Page 1

1

y|n MGÆR ÍYÄ MNDN nW?

mGb!Ã

y|n MGÆR ÍYÄ MNDN nW?

b

z!H ;Wd _ÂT |n MGÆR MNDN nW? |n MGÆR ÃSflgbT MKNÃT MNDN nW? y|n MGÆR qÄ¥Y ;§¥ MNDN nW? b¸l#T RXs g¤Ä×C z#¶Ã XäG¬lh#ÝÝ yz!H ;Wd _ÂT xzUíCM YHNn# XNÄdRG nW GBÏWN Ãqrb#L"ÝÝ

"y

|n MGÆR -q»¬ MNDN nW?" y¸ÆlW _Ãq& s!nœ½ krJM ›mT bðT

b±l!S ~BrtsB yt&l@v!™N PéG‰M yt§lf xND ¬¶K TZ Yl¾LÝÝ wNjl# ytf[mW bz!h# bmÄ!ÂCN L† SÑ xS÷ gBRx@L b¸ÆlW SF‰ nWÝÝ ywNjl# slÆ yçnCW s@T½ bxND ymNG|T m|¶Ã b@T b[ˆðnT yMT\‰ s@T nCÝÝ

x

ND l@l!T xND

gÖrMú

b…N sBé

bmGÆT

bŒb@

kwUT

b“§½

KBr

N{?ÂêN gR|ƒ YÿÄLÝÝ YH DRg!T s!f[M GlsÆ* ¬s¥W ynbrWN yYDrs#L" Œ,T bxμÆb!W y¸ñ„ bRμ¬ sãC ysÑ b!çNM½ xNDM sW GN Œ,aN sMè kdrsÆT x\”qE wNjL l!¬dUT xLÒlMÝÝ b¥GSt$ Y,W wNjl¾ GlsB kM>t$ xND s›T gd¥ wd GlsÆ* b@T lh#lt¾ g!z@ bmÿD xSgDì kdf‰T b“§½ bŒb@ tLTlÖxT YÿÄLÝÝ bz!HM wQT GlsÆ* yYDrs#L" Œ,T xsM¬lC¿ Œ,aN sMtW g!b!W ;_R §Y bmkÖLkÖL b;_„ qÄÄ xëLqW TXYNt$N Yk¬tl# ynb„T GN bxμÆb!W b¸g" »Ä½ μ*S YÅwt$ ynb„ XNïqQ§ ?ÉÂT BÒ ÂcWÝÝ

Y

,W wNjl¾ GlsB lƒSt¾ g!z@ btmúúY s›T wd GlsÆ* b@T bmÿD

kdf‰T b“§½ sWnaN xYçn# bçn h#n@¬ ³‰Rõ YÿÄLÝÝ bz!HM g!z@ GlsÆ* yYDrs#L" Œ,T XNÄs¥C½ ngR GN XNÄ!ÃW lxG‰äT ÃHL K|tt$N CNμR bbúcW qÄìC xëLqW k¸mlkt$T ?ÉÂT bStqR yYDrs#Lß#N Œ,T sMè l!¬dUT ymÈ XNdl@l tgLÛxLÝÝ

_

³¥ ydrúcW y±l!S xƧT wd GlsÆ* b@T yÿÇT bx‰t¾W qN ¥lÄ s!çN½

GlsÆ* kxμÆb!W nê¶ãC xNÄCM :RĬ ú¬g" bdM t=¥L” bb@a wlL §Y tzR‰ Tg¾lCÝÝ ±l!S lt=¥¶ MRm‰ xSKÊn#N wd çSpE¬L ywsd s!çN½ bwNjl# z#¶ÃM yxμÆb!WN nê¶ãC -Rè xnUG…LÝÝ bRμ¬ sãC àC bƒSt$M g!z@ Ãs¥CWN yYDrs#L" Œ,T mS¥¬cWN XNÄ!ÃWM xNÄNìC Glsb# kb@t$ w_è s!ÿD ¥y¬cWN ymsk„ b!çNM½ ʺlŒ,t$ M§> lMN xLsÈCh#M?ʺ l¸lW y±l!S _Ãq& xB²®c$ ys-#T mLS ʺf‰h#¼\Uh#ʺ k¸lW yzll xLnbrMÝÝ

