Page 1

‫ספטמבר > ‪ / 2011‬ארוחה עם אידיוט ‪ /‬יובל המבולבל ‪ /‬בחורים טובים ‪ /‬גטו ‪/‬ג’יזל הבלט הישראלי ‪ /‬מיכל דליותרוחלה מתחתנת‪ /‬ספר הג’ונגל ‪ /‬ארוחה עם אידיוט ‪ /‬שחק אותה סם ‪ /‬בחורים טובים‬ ‫המפוזר מכפר אז”ר ‪ /‬בחורים טובים ‪ /‬אורה הכפושלה ‪ /‬היפהפיה הנרדמת ‪ /‬אלי ומריאנו ‪/‬רוחלה מתחתנת ‪ /‬ארוחה עם אידיוט ‪ /‬יובל המבולבל ‪ /‬גטו ‪/‬ג’יזל הבלט הישראלי ‪ /‬מיכל דליותרוחלה מ‬ ‫חתנת‪/‬רוחלה מתחתנתספר הג’ונגל ‪ /‬בחורים טובים ‪ /‬המפוזר מכפר אז”ר ‪ /‬בחורים טובים ‪ /‬אורה הכפולה ‪ /‬היפהפיה הנרדמת ‪ /‬אלי ומריאנו ‪/‬רוחלה מתחתנתרוחלה מתחתנת‪ /‬ארוחה עם אידיוט‬ ‫יובל המבולבל ‪ /‬גטו ג‪/‬ג’יזל הבלט הישראלי ‪ /‬מיכל דליותרוחלה מתחתנת‪ /‬ספר הג’ונגל ‪ /‬בחורים טובים ‪ /‬המפוזר מכפר אז”ר ‪ /‬בחורים טובים ‪ /‬אורה הכפולה ‪ /‬היפהפיה הנרדמת ‪ /‬אלי ומריאנו ‪/‬‬ ‫חלה מתחתנת ‪ /‬ארוחה עם אידיוט ‪ /‬יובל המבולבל ‪ /‬גטו ‪/‬ג’יזל הבלט הישראלי ‪ /‬מיכל דליותרוחלה מתחתנת‪/‬רוחלה מתחתנתספר הג’ונגל ‪ /‬בחורים טובים ‪ /‬המפוזר מכפר אז”ר ‪ /‬בחורים טובים‬ ‫אורה הכפולה ‪ /‬היפהפיה הנרדמת ‪ /‬אלי ומריאנו ‪/‬רוחלה מתחתנתרוחלה מתחתנת‪ /‬ארוחה עם אידיוט ‪ /‬יובל המבולבל ‪ /‬גטו ‪/‬ג’יזל הבלט הישראלי ‪ /‬מיכל דליותרוחלה מתחתנת‪/‬רוחלה מתחתנתס‬ ‫הג’ונגל ‪ /‬בחורים טובים ‪ /‬המפוזר מכפר אז”ר ‪ /‬האריסטוקרטים ‪ /‬בחורים טובים ‪ /‬אורה הכפולה ‪ /‬היפהפיה הנרדמת ‪ /‬אלי ומריאנו ‪ /‬המפוזר מכפר אז”ר‪/‬בחורים טובים ‪/‬רוחלה מתחתנת ‪ /‬ארוחה ע‬ ‫אידיוט ‪ /‬יובל המבולבל ‪ /‬גטו ‪/‬ג’יזל הבלט הישראלי ‪ /‬מיכל דליותרוחלה מתחתנת‪/‬רוחלה מתחתנתספר הג’ונגל ‪ /‬בחורים טובים ‪ /‬המפוזר מכפר אז”ר ‪ /‬בחורים טובים ‪ /‬אורה הכפולה ‪ /‬היפהפ‬ ‫הנרדמת ‪ /‬אלי ומריאנו ‪/‬רוחלה מתחתנתרוחלה מתחתנת‪ /‬ארוחה עם אידיוט ‪ /‬ארוחה עם אידיוט ‪ /‬שחק אותה סם ‪/‬יובל המבולבל ‪ /‬גטו ‪/‬ג’יזל הבלט הישראלי ‪ /‬מיכל דליותרוחלה מתחתנת‪/‬רוחל‬ ‫מתחתנתספר הג’ונגל ‪ /‬בחורים טובים ‪ /‬המפוזר מכפר אז”ר ‪ /‬בחורים טובים ‪ /‬אורה הכפולה ‪ /‬היפהפיה הנרדמת ‪ /‬אלי ומריאנו ‪/‬רוחלה מתחתנת ‪ /‬ארוחה עם אידיוט ‪ /‬יובל המבולבל ‪ /‬גטו ‪/‬ג’יזל הבל‬ ‫הישראלי ‪ /‬מיכל דליותרוחלה מתחתנת‪/‬רוחלה מתחתנתספר הג’ונגל ‪ /‬בחורים טובים ‪ /‬המפוזר מכפר אז”ר ‪ /‬בחורים טובים ‪ /‬אורה הכפולה ‪ /‬האריסטוקרטים ‪ /‬היפהפיה הנרדמת ‪ /‬אלי ומריאנ‬ ‫רוחלה מתחתנתרוחלה מתחתנת‪ /‬ארוחה עם אידיוט ‪ /‬יובל המבולבל ‪ /‬גטו ‪/‬בחורים טובים ‪ /‬האריסטוקרטים ‪/‬ג’יזל הבלט הישראלי ‪ /‬מיכל דליותרוחלה מתחתנת‪ /‬ספר הג’ונגל ‪ /‬שחק אותה סם‬ ‫בחורים טובים ‪ /‬המפוזר מכפר אז”ר‪ /‬המפוזר מכפר אז”ר ‪ /‬בחורים טובים ‪ /‬אורה הכפולה ‪ /‬היפהפיה הנרדמת ‪ /‬אלי ומריאנו ‪/‬רוחלה מתחתנת ‪ /‬ארוחה עם אידיוט ‪ /‬יובל המבולבל ‪ /‬גטו ‪/‬ג’יזל הבל‬ ‫הישראלי ‪ /‬מיכל דליותרוחלה מתחתנת‪/‬רוחלה מתחתנתספר הג’ונגל ‪ /‬בחורים טובים ‪ /‬המפוזר מכפר אז”ר ‪ /‬בחורים טובים ‪ /‬אורה הכפולה ‪ /‬היפהפיה הנרדמת ‪ /‬אלי ומריאנו ‪/‬רוחלה מתחתנת‬ ‫חלה מתחתנת‪ /‬ארוחה עם אידיוט ‪ /‬יובל המבולבל ‪ /‬גטו ‪/‬ג’יזל הבלט הישראלי ‪ /‬מיכל דליותרוחלה מתחתנת‪/‬רוחלה מתחתנתספר הג’ונגל ‪ /‬בחורים טובים ‪ /‬המפוזר מכפר אז”ר ‪ /‬האריסטוקרט‬ ‫‪ /‬בחורים טובים ‪ /‬אורה הכפולה ‪ /‬היפהפיה הנרדמת ‪ /‬אלי ומריאנו ‪/‬רוחלה מתחתנת ‪ /‬ארוחה עם אידיוט ‪ /‬יובל המבולבל ‪ /‬גטו ‪/‬ג’יזל הבלט הישראלי ‪ /‬מיכל דליותרוחלה מתחתנת‪/‬רוחל‬ ‫מתחתנתספר הג’ונגל ‪ /‬בחורים טובים ‪ /‬המפוזר מכפר אז”ר ‪ /‬בחורים טובים ‪ /‬אורה הכפולה ‪ /‬היפהפיה הנרדמת ‪ /‬אלי ומריאנו ‪/‬רוחלה מתחתנתרוחלה מתחתנת‪ /‬ארוחה עם אידיוט ‪ /‬יובל המבול‬ ‫‪ /‬גטו ‪/‬ג’יזל הבלט הישראלי ‪ /‬מיכל דליותרוחלה מתחתנת‪/‬רוחלה מתחתנתספר הג’ונגל ‪ /‬בחורים טובים ‪ /‬המפוזר מכפר אז”ר ‪ /‬בחורים טובים ‪ /‬אורה הכפולה ‪ /‬היפהפיה הנרדמת ‪ /‬אלי ומריאנ‬ ‫רוחלה מתחתנת ‪ /‬ארוחה עם אידיוט ‪ /‬יובל המבולבל ‪ /‬גטו ‪ /‬שחק אותה סם ‪/‬אילן גלבוע מארח את איריס ועופר פורטוגלי ‪ /‬מיכל דליותרוחלה מתחתנת‪ /‬ספר הג’ונגל ‪ /‬ארוחה עם אידיוט ‪ /‬בחור‬ ‫טובים ‪ /‬המפוזר מכפר אז”ר ‪ /‬בחורים טובים ‪ /‬בחורים טובים ‪ /‬אורה הכפולה ‪ /‬היפהפיה הנרדמת ‪ /‬אלי ומריאנו ‪ /‬רוחלה מתחתנת ‪ /‬ארוחה עם אידיוט ‪ /‬יובל המבולבל ‪ /‬גטו ‪/‬ג’יזל הבלט הישראלי ‪ /‬מי‬ ‫דליותרוחלה מתחתנת‪/‬רוחלה מתחתנתספר הג’ונגל ‪ /‬בחורים טובים ‪ /‬המפוזר מכפר אז”ר ‪ /‬בחורים טובים ‪ /‬אורה הכפולה ‪ /‬היפהפיה הנרדמת ‪ /‬אלי ומריאנו ‪/‬רוחלה מתחתנת ‪ /‬ארוחה עם אידיוט‬ ‫יובל המבולבל ‪ /‬גטו ‪/‬ג’יזל הבלט הישראלי ‪ /‬מיכל דליותרוחלה מתחתנת‪/‬רוחלה מתחתנתספר הג’ונגל ‪ /‬בחורים טובים ‪ /‬המפוזר מכפר אז”ר ‪ /‬בחורים טובים ‪ /‬אורה הכפולה ‪ /‬היפהפיה הנרדמת‬ ‫אלי ומריאנו ‪/‬רוחלה מתחתנתרוחלה מתחתנת‪ /‬ארוחה עם אידיוט ‪ /‬יובל המבולבל ‪ /‬גטו ‪/‬ג’יזל הבלט הישראלי ‪ /‬מיכל דליותרוחלה מתחתנת‪/‬רוחלה מתחתנתספר הג’ונגל ‪ /‬בחורים טובים ‪ /‬המפ‬ ‫מכפר אז”ר ‪ /‬בחורים טובים ‪ /‬אורה הכפולה ‪ /‬היפהפיה הנרדמת ‪ /‬אלי ומריאנו ‪/‬רוחלה מתחתנת ‪ /‬ארוחה עם אידיוט ‪ /‬יובל המבולבל ‪ /‬גטו ‪/‬ג’יזל הבלט הישראלי ‪ /‬מיכל דליותרוחלה מתחתנת‪/‬רו‬ ‫לה מתחתנתספר הג’ונגל ‪ /‬בחורים טובים ‪ /‬המפוזר מכפר אז”ר ‪ /‬בחורים טובים ‪ /‬אורה הכפולה ‪ /‬היפהפיה הנרדמת ‪ /‬אלי ומריאנו ‪/‬רוחלה מתחתנתרוחלה מתחתנת‪ /‬ארוחה עם אידיוט ‪ /‬יובל המ‬ ‫לבל ‪ /‬גטו ‪/‬ג’יזל הבלט הישראלי ‪ /‬מיכל דליותרוחלה מתחתנת‪/‬רוחלה מתחתנתספר הג’ונגל ‪ /‬בחורים טובים ‪ /‬המפוזר מכפר אז”ר ‪ /‬בחורים טובים ‪ /‬אורה הכפולה ‪ /‬היפהפיה הנרדמת ‪ /‬אלי ומריא‬ ‫‪/‬רוחלה מתחתנת ‪ /‬ארוחה עם אידיוט ‪ /‬יובל המבולבל ‪ /‬גטו ‪/‬ג’יזל הבלט הישראלי ‪ /‬מיכל דליותרוחלה מתחתנת‪/‬רוחלה מתחתנתספר הג’ונגל ‪ /‬בחורים טובים ‪ /‬המפוזר מכפר אז”ר ‪ /‬בחורים טוב‬ ‫‪ /‬אורה הכפולה ‪ /‬היפהפיה הנרדמת ‪ /‬אלי ומריאנו ‪/‬רוחלה מתחתנתרוחלה מתחתנת‪ /‬ארוחה עם אידיוט ‪ /‬יובל המבולבל ‪ /‬גטו ‪/‬ג’יזל הבלט הישראלי ‪ /‬מיכל דליותרוחלה מתחתנת‪/‬רוחל‬ ‫מתחתנתספר הג’ונגל ‪ /‬בחורים טובים ‪ /‬המפוזר מכפר אז”ר ‪ /‬בחורים טובים ‪ /‬אורה הכפולה ‪ /‬היפהפיה הנרדמת ‪ /‬אלי ומריאנו ‪/‬רוחלה מתחתנת ‪ /‬ארוחה עם אידיוט ‪ /‬יובל המבולבל ‪ /‬גטו ‪/‬ג’יזל הבל‬ ‫הישראלי ‪ /‬מיכל דליותרוחלה מתחתנת‪ /‬ספר הג’ונגל ‪ /‬ארוחה עם אידיוט ‪ /‬בחורים טובים ‪ /‬המפוזר מכפר אז”ר ‪ /‬בחורים טובים ‪ /‬אורה הכפולה ‪ /‬היפהפיה הנרדמת ‪ /‬אלי ומריאנו ‪/‬רוחלה מתחת‬ ‫תרוחלה מתחתנת‪ /‬ארוחה עם אידיוט ‪ /‬יובל המבולבל ‪ /‬גטו ‪/‬ג’יזל הבלט הישראלי ‪ /‬מיכל דליותרוחלה מתחתנת‪/‬רוחלה מתחתנתספר הג’ונגל ‪ /‬בחורים טובים ‪ /‬המפוזר מכפר אז”ר ‪ /‬בחורים טוב‬ ‫‪ /‬אורה הכפולה ‪ /‬היפהפיה הנרדמת ‪ /‬אלי ומריאנו ‪/‬רוחלה מתחתנת ‪ /‬ארוחה עם אידיוט ‪ /‬יובל המבולבל ‪ /‬גטו ‪/‬ג’יזל הבלט הישראלי ‪ /‬מיכל דליותרוחלה מתחתנת‪/‬רוחלה מתחתנתספר הג’ונגל‬ ‫בחורים טובים ‪ /‬המפוזר מכפר אז”ר ‪ /‬בחורים טובים ‪ /‬אורה הכפולה ‪ /‬היפהפיה הנרדמת ‪ /‬אלי ומריאנו ‪/‬רוחלה מתחתנתרוחלה מתחתנת‪ /‬ארוחה עם אידיוט ‪ /‬יובל המבולבל ‪ /‬גטו ‪/‬ג’יזל הבלט הי‬ ‫ראלי ‪ /‬מיכל דליותרוחלה מתחתנת‪/‬רוחלה מתחתנתספר הג’ונגל ‪ /‬בחורים טובים ‪ /‬המפוזר מכפר אז”ר ‪ /‬בחורים טובים ‪ /‬אורה הכפולה ‪ /‬היפהפיה הנרדמת ‪ /‬אלי ומריאנו ‪/‬רוחלה מתחתנת ‪ /‬ארוח‬ ‫עם אידיוט ‪ /‬יובל המבולבל ‪ /‬גטו ‪/‬ג’יזל הבלט הישראלי ‪ /‬מיכל דליותרוחלה מתחתנת‪/‬רוחלה מתחתנתספר הג’ונגל ‪ /‬בחורים טובים ‪ /‬המפוזר מכפר אז”ר ‪ /‬בחורים טובים ‪ /‬אורה הכפולה ‪ /‬היפהפ‬ ‫הנרדמת ‪ /‬אלי ומריאנו ‪/‬רוחלה מתחתנתרוחלה מתחתנת‪ /‬ארוחה עם אידיוט ‪ /‬יובל המבולבל ‪ /‬גטו ‪/‬ג’יזל הבלט הישראלי ‪ /‬מיכל דליותרוחלה מתחתנת‪/‬רוחלה מתחתנתספר הג’ונגל ‪ /‬בחורים טוב‬ ‫‪ /‬המפוזר מכפר אז”ר ‪ /‬בחורים טובים ‪ /‬אורה הכפולה ‪ /‬היפהפיה הנרדמת ‪ /‬אלי ומריאנו ‪/‬רוחלה מתחתנת ‪ /‬ארוחה עם אידיוט ‪ /‬בחורים טובים ‪ /‬יובל המבולבל ‪ /‬גטו ‪/‬ג’יזל הבלט הישראלי ‪ /‬מי‬ ‫דליותרוחלה מתחתנת‪/‬רוחלה מתחתנתספר הג’ונגל ‪ /‬בחורים טובים ‪ /‬המפוזר מכפר אז”ר ‪ /‬בחורים טובים ‪ /‬אורה הכפולה ‪ /‬היפהפיה הנרדמת ‪ /‬אלי ומריאנו ‪/‬רוחלה מתחתנתרוחלה מתחתנ‬ ‫ארוחה עם אידיוט ‪ /‬יובל המבולבל ‪ /‬גטו ‪/‬ג’יזל הבלט הישראלי ‪ /‬מיכל דליותרוחלה מתחתנת‪/‬רוחלה מתחתנתספר הג’ונגל ‪ /‬בחורים טובים ‪ /‬המפוזר מכפר אז”ר ‪ /‬בחורים טובים ‪ /‬אורה הכפולה‬ ‫היפהפיה הנרדמת ‪ /‬אלי ומריאנו ‪/‬רוחלה מתחתנת ‪ /‬ארוחה עם אידיוט ‪ /‬יובל המבולבל ‪ /‬גטו ‪/‬ג’יזל הבלט הישראלי ‪ /‬מיכל דליותרוחלה מתחתנת‪/‬רוחלה מתחתנתספר הג’ונגל ‪ /‬בחורים טובים‬ ‫המפוזר מכפר אז”ר ‪ /‬בחורים טובים ‪ /‬אורה הכפולה ‪ /‬היפהפיה הנרדמת ‪ /‬אלי ומריאנו ‪/‬רוחלה מתחתנתרוחלה מתחתנת‪ /‬ארוחה עם אידיוט ‪ /‬יובל המבולבל ‪ /‬גטו ‪/‬ג’יזל הבלט הישראלי ‪ /‬מי‬ ‫דליותרוחלה מתחתנת‪/‬רוחלה מתחתנתספר הג’ונגל ‪ /‬בחורים טובים ‪ /‬המפוזר מכפר אז”ר ‪ /‬בחורים טובים ‪ /‬אורה הכפולה ‪ /‬היפהפיה הנרדמת ‪ /‬אלי ומריאנו ‪/‬רוחלה מתחתנת ‪ /‬ארוחה עם אידיוט‬ ‫יובל המבולבל ‪ /‬גטו ‪/‬ג’יזל הבלט הישראלי ‪ /‬מיכל דליותרוחלה מתחתנת‪/‬רוחלה מתחתנתספר הג’ונגל ‪ /‬בחורים טובים ‪ /‬המפוזר מכפר אז”ר ‪ /‬בחורים טובים ‪ /‬אורה הכפולה ‪ /‬היפהפיה הנרדמת‬ ‫אלי ומריאנו ‪/‬רוחלה מתחתנתרוחלה מתחתנת‪ /‬ארוחה עם אידיוט ‪ /‬יובל המבולבל ‪ /‬גטו ‪/‬ג’יזל הבלט הישראלי ‪ /‬מיכל דליותרוחלה מתחתנת‪/‬רוחלה מתחתנתספר הג’ונגל ‪ /‬בחורים טובים ‪ /‬המפ‬ ‫מכפר אז”ר ‪ /‬בחורים טובים ‪ /‬אורה הכפולה ‪ /‬היפהפיה הנרדמת ‪ /‬אלי ומריאנו ‪/‬רוחלה מתחתנת ‪ /‬ארוחה עם אידיוט ‪ /‬יובל המבולבל ‪ /‬גטו ‪/‬ג’יזל הבלט הישראלי ‪ /‬מיכל דליותרוחלה מתחתנת‪/‬רוחל‬ ‫מתחתנתספר הג’ונגל ‪ /‬בחורים טובים ‪ /‬המפוזר מכפר אז”ר ‪ /‬בחורים טובים ‪ /‬אורה הכפולה ‪ /‬היפהפיה הנרדמת ‪ /‬אלי ומריאנו ‪/‬רוחלה מתחתנתרוחלה מתחתנת‪ /‬ארוחה עם אידיוט ‪ /‬יובל המבול‬ ‫‪ /‬גטו ‪/‬ג’יזל הבלט הישראלי ‪ /‬מיכל דליותרוחלה מתחתנת‪/‬רוחלה מתחתנתספר הג’ונגל ‪ /‬בחורים טובים ‪ /‬המפוזר מכפר אז”ר ‪ /‬בחורים טובים ‪ /‬אורה הכפולה ‪ /‬היפהפיה הנרדמת ‪ /‬אלי ומריאנ‬ ‫רוחלה מתחתנת ‪ /‬ארוחה עם אידיוט ‪ /‬יובל המבולבל ‪ /‬גטו ‪/‬ג’יזל הבלט הישראלי ‪ /‬מיכל דליותרוחלה מתחתנת‪/‬רוחלה מתחתנתספר הג’ונגל ‪ /‬בחורים טובים ‪ /‬המפוזר מכפר אז”ר ‪ /‬בחורים טובים‬ ‫אורה הכפולה ‪ /‬היפהפיה הנרדמת ‪ /‬אלי ומריאנו ‪/‬רוחלה מתחתנתרוחלה מתחתנת‪ /‬ארוחה עם אידיוט ‪ /‬יובל המבולבל ‪ /‬גטו ‪/‬ג’יזל הבלט הישראלי ‪ /‬בחורים טובים ‪ /‬מיכל דליותרוחלה מתחתנ‬ ‫רוחלה מתחתנתספר הג’ונגל ‪ /‬בחורים טובים ‪ /‬המפוזר מכפר אז”ר ‪ /‬בחורים טובים ‪ /‬אורה הכפולה ‪ /‬היפהפיה הנרדמת ‪ /‬אלי ומריאנו ‪/‬רוחלה מתחתנת ‪ /‬ארוחה עם אידיוט ‪ /‬יובל המבולבל ‪ /‬גטו ‪/‬ג’י‬ ‫הבלט הישראלי ‪ /‬מיכל דליותרוחלה מתחתנת‪/‬רוחלה מתחתנתספר הג’ונגל ‪ /‬בחורים טובים ‪ /‬המפוזר מכפר אז”ר ‪ /‬בחורים טובים ‪ /‬אורה הכפולה ‪ /‬היפהפיה הנרדמת ‪ /‬אלי ומריאנו ‪/‬רוחלה מת‬ ‫תנתרוחלה מתחתנת‪ /‬ארוחה עם אידיוט ‪ /‬יובל המבולבל ‪ /‬גטו ‪/‬ג’יזל הבלט הישראלי ‪ /‬מיכל דליותרוחלה מתחתנת‪/‬רוחלה מתחתנתספר הג’ונגל ‪ /‬בחורים טובים ‪ /‬המפוזר מכפר אז”ר ‪ /‬בחור‬ ‫טובים ‪ /‬אורה הכפולה ‪ /‬היפהפיה הנרדמת ‪ /‬אלי ומריאנו ‪/‬רוחלה מתחתנת ‪ /‬ארוחה עם אידיוט ‪ /‬יובל המבולבל ‪ /‬גטו ‪/‬ג’יזל הבלט הישראלי ‪ /‬מיכל דליותרוחלה מתחתנת‪/‬רוחלה מתחתנתספר הג’ונ‬ ‫‪ /‬בחורים טובים ‪ /‬המפוזר מכפר אז”ר ‪ /‬בחורים טובים ‪ /‬אורה הכפולה ‪ /‬היפהפיה הנרדמת ‪ /‬אלי ומריאנו ‪/‬רוחלה מתחתנתרוחלה מתחתנת‪ /‬ארוחה עם אידיוט ‪ /‬יובל המבולבל ‪ /‬גטו ‪/‬ג’יזל הבל‬ ‫הישראלי ‪ /‬מיכל דליותרוחלה מתחתנת‪/‬רוחלה מתחתנתספר הג’ונגל ‪ /‬בחורים טובים ‪ /‬המפוזר מכפר אז”ר ‪ /‬בחורים טובים ‪ /‬אורה הכפולה ‪ /‬היפהפיה הנרדמת ‪ /‬אלי ומריאנו ‪/‬רוחלה מתחתנת‬ ‫ארוחה עם אידיוט ‪ /‬יובל המבולבל ‪ /‬גטו ‪/‬ג’יזל הבלט הישראלי ‪ /‬מיכל דליותרוחלה מתחתנת‪/‬רוחלה מתחתנתספר הג’ונגל ‪ /‬בחורים טובים ‪ /‬המפוזר מכפר אז”ר ‪ /‬בחורים טובים ‪ /‬אורה הכפולה‬ ‫היפהפיה הנרדמת ‪ /‬אלי ומריאנו ‪/‬רוחלה מתחתנתרוחלה מתחתנת‪ /‬ארוחה עם אידיוט ‪ /‬בחורים טובים ‪ /‬יובל המבולבל ‪ /‬גטו ‪/‬ג’יזל הבלט הישראלי ‪ /‬מיכל דליותרוחלה מתחתנת‪/‬רוחלה מתחתנתס‬ ‫הג’ונגל ‪ /‬בחורים טובים ‪ /‬המפוזר מכפר אז”ר ‪ /‬בחורים טובים ‪ /‬אורה הכפולה ‪ /‬היפהפיה הנרדמת ‪ /‬אלי ומריאנו ‪/‬רוחלה מתחתנת ‪ /‬ארוחה עם אידיוט ‪ /‬יובל המבולבל ‪ /‬גטו ‪/‬ג’יזל הבלט הישראל‬ ‫מיכל דליותרוחלה מתחתנת‪/‬רוחלה מתחתנתספר הג’ונגל ‪ /‬בחורים טובים ‪ /‬המפוזר מכפר אז”ר ‪ /‬בחורים טובים ‪ /‬אורה הכפולה ‪ /‬היפהפיה הנרדמת ‪ /‬אלי ומריאנו ‪/‬רוחלה מתחתנתרוחלה מת‬ ‫תנת‪ /‬ארוחה עם אידיוט ‪ /‬יובל המבולבל ‪ /‬גטו ‪/‬ג’יזל הבלט הישראלי ‪ /‬מיכל דליותרוחלה מתחתנת‪/‬רוחלה מתחתנתספר הג’ונגל ‪ /‬בחורים טובים ‪ /‬המפוזר מכפר אז”ר ‪ /‬בחורים טובים ‪ /‬אורה הכפול‬ ‫‪ /‬היפהפיה הנרדמת ‪ /‬אלי ומריאנו ‪/‬רוחלה מתחתנת ‪ /‬ארוחה עם אידיוט ‪ /‬יובל המבולבל ‪ /‬גטו ‪/‬ג’יזל הבלט הישראלי ‪ /‬מיכל דליותרוחלה מתחתנת‪/‬רוחלה מתחתנתספר הג’ונגל ‪ /‬בחורים טובים‬ ‫המפוזר מכפר אז”ר ‪ /‬בחורים טובים ‪ /‬אורה הכפולה ‪ /‬היפהפיה הנרדמת ‪ /‬אלי ומריאנו ‪/‬רוחלה מתחתנתרוחלה מתחתנת‪ /‬ארוחה עם אידיוט ‪ /‬יובל המבולבל ‪ /‬גטו ‪/‬ג’יזל הבלט הישראלי ‪ /‬מי‬ ‫דליותרוחלה מתחתנת‪/‬רוחלה מתחתנתספר הג’ונגל ‪ /‬בחורים טובים ‪ /‬המפוזר מכפר אז”ר ‪ /‬בחורים טובים ‪ /‬אורה הכפולה ‪ /‬היפהפיה הנרדמת ‪ /‬אלי ומריאנו ‪/‬רוחלה מתחתנת ‪ /‬ארוחה עם אידיוט‬ ‫ובל המבולבל ‪ /‬גטו ‪/‬ג’יזל הבלט הישראלי ‪ /‬מיכל דליותרוחלה מתחתנת‪/‬רוחלה מתחתנתספר הג’ונגל ‪ /‬בחורים טובים ‪ /‬המפוזר מכפר אז”ר ‪ /‬בחורים טובים ‪ /‬אורה הכפולה ‪ /‬היפהפיה הנרדמת ‪ /‬א‬ ‫מריאנו ‪/‬רוחלה מתחתנתרוחלה מתחתנת‪ /‬ארוחה עם אידיוט ‪ /‬יובל המבולבל ‪ /‬גטו ‪/‬ג’יזל הבלט הישראלי ‪ /‬מיכל דליותרוחלה מתחתנת‪/‬רוחלה מתחתנתספר הג’ונגל ‪ /‬בחורים טובים ‪ /‬המפ‬ ‫מכפר אז”ר ‪ /‬בחורים טובים ‪ /‬אורה הכפולה ‪ /‬היפהפיה הנרדמת ‪ /‬אלי ומריאנו ‪ /‬בחורים טובים ‪/‬רוחלה מתחתנת ‪ /‬ארוחה עם אידיוט ‪ /‬יובל המבולבל ‪ /‬גטו ‪/‬ג’יזל הבלט הישראלי ‪ /‬מיכל דליותרוחל‬ ‫מתחתנת‪/‬רוחלה מתחתנתספר הג’ונגל ‪ /‬בחורים טובים ‪ /‬המפוזר מכפר אז”ר ‪ /‬בחורים טובים ‪ /‬אורה הכפולה ‪ /‬היפהפיה הנרדמת ‪ /‬אלי ומריאנו ‪/‬רוחלה מתחתנתהקתדרה העירונית ‪ /‬בחורים טוב‬ ‫‪ /‬אורה הכפולה ‪ /‬היפהפיה הנרדמת ‪ /‬אלי ומריאנו ‪/‬רוחלה מתחתנתרוחלה מתחתנת‪ /‬ארוחה עם אידיוט ‪ /‬יובל המבולבל ‪ /‬גטו ‪/‬ג’יזל הבלט הישראלי ‪ /‬מיכל דליותרוחלה מתחתנת‪/‬רוחל‬ ‫מתחתנתספר הג’ונגל ‪ /‬בחורים טובים ‪ /‬המפוזר מכפר אז”ר ‪ /‬בחורים טובים ‪ /‬אורה הכפולה ‪ /‬היפהפיה הנרדמת ‪ /‬אלי ומריאנו ‪/‬רוחלה מתחתנת ‪ /‬ארוחה עם אידיוט ‪ /‬יובל המבולבל ‪ /‬גטו ‪/‬ג’יזל הבל‬ ‫הישראלי ‪ /‬מיכל דליותרוחלה מתחתנת‪/‬רוחלה מתחתנתספר הג’ונגל ‪ /‬בחורים טובים ‪ /‬המפוזר מכפר אז”ר ‪ /‬בחורים טובים ‪ /‬אורה הכפולה ‪ /‬היפהפיה הנרדמת ‪ /‬אלי ומריאנו ‪/‬רוחלה מתחת‬ ‫תהאריסטוקרטים ‪/‬רוחלה מתחתנת ‪ /‬ארוחה עם אידיוט ‪ /‬יובל המבולבל ‪ /‬שחק אותה סם ‪ /‬גטו ‪/‬ג’יזל הבלט הישראלי ‪ /‬מיכל דליותרוחלה מתחתנת‪/‬רוחלה מתחתנתספר הג’ונגל ‪ /‬בחורים טובים‬ ‫המפוזר מכפר אז”ר ‪ /‬בחורים טובים ‪ /‬אורה הכפולה ‪ /‬היפהפיה הנרדמת ‪ /‬אלי ומריאנו ‪/‬רוחלה מתחתנת ‪ /‬ארוחה עם אידיוט ‪ /‬יובל המבולבל ‪ /‬גטו ‪/‬ג’יזל הבלט הישראלי ‪ /‬מיכל דליותרוחלה מתח‬ ‫נת‪/‬רוחלה מתחתנתספר הג’ונגל ‪ /‬בחורים טובים ‪ /‬המפוזר מכפר אז”ר ‪ /‬בחורים טובים ‪ /‬אורה הכפולה ‪ /‬היפהפיה הנרדמת ‪ /‬אלי ומריאנו ‪/‬רוחלה מתחתנתרוחלה מתחתנת‪ /‬ארוחה עם אידיוט‬ ‫בחורים טובים ‪/‬רוחלה מתחתנתיובל המבולבל ‪ /‬גטו ‪/‬ג’יזל הבלט הישראלי ‪ /‬מיכל דליותרוחלה מתחתנת‪/‬רוחלה מתחתנתספר הג’ונגל ‪ /‬בחורים טובים ‪ /‬המפוזר מכפר אז”ר ‪ /‬בחורים טובים ‪ /‬או‬ ‫הכפולה ‪ /‬שחק אותה סם ‪ /‬היפהפיה הנרדמת ‪ /‬אלי ומריאנו ‪/‬רוחלה מתחתנת ‪ /‬בחורים טובים ‪ /‬ארוחה עם אידיוט ‪ /‬יובל המבולבל ‪ /‬גטו ‪/‬ג’יזל הבלט הישראלי ‪ /‬מיכל דליותרוחלה מתחתנת‪ /‬ס‬ ‫הג’ונגל ‪ /‬ארוחה עם אידיוט ‪/‬בחורים טובים ‪ /‬המפוזר מכפר אז”ר ‪ /‬האריסטוקרטים ‪ /‬בחורים טובים ‪ /‬אורה הכפולה ‪ /‬היפהפיה הנרדמת ‪ /‬אלי ומריאנו ‪/‬רוחלה מתחתנתהקתדרה העירונית ‪/ /‬רוחל‬ ‫מתחתנת ‪ /‬ארוחה עם אידיוט ‪ /‬יובל המבולבל ‪ /‬גטו ‪/‬ג’יזל הבלט הישראלי ‪ /‬מיכל דליותרוחלה מתחתנת‪/‬רוחלה מתחתנתספר הג’ונגל ‪ /‬בחורים טובים ‪ /‬המפוזר מכפר אז”ר ‪ /‬בחורים טובים ‪ /‬או‬ ‫הכפולה ‪ /‬היפהפיה הנרדמת ‪ /‬אלי ומריאנו ‪/‬רוחלה מתחתנתרוחלה מתחתנת‪ /‬ארוחה עם אידיוט ‪ /‬יובל המבולבל ‪ /‬גטו ‪/‬ג’יזל הבלט הישראלי ‪ /‬מיכל דליותרוחלה מתחתנת‪/‬רוחלה מתחתנתס‬ ‫הג’ונגל ‪ /‬בחורים טובים ‪ /‬המפוזר מכפר אז”ר ‪ /‬בחורים טובים ‪ /‬אורה הכפולה ‪ /‬היפהפיה הנרדמת ‪ /‬אלי ומריאנו ‪/‬רוחלה מתחתנת ‪ /‬ארוחה עם אידיוט ‪ /‬יובל המבולבל ‪ /‬גטו ‪/‬ג’יזל הבלט הישראל‬ ‫מיכל דליותרוחלה מתחתנת‪/‬רוחלה מתחתנתספר הג’ונגל ‪ /‬בחורים טובים ‪ /‬המפוזר מכפר אז”ר ‪ /‬בחורים טובים ‪ /‬אורה הכפולה ‪ /‬היפהפיה הנרדמת ‪ /‬אלי ומריאנו ‪/‬רוחלה מתחתנתרוחלה מתח‬ ‫נת‪ /‬ארוחה עם אידיוט ‪ /‬יובל המבולבל ‪ /‬גטו ‪/‬ג’יזל הבלט הישראלי ‪ /‬בחורים טובים ‪ /‬מיכל דליותרוחלה מתחתנת‪/‬רוחלה מתחתנתספר הג’ונגל ‪ /‬בחורים טובים ‪ /‬המפוזר מכפר אז”ר ‪ /‬בחורים טובים‬

