__MAIN_TEXT__

Page 1

LEVI SKI NEWS levi ski clubin talvi 2018–2019 | 27. vuosikerta | ilmaisjakelulehti

s.8

Joona Kangas

s.17

Ylläs–Levi maratonhiihto

s.36

Hauskaa!

RÄSÄ CAMP

s.12

Maastopyöräilyä Levillä


LEVI SKI NEWS

2018–19 | 2


LEVI SKI NEWS

3 | 2018–19

WWW.VERIFONE.FI

VALITSE SOPIVIN MAKSUPÄÄTE SEKÄ EDULLINEN KORTTISOPIMUS Verifonen maksupäätteellä ja Verifonen korttisopimuksella vastaanotat korttimaksut joustavasti ja aina edullisesti – myös kausikäytössä. Saat molemmat helposti samasta paikasta ja säästät selvää rahaa. Korttisopimukseen saat myös Verifonen raportointipalvelun. Sopimus ja maksupääte nyt alkaen 19,90 €/kk! Katso lisätietoja ja palvelevat jälleenmyyjämme osoitteesta www.verifone.fi

NYT ALKAEN

19,90€ /KK

VERIFONE FINLAND OY, Vantaankoskentie 14 C, 01670 Vantaa, Puh. 09 477 433 40, myynti@verifone.fi

Levi_ Verifone_260x300_.indd 2

Sep/29/2017 15:21


LEVI SKI NEWS

2018–19 | 4


LEVI SKI NEWS

5 | 2018–19

Puh. 020 7960 200 leviskiresort@levi.fi LevinHiihtokeskus LeviSkiResort leviskiresort_lapland


LEVI SKI NEWS

2018–19 | 6

KOLUMNI

✎ PÄÄKIRJOITUS

Kyllähän se TREENEISSÄ…

Peliä vai alppihiihtoa? Vauhtia – ehdottomasti! Haasteita – kyllä Itsensä voittamista – kyllä Uusille tasoille nousemista – kyllä Strategisia kykyjä – kyllä Ongelmanratkaisutaitoja – varmasti Kansainvälisyyttä – mahdollisesti

Ammattikonserttimuusikoilla on koesoitoissa lentävä lause, että ”kyllä se vielä kotona meni”. Vaikka koesoitoissa soitettavat kappaleet ovat erittäin vaativia, niin kokeneet ammattimuusikot oppivat soittamaan ne hyvin. Työnhaku on kuitenkin kilpailutilanne, jossa vain voittaja saa työtä, eivätkä parhaatkaan muusikot läheskään aina pääse omalle osaamisen tasolleen.

Kisatapahtumia – voi olla

teksti: matti henttinen kuva: freepik

Tähän asti voitaisiin puhua yhtä hyvin kännykkäpeleistä kuin laskettelustakin. Sitten alkavat erot. Sosiaalisia suhteita Ulkona oloa

Pitkäjänteisyyttä Tiimityötä

saan säännöllisesti yhteydenottoja urheilijoilta,

Fyysisiä taitoja

Terveellisiä elämäntapoja Uusia maisemia

Perheen yhteistä tekemistä

Negatiivista riippuvuutta? Aivan varmasti ei!

Alppihiihdossa harjoituksissa pienehkö ryhmä

heidän vanhemmiltaan ja valmentajiltaan, jotka

tutustuu autioon rataan, josta näkyy suuria osia ja

koskevat urheilijan suoritustason laskua kilpailu-

jota hissinousun jälkeen aletaan laskemaan. Kisoissa

tilanteissa. Syyllisellä alisuoriutumisen on monta

usein toistasataa laskijaa tutustuu samanaikaisesti

nimeä. Kilpailuahdistus, jännitys, numerolappukam-

rataan ja sen jälkeen aletaan odottamaan omaa las-

mo, mentaalinen lukko, paniikki, sipuli ei kestä, jalat

kua, joka voi olla tulossa tunnin, tai kahden päästä.

jäykkinä ja vatsa löysällä, jne. Usein ensimmäiseksi

Havainnointikyvyltä ja muistilta vaaditaan kisoissa

aletaan urheilijasta etsimään vikaa, jonka joku voisi

eri asioita kuin harjoituksissa. Harjoituksissa aletaan

korjata ja vapauttaa urheilijan menestymään.

laskea rataa, johon tutustuttiin. Kisoissa ennen omaa

Alisuorittaminen kilpailutilanteissa johtaa hel-

Erilaisia kulttuureita

– Kirjoittaja on ajattelutaitojen ja oppimisen valmentaja.–

laskua sen on voinut laskea 150 laskijaa ja rata on

posti huomion kohdistamiseen urheilijaan ja hänen

kokonaan eri, kuin mihin on tutustunut. Kisassa siis

kognitiivisten taitojensa tutkimiseen ja ratkaisu-

edellytetään kykyä mukautua muuttuneisiin olosuh-

keinojen etsimiseen. Juurisyy on kuitenkin voinut

teisiin, joista etukäteen ei välttämättä voi olla tietoi-

kehittyä useiden vuosien aikana harjoittelun ja

nen.

kilpailemisen koreografioiden välisissä eroissa, jotka koko ajan ovat läsnä ja esillä, mutta liian lähellä,

harjoituksissa ja kilpailuissa on erilaiset tavoitteet.

On ilo työskennellä lajin parissa, jota voi vilpittömästi suositella lapsille ja vanhemmille.

että kiinnittäisimme niihin huomiota.

Harjoituksissa halutaan oppia ja kehittyä, tai tutkia

Hyvää hiihtokautta ja pitkiä aurinkoisia päiviä rinteessä!

kijänä voivat olla yksilön ajattelun umpisolmut ja

tavoite on olla parhaimmillaan. Antaa kaikkensa.

henkiset hiertymät, niin suuri määrä vaikuttavia

Onnistua parhaiten. Amerikkalaisilla naisjääkiek-

tekijöitä löytyy myös valmennuksesta ja urheilun

koilijoilla huomattiin suoritusintensiteetin olevan

sosiaalisista rakenteista ja tilanteiden, sekä niiden

harjoituksissa n.75% maksimista ja otteluissa n.

taustaoletusten eroista.