rb@¬CN ¥N nW? Xnz!H yxg¶t$ z@¯C bz!HC MSk!N wÈT §Y bdrsW yGF GDà ynb‰cW SF‰ MNDN nW? X¾ bz!H SF‰ ÃlnW sãC lXNÄ!H ;Ynt$ yGF GDà MN ;YnT M§> XNs_ nbR? bX¾ ?YwT §Y ytwsn xdU l!dRS y¸CL b!çN XNμ*½ yl@§WN ?YwT l¥TrF wYM kxdU lm-bQ f”d®C nN? X¾ yz!H xμÆb! nê¶ãC BNçN½ lz!H ;Ynt$ yYDrs#L" _¶ M§> ÆlmS-¬CN btwsn dr©M XNμ* b!çN½ ybdl"nT S»T ÃDRBN XNÄ!ÃWM lz!H N[#? dM mFsS t-ÃqE n" y¸L xmlμkT YñrÂL? yGlsÆ* gÖrb@èC bDRg!¬cW mnqF½ mg\{½ mwqS xlÆcW y¸L XMnT xlN? bCGR WS_ Ãl#TN yX¾N RĬ y¸fLg#TN sãC lmRÄT ;Q¥CN y¸fQdWN êU lmKfL MN ÃHL f”d®C nN? kz!H ÂÑÂêE _ÂT Sl x!T×ùÃWÃN |n MGÆR yMN¥rW ngR MNDN nW?

P§S xRT ¸n!ST¶ ÆzUjW ;Wd _ÂT §Y yqrb _¬êE {/#F

ktSÍü ébl@


2

y|n MGÆR ÍYÄ MNDN nW?

YH K|tT lyT Æl mLk# y¸¬Y nW wYS yx!T×ùÃWÃNN yGBrgB d‰© btwsn dr©M XNμ* b!çN y¸Ãm§KT? bxg‰CN btlY bmÄ!ÂCN ÃlW ywNjL mb‰kT½ ʺmrÄÄT ÆH§CN nWʺ lMNlW lX¾ lx!T×ùÃWÃN MN TMHRT YsÈL?

b

x-”§Y \ÂY |n MGÆR ¥lT MN ¥lT nW? _„ sW ¥lTS MN ¥lT nW? GBrgB ‰s# MNDN nW? GBrgB ÃSflgbT MKNÃT MNDN nW? GBrgB bsãC ?YwT WS_ y¸ÅwtW ¸Â MNDN nW? yxNDN MGÆR \ÂYnTM çn Xk¤YnT yMÂWQbT zÁS yT¾W nW? GBrgÆêE ÍYÄãC¼mR‡C F[#¥WÃN ÂcW wYS XNd ¥~brsb# h#n@¬ wYM XNd Glsb# F§¯T y¸byn# xNÚ‰êE MLk¬ãC? XNd |n WbT GBrgBM btmLμc$ ;YN¼xtÃY y¸[DQ g¤ÄY nW wYS nƉêE m\rT xlW? |n MGƉêE ÍYÄãCN m-bQ bGlsïC F§¯T y¸wsN nWN? yGB‰CNN \ÂYnT yMÂ[DqW bMN m\rT §Y çnN nW? yGBrgB m\rt$M çn WQ„ MNDN nW? GBrgÆêE ?YwTN btšl h#n@¬ y¸tnTnW y¸Ã[DqW y|n MGÆR NDf /úB yT¾W nW? |n MGÆR½ k?G kÆHL UR ÃlW mStUBRM çn ÄR DNbR XMN DrS nW? y|n MGÆR TMHRT Xnz!HN kXnz!H UR t²¥JnT çcWN _Ãq&ãC bSÍT y¸mrMR m\rt$N xw”q„N b_LqT y¸Ã- bx+„ MD‰êE ?Yw¬CNN XNÁT mñR XNÄlBN y¸wSN yTMHRT zRF nWÝÝ

y

|n

MGÆR

_ÂT

FLSFÂNÂ

ngr

ml÷TN

y¸ÃÈQS

y_ÂT

zRF

s!çN½

yGBrgBN }Ns /úïC lmrÄT yGBrgB mR‡CN Ndf /úïCN l¥{dQ _rT y¸ÃdRG TMHRT nWÝÝ y|n MGÆR _ÂT ʺTKKLʺ½ ʺS?tTʺ½ ʺ\ÂYʺ½ ʺXk¤Yʺ½ ʺy¸fqDʺ ʺy¥YfqDʺ½ ʺl!ÃdRg#T y¥YgÆʺ½ ʺl!ÃdRg#T y¸gÆʺ½ wzt y¸l#T ”§T b|n MGÆR WS_ çcWN ¸Â b_LqT bSÍT YmrM‰LÝÝ

