

NA/106000 Brussels , Other

Public - Corporate/Commercial/Economic - Social/ Work - Civil - Other

Beci Olivier Kahn Avenue Louise 500 1050 Brussels / bruxelles cabinetok@skynet.be www.beci.be

+32 (0) 2 648 50 02

id: 637

id: 8697

NA/NA Brussels

Corporate/Commercial/Economic - Social/Work - Civil 86


Lisbeth Jacobs Recruitment & Selection Manager Bekaertstraat 2 8550 Zwevegem recruitment@bekaert.com www.bekaert.jobs

+32 (0) 56 76 61 02

id: 571

NA/20500 West-Vlaanderen

Public - Corporate/Commercial/Economic - Civil - Other

Belfid Parviz Senemari Straatsburgdok Noordkaai 21 2030 Antwerpen p.senemari@belfid.be www.belfid.be

+32 (0) 3 304 04 04

id: 8180

NA/NA Antwerpen

Tax

Belgacom Marie-Louise Verschueren Bouldevard du Roi Albert II, 27 1030 Brussels talent.bf@belgacom.be www.belgacom.com/jobs/

+32 (0) 2 274 04 36

id: 486

NA/17938 Brussels

Corporate/Commercial/Economic - I.P./I.T.

Belgacom Mobile (Proximus) Marie-Louise Verschueren Boulevard du Roi Albert II, 27 1030 Bruxelles talent.bf@belgacom.be www.proximus.be/jobs/

+32 (0) 2 205 40 00

id: 507

NA/NA Brussels

Corporate/Commercial/Economic - I.P./I.T.

Besix Group Laurence Ergo Avenue des CommunautĂŠs 100 1200 Bruxelles lergo@besix.com www.besix.com

+32 (0) 2 402 62 10

id: 1708

NA/12000 Brussels

Public - Corporate/Commercial/Economic - Social/ Work - Civil - Other 87

COMPANIES

Bekaert


Geert Lenaerts Legrandlaan 45 1050 Brussel geert.lenaerts@bibf.be www.ipcf.be

+32 (0) 2 626 03 80

id: 1447

6/16 Brussels

Public - Corporate/Commercial/Economic - Tax

Bockstael Bockstael M.f.j. Arenbergstraat 13 2000 Antwerpen patents@bockstael.be www.bockstael.be

+32 (0) 3 225 00 60

id: 7966

NA/NA Antwerpen

I.P./I.T.

BOIP Arno Rhoder Bordewijklaan 15 2591XR La haye arohder@boip.int www.boip.int

+31 70 34 91 11 1

id: 238

NA/NA Netherlands

I.P./I.T.

BSB Daniel Lorent Recruitment Avenue AthĂŠna 2 1348 Louvain-la-neuve dlo@bsb.com www.bsb.com

id: 18572

NA/NA Brabant Wallon , Grand Duchy of Luxembourg , France

Corporate/Commercial/Economic - Civil - Other

BTC-CTB Tom Stoop Rue Haute 147 1000 Brussels tom.stoop@btcctb.org www.btcctb.org

+32 (0) 2 505 37 15

id: 19332

NA/NA Brussels

Public - Civil 89

COMPANIES

BIBF - IPCF


COMPANIES

BusinessEurope Marie-France Lienard Avenue de Cortenbergh, 168 1000 Brussels mf.lienard@businesseurope.eu www.businesseurope.eu

id: 7066

NA/NA Brussels

Corporate/Commercial/Economic - Other

Cap Gemini Sylvie Erb Bessenveldstraat 19 1831 Diegem sylvie.erb@capgemini.com www.be.capgemini.com

+32 (0) 2 708 11 11

id: 527

NA/NA Brussels

Corporate/Commercial/Economic - Civil

Capco Valerie Nerinckx HR Manager Prins Boudewijnlaan 43 2650 Edegem valerie.nerinckx@capco.com www.capco.com

+32 (0) 3 740 10 00

id: 18218

NA/NA Antwerpen

Corporate/Commercial/Economic

Carrefour Belgium

id: 427

Frédéric Barré

NA/NA

RH Manager

Brussels

Avenue des Olympiades, 20 1140 Evere frederic_barre@carrefour.com www.hypercarrefour.be

Corporate/Commercial/Economic - I.P./I.T. - Other

+32 (0) 2 729 19 77

CBC Caroline Fauconeau Recrutement Grand-Place, 5 1000 Bruxelles jobs@cbc.be www.cbc.be

+32 (0) 2 547 14 82

id: 109

NA/50000 Brussels

Corporate/Commercial/Economic - Tax 90


Marie-Josephe Léonard Congresstraat 12-14 1000 Brussel marie-josephe.leonard@cbfa.be www.cbfa.be

+32 (0) 2 220 52 11

id: 324

NA/NA Brussels

Corporate/Commercial/Economic - Social/Work - Civil - Tax

CBPL-CPVP Jo Baret Rue Haute, 139 1000 Bruxelles contact@cbpl.be www.privacycommission.be

+32 (0) 2 213 85 40

id: 8705

NA/NA Brussels

Civil - I.P./I.T.

CCBE Nadejda Macari 1-5 Avenue de la Joyeuse Entrée 1040 Brussels macari@ccbe.org www.ccbe.org

+32 (0) 2 234 65 10

id: 1824

NA/NA Brussels

Public - Civil - Other

CECLR - CGKR Rika Verlinden Koningingstraat 138 Rue Royale 1000 Brussels rika.verlinden@cntr.be www.diversite.be

+32 (0) 2 212 30 77

id: 8610

NA/95 Brussels

Criminal - Civil - Other

Cei-de meyer Cedric Claus Avenue Antoon van Oss-laan, 1 1120 Brussels c.claus@cei-demeyer.be www.cei-demeyer.be

+32 (0) 2 719 46 06

id: 6424

NA/NA Brussels

Corporate/Commercial/Economic - Social/Work Other 91

COMPANIES

CBFA


COMPANIES

Centea Veronique Kenes Selectieadvisor Mechelsesteenweg 180 2018 Antwerpen vacature@centea.be www.centea.be

+32 (0) 3 247 11 34

id: 415

NA/NA Brussels

Corporate/Commercial/Economic - Social/Work

Centre wallon de Recherches agronomiques Nathalie Robrecht Rue de Liroux, 9 5030 Gembloux robrecht@cra.wallonie.be www.cra.wallonie.be

+32 (0) 81 62 65 55

NA/NA Namur

Corporate/Commercial/Economic - Social/Work - Civil - Other

Chirec Dusanic Marco Rue Edith Cavell 32 1180 Bruxelles marco.dusanic@chirec.be www.chirec.be

+32 (0) 2 389 04 04

id: 18776

NA/NA Brussels , Brabant Wallon

Social/Work - Civil

CIFoP Jean-François Husson Secrétaire général Avenue Général Michel 1B 6000 Charleroi jf.husson@cifop.be www.cifop.be

+32 (0) 71 65 42 60

id: 18890

1/31 Hainaut

Public - Corporate/Commercial/Economic - Social/ Work

Cisco Systems Belgium Nicole Di rupo personnel De Kleetlaan 6 1831 Diegem ndirupo@cisco.com www.cisco.be

0800 94 242

id: 2985

id: 2010

NA/456 Brussels

I.P./I.T. 92


Céline Bodeux Boulevard Général Jacques, 263g 1050 Bruxelles citibank.hr@citi.com www.citibank.be

+32 (0) 2 626 63 32

id: 4870

NA/NA Brussels

Corporate/Commercial/Economic - Other

Colas Belgium Sigrid Vandemeerssche Nestor Martinstraat, 313 1082 Brussel vandemeerssche@colas.be www.colasbelgium.be

+32 (0) 2 482 06 30

id: 4856

NA/1200 Brussels

Corporate/Commercial/Economic - Social/Work

Colipa Danièle Vrankan-Marteaux Director Finance & Administration Avenue Herrmann-Debroux, 15A 1160 Brussels dmarteaux@colipa.be www.colipa.com

+32 (0) 2 227 66 17

id: 19043

2/20 Brussels

Other

Colruyt Leen Struelens Personeelsdienst Edingensesteenweg, 196 1500 Halle leen.struelens@colruyt.be www.colruyt.be

+32 (0) 2 360 10 40

id: 488

10/16100 Brussels , Liège , Namur , Brabant Wallon , Hainaut , Antwerpen , Oost-Vlaanderen , West-Vlaanderen , VlaamsBrabant , Limburg , France Corporate/Commercial/Economic - Social/Work I.P./I.T. - Other

Colt telecom Nathalie Verhaert Rue du Planeur 10 1000 Bruxelles nathalie.verhaert@colt.net www.colt.net

+32 (0) 2 790 16 11

id: 18220

NA/NA Brussels

Corporate/Commercial/Economic - I.P./I.T. 93

COMPANIES

Citibank Belgium


COMPANIES

Commission Communautaire Française Anne Dubus

12/900 Brussels

Rue des Palais, 42 1030 Bruxelles adubus@cocof.irisnet.be www.cocof.irisnet.be

+32 (0) 2 800 83 10

Public - Corporate/Commercial/Economic - Social/ Work - Civil - Tax - Other

Copiepresse

id: 8030

Margaret Boribon

NA/NA Brussels

Boulevard Paepsem 22 boîte 7 1070 Bruxelles margaret.boribon@jfb.be www.copiepresse.be

+32 (0) 2 558 97 80

I.P./I.T.

Cortal Consors

id: 683

Frédéric Sizaire

NA/NA Brussels

Rue Royale 145 1000 Bruxelles frederic.sizaire@cortalconsors.be www.cortalconsors.be

+32 (0) 2 225 19 34

Corporate/Commercial/Economic - Social/Work - Tax - Other

CPH

id: 263

Alain Declercq

1/ NA Brussels

Rue Perdue, 7 7500 Tournai bldge@cph.be www.cph.be

+32 (0) 69 88 14 89

id: 1471

Public - Corporate/Commercial/Economic - Social/ Work - Civil - Tax - Other

Credimo

id: 6902

Martine Lagrou

8/65

Personeelveraantwoordelijke

Vlaams-Brabant

Weversstraat 6-10 1730 Asse martine.lagrou@credimo.be www.credimo.be

Corporate/Commercial/Economic - Social/Work - Civil - Tax

+32 (0) 2 454 10 54 94


Recrutering veraantwoordelijke Bld Sylvain Dupuis,251 1070 Bruxelles f.verriest@credit-agricole.be www.credit-agricole.be

+32 (0) 2 558 71 11

NA/NA Brussels

Corporate/Commercial/Economic - Social/Work - Tax - Other

Cross International nv Caroline Maquestiaux Generaal Wahislaan 17 1030 Brussels caroline.maquestiaux@crossint.eu www.crossint.eu

+32 (0) 2 609 58 70

id: 5941

NA/13 Brussels

Social/Work - Civil

CSID Ingrid Van de wiele Assistante de Direction Rue de Huy, 78 4530 Villers-le-bouillet ivdw@csid.be www.csid.be

+32 (0) 85 84 29 42

id: 8845

NA/NA Liège

I.P./I.T.

CSJ - HRJ CSJ HRJ Avenue Louise 65 1000 Bruxelles info@csj.be www.csj.be

+32 (0) 2 535 16 16

id: 1411

NA/NA Brussels

Litigation - Criminal

Cytec Marie Van In Square Marie Curie, 11 1070 Anderlecht marie.vanin@cytec.com www.cytec.com

+32 (0) 2 560 46 62

id: 1384

2/ NA Brussels

Public - Corporate/Commercial/Economic 95

visit www.lexgo.be/directory for updates

Françoise Verriest

id: 677

COMPANIES

Crédit Agricole


COMPANIES

D’Ieteren

id: 353

Marc De Smackers

NA/NA Brussels

Rue du Mail, 50 1050 Brussels marc.de.smackers@dieteren.be www.dieteren.be

Corporate/Commercial/Economic

+32 (0) 2 536 51 11

D.A.S.

id: 6762

Sandra Melin

30/140 Brussels , Antwerpen

Avenue Lloyd Georgelaan, 6 1000 Brussel hr@das.be www.das.be

Criminal - Corporate/Commercial/Economic - Social/ Work - Civil - Other

+32 (0) 2 645 51 63

Daikin Europe

id: 1844

Olivier Vancappel

6/1500 Brussels , West-Vlaanderen

Zandvoordestraat 300 8400 Oostende hrm@daikineurope.com www.daikineurope.com/jobs

Public - Corporate/Commercial/Economic

+32 (0) 59 55 88 44

Darts-ip

id: 8994

Sophie Pirlot

26/ NA Brussels

Avenue Adolphe LacomblĂŠ 52 1030 Schaerbeek legal@darts-ip.com www.darts-ip.com

I.P./I.T.

+32 (0) 2 733 28 22

Want to check if a profile is updated ? Need more information about a recruiter ?

Visit www.lexgo.be/directory, and just enter the ID number, and find a description of the activities 96


François Toussaint Senior Manager Employment & HR Development Rue Osseghem, 53 1080 Bruxelles ftoussaint@delhaize.be www.delhaize.be

+32 (0) 2 412 21 12

id: 20

25/17500 Brussels , Liège , Namur , Brabant Wallon , Hainaut , Antwerpen , Oost-Vlaanderen , West-Vlaanderen, Vlaams-Brabant , Limburg , Luxembourg , France , Netherlands , Other

Public - Corporate/Commercial/Economic - Social/ Work - Tax

Deloitte

id: 326

Cindy Verset

NA/2000

Berkenlaan 8b 1831 Diegem cverset@deloitte.com www.deloitte.com

Brussels , Liège , Namur , Hainaut , Antwerpen , OostVlaanderen , West-Vlaanderen, Vlaams-Brabant , Limburg

+32 (0) 2 600 60 79

Public - Corporate/Commercial/Economic - Tax I.P./I.T.

Delta Lloyd Bank Corla Goudriaan Recruitment Sterrenkundelaan,23 1210 Brussel corla.goudriaan@dlbank.be www.deltalloydbank.be

+32 (0) 2 229 76 71

id: 4986

4/900 Brussels

Litigation - Criminal - Public - Corporate/Commercial/Economic - Social/Work - Civil - Tax - I.P./I.T. - Other

Deutsche Bank Cathy Raes Human Resources Advisory Avenue Marnixlaan 17 1000 Brussel cathy.raes@db.com www.db.com

+32 (0) 2 551 65 09

id: 581

NA/NA Brussels

Corporate/Commercial/Economic - Social/Work - Tax - Other

Dexia Dominique Lefebvre Recruitment & Mobility Pachecolaan, 44 1000 Brussel dominique.lefebvre@dexia.com www.dexia.be

+32 (0) 2 222 53 59

id: 264

NA/35000 Brussels

Corporate/Commercial/Economic - Civil - Tax 97

COMPANIES

Delhaize Groupe


COMPANIES

DHL Raymond Recruitment personnel Building 720 1931 Brucargo raymond.evens@dhl.com www.dhl.com

+32 (0) 2 752 02 11

id: 1929

NA/8000 Brussels , Other

Public - Corporate/Commercial/Economic - Social/ Work - Civil - Other

Distrigas sa

id: 1836

Monique Feyaerts

7/132

People Development

Brussels

Nijverheidstraat 10 1000 Brussels monique.feyaerts@distri.be www.distrigas.eu

Public - Corporate/Commercial/Economic - Civil - Tax

+32 (0) 2 557 31 78

DKV Els Van de velde HR Manager Bischoffsheimlaan 1-8 1000 Brussel hr@dkv.be www.dkv.be

+32 (0) 2 278 27 49

id: 1183

NA/NA Brussels

Corporate/Commercial/Economic - Social/Work - Civil

Dolmen Jan Bogaert Personnel A. Vaucampslaan 42 1654 Huizingen jan.bogaert@dolmen.be www.dolmen.be

+32 (0) 2 362 55 55

id: 453

NA/NA Brussels

Social/Work - I.P./I.T.

Dragone Degeneffe Philippe Rue de Belle-Vue, 23 7100 La Louviere philippe.degeneffe@dragone.be www.dragone.be

+32 (0) 64 23 76 50

id: 7419

NA/NA Hainaut

Social/Work - I.P./I.T. 98


Lange Nieuwstraat 1 2800 Mechelen info@drc.be www.drc.be

+32 (0) 15 42 26 36

NA/NA Antwerpen

I.P./I.T.

Dredging International Harry Mommens Scheldedijk 30 2070 Zwijndrecht dredging@dredging.com www.dredging.com

+32 (0) 3 250 52 11

id: 2197

NA/NA Antwerpen , Limburg

Public - Civil

Eandis Recrutering en selectie Brusselsesteenweg, 199 9090 Melle eandis.rekrutering@eandis.be www.eandis.be

+32 (0) 9 263 49 44

id: 3767

10/3700 West-Vlaanderen

Public - Corporate/Commercial/Economic - Civil - I.P./I.T.

Easypay Peter Vanmol Nijverheidsstraat, 16 8760 Meulebeke peter.vanmol@easypay.be www.easypay.be

+32 (0) 51 48 69 68

id: 316

10/200 West-Vlaanderen

Social/Work

ECAS A.I.S.B.L. Claire Damilano Legal Officer Rue du Prince Royal, 83 1050 Brussels c.damilano@ecas.org www.ecas-citizens.eu

+32 (0) 2 548 04 90

id: 8706

1/1 Brussels

Social/Work - Civil - Other 99

visit www.lexgo.be/directory for updates

Freddy De Rijck

id: 7859

COMPANIES

DRC


COMPANIES

Editions Casterman Patricia Ntambwe Rue Royale, 132/2 1000 Bruxelles p.ntambwe@casterman.com bd.casterman.com

+32 (0) 2 209 83 11

id: 4137

NA/NA Brussels

Corporate/Commercial/Economic - I.P./I.T.