‫הצגות ומופעים פברואר‪/‬מרץ > ‪2012‬‬

‫מופעים והצגות לראות ולהנות‬

‫‪w w w. t a r b u t - n z . c o . i l‬‬


‫מידע כללי לעונת המנויים‬ ‫מנויים י קר ים‪,‬‬ ‫• המנוי הינו לעונת תשע"ב ‪ 2011-12‬בלבד‪ ,‬ותקף עד לתאריך‬ ‫‪.30/6/2012‬‬ ‫ שימו לב! החל מעונת המנויים תשע"ב ‪ ,2011-2012‬ניתן יהיה לנצל‬ ‫את המנוי למשך ‪ 2‬עונות עד לתאריך ‪30/6/2013‬‬ ‫ * ניצול הזיכויים מותנה בחידוש המנוי‪.‬‬ ‫ • המנוי להצגות תיאטרון הינו ל‪ 6-‬הצגות סדרתיות והצגת בחירה אחת‪.‬‬ ‫• מקומכם בהצגות סדרתיות בלבד הינו קבוע‪ .‬מקומכם בהצגות‬ ‫בחירה הינו על בסיס מקום פנוי‪.‬‬ ‫ • שימו לב‪ ,‬מערכת הכרטוס שודרגה ומעתה כרטיס המנוי שלכם הינו‬ ‫כרטיס מגנטי רב שנתי‪ .‬הכרטיס משמש ככרטיס כניסה להצגות‪/‬‬ ‫מופעים על כן יש להביאו עמכם בכל ביקור בהיכל התרבות‪.‬‬ ‫• אחת לחודשיים תישלח למנויים חוברת ובה פירוט ההצגות ותאריכי‬ ‫הסדרות‪ .‬כמו כן רצוי להתעדכן באופן שוטף במהלך כל העונה גם‬ ‫באתר האינטרנט שכתובתו‪www.tarbut-nz.co.il :‬‬ ‫• החל מהעונה הנוכחית ניתן לבצע פעולות שונות במסגרת המנוי‬ ‫(הזמנות‪ ,‬ביטולים וכו') באתר האינטרנט‪.‬‬ ‫• במקרה של ביטול הצגה או שינוי תאריך יש להודיע למשרד המנויים‬ ‫עד לשעה ‪ 12:00‬ביום ההצגה‪/‬מופע‪ .‬מופעי סוף שבוע ניתן לבטל‬ ‫עד יום שישי בשעה ‪.12:00‬‬ ‫• ביום ההצגה‪/‬מופע תקבלו תזכורת ב‪ SMS-‬על שעת המופע ומקומכם‪.‬‬ ‫• מנויים יכולים לרכוש כרטיסים להצגות‪/‬מופעים בהנחה של עד ‪30%‬‬ ‫מהמחיר הרגיל (מוגבל לכרטיס אחד לכל מנוי)‪.‬‬ ‫• במקרה של אובדן‪/‬גניבת כרטיס המנוי‪/‬שינוי פרטים‪ ,‬יש לעדכן באופן‬ ‫מיידי את משרד המנויים‪.‬‬

‫שעות פתיחת משרד המנויים‬ ‫בימים שיש הצגות ‪ /‬מופעים א'‪ -‬ה' ‪08:30 - 21:00‬‬ ‫בימים שאין הצגות ‪ /‬מופעים א'‪-‬ה' ‪08:30 - 19:00‬‬ ‫ביום ו' ‪08:30 - 13:00‬‬ ‫בערבי שישי‪/‬מוצ"ש‪ :‬כשעה וחצי לפני המופע‪/‬הצגה‬ ‫רכישת מנוי‪/‬כרטיסים באמצעות‬ ‫טלפון‪ 08-9304020 :‬שלוחה ‪.4‬‬ ‫רכישת מנוי באמצעות פקס‪08-9401881 :‬‬ ‫בציון שם מלא‪ ,‬כתובת‪ ,‬טלפון‪ ,‬מס’ כרטיס אשראי‪,‬‬ ‫סוג‪ ,‬תוקף ומקום עבודה‪.‬‬

‫צוות היכל התרבות לשירותכם‬ ‫שרון שוסטר מנהלת השיווק‬ ‫מירי רודה מנהלת מחלקת מנויים‬ ‫בשמית אלימלך מנהלת שרות לקוחות‬ ‫יאיר צעידי מנהל אולם המופעים‬ ‫שולי‪ ,‬ורדה‪ ,‬אתי‪ ,‬שרון‪,‬‬ ‫חגית‪ ,‬חן‪ ,‬בת‪-‬אל ‪ -‬פקידות משרד המנויים‬ ‫דגנית שהרבני הפקת המידעון‬ ‫*לידיעתכם מידע קולי על לוח המופעים וההצגות‬ ‫ניתן לשמוע בטל’ מס‪ 08-9304020 .‬שלוחה ‪1‬‬ ‫חדש! הרשמו לרשימת התפוצה שלנו ותוכלו לזכות בפרסים‬ ‫‪tarbutnessziona@gmail.com‬‬

‫למבצעים‪ ,‬הנחות ועדכונים‬ ‫חפשו בפייסבוק‪ :‬קריית התרבות נס‪-‬ציונה‬ ‫* ניתן להתעדכן לגבי לוח המופעים וההצגות וכן לרכוש‬ ‫כרטיסים באתר האינטרנט של היכל התרבות שכתובתו‪:‬‬

‫‪www.tarbut-nz.co.il‬‬


‫דבר המנכ"ל‬

‫דבר ראש העיר‬ ‫שלום רב‪,‬‬

‫מנויים יקרים‪,‬‬

‫אני שמח לקדם את פניכם בהיכל התרבות‬ ‫נס‪-‬ציונה “לב התרבות של השפלה”‪.‬‬ ‫היכל התרבות בנס‪-‬ציונה מהווה חלק ממערך התרבות‬ ‫של העיר ומציע לכם מגוון רחב של הצגות ומופעים‬ ‫ממיטב הרפרטואר‪.‬‬ ‫אנו נמשיך להעניק לכם חוויה תרבותית מהנה‬ ‫בשבילכם ולמענכם‪.‬‬ ‫בברכה‪,‬‬

‫יוסי שבו ‬ ‫ראש העיר‬

‫אני מתכבד לשלוח לכם את תוכניית‬ ‫ההצגות והמופעים אשר יועלו על בימת‬ ‫היכל התרבות נס‪-‬ציונה בחודשים פברואר‪-‬מרץ ‪.2012‬‬ ‫בחוברת זו תמצאו מגוון רחב של הצגות‪ ,‬ערבי זמר‪,‬‬ ‫הצגות ילדים‪ ,‬מופעי בידור ועוד‪.‬‬ ‫כמו כן תוכלו למצוא את תוכניית הסרטים אשר יוקרנו‬ ‫ב"סינמה נס” בנס‪-‬ציונה ואת פעילות הקתדרה העממית‪.‬‬ ‫בחודש אפריל ‪ 2012‬יתארח אצלנו הזמר אנריקו מסיאס‬ ‫ולהקתו‪ ,‬מגדולי הזמר הצרפתי שמגיע לחגיגות ה‪64-‬‬ ‫למדינת ישראל‪ ,‬אנו מזמינים אתכם להקדים‬ ‫ולרכוש כרטיסים‪.‬‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫לשרותכם תמיד‪,‬‬

‫צחי ברוורמן‬ ‫מנכ"ל‬


‫הצגה סדרתית – מנויים מספר ‪4‬‬

‫האריסטוקרטים‬

‫תיאטרון הקאמרי החדש‬


‫הצגה סדרתית‬ ‫‪ 15‬א' ‬ ‫יום‬ ‫סדרה מס'‬ ‫‪ 12‬ב' ‬ ‫יום‬ ‫סדרה מס'‬ ‫יום ג' ‬ ‫סדרה מס' ‪ 13‬‬ ‫יום ד' ‬ ‫סדרה מס' ‪ 14‬‬ ‫‪ 10‬ה' ‬ ‫יום‬ ‫סדרה מס'‬ ‫סדרה מס' ‪ 9‬יום ו' ‬ ‫מוצ"ש ‬ ‫סדרה מס' ‪ 1‬‬ ‫יום א' ‬ ‫סדרה מס' ‪ 8‬‬ ‫‪ 11‬ב' ‬ ‫יום‬ ‫סדרה מס'‬ ‫סדרה מס' ‪ 6‬יום ג' ‬ ‫יום ד' ‬ ‫סדרה מס' ‪ 5‬‬ ‫יום ה' ‬ ‫סדרה מס' ‪ 7‬‬ ‫סדרה מס' ‪ 2‬יום ו' ‬ ‫מוצ"ש ‬ ‫סדרה מס' ‪ 3‬‬ ‫יום א' ‬ ‫סדרה מס' ‪ 4‬‬

‫מאת‪ :‬עמרי ניצן בימוי‪ :‬עמרי ניצן‪.‬‬ ‫משתתפים‪ :‬לימור גולדשטיין‪ ,‬הלנה ירלובה‪ ,‬יחזקאל‬ ‫לזרוב‪ ,‬דינה סנדרסון‪ ,‬גיל פרנק‪ ,‬עידו רוזנברג‪ ,‬אנטון‬ ‫וילקין‪ ,‬ליאור חקון‪ ,‬גדעון כרמל‪ ,‬מונה מרקוביץ‪ ,‬אלינור‬ ‫פוגל‪ ,‬שחר פרץ‪ ,‬אודי פרסי‪ ,‬מרינה שויף‪.‬‬ ‫משך ההצגה‪ :‬כשעה וארבעים ללא הפסקה‬

‫‪1 2/2/12‬‬ ‫‪ 13/2/12‬‬ ‫‪ 14/2/12‬‬ ‫‪ 15/2/12‬‬ ‫‪ 16/2/12‬‬ ‫‪ 17/2/12‬‬ ‫‪ 18/2/12‬‬ ‫‪ 19/2/12‬‬ ‫‪ 20/2/12‬‬ ‫‪ 21/2/12‬‬ ‫‪ 22/2/12‬‬ ‫‪ 23/2/12‬‬ ‫‪ 24/2/12‬‬ ‫‪ 25/2/12‬‬ ‫‪ 26/2/12‬‬

‫מנויים‬ ‫מספר ‪4‬‬ ‫‪21:00‬‬ ‫‪21:00‬‬ ‫‪21:00‬‬ ‫‪21:00‬‬ ‫‪21:00‬‬ ‫‪21:30‬‬ ‫‪21:00‬‬ ‫‪21:00‬‬ ‫‪21:00‬‬ ‫‪21:00‬‬ ‫‪21:00‬‬ ‫‪21:00‬‬ ‫‪21:30‬‬ ‫‪21:00‬‬ ‫‪21:00‬‬

‫דרמה משפחתית – ישראלית‪.‬‬ ‫המחזה עוקב אחר משפחת בן כנען בשתי תקופות מכריעות בחייה‪ :‬בשנות‬ ‫החמישים‪ ,‬אבי המשפחה‪ ,‬יאיר בן כנען‪ ,‬קצין בצה"ל מתמסר לקריירה‬ ‫צבאית במדינה הצעירה‪ ,‬תוך התעלמות בלתי נמנעת מצרכיה של משפחתו‬ ‫– אשתו ושני ילדיו הקטנים‪ .‬לעומתו אחיו‪ ,‬היפוכו הגמור‪ ,‬היהודי הגלותי‪,‬‬ ‫ששורשיו באירופה‪ ,‬הומוסקסואל‪ ,‬מהראשונים שיצאו מהארון בארץ‬ ‫ישראל‪ ,‬הוא הכבשה השחורה במשפחה – בעל סלון פרוות בארץ השמש‬ ‫הקופחת בתל אביב השמרנית של אותן שנים‪ .‬בשנות השבעים יאיר‪ ,‬עתה‬ ‫שר בממשלה‪ ,‬שנאלץ להתמודד עם תוצאות התנהלותו‪ ,‬מייצג דור שלם‬ ‫שהתמסר ל"הקמת המפעל הציוני” על חשבון יחסיו עם המשפחה‪ .‬דרמה‬ ‫משפחתית מפתיעה‪ ,‬מרתקת ומרגשת‪ ,‬המתחוללת בשנותיה הראשונות‬ ‫של המדינה הצעירה ועד שנות השבעים‪ ,‬כשמתחת לאירועים הלאומיים‬ ‫רוחש המאבק המשפחתי‪.‬‬


‫הצגה סדרתית – מנויים מספר ‪5‬‬

‫דון ז'ואן‬ ‫‪ 14‬א' ‬ ‫יום‬ ‫סדרה מס'‬ ‫‪ 15‬ב' ‬ ‫יום‬ ‫סדרה מס'‬ ‫יום ג' ‬ ‫סדרה מס' ‪ 12‬‬ ‫יום ד' ‬ ‫סדרה מס' ‪ 11‬‬ ‫‪ 13‬ה' ‬ ‫יום‬ ‫סדרה מס'‬ ‫סדרה מס' ‪ 8‬יום ו' ‬ ‫מוצ"ש ‬ ‫סדרה מס' ‪ 9‬‬ ‫יום ב' ‬ ‫סדרה מס' ‪ 6‬‬ ‫סדרה מס' ‪ 7‬יום ג' ‬ ‫יום ד' ‬ ‫סדרה מס' ‪ 10‬‬ ‫יום ה' ‬ ‫סדרה מס' ‪ 1‬‬ ‫סדרה מס' ‪ 4‬יום ו' ‬ ‫מוצ"ש ‬ ‫סדרה מס' ‪ 2‬‬ ‫יום ב' ‬ ‫סדרה מס' ‪ 3‬‬ ‫סדרה מס' ‪ 5‬יום ג' ‬

‫תיאטרון גשר‬

‫‪1 1/3/12‬‬ ‫‪ 12/3/12‬‬ ‫‪ 13/3/12‬‬ ‫‪ 14/3/12‬‬ ‫‪ 15/3/12‬‬ ‫‪ 16/3/12‬‬ ‫‪ 17/3/12‬‬ ‫‪ 19/3/12‬‬ ‫‪ 20/3/12‬‬ ‫‪ 21/3/12‬‬ ‫‪ 22/3/12‬‬ ‫‪ 23/3/12‬‬ ‫‪ 24/3/12‬‬ ‫‪ 26/3/12‬‬ ‫‪ 27/3/12‬‬

‫‪21:00‬‬ ‫‪21:00‬‬ ‫‪21:00‬‬ ‫‪21:00‬‬ ‫‪21:00‬‬ ‫‪21:30‬‬ ‫‪21:00‬‬ ‫‪21:00‬‬ ‫‪21:00‬‬ ‫‪21:00‬‬ ‫‪21:00‬‬ ‫‪21:30‬‬ ‫‪21:00‬‬ ‫‪21:00‬‬ ‫‪21:00‬‬

‫סאטירה פרועה‪ ,‬נועזת ומצחיקה עד דמעות בבימויו של אלכסנדר‬ ‫מורפוב‪ ,‬מהיוצרים הבולטים היום‪ ,‬בעולם התיאטרון‪.‬‬ ‫דון ז'ואן הוא סיפורו של מאהב חסר מוסר שבודק את אלוהים‪ ,‬או נכון‬ ‫יותר‪ ,‬בודק שאין אלוהים‪ ,‬הוא מושך את הקצוות‪ ,‬בוגד ומתהולל‪ ,‬משטה‬ ‫בחיים ובמתים‪ .‬זה נגמר בדמעות‪.‬‬ ‫הכינו את הממחטות‪.‬‬

‫מאת‪ :‬מולייר בימוי ועיבוד‪ :‬אלכסנדר מורפוב (בולגריה)‪.‬‬ ‫בתפקידים הראשיים‪ :‬ישראל (סשה) דמידוב ודביר בנדק‬ ‫משתתפים‪ :‬נטע שפיגלמן‪ ,‬יעל טוקר‪ ,‬ציון אשכנזי‪ ,‬אורי יניב‪,‬‬ ‫יובל ינאי‪ ,‬לוסי דובינצ'יק‪ ,‬אלונה איב‪ ,‬יבגני טרלצקי‪ ,‬גור‬ ‫קורן‪ ,‬רונית בקרמן‪ ,‬רומן גרשקוביץ‪ ,‬הנרי דוד‪ ,‬נורה פישר‪.‬‬ ‫משך ההצגה‪ :‬שעתיים כולל הפסקה‬