y

|n MGÆR _ÂT ʺxND GlsBM çn xND ¥~brsB mLμMN -ÆY XNÁT gNzb# ¥DrG YC§L?ʺ l¸lW m\r¬êE _Ãq& ytGÆR xQÈÅãCN Ãm§K¬LÝÝ ytlÆ y|n MGÆR NDf /úïCN bmmRmR TKKl¾ yçnWN sãC l!ktl#T y¸gÆWN y|n MGÆR mR‡ ÃúÃL (lMúl@ ʺN[#ˆN yçn# ysW LíCN mGdL F[#M S?tT nWʺ)¿ XNÄ!h#M b|n MGÆR mR‡C mμμL ÃlWN xμÿD YmrM‰L (lMúl@ ʺyN[#ˆNN ?YwT lm¬dG mê¹T TKKL nW?ʺ)ÝÝ bx-”§Y |n MGÆR ʺMNtÄü!ʺ LNlW yMNClW yTMHRT zRF úYçN½ MD‰êE ?Yw¬CNN XNÁT mñR XNÄlBN y¸wSN yäT y?YwT RXs g¤ÄY nWÝÝ

GBrgB ÍYÄW MNDN nW?

G

BrgB lMN ÃSfLgÂL¼-q»¬W MNDN nW? yGBrgB Æ?RY ;§¥ MNDN nW? l@lÖC ¥~b‰êE ÍYÄãC k¸s-#N -q»¬ YLQ |n MGÆR y¸ÃSg"LN _QM MNDN nW?  lXnz!H _Ãq&ãC bRμ¬ FLSFÂêE M§ëC yts-# b!çNM½ XNGl!²êEW f§SÍ è¥S çBS (1588‐1679) ʺl@v!ìNʺ b¸L RXS bgÖRgÖéúWÃn# yzmN x³ÈR 1651 ›.M bÚfW m{/F §Y ÃsfrW }Ns /úB½ bGBrgB FLSF Mh#‰N zND TLQ ï¬ ytcrW nWÝÝ

P§S xRT ¸n!ST¶ ÆzUjW ;Wd _ÂT §Y yqrb _¬êE {/#F

ktSÍü ébl@


3

y|n MGÆR ÍYÄ MNDN nW?

X

Nd çBS xtÃY sBxWÃN y¸tgB„TN tGƉT h#l# XWN y¸ÃdRg#T Gl‐

F§¯t&N ÃrμL¾L k¸lW xNÚR xSLtW nW BÒ nW¿ Y,WM kl!Q XSk dqEQ dS¬N ¥GßT g¤ÄTN ¥SwgD y?YwT qÄ¥Y Gb# nWÝÝ yçBS yÑGT xμÿD y¸ktlWN YmS§LÝÝ kä§ gÖdL tf_é lsW LíC Xk¤L yçn xμ§êE xXMéxêE ClÖ¬ lGúlCÝÝ MNM XNμ* xND sW kl@§W sW YLQ -Nμ‰ tKl sWnT½ xNÇM sW kl@§W sW YLQ yúl +NQ§T b!ñrWM xNÇ l@§WN ymg¤ÄT XNÄ!ÃWM ymGdL ClÖ¬ xlW—b!ÃNS xNÇ kl@§W UR xƶ tÆƶ bmçN YHN l!ÃdRG YC§LÝÝ kz!H bt=¥¶ sãC h#l# ;§¥cWN kÄR ¥DrS½ bqE MGB _„ m-§Ã ¥GßT½ y?YwT êST½ K©lÖ¬cWN ymf[M ^YL½ ÚcWN ÃHL BL_G XNÄ!h#M XNd LB y¥Ygß# ngéCN ¥GßT YfLUl#ÝÝ bx-”§Y XRS bRS lmgÖÄÄT yXk¤L ^YL Ælb@T ymçÂcW bxNÚ„ dGä ;§¥cWN kGB l¥DrS y-Nμ‰ mšT Ælb@T ymçÂcW g¤ÄY ng„N bTLQ W_rT WS_ kè¬LÝÝ çBS YHNn# /úB b¸ktlW mNgD ÃB‰‰êL:— yXk¤L ClÖ¬ Ælb@T mçÂCN½ Xk¤L tSÍ XNDNsNQ Xk¤L bçn h#n@¬ ;§¥CNN kGB XNDÂdRS xSClÖÂLÝÝ h#lT ytlÆ sãC xND ngR b!¹#½ bz!H g¤ÄY h#lt$M GlsïC dSt¾ xYçn#M¿ XNÄ!ÃWM xNÇ yl@§W ƧNÈ YçÂLÝÝ :QÄcWN kÄR l¥DrS b¸ÃdRg#TM „Å y‰úcW yçn q¤_BnT xNÄNÁM dS¬ b!¬YÆcWM XRS bRS lm-ÍÍT xNÇ l@§WN lm=³N _rT ¥DrUcW xYqÊ nWÝÝ