Electrabel Alfred Becquaert Recruitment Boulevard du RĂŠgent 8 1000 Bruxelles alfred.becquaert@electrabel.com www.electrabel.be

+32 (0) 78 78 20 20

id: 229

NA/14000 Brussels

Public - Corporate/Commercial/Economic - Other

Elia Claire Tomasina Recruteringsveraantwoordelijke Boulevard de l’Empereur 20 1000 Bruxelles claire.tomasina@elia.be www.elia.be

+32 (0) 2 546 70 11

id: 1234

NA/NA Brussels

Public - Corporate/Commercial/Economic

Enghien / Edingen Rita Vanoverbeke Place Pierre Delannoy, 6 7850 Enghien dept-admin@enghien-edingen.be www.enghien-edingen.be

+32 (0) 2 397 08 62

id: 6160

NA/NA Hainaut

Public

Ernst & Young Caroline Brasseur Pegasus Park De Kleetlaan 2 1830 Diegem caroline.brasseur@be.ey.com www.ey.be

+32 (0) 2 774 95 76

id: 1428

320/1400 Brussels

Corporate/Commercial/Economic - Social/Work - Tax 100


Bart Bruggeman HR Manager Noordersingel 19 2140 Antwerpen careers@essent.be www.essent.be

+32 (0) 78 15 79 79

id: 610

NA/12000 Antwerpen

Public - Corporate/Commercial/Economic - Social/ Work - Civil - Other

Etnic Vincent Ladrière Place Ernest Solvay, 4 1030 Bruxelles vincent.ladriere@etnic.be www.etnic.be

+32 (0) 2 800 11 11

id: 8384

NA/NA Brussels

I.P./I.T.

Euroclear Wim De Graef Senior Recruiter 1 Boulevard du Roi Albert II 1210 Brussels wim.degraef@euroclear.com www.euroclear.com/jobs

+32 (0) 2 326 91 62

id: 126

NA/3500 Brussels

Corporate/Commercial/Economic - Tax - I.P./I.T. Other

Eurofinas Michel Van lierde Avenue de Tervuren, 267 1150 Brussel m.vanlierde@leaseurope.org www.eurofinas.org

+32 (0) 2 778 05 60

id: 4175

1/8 Brussels

Criminal - Corporate/Commercial/Economic - Civil

EuroNext G. Van baelen HR Department Palais de la Bourse 1000 Bruxelles g.vanbaelen@euronext.com www.euronext.com

+32 (0) 2 509 12 11

id: 579

NA/NA Brussels , France

Corporate/Commercial/Economic - Tax - I.P./I.T. 101

COMPANIES

Essent


COMPANIES

European Investment Bank Ciabotti Staffing Rue de la Loi 227 1040 Bruxelles ciabotti@bei.org www.eib.europa.eu

+32 (0) 2 235 00 70

id: 1181

NA/NA Brussels , Luxembourg , France , Netherlands

Corporate/Commercial/Economic

Fabricom GTI Carine Dupont Rue Gatti de Gamond 254 1180 Bruxelles carine.dupont@fabricom-gti.com www.fabricom-gti.com

+32 (0) 2 370 31 11

id: 492

NA/6500 Brussels

Public - Corporate/Commercial/Economic - I.P./I.T. - Other

Familiehulp Bart Vandamme Human ressources manager Koningsstraat 306 1210 Brussel bart.vandamme@familiehulp.be www.familiehulp.be

+32 (0) 2 227 40 10

id: 6466

3/11000 Brussels

Social/Work - Civil

Fedasil Sophie Van balberghe Rue des Chartreux 21 1000 Bruxelles sophie.vanbalberghe@fedasil.be www.fedasil.be

+32 (0) 2 213 44 07

id: 56

6/1000 Brussels

Public - Social/Work

Federale Assurance Saskia De dobbeleer Rue de l’Etuve 12 1200 Brussel saskia.dedobbeleer@federale.be www.federale.be

+32 (0) 2 509 08 00

id: 347

NA/NA Brussels

Corporate/Commercial/Economic - Civil 102


Directieassistente rue Ravenstein,4 1000 Brussel lvs@vbo-feb.be www.vbo-feb.be

+32 (0) 2 515 08 82

10/90 Brussels

Corporate/Commercial/Economic - Social/Work - Tax - I.P./I.T.

Federauto Philippe Decrock Avenue Jules Bordet 164 1200 Bruxelles philippe.decrock@federauto.be www.federauto.be

+32 (0) 2 778 62 00

id: 148

NA/NA Brussels

Corporate/Commercial/Economic - Other

FEDIS Nathalie Pint Avenue E Van Nieuwenhuyse 8 1160 Bruxelles np@fedis.be www.fedis.be

+32 (0) 2 788 05 00

id: 1576

NA/NA Brussels

Corporate/Commercial/Economic - Social/Work - Civil - Tax

Fedustria Annick Malengreau Responsable du personnel Montoyer 24 1000 Bruxelles annick.malengreau@fedustria.be www.fedustria.be

+32 (0) 2 287 08 57

id: 1639

NA/NA Brussels , Oost-Vlaanderen

Corporate/Commercial/Economic - Social/Work - Civil

FIA Dominick Luquer Rue de l’Hopital, 31 1000 Brussels dluquer@fia-actors.com www.fia-actors.com

+32 (0) 2 234 56 53

id: 8709

NA/NA Brussels , Other

Social/Work - I.P./I.T. - Other 103

visit www.lexgo.be/directory for updates

Lily Van der Steen

id: 4184

COMPANIES

FĂŠdĂŠration des Entreprises de Belgique (FEB)


COMPANIES

Fluxys Recruitment Team avenue des Arts / Kunstlaan, 31 1040 Bruxelles jobs@fluxys.net www.fluxys.com

+32 (0) 2 282 72 11

id: 159

7/985 Brussels

Public - Corporate/Commercial/Economic - Tax I.P./I.T. - Other

Fortis Recruitment Team Rue Royale, 20 1000 Bruxelles talentsearch@fortis.com www.jobs.fortis.be

+32 (0) 2 565 11 11

id: 266

NA/NA Brussels

Corporate/Commercial/Economic - Social/Work - Civil - Tax - I.P./I.T. - Other

Fortis Insurance Belgium Isabelle Vanlerberghe Teamleader Business Support HR Bld E.Jacqmain,53 1000 Brussel isabelle.vanlerberghe@fortis.com www.insurance.be.fortis.com

+32 (0) 2 664 84 31

id: 4223

NA/4000 Brussels

Civil

Fortis Real Estate

id: 18997

NA/NA Boulevard Saint-Lazare 10 1210 Brussels hr.info@fortisrealestate.be www.realestate.fortis.com

+32 (0) 2 609 68 00

Brussels

Corporate/Commercial/Economic

Frank Spruyt Karin Bastin Heyzel Esplanade 309 1020 Laeken info@frankspruyt.be www.frankspruyt.be

+32 (0) 474 07 60

id: 287

3/10 Brussels

Litigation - Civil - Other 104


id: 433

Catherine Claes

NA/6673

Rue de la Montagne 30-34 1000 Bruxelles claes@fednot.be www.notaire.be

Brussels, Liège, Namur, Brabant Wallon, Hainaut Antwerpen , Oost-Vlaanderen, West-Vlaanderen , Vlaams-Brabant , Limburg , Luxembourg , France , Netherlands , Other

+32 (0) 2 505 08 98

Corporate/Commercial/Economic - Civil - Tax - Other

Generali Belgium Katia Pelleriaux Avenue Louise 149 1050 Bruxelles katia.pelleriaux@generali.be www.generali.be

+32 (0) 2 403 82 30

id: 94

NA/NA Brussels

Corporate/Commercial/Economic - Social/Work - Civil - Tax

Gevers Rose De Hertogh Holidaystraat, 5 1831 Diegem rose.dehertogh@gevers.com www.gevers.com

+32 (0) 2 715 37 11

id: 31

40/100 Brussels , Antwerpen , OostVlaanderen

I.P./I.T.

GlaxoSmithKline Eveline Demelenne Rue du Tilleul 13 1332 Genval bio.talent@gskbio.com www.gsk.com

+32 (0) 10 85 83 37

id: 2234

1/ NA Brabant Wallon

Corporate/Commercial/Economic - I.P./I.T. - Other

Goodman Natalie Vandemoortele Recruitment Manager Boechoutlaan 55 1853 Strombeek-bever natalie.vandemoortele@goodman.com www.goodman.com

+32 (0) 2 263 40 00

id: 9002

NA/NA Vlaams-Brabant

Corporate/Commercial/Economic 105

COMPANIES

Frnb - Kfbn


COMPANIES

Gras Savoye Belgium Viviane Demeulenaere Zuiderlaan 91 1731 Zellik viviane.demeulenaere@grassavoye. be www.grassavoye.be

+32 (0) 2 481 18 11

id: 7480

NA/NA Vlaams-Brabant

Corporate/Commercial/Economic - Civil

Grondwettelijk Hof - Cour constitutionnelle Rasson Anne Koningsplein - Place Royale, 7 1000 Brussels anne.rasson@const-court.be www.const-court.be

+32 (0) 2 500 12 11

26/100 Brussels

Public

Group 4 Securicor Dieter Vanderhaeghe Vierwinden 13 1930 Zaventem dieter.vanderhaeghe@be.g4s.com www.group4securicor.be

+32 (0) 2 712 59 08

id: 494

3/300 Vlaams-Brabant

Corporate/Commercial/Economic - Social/Work - Civil

Groupe De Boeck Genevieve Cavenaile Directeur RH Minimenstraat, 39 1000 Brussels genevieve.cavenaile@deboeck.be www.deboeck.com

+32 (0) 10 48 25 41

id: 19226

25/210 Brussels

Litigation - Criminal - Public - Corporate/Commercial/Economic - Social/Work - Civil - Tax - I.P./I.T.

Groupe S Philippe Niemegers Avenue Fonsny, 40 1060 Bruxelles philippe.niemegers@groupes.be www.groupes.be

+32 (0) 2 507 17 33

id: 8702

id: 1208

35/700 Brussels

Corporate/Commercial/Economic - Social/Work - Tax 106


Liesbeth De Ridder Rue Ravenstein straat 36 1000 Brussels liesbeth.deridder@guberna.be www.guberna.be

+32 (0) 9 210 98 91

id: 8692

3/11 Brussels

Corporate/Commercial/Economic - Civil

Haacht Roger Portauw Provinciesteenweg 28 3190 Boortmeerbeek roger.portauw@haacht.com www.haacht.com

+32 (0) 16 61 52 62

id: 7109

NA/400 Vlaams-Brabant

Corporate/Commercial/Economic - I.P./I.T.

Hamburg Mannheimer Chantal Bolijn HR - Recruitment & Selection Boulevard Bischoffsheim 1-8 1000 Bruxelles

id: 632

NA/1000 Brussels

chantal.bolijn@hamburg-mannheimer.be

www.hamburg-mannheimer.be

+32 (0) 2 278 27 49

Corporate/Commercial/Economic - Civil

Handel Diensten & Industrie Meert Peggy Arbeidstraat 122 9300 Aalst peggy.meert@hdi.be www.hdi.be

+32 (0) 53 70 70 27

id: 7224

NA/NA Oost-Vlaanderen

Social/Work

Handicap International Marie-Noel Ponteville Gestionnaire HR Rue de Spa, 67 1000 Bruxelles marie-noel.marie-noel@handicap.be www.handicapinternational.be

+32 (0) 2 280 16 01

id: 8401

NA/NA Brussels

Public - Other 107

COMPANIES

Guberna


COMPANIES

HDP

id: 136

Elfi Van Herwege

15/800

Industriepark Drongen 3 9031 Drongen elfi.vanherweghe@hdp.be www.hdp.be

Brussels , Liège , Namur , Brabant Wallon , Antwerpen , Oost-Vlaanderen , WestVlaanderen , Vlaams-Brabant

+32 (0) 9 282 13 29

Social/Work

HLB Fineko Bart Vandeloo Toekomstlaan 38 3600 Genk bart.vandeloo@fineko.be www.hlb.be

+32 (0) 89 32 95 40

id: 1581

NA/NA Oost-Vlaanderen

Corporate/Commercial/Economic - Tax

Hoge Raad voor Diamant Mieke Van dam Hoveniersstraat 22 2018 Antwerpen mvdam@hrd.be www.hrd.be

+32 (0) 3 222 05 08

id: 958

NA/NA Antwerpen

Corporate/Commercial/Economic - Tax

Horeca Logistic Services SA Jean-Pierre Daelman Industrielaan, 16/20 1740 Ternat daelman.jean-pierre@hls.be www.hls.be

+32 (0) 2 583 50 90

id: 1406

4/20 Vlaams-Brabant

Corporate/Commercial/Economic - Social/Work - Tax

Huckert’s International Lagrange Mireille Directrice commerciale et RH Chaussée de Namur, 60 1400 Nivelles mireille.lagrange@huckerts.net www.huckerts.be

+32 (0) 67 89 41 00

id: 7390

NA/NA Brabant Wallon

Corporate/Commercial/Economic - Social/Work - Civil - I.P./I.T. 108


Drukpersstraat 19 1000 Brussel c.vannieuwenhoven@itb-info.be www.itb-info.be

+32 (0) 2 217 09 67

NA/5 Brussels

Corporate/Commercial/Economic - Civil

IBGE Sylvia Van obberghen Assistante de SĂŠlection Gulledelle 100 1000 Bruxelles sob@ibgebim.be www.ibgebim.be

+32 (0) 2 775 75 75

id: 699

NA/NA Brussels

Public

IBJ / IJE Anne De Wolf Director Stuiversstraat 8 1000 Brussels / bruxelles info@ibj.be www.ibj.be

+32 (0) 2 512 74 32

id: 19250

5/ NA Brussels

Litigation - Criminal - Public - Corporate/Commercial/Economic - Social/Work - Civil - Tax - I.P./I.T. - Other

IFRRO Franziska Schulze Rue du Prince Royal 87 1000 Brussels / bruxelles secretariat@ifrro.org www.ifrro.org

+32 (0) 2 551 08 99

id: 19076

NA/NA Brussels

I.P./I.T.

Imec Annemie Van Loock Kapeldreef 75 3001 Leuven jobs@imec.be www.imec.be/jobs

+32 (0) 16 28 89 97

id: 86

5/1600 Vlaams-Brabant

Corporate/Commercial/Economic - Civil - I.P./I.T. 109

visit www.lexgo.be/directory for updates

Christine Vannieuwehhoven

id: 1584

COMPANIES

I.T.B.


COMPANIES

InBev Belgium Luc Hermans Brouwerijplein 1 3000 Leuven luc.hermans@inbev.com www.inbev.be

+32 (0) 16 27 60 69

id: 498

NA/19000 Vlaams-Brabant

Corporate/Commercial/Economic - Social/Work - Tax

INDASS Michel Davister Directeur général 1, Rue Oscar Kaisin 5150 Floreffe info@indass.be www.indass.be

+32 (0) 81 44 74 30

id: 17680

5/10 Namur , Vlaams-Brabant

Social/Work - Tax

ING Vinciane Letont Cours St. Michel 60 1040 Bruxelles selection@ing.be www.jobs.ing.be

+32 (0) 2 738 85 46

id: 4

NA/10000 Brussels , Liège

Corporate/Commercial/Economic - Social/Work - Civil - Tax

ING Lease Belgium SA Regina Aenspeck Rue Colonel Bourg,155 1140 Bruxelles regina.aenspeck@inglease.be www.inglease.be

+32 (0) 2 739 64 47

id: 4304

NA/NA Brussels

Corporate/Commercial/Economic

Integrale Françoise Martin Place Saint-Jacques, 11 4000 Liege francoise.martin@integrale.be www.integrale.be

+32 (0) 4 232 44 29

id: 2990

2/ NA Brussels , Liège , Antwerpen , Luxembourg

Social/Work - Civil - Tax - Other 110


Jean-Yves Saliez Boulevard du Nord, 6 5000 Namur s.deconinck@iewonline.be www.iewonline.be

+32 (0) 81 25 52 80

1/30 Namur

Litigation - Public - Civil

Interiura Els Denhaen Louizalaan 365 1000 Brussels / bruxelles els.denhaen@interiura.be www.interiura.com

+32 (0) 2 627 01 81

id: 19086

NA/NA Brussels

Corporate/Commercial/Economic - Civil

Interparking Philippe Foerster Rue de l’Eveque, 1 1000 Bruxelles pfoerster@interparking.com www.interparking.com

+32 (0) 2 549 58 11

id: 1402

NA/390 Brussels

Public - Corporate/Commercial/Economic - Other

KBC Lien Van renterghem Selectieadviseur Havenlaan 2 1080 Brussel lien.vanrenterghem@kbc.be www.kbc.be

+32 (0) 78 152 154

id: 26

NA/47606 Brussels

Corporate/Commercial/Economic

Keppel Seghers Belgium An Vermeren HR Assistant Hoofd 1 2830 Willebroek an_vermeren@keppelseghers.com www.keppelseghers.com

+32 (0) 3 880 78 67

id: 8710

id: 420

1/95 Antwerpen

I.P./I.T. 111

COMPANIES

Inter-Environnement Wallonie Federation


Olivier Biron 100 Bld du souverain 1170 Brussels olivier.biron@keytradebank.com www.keytradebank.com

+32 (0) 2 679 90 37

id: 1331

NA/NA Brussels

Corporate/Commercial/Economic - Social/Work - Tax

Kinepolis Nick Vanderplancke Eeuwfeestlaan 20 1020 Bruxelles nvanderplancke@kinepolis.com www.kinepolis.com

+32 (0) 2 474 26 01

id: 553

NA/NA Brussels , Brabant Wallon , West-Vlaanderen , Limburg

Corporate/Commercial/Economic - I.P./I.T.