90% maksimista. Näin monet matalammalla inten-

Ulriika Niemelä päätoimittaja (viestinnän työläinen ja laskettelun harrastaja)

Vaikka optimaalista suoritusta rajoittavana te-

Nostan tässä esiin vain joitain esimerkkejä alppi-

ja korjata jotain omassa suorituksessa. Kilpailuissa

siteeteillä kehittyneet suoritustekniikat ””hajosivat”

hiihdon näkökulmasta. Eri lajeissa olemme valmen-

pelattaessa otteluintensiteetillä. Kun nopeus kasvaa,

tajien ja urheilijoiden kanssa tutkineet kymmeniä ja

niin virheet lisääntyvät.

luoneet niiden ratkaisemiseksi erilaisia toimintastrategioita.

Virheet lisääntyvät myös väsymyksestä. Kilpailussa lasketaan palautuneena ja energiavarastot täysinä. Harjoittelussa toistot tyhjentävät energiavarastot, jotka

harjoitteleminen on valmentajajohtoista. Harjoituk-

perättäisten harjoituspäivien aikana eivät ehdi täyttyä.

sissa saa valmennusta ja uusia yrityksiä. Valmentaja

Varsinkaan, kun lasketaan korkealla ja kylmässä.

tekee radan, voi kertoa siitä jotain, antaa ohjeita,

Useimmissa lajeissa kilpailutilanteessa syke nou-

neuvoa ja kysellä. Suorituksia voidaan videoida, ne

see 30:llä jo ennen suoritusta. Tähän liittyy useimmil-

voidaan katsoa läpi ja jatkaa harjoittelua. Ennen

la erilaisia kehon tuntemuksia, joita harjoitellessa ei

starttia urheilija voi saada ohjeita tai kommentteja

välttämättä pääse kokemaan.

radiopuhelimella radan varrelta jne. Välissä voi ra-

kuva: mikko lampinen

dan ulkopuolella tehdä jotain harjoitteita ja palata

urheilijan iällä on merkitystä, sillä myös hormo-

takaisin radalle tutkimaan niiden onnistumista.

nituotanto tuo tähän oman lisänsä. Unen määrän

Kilpaileminen taas on urheilijajohtoista. Kukaan ei

ja laadun lisäksi nukkumaanmenoaika vaikuttaa

valmenna ja urheilija tekee itse päätökset, eikä uu-

palautumiseen, oppimiseen ja vireystilaan. Jos ur-

sintoja tule.

heilija nukkuu kahdeksan tuntia iltakymmenestä


LEVI SKI NEWS

7 | 2018–19

SISÄLLYS

Levi Ski Club s. 6 ....................................Pääkirjoitus s. 6.....................................Kolumni s. 8 ....................................Joona Kangas s. 9 ....................................Seuran ytimessä s. 10 .................................Mika Kemppinen s. 10 .................................Levin leiri- ja kisakalenteri s. 11 .................................Valmennusryhmät ja kerhot s. 12 .................................Räsä Camp

World Cup

aamukuuteen, niin aivolisäkkeen etulohko tuottaa 40%

uskomus, että kun harjoituksissa onnistuu hyvin, se siir-

enemmän somatropiinia, eli kasvuhormonia (hGH),

tyisi kilpailutilanteeseen. Urheilija, tehtävä ja ympäristö

kuin jos hän nukkuu saman määrän kahdestatoista

on samaa systeemistä kokonaisuutta. Kun jossain niistä

aamukahdeksaan.

tapahtuu muutosta, niin suoritus muuttuu. Ei siis ole ole-

Kun ympäristö muuttuu, niin suoritus muuttuu.

massa taitoa, tai tekniikkaa, jonka voisi siirtää harjoituk-

Urheilussa kotikisoissa on ajateltu yleisön vaikuttavan

sista kilpailuihin, tai paikkakunnalta ja maasta toiseen.

suotuisasti suoritukseen. Lisäksi kotirinne ja ympäristö

Urheilu on kompleksinen, monimutkainen tapahtu-

on kaikilta osin tutumpi. Suurempi vaikutus on kuiten-

ma, jota koitetaan valmentaa simplistisillä, yksinkertaisil-

kin löytynyt siitä, että vierasjoukkue joutuu matkus-

la ratkaisuilla. Urheilu ei ole tekniikkaa. Se on tekniikkaa,

tamaan ja matkustaminen ei ole lepoa henkisesti eikä

jota on sovellettava yksilön mittasuhteisiin ja kapasi-

fyysisesti. Moni on voinut myös huomata, kuinka joku

teettiin. Lisäksi se on pedagogiikkaa, jonka pääasia ei ole

vuosia sitten jyrkäksi ja kovavauhtiseksi muistettu

opettaminen, vaan oppiminen. Se on myös ihmistieteitä,

rinne on vuosien mittaan kilpaillessa ja harjoitellessa

jossa tieto syntyy yhteisöllisesti ihmisten välisessä vuoro-

loiventunut ja hidastunut.

vaikutuksessa.

Reduktionismin vinoumat. Uskomus, että ur-

Monella on edelleen käsitys, että harjoituksissa

heilusuorituksen kokonaisuuden voi purkaa osiksi ja

kehitetään taitoja, jotka sitten siirretään kisasuo-

ominaisuuksiksi ja sitten näitä ominaisuuksia kehit-

rituksiin. Suoraa siirtovaikutusta näiden välillä

tämällä kokonaisuus paranisi. Alppihiihdossa laskua mitataan ajalla. Voiko mittaamalla fyysisiä ominaisuuksia kiloilla, senteillä ja sekunneilla, ennustaa

Havainnointikyvyltä ja muistilta vaaditaan kisoissa eri asioita kuin harjoituksissa.

itse lajisuoritusta? Jos vaikka

ei ole, sillä kyseessä on kaksi kokonaiskokemuksiltaan hyvin erilaista tapahtumaa. Tämän ymmärtäminen ja ratkaisumallien kehittäminen voi parantaa loppuaikaa paljon

jalkapalloilijan jalkakyykky kehittyy 30 kiloa, niin miten se

enemmän, kuin polvikulmien, hartialinjan ja pohjaku-

näkyy hänen pelaamisessaan? Jos tennispelaajan kevenn-

vioiden viilaaminen.