‫הופעה‬

‫יוני רכטר‬

‫“העיקר זה המוזיקה”‬

‫אלבום חדש! בעקבות הצלחת המופע שהוצג לראשונה בבית לסין‬ ‫בפסטיבל הפסנתר ‪ 2010‬ומופע נוסף בעקבותיו אשר זכו לביקורות‬ ‫נלהבות‪ ,‬ביקוש רב ומכירה של כל הכרטיסים‪ ,‬הוחלט להעלות את‬ ‫המופע על גבי אלבום ולצאת לסיבוב הופעות‪.‬‬ ‫אלבום המופע משלב שירים חדשים של רכטר אשר נחשפו לראשונה‬ ‫בהופעות אלו לצד שירים מוכרים ואהובים‪.‬‬ ‫סיבוב ההופעות עם הרכב הנגנים הקבוע המלווה את רכטר ועם‬ ‫הזמרים‪ :‬איתי פרל‪ ,‬יעל צבי‪ ,‬יעל נחשון‪.‬‬ ‫בין השירים שיושרו על הבמה‪“ :‬שיר נבואי קוסמי“‪“ ,‬שוב היא כאן”‪,‬‬ ‫“שיר אהבה סטנדרטי“‪“ ,‬שטח ההפקר”‪“ ,‬כבו האורות”‪“ ,‬שלוש‬ ‫בלילה”‪“ ,‬עטור מצחך”‪“ ,‬שוב ושוב” מחרוזת שירי ילדים ועוד‪.‬‬

‫יום שישי‪ 2/3/12 ,‬בשעה ‪21:30‬‬ ‫משך המופע‪ :‬כשעה ורבע ללא הפסקה‬


‫הופעה‬

‫אנריקו מסיאס‬

‫להתאהב מחדש עם אנריקו מסיאס‪...“ ‬אני אוהב אותך יזראל‪”...‬‬ ‫לאור ההצלחה של הסיבוב האחרון‪ ,‬אנריקו מסיאס חוזר לישראל‬ ‫לחגיגות בשבוע העצמאות ה‪ 64-‬לישראל‪.‬‬ ‫לפני כששה חודשים יצא אלבומו החדש ‪,JOURNEY OF A MELODY‬‬ ‫אלבום זה נחשב בעיניו למשמעותי באלבומיו שהוציא במשך ‪50‬‬ ‫שנות קריירה ויצירה‪ ,‬מבטא אנריקו מסיאס ערכים חוצים גבולות‪,‬‬ ‫של אהבה‪ ,‬תקווה‪ ,‬שלום‪ ,‬חופש וזכרונות‪.‬‬ ‫בסיבוב ההופעות הנוכחי יבצע את מיטב להיטיו האהובים מכל‬ ‫הזמנים ושירים חדשים מהאלבום החדש‪ ,‬מלווה בהרכב הקבוע שלו‪.‬‬ ‫הפעם יותר מכל פעם‪ ,‬סיבוב ההופעות החדש שלו בישראל הוא‬ ‫הרבה מעבר למוסיקלי‪.‬‬

‫ולהקתו‬

‫מוצ"ש‪ 28/4/12 ,‬בשעה ‪21:00‬‬ ‫משך המופע‪ :‬כשעה וחצי ללא הפסקה‬


‫יידישפיל – מנויים מס' ‪3‬‬

‫גאט מענטש און טייוול‬ ‫אלוהים אדם ושטן‬

‫ערב זמר מנויים מס' ‪5‬‬

‫“לשיר עם קול הלב”‬

‫איזעםקיס‬

‫מושיק כהן מארח את‬

‫להקת האגדה‬ ‫היוונית‬

‫יום רביעי‪ 7/3/12 ,‬בשעה ‪20:00‬‬ ‫בימוי‪ :‬מוטי אברבוך שחקנים‪ :‬ישראל טרייסטמן‪ ,‬אורי קובלסקי‪,‬‬ ‫עופר גולן‪ ,‬אליאן דבאל‪-‬שור‪ ,‬לורה סהר‪ ,‬עינת סגל‪-‬כהן‪ ,‬הילה רביב‪-‬‬ ‫צור‪ ,‬יובל רפפורט‪ ,‬ניב שפיר‪.‬‬ ‫קלאסיקה יהודית מאת יעקב גורדין גדול המחזאים של התיאטרון‬ ‫היידי‪ .‬הרשל דוברובנר הינו סופר סת"ם‪ ,‬איש צדיק תמים הזוכה‬ ‫יום אחד בהון עתק בהגרלת הלוטו וכל עולמו משתנה‪ .‬המחזה‬ ‫בוחן את טבע האדם כאשר הוא זוכה בעוצמה ויכולת שליטה בגורל‬ ‫אנשים אחרים‪ .‬סיפור העלילה מעמיד בסימן שאלה את כנות‬ ‫היחסים בתוך התא המשפחתי‪ ,‬ואת הסולידריות האנושית בעידן‬ ‫הכלכלה המודרנית ועוד שאלות בעלות גוון אקטואלי‪.‬‬ ‫ההצגה מלווה בתרגום לעברית ולרוסית‬ ‫משך ההצגה‪ :‬שעתיים כולל הפסקה‬

‫מוצ"ש‪ 31/3/12 ,‬בשעה ‪21:00‬‬ ‫‪ - 21:00-22:00‬בחלקו הראשון של הערב‪ ,‬מושיקו כהן שר עם הקהל‬ ‫את השירים היפים בליווי שיקופיות‪.‬‬ ‫‪ – 22:00-23:00‬בחלקו השני של הערב‪ ,‬יארח מושיקו כהן את להקת‬ ‫“האגדה היוונית” עם הסולן איזקיס במופע “האהבה יוונית שלי”‪.‬‬ ‫מסע של קסם יווני אל המוסיקה היוונית שכולנו אוהבים‪ ,‬מוסיקה‬ ‫שסובבת את חופי הים התיכון הטברנות והמועדונים של אתונה וסלוניקי‪.‬‬ ‫משתתפים‪ :‬איזקיס‪ :‬בוזוקי ושיר‪ ,‬אלי בן שושן‪-‬תופים‪ ,‬אהרון קימיגרוב‪-‬‬ ‫קלידים והפקה מוסיקלית שגיא פינקלמן‪-‬גיטרה בס‪ ,‬מני אליהו‪-‬גיטרה‬ ‫חשמלית‪ ,‬יוני הרלינג‪-‬גיטרה אקוסטית‪ ,‬נועה בן שושן–שירה‪.‬‬


‫מופע‬

‫מופע לא סופי‬

‫מוצ"ש‪ 4/2/12 ,‬בשעה ‪21:00‬‬ ‫יאיר לפיד רמי קלינשטיין ותמיר הרפז ביחד על הבמה‪.‬‬ ‫העיתונאי והסופר יאיר לפיד משתף פעולה עם הזמר והיוצר‬ ‫רמי קליינשטיין‪ ,‬בערב של מונולוגים ושירים מהרפרטואר‬ ‫הרחב של שלושתם‪.‬‬

‫משך המופע‪ :‬כשעה וחצי ללא הפסקה‬

‫סטנד‪-‬אפ‬

‫ד"ר צחי בן ציון‬

‫יום שישי‪ 10/2/12 ,‬בשעה ‪22:00‬‬ ‫מופע הבידור המצליח והחם ביותר בארץ! מופע בידור שאסור להחמיץ!‬ ‫במופע זה שד"ר צחי בן ציון מתבסס על מקרים שקרו ועל נתונים‬ ‫מדעיים הקשורים בסקס וזוגיות‪ ,‬המסר העיקרי מדגיש את חשיבות‬ ‫הזוגיות‪ .‬יחד עם הבעיות הקטנות והגדולות שכולנו חווים בחיי יומיום‬ ‫וכמובן – את הדרכים להתמודד איתם‪ .‬המופע מוגש בהומור המאפיין‬ ‫קומיקאי ושחקן ענק במיומנות שלא מביישת אפילו את טובי השחקנים‪,‬‬ ‫הסטנדאפיסטים‪ ,‬והפנטומימאים‪ ,‬ואף למעלה מזה‪ .‬בנוסף לצחוק‬ ‫וההנאה זוכה הקהל לבונוס של מסר זוגי ומשפחתי חיובי בסוף הערב‪.‬‬ ‫משך המופע‪ :‬כשעתיים ללא הפסקה‬


‫קומדיה‬

‫אני פה בגלל אשתי‬

‫קונצרט‬

‫קונצרט קאמרי‬

‫מיכאל ויימן (גרמניה) ‪ -‬כינור‬ ‫שמחה חלד ‪ -‬צ'לו‬ ‫גריגורי גלוזמן ‪ -‬קלרינט‬ ‫דינה יופה (גרמניה) ‪ -‬פסנתר‬ ‫בתוכנית מיצירות‪ :‬בטהובן‪ ,‬סטרווינסקי‪ ,‬מושלץ‪.‬‬

‫מוצ"ש‪ 11/2/12 ,‬בשעה ‪21:00‬‬ ‫מפגש משעשע מאוד של שלושה זוגות ישראלים‪ ,‬טיפוסים שונים‪,‬‬ ‫המגיעים לטיפול קבוצתי בסדנא של ד"ר “הפי מריג'”‪.‬‬

‫יום חמישי‪ 23/2/12 ,‬בשעה ‪19:30‬‬ ‫משתתפים‪ :‬מיכאל ויימן (גרמניה) ‪ -‬כינור‪ ,‬שמחה חלד ‪ -‬צ'לו‪,‬‬ ‫גריגורי גלוזמן ‪ -‬קלרינט‪ ,‬דינה יופה (גרמניה) ‪ -‬פסנתר‪.‬‬ ‫בתוכנית מיצירות‪ :‬בטהובן‪ ,‬סטרווינסקי‪ ,‬מושלץ‪.‬‬

‫הקונצרט יתקיים באולם “אקורד”‪ ,‬בקונסרבטוריון‬ ‫העירוני‪ ,‬רח' אוסקר שינדלר ‪ ,3‬נס‪-‬ציונה‪.‬‬ ‫פרטים בקונסרבטוריון העירוני טל‪.08-9100499 .‬‬

‫משך המופע‪ :‬כשעה וחצי כולל הפסקה‬

‫משך הקונצרט‪ :‬שעה ורבע ללא הפסקה‬


‫סטנד‪-‬אפ‬

‫קובי מימון‬

‫מוצ"ש‪ 3/3/12 ,‬בשעה ‪21:30‬‬ ‫הכינו את השפתיים לחיוך אחד גדול‪.‬‬ ‫קובי מימון‪ ,‬קומיקאי מוכשר שנותן במופע הסטנד‪-‬אפ שלו‬ ‫שעה וחצי של בדיחות מצוייניות‪.‬‬

‫משך המופע‪ :‬כשעה וחצי ללא הפסקה‪ ‬‬

‫סטנד‪-‬אפ‬

‫אלי ומריאנו‬

‫יום שישי‪ 9/3/12 ,‬בשעה ‪22:30‬‬ ‫המופע החדש של הצמד המוביל בישראל אלי ומריאנו הוא‬ ‫מופע תזזיתי‪ ,‬מטורף ובלי גבולות בו הם מציגים מגוון‬ ‫דמויות‪ ,‬קטעי נונסנס וסיטואציות מהחיים‪.‬‬

‫משך המופע‪ :‬כשעה וחצי ללא הפסקה‪ ‬‬


‫מופע‬

‫ירון אילן במופע חדש‬

‫“מסע לים התיכון”‬

‫מוצ"ש‪ 10/3/12 ,‬בשעה ‪21:00‬‬ ‫בהשתתפות‪ :‬ירון אילן‪ ,‬אביהו מדינה‪ ,‬חיים משה‪ ,‬סטלוס ואורן חן‪,‬‬ ‫אתי ביטון‪ ,‬אושרי אברג'יל‪ .‬בליווי חמישה נגנים וזמרות ליווי‪.‬‬ ‫המופע מגולל את הסיפורים והאגדות של המוזיקה הים תיכונית‪,‬‬ ‫מתחילתה ועד היום‪ .‬המופע בהנחייתו של ירון אילן‪ ,‬לוקח אותנו אילן‬ ‫למסע ארוך ומרתק על סיפורים שלא סופרו מעולם‪ ,‬חוויות ומשברים‪,‬‬ ‫הצלחות ואכזבות בדרך הארוכה והמפותלת שעברה תעשיית‬ ‫המוזיקה הזאת‪ .‬בין הסיפורים והמספרים יופיעו דור המייסדים של‬ ‫המוזיקה המזרחית ועד הדור העכשווי שהצליח להביא את המוזיקה‬ ‫הים תיכונית אל לב הקונצנזוס והמיינסטרים הישראלי‪.‬‬ ‫משך המופע‪ :‬כשעה וחצי ללא הפסקה‬

‫סטנד‪-‬אפ‬

‫אדיר מילר‬

‫יום שישי‪ 30/3/12 ,‬בשעה ‪22:30‬‬ ‫במופע סטנד‪-‬אפ נטו‪ ,‬שנון ומצחיק‪ ,‬המביא לבמה איכויות‬ ‫של וירטואוז אמיתי‪ ,‬מאלתר מחונן ולאחרונה גם שחקן‬ ‫תיאטרון מצליח (“רמזור” ערוץ ‪“ ,2‬החותנת”‪“ ,‬הלהקה”‬ ‫תיאטרון הבימה)‪.‬‬ ‫כמו כן‪ ,‬בעל נסיון רב ויכולת מדהימה בהנחיית אירועים‪,‬‬ ‫הנחייה המשלבת קטעי סטנד‪-‬אפ וחומרים שנאספו מהלקוח‬ ‫ובכך יוצר אירוע בעל אופי אישי המתאים לכל מסגרת חברתית‬ ‫ולכל סוגי האוכלוסייה‪.‬‬ ‫משך המופע‪ :‬כשעה וחצי ללא הפסקה‬


‫מנויים מס' ‪3‬‬

‫דוד חיים‬

‫מנויים מס' ‪4‬‬

‫השירים המשחקים‬

‫יום שני‪ 27/2/12 ,‬בשעה ‪17:30‬‬

‫יום חמישי‪ 29/3/12 ,‬בשעה ‪17:30‬‬

‫כתיבה‪ :‬אסף אשתר בימוי‪ :‬אודי גוטשלק הפקה מוזיקלית‪ :‬חזי שקד‪.‬‬ ‫הצגה חדשה מצחיקה ומוזיקלית הששניה במסר בכיכובו של דוד‬ ‫חיים (חיים אוסדון)‪.‬‬ ‫ההצגה מבוססת על סיפור העלילה המצחיק של הדי‪.‬וי‪.‬די “דוד‬ ‫חיים ‪ ,”2‬שזוכה להצלחה עצומה והפך במהרה לקלאסיקה‪ .‬בהצגה‬ ‫יחשפו הילדים לערכי החברות‪ ,‬מיחזור‪ ,‬זהירות בדרכים ועוד‪ ...‬ובה‬ ‫ישתתפו בובו‪ ,‬פאנצ'ר ופופיק המוכרים גם הם לילדים מתוך עולמו‬ ‫של דוד חיים‪.‬‬

‫בימוי‪ :‬משה קפטן‪.‬‬ ‫הצגת ילדים חדשה של מלכת הילדים רינת גבאי‪ .‬ההצגה מבוססת‬ ‫על סידרה הטלוויזיה “השירים והמשחקים” משיריו של עוזי חיטמן‪.‬‬ ‫הסדרה משודרת בהצלחה ב‪ VOD YOUNG -‬וזכתה עד כה‬ ‫למיליוני הורדות‪.‬‬ ‫הצגה מוזיקאלית ססגונית לכל המשפחה בהשתתפות החברים‬ ‫של רינת‪ ,‬ובליווי רקדניות‪.‬‬ ‫תפאורה ססגונית ותלבושות מרהיבות‪.‬‬

‫משך ההצגה‪ :‬כשעה וחצי כולל הפסקה‬

‫משך ההצגה‪ :‬כשעה וחצי כולל הפסקה‬


‫הצגת ילדים‬

‫כספיון‬

‫יום רביעי‪1/2/12 ,‬‬ ‫בשעה ‪17:30‬‬ ‫בימוי‪ :‬אבי מלכה משתתפים‪ :‬אסף אברמוביץ‪,‬‬ ‫אורן בלנגה ‪,‬ליאת לטוביץ‪ ,‬אמיתי אשכנזי‪,‬‬ ‫מעיין אליאסי‪ ,‬אפרת רוסו‪ ,‬נעם נבו‪.‬‬ ‫עפ"י ספרו של פאול קור‪.‬‬ ‫כספיון‪ ,‬דג הכסף הקטן שוחה אל הים הפתוח‬ ‫כדי למצוא את הוריו של לוויתן תינוק שהלך‬ ‫לאיבוד‪ .‬חבריו יזהירו אותו מן הסכנות אבל‬ ‫הוא נחוש בדעתו לעזור לחבר‪ .‬במסעו הוא‬ ‫פוגש בשלל יצורי ים ועובר הרפתקאות רבות‪.‬‬ ‫משך ההצגה‪ :‬כשעה וחצי כולל הפסקה‬