Kirkpatrick Barbara Hondius Head of Business Services Avenue Wolfers, 32 1310 La Hulpe b.hondius@kirkpatrick.eu www.kirkpatrick.eu

+32 (0) 2 652 16 00

id: 1109

10/10 Brabant Wallon

I.P./I.T.

Kluwer Annelies Jongert Park Motstraat, 30 2800 Mechelen annelies.jongert@wkb.be www.kluwer.be

+32 (0) 15 36 11 29

id: 944

100/750 Brabant Wallon , Antwerpen , Limburg

Criminal - Public - Corporate/Commercial/Economic - Social/Work - Civil - Other

KPMG Anne-CĂŠcile Delpire Resourcing & Development Officer Avenue du Bourget 40 1130 Bruxelles adelpire@kpmg.com www.careers.kpmg.be

+32 (0) 2 708 47 36

id: 259

NA/NA Brussels , Antwerpen

Corporate/Commercial/Economic - Social/Work - Tax 113

COMPANIES

Keytrade Bank


COMPANIES

L’Observatoire du Crédit et de l’Endettement Denis Martens Directeur Place Albert 1er, 38 6030 Marchienne-au-pont info@observatoire-credit.be www.observatoire-credit.be

+32 (0) 71 33 12 59

2/10 Hainaut

Litigation - Corporate/Commercial/Economic - Civil

La Maison de la pêche Xavier Rollin Rue Lucien Namèche, 10 5000 Namur rollin@maisondelapeche.be www.maisondelapeche.be

+32 (0) 81 41 15 70

id: 348

NA/NA Namur

Public - Other

Labco Laetitia Plouvier 480 avenue Louise 1050 Bruxelles laetitia.plouvier@labco.fr www.labco.fr

+32 (0) 2 343 55 57

id: 658

5/20 Brussels

Corporate/Commercial/Economic - Other

Landbouwkrediet Dominique Coopman Responsable recrutement Sylvain Dupuislaan,251 1070 Brussel d.coopman@credit-agricole.be www.landbouwkrediet.be

+32 (0) 2 558 71 11

id: 4901

NA/NA Brussels

Corporate/Commercial/Economic

Langlois & Co Helene De meulder 115 Frankrijklei 2000 Antwerp mail@langlois.be www.langlois.be

+32 (0) 3 225 06 55

id: 7389

id: 539

NA/NA Antwerpen , Oost-Vlaanderen

Other 114


Renee Agneessens Excelsiorlaan 8 1930 Zaventem ragneessens@leaseplan.be www.leaseplan.be

+32 (0) 2 722 62 11

id: 1877

NA/6300 Vlaams-Brabant

Corporate/Commercial/Economic - Social/Work - Civil - Other

Leasinvest Real Estate Micheline Paredis General Counsel Avenue de Tervueren 72 1040 Bruxelles micheline.paredis@leasinvest.be www.leasinvest.be

+32 (0) 3 241 53 83

id: 18246

3/20 Brussels , Antwerpen

Corporate/Commercial/Economic - Civil - Tax

Leleux Associated Brokers Sissy Georges HR Manager Rue du Bois Sauvage, 17 1000 Bruxelles jobs@leleux.be www.leleux.be

+32 (0) 2 250 12 11

id: 3517

2/100 Brussels

Corporate/Commercial/Economic - Tax

Les Petits Riens - Spullenhulp Thibauld Collignon Rue AmĂŠricaine 101 1050 Bruxelles casaf@petitsriens.be www.petitsriens.be

+32 (0) 2 537 30 26

id: 17987

NA/NA Brussels

Social/Work

Lidl Tania Horemans Guldensporenpark 90, blok J 9820 Merelbeke tania.horemans@lidl.be www.lidl.be

+32 (0) 9 243 74 00

id: 1801

NA/NA Oost-Vlaanderen

Corporate/Commercial/Economic - Social/Work 115

COMPANIES

Lease Plan


COMPANIES

Limarex Carol Delooz Pegasuslaan 5 1831 Diegem cv@limarex.be www.limarex.be

+32 (0) 2 716 49 09

id: 3808

NA/NA Vlaams-Brabant , Limburg

Civil

Matexi Daniel Stepman Personeel veraantwoordelijke Franklin Rooseveltlaan, 180 8790 Waregem daniel.stepman@matexi.be www.matexi.be

+32 (0) 56 62 74 00

id: 1557

3/52 West-Vlaanderen

Corporate/Commercial/Economic - Civil - Other

Mazars Nathalie Van bellinghen Rue Gachard 88 1050 Bruxelles nvanbellinghen@mazars-guerard.be www.mazars.be

+32 (0) 2 779 02 02

id: 293

NA/NA Brussels , Antwerpen , OostVlaanderen

Corporate/Commercial/Economic - Tax

Mercator Marjoleine De moor Desguinlei 100 2018 Antwerpen job@mercator.be www.mercator.be

+32 (0) 3 247 21 11

id: 328

40/640 Antwerpen

Civil

Michiels & Stroeykens Dirk Michiels Boudewijnlaan 19 3200 Aarschot info@michiels-stroeykens.be www.michiels-stroeykens.be

+32 (0) 16 56 17 74

id: 7487

9/4 Vlaams-Brabant

Corporate/Commercial/Economic - Civil 116


Culliganlaan 1A Madison Building 1831 Diegem alexbor@microsoft.com www.microsoft.be

+32 (0) 2 503 31 13

NA/NA Brussels , Vlaams-Brabant

Corporate/Commercial/Economic - Social/Work I.P./I.T.

Milieu Ltd Michaela Latini Rue des Pierres, 29 1000 Brussels m.latini@milieu.be www.milieu.be

+32 (0) 2 514 36 01

id: 3750

NA/NA Brussels

Other

MLex market intelligence Annerose Lechowski Office Manager - Brussels Adam House Fitzroy Sq London customerservices@mlex.com www.mlex.com

+32 (0) 2 300 82 50

id: 7372

NA/NA Other

Corporate/Commercial/Economic - Tax

Mobistar Frank Debels Rue Colonel Bourg 149 1140 Bruxelles fdebels@mail.mobistar.be www.mobistar.be

+32 (0) 2 745 71 11

id: 120

10/1535 Brussels

Corporate/Commercial/Economic - Social/Work I.P./I.T.

Mutualité Chrétienne Dominique Buron Bd. Anspach 111-115 1000 Bruxelles recrutement135@mc.be www.mc.be

+32 (0) 2 229 51 26

id: 387

NA/NA Brussels , Liège , Namur , Brabant Wallon , Hainaut , Luxembourg

Social/Work - Civil 117

visit www.lexgo.be/directory for updates

Alexandra Bor

id: 530

COMPANIES

Microsoft


COMPANIES

Nitto Europe Katrien Tips Eikelaarstraat,22 3600 Genk katrien_tips@nittoeur.com www.nittoeurope.com

+32 (0) 89 36 01 11

id: 1974

NA/NA Brussels

Corporate/Commercial/Economic - I.P./I.T.

Novagraaf Belgium Ingrid Mennens Vorstlaan 7 1170 Brussel ingrid.mennens@novagraaf.be www.novagraaf.be

+32 (0) 2 675 57 07

id: 6462

NA/NA Brussels

I.P./I.T.

Nuance Communications, inc. Alan Kitaman Guldensporenpark,32 9820 Merelbeke alan.kitaman@nuance.com www.nuance.be

+32 (0) 9 239 80 00

id: 4042

NA/NA Brussels , Oost-Vlaanderen , Other

Corporate/Commercial/Economic - I.P./I.T.

OBFG Christine de Ville de Goyet Avenue de la Toison d’Or 65 1060 Bruxelles communication@avocats.be www.obfg.be

id: 239

NA/NA Brussels , Liège , Namur , Brabant Wallon , Hainaut , Luxembourg

+32 (0) 2 648 11 67

OCMW mechelen Mia Spaey Lange Schipstraat 27 2800 Mechelen mia.spaey@ocmwmechelen.be www.ocmwmechelen.be

+32 (0) 15 44 52 52

id: 418

NA/NA Antwerpen

Public - Social/Work 118


Alex Hanssens Square Marie-Louise 40/19 1000 Bruxelles ofhans@officehanssens.com www.officehanssens.com

+32 (0) 2 230 79 63

id: 7907

NA/NA Brussels

I.P./I.T.

OIVO - CRIOC Fey Nathalie Paapsemlaan 20 1070 Anderlecht nathalie.fey@oivo-crioc.org www.oivo-crioc.org

+32 (0) 2 547 06 53

id: 7409

NA/NA Brussels

Corporate/Commercial/Economic - Civil

Onafhankelijke Ziekenfondsen Chantal Nachtergaele St-Huibrechtsstraat 19 1150 Bruxelles chantal.nachtergaele@mloz.be www.mloz.be

id: 3164

NA/NA Brussels

Corporate/Commercial/Economic - Civil

Orde der Apothekers - Ordre des Pharmaciens Francis Patout Avenue Henri Jaspar, 94 1060 Bruxelles f.patout@ordredespharmaciens.be www.ordederapothekers.be

+32 (0) 2 537 42 67

NA/NA Brussels

Corporate/Commercial/Economic - Other

P&V Martine Pille Koningsstraat, 151 1210 Brussels jobs@pv.be www.jobslink.be

+32 (0) 2 250 91 39

id: 18248

id: 392

40/1791 Brussels

Litigation - Corporate/Commercial/Economic - Social/ Work - Civil - Tax 119

COMPANIES

Office Hanssens


COMPANIES

Panasonic Batteries Lieve Delrue Brusselsesteenweg 502 1731 Zellik lieve.delrue@eu.panasonic.com www.panasonic-batteries.com

+32 (0) 2 467 84 34

id: 2460

2/70 Brussels

Corporate/Commercial/Economic - Social/Work - Tax - I.P./I.T.

Partena Isabelle Mertens Boulevard Anspach 1 1000 Bruxelles isabelle.mertens@partena.be www.partena.be

+32 (0) 2 209 06 80

id: 63

NA/NA Brussels

Social/Work

Payroll Stephane Coppens Ikaroslaan 2 1930 Zaventem stephane@payroll.be www.payroll.be

+32 (0) 2 725 70 00

id: 299

NA/NA Vlaams-Brabant

Social/Work - I.P./I.T. - Other

Petercam Monique Vandenbosch Place Sainte Gudule, 19 1000 Bruxelles monique.vandenbosch@petercam.be www.petercam.be

+32 (0) 2 229 65 11

id: 1085

15/300 Brussels

Criminal - Corporate/Commercial/Economic - Civil - Tax

PKF Marc Van den bossche Potvlietlaan 6 1130 Bruxelles mvdb@pkf.be www.pkf.be

+32 (0) 3 235 88 88

id: 7913

6/ NA Brussels , Antwerpen , WestVlaanderen , Limburg , Other

Corporate/Commercial/Economic - Social/Work 120


Vanovenberghe Nadine De Burburestraat 6-8 2000 Antwerpen nadine.vanovenberghe@portolani.be www.portolani.be

+32 (0) 495 59 72 60

id: 7548

NA/NA Antwerpen

Corporate/Commercial/Economic - Civil - Tax

Predica europe Olivier sentis Responsable AllĂŠe Scheffer, 39 2520 Luxembourg drh@ca-luxembourg.com www.predica.com

+352 26 26 70 60

id: 3093

NA/NA Luxembourg

Corporate/Commercial/Economic - Tax

Prevent Ingrid Geboors HR officer Rue Gachard 88 1050 Bruxelles i.geboors@prevent.be www.prevent.be

+32 (0) 2 643 44 51

id: 3137

NA/NA Brussels

Social/Work - Civil

PricewaterhouseCoopers Tax Consultants Evelien De kerpel Woluwedal,18 1932 Sint-stevens-woluwe career@pwc.be www.careers.pwc.be

+32 (0) 2 710 42 11

NA/1400 Brussels

Corporate/Commercial/Economic - Social/Work - Tax - I.P./I.T.

Pronovem Marks Jan Morias Avenue Josse Goffin 158 1082 Brussels trademarks@pronovem.com www.pronovem.com

+32 (0) 2 426 38 10

id: 5069

id: 3746

4/8 Brussels , Liège , West-Vlaanderen , Luxembourg

I.P./I.T. 121

COMPANIES

Portolani


COMPANIES

Protect Rebecca Ramboer ChaussĂŠe de Jette, 221 1080 Brussel rebecca.ramboer@protect.be www.protect.be

+32 (0) 2 412 39 86

id: 8156

8/35 Brussels

Corporate/Commercial/Economic - Civil

Provincie Limburg Bart Bisschops Universiteitslaan 1 3500 Hasselt vacatures@limburg.be www.limburg.be

+32 (0) 11 23 78 36

id: 1698

10/1200 Limburg

Public

PSA Finance Belux Christian Malfait Rue de l’Etoile 99 1180 Bruxelles daphne.christiaens@mpsa.com www.psa.fr

+32 (0) 2 370 77 11

id: 1842

2/ NA Brussels

Corporate/Commercial/Economic - I.P./I.T.

Puilaetco Dewaay Benoit Timmermans Juriste Avenue Herrmann Debroux, 46 1160 Brussels benoit.timmermans@puilaetco.be www.puilaetcodewaay.be

+32 (0) 2 679 45 11

id: 262

6/205 Brussels

Corporate/Commercial/Economic

Puratos Sandra Jacobs Recrutering kaderleden Industrialaan 25 1702 Groot-bijgaarden sjacobs@puratos.com www.puratos.com

+32 (0) 2 481 44 44

id: 2676

NA/NA Brussels

Corporate/Commercial/Economic - Social/Work 122


Avenue Brugmann 76 1190 Brussels / Bruxelles zeger.de.henau@rcn-ong.be www.rcn-ong.be

+32 (0) 2 347 02 70

15/146 Brussels

Criminal - Public - Corporate/Commercial/Economic - Social/Work - Civil - Other

Real Software Group Thierry De vries Prins Boudewijnlaan 26 2550 Kontich thierry.devries@realsoftwaregroup. com www.realsoftwaregroup.com

+32 (0) 3 290 25 42

id: 3262

NA/NA Antwerpen

Corporate/Commercial/Economic - I.P./I.T.

Resilux Tine Tyberghien Damstraat 4 9230 Wetteren tine.tyberghien@resilux.com www.Resilux.com

+32 (0) 9 365 74 74

id: 582

NA/NA Oost-Vlaanderen

Corporate/Commercial/Economic - I.P./I.T.

Rhenus Logistics Geert Van Aelst Bedrijfsjurist Noordersingel 21 2140 Antwerpen geert.vanaelst@be.rhenus.com www.rhenus.be

+32 (0) 3 224 58 93

id: 8158

2/ NA Antwerpen

Corporate/Commercial/Economic - Other

Safmarine Barbara Lemm De Gerlachekaai, 20 2000 Antwerpen blemm@be.safmarine.com www.safmarine.com

+32 (0) 3 244 29 99

id: 270

NA/NA Antwerpen

Corporate/Commercial/Economic - Tax - Other 123

visit www.lexgo.be/directory for updates

Zeger De Henau

id: 19146

COMPANIES

RCN Justice & DĂŠmocratie ASBL


COMPANIES

Sarens Koen Van hoye Autoweg 10 B 1861 Wolvertem hrm@sarens.com www.sarens.com

+32 (0) 52 31 93 19

id: 1811

NA/NA Vlaams-Brabant

Corporate/Commercial/Economic - Social/Work

Scipion Laurent Marlière President Place du Champs de Mars 5 1050 Brussels lm@scipion.net www.scipion.net

+32 (0) 2 550 38 20

id: 7752

NA/10 Brussels

Corporate/Commercial/Economic - Social/Work I.P./I.T.

SD Worx Brigitte Vertenten Brouwersvliet 5a 2000 Antwerpen brigitte.vertenten@sdworx.com www.sdworx.be

+32 (0) 3 220 21 11

id: 256

NA/NA Brussels , Antwerpen

Social/Work - Other

Secrétariat général de l’Enseignement catholique (SeGEC) Bénédicte Beauduin Directrice du service juridique Avenue Mounier, 100 1200 Bruxelles benedicte.beauduin@segec.be www.segec.be

+32 (0) 2 256 70 40

15/80 Brussels

Public - Social/Work - Other

Securex Isabelle Baudot Recruitment advisor Rue de Genève 4 1140 Evere isabelle.baudot@securex.be www.securex.be

+32 (0) 2 706 96 65

id: 7351

id: 214

NA/NA Brussels , West-Vlaanderen

Social/Work - Tax - Other 124


Erwin Dreesen HR Manager Font Saint-Landry 3 1120 Bruxelles erwin.dreesen@securitas.be www.securitas.be

+32 (0) 2 263 55 55

id: 416

NA/4700 Brussels

Criminal - Corporate/Commercial/Economic - I.P./I.T. - Other

Siemens Sarah Hanicq HR Recruiting Square Marie Curie 30 1070 Bruxelles sarah.hanicq.ext@siemens.com www.siemens.be

+32 (0) 2 536 21 11

id: 497

4/ NA Brussels

Corporate/Commercial/Economic - Civil - I.P./I.T.

Smals-MVM Laurence Cleenewerck Recruitment K.Prinstraat,102 1050 Brussel laurence.cleenewerck@smals.be www.smals-mvm.be

+32 (0) 2 787 53 18

id: 431

NA/NA Brussels

Social/Work - Other

Smart Franรงois Croix Service du Personnel Rue Emile Feron 70 1060 Saint-gilles crf@ubik.be www.smartasbl.be

+32 (0) 2 542 10 75

id: 6407

4/50 Brussels

Social/Work - Tax - I.P./I.T.