yshyppy paranee harjoittelemalla viisi senttiä, niin kuinka paljon tennispelaaminen paranee? Ominaisuuksilla on

huonoimmillaan lajiliitot ovat käynnistäneet projekteja,

tietty aallonleveys, jonka välin saavuttamalla fysiikka

jossa on pyritty yhdenmukaistamaan valmennuksen ”yh-

ei rajoita lajisuoritusta. On varmasti olemassa alaraja,

teinen kieli”. Kahdessa OK jäsenlajissa minua pyydettiin

joka optimaaliselta suoritukselta vaaditaan, mutta yhtä

auttamaan tässä. Kieltäydyin molemmista ja sanoin, että

varmasti on myös yläraja, jossa hyödyn ja haitan suhde

onneksi ette tule onnistumaan siinä, sillä jos onnistuisit-

kääntyy lajisuoritusta rajoittavaksi. Kun ominaisuudet

te, niin tukahduttaisitte monen urheilijan oppimisen.

on riittävät lajisuoritukseen, niin niiden parantamiseen

Jos valmennuskoulutuksessa kouluttaja luennoi

siitä edelleen kulutetaan aikaa, niiden harjoittaminen

koko päivän ja lopuksi pidetään tentti. Niin vaikka ter-

edellyttää palautumista ja ylirasitusvamman riski kas-

mit ja pedagogiikka olisi kuinka taitavaa ja oikein, niin

vaa, mutta itse lajisuoritukseen ei saada suoraa hyötyä.

jokainen vastaa tentissä omalla tavallaan. Niin kuin he

Jos kehitetään ominaisuuksia ja niiden edistymisen

itse ovat asian ymmärtäneet.

myötä urheilijalle luodaan mielikuva sen ennustavan

Valitettavasti joskus vieläkin kuulee joidenkin val-

kilpailuissa menestymistä, niin jos se ei toteudukaan,

mentajien sanovan, että en tarvitse lisäkoulutusta. Ei

se voi alkaa heikentää itseluottamusta ja luottoa koko

fysiikan lait ole mihinkään muuttuneet. Urheilu vain ei

valmennusprosessiin.

ole fysiikan lakeja. d

s. 20 .................................World Cup Levi s. 21 .................................. Maailmancupin talkoolaiset s. 22 .................................Alppihiihdon ja freestylen ..........................................maajoukkueet s. 23 .................................World Cup Levi 2018 ..........................................-kisakalenteri s. 24 .................................... Alppihiihdon maailmancupin ..........................................kisakalenteri

Alppikoulu s. 25 .................................Levin Alppikoulu ..........................................kansainvälistyy s. 25 .................................Vapaalaskuopintoja ..........................................tuntureilla s. 26 .................................Huippu-urheilulinja s. 27 .................................Levi Snow Sport Academy

Muut s. 14 .................................South Park s. 16 .................................Levi Ski Resortin uutuudet s. 17 .................................Visma Ski Classics Ylläs-Levi s. 19 .................................Lumivarma World Cup Levi s. 30 .................................Monoskillä rinteisiin s. 31 .................................Soveltavaa laskettelua s. 32 .................................Triathlon – kilpalaji ..........................................ja harrastus s. 34 .................................Maastopyöräilyä Levillä s. 36 .................................Camp 531

Levi Ski News TALVI 2018–2019 27. VUOSIKERTA Painos: 15 000 Paino: Reusner AS Julkaisija: Oy SC Levi Ltd Paperi: UPM Star H ( gloss) Kansi: Teemu Moisio, Germ Photography, Levin Matkailu, Timo Veijalainen Päätoimittaja: Ulriika Niemelä Taitto: Susanna Tuononen Ilmoitusmarkkinointi: Kati Kemppinen Toimittajat: Nina Willman, Otto Ponto, Timo Koivisto, Antti J. Leinonen, Timo Veijalainen

LEVI SKI NEWS levi ski clubin talvi 2018–2019 | 27. vuosikerta | ilmaisjakelulehti

s.8

Joona Kangas

s.17

Ylläs–Levi maratonhiihto

s.36

Hauskaa!

RÄSÄ CAMP

s.12

Maastopyöräilyä Levillä


LEVI SKI NEWS

2018–19 | 8

FAKTA: • Joona Kangas, 21 • Syntynyt Jämsässä ja muuttanut Kittilään 5-vuotiaana • Edustaa Levi Ski Clubia, kilpailee slopestylen maailmancupissa. • Osallistui Korean talviolympialaisiin slopestylessä 2018. • Muita kilpailusaavutuksia: • 2014: Nuorten MM-kulta slopestylessä, Valmalenco, Italia • 2017: Slopestyle MC, paras sijoitus 7. Italia.

Joona Kangas

Olympialaissa oli sähköinen tunnelma

teksti: otto ponto kuvat: germ photography

Kisakuumotus iski Koreassa vasta lähtöportilla. Siitä alkaisi vuoden 2018 talviolympialaisten slopestylen karsintalasku. monenlaisissa kilpailuissa laskenut Joona

pikaan karsintalasku ei mennyt kohdal-

Kangas muistaa erikoisen tunnelman.

leen. Olympiakilpailu jäi Kankaan osalta

– Kaikilla laskijoilla tuntui olevan erityinen viritys kisaan, Kangas sanoo. Lähtövuoro oli porukan jälkipäässä, joten hän sai katsella teltassa muiden laskuja pitkän aikaa. Moni maailman par-

näihin kahteen laskuun. Hän oli murtanut pari viikkoa ennen olympialaisia pikkuvarpaansa, ja joutui siksi laskemaan puudutetulla jalalla. – Reileissä tuntuma ei ollut paras, mut-

haista parkkilaskijoista onnistui kovata-

ta hypyissä varvas ei niin sattunut. Var-

soisessa karsinnassa hyvin.

paan piikkiin en tietenkään karsiutumista

Kangas oli kehitellyt korealaiseen slo-

laita, Kangas sanoo.

pestyle-rataan omanlaisensa laskulinjan.

Olympialaiset olivat Kankaalle upea

Harjoituksissa linja onnistui, mutta kum-

kokemus, kun perhe oli myös mukana.

Reileissä tuntuma ei ollut paras, mutta hypyissä varvas ei niin sattunut. Varpaan piikkiin en tietenkään karsiutumista laita, Kangas sanoo.

Ainoana suksipuolen slopestyle-kilpai-

avulla. Vauhtia otettiin parisataa metriä ja

lijana hän vietti vapaa-aikaa joukkueen

hyndä oli heittävä.

lumilautailijoiden kanssa ilmakiekkoja ja

Viime talvena pehmeä lumi alkoi kiin-

biljardia pelaillen. Kämppiksinä oli lisäksi

nostaa muutenkin aiempaa enemmän.

kaksi murtsikkajätkää, Kangas kertoo vii-

Kangas haki ensimmäisiä takamaastoko-

me kauden ykköstapahtumasta.

kemuksia kavereiden kanssa Kätkätunturilla skinnaillessa.