‫מופע ילדים‬

‫“טררם קידס‬

‫כוח המשאלות”‬

‫יום שבת‪11/2/12 ,‬‬ ‫בשעה ‪11:00‬‬

‫מופע לכל המשפחה‬

‫סינדרלה‬

‫הבלט הישראלי‬

‫יום שבת‪3/3/12 ,‬‬ ‫בשעה ‪11:30‬‬

‫“כוח המשאלות” הוא מופע חדש שכולו‬ ‫אנרגיות‪ ,‬קצב ושמחת חיים כמיטב המסורת‬ ‫מבית טררם‪.‬‬ ‫היוצרים דורון רפאלי ואבי רוזנבלום חוברים‬ ‫בשלישית ליצירה צבעונית והומוריסטית השואבת‬ ‫את קהל הילדים וההורים אל תוך עולם קסום של‬ ‫קצב ודמיון‪ .‬הפעם‪ ,‬עוברת חבורת טררם מסע‬ ‫מרתק‪ ,‬במהלכו לומדים הילדים שאם רק יאמינו‬ ‫בעצמם‪ ,‬יתגשמו כל משאלות ליבם!‬

‫אגדות מתעוררות לחיים בבלט הישראלי‪.‬‬ ‫הפקה עשירה על רקע תפאורה מרשימה‬ ‫ותלבושות פאר לפי מיטב המסורת הקלאסית‪.‬‬ ‫הסיפור המוכר של סינדרלה מתעורר לחיים‬ ‫בהפקה העשירה של הבלט הישראלי על‬ ‫רקע תפאורה מרשימה ותלבושות פאר לפי‬ ‫מיטב המסורת‪.‬‬

‫משך ההצגה‪ :‬כשעה וחצי ללא הפסקה‬

‫משך המופע‪ :‬כשעתיים כולל הפסקה‬


‫הצגת ילדים‬

‫האריה שאהב תות‬

‫יום שלישי‪ 6/3/12 ,‬בשעה ‪17:30‬‬ ‫מאת‪ :‬סמדר שיר משתתפים‪ :‬צחי נוי‪ ,‬גיל ורנר‪ ,‬נירית אהרוני ורקדניות‬ ‫הסטודיו של לימור שולב לחנים‪ :‬משה דץ‪.‬‬ ‫“פעם היה אריה שאהב רק תות‪ .‬לא בשר ולא גבינה‪ ,‬רק תות פשוט‪”...‬‬ ‫ספר הילדים המחורז של תרצה אתר המנוחה כבר הפך לקלאסיקה‬ ‫של הגיל הרך‪ .‬בשנה האחרונה הוא עומד בראש רשימת רבי המכר‪.‬‬ ‫ועכשיו‪ ,‬לראשונה‪ ,‬הוא עולה לבמה בהצגת ילדים משעשעת שיש בה‬ ‫גם מוסר השכל ‪ .‬בתפקיד האריה – צחי נוי‪ ,‬שרצה רק תות‪ ,‬ובכה‬ ‫ובכה‪ ,‬וניגב את עיניו בסמרטוט עד שהבין שזו הייתה טעות‪.‬‬ ‫משך ההצגה‪ :‬כשעה וחצי כולל הפסקה‬

‫מופע לכל המשפחה‬

‫קרקס אפריקאי‬

‫יום שבת‪ 10/3/12 ,‬בשעה ‪11:30‬‬ ‫חוויה לכל המשפחה‪ ,‬להקת אקרובטים מקניה המונה חמישה‬ ‫אנשי קרקס‪ ,‬במופע מרהיב‪ ,‬קיצבי ואנרגטי‪.‬‬ ‫קטעי אקרובטיקה עוצרי נשימה‪ .‬יכולת פיזית בלתי רגילה‬ ‫ומוזיקה אותנטית הופכים את המופע לחוויה בלתי נשכחת‪.‬‬ ‫קפיצות בחישוקים בוערים‪ ,‬לימבו אש‪ ,‬חבל קבוצתי‪ ,‬פירמידות‬ ‫אנושיות ועוד‪.‬‬

‫משך המופע‪ :‬כשעה ללא הפסקה‬


‫לוח הקרנות פברואר‬ ‫שם הסרט‬

‫תאריך‬

‫שעה‬

‫סוג מועדון‬

‫“ממלכת החיות”‬

‫‪2/2/12‬‬

‫‪20:30‬‬

‫מועדון טרום בכורה וסרטים חדשים‬

‫“ריו”‬

‫‪4/2/12‬‬

‫‪10:30‬‬

‫סרטי ילדים‬

‫“הדרך חזרה”‬

‫‪6/2/12‬‬

‫‪10:30‬‬

‫מועדון הקרנת בוקר‬

‫“אלברט נובס”‬

‫‪7/2/12‬‬

‫‪20:30‬‬

‫מועדון הסרט הטוב‬

‫“מים לפילים”‬

‫‪9/2/12‬‬

‫‪20:30‬‬

‫מועדון טרום בכורה וסרטים חדשים‬

‫“שומר גן החיות”‬

‫‪11/2/12‬‬

‫‪10:30‬‬

‫סרטי ילדים‬

‫“כלבים בחלל”‬

‫‪18/2/12‬‬

‫‪10:30‬‬

‫סרטי ילדים‬

‫“התפשטות”‬

‫‪20/2/12‬‬

‫‪10:30‬‬

‫מועדון הקרנת בוקר‬

‫“קפה דה פלור”‬

‫‪21/2/12‬‬

‫‪20:30‬‬

‫מועדון הסרט הטוב‬

‫“צ'ה – חלק ‪”1‬‬

‫‪23/2/12‬‬

‫‪20:30‬‬

‫מועדון טרום בכורה וסרטים חדשים‬

‫“הפופינים בממלכת השמש”‬

‫‪25/2/12‬‬

‫‪10:30‬‬

‫סרטי ילדים‬

‫“העזרה”‬

‫‪28/2/12‬‬

‫‪20:30‬‬

‫מועדון הסרט הטוב‬

‫* ייתכנו שינויים בלוח ההקרנות‬

‫סרטים‬ ‫בסינמה‪-‬נס‬

‫הסרטים מוקרנים ב"סינמה‪-‬נס” ב"אשכול פיס”‪ ,‬רח' אוסקר שינדלר ‪1‬‬ ‫כרטיסים ניתן לרכוש‪ :‬קריית התרבות‪ ,‬רח' השיריון ‪ 1‬במחלקת מנויים ‪08-9304020‬‬ ‫או באתר האינטרנט‪ www.tarbut-nz.co.il :‬או ביום הסרט כשעה לפני ההקרנה ב"אשכול פיס”‬


‫הקתדרה העממית‬ ‫נפגשים עם מיטב המרצים‬ ‫הרצאות סדנאות טיולים‬ ‫קורסים‬

‫ריקודי עם לנשים‬ ‫מדריכה‪ :‬גילה סלמון‪.‬‬ ‫מועד‪ :‬ימי שני ורביעי‪.‬‬ ‫מצעד ראשון בשעה ‪.10:00-11:00‬‬ ‫מתקדמים בשעה ‪.11:00-12:00‬‬ ‫בבית הנוער שדרות אפרים ‪.21‬‬ ‫עלות‪ ₪ 25 :‬למפגש‪.‬‬ ‫יוגה לגברים‬ ‫מדריך‪ :‬גיא ירום‪.‬‬ ‫בריאות וגמישות ללא כאבים‪.‬‬ ‫מועד‪ :‬יום שלישי בשעה ‪ 21:00‬בבית הנוער‪ ,‬שדרות אפרים ‪.21‬‬ ‫עלות‪ ₪ 180 :‬לחודש‪.‬‬ ‫סדנה חווייתית לציור מנדלות‬ ‫מנחה‪ :‬זוהרית רובין‪.‬‬ ‫יצירה אינטואיטיבית וספונטנית‪ ,‬הממלאה בחדווה ושימחה‪.‬‬ ‫‪ 3‬מפגשים‪.‬‬ ‫מועד‪ :‬יום שלישי ‪ 7/2/12‬בשעה ‪ 16:00‬בקריית התרבות‪.‬‬ ‫עלות‪.₪ 260 :‬‬ ‫אלבומים דיגיטליים‬ ‫מנחה‪ :‬אלכס וודרובניק‪.‬‬ ‫לימוד תוכנת בניית אלבומים דיגיטליים אישיים‪ ,‬הכרת התוכנה‪,‬‬ ‫שיבוץ תמונה‪ ,‬הוספת מלל ועוד‪ .‬מיועד לבעלי ידע במחשבים‪.‬‬ ‫‪ 3‬מפגשים‪.‬‬ ‫מועד פתיחה‪ :‬יום שלישי ‪ 7/2/12‬בשעה ‪.19:00‬‬ ‫עלות‪.₪ 180 :‬‬

‫שליטה במשקל‬ ‫מנחה‪ :‬נטע גולן‪.‬‬ ‫תוכנית ייחודית לירידה במשקל שינוי חשיבה והגברת מוטיבציה‬ ‫‪ 12‬מפגשים‪.‬‬ ‫קבוצת ערב ‪ -‬יום רביעי ‪ 8/2/12‬בשעה ‪.18:30‬‬ ‫קבוצת בוקר – יום חמישי ‪ 9/2/12‬בשעה ‪.09:00‬‬ ‫קבוצת נוער – יום רביעי ‪ 8/2/12‬בשעה ‪.16:30‬‬ ‫קבוצת נשים לאחר לידה – יום חמישי ‪ 9/2/12‬בשעה ‪.11:00‬‬ ‫בקריית התרבות‪.‬‬ ‫עלות‪.₪ 700 :‬‬ ‫פילוסופיה‬ ‫נעמוד על כתפי ענקים‪.‬‬ ‫מרצה‪ :‬ד"ר שמעון אזולאי‪.‬‬ ‫מסע ברעיונות הגדולים של המדע‪ ,‬התרבות והפילוסופיה‪.‬‬ ‫‪ 12‬מפגשים‪.‬‬ ‫מועד‪ :‬יום ראשון ‪ 12/2/12‬בשעה ‪ 20:00‬בקריית התרבות‪.‬‬ ‫עלות‪.₪ 520 :‬‬ ‫כירולוגיה‬ ‫מרצה‪ :‬הדסה חביב‪.‬‬ ‫קריאה בכף יד‪ ,‬קו החיים‪ ,‬קו הראש וקו הגורל‪.‬‬ ‫‪ 12‬מפגשים‪.‬‬ ‫מועד פתיחה‪ :‬יום רביעי ‪ 29/2/12‬בשעה ‪19:30‬‬ ‫בקריית התרבות‪.‬‬ ‫עלות‪.₪ 640 :‬‬

‫פרטים והרשמה‪ :‬קריית התרבות‪ / 1-700-705-400 ,‬אתר אינטרנט ‪ / cnz.nzc.org.il‬דוא"ל‪sapir@ktnz.org.il :‬‬


‫הרצאות‬

‫סדרת רואים עולם באולם‬ ‫פולחן הערצת קדושים בקרב יהודי מרוקו‬ ‫מרצה‪ :‬נסים קריספיל‪.‬‬ ‫נופי מרוקו האקזוטית ופולחן הערצת קדושים בקרב יהודיה‪.‬‬ ‫מועד‪ :‬יום שני ‪ 6/2/12‬בשעה ‪ 19:30‬ב"בית יד לבנים”‪.‬‬ ‫עלות‪.₪ 45 :‬‬ ‫מבט משתאה על תרבות סין‬ ‫מרצה‪ :‬דינה היימן‪.‬‬ ‫האם עלינו לחשוש מהדרקון המתעורר‪ ,‬או שההשמצות הן פרי‬ ‫תעשיית העיתונות החופשית? מבט משעשע ורציני על סין‪.‬‬ ‫מועד‪ :‬יום שני ‪ 12/3/12‬בשעה ‪ 19:30‬ב"בית יד לבנים”‪.‬‬ ‫עלות‪.₪ 45 :‬‬ ‫הסודות הגדולים של היהודים‪.‬‬ ‫מי אנחנו היהודים באמת?‬ ‫מרצה‪ :‬אלעזר שטורם‪.‬‬ ‫‪ 2000‬שנות גלות – היה או לא היה?‬ ‫מתי באמת עזבו היהודים את הארץ? האם אכן ארץ ישראל היתה‬ ‫סגורה בפניהם במרוצת “‪ 2000‬שנות הגלות”?‬ ‫מועד‪ :‬יום שני ‪ 27/2/12‬בשעה ‪ 19:30‬ב"בית יד לבנים”‪.‬‬ ‫עלות‪.₪ 45 :‬‬

‫איך ומהיכן באו לעולם יהודי אירופה?‬ ‫מקורות צמיחתם של יהודי אירופה לוט בערפל‪.‬‬ ‫האם אכן היו צאצאי הכוזרים? ואם לא מהיכן באו?‬ ‫מועד‪ :‬יום שני ‪ 26/3/12‬בשעה ‪ 19:30‬ב"בית יד לבנים”‪.‬‬ ‫עלות‪.₪ 45 :‬‬

‫טיולים‬

‫טיול בשביל ישראל‬ ‫יער שהם‪ ,‬מגדל צדק‪ ,‬והירקון העילי‬ ‫מדריך‪ :‬שמי בר‪-‬נתן‪.‬‬ ‫מסלול הגבעות‪ ,‬גן לאומי אפק‪ /‬מבצר אנטיפטרוס‪ ,‬הליכה לברכת‬ ‫הנופרים‪ ,‬לפארק מקורות הירקון‪.‬‬ ‫‪ 8‬ק"מ ברמת קושי קלה‪.‬‬ ‫מועד‪ :‬יום שישי ‪ 2/3/12‬בשעה ‪07:30‬‬ ‫יציאה מרחבת קריית התרבות‪.‬‬ ‫עלות ‪.₪ 120‬‬ ‫לכבוד יום האישה הבינלאומי טיול ליומיים לגליל‬ ‫ביום הראשון ‪ -‬ארוחת בוקר אצל כרמלה הרוקדת לסלים‪,‬‬ ‫ביקור בגן אל מונה וסנפלינג במערת הקשת‪ .‬לינה במלון‬ ‫פסטורל כפר בלום‪.‬‬ ‫ביום השני – הגשר התלוי בבניאס‪ ,‬בריכת רם ודרך התבלינים בחולתה‪.‬‬ ‫מועד‪ :‬ימים רביעי וחמישי בין התאריכים ‪21-22/3/12‬‬ ‫יציאה מרחבת קריית התרבות‪.‬‬ ‫עלות‪.₪ 790 :‬‬

‫*מעונינים לקבל עידכונים שוטפים על פעילות הקתדרה? שילחו את כתובת המייל שלכם לכתובת הרשומה מטה‬

‫פרטים והרשמה‪ :‬קריית התרבות‪ / 1-700-705-400 ,‬אתר אינטרנט ‪ / cnz.nzc.org.il‬דוא"ל‪sapir@ktnz.org.il :‬‬