SNCB / NMBS Florence Lannoy Juriste Rue de France 85 1060 Bruxelles florence.lannoy@b-rail.be www.sncb.be

+32 (0) 2 525 26 33

id: 516

NA/37993 Brussels

Public - Corporate/Commercial/Economic - Social/ Work - Civil - Other 125

COMPANIES

Securitas


COMPANIES

Sobegas Jean-Pierre Follet Secrétaire général Belliardstraat 4 - 6 1040 Brussel follet.jp@sobegas.be www.sobegas.be

+32 (0) 2 548 78 20

id: 6915

NA/NA Brussels

Corporate/Commercial/Economic - Civil

Sodexo Belgium Sabrina Antoine Rue Charles Lemaire, 1 1160 Bruxelles sabrina.antoine@sodexo-be.com www.sodexo-be.com

+32 (0) 2 679 12 11

id: 503

NA/NA Brussels

Corporate/Commercial/Economic - Social/Work

Sofibo Johan Wauman Kleine laan 29 9100 Sint-niklaas johan.wauman@sofibo.be www.sofibo.be

+32 (0) 3 760 15 80

id: 1422

2/20 Oost-Vlaanderen

Social/Work

Solutia Services International SCA Caroline De stexhe Rue Laid Burniat, 3 1348 Louvain-la-neuve ccdest@solutia.com www.solutia.com

+32 (0) 10 48 13 82

NA/NA Brussels , Brabant Wallon , Antwerpen , Oost-Vlaanderen

Corporate/Commercial/Economic

Solvay Odile Duez Rue du Prince Albert 33 1050 Brussels recruitment.belgium@solvay.com www.solvay.com

+32 (0) 2 509 61 11

id: 4721

id: 519

NA/19000 Brussels

Public - Corporate/Commercial/Economic - Social/ Work - Civil - Other 126


Guy Michils 1, Rue Ernest Blérot 1070 Bruxelles guy.michils@emploi.belgique.be www.emploi.belgique.be

+32 (0) 2 233 43 56

30/1430 Brussels

Social/Work

Stad Antwerpen Nick Van Abbenij Maurice Dequeeckerplein 1 2100 Deurne nick.vanabbenij@stad.antwerpen.be www.antwerpen.be/jobs

+32 (0) 3 360 46 19

id: 198

16/8000 Antwerpen

Public - Corporate/Commercial/Economic - Civil - Tax

STIB-MIVB Helen Aelvoet Avenue de la Toison d’or, 15 1050 Bruxelles jobs@mivb.irisnet.be www.stib.be

+32 (0) 2 515 27 40

id: 5621

NA/NA Brussels

Public - Other

Stichting tegen Kanker Véronique Antoine Office coordinator Leuvensesteenweg 479 1030 Brussel vantoine@cancer.be www.kanker.be

+32 (0) 2 743 45 78

id: 6512

NA/NA Brussels

Public - Civil - Other

Strabag Iris Van peteghem Personeelsdienst Rijnkaai 37 2000 Antwerpen iris.vanpeteghem@bauholding.com www.strabag.be

+32 (0) 3 213 52 00

id: 3639

id: 1655

1/ NA Brussels , Antwerpen , OostVlaanderen , Limburg

Public - Corporate/Commercial/Economic - Civil 127

COMPANIES

SPF Emploi / FOD Werkgelegenheid


COMPANIES

Studio 100 Françoise Carlier Head legal department Halfstraat, 80 2627 Schelle francoise.carlier@studio100.be www.studio100.tv

+32 (0) 3 877 60 35

id: 4630

3/ NA Antwerpen

Corporate/Commercial/Economic - Civil - I.P./I.T.

SWIFT Denis Vermeulen HR Specialist Avenue Adèle 1 1310 La hulpe denis.vermeulen@swift.com www.swift.be

+32 (0) 2 655 35 38

id: 512

NA/NA Brabant Wallon

I.P./I.T.

Telenet Sonja Baete Liersesteenweg 4 2800 Mechelen sonja.baete@staff.telenet.be www.telenet.be

+32 (0) 15 33 39 44

id: 306

NA/NA Antwerpen

Corporate/Commercial/Economic - Civil

Test Aankoop Pascal Van Geit Rue de Hollande 13 1060 Bruxelles job@test-aankoop.be www.test-aankoop.be

+32 (0) 2 542 33 64

id: 1088

330/60 Brussels

Litigation - Criminal - Public - Corporate/Commercial/Economic - Social/Work - Civil - Tax - I.P./I.T. - Other

Thalys Fabien Donnay Place Stéphanie, 20 1050 Bruxelles fabien.donnay@b-rail.be www.thalys.com

+32 (0) 70 66 77 88

id: 1412

NA/NA Brussels

Corporate/Commercial/Economic - Civil - Other 128


Alain Lambrechts Directeur gĂŠnĂŠral Boulevard Paepsem 22 1070 Brussel alain.lambrechts@theppress.be www.theppress.be

+32 (0) 2 558 97 50

id: 6805

1/8 Brussels

I.P./I.T.

Thomas Cook Ann Temmerman Tramstraat 63 9052 Zwijnaarde ann.temmerman@thomascook.be www.thomascook.be

+32 (0) 9 241 17 46

id: 144

NA/NA Oost-Vlaanderen

Corporate/Commercial/Economic - Social/Work - Civil - Tax - I.P./I.T. - Other

TNT Dimitri Bournonville Brucargo 711 1931 Brucargo dimitri.de.bournonville@tnt.com www.tnt.com

+31 20 50 08 65 2

id: 533

NA/NA Brussels

Corporate/Commercial/Economic - Civil

Total Michel Lievens Rue du Commerce 93 1040 Bruxelles michel.lievens@total.com www.total.com

+32 (0) 2 288 99 33

id: 592

NA/95000 Brussels

Public - Corporate/Commercial/Economic - Social/ Work - Other

Tractebel Engineering David Evrard Arianelaan,7 1200 Brussel david.evrard@tractebel.com www.tractebel-engineering.com

+32 (0) 2 773 91 11

id: 529

NA/NA Brussels , Antwerpen , France , Other

Public - Corporate/Commercial/Economic - Social/ Work - Civil - Other 129

COMPANIES

The Ppress


COMPANIES

Triodos Claudine Van oostende Rue Haute 139/3 1000 Bruxelles job@triodos.be www.triodos.be

+32 (0) 2 548 28 28

id: 261

NA/NA Brussels

Corporate/Commercial/Economic - Tax - Other

UBS Belgium Carmo Colaço Human Resources Tervurenlaan 300 1150 Brussels careers.bel@ubs.com www.ubs.com/careers

+32 (0) 2 543 76 59

id: 2831

NA/85 Brussels , Antwerpen

Corporate/Commercial/Economic - Social/Work - Tax - Other

UCB Sigrid Willame Allée de la Recherche, 60 1070 Brussels sigrid.willame@ucb-group.com www.ucb.be

+32 (0) 52 43 28 28

id: 501

NA/10000 Brussels

Public - Corporate/Commercial/Economic - Social/ Work - Civil - I.P./I.T. - Other

UCM Virginie Lobet Recruitment & Selection Chaussée de Marche, 637 5100 Wierde ressources.humaines@ucm.be www.ucm.be

+32 (0) 81 32 08 42

id: 192

80/600 Brussels , Liège , Namur

Social/Work - Tax

UGent TechTransfer Peter Wauters Kuiperskaai 55 F 9000 Gent peter.wauters@ugent.be www.techtransfer.ugent.be

+32 (0) 9 264 78 83

id: 1440

3/16 Oost-Vlaanderen

Corporate/Commercial/Economic - Civil - I.P./I.T. 130


Sofie Van eemeren Bld de l’HumanitÊ 292 1190 Bruxelles sofie.van-eemeren@unilever.com www.unilever.be

+32 (0) 2 333 66 47

id: 505

NA/179000 Brussels , France , Netherlands , Other

Corporate/Commercial/Economic - Social/Work - Civil - Tax - I.P./I.T. - Other

Unilin Nick Leenaert Ooigemstraat 3 8710 Wielsbeke nick.leenaert@unilin.com www.unilin.com

+32 (0) 56 67 52 11

id: 597

10/3500 West-Vlaanderen

Corporate/Commercial/Economic - Social/Work - Tax - I.P./I.T.

US Tax Abroad Michelle Moore Office Manager Avenue du Dirigeable, 9 1170 Brussels mmoore@ustaxabroad.com www.ustaxabroad.com

+32 (0) 71 55 53 55

id: 7747

NA/NA Brussels

Corporate/Commercial/Economic - Tax

Van Havermaet Wendy Knuts G. Roppesingel, 83 3500 Hasselt wendy.knuts@vanhavermaet.be www.vanhavermaet.be

+32 (0) 11 30 13 50

id: 8024

NA/NA Antwerpen , Limburg

Corporate/Commercial/Economic - Tax

Vandemoortele Izegem Dirk Ghekiere Prins Albertlaan 12 8870 Izegem dirk.ghekiere@vandemoortele.com www.vandermoortele.com

+32 (0) 51 33 22 11

id: 570

5/3400 Hainaut , Oost-Vlaanderen , West-Vlaanderen

Corporate/Commercial/Economic 131

COMPANIES

Unilever


COMPANIES

Vanden Broele Bram Van impe Stationslaan 23 8000 Brugge bram.vanimpe@vandenbroele.be www.vandenbroele.be

+32 (0) 50 64 28 00

id: 3510

NA/20 West-Vlaanderen

Public - Corporate/Commercial/Economic - Social/ Work

Vanguard Investment Europe Virginie Menko Drève Richelle 161 1410 Waterloo virginie.menko@vanguard.be www.vanguard.be

+32 (0) 2 357 14 19

id: 6452

1/30 Brabant Wallon

Corporate/Commercial/Economic - Tax - Other

Vanhalteren Damien Hisette Rue de l’Association, 30 1000 Bruxelles info@vanhalteren.be www.vanhalteren.be

+32 (0) 2 227 58 10

id: 7776

NA/NA Brussels

Civil

VDK Spaarbank Dirk Van Loo Sint-Michielsplein 16 9000 Gent selectie.rekrutering@vdk.be www.vdk.be

+32 (0) 9 267 32 30

id: 674

5/270 Oost-Vlaanderen , WestVlaanderen

Corporate/Commercial/Economic - Other

Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO) Philippe Lambrecht Ravensteinstraat, 4 1000 Brussels / Bruxelles ln@vbo-feb.be www.vbo-feb.be

+32 (0) 2 515 08 11

id: 19254

10/90 Brussels

Corporate/Commercial/Economic - Social/Work - Tax - I.P./I.T. 132


Elise Duval Rue de la Science 37 1040 Bruxelles elise.duval@verizonbusiness.com www.verizonbusiness.com

+32 (0) 2 400 80 00

id: 2664

NA/NA Brussels

Corporate/Commercial/Economic

Ville d’Andenne Yvan Gemine SecrÊtaire Communal Place du Chapitre 7 5300 Andenne yvan.gemine@ac.andenne.be www.andenne.be

+32 (0) 85 84 96 04

id: 3507

2/ NA Namur

Public - Social/Work - Civil - Tax

VLAM Els Vercammen Koning Albert II-laan 35 1030 Brussel els.vercammen@vlam.be www.vlam.be

+32 (0) 2 552 80 11

id: 3835

NA/NA Brussels

Corporate/Commercial/Economic

Vluchtelingenwerk Rein Antonissen Gaucheretstraat 164 1030 Brussels rein@vluchtelingenwerk.be www.vluchtelingenwerk.be

+32 (0) 2 274 00 20

id: 3824

NA/NA Brussels

Other

VPK Packaging Group Matthieu Steeland Villalaan 16 9320 Aalst matthieu.steelandt@vpk.be www.vpkgroup.com

+32 (0) 52 26 19 34

id: 4409

NA/NA Oost-Vlaanderen

Corporate/Commercial/Economic - I.P./I.T. 133

COMPANIES

Verizon Business


Vous trouverez ci-après une liste de bureaux de recrutement et/ou de sélection, actifs dans le domaine juridique. Ils sont classés par ordre alphabétique. Ces recruteurs sont habituellement mandatés par des cabinets ou des entreprises pour trouver les meilleurs profils correspondants aux postes vacants. N’hésitez pas à les contacter ou à leur envoyer votre CV. Dans la plupart des cas, ils vous accueilleront pour une interview afin de déterminer précisément votre profil et comprendre vos attentes.

Hieronder vindt u een lijst van de wervings- en/of selectiekantoren die actief zijn op het juridisch vlak. Deze staan alfabetisch gerangschikt. Deze wervingskantoren worden gewoonlijk door advocatenkantoren of ondernemingen aangezocht om de beste profielen te zoeken die beantwoorden aan de openstaande jobs. Aarzel niet contact met hen op te nemen of uw CV toe te sturen. In de meeste gevallen ontvangen ze u graag voor een gesprek om uw profiel juist te kunnen bepalen en uw verwachtingen te begrijpen.

135

Legal Recruitment

Legal Recruitment


136


Karolien Terneven Bld Lambermont 119 1030 Bruxelles karolien@addvalue.be www.addvalue.be

id: 156

9/ NA Brussels, others

RECRUITERS

Add Value

+32 (0) 2 741 87 97

Boyden Charlotte Marchal Roosevelt- Franklin Rooseveltlaan 81 1050 Bruxelles cmarchal@boyden.be www.boyden.com

id: 2947

NA/NA Brussels, others

+32 (0) 2 644 20 50

Hays Finance & Accounting Brussel Annelies Michiels Avenue Louise 145-147 1050 Brussels hays@belgojobs.be www.hays.be

id: 3341

NA/NA Brussels, others

+32 (0) 3 202 79 79

Hudson

Mourstraat 56 9000 Gent hrs.gent@hudson.com www.hudson.com

NA/290 Oost-Vlaanderen, others

+32 (0) 9 222 26 95

Hunter Marshal Zarah Walsh Recruitment Consultant 7 D’Olier Street, Dublin 2 Dublin zarah.walsh@huntermarshal.com www.huntermarshal.com

id: 3151

NA/NA Brussels, others

+352 16 17 02 00 137

visit www.lexgo.be/directory for updates

Astrid Van Coillie

id: 4363


RECRUITERS

Huxley Associates Stephanie Reniers 11 rue des colonies 1000 Brussels audit.perm@huxley.com

id: 17658

NA/NA Brussels, others

+32 (0) 2 557 71 88

Kern Selection Brussel Tilly Naessens Buro & Design Center Heizel Esplanade PB 65 1020 Brussel kernselection.brussel@acerta.be www.kernselection.be

id: 1359

NA/NA Brussels, others

+32 (0) 16 24 53 31

Konsensus Helena Demuynck Hof ter Mere 28 9000 Gent helena.demuynck@konsensus.be www.konsensus.be

id: 11

1/6 Brussels, others

+32 (0) 9 265 76 54

Laurence Simons Steve Meier Bastion Tower Place du Champ de Mars 5 1050 Brussels steve@laurencesimons.com www.laurencesimons.com

id: 41

NA/NA Brussels, others

+32 (0) 2 550 35 60

Legal Forces Dieter HonorĂŠ Boulevard Adolphe Max 30/1 1000 Bruxelles dieter.honore@legalforces.be www.legalforces.be

id: 92

5/5 Brussels, others

+32 (0) 2 218 47 34 138


RECRUITERS

People Forward Eric Denis Avenue de l’Aulne, 11 bte 4G 1180 Bruxelles eric.denis@people-forward.com www.people-forward.com

id: 1688

NA/NA Brussels, others

+32 (0) 2 343 44 06

Profile Group Kim Colson Boulevard Louis Schmidt 54 1040 Etterbeek kim@profilegroup.com www.profilegroup.com

id: 1486

NA/NA Brussels , others

+32 (0) 2 738 02 61

Robert Half Legal Dominique Espeel A. Gossetlaan 27a 1702 Groot-bijgaarden dominique.espeel@roberthalf.be www.roberthalf.be

id: 8276

NA/NA Brussels, others

+32 (0) 2 481 53 90

Robert Walters Frederik Vink Avenue Louise 149 1050 Bruxelles belux@robertwalters.com www.robertwalters.com

id: 435

NA/NA Brussels, others

+32 (0) 2 511 66 88

Selor

id: 3447

NA/NA Boulevard Bischoffsheim, 15 1000 Bruxelles info@selor.be www.selor.be

Brussels, others

0800/505 54 (NL) 0800 505 55 140


Thierry Stas Louise Avenue 391 1050 Brussels thierry@thefuturealliance.com www.thefuturealliance.com

id: 165

NA/NA Brussels , others

+32 (0) 2 648 15 60

Vialegis Ilke Aerts Managing Director Lambroekstraat 5 A 1831 Diegem ilke.aerts@vialegis.be www.vialegis.be

id: 1398

6/4 Brussels, others

+32 (0) 2 719 00 96

Xpertize Vincent De Meerleer rue de la plaine 23 / 1 1390 Archennes vincent@xpertize.be www.xpertize.be

id: 4962

NA/11 Vlaams-Brabant, others

+32 (0) 475 38 09 45

141

RECRUITERS

The Future Alliance


Le Luxembourg offre de nombreuses opportunités de carrière qui attirent bon nombre de travailleurs étrangers. Outre des salaires attractifs, le Grand-Duché de Luxembourg propose un environnement de travail cosmopolite et convivial. Vous trouverez ci-après une liste de quelques entreprises et cabinets d’avocats actifs au Luxembourg.

Travailler au Grand-Duché vous intéresse ? Nous vous invitons à découvrir, dès la rentrée académique 2008-2009, notre nouveau site d’annonces de recrutement spécialisé dans les métiers juridiques au Luxembourg : www.lexgo.lu !