Puuterihyndä Pallaksella, kevääksi Alpeille

Tänä talvena Kangas pyrkii käymään

Laskemisen kuvaaminen muodostaa tär-

kolme maailmancupin kilpailua ja MM-

keän vastapainon kilpailulle. Viime kaudel-

kisat Yhdysvalloissa. Kisakauden jälkeen

la Levin kasvatti Joona Kangas pääsi ku-

Kankaalla on uusia suunnitelmia. Kevät-

vaamaan muun muassa naapuritunturissa

talveksi hän toivoo muuttavansa Itäval-

Pallaksella.

taan alppimaisemiin perehtymään taka-

– Tehtiin hyvän kokoinen putskuhyndä kakkoshissin lähellä olevan kummun

maastolaskemiseen ja sen kuvaamiseen muutaman ystävän kanssa. d


LEVI SKI NEWS

9 | 2018–19

Levi Ski Club

Seuran ytimessä Levi Ski Clubin selkärangan muodostavat nuoret, iloiset ja innokkaat ihmiset, joista alppihiihto on hauskaa – sellaiset kuin Niilo Järnström (12) ja Laura Juntunen (8). teksti: ulriika niemelä kuvat: mikko lampinen Niilo

aloin harrastaa tätä lajia pienenä Lahdessa. Kävin pari kertaa ryhmissä ja aloin tykkäämään tästä. Sitten aloin harjoitella Lahdessa kilpailuryhmässä. Nyt olen täällä Levillä. Levi Ski Clubiin kuuluminen on tuonut aika paljon treenejä: joka viikko ollaan kaksi kertaa mäessä, kaksi kertaa salilla ja viikonloppuisin leirillä tai treeneissä. Laskettelu on minun ainoa harrastukseni. Olen aika paljon mäessä, ja se on hauskaa. Koulun ja harrastuksen yhdistäminen onnistuu kyllä Sirkan koulussa. Jos vaikka lähtee jonnekin Rukalle kilpailuihin, saa olla jonkin verran koulusta poissa. Opettajat ymmärtää kyllä. Suorituspaikat täällä on tosi hyvät. On tosi erilaisia rinteitä, pitkiä ja lyhyitä. Oma suosikkini on Levi Black. Olen ratalaskija. Siinä täytyy pujotella ja siinä pääsee menemään kovempaakin. Se vauhdin huuma on hienoa. Tässä lajissa on hauskinta se, kun oppii kaikkea uutta. Kavereiden kanssa on kiva treenata. Pystyy juttelemaan paljon hississä. Jos miettii, että lähteekö harrastamaan tätä lajia, niin kannattaa käydä kokeilemassa. Sitten jos tykkää, kannattaa ihmeessä jatkaa. Itse aion jatkaa laskemista niin kauan, kuin se on hauskaa. Niilo Järnström, 12 vuotta , Race 16 -ryhmä

Laura Niilo

en oikein tiedä milloin aloin harrastaa tätä lajia. 5- ja 6-vuotiaana laskettelin joissain treeneissä

Muille sanoisin, että ruvetkaa harrastamaan tai vaikka kokeilkaa edes. Tämä on hauskaa.

täällä, mutta kunnolla aloin harrastaa vasta 7-vuotiaana. Äiti kysyi minulta, että haluanko lähteä tänne. Sanoin, että lähden, koska tämä on niin kivaa ja haluan harrastaa tätä enemmän. Hauskinta tässä on se, kun saa olla kavereiden kanssa ja saa harrastaa sitä mitä haluaa. Tykkään eniten pujottelusta. En oikein tiedä, mikä siinä on hyvää, mutta tykkään siitä. Lempirinteeni Levillä on ehkä 10–11 –rinne tai 13 (Alpine Trainig Park). Se on sopivan jyrkkä ja siinä on hyvä laskea. Kisareissuilla olen käynyt Rukalla ja Tahkolla. Se vähän niin kuin vaihtelee, onko kisaaminen jännittävää vai ei. Osaksi on, osaksi ei. En harrasta muita lajeja, alppihiihto on minulle ainoa ja ykkönen. Aion harrastaa tätä lajia niin pitkään kuin voin. Muille sanoisin, että ruvetkaa harrastamaan tai vaikka kokeilkaa edes. Tämä on hauskaa. Laura Juntunen, 8 vuotta, Race 12 -ryhmä

Laura


LEVI SKI NEWS

2018–19 | 10

Monipuolisesti, KAIKILLE! Levi Ski Club liikuttaa lapsia yhä laajemmalla rintamalla. Viime kaudella Sirkan koululla aloittanut liikuntakerho on ollut menestys, ja seura on saanut ilahduttavan määrän uusia innokkaita harrastajia. teksti: ulriika niemelä kuvat: mikko lampinen

– liikuntakerho on otettu hyvin vastaan.

vaikka meillä ei ole kilpailupakkoa. Mutta

mat ovat lapsilleen halunneet. Lapsilta

realismia on se, että lapsen liikkumisesta

saatu palaute on ollut kannustavaa. Miksi

lähtee jokaisen urheilijan tulevaisuus

tämä loppuu jo nyt, sanotaan kerhon lo-

liikkeelle. Ja alppihiihtäjät tekevät muu-

pussa, sanoo Levi Ski Clubin toiminnanjoh-

takin kuin laskevat mäkeä.

taja ja vastuuvalmentaja Mika Kemppinen.

pitää olla sellaista, johon kaikki pääsevät

liikuntakerhoon osallistui miltei 40 lasta.

mukaan. Se mahdollistaa myös huippu-

Tänä syksynä aloitti kaksi ryhmää: Liikun-

jen kasvattamisen. mukana, kehittyminen on ehkä hitaam-

vat tulla ja mennä oman halunsa mukaan,

paa, eikä tule välttämättä juniori-mes-

vaikka kerhopaikan käyttämistä rajoitetun

tareita. Se on pidempi tie, mutta siinä

osallistujämäärän vuoksi toki toivotaan.

on mahdollisuus mennä pidemmälle,

uusi ja siellä on hyvä välineistö. Melkein mitä tahansa voi tehdä, paitsi uimaan ei pysty, kehuu Kemppinen. Kerhoissa opetellaan perusliikuntatai-

Rakennus VML Oy

vellu@rakennus-vml.fi + 358 (0)400 692 339 • rakennus-vml.fi

Veli Matti Leskinen

Myytävänä uusia a huoneistoj Levillä!