‫ספטמבר > ‪ / 2011‬ארוחה עם אידיוט ‪ /‬יובל המבולבל ‪ /‬בחורים טובים ‪ /‬גטו ‪/‬ג’יזל הבלט הישראלי ‪ /‬מיכל דליותרוחלה מתחתנת‪ /‬ספר הג’ונגל ‪ /‬ארוחה עם אידיוט ‪ /‬שחק אותה סם ‪ /‬בחורים טובים‬ ‫‪ /‬המפוזר מכפר אז”ר ‪ /‬בחורים טובים ‪ /‬אורה הכפושלה ‪ /‬היפהפיה הנרדמת ‪ /‬אלי ומריאנו ‪/‬רוחלה מתחתנת ‪ /‬ארוחה עם אידיוט ‪ /‬יובל המבולבל ‪ /‬גטו ‪/‬ג’יזל הבלט הישראלי ‪ /‬מיכל דליותרוחלה‬ ‫מתחתנת‪/‬רוחלה מתחתנתספר הג’ונגל ‪ /‬בחורים טובים ‪ /‬המפוזר מכפר אז”ר ‪ /‬בחורים טובים ‪ /‬אורה הכפולה ‪ /‬היפהפיה הנרדמת ‪ /‬אלי ומריאנו ‪/‬רוחלה מתחתנתרוחלה מתחתנת‪ /‬ארוחה עם‬ ‫אידיוט ‪ /‬יובל המבולבל ‪ /‬גטו ‪/‬ג’יזל הבלט הישראלי ‪ /‬מיכל דליותרוחלה מתחתנת‪ /‬ספר הג’ונגל ‪ /‬בחורים טובים ‪ /‬המפוזר מכפר אז”ר ‪ /‬בחורים טובים ‪ /‬אורה הכפולה ‪ /‬היפהפיה הנרדמת ‪ /‬אלי‬ ‫ומריאנו ‪/‬רוחלה מתחתנת ‪ /‬ארוחה עם אידיוט ‪ /‬יובל המבולבל ‪ /‬גטו ‪/‬ג’יזל הבלט הישראלי ‪ /‬מיכל דליותרוחלה מתחתנת‪/‬רוחלה מתחתנתספר הג’ונגל ‪ /‬בחורים טובים ‪ /‬המפוזר מכפר אז”ר ‪/‬‬ ‫בשעה מיכל דליותרוחלה מתח�ת‬ ‫‪/‬ג’יזל הבלט הישראלי ‪/‬‬ ‫ ‪ /‬יובל המבולבל ‪ /‬גטו‬ ‫ביוםאידיוט‬ ‫מתחתנת‪ /‬ארוחה עם‬ ‫מתחתנתרוחלה‬ ‫הנרדמת ‪ /‬אלי‬ ‫הכפולה ‪ /‬היפהפיה‬ ‫ ‬ ‫בתאריך‬ ‫ ‬ ‫ומריאנו ‪/‬רוחלההצגה‪/‬מופע‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ההצגה‪/‬מופע‬ ‫בחורים טובים ‪ /‬אורה שם‬ ‫נת‪/‬רוחלה מתחתנתספר הג’ונגל ‪ /‬בחורים טובים ‪ /‬המפוזר מכפר אז”ר ‪ /‬האריסטוקרטים ‪ /‬בחורים טובים ‪ /‬אורה הכפולה ‪ /‬היפהפיה הנרדמת ‪ /‬אלי ומריאנו ‪ /‬המפוזר מכפר אז”ר‪/‬בחורים טובים‬ ‫‪17:30‬המפוזר מכפר אז”ר ‪ /‬בחורים‬ ‫הג’ונגל ‪ /‬בחורים טובים ‪/‬‬ ‫מתחתנת‪/‬רוחלה מתחתנתספר‬ ‫ילדים מיכל‬ ‫הישראלי ‪/‬‬ ‫עם אידיוט ‪ /‬יובל המבולבל ‪/‬‬ ‫‪/‬רוחלה מתחתנת ‪ /‬ארוחה‬ ‫ ‬ ‫‪1/2/12‬‬ ‫ ‬ ‫דליותרוחלה ד'‬ ‫ ‬ ‫גטו ‪/‬ג’יזל הבלטהצגת‬ ‫ ‬ ‫כספיון‬ ‫‪ /21:00‬גטו ‪/‬ג’יזל הבלט הישראלי ‪/‬‬ ‫ סם ‪/‬יובל המבולבל‬ ‫אותה‬ ‫ארוחה עם אידיוט ‪ /‬שחק‬ ‫ ארוחה עם אידיוט ‪/‬‬ ‫מתחתנתרוחלה מתחתנת‪/‬‬ ‫‪/‬רוחלה‬ ‫הנרדמת ‪ /‬אלי ומריאנו‬ ‫היפהפיה‬ ‫טובים ‪ /‬אורה‬ ‫‪4/2/12‬‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫הכפולה ‪/‬מופע לא‬ ‫הנרדמת ‪ /‬אלי ומריאנו ‪/‬רוחלה מתחתנת ‪ /‬ארוחה‬ ‫היפהפיה‬ ‫אורה הכפולה ‪/‬‬ ‫מוצ"ש‪/‬‬ ‫אז”ר ‪ /‬בחורים טובים‬ ‫מופע‪ /‬המפוזר מכפר‬ ‫הג’ונגל ‪ /‬בחורים טובים‬ ‫סופימתחתנתספר‬ ‫מתחתנת‪/‬רוחלה‬ ‫מיכל דליותרוחלה‬ ‫מכפר אז”ר ‪2:00 /‬‬ ‫ ‬ ‫‪10/2/12‬‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫סטנד‪-‬אפ‬ ‫ ‬ ‫‪/‬ג’יזלציון‬ ‫צחי בן‬ ‫בחורים‪ 2‬טובים ‪ /‬אורה הכפולה ‪ /‬האר�י‬ ‫בחורים טובים ‪ /‬המפוזר‬ ‫מתחתנתספרו'הג’ונגל ‪/‬‬ ‫מתחתנת‪/‬רוחלה‬ ‫מיכל דליותרוחלה‬ ‫הבלט הישראלי ‪/‬‬ ‫ד"ר ‪ /‬גטו‬ ‫עם אידיוט ‪ /‬יובל המבולבל‬ ‫‪/‬ג’יזל הבלט הישראלי ‪ /‬מיכל‬ ‫ האריסטוקרטים‬ ‫‪/11/2/12‬‬ ‫המבולבל ‪ /‬גטו ‪/‬בחורים טובים‬ ‫ עם אידיוט ‪ /‬יובל‬ ‫מתחתנת‪ /‬ארוחה‬ ‫מתחתנתרוחלה‬ ‫ומריאנו ‪/‬רוחלה‬ ‫הנרדמת ‪/‬‬ ‫‪11:00‬‬ ‫ ‬ ‫שבת‬ ‫מופע ילדים‬ ‫ ‬ ‫המשאלות”‬ ‫קידסאליכוח‬ ‫סטוקרטים ‪ /‬היפהפיה“טררם‬ ‫דליותרוחלה מתחתנת‪ /‬ספר הג’ונגל ‪ /‬שחק אותה סם ‪/‬בחורים טובים ‪ /‬המפוזר מכפר אז”ר‪ /‬המפוזר מכפר אז”ר ‪ /‬בחורים טובים ‪ /‬אורה הכפולה ‪ /‬היפהפיה הנרדמת ‪ /‬אלי ומריאנו ‪/‬רוחלה‬ ‫ ‬ ‫‪11/2/12‬‬ ‫ ‬ ‫מוצ"ש‬ ‫ ‬ ‫קומדיה‬ ‫בגלל אשתי‬ ‫מתחתנת ‪ /‬ארוחה עםאני פה‬ ‫‪21:00‬מכפר אז”ר ‪ /‬בחורים טובים ‪/‬‬ ‫בחורים טובים ‪ /‬המפוזר‬ ‫מתחתנתספר הג’ונגל ‪/‬‬ ‫דליותרוחלה מתחתנת‪/‬רוחלה‬ ‫מיכל‬ ‫ הבלט הישראלי ‪/‬‬ ‫המבולבל ‪ /‬גטו ‪/‬ג’יזל‬ ‫אידיוט ‪ /‬יובל‬ ‫דליותרוחלה מתחתנת‪/‬רוחלה‬ ‫הישראלי ‪ /‬מיכל‬ ‫המבולבל ‪ /‬גטו ‪/‬ג’יזל הבלט‬ ‫עם אידיוט ‪/‬א'יובל‬ ‫תיאטרון ארוחה‬ ‫הצגה‪,‬מתחתנת‪/‬‬ ‫‪ 1‬מתחתנתרוחלה‬ ‫‪/‬רוחלה‬ ‫ומריאנו‬ ‫אורה הכפולה ‪ /‬היפהפיה הנרדמת ‪ /‬אלי‬ ‫‪21:00‬‬ ‫ ‬ ‫‪12/2/12‬‬ ‫ ‬ ‫י‬ ‫ ‬ ‫הקאמר‬ ‫‪5‬‬ ‫מס'‬ ‫סד'‬ ‫“האריסטוקרטים”‪,‬‬ ‫מתחתנתספר הג’ונגל ‪ /‬בחורים טובים ‪ /‬המפוזר מכפר אז”ר ‪ /‬האריסטוקרטים ‪ /‬בחורים טובים ‪ /‬אורה הכפולה ‪ /‬היפהפיה הנרדמת ‪ /‬אלי ומריאנו ‪/‬רוחלה מתחתנת ‪ /‬ארוחה עם אידיוט ‪ /‬יובל‬ ‫‪21:00‬‬ ‫ ‬ ‫‪13/2/12‬‬ ‫הקאמרי ‬ ‫הצגה‪ ,‬תיאטרון‬ ‫מיכלסד' מס' ‪ 12‬‬ ‫“האריסטוקרטים”‪,‬‬ ‫הכפולה ‪ /‬היפהפיה הנרדמת ‪/‬‬ ‫בחורים טובים ‪ /‬אורה‬ ‫ המפוזר מכפר אז”ר ‪/‬‬ ‫ב' טובים ‪/‬‬ ‫הג’ונגל ‪ /‬בחורים‬ ‫מתחתנתספר‬ ‫דליותרוחלה מתחתנת‪/‬רוחלה‬ ‫המבולבל ‪ /‬גטו ‪/‬ג’יזל הבלט הישראלי ‪/‬‬ ‫מתחתנתספר הג’ונגל ‪ /‬בחורים טובים ‪/‬‬ ‫הישראלי ‪/‬‬ ‫גטו ‪/‬ג’יזל‬ ‫המבולבל ‪/‬‬ ‫‪ 13‬עם אידיוט ‪ /‬יובל‬ ‫ארוחה‬ ‫אלי ומריאנו ‪/‬רוחלה מתחתנתרוחלה‬ ‫מתחתנת‪/‬רוחלה ‪21:00‬‬ ‫ ‬ ‫מיכל דליותרוחלה‪14/2/12‬‬ ‫ ‬ ‫הבלט ג'‬ ‫הקאמרי ‬ ‫תיאטרון‬ ‫הצגה‪,‬‬ ‫מתחתנת‪ /‬מס'‬ ‫“האריסטוקרטים”‪ ,‬סד'‬ ‫‪/‬אילן גלבוע מארח את איריס‬ ‫גטו ‪ /‬שחק אותה סם‬ ‫אידיוט ‪ /‬יובל המבולבל ‪/‬‬ ‫ארוחה עם‬ ‫מתחתנת ‪/‬‬ ‫‪/‬רוחלה‬ ‫הצגה‪ ,‬ומריאנו‬ ‫היפהפיה הנרדמת ‪ /‬אלי‬ ‫הכפולה ‪/‬‬ ‫המפוזר מכפר אז”ר ‪ /‬בחורים טובים ‪ /‬אורה‬ ‫‪21:00‬‬ ‫ ‬ ‫‪15/2/12‬‬ ‫ ‬ ‫ד'‬ ‫י‬ ‫ ‬ ‫הקאמר‬ ‫תיאטרון‬ ‫‪1‬‬ ‫ ‬ ‫‪4‬‬ ‫מס'‬ ‫סד'‬ ‫“האריסטוקרטים”‪,‬‬ ‫ועופר פורטוגלי ‪ /‬מיכל דליותרוחלה מתחתנת‪ /‬ספר הג’ונגל ‪ /‬ארוחה עם אידיוט ‪ /‬בחורים טובים ‪ /‬המפוזר מכפר אז”ר ‪ /‬בחורים טובים ‪ /‬בחורים טובים ‪ /‬אורה הכפולה ‪ /‬היפהפיה הנרדמת ‪ /‬אלי‬ ‫ ‬ ‫מתחתנת‪/‬רוחלה ‪16/2/12‬‬ ‫ ‬ ‫ה'‬ ‫מיכלי ‬ ‫הקאמר‬ ‫הבלטתיאטרון‬ ‫הצגה‪,‬‬ ‫מס' ‪ 10‬‬ ‫“האריסטוקרטים”‪,‬‬ ‫‪21:00‬טובים ‪ /‬המפוזר מכפר אז”ר ‪/‬‬ ‫מתחתנתספר הג’ונגל ‪ /‬בחורים‬ ‫דליותרוחלה‬ ‫הישראלי ‪/‬‬ ‫המבולבל ‪ /‬גטו ‪/‬ג’יזל‬ ‫סד'יובל‬ ‫אידיוט ‪/‬‬ ‫ומריאנו ‪ /‬רוחלה מתחתנת ‪ /‬ארוחה עם‬ ‫דליותרוחלה מתחתנת‪/‬רוחלה‬ ‫הישראלי ‪ /‬מיכל‬ ‫המבולבל ‪ /‬גטו ‪/‬ג’יזל הבלט‬ ‫עם אידיוט ‪/‬ו'יובל‬ ‫תיאטרוןארוחה‬ ‫מתחתנת ‪/‬‬ ‫ ומריאנו ‪/‬רוחלה‬ ‫אלי‬ ‫הנרדמת ‪/‬‬ ‫בחורים טובים ‪ /‬אורה הכפולה ‪ /‬היפהפיה‬ ‫‪21:30‬‬ ‫ ‬ ‫‪17/2/12‬‬ ‫ ‬ ‫י‬ ‫ ‬ ‫הקאמר‬ ‫הצגה‪,‬‬ ‫‪9‬‬ ‫מס'‬ ‫סד'‬ ‫“האריסטוקרטים”‪,‬‬ ‫מתחתנתספר הג’ונגל ‪ /‬בחורים טובים ‪ /‬המפוזר מכפר אז”ר ‪ /‬בחורים טובים ‪ /‬אורה הכפולה ‪ /‬היפהפיה הנרדמת ‪ /‬אלי ומריאנו ‪/‬רוחלה מתחתנתרוחלה מתחתנת‪ /‬ארוחה עם אידיוט ‪ /‬יובל ה�מ‬ ‫ טובים ‪ /‬אורה‪21:00‬‬ ‫‪18/2/12‬‬ ‫ ‬ ‫מוצ"ש‬ ‫הצגה‪ ,‬תיאטרון‬ ‫ ‬ ‫דליותרוחלה‪1‬‬ ‫“האריסטוקרטים”‪ ,‬סד' מס'‬ ‫הכפולה ‪ /‬היפהפיה הנרדמת ‪ /‬אלי‬ ‫בחורים‬ ‫המפוזר מכפר אז”ר ‪/‬‬ ‫הקאמרי בחורים טובים ‪/‬‬ ‫מתחתנתספר הג’ונגל ‪/‬‬ ‫מתחתנת‪/‬רוחלה‬ ‫בולבל ‪ /‬גטו ‪/‬ג’יזל הבלט הישראלי ‪ /‬מיכל‬ ‫‪21:00‬טובים ‪ /‬המפוזר מכפר אז”ר ‪/‬‬ ‫מתחתנתספר הג’ונגל ‪ /‬בחורים‬ ‫מתחתנת‪/‬רוחלה‬ ‫דליותרוחלה‬ ‫הישראלי ‪ /‬מיכל‬ ‫הבלט‬ ‫המבולבל ‪ /‬גטו ‪/‬ג’יזל‬ ‫סד'יובל‬ ‫אידיוט ‪/‬‬ ‫ומריאנו ‪/‬רוחלה מתחתנת ‪ /‬ארוחה עם‬ ‫ ‬ ‫‪19/2/12‬‬ ‫ ‬ ‫א'‬ ‫י‬ ‫ ‬ ‫הקאמר‬ ‫תיאטרון‬ ‫הצגה‪,‬‬ ‫ ‬ ‫‪8‬‬ ‫מס'‬ ‫“האריסטוקרטים”‪,‬‬ ‫בחורים טובים ‪ /‬אורה הכפולה ‪ /‬היפהפיה הנרדמת ‪ /‬אלי ומריאנו ‪/‬רוחלה מתחתנתרוחלה מתחתנת‪ /‬ארוחה עם אידיוט ‪ /‬יובל המבולבל ‪ /‬גטו ‪/‬ג’יזל הבלט הישראלי ‪ /‬מיכל דליותרוחלה מתח�ת‬ ‫‪21:00‬‬ ‫ ‬ ‫‪20/2/12‬‬ ‫ ‬ ‫ב'‬ ‫י‬ ‫ ‬ ‫הקאמר‬ ‫תיאטרון‬ ‫הצגה‪,‬‬ ‫‪1‬‬ ‫ ‬ ‫‪1‬‬ ‫מס'‬ ‫סד'‬ ‫“האריסטוקרטים”‪,‬‬ ‫נת‪/‬רוחלה מתחתנתספר הג’ונגל ‪ /‬בחורים טובים ‪ /‬המפוזר מכפר אז”ר ‪ /‬בחורים טובים ‪ /‬אורה הכפולה ‪ /‬היפהפיה הנרדמת ‪ /‬אלי ומריאנו ‪/‬רוחלה מתחתנת ‪ /‬ארוחה עם אידיוט ‪ /‬יובל המבולבל ‪/‬‬ ‫היפהפיה הנרדמת ‪ /‬אלי ומריאנו ‪/‬‬ ‫‪/21/2/12‬‬ ‫מכפר אז”ר ‪ /‬בחורים טובים‬ ‫המפוזר‬ ‫תיאטרון‪ /‬בחורים‬ ‫מתחתנתספר הג’ונגל‬ ‫דליותרוחלה‬ ‫גטו ‪/‬ג’יזל הבלט הישראלי ‪ /‬מיכל‬ ‫ אורה הכפולה ‪21:00/‬‬ ‫ ‬ ‫הקאמרי טובים ‪ /‬ג'‬ ‫מתחתנת‪/‬רוחלה הצגה‪,‬‬ ‫ ‬ ‫סד' מס' ‪6‬‬ ‫“האריסטוקרטים”‪,‬‬ ‫בחורים טובים ‪ /‬המפוזר מכפר‬ ‫מתחתנתספר הג’ונגל ‪/‬‬ ‫ מתחתנת‪/‬רוחלה‬ ‫דליותרוחלה‬ ‫הקאמרי ‪ /‬מיכל‬ ‫תיאטרוןהישראלי‬ ‫‪/‬ג’יזל הבלט‬ ‫יובל המבולבל ‪ /‬גטו‬ ‫אידיוט‬ ‫“האריסטוקרטים”‪,‬עם‬ ‫רוחלה מתחתנתרוחלה מתחתנת‪ /‬ארוחה‬ ‫‪22/2/12‬‬ ‫הצגה‪,‬‬ ‫מס'‪5 /‬‬ ‫סד'‬ ‫‪21:00‬דליותרוחלה מתחתנת‪ /‬ספר‬ ‫ הישראלי ‪ /‬מיכל‬ ‫הבלט‬ ‫המבולבל ‪ /‬גטו ‪/‬ג’יזל‬ ‫ד' ‪ /‬יובל‬ ‫ארוחה עם אידיוט‬ ‫‪/‬רוחלה מתחתנת ‪/‬‬ ‫ ‪ /‬אלי ומריאנו‬ ‫הנרדמת‬ ‫היפהפיה‬ ‫אז”ר ‪ /‬בחורים טובים ‪ /‬אורה הכפולה ‪/‬‬ ‫מתחתנתרוחלה ‪19:30‬‬ ‫ ‬ ‫‪23/2/12‬‬ ‫הכפולה ‪ /‬היפהפיהה'‬ ‫ ‬ ‫קונצרט‬ ‫ ‬ ‫קאמרי‬ ‫קונצרט‬ ‫מתחתנת‪ /‬ארוחה עם אידיוט ‪ /‬יובל‬ ‫ אלי ומריאנו ‪/‬רוחלה‬ ‫הנרדמת ‪/‬‬ ‫טובים ‪ /‬אורה‬ ‫מכפר אז”ר ‪ /‬בחורים‬ ‫טובים ‪ /‬המפוזר‬ ‫בחורים‬ ‫הג’ונגל ‪ /‬ארוחה עם אידיוט ‪/‬‬ ‫הכפולה ‪ /‬היפהפיה הנרדמת ‪ /‬אלי‬ ‫המפוזר מכפר אז”ר ‪/‬‬ ‫טובים ‪/‬‬ ‫ מתחתנת‪/‬רוחלה‬ ‫דליותרוחלה‬ ‫המבולבל ‪ /‬גטו ‪/‬ג’יזל הבלט הישראלי ‪/‬‬ ‫בחורים טובים ‪ /‬אורה‪21:00‬‬ ‫ ‬ ‫‪23/2/12‬‬ ‫ ‬ ‫הג’ונגלי ‪ /‬בחוריםה'‬ ‫מתחתנתספרהקאמר‬ ‫הצגה‪ ,‬תיאטרון‬ ‫מיכל סד' מס' ‪7‬‬ ‫“האריסטוקרטים”‪,‬‬ ‫ומריאנו ‪/‬רוחלה מתחתנת ‪ /‬ארוחה עם אידיוט ‪ /‬יובל המבולבל ‪ /‬גטו ‪/‬ג’יזל הבלט הישראלי ‪ /‬מיכל דליותרוחלה מתחתנת‪/‬רוחלה מתחתנתספר הג’ונגל ‪ /‬בחורים טובים ‪ /‬המפוזר מכפר אז”ר ‪/‬‬ ‫‪21:30‬‬ ‫‪24/2/12‬‬ ‫מתחתנת‪ /‬ארוחה ו'‬ ‫תיאטרון הקאמרי ‬ ‫ומריאנו ‪/‬רוחלה הצגה‪,‬‬ ‫ ‬ ‫מס' ‪2‬‬ ‫“האריסטוקרטים”‪,‬‬ ‫מיכל דליותרוחלה מתחתנת‪/‬‬ ‫ הבלט הישראלי ‪/‬‬ ‫‪/‬ג’יזל‬ ‫ יובל המבולבל ‪ /‬גטו‬ ‫עם אידיוט ‪/‬‬ ‫מתחתנתרוחלה‬ ‫סד' ‪ /‬אלי‬ ‫הנרדמת‬ ‫בחורים טובים ‪ /‬אורה הכפולה ‪ /‬היפהפיה‬ ‫עם אידיוט ‪ /‬יובל המבולבל ‪ /‬גטו‬ ‫מתחתנת ‪ /‬ארוחה‬ ‫ ‪ /‬אלי ומריאנו ‪/‬רוחלה‬ ‫הנרדמת‬ ‫הכפולהי ‪ /‬היפהפיה‬ ‫אורה‬ ‫הצגה‪,‬טובים ‪/‬‬ ‫מכפר אז”ר ‪ /‬בחורים‬ ‫המפוזר‬ ‫טובים ‪/‬‬ ‫רוחלה מתחתנתספר הג’ונגל ‪ /‬בחורים‬ ‫‪21:00‬‬ ‫ ‬ ‫‪25/2/12‬‬ ‫מוצ"ש‬ ‫הקאמר‬ ‫תיאטרון‬ ‫ ‬ ‫‪3‬‬ ‫מס'‬ ‫סד'‬ ‫“האריסטוקרטים”‪,‬‬ ‫‪/‬ג’יזל הבלט הישראלי ‪ /‬מיכל דליותרוחלה מתחתנת‪/‬רוחלה מתחתנתספר הג’ונגל ‪ /‬בחורים טובים ‪ /‬המפוזר מכפר אז”ר ‪ /‬בחורים טובים ‪ /‬אורה הכפולה ‪ /‬היפהפיה הנרדמת ‪ /‬אלי ומריאנו ‪/‬‬ ‫‪21:00‬‬ ‫ ‬ ‫‪26/2/12‬‬ ‫הקאמרי ‪ /‬מיכל א'‬ ‫הצגה‪,‬‬ ‫ ‬ ‫מס'‪4 /‬‬ ‫סד'‬ ‫בחורים טובים ‪ /‬המפוזר מכפר‬ ‫מתחתנתספר הג’ונגל ‪/‬‬ ‫ מתחתנת‪/‬רוחלה‬ ‫דליותרוחלה‬ ‫תיאטרוןהישראלי‬ ‫‪/‬ג’יזל הבלט‬ ‫יובל המבולבל ‪ /‬גטו‬ ‫אידיוט‬ ‫“האריסטוקרטים”‪,‬עם‬ ‫רוחלה מתחתנתרוחלה מתחתנת‪ /‬ארוחה‬ ‫הישראלי ‪ /‬מיכל דליותרוחלה‬ ‫ גטו ‪/‬ג’יזל הבלט‬ ‫המבולבל ‪/‬‬ ‫עם אידיוט ‪/‬‬ ‫ארוחה‬ ‫מתחתנת‬ ‫ ‪ /‬אלי ומריאנו ‪/‬רוחלה‬ ‫הכפולה ‪ /‬היפהפיה הנרדמת‬ ‫‪17:30‬‬ ‫בחורים טובים ‪ /‬יובל‪27/2/12‬‬ ‫ב' ‬ ‫‪ 3‬‬ ‫מנויים‪/‬מס'‬ ‫תיאטרו‪-‬גן‪,‬‬ ‫אורהחיים ‪2‬‬ ‫אז”ר ‪ /‬בחורים טובים ‪/‬דוד‬ ‫מתחתנתרוחלה מתחתנת‪ /‬ארוחה עם‬ ‫ ‪/‬רוחלה‬ ‫ומריאנו‬ ‫היפהפיה הנרדמת ‪ /‬אלי‬ ‫הכפולה ‪/‬‬ ‫ ‪ /‬אורה‬ ‫הופעה‪ /‬בחורים טובים‬ ‫ המפוזר מכפר אז”ר‬ ‫רכטר הג’ונגל ‪ /‬בחורים טובים ‪/‬‬ ‫מתחתנתספר‬ ‫מתחתנת‪/‬רוחלה‬ ‫‪21:30‬‬ ‫‪2/3/12‬‬ ‫ ‬ ‫ו'‬ ‫המבולבל ‪/‬יוני‬ ‫גטו ‪/‬ג’יזל הבלט הישראלי ‪ /‬מיכל דליותרוחלה מתחתנת‪/‬רוחלה מתחתנתספר הג’ונגל ‪ /‬בחורים טובים ‪ /‬המפוזר מכפר אז”ר ‪ /‬בחורים טובים ‪ /‬אורה הכפולה ‪ /‬היפהפיה‬ ‫אידיוט ‪ /‬יובל‬ ‫‪11:30‬‬ ‫‪3/3/12‬‬ ‫ ‬ ‫מיכלת‬ ‫ הישראלי ‪ /‬שב‬ ‫המשפחה‬ ‫ ‬ ‫סינדרלה הבלט‬ ‫הג’ונגל ‪ /‬בחורים טובים ‪ /‬המפוזר‬ ‫ מתחתנתספר‬ ‫מתחתנת‪/‬רוחלה‬ ‫דליותרוחלה‬ ‫לכל‪/‬ג’יזל הבלט‬ ‫מופע‪ /‬גטו‬ ‫אידיוט ‪ /‬יובל המבולבל‬ ‫הישראלי עם‬ ‫מתחתנת ‪ /‬ארוחה‬ ‫הנרדמת ‪ /‬אלי ומריאנו ‪/‬רוחלה‬ ‫‪/‬ג’יזל הבלט הישראלי ‪ /‬מיכל‬ ‫גטו‬ ‫‪/‬‬ ‫המבולבל‬ ‫יובל‬ ‫‪/‬‬ ‫אידיוט‬ ‫עם‬ ‫ארוחה‬ ‫מתחתנת‪/‬‬ ‫מתחתנתרוחלה‬ ‫‪/‬רוחלה‬ ‫ומריאנו‬ ‫אלי‬ ‫‪/‬‬ ‫הנרדמת‬ ‫היפהפיה‬ ‫‪/‬‬ ‫הכפולה‬ ‫אורה‬ ‫‪/‬‬ ‫טובים‬ ‫בחורים‬ ‫‪/‬‬ ‫מכפר אז”ר‬ ‫‪21:30‬‬ ‫ ‬ ‫‪3/3/12‬‬ ‫ ‬ ‫מוצ"ש‬ ‫ ‬ ‫סטנד‪-‬אפ‬ ‫ ‬ ‫קובי מימון‬ ‫דליותרוחלה מתחתנת‪/‬רוחלה מתחתנתספר הג’ונגל ‪ /‬בחורים טובים ‪ /‬המפוזר מכפר אז”ר ‪ /‬בחורים טובים ‪ /‬אורה הכפולה ‪ /‬היפהפיה הנרדמת ‪ /‬אלי ומריאנו ‪/‬רוחלה מתחתנת ‪ /‬ארוחה עם אידיוט‬ ‫‪17:30‬‬ ‫ ‬ ‫‪6/3/12‬‬ ‫ ‬ ‫ג'‬ ‫ ‬ ‫ילדים‬ ‫הצגת‬ ‫ ‬ ‫תות‬ ‫שאהב‬ ‫האריה‬ ‫ ‪ /‬יובל המבולבל ‪ /‬גטו ‪/‬ג’יזל הבלט הישראלי ‪ /‬מיכל דליותרוחלה מתחתנת‪/‬רוחלה מתחתנתספר הג’ונגל ‪ /‬בחורים טובים ‪ /‬המפוזר מכפר אז”ר ‪ /‬בחורים טובים ‪ /‬אורה הכפולה ‪ /‬היפהפיה הנר�ד‬ ‫מתחתנתספר הג’ונגל ‪ /‬בחורים טובים‬ ‫מיכל דליותרוחלה‬ ‫‪ 3‬הבלט הישראלי ‪/‬‬ ‫‪/‬ג’יזל‬ ‫המבולבל ‪/‬‬ ‫ארוחה עם אידיוט ‪ /‬יובל‬ ‫ושטן מתחתנת‪/‬‬ ‫מתחתנתרוחלה‬ ‫מת ‪ /‬אלי ומריאנו ‪/‬רוחלה‬ ‫מתחתנת‪/‬רוחלה ‪20:00‬‬ ‫ ‬ ‫‪7/3/12‬‬ ‫ד' ‬ ‫מנוייםגטומס'‬ ‫יידישפיל‪,‬‬ ‫ ‬ ‫אלוהים אדם‬ ‫‪ /‬המפוזר מכפר אז”ר ‪ /‬בחורים טובים ‪ /‬אורה הכפולה ‪ /‬היפהפיה הנרדמת ‪ /‬אלי ומריאנו ‪/‬רוחלה מתחתנת ‪ /‬ארוחה עם אידיוט ‪ /‬יובל המבולבל ‪ /‬גטו ‪/‬ג’יזל הבלט הישראלי ‪ /‬מיכל דליותרוחלה‬ ‫‪22:30‬‬ ‫ ‬ ‫‪9/3/12‬‬ ‫ ‬ ‫ו'‬ ‫ ‬ ‫סטנד‪-‬אפ‬ ‫ ‬ ‫ומריאנו‬ ‫אלי‬ ‫מתחתנת‪/‬רוחלה מתחתנתספר הג’ונגל ‪ /‬בחורים טובים ‪ /‬המפוזר מכפר אז”ר ‪ /‬בחורים טובים ‪ /‬אורה הכפולה ‪ /‬היפהפיה הנרדמת ‪ /‬אלי ומריאנו ‪/‬רוחלה מתחתנתרוחלה מתחתנת‪ /‬ארוחה עם‬ ‫טובים ‪ /‬אורה הכפולה ‪ /‬היפהפיה‬ ‫מכפר אז”ר ‪ /‬בחורים‬ ‫בחורים טובים ‪ /‬המפוזר‬ ‫שבת‪/‬‬ ‫מתחתנתספר הג’ונגל‬ ‫מתחתנת‪/‬רוחלה‬ ‫הבלט הישראלי ‪ /‬מיכל‬ ‫קרקס‪/‬ג’יזל‬ ‫אידיוט ‪ /‬יובל המבולבל ‪ /‬גטו‬ ‫‪11:30‬‬ ‫ ‬ ‫‪10/3/12‬‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫המשפחה‬ ‫ דליותרוחלהמופע לכל‬ ‫אפריקאי‬ ‫הג’ונגל ‪ /‬בחורים טובים ‪ /‬המפוזר‬ ‫ מתחתנתספר‬ ‫מתחתנת‪/‬רוחלה‬ ‫דליותרוחלה‬ ‫ הישראלי ‪ /‬מיכל‬ ‫מופע‪ /‬גטו ‪/‬ג’יזל הבלט‬ ‫אידיוט ‪ /‬יובל המבולבל‬ ‫מתחתנת ‪ /‬ארוחה עם‬ ‫‪/‬רוחלה‬ ‫הנרדמת ‪ /‬אלי ומריאנו‬ ‫‪21:00‬‬ ‫‪10/3/12‬‬ ‫ ‬ ‫מוצ"ש‬ ‫ ‬ ‫אורההתיכון‬ ‫לים‬ ‫הבלט הישראלי ‪ /‬בחורים טובים ‪/‬‬ ‫המבולבל ‪ /‬גטו ‪/‬ג’יזל‬ ‫ארוחה עם אידיוט ‪ /‬יובל‬ ‫מתחתנתרוחלה מתחתנת‪/‬‬ ‫הנרדמת ‪ /‬אלי ומריאנו ‪/‬רוחלה‬ ‫הכפולה ‪ /‬היפהפיה‬ ‫מסע‪/‬‬ ‫מכפר אז”ר ‪ /‬בחורים טובים‬ ‫‪21:00‬‬ ‫ ‬ ‫‪11/3/12‬‬ ‫אז”ר ‪ /‬בחורים א'‬ ‫ ‬ ‫גשר‬ ‫תיאטרון‬ ‫ ‬ ‫סד' מס' ‪14‬‬ ‫מיכל דליותרוחלה דון ז'ואן‪,‬‬ ‫‪/‬רוחלה מתחתנת ‪ /‬ארוחה עם‬ ‫הנרדמת ‪ /‬אלי ומריאנו‬ ‫ הכפולה ‪ /‬היפהפיה‬ ‫טובים ‪ /‬אורה‬ ‫מכפר‬ ‫הצגה‪,‬המפוזר‬ ‫הג’ונגל ‪ /‬בחורים טובים ‪/‬‬ ‫מתחתנתספר‬ ‫מתחתנת‪/‬רוחלה‬ ‫טובים ‪ /‬אורה הכפולה ‪ /‬היפהפיה‬ ‫מכפר אז”ר ‪ /‬בחורים‬ ‫בחורים טובים ‪ /‬המפוזר‬ ‫הג’ונגל ‪/‬‬ ‫הישראלי ‪ /‬מיכל‬ ‫הבלט‬ ‫‪21:00‬‬ ‫ ‬ ‫‪12/3/12‬‬ ‫ ‬ ‫מתחתנתספר ב'‬ ‫ ‬ ‫מתחתנת‪/‬רוחלהגשר‬ ‫ דליותרוחלההצגה‪ ,‬תיאטרון‬ ‫מס' ‪15‬‬ ‫‪/‬ג’יזלסד'‬ ‫אידיוט ‪ /‬יובל המבולבל ‪/‬דוןגטוז'ואן‪,‬‬ ‫הנרדמת ‪ /‬אלי ומריאנו ‪/‬רוחלה מתחתנתרוחלה מתחתנת‪ /‬ארוחה עם אידיוט ‪ /‬יובל המבולבל ‪ /‬גטו ‪/‬ג’יזל הבלט הישראלי ‪ /‬מיכל דליותרוחלה מתחתנת‪/‬רוחלה מתחתנתספר הג’ונגל ‪ /‬בחורים‬ ‫‪21:00‬‬ ‫‪13/3/12‬‬ ‫ג'‬ ‫ ‬ ‫גשר‬ ‫תיאטרון‬ ‫ ‪ /‬היפהפיה הצגה‪,‬‬ ‫טובים ‪12/‬‬ ‫סד' מס'‬ ‫ז'ואן‪,‬‬ ‫טובים ‪ /‬המפוזר מכפרדון‬ ‫הישראלי ‪ /‬מיכל דליותרוחלה‬ ‫ ‪ /‬גטו ‪/‬ג’יזל הבלט‬ ‫המבולבל‬ ‫ עם אידיוט ‪ /‬יובל‬ ‫מתחתנת ‪ /‬ארוחה‬ ‫‪/‬רוחלה‬ ‫ומריאנו‬ ‫הנרדמת ‪ /‬אלי‬ ‫אורה הכפולה‬ ‫בחורים‬ ‫אז”ר ‪/‬‬ ‫מתחתנתרוחלה מתחתנת‪ /‬ארוחה עם‬ ‫ ‪/‬רוחלה‬ ‫ומריאנו‬ ‫היפהפיה הנרדמת ‪ /‬אלי‬ ‫ד' ‪/‬‬ ‫ ‪ /‬אורה הכפולה‬ ‫תיאטרוןטובים‬ ‫אז”ר ‪ /‬בחורים‬ ‫ המפוזר מכפר‬ ‫בחורים טובים ‪/‬‬ ‫הג’ונגל ‪/‬‬ ‫מתחתנתספר‬ ‫מתחתנת‪/‬רוחלה‬ ‫‪21:00‬‬ ‫‪14/3/12‬‬ ‫ ‬ ‫גשר‬ ‫הצגה‪,‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫מס'‬ ‫סד'‬ ‫ז'ואן‪,‬‬ ‫דון‬ ‫אידיוט ‪ /‬יובל המבולבל ‪ /‬גטו ‪/‬ג’יזל הבלט הישראלי ‪ /‬מיכל דליותרוחלה מתחתנת‪/‬רוחלה מתחתנתספר הג’ונגל ‪ /‬בחורים טובים ‪ /‬המפוזר מכפר אז”ר ‪ /‬בחורים טובים ‪ /‬אורה הכפולה ‪ /‬היפהפיה‬ ‫‪21:00‬‬ ‫‪15/3/12‬‬ ‫ ‬ ‫ הישראלי ‪ /‬ה'‬ ‫תיאטרון גשר‬ ‫ ‬ ‫מס'‪13 /‬‬ ‫ז'ואן‪ ,‬סד'‬ ‫הנרדמת ‪ /‬אלי ומריאנודון‬ ‫הג’ונגל ‪ /‬בחורים טובים ‪ /‬המפוזר‬ ‫ מתחתנתספר‬ ‫מתחתנת‪/‬רוחלה‬ ‫דליותרוחלה‬ ‫מיכל‬ ‫הבלט‬ ‫הצגה‪ ,‬גטו ‪/‬ג’יזל‬ ‫אידיוט ‪ /‬יובל המבולבל ‪/‬‬ ‫ארוחה עם‬ ‫מתחתנת‬ ‫‪/‬רוחלה‬ ‫‪ /21:30‬גטו ‪/‬ג’יזל הבלט הישראלי ‪/‬‬ ‫טובים ‪ /‬יובל המבולבל‬ ‫ארוחה עם אידיוט ‪ /‬בחורים‬ ‫מתחתנת‪/‬‬ ‫הצגה‪/,‬רוחלה‬ ‫הנרדמת ‪ /‬אלי ומריאנו‬ ‫מס' ‪8/‬היפהפיה‬ ‫הכפולה‬ ‫טובים ‪/‬‬ ‫ ‬ ‫‪16/3/12‬‬ ‫ ‬ ‫מתחתנתרוחלה ו'‬ ‫ ‬ ‫תיאטרון גשר‬ ‫ ‬ ‫אורהסד'‬ ‫ז'ואן‪,‬‬ ‫מכפר אז”ר ‪ /‬בחורים דון‬ ‫‪/‬רוחלה מתחתנת ‪ /‬ארוחה עם‬ ‫הנרדמת ‪ /‬אלי ומריאנו‬ ‫ הכפולה ‪ /‬היפהפיה‬ ‫אורה‬ ‫אז”ר ‪ /‬בחורים טובים ‪/‬‬ ‫מכפר‬ ‫הצגה‪,‬המפוזר‬ ‫הג’ונגל ‪ /‬בחורים טובים ‪/‬‬ ‫מתחתנתספר‬ ‫מתחתנת‪/‬רוחלה‬ ‫מיכל דליותרוחלה‬ ‫‪21:00‬‬ ‫ ‬ ‫‪17/3/12‬‬ ‫מוצ"ש‬ ‫ ‬ ‫גשר‬ ‫תיאטרון‬ ‫ ‬ ‫‪9‬‬ ‫מס'‬ ‫סד'‬ ‫ז'ואן‪,‬‬ ‫דון‬ ‫אידיוט ‪ /‬יובל המבולבל ‪ /‬גטו ‪/‬ג’יזל הבלט הישראלי ‪ /‬מיכל דליותרוחלה מתחתנת‪/‬רוחלה מתחתנתספר הג’ונגל ‪ /‬בחורים טובים ‪ /‬המפוזר מכפר אז”ר ‪ /‬בחורים טובים ‪ /‬אורה הכפולה ‪ /‬היפהפיה‬ ‫‪21:00‬‬ ‫ ‬ ‫‪19/3/12‬‬ ‫ ‬ ‫ גטו ‪/‬ג’יזל ב'‬ ‫תיאטרון‬ ‫ ‬ ‫ז'ואן‪ ,‬סד' מס' ‪6‬‬ ‫הנרדמת ‪ /‬אלי ומריאנודון‬ ‫מתחתנתספר הג’ונגל ‪ /‬בחורים‬ ‫מתחתנת‪/‬רוחלה‬ ‫הישראלי ‪ /‬מיכל דליותרוחלה‬ ‫הבלט‬ ‫גשר‪/‬‬ ‫המבולבל‬ ‫הצגה‪ /,‬יובל‬ ‫מתחתנת‪ /‬ארוחה עם אידיוט‬ ‫מתחתנתרוחלה‬ ‫‪/‬רוחלה‬ ‫הישראלי ‪ /‬מיכל דליותרוחלה‬ ‫ ‪ /‬גטו ‪/‬ג’יזל הבלט‬ ‫המבולבל‬ ‫ עם אידיוט ‪ /‬יובל‬ ‫מתחתנת ‪ /‬ארוחה‬ ‫‪/‬רוחלה‬ ‫ומריאנו‬ ‫הצגה‪ / ,‬אלי‬ ‫ ‪ /‬היפהפיה הנרדמת‬ ‫מס' ‪7/‬אורה הכפולה‬ ‫סד'טובים‬ ‫בחורים‬ ‫אז”ר ‪/‬‬ ‫‪21:00‬‬ ‫‪20/3/12‬‬ ‫ג'‬ ‫ ‬ ‫גשר‬ ‫תיאטרון‬ ‫ז'ואן‪,‬‬ ‫טובים ‪ /‬המפוזר מכפרדון‬ ‫מתחתנת‪/‬רוחלה מתחתנתספר הג’ונגל ‪ /‬בחורים טובים ‪ /‬המפוזר מכפר אז”ר ‪ /‬בחורים טובים ‪ /‬אורה הכפולה ‪ /‬היפהפיה הנרדמת ‪ /‬אלי ומריאנו ‪/‬רוחלה מתחתנתרוחלה מתחתנת‪ /‬ארוחה עם‬ ‫‪21:00‬‬ ‫ ‬ ‫‪21/3/12‬‬ ‫ ‬ ‫ד'‬ ‫ ‬ ‫גשר‬ ‫תיאטרון‬ ‫הצגה‪,‬‬ ‫ ‬ ‫‪1‬‬ ‫‪0‬‬ ‫מס'‬ ‫סד'‬ ‫ז'ואן‪,‬‬ ‫דון‬ ‫אידיוט ‪ /‬יובל המבולבל ‪ /‬גטו ‪/‬ג’יזל הבלט הישראלי ‪ /‬מיכל דליותרוחלה מתחתנת‪/‬רוחלה מתחתנתספר הג’ונגל ‪ /‬בחורים טובים ‪ /‬המפוזר מכפר אז”ר ‪ /‬בחורים טובים ‪ /‬אורה הכפולה ‪ /‬היפהפיה‬ ‫הג’ונגל ‪ /‬בחורים טובים ‪ /‬המפוזר‬ ‫ מתחתנתספר‬ ‫מתחתנת‪/‬רוחלה‬ ‫דליותרוחלה‬ ‫מיכל‬ ‫תיאטרוןהבלט‬ ‫הצגה‪,‬גטו ‪/‬ג’יזל‬ ‫אידיוט ‪ /‬יובל המבולבל ‪/‬‬ ‫ארוחה עם‬ ‫מתחתנת ‪/‬‬ ‫‪/‬רוחלה‬ ‫‪21:00‬‬ ‫‪22/3/12‬‬ ‫ ‬ ‫ הישראלי ‪ /‬ה'‬ ‫גשר‬ ‫ ‬ ‫מס' ‪1‬‬ ‫ז'ואן‪ ,‬סד'‬ ‫הנרדמת ‪ /‬אלי ומריאנודון‬ ‫מכפר אז”ר ‪ /‬בחורים טובים ‪ /‬אורה הכפולה ‪ /‬היפהפיה הנרדמת ‪ /‬אלי ומריאנו ‪/‬רוחלה מתחתנתרוחלה מתחתנת‪ /‬ארוחה עם אידיוט ‪ /‬יובל המבולבל ‪ /‬גטו ‪/‬ג’יזל הבלט הישראלי ‪ /‬מיכל‬ ‫‪21:30‬‬ ‫ ‬ ‫‪23/3/12‬‬ ‫ ‬ ‫ו'‬ ‫ ‬ ‫גשר‬ ‫תיאטרון‬ ‫הצגה‪,‬‬ ‫ ‬ ‫‪4‬‬ ‫מס'‬ ‫סד'‬ ‫ז'ואן‪,‬‬ ‫דון‬ ‫דליותרוחלה מתחתנת‪/‬רוחלה מתחתנתספר הג’ונגל ‪ /‬בחורים טובים ‪ /‬המפוזר מכפר אז”ר ‪ /‬בחורים טובים ‪ /‬אורה הכפולה ‪ /‬היפהפיה הנרדמת ‪ /‬אלי ומריאנו ‪ /‬בחורים טובים ‪/‬רוחלה מתחתנת ‪/‬‬ ‫בחורים טובים ‪ /‬אורה הכפולה ‪/‬‬ ‫המפוזר מכפר אז”ר ‪/‬‬ ‫הג’ונגל ‪ /‬בחורים טובים ‪/‬‬ ‫מתחתנת‪/‬רוחלה מתחתנתספר‬ ‫דליותרוחלה‬ ‫‪/‬ג’יזל‪2‬הבלט‬ ‫‪21:00‬‬ ‫ ‬ ‫‪24/3/12‬‬ ‫ ‬ ‫מוצ"ש‬ ‫ ‬ ‫תיאטרון גשר‬ ‫הישראלי ‪ /‬מיכל הצגה‪,‬‬ ‫ ‬ ‫גטו מס'‬ ‫המבולבל ‪/‬סד'‬ ‫ארוחה עם אידיוט ‪ /‬יובלדון ז'ואן‪,‬‬ ‫מתחתנת‪ /‬ארוחה עם אידיוט ‪/‬‬ ‫‪/‬רוחלה מתחתנתרוחלה‬ ‫היפהפיה הנרדמת ‪ /‬אלי ומריאנו‬ ‫הכפולה ‪/‬‬ ‫אורה‬ ‫בחורים טובים ‪/‬‬ ‫מתחתנתהקתדרה‬ ‫‪/‬רוחלה‬ ‫היפהפיה הנרדמת ‪ /‬אלי‬ ‫הג’ונגל ‪ /‬ב'‬ ‫ ‬ ‫גשר‬ ‫תיאטרון‬ ‫דליותרוחלההעירונית ‪/‬הצגה‪,‬‬ ‫ ‬ ‫מס'‪3 /‬‬ ‫ומריאנו סד'‬ ‫ז'ואן‪,‬‬ ‫‪21:00‬הכפולה ‪ /‬היפהפיה הנרדמת‬ ‫ בחורים טובים ‪ /‬אורה‬ ‫‪/26/3/12‬‬ ‫ ‪ /‬המפוזר מכפר אז”ר‬ ‫בחורים טובים‬ ‫מתחתנתספר‬ ‫מתחתנת‪/‬רוחלה‬ ‫מיכל‬ ‫הישראלי‬ ‫דוןהבלט‬ ‫יובל המבולבל ‪ /‬גטו ‪/‬ג’יזל‬ ‫מתחתנתספר הג’ונגל ‪21:00/‬‬ ‫ ‬ ‫מתחתנת‪/‬רוחלה‪27/3/12‬‬ ‫ ‬ ‫ג'‬ ‫תיאטרון‬ ‫ ‬ ‫מס'‬ ‫ז'ואן‪/,‬סד'‬ ‫‪ /‬אלי ומריאנו ‪/‬רוחלה דון‬ ‫בחורים טובים ‪ /‬המפוזר מכפר אז”ר‬ ‫דליותרוחלה‬ ‫ מיכל‬ ‫גשר‪/‬‬ ‫הישראלי‬ ‫הצגה‪,‬הבלט‬ ‫המבולבל ‪ /‬גטו ‪/‬ג’יזל‬ ‫עם‪5‬אידיוט ‪ /‬יובל‬ ‫ארוחה‬ ‫מתחתנת‬ ‫‪ 17:30‬אותה סם ‪ /‬גטו ‪/‬ג’יזל הבלט‬ ‫יובל המבולבל ‪ /‬שחק‬ ‫מתחתנת ‪ /‬ארוחה עם אידיוט ‪/‬‬ ‫‪/ 4‬רוחלה‬ ‫מתחתנתהאריסטוקרטים‬ ‫ ומריאנו ‪/‬רוחלה‬ ‫המשחקיםהנרדמת ‪ /‬אלי‬ ‫הכפולה ‪ /‬היפהפיה‬ ‫ ‬ ‫‪29/3/12‬‬ ‫ה' ‬ ‫תיאטרו‪-‬גן‪ ,‬מנויים מס'‬ ‫‪ /‬בחורים טובים ‪ /‬אורההשירים‬ ‫הישראלי ‪ /‬מיכל דליותרוחלה מתחתנת‪/‬רוחלה מתחתנתספר הג’ונגל ‪ /‬בחורים טובים ‪ /‬המפוזר מכפר אז”ר ‪ /‬בחורים טובים ‪ /‬אורה הכפולה ‪ /‬היפהפיה הנרדמת ‪ /‬אלי ומריאנו ‪/‬רוחלה מתחתנת‬ ‫ ‬ ‫‪30/3/12‬‬ ‫ ‬ ‫ו'‬ ‫ ‬ ‫הישראלי ‪ /‬מיכל סטנד‪-‬אפ‬ ‫ ‬ ‫אדיר מילר‬ ‫‪22:30‬בחורים טובים ‪ /‬אורה הכפולה‬ ‫המפוזר מכפר אז”ר ‪/‬‬ ‫הג’ונגל ‪ /‬בחורים טובים ‪/‬‬ ‫מתחתנתספר‬ ‫מתחתנת‪/‬רוחלה‬ ‫דליותרוחלה‬ ‫המבולבל ‪ /‬גטו ‪/‬ג’יזל הבלט‬ ‫‪ /‬ארוחה עם אידיוט ‪ /‬יובל‬ ‫רוחלה מתחתנת‪ /‬ארוחה עם אידיוט ‪/‬בחורים טובים ‪/‬רוחלה מתחתנתיובל המבולבל ‪ /‬גטו ‪/‬ג’יזל הבלט הישראלי ‪ /‬מיכל דליותרוחלה מתח�ת‬ ‫מתחתתנת‬ ‫כהן‪/‬רוחלה‬ ‫ומריאנו‬ ‫‪ /‬היפהפיה הנרדמת ‪ /‬אלי‬ ‫איזקיס‬ ‫את‬ ‫מארח‬ ‫מושיקו‬ ‫נת‪/‬רוחלה מתחתנתספר הג’ונגל ‪ /‬בחורים טובים ‪ /‬המפוזר מכפר אז”ר ‪ /‬בחורים טובים ‪ /‬אורה הכפולה ‪ /‬שחק אותה סם ‪ /‬היפהפיה הנרדמת ‪ /‬אלי ומריאנו ‪/‬רוחלה מתחתנת ‪ /‬בחורים טובים ‪/‬‬ ‫‪21:00‬‬ ‫‪ 5‬‬ ‫דליותרוחלה מנויים‬ ‫הישראלי ‪ /‬מיכל ערב זמר‪,‬‬ ‫ ‬ ‫שלי”‬ ‫יוונית‬ ‫“האהבה‬ ‫ארוחה עם אידיוט ‪ /‬יובלבמופע‬ ‫אז”ר ‪ /‬האריסטוקרטים ‪ /‬בחורים‬ ‫ המפוזר מכפר‬ ‫‪/ 31/3/12‬‬ ‫מוצ"ש אידיוט ‪/‬בחורים טובים‬ ‫הג’ונגל ‪ /‬ארוחה עם‬ ‫מס'ספר‬ ‫מתחתנת‪/‬‬ ‫הבלט‬ ‫‪/‬ג’יזל‬ ‫המבולבל ‪ /‬גטו‬ ‫‪/‬ג’יזל הבלט הישראלי ‪ /‬מיכל‬ ‫יובל המבולבל ‪ /‬גטו‬ ‫ ארוחה עם אידיוט ‪/‬‬ ‫מתחתנת ‪/‬‬ ‫מתחתנתהקתדרה‬ ‫אלי ומריאנו‬ ‫הנרדמת ‪/‬‬ ‫היפהפיה‬ ‫טובים ‪ /‬אורה הכפולה ‪/‬‬ ‫‪21:00‬‬ ‫ ‬ ‫‪28/4/12‬‬ ‫העירונית ‪/ /‬רוחלה מוצ"ש‬ ‫ ‬ ‫ ‪/‬רוחלה הופעה‬ ‫ולהקתו‬ ‫מסיאס‬ ‫אנריקו‬ ‫דליותרוחלה מתחתנת‪/‬רוחלה מתחתנתספר הג’ונגל ‪ /‬בחורים טובים ‪ /‬המפוזר מכפר אז”ר ‪ /‬בחורים טובים ‪ /‬אורה הכפולה ‪ /‬היפהפיה הנרדמת ‪ /‬אלי ומריאנו ‪/‬רוחלה מתחתנתרוחלה מתחתנת‪/‬‬ ‫ארוחה עם אידיוט ‪ /‬יובל המבולבל ‪ /‬גטו ‪/‬ג’יזל הבלט הישראלי ‪ /‬מיכל דליותרוחלה מתחתנת‪/‬רוחלה מתחתנתספר הג’ונגל ‪ /‬בחורים טובים ‪ /‬המפוזר מכפר אז”ר ‪ /‬בחורים טובים ‪ /‬אורה הכפולה ‪/‬‬

‫לוח מופעי פברואר‪/‬מרץ > ‪2012‬‬

ktnz feb mar 2012  

events tarbut

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you