Luxemburg biedt tal van carrièremogelijkheden die heel wat buitenlandse werknemers aantrekken. Naast de aantrekkelijke lonen staat het Groothertogdom Luxemburg voor een kosmopolitische en aangename werkomgeving. Hieronder vindt u een lijst van enkele ondernemingen en advocatenkantoren die in Luxemburg werkzaam zijn.

Werken in Luxemburg is misschien iets voor u ? Vanaf het nieuwe academiejaar 2008-2009 heten wij u graag Welkom op onze nieuwe site met jobaankondigingen voor juridische beroepen in Luxemburg : www.lexgo.lu !

143

Law Firms, Companies & Others in the Grand Duchy of Luxembourg

Law Firms, Companies & Others in the Grand Duchy of Luxembourg


Allen & Overy

id: 18268

Audrey Riffaud

Grand Duchy of Luxembourg

33 avenue J.F. Kennedy L-1855 Luxembourg audrey.riffaud@allenovery.com www.allenovery.com

+352 44 44 55 1

Litigation - Corporate/Commercial/Economic - Social/ Work - Civil - Tax - I.P./I.T.

Banque Centrale du Luxembourg Gills Dubru Recrutement 2, boulevard Royal L - 2983 Luxembourg gills.dubru@bcl.lu www.bcl.lu

id: 18588

NA/NA Grand Duchy of Luxembourg

JOBS IN LUXEMBOURG

90/50

Human Resources

Corporate/Commercial/Economic - Tax +352 47 74 93 0

Banque Privée Edmond de Rothschild Europe Responsable RH Boulevard Emmanuel Servais 20 L-2535 Luxembourg recrutement.developpement@lcfrothschild.lu www.lcf-rothschild.lu

+352 24 88 25 62

NA/600 Grand Duchy of Luxembourg

Corporate/Commercial/Economic - Social/Work - Tax - Other

Bonn Schmitt Steichen Josiane Wagner-Weiler Human Resources Department 44, rue de la vallée L-2015 Luxembourg jwagner@bsslaw.net www.bsslaw.lu

id: 18273

55/80 Grand Duchy of Luxembourg

Litigation - Corporate/Commercial/Economic - Tax +352 45 58 58

Brucher & Associés Nicolas Thieltgen Associé 10, rue de Vianden L-2015 Luxembourg info@brucherlaw.lu www.brucherlaw.lu

+352 26 0 27

id: 18313

4/3 Grand Duchy of Luxembourg

Litigation - Public - Corporate/Commercial/Economic - Tax 145

visit www.lexgo.be/directory for updates

Sandrine Polo

id: 3091


JOBS IN LUXEMBOURG

Brunel Luxembourg Xavier Hardy Account Manager Boulevard Royal 26B L-2249 Luxembourg x.hardy@brunel.nl www.brunel.nl/luxembourg.asp

id: 1670

NA/NA Grand Duchy of Luxembourg

Social/Work - Other +352 26 20 18 72

Chevalier & Sciales Olivier Sciales Boulevard Grande-Duchesse Charlotte 33 L1331 Luxembourg oliviersciales@cs-avocats.lu www.cs-avocats.lu

id: 461

8/2 Grand Duchy of Luxembourg

Litigation - Corporate/Commercial/Economic - Tax

+352 26 25 90 30

Clearstream Caroline Even Recruitment, Development & Training 42 Avenue JF Kennedy L-2967 Luxembourg caroline.even@clearstream.com www.clearstream.com

id: 1882

NA/1185 Grand Duchy of Luxembourg

Corporate/Commercial/Economic +352 24 33 22 20

Commerzbank International Luxembourg Monika Klose Human Resources 25 rue Edward Steichen L-2013 Luxembourg monika.klose@commerzbank.com www.commerzbank.lu

id: 18609

NA/NA Grand Duchy of Luxembourg

Corporate/Commercial/Economic - Tax +352 47 79 11 22 09

Compagnie fiduciaire BDO Ines Ayari Human Resources 5, boulevard de la Foire L-2013 Luxembourg recrutement@bdo-cf.lu www.bdo-cf.lu

+352 45 12 31

id: 1726

NA/44 Grand Duchy of Luxembourg

Corporate/Commercial/Economic - Social/Work Civil - Tax 146


Caroline Lamboley Senior Manager 560, rue de Neudorf L-2220 Luxembourg clamboley@deloitte.lu www.deloitte.lu

id: 18466

50/950 Grand Duchy of Luxembourg

Corporate/Commercial/Economic - Tax +352 45 14 52 51 2

Dexia Valérie Barthel Chargée de recrutement 69, route d’Esch L-2953 Luxembourg contact.lu@dexia.com www.dexia-bil.lu

id: 18476

NA/NA Grand Duchy of Luxembourg

Corporate/Commercial/Economic - Tax +352 45 38 03

DO Recruitment Advisors Anne Casset Consultant Recruitment & Selection legal 75, Bd Grande-Duchesse Charlotte L-1331 Luxembourg anne.casset@dorecruit.com www.dorecruit.com

id: 17739

NA/NA Grand Duchy of Luxembourg

Social/Work +352 24 69 40 1

Ernst &Young Anja Brahler Recruiter Legal profiles 7, Parc d’Activité Syrdall L-5365 Munsbach anja.brahler@lu.ey.com www.ey.com

+352 42 12 47 14 6

id: 18472

NA/NA Grand Duchy of Luxembourg

Corporate/Commercial/Economic - Tax

Etude Collart & Rollinger Steve Collart Associé 31 Grand rue L-1661 Luxembourg info@collartrollinger.lu www.collartrollinger.lu

+352 26 21 21 1

id: 19617

NA/NA Grand Duchy of Luxembourg

Corporate/Commercial/Economic - Social/Work - Other 147

JOBS IN LUXEMBOURG

Deloitte


JOBS IN LUXEMBOURG

Etude Pierre Thielen Pol Thielen Avocat / Office Manager Avenue Gaston Diderich, 5-11 L-1420 Luxembourg etude@pierrethielen.lu www.pierrethielen.lu

+352 44 62 41 1

id: 18714

7/5 Grand Duchy of Luxembourg

Litigation - Public - Corporate/Commercial/Economic - Social/Work - Civil - Tax - Other

European Fund Administration Chiki Liu Human Resources Officer 2, rue d’Alsace L-1017 Luxembourg chiki.liu@efa.eu www.efa.lu

+352 48 48 80 28 2

id: 18678

NA/NA Grand Duchy of Luxembourg

Corporate/Commercial/Economic - Tax

Felten & Associés Bernard Felten Avocat fondateur 2, Rue Jean-Pierre Brasseur L-1258 Luxembourg bfelten@feltenlawyers.com www.feltenlawyers.com

+352 45 77 45 1

id: 18309

7/17 Grand Duchy of Luxembourg

Litigation - Public - Corporate/Commercial/Economic - Social/Work - Civil - Tax - I.P./I.T.

Fideos Luxembourg Souad Drissi 121, Avenue de la Faïencerie L-1511 Luxembourg recruiting@fideos.lu www.fideos.lu

+352 22 21 15 21 4

id: 1179

NA/NA Grand Duchy of Luxembourg

Corporate/Commercial/Economic - Tax

Fortis Banque Luxembourg Caroline Rech

Ressources humaines et développement professionnel 50, av. J.F. Kennedy L-2951 Luxembourg hr@fortis.lu www.fortisbanque.lu/career +352 42 42 1

id: 18477

NA/2600 Grand Duchy of Luxembourg

Corporate/Commercial/Economic - Tax 148


Alexandra Guerisse Human Resources Officer 52, route d’Esch L-2965 Luxembourg drh@ing.lu www.ing.lu

+352 40 65 40 1

id: 18622

NA/NA Grand Duchy of Luxembourg

Corporate/Commercial/Economic - Tax

IQ Solutions Muriel Vanhoren 270, route d’Arlon L-8010 Strassen hr.talents@iqs.lu www.iqs.lu

JOBS IN LUXEMBOURG

ING

id: 18738

NA/NA Grand Duchy of Luxembourg

+352 26 15 04 – 24

Kaupthing Bank Luxembourg Human Resources 35a avenue J.F. Kennedy L-1855 Luxembourg kristel.weinreich@kaupthing.lu www.kaupthing.lu

+352 46 31 31 46 2

NA/NA Grand Duchy of Luxembourg

Corporate/Commercial/Economic - Tax

Kleyr Collarini Grasso Marc Kleyr Managing partner 122, Rue Adolphe Fischer L – 2015 Luxembourg kleyr.m@kckg.com www.kckg.lu

+352 22 73 30 1

id: 18873

NA/NA Grand Duchy of Luxembourg

Litigation - Public - Corporate/Commercial/Economic - Social/Work - Civil - Tax - Other

Kneip Communication Nastja Raabe Human Resources specialist 26/28, rue Edward Steichen L-2017 Luxembourg nastja.raabe@kneip.com www.kneip.lu

+352 22 72 77 35 0

id: 18727

NA/NA Grand Duchy of Luxembourg

Corporate/Commercial/Economic 149

visit www.lexgo.be/directory for updates

Kristel Weinreich

id: 18752


JOBS IN LUXEMBOURG

KPMG Stéphanie Damgé Human Resources Assistant 9 allée Scheffer L - 2520 Luxembourg stephanie.damge@kpmg.lu www.kpmg.lu

id: 18469

NA/NA Grand Duchy of Luxembourg

Corporate/Commercial/Economic - Tax +352 22 51 51 22 47

Le Foyer Benoît Dourte Directeur des Ressources Humaines 12, rue Léon Laval L-2986 Leudelange jobs@foyer.lu www.lefoyer.lu

id: 18616

NA/NA Grand Duchy of Luxembourg

Corporate/Commercial/Economic - Civil +352 43 74 37

Legitech Nicolas Henckes CEO 10A, ZAI Bourmicht, L-8070 Bertrange nicolas.henckes@legitech.lu www.legitech.lu

id: 19462

NA/38 Grand Duchy of Luxembourg

Public +352 26 31 64 21

Linklaters LLP Berglind Fridriks HR Advisor 35, Avenue John F. Kennedy L-1855 Luxembourg luxembourgrecruitment@linklaters. com www.linklaters.com

id: 18269

NA/NA Grand Duchy of Luxembourg

Corporate/Commercial/Economic - Social/Work - Tax

+352 26 08 82 40

Molitor, Fisch & Associés Anja Steffen Human Resources Manager 8, rue Sainte-Zithe L-2016 Luxembourg anja.steffen@mfa.lu www.mfa.lu

+352 29 72 98 1

id: 3196

NA/NA Grand Duchy of Luxembourg

Litigation - Public - Corporate/Commercial/Economic - Social/Work - Tax - I.P./I.T. 150


151


JOBS IN LUXEMBOURG

Noble & Scheidecker Estelle Remonnay Human Resources & Finance Officer 398, route d’Esch - Bâtiment Ariane L – 1471 Luxembourg remonnay@mnks.com www.mnks.com

+352 26 48 42 35 41

id: 375

NA/NA Grand Duchy of Luxembourg

Litigation - Public - Corporate/Commercial/Economic - Social/Work - Civil - Tax

Oceal Resource Management Caroline Di Modica-Roosen 1, avenue de la Gare L-1611 Luxembourg recruitment@oceal.com www.oceal.com

id: 19396

NA/NA Grand Duchy of Luxembourg

Social/Work +352 26 12 95 40

Oostvogels Pfister Feyten Nathalie Dalle 291, route d’Arlon L-2016 Luxembourg recruitment@oostvogels.com www.oostvogels.com

+352 46 83 83

id: 484

50/40 Grand Duchy of Luxembourg

Litigation - Corporate/Commercial/Economic - Civil - Tax - I.P./I.T.

PolWirtzSearch Pol Wirtz Director 57, route d’Arlon L-1440 Luxembourg mail@polwirtz.com www.polwirtz.lu

id: 19465

NA/NA Grand Duchy of Luxembourg

Social/Work +352 26 26 73 1

PricewaterhouseCoopers Astrid Manière Manager Recrutement 400, route d’Esch L-1014 Luxembourg astrid.maniere@lu.pwc.com www.pwc.com/lu

id: 18460

NA/1800 Grand Duchy of Luxembourg

Social/Work - Tax +352 49 48 48 24 68 152


Jean-Pierre Mullenders Director 145 rue du Kiem L-8030 Luxembourg jean-pierre_mullenders@randstad.lu www.randstad.lu

id: 202

NA/NA Grand Duchy of Luxembourg

Social/Work

+352 26 19 27-27

RBC Dexia Christophe Tresson Manager HR Recruitment 14, Porte de France L-4360 Esch-sur-Alzette christophe.tresson@rbcdexia-is.net www.rbcdexia-is.com

JOBS IN LUXEMBOURG

Randstad Luxembourg

id: 1594

NA/NA Grand Duchy of Luxembourg

Corporate/Commercial/Economic - Civil +352 26 05 1

RH Conseil Isabelle Poujol Consultante en recrutement Rue St Michel 2 5637 Mondorf poujol@rhconseil.lu www.rhconseil.lu

id: 537

NA/NA Grand Duchy of Luxembourg

Social/Work -Other +352 26 67 58 1

Robert Half Human Resources 14 Boulevard Roosevelt L-2450 Luxembourg geraldine.henning@roberhalf.lu www.roberthalf.lu

NA/NA Grand Duchy of Luxembourg

Social/Work +352 26 73 06 1

The Bank of New York Mellon Mélanie Bertrand-Robert Head of HR Dept 46a Avenue J.F.Kennedy 1A Hoehenhof L-1855 Luxembourg melanie.bertrand@bnymellon.com www.bnymellon.com

id: 19061

NA/NA Grand Duchy of Luxembourg

Corporate/Commercial/Economic - Tax

+352 26 34 77 1 153

visit www.lexgo.be/directory for updates

Géraldine Henning

id: 18209


Lawfirms

by region & practice area

Companies

by region & practice area


INDEXLAWFIRMS

Lawfirms

by region

Antwerpen A-Law Allen & Overy Altius Ambos advocaten Astrea Backx Advocatenkantoor Baker & McKenzie Bruno Schoenaerts Caluwaerts & Uytterhoeven Charlier & Partners Claeys & Engels CMS - DeBacker Cruyplants Eloy Wagemans & Partners Denyn Pinoy & Partners Desdalex Dilaw Eubelius Flamey-advocaten Gadisseur & Breugelmans Goossens Sebreghts Jacqman Iniureconstans Keirsmaekers Lebacq, Buyens & De Meester Lexeco Libaers & Berquin Linklaters LLP Loyens & Loeff Matray Matray & Hallet Mattijs - Voet & Co Meritius Pauwelsadvocaten Peeters & Partner Advocaten Ponet & De Vleeschauwer Stappers, Eliarts & Thiers Advocaten Van de Vijver Van Clemen Van Doosselaere Advocaten Van Huffelen & Co

29 31 31 31 32 33 33 36 37 38 38 39 40 45 45 47 49 51 52 53 55 57 58 58 58 59 59 60 60 62 64 64 65 69 72 72 73

vanrompaey-vaes Ward Van Loo

74 75

Brabant wallon Celes Corbeel Dear & Krzewinski Janssens & AssociĂŠs Jurisconsulte

37 39 43 55 57

Vlaams brabant Celis & Partners Contrast Dewallens & partners Gobert Advocaten Laga Maxius Van Landuyt & Partners

37 39 46 53 57 60 73

Brussels Allen & Overy Altius Arnold & Porter LLP Ashurst Astrea Baker & McKenzie Belgavoka Berwin Leighton Paisner LLP Billiet & Co Bird & Bird Blanmailland & Partners Blitz-De Callatay-Goldschmidt & AssociĂŠs Bredin Prat

156

31 31 31 32 32 33 33 34 34 34 34 35 35


35 36 36 37 37 38 38 38 39 39 39 40 40 40 42 42 42 42 42 44 45 45 45 46 46 46 46 47 47 47 47 49 49 50 50 50 50 51 51 51 52 52 52 53 53 54 54 54 54 55 55

Koan L.in.K Laga Liedekerke Wolters Waelbroeck Kirkpatrick Linklaters LLP Louise Lawyers Loyens & Loeff Lydian Matray Matray & Hallet Mayer Brown International LLP Mayerus & Staquet MB&P Mc Dermott Will & Emery McGuireWoods LLP MCW Meritius Miller, Bolle, Bertouille & Partners Monard - D’Hulst Morrison & Foerster NautaDutilh O’Connor and Company O’Melveny & Myers LLP Olislaegers & De Creus cvba PHD law (Philippe Declercq avocats advocaten) Philippe & Partners Polet Praxislaw Rawlings Giles Riquier Derwa Sluse & Associés Simmons & Simmons Simont Braun Slaughter And May Société d’Avocats Paul Muylaert Squire, Sanders & Dempsey LLP Stibbe Taylor Wessing Thelius Thompson Hine Tiberghien Tossens & Prioux UGGC & associés Ulys Uyttendaele-Gerard & associés Van Bael and Bellis van Cutsem Wittamer Marnef & Partners Van Reepinghen Vanden Eynde Legal Vanderelst Everaert Witters & Lamal VDBN Verhaegen Walravens Vermulst Verhaeghe & Graafsma

157

57 57 57 58 59 59 59 59 60 60 61 61 61 61 61 62 62 62 62 63 63 63 63 64 65 65 66 66 67 68 68 68 68 69 69 69 70 70 70 70 71 71 71 72 72 73 73 74 74 74 74