Vellun Levit

toja ja kehonhallintaa. Lasten näkökulmasta ohjelmassa on hauskanpitoa –

jopa maailmancup-tasolle asti meidän lajissa. Räsä Campin aikaan Kemppinen katseli miten Joonas Räsänen, Jens Henttinen ja Andreas Romar treenasivat Levillä. – Laskeminen on vaan niin kivaa, pojat

pelejä ja leikkejä. Samalla tehdään seuran

sanoivat. Ja ne kaverit tekee sitä kuiten-

toimintaa tutuksi.

kin työkseen! d

LEVIN LEIRIT JA KILPAILUT 2018–2019 Pe 16.11.2018                     Levi Lapland Kids Race 2018 La 17.11.–Su 18.11.18        Levin Maailmancup Pe 23.11.–Ma 26.11.18       FIS Kilpailut Levi To 29.11.–Pe 30.11.18          Alppihiihdon Eurooppa Cupin osakilpailu La 8.12.– Su 9.12.18              Pohjois-Suomen Alppicup, Levi La 16.2.–Su 17.2.19              Pohjois-Suomen Alppicup, Levi Ke 3.4.–To 4.4.19       SM-pujottelu miehet ja naiset sekä SM-paripujottelu, Levi Black Ma 15.4.– To 18.4.19            Räsä Spring Camp Pe 19.4.–Su 21.4.19              Alppihiihdon valtakunnalliset lasten loppukilpailut

Mökkivuokrausta Levillä • Tasokkaat huoneistot lähellä Levin keskustaa • Lintupirtissä langatonta laajakaistaa • Golf-osake • Tilavat parkit

– Kun pidetään liikkumisen halu ja ilo

päiväkerho alakouluikäisille. Asiakkaat saa-

– Sirkan koulu on kuin taivas. Tila on

Laadukasta rakentamista Tunturi-Lapissa

Kemppisen mielestä seuratoiminnan

Viime kaudella seuran järjestämään

takerho 4–6-vuotiaille ja Lasten liike -ilta-

– Lapsen liikkumisesta lähtee jokaisen urheilijan tulevaisuus liikkeelle, sanoo Levi Ski Clubin toiminnanjohtaja ja vastuuvalmentaja Mika Kemppinen.

– Levi Ski Club on kilpaurheiluseura,

Sillä on vastattu tarpeeseen, mitä vanhem-

lisätietoja: leviskiclub.fi/kilpailut-ja-leirit/kalenteri/ Kisojen aikatauluja ja ilmoituksia voit seurata myös Facebookissa Levi Alpine Ski Races -sivulla.

Levi Ski Club levi ski clubissa aloitti viime kaudella 16 uutta harrastajaa. Kaiken kaikkiaan seurassa on noin 60 harrastajaa. Levi Ski Clubissa voi harrastaa alppihiihtoa, freestylea ja vapaalaskua. Seura on saanut kerhotoiminnan järjestämiseen Opetus- ja Kulttuuriministeriön seuratukea.


LEVI SKI NEWS

11 | 2018–19

Levi Ski Club

Valmennusryhmät ja liikuntakerhot 2018–2019

Slopestyle-ryhmä (Freeriders) 11–16 -vuotiaille Levi Race Team

slopestyle-ryhmä harjoittelee hyppyjä

ryhmä harjoittelee alppihiihdon

parkissa. Ryhmään tullaan mukaan

tekniikkaa radalla ja muilla tavoin, ympärivuotisesti. Sulan maan aikana ohjelmaan kuuluu monipuolisesti nopeus-, taito- ja kestävy-

Revontuliopiston laskettelukoulu 7–12-vuotiaille

Suksitaiturit-ryhmät 8–12-vuotiaille

revontuliopiston laskettelukoulu

suksitaitureissa harjoitellaan lei-

rullaluistelu, yleisurheilu, pyöräily,

sopii 7-12-vuotiaille harrastajille, joil-

kinomaisesti peruslaskutaitoja ja

seinäkiipeily sekä erilaiset sisäpelit

la ei ole aiempaa kokemusta laskemi-

leikkaavaa käännöstä. Tavoitteena

ja voimistelu.

sesta. Ryhmässä opetellaan yhdessä

on kehittää laskijoille monipuolisia

laskemisen perusteita, leikinomaisesti.

perustaitoja niin, että jatkossa nuori

Race12 -ryhmä kilpailee seuran

Revontuliopiston laskettelukouluun

voi harrastaa turvallisemmin eri

Pohjois-Suomi Cupin osakilpailuis-

ilmoittaudutaan Revontuliopiston

laskettelun lajeja. Suksitaiturit-

sa. Lisäksi he käyvät valtakunnalli-

kautta ja se aloittaa toimintansa

ryhmistä laskija voi taitojensa mu-

sissa nuorten kisoissa.

tammikuussa.

kaan siirtyä esimerkiksi ratalaskutai freeskiers-ryhmiin.

ysharjoittelua. Race Teamin lajivali-

Nuorempien, 8–12-vuotiaiden

11–15-vuotiaiden Race16 -tiimi osallistuu lisäksi Audi Tour -osakilluihin.

freeskiers-ryhmässä harjoitellaan hyppyjä ja rinteiden ulkopuolella laskemista kavereiden kanssa, kaikilla eri välineillä. Ryhmän ohjaaja seuraa, että kaikki noudattavat yhteisiä pelisääntöjä sekä rinneturvallisuutta. Freeskiers kokoontuu kaksi kertaa viikossa.

sotaan laskijan taitotason riittävyys Slopestyle-ryhmään. Ryhmä kokoontuu kerran viikossa pidempään harjoitukseen, jossa on tauko välissä.

koimiin kuuluu mm. luistelu, hiihto,

pailuihin sekä nuorten SM-kilpai-

Freeskiers-ryhmä 10–15-vuotiaille

Freeskiers-ryhmän kautta, jossa kat-

LISÄKSI: Liikuntakerho 4–6-vuotiaille ryhmässä harjoitellaan leikinomaisesti ja monipuolisesti perusliikuntataitoja ja kehonhallintaa. Liikuntakerho kokoontuu torstaisin Sirkan koululla.