X

NÄ!h#M xNÇ b_rt$ qDä ÃdrsbTN mLμM SF‰ l@§W gNzb# l!ÃdRgW

mkjl#½ Glsïc$N XNÄ!qÂqn# Sl¸ÃdRUcW yXRS bRS ƧNÈ mçÂcW XWN YçÂLÝÝ mLμÑN SF‰ ÃgßW sW kl@§W sW YsnzRB¾L y¸lWN _”T lmk§kL |UT bl@lbT nÚ h#n@¬ WS_ ‰s#N l¥ñR Sl¸fLGM l@§¾WN l¥_ÍT mnœt$ xYqRMÝÝ bx+„ xNÇ yl@§W mLμMnT y¥YmcW XNÄ!ÃWM x_ðW YçÂL ¥lT nWÝÝ

Y

H h#n@¬M sãC êST XNÄ!Ã-# Sl¸ÃdRUcW XRS bRS ymf‰‰¬cW

MKNÃT XNd çn YzL”LÝÝ YH ;Ynt$ Q‰n@ 1 sãC b;[d |U bz!HC MDR §Y bs§M XNÄYñ„ h#l#M mšt$N XNÄ!ktL F§¯t$N XNÄ!Ã৽ bmNgÁ §Y ÈL” YgÆl# wYM qD» SÿD -LfW Y_l#¾L y¸§cWN sãC XNÄ!Ã-Í MKNÃT YçÂl#ÝÝ õRnTM y¸qsqSbT MKNÃt$ Y,W nWÝÝ

ç

BS

YH

;Ynt$

Q‰n@

sãC

y¸ñ„ÆTN

MDR

bs§M

XNÄYñ„

MDRN

XNÄÃlѽ trÄDtW XNÄYñ„½ õRnT t$¥¬ y:lT t:lT K|tT XNÄ!çN ÃdRULÝÝ YH h#n@¬ dGä ¥NM MNM ngR XNÄÃg" ›lM bqWS bnW_ ytä§C XNDTçN ÃdRULÝÝ YH dGä ¥NM MNM XNÄÃg" ÃdRULÝÝ Slz!H YH g¤ÄY XNÄYk\T sãC ¥~b‰êE k!ÄN XNÄ!Ã³Ñ MKNÃT YçÂcêLÝÝ k!Än#M h#l#M y¸¬zz#T ?G mm¶Ã YñrêL ?g#NM y¸ÃS-BQ m¶ Ysy¥L YHN m¶ nW çPS ʺl@v!ìNʺ y¸lWÝÝ bz!H SMMnT WS_ nW XNGÄ!H GBrgB y¸bQlW¿ FT? x!FTˆêEnT XWN y¸çnWÝÝ xSgÄJ ?G bl@lbT ï¬ TKKL S?tT½ \ÂY Xk¤Y½ FTˆêEnT x!FTˆêEnT xYñRMÝÝ

b

x-ӤY

GBrgB

¥~brsBN

yMN³--RbT

g¤ÄY

nWÝÝ

lGBrgB

?GUT

h#§CNM b¥ÂcWM g!z@ yMNg² kçNN h#§CNM byT¾WM g!z@ t-”¸ XNçÂlNÝÝ 1

çBS ʺstate of natureʺ YlêLÝÝ

P§S xRT ¸n!ST¶ ÆzUjW ;Wd _ÂT §Y yqrb _¬êE {/#F

ktSÍü ébl@


4

y|n MGÆR ÍYÄ MNDN nW?