INDEXLAWFIRMS

Bruno Gysels Cairn Legal Callens Calvin & Warny Celes Claeys & Engels Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP Clifford Chance CMS - DeBacker CNTV Concilius Crowell & Moring Cruyplants Eloy Wagemans & Partners d’ATH & Associés d’Hondt De Caritat & partners Dal & Veldekens DBB Law DCH De Backer & Bastin Dechert LLP Dehin & Associes Delacroix-Partners Denyn Pinoy & Partners Dewey & Leboeuf Dewit Law Office Dewolf & Partners Didier de Buisseret Dilaw DLA Piper LLP DLM Doutrelepont & Associés Elegis Eubelius Eurothemis Exelia Faber Inter Field Fischer Waterhouse Five Legal Foley & Lardner LLP Freshfields Geradin Société d’Avocats Gérard & Associés-Vennoten Gibson, Dunn & Crutcher LLP Glaude cabinet d’Avocats Hammonds Hanotiau & Van Den Berg Haumont-Scholasse & Partners Hoffmann Partners Hogan & Hartson Janson Baugniet Jones Day


INDEXLAWFIRMS

Wery White & Case LLP Willkie Farr & Gallagher LLP Wilmerhale WTT law firm Xirius

75 75 75 75 76 76

West-vlaanderen AdLex Advocatenkantoor Elfri De Neve Ambos advocaten Avocats 4v Betty buggenhoudt & Partners Buysse -Van Caekenberghe Claeys & Engels Cornelissen Advocaten De Bock & Baluwé De Rouck & Partners De Schrijver Van de Gehuchte Messiaen Erik Van Gerven Eubelius Machtelings Reyns Advocaten Truyens Advocaten Van Poucke De Meyer & Mertens

29 29 31 32 34 36 38 40 43 43 43 49 49 59 67 71 73

Oost-vlaanderen Advocatenkantoor Petitat Advocatenkantoor Th. Lauwers Advoxa Baelde & D’hont Belexa advocaten Cayron Claeys & Engels Declerck Leterme Partners Elie Van Acker Honore-gits Jan D’Hulster Marlex Meritius Monard - D’Hulst Nathalie Van Gheluwe Parmentier & Couvreur Scheppens en Partners Tremmery Van de Vijver Van Clemen

29 29 31 33 33 37 38 44 49 54 55 60 62 62 63 64 67 71 72

Hainaut Bourguignon Duquesne Georges Clarenne Picard Chantal Lenoir

DBB Law Demine & Associés Geradin Société d’Avocats Jurisconsulte Meritius Philippe & Partners Portalis Toussaint Cabinet d’Avocats Van Daele, Detournay, Schamps & Associés Yves Losseau

42 45 52 57 62 65 65 70 72 76

Liège Avocats Dessard Claeys & Engels Corneille Bastjaens Cruyplants Eloy Wagemans & Partners Defenso Defraigne & Associés Dehin & Associes DVClex Elegis Firket, Brandenberg, Crahay, Pichault Geradin Société d’Avocats Lebeau & Humblet Matray Matray & Hallet Philippe & Partners Piron & Mineur Ramquet Pricken Sonnet Lemmens Rathmes avocats Raxhon-Delobel Schillewaert & Gathoye Avocats Schroeder-avocats

32 38 40 40 44 44 45 47 49 50 52 58 60 65 65 66 66 67 67 68

Limburg Byvoet Claeys & Engels De Roo-Neven Verbeek & Rens Dehaese & Dehaese Erwin Govarts Fissette+Fissette Gevaco Miveco Monard - D’Hulst Zimmermann & Zimmermann

36 38 43 44 49 51 52 62 62 76

Luxembourg Gribomont & Magerotte

35 38

158

53


INDEXLAWFIRMS

Namur Avocat Poelaert Boplaw Avocats Elegis Meritius Proesmans & Henry

32 35 49 62 66

159


INDEXLAWFIRMS

Lawfirms

by practice area I.T./I.P. AdLex Advocatenkantoor Elfri De Neve Allen & Overy Altius Ambos advocaten Astrea Avocats 4v Avocats Dessard Baker & McKenzie Betty buggenhoudt & Partners Bird & Bird Blitz-De Callatay-Goldschmidt & Associés Bruno Schoenaerts Byvoet Caluwaerts & Uytterhoeven Celis & Partners Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP CMS - DeBacker Cruyplants Eloy Wagemans & Partners Dal & Veldekens DBB Law De Bock & Baluwé De Rouck & Partners De Schrijver Van de Gehuchte Messiaen Dehin & Associes Demine & Associés Denyn Pinoy & Partners Dewolf & Partners Dilaw DLA Piper LLP DLM Doutrelepont & Associés Elegis Field Fischer Waterhouse Freshfields Gadisseur & Breugelmans

29 29 31 31 31 32 32 32 33 34 34 35 36 36 37 37 38 39 40 42 42 43 43 43 45 45 45 46 47 47 47 47 49 50 51 52

Gibson, Dunn & Crutcher LLP Gobert Advocaten Goossens Sebreghts Jacqman Hammonds Hanotiau & Van Den Berg Hogan & Hartson Iniureconstans Jones Day Koan Laga Lexeco Linklaters LLP Lydian McGuireWoods LLP Meritius Monard - D’Hulst NautaDutilh O’Connor and Company Parmentier & Couvreur Pauwelsadvocaten PHD law (Philippe Declercq avocats advocaten) Ponet & De Vleeschauwer Proesmans & Henry Ramquet Pricken Sonnet Lemmens Reyns Advocaten Riquier Derwa Sluse & Associés Simmons & Simmons Simont Braun Stibbe Thompson Hine UGGC & associés Ulys Van Daele, Detournay, Schamps & Associés Van Doosselaere Advocaten Van Landuyt & Partners Vanden Eynde Legal VDBN Verhaegen Walravens

160

52 53 53 53 54 54 55 55 57 57 58 59 59 61 62 62 63 63 64 64 64 65 66 66 67 67 68 68 69 70 71 71 72 72 73 73 74 74


Allen & Overy Altius Ambos advocaten Baker & McKenzie Berwin Leighton Paisner LLP Boplaw Avocats Bredin Prat Celes Celis & Partners Charlier & Partners CMS - DeBacker Corneille Bastjaens Dal & Veldekens DBB Law De Backer & Bastin De Roo-Neven Verbeek & Rens De Schrijver Van de Gehuchte Messiaen Defenso Defraigne & Associés Denyn Pinoy & Partners Dewallens & partners Dewit Law Office Dilaw DLA Piper LLP DLM Elie Van Acker Eubelius Field Fischer Waterhouse Firket, Brandenberg, Crahay, Pichault Freshfields Goossens Sebreghts Jacqman Janson Baugniet L.in.K Linklaters LLP Loyens & Loeff Maxius McGuireWoods LLP Monard - D’Hulst NautaDutilh Olislaegers & De Creus cvba PHD law (Philippe Declercq avocats advocaten) Polet Rawlings Giles Simont Braun Stibbe Toussaint Cabinet d’Avocats Tremmery Uyttendaele-Gerard & associés Van Poucke De Meyer & Mertens Vanderelst Everaert Witters & Lamal Ward Van Loo Willkie Farr & Gallagher LLP

Criminal law 31 31 31 33 34 35 35 37 37 38 39 40 42 42 42 43 43 44 44 45 46 46 47 47 47 49 49 50 50 51 53 55 57 59 59 60 61 62 63 63 64 65 66 68 69 70 71 71 73 74 75 75

A-Law Astrea Avocat Poelaert Avocats 4v Backx Advocatenkantoor Belgavoka Blitz-De Callatay-Goldschmidt & Associés Bourguignon Duquesne Georges Clarenne Picard Bruno Gysels Calvin & Warny Chantal Lenoir Cruyplants Eloy Wagemans & Partners d’ATH & Associés d’Hondt De Caritat & partners De Rouck & Partners Defenso Defraigne & Associés Delacroix-Partners Denyn Pinoy & Partners Dilaw Elie Van Acker Erik Van Gerven Erwin Govarts Eubelius Field Fischer Waterhouse Five Legal Gadisseur & Breugelmans Gérard & Associés-Vennoten Gobert Advocaten Goossens Sebreghts Jacqman Hanotiau & Van Den Berg Honore-gits Iniureconstans Janson Baugniet Janssens & Associés Jurisconsulte Koan L.in.K Lebacq, Buyens & De Meester Linklaters LLP Maxius Monard - D’Hulst Opdebeeck & De Groote Peeters & Partner Advocaten Ponet & De Vleeschauwer Ramquet Pricken Sonnet Lemmens Rathmes avocats Rawlings Giles Reyns Advocaten Schillewaert & Gathoye Avocats Simont Braun Storme-law

161

29 32 32 32 33 33 35 35 35 37 38 40 40 42 43 44 44 45 45 47 49 49 49 49 50 51 52 52 53 53 54 54 55 55 55 57 57 57 58 59 60 62 64 64 65 66 66 66 67 67 68 69

INDEXLAWFIRMS

Litigation


INDEXLAWFIRMS

Tremmery Truyens Advocaten Uyttendaele-Gerard & associés Van Daele, Detournay, Schamps & Associés Van Doosselaere Advocaten Van Poucke De Meyer & Mertens vanrompaey-vaes Ward Van Loo Yves Losseau Zimmermann & Zimmermann

71 71 71 72 72 73 74 75 76 76

public law A-Law Allen & Overy Altius Ambos advocaten Astrea Avocats Dessard Baelde & D’hont Baker & McKenzie Callens Calvin & Warny Celes Celis & Partners Clifford Chance CMS - DeBacker De Roo-Neven Verbeek & Rens De Rouck & Partners De Schrijver Van de Gehuchte Messiaen Defenso Dehaese & Dehaese Denyn Pinoy & Partners Dilaw DLA Piper LLP DLM Elegis Erik Van Gerven Erwin Govarts Exelia Flamey-advocaten Freshfields Geradin Société d’Avocats Gérard & Associés-Vennoten Goossens Sebreghts Jacqman Hammonds Hanotiau & Van Den Berg Haumont-Scholasse & Partners Iniureconstans Janson Baugniet Lexeco Linklaters LLP Loyens & Loeff Lydian

29 31 31 31 32 32 33 33 36 37 37 37 38 39 43 43 43 44 44 45 47 47 47 49 49 49 50 51 51 52 52 53 53 54 54 55 55 58 59 59 59

Monard - D’Hulst NautaDutilh Opdebeeck & De Groote Peeters & Partner Advocaten Piron & Mineur Portalis Praxislaw Ramquet Pricken Sonnet Lemmens Reyns Advocaten Simmons & Simmons Simont Braun Stibbe Toussaint Cabinet d’Avocats Truyens Advocaten Uyttendaele-Gerard & associés Van de Vijver Van Clemen Wery Xirius

62 63 64 64 65 65 66 66 67 68 68 69 70 71 71 72 75 76

Economic - Corporate - Commercial A-Law AdLex Advocatenkantoor Elfri De Neve Advocatenkantoor Petitat Advoxa Allen & Overy Altius Ambos advocaten Arnold & Porter LLP Ashurst Astrea Avocats 4v Avocats Dessard Backx Advocatenkantoor Baelde & D’hont Baker & McKenzie Belexa advocaten Belgavoka Billiet & Co Bird & Bird Blanmailland & Partners Blitz-De Callatay-Goldschmidt & Associés Boplaw Avocats Bourguignon Duquesne Georges Clarenne Picard Bredin Prat Bruno Schoenaerts Byvoet Cairn Legal Caluwaerts & Uytterhoeven Calvin & Warny Cayron

162

29 29 29 29 31 31 31 31 31 32 32 32 32 33 33 33 33 33 34 34 34 35 35 35 35 36 36 36 37 37 37


37 37 38 38 38 39 39 39 39 39 40 40 40 40 40 42 42 42 42 42 43 43 43 43 44 44 44 44 44 45 45 45 45 46 46 46 46 46 47 47 47 47 47 49 49 49 50 50 50 50 51 51 51 52

Geradin Société d’Avocats Gevaco Gibson, Dunn & Crutcher LLP Glaude cabinet d’Avocats Gobert Advocaten Goossens Sebreghts Jacqman Gribomont & Magerotte Hammonds Hanotiau & Van Den Berg Haumont-Scholasse & Partners Hoffmann Partners Honore-gits Iniureconstans Janson Baugniet Janssens & Associés Jones Day Jurisconsulte Keirsmaekers Koan L.in.K Laga Lebacq, Buyens & De Meester Lexeco Libaers & Berquin Liedekerke Wolters Waelbroeck Kirkpatrick Linklaters LLP Louise Lawyers Loyens & Loeff Lydian Machtelings Marlex Matray Matray & Hallet Mattijs - Voet & Co Maxius Mayer Brown International LLP MB&P Mc Dermott Will & Emery McGuireWoods LLP MCW Meritius Miller, Bolle, Bertouille & Partners Miveco Monard - D’Hulst Morrison & Foerster NautaDutilh O’Connor and Company O’Melveny & Myers LLP Olislaegers & De Creus cvba Parmentier & Couvreur PHD law (Philippe Declercq avocats advocaten) Piron & Mineur Polet Ponet & De Vleeschauwer Portalis

163

52 52 52 53 53 53 53 53 54 54 54 54 55 55 55 55 57 57 57 57 57 58 58 58 58 59 59 59 59 59 60 60 60 60 60 61 61 61 61 62 62 62 62 62 63 63 63 63 64 64 65 65 65 65

INDEXLAWFIRMS

Celes Celis & Partners Claeys & Engels Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP Clifford Chance CMS - DeBacker CNTV Concilius Contrast Corbeel Corneille Bastjaens Cornelissen Advocaten Crowell & Moring Cruyplants Eloy Wagemans & Partners d’ATH & Associés d’Hondt De Caritat & partners Dal & Veldekens DBB Law DCH De Backer & Bastin De Bock & Baluwé De Roo-Neven Verbeek & Rens De Schrijver Van de Gehuchte Messiaen Dear & Krzewinski Dechert LLP Declerck Leterme Partners Defenso Defraigne & Associés Dehaese & Dehaese Delacroix-Partners Demine & Associés Denyn Pinoy & Partners Desdalex Dewallens & partners Dewey & Leboeuf Dewit Law Office Dewolf & Partners Didier de Buisseret Dilaw DLA Piper LLP DLM Doutrelepont & Associés DVClex Elegis Elie Van Acker Eubelius Eurothemis Exelia Faber Inter Firket, Brandenberg, Crahay, Pichault Fissette+Fissette Five Legal Foley & Lardner LLP Gadisseur & Breugelmans


INDEXLAWFIRMS

Praxislaw Proesmans & Henry Ramquet Pricken Sonnet Lemmens Rathmes avocats Rawlings Giles Raxhon-Delobel Reyns Advocaten Riquier Derwa Sluse & Associés Scheppens en Partners Schillewaert & Gathoye Avocats Schroeder-avocats Simmons & Simmons Simont Braun Squire, Sanders & Dempsey LLP Stappers, Eliarts & Thiers Advocaten Stibbe Taylor Wessing Thelius Thompson Hine Tossens & Prioux Tremmery Truyens Advocaten UGGC & associés Uyttendaele-Gerard & associés Van Bael and Bellis van Cutsem Wittamer Marnef & Partners Van Daele, Detournay, Schamps & Associés Van de Vijver Van Clemen Van Doosselaere Advocaten Van Huffelen & Co Van Landuyt & Partners Van Poucke De Meyer & Mertens Van Reepinghen Vanden Eynde Legal Vanderelst Everaert Witters & Lamal VDBN Verhaegen Walravens Vermulst Verhaeghe & Graafsma Ward Van Loo White & Case LLP Willkie Farr & Gallagher LLP Wilmerhale WTT law firm Xirius Yves Losseau

66 66 66 66 66 67 67 67 67 67 68 68 68 69 69 69 69 70 70 70 71 71 71 71 72 72 72 72 72 73 73 73 73 73 74 74 74 74 75 75 75 75 76 76 76

social - work law AdLex Allen & Overy Altius Ambos advocaten Astrea Avocats 4v

29 31 31 31 32 32

Baelde & D’hont Baker & McKenzie Belexa advocaten Belgavoka Berwin Leighton Paisner LLP Betty buggenhoudt & Partners Blanmailland & Partners Blitz-De Callatay-Goldschmidt & Associés Boplaw Avocats Bourguignon Duquesne Georges Clarenne Picard Bruno Schoenaerts Byvoet Cairn Legal Celes Celis & Partners Charlier & Partners Claeys & Engels Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP Clifford Chance CMS - DeBacker Cornelissen Advocaten Crowell & Moring Cruyplants Eloy Wagemans & Partners d’ATH & Associés d’Hondt De Caritat & partners Dal & Veldekens DBB Law DCH De Backer & Bastin De Bock & Baluwé De Roo-Neven Verbeek & Rens De Schrijver Van de Gehuchte Messiaen Declerck Leterme Partners Defraigne & Associés Delacroix-Partners Demine & Associés Denyn Pinoy & Partners Dewit Law Office Dewolf & Partners Dilaw DLA Piper LLP DLM DVClex Elegis Erik Van Gerven Eubelius Exelia Faber Inter Firket, Brandenberg, Crahay, Pichault Five Legal Gadisseur & Breugelmans Geradin Société d’Avocats Gérard & Associés-Vennoten Gevaco

164

33 33 33 33 34 34 34 35 35 35 36 36 36 37 37 38 38 38 38 39 40 40 40 40 42 42 42 42 42 43 43 43 44 44 45 45 45 46 46 47 47 47 47 49 49 49 50 50 50 51 52 52 52 52


Claeys & Engels is the leading business law firm in Belgium in the legal areas linked to human resources. The firm is also member of Ius Laboris, an international alliance between several law firms specialized in the same legal areas as ours.

Our clients, national and international, give us the opportunity to have access to the best cases in the field of human resources.

Our practice includes employment law in its entirety, notably in the field of mergers and acquisitions, restructuring, remuneration plans, status of executive managers, expatriation, tax issues of human resources, extra-legal pension plans and insurances, corporate law and business criminal law.