Lasten liike -iltapäiväkerho alakouluikäisille perusliikuntataitoja ja kehonhallintaa alakouluikäisille, leikinomaisesti. Ryhmä kokoontuu tiistaisin Sirkan koululla. lisätietoja ja ilmoittautuminen: leviskiclub.fi

NESTE KITTILÄ

Valtatie 1, 99100 Kittilä

• Maukkaat lounaat puffet-pöydästä joka päivä • Á la carte -annokset • Myymälä • Nestekaasut • Pikapesu (uusi kone / max. auton mitat 2,50x2,85 m)

PALVELEMME: ma-pe 7–22 la 8–22 su 9–22 Puh. (016) 643 031 Meiltä saa K-kortilla plussaa.


LEVI SKI NEWS

2018–19 | 12

RÄSÄ CAMP Räsä Spring Camp huhtikuussa. Rinteessä suhaa 56 punaposkista lasta ilman takkeja. Kevätnuoska lentää. Yllättäen leirin osallistujamäärä on kaksinkertaistunut vuoden takaisesta ja mukana on ulkomaalaisiakin, kaukaisin osallistuja on Japanista – eikä kukaan tunnu tietävän miksi. Vastaus saattaa löytyä näistä kuvista tai rivien välistä. teksti: ulriika niemelä kuvat: otto ponto ja teemu moisio

– meillä on viisi eri rastia ja viisi eri ryhmää. Tässä on puikkarasti. Alhaalla meillä on kaksi eri näköistä rataa, missä tehdään vähän eri asioita. Sitten meillä on vapaalaskurasti, jossa lasketaan yhdellä suksella, harjoitellaan suksitaituruutta. Andy vetää vauhdin alkeita – syöksyä, Super-G:tä, tämmöistä, selittää Joonas Räsänen. Olemme hänen nimikkoleirillään. Vähän alempana rinteessä seisoo Jens Henttinen ja viereisellä rinteellä Andreas Romar (Andy). Kaikki ovat maailmanluokan laskijoita. Siinä on lapsille leiriä kerrakseen. – Me ei nähdä että me oltaisiin idoleita tai mitään, ihmisiä me ollaan kaikki. On kiva tulla lasten kanssa laskemaan ja kertoa miten kannattaa tehdä, Räsänen kuittaa ja jatkaa: – Kiva nähdä miten junnut oppii periaatteessa ilman valmennusta. Tehdään vain ja pidetään hauskaa. Vähän annetaan ohjeita, muttei kerrota miten pitäisi tehdä paremmin. Nämä radat opettavat enemmän. Se on hauska nähdä, miten lapset oppii niin nopeasti… Ohi suhahtaa vetävällä tyylillä ja sähäkän pinkissä puvussa 6-vuotias tyttö, joka ei suostu sanomaan nimeään eikä halua haastateltavaksi. Suoraviivaista toimintaa median suhteen siis. Räsänen paljastaa iän myöhemmin. Paikalle pari sekuntia myöhemmin kurvaavalla Peterillä sanottavaa vähän enemmän: on ollut hauskaa, on kiva laskea kavereiden kanssa ja nyt hän haluaisi pikkuhiljaa syömään. – Kädet selän takana ja sitten seuraavana vedetään vielä yksi normi-kierros. Oletko muis-

– Pidetään hauskaa ja tehdään sellaisia rasteja, jotka eivät ole aivan jokapäiväisiä, kertoo leirin filosofiasta alppihiihdon maailmancup -laskija Joonas Räsänen, jolle Levi Ski Club on kotiseura.


LEVI SKI NEWS

13 | 2018–19

Advertoriaali

Jens Henttinen

Kittilän kaivos toteuttaa

YHTIÖN ARVOJA kittiläläisten arjessa

Agnico Eagle Finland Oy on kanadalaisen kullantuottajan Agnico Eaglen tytäryhtiö, joka operoi Kittilän kultakaivosta ja harjoittaa aktiivista malminetsintää Kittilässä ja sen lähialueilla. Jo yli kuuden vuosikymmenen ajan kaivosyhtiön arkea ovat ohjanneet sen ihmisläheiset arvot: luottamus, kunnioitus, tasa-arvo, perhe ja vastuu. yhtiön arvojen mukaisesti Kittilän

organisaatioita, kuten urheiluseuroja,

kaivos kantaa vastuuta 500 työnteki-

kertoo Agnico Eagle Finlandin viestin-

jästään ja heidän turvallisuudestaan

nästä ja yhteiskuntasuhteista vastaava

sekä kaikista, joita sen toiminta kos-

henkilöstöjohtaja Kaisa Saarijärvi.

kettaa. Myös Lapin ainutlaatuisen ja

– Lisäksi tuemme paikallisia kult-

herkän luonnon kunnioittaminen ja

tuuri-, liikunta- ja urheilutapahtumia.

Räsä Spring Camp

ympäristön suojeleminen on kaivos-

Räsä Spring Camp on 7–16 -vuotiaille alppihiihtoseuroissa harjoitteleville junioreille tarkoitettu leiri.

periaatteita – työntekijöiden kunnioit-

me juuri solmineet kumppanuussopi-

tamista, turvallisuutta ja ympäristön

muksen Levin maailmancupin kanssa,

suojelemista - täydentää neljäs peri-

ja viime keväänä olimme mukana

aate: paikallisyhteisöjen kunnioitta-

Visma Ski Classic -hiihtotapahtumas-

minen. Kittilän kaivos haluaa edistää

sa, Kaisa Saarijärvi kertoo.

yhtiölle ensiarvoisen tärkeää. Agnico Eaglen kestävän kehityksen

paikallisyhteisönsä yhteiskunnallista

Seuraava Räsä Spring Camp järjestetään Levillä 15.4.–18.4.2019. lisätiedot: leviskiclub.fi

valoa. Sitten näkee kavereita. Ja se leik-

raavasta tulijasta. Sitten vaihtuu yllättäen

kaavan käännöksen tunne… Se leikkaava

kieli.