MNM XNμ* xNÄND xfNUôC YHN yGBrgB ?G y¸Úr„ b!çNM xB²¾W ¥~brsB yGBrgBN ?GUT XSμkbr DrS BL{G |LÈn@ s§M dS¬ mSfn# xYqRMÝÝ Slz!H XNd çPS xStMHé GBrgB ÃSflgbT qÄ¥Y MKNÃT ÃlGBrgB ysBxWÃN ?YwT bm³R bmƧT½ -Læ bmÈÈL bmÂ=T½ bmGdL bmgÄdL ytä§ ys!âL ?YwT Sl¸çN nWÝÝ

X

Nd è¥S çPS TN¬n@ GBrgB ysW LíC bMDR §Y bs§M½ b-@½ bdS¬Â

bBL{G XNÄ!ñ„ y¸ÃSCL ?G mçn# XÑN b!çNM yGBrgB qÄ¥Y xmNÀ sãC ÂcW y¸lW TMHRt$ GN ytúút nWÝÝ XNGÄ!ÃW GBrgB yGBrgB \‰ wfȶ ¥nW? q_lN YHN g¤ÄY bx+„ wd mmLkt$ XNZlQÝÝ

X

GBrgB kyT mÈ? Sμh#N ytmlkTnW yè¥S çPS NDf /úB sãC yGBrgBN ?GUT XNdqr[#

XNÄ!h#M sãC yGBrgBN ?GUT y¸¬²z#T y¸ÃSkTlWN W-@T túb! b¥DrG XN©! xNÄCM W-@T ¬úb! Ældrg mLk# b‰s# XNÄ!¬²z#T Sl¸gÆ xYdlM ¥lT nWÝÝ bx-”lY XNd çPS xStMHé yGBrgB qÄ¥Y xmNÀ sãC s!çn# yGBrgBNM ?GUT yMN¬zzW m_æ W-@T XNÄYg" b¸L XN©!½ ?GUt$N tGƉêE ¥DrG b‰s# mLμM Slçn xYdlM ¥lT nWÝÝ

Y

HN g¤ÄY bQ-# lmmRmR½ b!ÃNS y¸ktl#TN h#lT _Ãq&ãC QD¸Ã s_è m-yQ l_Ãq&ãc$M mLS ¥f§lG YçÂL:— ʺGBrgÆêE ?GUTN mktL ÃlB" lMNDN nW?ʺ ʺGBrgÆêE ?GUTN b¥Frs@ kFt¾ _QM b¥g"ÆcW bxNÄND h#n@¬ãC xUȸãC WS_ GBrgÆêE ?GUTN y¥kBrW lMNDN nW?ʺÝÝ lXnz!H _Ãq&ãC yMNs-W mLS yGBrgB qÄ¥Y xmNÀW ¥nW y¸lWN g¤ÄY lmmlS _„ bd§dL Ãñ‰L y¸L GMT xl"ÝÝ

M

úl@ L-qMÝÝ xbb xS¥r y¸Æl# h#lT wND¥¥ÓC nb„ÝÝ xbb XJG

T/#T½ lsãC bgÖ ngR y¸m"½ y‰s#N _QM XNμ* wd “§ bmtW ll@§W sW _QM zB y¸öM XJG _„ sW nbRÝÝ bxNÚ„ dGä xS¥r h#n@¬ãCN h#l# lF§¯t$ Fí¬ y¸-qM XJG NûG SGBGB sW nW¿ ngR GN YHN Xk¤Y F§¯t$N XWN l¥DrG y¸äKrW XJG brqq sãC bF[#M l!dRs#bT b¥YCl#bT mNgD nWÝÝ xú²ß# xUȸ GN xbb b/sT tmSKébT l;|R ›mT zB_à YwRÄL¿ bz!H g!z@ GN xS¥r brqq tNkÖl# bmN-§-L l!dRSbT y¸mßW ï¬ h#l# bmDrS KFt¾ NêY ÃμB¬LÝÝ sãC tNkÖl#N ms¶nt$N bF[#M l!ÃWq$bT ÆlmÒ§cW b¥~brsb# WS_ XJG twÄJ sW YçÂLÝÝ yBz# GBr \ÂY >L¥èCM Ælb@T YçÂLÝÝ bt”‰n!W GN xbb bXSR b@T bnbrW öY¬½ bXSR b@t$ Æl|LÈÂT kFt¾ yçn bdL XNGLT dRîbT k;|R ›mT XS‰T b“§ Yf¬LÝÝ kXSR ktf¬M b“§ :d ÑÃM çn :d :WqT S§LnbrW y:lT g¤Rs#N XNμ* y¸Ãg"bT |‰ b¥Èt$ yqDä Ùd®c$ b¸wrW„lT m-n¾ gNzB y:lT n#éWN bs³” Ym‰LÝÝ