The training of the trainees and associates is considered as one of the strong aspects of the firm. We organize a lot of internal trainings. The Ius Laboris alliance gives the opportunity to our lawyers to become integrated during several months in a law firm member of our alliance abroad. We also support additional studies and trainings.

As business law, employment law differs from the other laws because of its human aspect, which is a major component of the matters handled, and requires an approach that goes beyond the pure technical issues. Our law firm counts more than 70 lawyers who are active in six offices, located in Brussels, Antwerp, Kortrijk, Hasselt, Ghent and Liège.

With this training, the associate will be able to lead his/her career in cooperation with the firm, which offers many possibilities of flexibility at several levels, in order to allow everybody to get a work-life balance.

Claeys & Engels seeks associates for its different offices. You wish to join a specialist law firm, leader in its field on the market? Please contact us: jutta.classen@claeysengels.be www.claeysengels.be


INDEXLAWFIRMS

Glaude cabinet d’Avocats Gobert Advocaten Goossens Sebreghts Jacqman Gribomont & Magerotte Hammonds Jan D’Hulster Janson Baugniet Janssens & Associés Jones Day Koan Laga Lebacq, Buyens & De Meester Liedekerke Wolters Waelbroeck Kirkpatrick Linklaters LLP Louise Lawyers Loyens & Loeff Lydian Maxius MB&P McGuireWoods LLP Miller, Bolle, Bertouille & Partners Miveco Monard - D’Hulst NautaDutilh Opdebeeck & De Groote Pauwelsadvocaten PHD law (Philippe Declercq avocats advocaten) Piron & Mineur Ponet & De Vleeschauwer Portalis Proesmans & Henry Ramquet Pricken Sonnet Lemmens Rathmes avocats Rawlings Giles Raxhon-Delobel Riquier Derwa Sluse & Associés Scheppens en Partners Schroeder-avocats Simont Braun Stappers, Eliarts & Thiers Advocaten Stibbe Thompson Hine Truyens Advocaten UGGC & associés Uyttendaele-Gerard & associés Van Bael and Bellis van Cutsem Wittamer Marnef & Partners Van de Vijver Van Clemen Van Doosselaere Advocaten Van Huffelen & Co Van Landuyt & Partners Vanderelst Everaert Witters & Lamal Verhaegen Walravens Ward Van Loo

53 53 53 53 53 55 55 55 55 57 57 58 58 59 59 59 59 60 61 61 62 62 62 63 64 64 64 65 65 65 66 66 66 66 67 67 67 68 68 69 69 70 71 71 71 72 72 72 72 73 73 74 74 75

Wery Yves Losseau Zimmermann & Zimmermann

75 76 76

Civil Law A-Law

29

AdLex Advocatenkantoor Elfri De Neve Advocatenkantoor Petitat Advoxa Altius Ambos advocaten Astrea Avocat Poelaert Avocats 4v Backx Advocatenkantoor Baelde & D’hont Baker & McKenzie Belgavoka Berwin Leighton Paisner LLP Betty buggenhoudt & Partners Blitz-De Callatay-Goldschmidt & Associés Boplaw Avocats Bourguignon Duquesne Georges Clarenne Picard Bruno Gysels Bruno Schoenaerts Buysse -Van Caekenberghe Byvoet Cairn Legal Callens Calvin & Warny Cayron Celis & Partners Chantal Lenoir Charlier & Partners Clifford Chance CMS - DeBacker CNTV Cornelissen Advocaten Crowell & Moring Cruyplants Eloy Wagemans & Partners d’ATH & Associés d’Hondt De Caritat & partners Dal & Veldekens DBB Law De Bock & Baluwé De Roo-Neven Verbeek & Rens De Rouck & Partners De Schrijver Van de Gehuchte Messiaen Declerck Leterme Partners Defenso Defraigne & Associés Dehaese & Dehaese

29 29 29 31 31 31 32 32 32 33 33 33 33 34 34 35 35 35 35 36 36 36 36 36 37 37 37 38 38 38 39 39 40 40 40 40 42 42 42 43 43 43 43 44 44 44 44

166


45 45 45 45 46 46 46 47 47 47 49 49 49 49 49 50 50 50 50 51 51 51 52 52 52 53 53 53 54 55 55 55 55 57 57 57 57 58 58 58 58 59 59 59 59 60 60 60 61 61 61 62 62 62

Nathalie Van Gheluwe NautaDutilh Opdebeeck & De Groote Parmentier & Couvreur Pauwelsadvocaten Peeters & Partner Advocaten PHD law (Philippe Declercq avocats advocaten) Piron & Mineur Polet Ponet & De Vleeschauwer Portalis Ramquet Pricken Sonnet Lemmens Rawlings Giles Reyns Advocaten Riquier Derwa Sluse & Associés Scheppens en Partners Schillewaert & Gathoye Avocats Schroeder-avocats Simont Braun Société d’Avocats Paul Muylaert Stibbe Storme-law Thelius Tiberghien Tossens & Prioux Toussaint Cabinet d’Avocats Tremmery Truyens Advocaten UGGC & associés Uyttendaele-Gerard & associés van Cutsem Wittamer Marnef & Partners Van Daele, Detournay, Schamps & Associés Van Doosselaere Advocaten Van Huffelen & Co Van Landuyt & Partners Van Poucke De Meyer & Mertens Van Reepinghen Vanden Eynde Legal Vanderelst Everaert Witters & Lamal vanrompaey-vaes VDBN Verhaegen Walravens Ward Van Loo Wery Xirius Yves Losseau Zimmermann & Zimmermann

167

63 63 64 64 64 64 64 65 65 65 65 66 66 67 67 67 67 68 68 68 69 69 70 70 70 70 71 71 71 71 72 72 72 73 73 73 73 73 74 74 74 74 75 75 76 76 76

INDEXLAWFIRMS

Delacroix-Partners Demine & Associés Denyn Pinoy & Partners Desdalex Dewit Law Office Dewolf & Partners Didier de Buisseret Dilaw DLA Piper LLP DVClex Elegis Elie Van Acker Erik Van Gerven Erwin Govarts Eubelius Eurothemis Exelia Faber Inter Firket, Brandenberg, Crahay, Pichault Fissette+Fissette Five Legal Freshfields Gadisseur & Breugelmans Geradin Société d’Avocats Gevaco Glaude cabinet d’Avocats Goossens Sebreghts Jacqman Gribomont & Magerotte Honore-gits Iniureconstans Jan D’Hulster Janson Baugniet Jones Day Jurisconsulte Keirsmaekers L.in.K Laga Lebacq, Buyens & De Meester Lebeau & Humblet Lexeco Liedekerke Wolters Waelbroeck Kirkpatrick Linklaters LLP Loyens & Loeff Lydian Machtelings Matray Matray & Hallet Mattijs - Voet & Co Maxius Mayerus & Staquet McGuireWoods LLP MCW Miller, Bolle, Bertouille & Partners Miveco Monard - D’Hulst


INDEXLAWFIRMS

Tax law A-Law AdLex Advocatenkantoor Elfri De Neve Advocatenkantoor Th. Lauwers Allen & Overy Avocats 4v Baelde & D’hont Baker & McKenzie Belgavoka Berwin Leighton Paisner LLP Bird & Bird Blitz-De Callatay-Goldschmidt & Associés Bourguignon Duquesne Georges Clarenne Picard Bruno Schoenaerts Cairn Legal Calvin & Warny Celis & Partners Claeys & Engels Clifford Chance CMS - DeBacker Crowell & Moring Cruyplants Eloy Wagemans & Partners d’ATH & Associés Dal & Veldekens De Roo-Neven Verbeek & Rens De Rouck & Partners Defenso Defraigne & Associés Dehaese & Dehaese Delacroix-Partners Denyn Pinoy & Partners Dewallens & partners Dewolf & Partners Dilaw DLA Piper LLP Elegis Elie Van Acker Eubelius Faber Inter Firket, Brandenberg, Crahay, Pichault Foley & Lardner LLP Freshfields Geradin Société d’Avocats Gevaco Glaude cabinet d’Avocats Gobert Advocaten Iniureconstans Janson Baugniet Janssens & Associés Jones Day Koan

29 29 29 29 31 32 33 33 33 34 34 35 35 36 36 37 37 38 38 39 40 40 40 42 43 43 44 44 44 45 45 46 46 47 47 49 49 49 50 50 51 51 52 52 53 53 55 55 55 55 57

Laga Linklaters LLP Louise Lawyers Loyens & Loeff Lydian Matray Matray & Hallet MB&P MCW Miller, Bolle, Bertouille & Partners Monard - D’Hulst Morrison & Foerster NautaDutilh Pauwelsadvocaten Peeters & Partner Advocaten Piron & Mineur Ponet & De Vleeschauwer Portalis Proesmans & Henry Ramquet Pricken Sonnet Lemmens Rathmes avocats Rawlings Giles Raxhon-Delobel Reyns Advocaten Schillewaert & Gathoye Avocats Schroeder-avocats Simmons & Simmons Simont Braun Stibbe Tiberghien Tossens & Prioux Tremmery UGGC & associés van Cutsem Wittamer Marnef & Partners Van Daele, Detournay, Schamps & Associés Van Doosselaere Advocaten Van Huffelen & Co Van Landuyt & Partners Vanden Eynde Legal vanrompaey-vaes Verhaegen Walravens Vermulst Verhaeghe & Graafsma Xirius

57 59 59 59 59 60 61 61 62 62 62 63 64 64 65 65 65 66 66 66 66 67 67 67 68 68 68 69 70 70 71 71 72 72 72 73 73 73 74 74 74 76

Other A-Law Ambos advocaten Arnold & Porter LLP Ashurst Baker & McKenzie Berwin Leighton Paisner LLP Billiet & Co Bird & Bird

168

29 31 31 32 33 34 34 34


INDEXLAWFIRMS

Blanmailland & Partners Bourguignon Duquesne Georges Clarenne Picard Bredin Prat Callens Celis & Partners CMS - DeBacker Contrast Crowell & Moring Dal & Veldekens De Backer & Bastin De Schrijver Van de Gehuchte Messiaen Dechert LLP Defenso Denyn Pinoy & Partners Dilaw DLA Piper LLP Doutrelepont & Associés Elie Van Acker Eubelius Field Fischer Waterhouse Five Legal Hanotiau & Van Den Berg Haumont-Scholasse & Partners Janson Baugniet Jones Day Koan Lexeco Linklaters LLP Loyens & Loeff Mayer Brown International LLP McGuireWoods LLP Monard - D’Hulst Morrison & Foerster NautaDutilh O’Melveny & Myers LLP Olislaegers & De Creus cvba Rawlings Giles Riquier Derwa Sluse & Associés Simmons & Simmons Simont Braun UGGC & associés Van de Vijver Van Clemen Van Doosselaere Advocaten Vanden Eynde Legal WTT law firm

34 35 35 36 37 39 39 40 42 42 43 44 44 45 47 47 47 49 49 50 51 54 54 55 55 57 58 59 59 60 61 62 62 63 63 63 66 67 68 68 71 72 72 73 76

169


INDEXCOMPANIES & OTHERS

Companies & Others by practice area

i.t./i.p. 3M Belgium Accenture Actaris Adehis AIGS Altran AXEN Banque de la Poste - Bank van De Post Barco Baxter Belgacom Belgacom Mobile Bockstael BOIP Carrefour Belgium CBPL-CPVP Cisco Systems Belgium Colruyt Colt telecom Copiepresse CSID Darts-ip Deloitte Delta Lloyd Bank Dolmen Dragone DRC Eandis Editions Casterman Etnic Euroclear EuroNext Fabricom GTI Fédération des Entreprises de Belgique (FEB) FIA

81 81 82 82 82 83 85 86 86 86 87 87 89 89 90 91 92 93 93 94 95 96 97 97 98 98 99 99 100 101 101 101 102 103 103

Fluxys Fortis Gevers GlaxoSmithKline Groupe De Boeck Haacht Huckert’s International IBJ / IJE IFRRO Imec Keppel Seghers Belgium Kinepolis Kirkpatrick Microsoft Mobistar Nitto Europe SA Novagraaf Belgium N.V. Nuance Communications, inc. Office Hanssens Panasonic Batteries Payroll PricewaterhouseCoopers Tax Consultants Pronovem Marks PSA Finance Belux Real Software Group Resilux Scipion Securitas Siemens Smart ASBL / VZW Studio 100 SWIFT Test Aankoop The Ppress Thomas Cook UCB UGent TechTransfer

170

104 104 105 105 106 107 108 109 109 109 111 113 113 117 117 118 118 118 119 120 120 121 121 122 123 123 124 125 125 125 128 128 128 129 129 130 130


131 131 132 133

litigation Alken-Maes CSJ - HRJ Delta Lloyd Bank Frank Spruyt Groupe De Boeck IBJ / IJE Inter-Environnement Wallonie Federation L’Observatoire du Crédit et de l’Endettement P&V Test Aankoop

83 95 97 104 106 109 111 114 119 128

criminal law Advocaten Zonder Grenzen CECLR - CGKR CSJ - HRJ D.A.S. NV/SA Delta Lloyd Bank Eurofinas Groupe De Boeck IBJ / IJE Kluwer Petercam NV RCN Justice & Démocratie ASBL Securitas Test Aankoop

82 91 95 96 97 101 106 109 113 120 123 125 128

public law Actaris AVCB - VSGB Awex Banque de la Poste - Bank van De Post Bayer Bekaert Besix Group BIBF - IPCF BTC-CTB CCBE CIFoP Commission Communautaire Française CPH Cytec

82 84 84 86 86 87 87 89 89 91 92 94 94 95

Daikin Europe Delhaize Groupe Deloitte Delta Lloyd Bank DHL Distrigas sa Dredging International Eandis Electrabel Elia Enghien / Edingen Essent Fabricom GTI Fedasil Fluxys Grondwettelijk Hof - Cour constitutionnelle Groupe De Boeck Handicap International IBGE IBJ / IJE Inter-Environnement Wallonie Federation Interparking Kluwer La Maison de la pêche OCMW mechelen Provincie Limburg RCN Justice & Démocratie ASBL Secrétariat général de l’Enseignement catholique (SeGEC) SNCB Solvay Stad Antwerpen STIB-MIVB Stichting tegen Kanker Strabag Test Aankoop Total Tractebel Engineering UCB Vanden Broele Ville d’Andenne

171

96 97 97 97 98 98 99 99 100 100 100 101 102 102 104 106 106 107 109 109 111 111 113 114 118 122 123 124 125 126 127 127 127 127 128 129 129 130 132 133

INDEXCOMPANIES & OTHERS

Unilever Unilin - Mowhk Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO) VPK Packaging Group NV


INDEXCOMPANIES & OTHERS

economic - corporate - commercial 3M Belgium Abasys ABX Logistics Accenture Actaris Adehis Alken-Maes Altran Aon Belgium Ascencio Assuralia Avocats sans Frontières Awex Axa AXEN Bank Degroof Bank Delen Banksys Banque de la Poste - Bank van De Post Barco Baxter Bayer Beci Bekaert Belgacom Belgacom Mobile Besix Group BIBF - IPCF BusinessEurope Cap Gemini Capco Carrefour Belgium CBC CBFA Cei-de meyer Centea Centre wallon de Recherches agronomiques CIFoP Citibank Belgium Colas Belgium Colruyt Colt telecom Commission Communautaire Française Cortal Consors CPH Credimo Crédit Agricole Cytec D’Ieteren D.A.S. NV/SA

81 81 81 81 82 82 83 83 83 83 84 84 84 85 85 85 85 85 86 86 86 86 86 87 87 87 87 89 90 90 90 90 90 91 91 92 92 92 93 93 93 93 94 94 94 94 95 95 96 96

Daikin Europe De Boel Delhaize Groupe Deloitte Delta Lloyd Bank Deutsche Bank Dexia DHL Distrigas sa DKV Eandis Editions Casterman Electrabel Elia Ernst & Young Essent Euroclear Eurofinas EuroNext European Investment Bank Fabricom GTI Federale Assurance Fédération des Entreprises de Belgique (FEB) Federauto FEDIS Fedustria Fluxys Fortis Fortis Real Estate FRNB - KFBN GlaxoSmithKline Goodman Gras Savoye Belgium Group 4 Securicor Groupe De Boeck Groupe S Guberna Haacht Hamburg Mannheimer HLB Fineko Hoge Raad voor Diamant Horeca Logistic Services SA Huckert’s International I.T.B. IBJ / IJE Imec InBev Belgium ING ING Lease Belgium SA Interiura Interparking KBC Keytrade Bank

172

96 96 97 97 97 97 97 98 98 98 99 100 100 100 100 101 101 101 101 102 102 102 103 103 103 103 104 104 104 105 105 105 106 106 106 106 107 107 107 108 108 108 108 109 109 109 110 110 110 111 111 111 113


INDEXCOMPANIES & OTHERS

Kinepolis Kluwer Konsensus KPMG L’Observatoire du Crédit et de l’Endettement Labco Landbouwkrediet Lease Plan Leasinvest Real Estate Legal Forces Leleux Associated Brokers Lidl Matexi Mazars Michiels & Stroeykens Microsoft MLex market intelligence Mobistar Nitto Europe SA Nuance Communications, inc. OIVO - CRIOC Onafhankelijke Ziekenfondsen Orde der Apothekers - Ordre des Pharmaciens P&V Panasonic Batteries Petercam NV PKF Portolani Predica europe PricewaterhouseCoopers Tax Consultants Protect PSA Finance Belux Puilaetco Dewaay Puratos SA RCN Justice & Démocratie ASBL Real Software Group Resilux Rhenus Logistics Safmarine Sarens Scipion Securitas Selor Siemens SNCB Sobegas Sodexo Belgium Solutia Services International SCA Solvay Stad Antwerpen Strabag Studio 100 Telenet Test Aankoop