käännös tuntuu niin mahtavalta ja siistil-

”Let’s do two more runs, one with poles and one without poles, so you can see how much easier it is with poles.” Alempaa kaikuu Henttisen ääni: ”Come on, sista åket, följ Peter.” Kenelle he puhuvat? Tämän keväinen Räsä Camp sai osallistujia naapurimaista ja Japanista asti. – Ei tätä mitenkään ole ulkomaille markkinoitu, sanoo Henttinen. On ollut tavalliset julkaisut nettisivuilla ja Facebookissa, siinä kaikki. Miten homma on kiirinyt Japaniin asti, tai edes Venäjälle, on vetäjille mysteeri. Räsänen lähtee viemään lapsia ruokatauolle. Henttinen irrottelee keppejä rinteestä. Illalla odottavat leiriolympialaiset. – Mä diggaan lumesta. Lumi on siistiä, kun on aurinkoista. Se tuo vielä lisää

tä, että sen takia mä lasken, Henttinen juttelee omasta suhteestaan alppihiihtoon. Samanlaisia kokemuksia hän toivoo tämän leirin osallistujille. – Lapsilla on hauskaa, ne saa uusia kavereita ja positiivisia kokemuksia. Mielestäni se on ainoa millä on merkitystä. d Levi Ski Clubin vastuuvalmentaja Mika Kemppinen työssään.

ovat luonteva yhteistyömuoto. – Olem-

Kittilän kaivos on jo vuosien ajan

ja taloudellista kehitystä tiiviissä

tukenut Levin alppikoulua, jossa voi

yhteistyössä sidosryhmiensä kanssa.

lukio-opintojen ohella opiskella mo-

Erityisesti Kittilän kunnan ja sen asuk-

nitaitolinjalla hiihdonopettajaksi tai

kaiden hyvinvointi on yhtiölle tärkeää.

huippu-urheilulinjalla ammattiurhei-

– Yhteistyön painopiste on lasten

tanut juoda?” Räsänen huolehtii jo seu-

Levin läheisyydessä kun ollaan, talviurheilu ja muut talviset aktiviteetit

lijaksi. – Haluamme, että lukio-ope-

ja nuorten harrastus- ja koulutus-

tus säilyy ja kehittyy Kittilässä. On

mahdollisuuksien sekä hyvinvoinnin

meidänkin etumme, kun työntekijöit-

tukemisessa Kittilässä, mutta tuemme

temme lapsille löytyy opiskelupaikka

myös esimerkiksi potilasjärjestöjen pai-

kotipaikkakunnalta, henkilöstöjohtaja

kallisosastoja ja muita yleishyödyllisiä

Kaisa Saarijärvi toteaa. d


LEVI SKI NEWS

2018–19 | 14

South Park on AINA TIKISSÄ

Joona Kangas suosittelee Levin oma poika, freestylehiihdon maajoukkuelaskija Joona Kangas tuntee rinteet ja spotit kuin omat taskunsa. Missä suksitaituri viihtyy parhaiten?

Pari vuotta sitten Levin etelärinteessä avattu South Park palvelee parkin nälkäisiä laskijoita lähes vaatimustasosta riippumatta. Parkki saa uusia muotoja vuosittain ja jopa kesken kauden. Huoltopuolikin toimii tinkimättömällä varmuudella ja parkki huolletaan päivittäin. teksti: antti j. leinonen kuva: ville hietalahti

– Parkkilaskemiseen

ja menin heti hissien

tietenki South Park ja

auettua laskemaan.

eturinteen street, Kan-

Sain vedettyä samalla

gas kertoo.

laskulla huikean pät-

Entä minne Kangas

kän pehmeää lunta ja

park managerina toimivan

menestys. Juniori-parkissa

– Yleensä istutaan porukal-

suuntaa silloin, kun

siihen perään vielä Gon-

Ville Hietalahden mukaan ny-

rinnettä on yhtä pitkästi kuin

la marraskuussa alas ja mieti-

parkkilaskeminen ei

doliravintolan sinisen

kyinen sijainti on osoittautu-

varsinaisessa South Parkissa,

tään mikä on toiminut ja mikä

nappaa tai kun maahan

katuhänkän. Samana

nut paremmaksi. Aikaisempi

mutta vaatimusaste on mata-

ei. Kesken kaudenkin tehdään

sataa sitä kaikkien hi-

keväänä paisteltiin

parkki sijaitsi rinteessä nume-

lampi.

 -Ei se nyt ehkä aivan

muutoksia ja yleensä kevääksi

moitsemaa puuteria?

myös Lammaskurun

ro 13, eikä sijaintinsa vuoksi

vasta-alkajaille sovellu, mutta

se muuttuu aivan toisen nä-

ollut aina parhaimmillaan.

sellaisille, jotka suunnilleen

köisesti, Hietalahti kertoo.

– Tämä oli edellisen park

tietävät, mitä siellä touhu-

Parkit huolletaan joka yö

– Siinä 4- ja 5-hissin

kodalla makkaraa, ja

välissä on sellanen au-

samalla kuvailtiin, kun

kea, joka on tosi huikea

tehtiin temppuja sen ko-

managerin, Koskisen Timon

taan. Isompaa puoltakin on

kahdella rinnekoneella ja

laskea, silloin kun on

dan katolle ja alas, hän

pitkäaikainen haave. Hän oli

mietitty siten, että kun juni-

viimeistellään käsin ja lumi-

hyvin putskua. Siitä

muistelee.

kerran katsonut rinnekarttaa

orissa alkaa parkkilasku su-

kolaa apuna käyttäen. 

 -Voin

päätyy hiihtoladulle

ja päätynyt siihen, että jos

jumaan, niin ettei se kynnys

luvata, että joka ikinen aamu

Lastenmaan lähelle, hän

saisi itse päättää niin tekisi

niin hirveän iso olisi, Hieta-

se on timanttikunnossa. Sii-

paljastaa.

parkin etelärinteeseen. Van-

lahti kertoo.

hen satsataan kovasti, Hieta-

ha parkki oli päinvastaisessa

Parkkeja huolletaan ja

suunnassa ja siellä hyppyrit

suunnitellaan pieteetillä kol-

olivat aina pehmeät ja alastulot kovat, Hietalahti kertoo.

lahti vakuuttaa.