X

NGÄ!ÃW bz!H ï¬ l!-yQ y¸gÆW _Ãq& Xk¤Y sãC çnN ngR GN b¥~brsb#

zND \ÂY mSlN twÄJnT xTRfN XNÄ!h#M yMNšWN ngR h#l# xG"tN mñR wYS \ÂY MGƉT h#l# ÆlbT çnN úl½ b¥~brsb# zND XNd m_æ sW ¬YtN½ XNμ*NS ytTrfrf hBT YQR y:lT g¤RúCNN XNμ* l¥GßT tSñN P§S xRT ¸n!ST¶ ÆzUjW ;Wd _ÂT §Y yqrb _¬êE {/#F

ktSÍü ébl@


5

y|n MGÆR ÍYÄ MNDN nW?

mñR mμkL yT¾WN XNmRÈlN? kXnz!H h#lT x¥‰ôC MRÅCN yt$ nW— XJG Xk¤Y sW çñ ngR GN XJG \ÂY sW mSlÖ mñR? wYS XJG \ÂY sW çñ ngR GN Xk¤Y mSlÖ mñR?  

ʺz

¶±Pl!Kʺ btÆlW yxF§õN têSå §Y½ Sm _„ G¶μêE f§SÍ îQr_S

wNDÑ G§W÷N l-yqW YHN msL _Ãq& ys-W mLS½ mSlÖ km¬yT ÃLtúμlT sW çñ mñR Yš§L y¸L nbRÝÝ lz!H ys-WM MKNÃT xND sW dS¬ yä§bT ?YwT mñR y¸ClW b§W hBT wYM ÆgßW Sk@T úYçN nFs#N dS bM¬sßW b¯ MGÆ„ nW y¸L nbRÝÝ XJG t$©R çñ ngR GN bb>¬ km¥qQ UR nW ÃnÚ[rWÝÝ yhBT h#l# Ælb@T mçN k;YN xMéT Ãlf ÍYÄ l!ñrW y¸ClW b-@NÂT hBt$N ¥ÈÈM TRg¤M b¸s_ mLk# s!-qÑbT nWÝÝ bxNÚ„ GN bMD‰êE NêY Dá yçn sW ymLμM |n MGÆR Ælb@t bmçn# bgßW _qET ngR tdSè rKè mñR YC§L y¸L nWÝÝ

b

RG_ TLq$ f§SÍ îQ‰_S bz!H g¤ÄY TKKL yçn ¸²ÂêEnTN ytä§ BÃn@ s_èxLN? xbb ÃúlfW TLQ s³” y\ÂY MGÆR Ælb@T bmçn# nFs# /s@T b¥DrÙ BÒ y¸μμS g¤ÄY nWN? ysãC LB MN ÃHL dSt¾ nW y¸lWS g¤ÄY bMN brUg_ YC§L? MÂLÆT kxbb YLQ xS¥r dSt¾ sW çñS b!çN? YH XWnT kçn dGä îQ‰_S MLS S?tT l!çN nWÝÝ