113 113 135 113 114 114 114 115 115 136 115 115 116 116 116 117 117 117 118 118 119 119 119 119 120 120 120 121 121 121 122 122 122 122 123 123 123 123 123 124 124 125 138 125 125 126 126 126 126 127 127 128 128 128

Thalys Thomas Cook TNT Total Tractebel Engineering Triodos UBS Belgium SA/NV UCB UGent TechTransfer Unilever Unilin - Mowhk US Tax Abroad Van Havermaet Vandemoortele Izegem Vanden Broele Vanguard Investment Europe VDK Spaarbank Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO) Verizon Business VLAM VPK Packaging Group NV

128 129 129 129 129 130 130 130 130 131 131 131 131 131 132 132 132 132 133 133 133

social law 3M Belgium ABX Logistics Accenture Acerta Adehis Agoria AIGS Altran Association pharmaceutique belge Audi Protection Juridique AVCB - VSGB Avocats sans Frontières Awex Axa Bank Delen Banque de la Poste - Bank van De Post Bayer Beci Besix Group Boyden CBFA Cei-de meyer Centea Centre wallon de Recherches agronomiques Chirec CIFoP Colas Belgium Colruyt Commission Communautaire Française Cortal Consors

174

81 81 81 81 82 82 82 83 83 84 84 84 84 85 85 86 86 86 87 134 91 91 92 92 92 92 93 93 94 94


94 94 95 95 96 97 97 97 98 98 98 98 99 99 100 101 102 102 103 103 103 103 104 106 106 106 107 134 108 108 108 109 110 110 110 110 135 113 113 135 113 115 115 115 117 117 117 118 119 120 120 120 120 137

Prevent PricewaterhouseCoopers Tax Consultants Profile Group Puratos SA RCN Justice & Démocratie ASBL Sarens Scipion SD Worx Secrétariat général de l’Enseignement catholique (SeGEC) Securex Smals-MVM Smart ASBL / VZW SNCB Sodexo Belgium Sofibo Solvay SPF Emploi / FOD Werkgelegenheid Test Aankoop The Future Alliance Thomas Cook Total Tractebel Engineering UBS Belgium SA/NV UCB UCM Unilever Unilin - Mowhk Vanden Broele Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO) Ville d’Andenne

121 121 137 122 123 124 124 124 124 124 125 125 125 126 126 126 127 128 138 129 129 129 130 130 130 131 131 132 132 133

civil law 3M Belgium Accenture Adehis Altran Aon Belgium Ascencio Assuralia AVCB - VSGB Avocats sans Frontières Awex Banque de la Poste - Bank van De Post Bayer Beci Bekaert Besix Group BTC-CTB Cap Gemini CBFA CBPL-CPVP CCBE

175

81 81 82 83 83 83 84 84 84 84 86 86 86 87 87 89 90 91 91 91

INDEXCOMPANIES & OTHERS

CPH Credimo Crédit Agricole Cross International nv D.A.S. NV/SA Delhaize Groupe Delta Lloyd Bank Deutsche Bank DHL DKV Dolmen Dragone Easypay ECAS A.I.S.B.L. Ernst & Young Essent Familiehulp Fedasil Fédération des Entreprises de Belgique (FEB) FEDIS Fedustria FIA Fortis Group 4 Securicor Groupe De Boeck Groupe S Handel Diensten & Industrie Hays Finance & Accounting Brussel HDP Horeca Logistic Services SA Huckert’s International IBJ / IJE InBev Belgium INDASS ING Integrale Kern Selection Brussel Keytrade Bank Kluwer Konvert Interim KPMG Lease Plan Les Petits Riens - Spullenhulp Lidl Microsoft Mobistar Mutualité Chrétienne OCMW mechelen P&V Panasonic Batteries Partena Payroll PKF PRC Ltd


INDEXCOMPANIES & OTHERS

CECLR - CGKR Centre wallon de Recherches agronomiques Chirec Commission Communautaire Française CPH Credimo Cross International nv D.A.S. NV/SA De Boel Delta Lloyd Bank Dexia DHL Distrigas sa DKV Dredging International Eandis ECAS A.I.S.B.L. Essent Eurofinas Familiehulp Federale Assurance FEDIS Fedustria Fortis Fortis Insurance Belgium Frank Spruyt FRNB - KFBN Gras Savoye Belgium Group 4 Securicor Groupe De Boeck Guberna Hamburg Mannheimer Huckert’s International I.T.B. IBJ / IJE Imec ING Integrale Inter-Environnement Wallonie Federation Interiura Kluwer L’Observatoire du Crédit et de l’Endettement Lease Plan Leasinvest Real Estate Limarex Matexi Mercator Michiels & Stroeykens Mutualité Chrétienne OIVO - CRIOC Onafhankelijke Ziekenfondsen P&V Petercam NV Portolani

91 92 92 94 94 94 95 96 96 97 97 98 98 98 99 99 99 101 101 102 102 103 103 104 104 104 105 106 106 106 107 107 108 109 109 109 110 110 111 111 113 114 115 115 116 116 116 116 117 119 119 119 120 121

Prevent Protect RCN Justice & Démocratie ASBL Siemens SNCB Sobegas Solvay Stad Antwerpen Stichting tegen Kanker Strabag Studio 100 Telenet Test Aankoop Thalys Thomas Cook TNT Tractebel Engineering UCB UGent TechTransfer Unilever Vanhalteren Ville d’Andenne

121 122 123 125 125 126 126 127 127 127 128 128 128 128 129 129 129 130 130 131 132 133

tax law Accenture Agoria AVCB - VSGB Awex Axa Bank Degroof Bank Delen Banque de la Poste - Bank van De Post Barco Belfid BIBF - IPCF CBC CBFA Commission Communautaire Française Cortal Consors CPH Credimo Crédit Agricole Delhaize Groupe Deloitte Delta Lloyd Bank Deutsche Bank Dexia Distrigas sa Ernst & Young Euroclear EuroNext Fédération des Entreprises de Belgique (FEB)

176

81 82 84 84 85 85 85 86 86 87 89 90 91 94 94 94 94 95 97 97 97 97 97 98 100 101 101 103


INDEXCOMPANIES & OTHERS

FEDIS Fluxys Fortis FRNB - KFBN Groupe De Boeck Groupe S HLB Fineko Hoge Raad voor Diamant Horeca Logistic Services SA IBJ / IJE InBev Belgium INDASS ING Integrale Keytrade Bank Konsensus KPMG Leasinvest Real Estate Leleux Associated Brokers Madison Parker International BV Mazars MLex market intelligence P&V Panasonic Batteries Petercam NV Portolani Predica europe PricewaterhouseCoopers Tax Consultants Safmarine Securex Selor Smart ASBL / VZW Stad Antwerpen Test Aankoop Thomas Cook Triodos UBS Belgium SA/NV UCM Unilever Unilin - Mowhk US Tax Abroad Van Havermaet Vanguard Investment Europe Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO) Ville d’Andenne

103 104 104 105 106 106 108 108 108 109 110 110 110 110 113 135 113 115 115 136 116 117 119 120 120 121 121 121 123 124 138 125 127 128 129 130 130 130 131 131 131 131 132 132 133

others Advocaten Zonder Grenzen Association pharmaceutique belge Avocats sans Frontières Axa Bank Delen Bayer

82 83 84 85 85 86

Bekaert Besix Group BusinessEurope Carrefour Belgium CCBE CECLR - CGKR Cei-de meyer Centre wallon de Recherches agronomiques Citibank Belgium Colipa Colruyt Commission Communautaire Française Cortal Consors CPH Crédit Agricole D.A.S. NV/SA Delta Lloyd Bank Deutsche Bank DHL ECAS A.I.S.B.L. Electrabel Essent Euroclear Fabricom GTI Federauto FIA Fluxys Fortis Frank Spruyt FRNB - KFBN GlaxoSmithKline Handicap International IBJ / IJE Integrale Interparking Kluwer Konvert Interim La Maison de la pêche Labco Langlois & Co Lease Plan Matexi Milieu Ltd Orde der Apothekers - Ordre des Pharmaciens Payroll RCN Justice & Démocratie ASBL Rhenus Logistics Safmarine SD Worx Secrétariat général de l’Enseignement catholique (SeGEC) Securex Securitas Smals-MVM

178

87 87 90 90 91 91 91 92 93 93 93 94 94 94 95 96 97 97 98 99 100 101 101 102 103 103 104 104 104 105 105 107 109 110 111 113 135 114 114 114 115 116 117 119 120 123 123 123 124 124 124 125 125


INDEXCOMPANIES & OTHERS

SNCB Solvay STIB-MIVB Stichting tegen Kanker Test Aankoop Thalys Thomas Cook Total Trace Group Tractebel Engineering Triodos UBS Belgium SA/NV UCB Unilever Vanguard Investment Europe VDK Spaarbank Vluchtelingenwerk

125 126 127 127 128 128 129 129 139 129 130 130 130 131 132 132 133

180


by region

Antwerpen Acerta Bank Delen Belfid Bockstael Capco Colruyt D.A.S. NV/SA De Boel Delhaize Groupe Deloitte DRC Dredging International Essent FRNB - KFBN Gevers HDP Hoge Raad voor Diamant Integrale Keppel Seghers Belgium Kluwer KPMG Langlois & Co Leasinvest Real Estate Mazars Mercator OCMW mechelen PKF Portolani Profile Group Real Software Group Rhenus Logistics Safmarine SD Worx Solutia Services International SCA Stad Antwerpen

81 85 87 89 90 93 96 96 97 97 99 99 101 105 105 108 108 110 111 113 113 114 115 116 116 118 120 121 137 123 123 123 124 126 127

Strabag Studio 100 Telenet Tractebel Engineering UBS Belgium SA/NV Van Havermaet

127 128 128 129 130 131

Brabant wallon Awex BSB Chirec Colruyt Delhaize Groupe FRNB - KFBN GlaxoSmithKline HDP Huckert’s International Kinepolis Kirkpatrick Kluwer Konvert Interim Mutualité Chrétienne OBFG Solutia Services International SCA SWIFT Vanguard Investment Europe

84 89 92 93 97 105 105 108 108 113 113 113 135 117 118 126 128 132

Vlaams brabant Acerta Alken-Maes Colruyt Credimo Delhaize Groupe Deloitte FRNB - KFBN

181

81 83 93 94 97 97 105

INDEXCOMPANIES & OTHERS

Companies & Others


INDEXCOMPANIES & OTHERS

Goodman Gras Savoye Belgium Group 4 Securicor Haacht HDP Horeca Logistic Services SA Imec InBev Belgium INDASS Lease Plan Limarex Michiels & Stroeykens Microsoft Payroll Sarens

105 106 106 107 108 108 109 110 110 115 116 116 117 120 124

Brussels 3M Belgium ABX Logistics Accenture Acerta Actaris Advocaten Zonder Grenzen Agoria Altran Association pharmaceutique belge Assuralia Audi Protection Juridique AVCB - VSGB Avocats sans Frontières Awex Axa AXEN Bank Degroof Banksys Banque de la Poste - Bank van De Post Baxter Bayer Beci Belgacom Belgacom Mobile Besix Group BIBF - IPCF BTC-CTB BusinessEurope Cap Gemini Carrefour Belgium CBC CBFA CBPL-CPVP Cei-de meyer Centea Chirec

81 81 81 81 82 82 82 83 83 84 84 84 84 84 85 85 85 85 86 86 86 86 87 87 87 89 89 90 90 90 90 91 91 91 92 92

Cisco Systems Belgium Citibank Belgium Colas Belgium Colipa Colruyt Colt telecom Commission Communautaire Française Copiepresse Cortal Consors CPH Crédit Agricole Cross International nv CSJ - HRJ Cytec D’Ieteren D.A.S. NV/SA Daikin Europe Darts-ip Delhaize Groupe Deloitte Delta Lloyd Bank Deutsche Bank Dexia DHL Distrigas sa DKV Dolmen ECAS A.I.S.B.L. Editions Casterman Electrabel Elia Ernst & Young Etnic Euroclear Eurofinas EuroNext European Investment Bank Fabricom GTI Familiehulp Fedasil Fédération des Entreprises de Belgique (FEB) Federauto FEDIS Fedustria FIA Fluxys Fortis Fortis Insurance Belgium Fortis Real Estate Frank Spruyt FRNB - KFBN Generali Belgium Gevers Grondwettelijk Hof - Cour constitutionnelle

182

92 93 93 93 93 93 94 94 94 94 95 95 95 95 96 96 96 96 97 97 97 97 97 98 98 98 98 99 100 100 100 100 101 101 101 101 102 102 102 102 103 103 103 103 103 104 104 104 104 104 105 105 105 106


106 106 107 107 107 108 109 109 109 109 110 110 110 111 111 111 113 113 113 114 114 115 115 115 116 117 117 117 117 118 118 118 118 119 119 119 119 119 120 120 120 120 121 121 121 122 122 122 123 124 124 124 124

Securitas Siemens Smals-MVM Smart ASBL / VZW SNCB Sobegas Sodexo Belgium Solutia Services International SCA Solvay SPF Emploi / FOD Werkgelegenheid STIB-MIVB Stichting tegen Kanker Strabag Test Aankoop Thalys The Ppress TNT Total Trace Group Tractebel Engineering Triodos UBS Belgium SA/NV UCB UCM Unilever US Tax Abroad Vanhalteren Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO) Verizon Business VLAM Vluchtelingenwerk

125 125 125 125 125 126 126 126 126 127 127 127 127 128 128 129 129 129 139 129 130 130 130 130 131 131 132 132 133 133 133

West-vlaanderen Acerta Alken-Maes Colruyt Delhaize Groupe Deloitte Fedustria FRNB - KFBN Gevers Handel Diensten & Industrie HDP HLB Fineko Langlois & Co Lidl Mazars Nuance Communications, inc. Resilux Sofibo Solutia Services International SCA Strabag

183

81 83 93 97 97 103 105 105 107 108 108 114 115 116 118 123 126 126 127

INDEXCOMPANIES & OTHERS

Groupe De Boeck Groupe S Guberna Hamburg Mannheimer Handicap International HDP I.T.B. IBGE IBJ / IJE IFRRO ING ING Lease Belgium SA Integrale Interiura Interparking KBC Keytrade Bank Kinepolis KPMG Labco Landbouwkrediet Leasinvest Real Estate Leleux Associated Brokers Les Petits Riens - Spullenhulp Mazars Microsoft Milieu Ltd Mobistar Mutualité Chrétienne Nitto Europe SA Novagraaf Belgium N.V. Nuance Communications, inc. OBFG Office Hanssens OIVO - CRIOC Onafhankelijke Ziekenfondsen Orde der Apothekers - Ordre des Pharmaciens P&V Panasonic Batteries Partena Petercam NV PKF Prevent PricewaterhouseCoopers Tax Consultants Pronovem Marks PSA Finance Belux Puilaetco Dewaay Puratos SA RCN Justice & Démocratie ASBL Scipion SD Worx Secrétariat général de l’Enseignement catholique (SeGEC) Securex


INDEXCOMPANIES & OTHERS

Thomas Cook UGent TechTransfer Vandemoortele Izegem VDK Spaarbank VPK Packaging Group NV

129 130 131 132 133

Oost-vlaanderen Acerta Alken-Maes Barco Bekaert Colruyt Daikin Europe Delhaize Groupe Deloitte Eandis Easypay FRNB - KFBN HDP Kinepolis Matexi PKF Pronovem Marks Securex Unilin - Mowhk Vandemoortele Izegem Vanden Broele VDK Spaarbank

81 83 86 87 93 96 97 97 99 99 105 108 113 116 120 121 124 131 131 132 132

Hainaut Ascencio Awex Baxter CIFoP Colruyt Delhaize Groupe Deloitte Dragone Enghien / Edingen FRNB - KFBN L’Observatoire du Crédit et de l’Endettement Mutualité Chrétienne OBFG Vandemoortele Izegem

95 97 97 105 108 110 110 117 118 121 130

Limburg Acerta Awex Colruyt Delhaize Groupe Deloitte Dredging International FRNB - KFBN Kinepolis Kluwer Limarex PKF Provincie Limburg Strabag Van Havermaet

81 84 93 97 97 99 105 113 113 116 120 122 127 131

Luxembourg 83 84 86 92 93 97 97 98 100 105 114 117 118 131

Liège Abasys AIGS Alken-Maes Awex Colruyt

CSID Delhaize Groupe Deloitte FRNB - KFBN HDP ING Integrale Mutualité Chrétienne OBFG Pronovem Marks UCM

81 82 83 84 93

Awex Delhaize Groupe European Investment Bank FRNB - KFBN Integrale Mutualité Chrétienne OBFG Predica europe Pronovem Marks

84 97 102 105 110 117 118 121 121

Namur Adehis Awex Centre wallon de Recherches agronomiques Colruyt Delhaize Groupe Deloitte FRNB - KFBN HDP INDASS

184

82 84 92 93 97 97 105 108 110


INDEXCOMPANIES & OTHERS

Inter-Environnement Wallonie Federation La Maison de la pêche Mutualité Chrétienne OBFG UCM Ville d’Andenne

111 114 117 118 130 133

185


notes

186


notes

187


notes

188


notes

189


notes

190


notes

191


notes

192


Don’t miss next issue!

Inquiries and reservations : directory@lexgo.be


Legal Staffing Solutions For and By Lawyers.

Vialegis nv/sa Mc Square Building, Lambroekstraat 5A, 1831 Diegem Phone +32 (0)2 719 00 96, Fax +32 (0)2 719 00 98, www.vialegis.be

LexGo Directory  

LAw Firms and companies hiring legal profiles

Advertisement