N

êYN xG"è ngR GN bGBrgB zQõ kmgßT YLQ Ã-# yn-# q¤RNô Dá çñ

ngR GN y\ÂY GBrgB Ælb@T çñ mñR Yš§LÝÝ y¸lW g¤ÄY ¸²N l!dÍ y¸ClW xM§K μl XNÄ!h#M XRs# Xk¤×CN s!qÈ \Â×CN s!¹LM BÒ nWÝÝ MNM XNμ* xbb bMD‰êE ngR ytúμlT sW ÆYçNM \ÂY MGÆRN yÑ_" b¥lt$ MKNÃT XGz!xB/@R bwľW ›lM YKsêLÝÝ YH XWnT μLçn h#L g!z@ \ÂY çñ mg"T h#L g!z@ {DQN mktL xêÀM çn xú¥" g¤ÄY l!çN xYCLMÝÝ GBrgÆêE ?GUTN tGƉêE ¥DrG ÃlB" lMNDN nW y¸lW g¤ÄY ¸²N y¸dÍW XGz!xB/@R μl XGz!xB/@R \†N y¸¹LM Xk¤†N y¸kÖNN kçn BÒ nWÝÝ Slz!H yGBrqB q¥¶ sãC úYçn# xM§K ‰s# nW xNd¾¿ GBrgB sW \‰> ysBxWÃN SMMnT kçn ysW LJ kGBrgB b§Y nW ¥lT YçÂL¿ MKNÃt$M xUg@ ?g# k?g# l!ÃNS xYCLMÂÝÝ h#lt¾¿ xND ¥~brsB xNDN ?G tGƉêE μdrg l@§W ¥~brsB l@§WN ?G μ[dq bXnz!H ¥~brsïC mμkL yU‰ ?G l!ñR xYCLMÝÝ bl@§ xnUgR GBrgÆêE ?GUT qüêE XN©! ›lM ;qÍêE l!çn# xYCl#MÝÝ ƒSt¾¿ btlÆ ¥~brsïC zND y¸nœWN xlmGÆÆT mÄßT xYÒLMÝÝ yGBrgB qÄ¥Y xmNÀ sBxWÃN Ym„bT zND ys- XGz!xB/@R XN©! sãC xYdl#MÝÝ

b

yGBrgB qÄ¥Y ;§¥ MND nW? sãC XWÂêE ?YwT WS_ yGBrgB ÍYÄW MNDN nW? yçPSN NDf /úB

lmGl{ bäkRh#bT SF‰ GBrgB ÃSflgbTN ;§¥ btwsn tmLKtÂL ngR GN yGBrgBN ;§¥ XQŒN XÂSqM_ÝÝ 1. xND ¥~brsB XNÄYf‰RS YrÄLÝÝ 2. ysãCN |”Y YqNúLÝÝ 3. ysW LíC XNÄ!lmLÑ ÃdRULÝÝ 4. yF§¯TN G+T FTˆêE TKKL¾ mçn mLk# Yf¬LÝÝ P§S xRT ¸n!ST¶ ÆzUjW ;Wd _ÂT §Y yqrb _¬êE {/#F

mLk#M

b!çN

ktSÍü ébl@


y|n MGÆR ÍYÄ MNDN nW?

5.

X

¥N mmSgN½ ¥NS mnqF½ ¥N m¹lM½ mNS mkÖnN½ ¥N x_ð ¥N dGä tbÄY XNd çn bTKKL YľLÝÝ

6

nz!H ngéC XRS bRS y¸³‰ß# b!çNM XNμ* xNÇ kl@§W y¸lYbT -ÆY

xlWÝÝ bx-”§Y yGBrgB Gb# dst¾Â \ÂY |n MGÆR çcWN ysW LíC ¥F‰T nWÝÝ |n MGÆR YHN ;§¥ y¥Drg#M g¤ÄY nW kDnT xStMHé q_lÖ XJG xNgBUb!W TMHRT nW y¸ÆlWÝÝ

¥-”lÃ

m

jm¶Ã §Y wd xnœ“cW _Ãq&ãC LmlSÝÝ yGBrgB Æ?RY MNDN nW? lMNS ÃSfLUL? GBrgB ysW LíCN mLμMnT XWN y¸ÃdRG s!çN½ y|n MGÆR qÄ¥Y ;§¥ dGä k§Y y-qSÂcW xMSt$ n_ïC ÂcWÝÝ Ãl |n MGÆR ysW LíCN dS¬Â êST ¥rUg_ bF[#M xYÒLMÝÝ yGBrgB qÄ¥Y -Nú> dGä ‰s# XGz!xB/@R nWÝÝ

|

n MGÆR lsãC HLW m\rT kçn wNDM Mn!LK xSÍW½ ʺKRStEÃÂêE |n MGÆR RXs g¤Ä×C tGÄéèCʺ b¸L RXs ÃzUjLN m{/F y|n MGÆRN RXs g¤Ä×C xgR¾ ¹¥ x§Bî QÇúT mÚ?FTN m\rT xDR¯ yqrb Slçn lb@t KRStEÃN TLQ -q»¬ ÃlW YmSl¾LÝÝ

P§S xRT ¸n!ST¶ ÆzUjW ;Wd _ÂT §Y yqrb _¬êE {/#F

ktSÍü ébl@

SneMegbar - Ethics in Christian Ministry  

The use of Ethics in a christian Ministry and its use.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you