Gondolin ympäristö ja 13-hissin kuru ovat

Jos South Park oli edellisen

myös hänen suosikki-

men ammattilaisen voimin.

park managerin unelma, mis-

paikkojaan. Yksi Kan-

Parkkeilla on käytössään

tä haaveilee nyt toista vuotta

kaan ikimuistoisimmis-

kaksi omaa rinnekonetta ja

samoissa saappaissa lompsi-

ta laskukokemuksista

lahden mukaan erittäin hyvin

automaattilumetus. Parkkien

van Hietalahti?

sijoittuu niinikään Gon-

vastaan. Erityisesti ankkuri-

toimivuus nauttii erityishuo-

hissin toisella puolella sijait-

miosta. Hietalahden mukaan

skeittipuisto, kesätkin Levillä

seva Juniori-parkki on ollut

myös asiakkaita kuunnellaan.

asuva Hietalahti paljastaa. d

South Park on otettu Hieta-

– Kyllä se olisi betoninen

dolille. – Talvella 2014 yhtenä yönä tuli viisitoista senttiä tuoretta lunta

Siinä 4- ja 5hissin välissä on sellanen aukea, joka on tosi huikea laskea, silloin kun on hyvin putskua.

Ole osa tarinaamme! www.hulluporo.fi #hulluporolevi

SOKOSHOTELS.FI > Tähtitie 5, 99130 Levi | Tel. +358 16 3215 500

Info +358 16 6510 100

www.lapintonttula.fi #elveshideaway

info@hulluporo.fi


LEVI SKI NEWS

15 | 2018–19

Advertoriaali

Lomarengas kasvaa Levillä Majoitus-, mökinvuokraus- ja ohjelmapalvelut nyt saman katon alta – Levin tarjonta on todella monipuolista, ja mitä ikinä asiakas keksiikään lomaltaan haluta, niin yleensä meiltä löytyy siihen vaihtoehto, sanoo yhdistyneen KRT-Yhtiöt Oy:n ja Lomarengas-Levin uusi aluepäällikkö ja tuore Levin asukas Heli Herrala. niin matkailijoiden kuin mökinvuokraajien-

neella Helillä oli ihastuminen Lapin luontoon

ohjelmapalveluihin. Mökinvuokrauskanta on

kin palveluvalikoima vahvistui Levillä, kun

ja elämänmenoon. Siksi totaalinen maise-

kasvanut, ja valikoima on monipuolinen, pie-

Suomen vanhin ja suurin vuokramökkien

manvaihdos alkoi tuntua päivä päivältä hou-

nistä alppitalohuoneistoista isoihin villoihin.

välittäjä Lomarengas Oy osti Levillä toimivan

kuttelevammalta.

Kaikki ovat laatuluokitettuja ja tarkastettuja,

kiinteistöosaajan KRT-Yhtiöt Oy:n. Kaupan

– Levi on tullut itselleni tutuimmaksi Lapin

majoituskapasiteettina parhaasta päästä.

myötä Lomarengas kasvatti vuokramökkikan-

suurista keskuksista, ja sen vuoksi päädyin

Myös mökin vuokraajille tarjolla on paljon.

taansa Levillä aiemmasta 140:stä 280:een.

muuttamaan tänne. Levissä yhdistyy itselleni

– KRT:llä on ollut Levillä vahva asiakaskun-

sekä tuttuja että tuntemattomia elementte-

ta ja palvelu. Jatkamme uudella tiimillä, mut-

Villi Pohjola Oy, kansainväliseltä nimeltään

Samalla Lomarengas-konserniin kuuluva

jä, joten jokaisesta päivästä, niin työn kuin

ta palvelusta ei tingitä, Heli vakuuttaa.

Wild Nordic Finland, tulee osaksi Loma-

vapaa-ajankin osalta, saa tehtyä itselleen

rengas-Levi -kokonaisuutta, ja asiakkaille

seikkailun.

– Kaiken kaikkiaan Lomarengas-Levin tarjonta on todella monipuolista, ja mitä ikinä

voidaan tarjota majoituksen lisäksi myös

Aiemmin etelässä kiinteistömanagerin

kattavat luonto- ja elämyspalvelut, kaikki

tehtävissä työskennelleelle Helille työpaikka

yleensä meiltä löytyy siihen vaihtoehto, hän

samalta tiskiltä.

Lomarenkaalla tuli kuin tilauksesta. Matkai-

summaa.

KRT-Yhtiöt Oy puolestaan jatkaa edelleen toimintaansa keskittyen talohuoltoon. – Lapin ja Levin vetovoima on edelleen kas-

lun maailma oli kiehtonut häntä jo pitkään. Suurimpana erona etelän meininkiin verrattuna hän pitää sitä, että työ painottuu

asiakas keksiikään lomaltaan haluta, niin

Loma-asuntoa etsiville Helin vinkit ovat seuraavat: – Tietysti loma-asunnon koko, varustelu

vussa ja kysyntä vuokramökkeihin on suurta,

enemmän sesonkeihin ja asiakkaat ovat

ja sijainti on hyvä pitää valintaa tehdessä

kommentoi Lomarenkaan toimitusjohtaja

lomalaisia. Etenkin jälkimmäinen on pelkäs-

mielessä, jotta asunto tarjoaa optimaaliset

Juha-Pekka Olkkola yhdistymistä.

tään hyvä asia.

mahdollisuudet jokaiselle omanlaisensa lo-

– KRT-yhtiöt on rakentanut 30-vuotisen

– Kun asiakkaat ovat lomalaisia, asioita

man viettoon. Lisäksi vuokraukseen liittyvillä

historiansa aikana hyvin toimivan konseptin,

tehdään hyvällä fiiliksellä. On ilo tehdä töitä.

lisäpalveluilla, kuten retkillä, catering- ja sii-

jossa mökinomistajille tarjotaan vuokra-

Uutta on ollut myös se, että ihmisiä on

vouspalveluilla, tarjouksilla ja eduilla, asiakas

välityksen, huollon ja siivouksen sisältävä

uudessa asuinpaikassa paljon vähemmän. Ti-

saa vaikutettua mielensä mukaan oman ma-

kokonaispaketti. Tulemme jatkamaan ja

lanne tulee kuitenkin takuuvarmasti muuttu-

joituksensa sopivuuteen.

kehittämään tätä KRT-konseptia edelleen

maan: edessä on kauden avaus, Levin world-

Heli itse arvostaa uusia kotimaisemiaan

ja integroimaan sen Lomarenkaan vahvaan

cup ja joulukuu, jolloin talvisesongin suurin

Levillä korkealle. Loistavien urheilu- ja ulkoi-

kotimaiseen ja kansainväliseen myyntiin ja

hulina alkaa.

lumahdollisuuksien lisäksi tarjolla on jotain,

markkinointiin. Uskon, että pystymme näin tuottamaan mökinomistajille lisää varauksia ja paremman tuoton sijoitukselleen. Lomarengas-Levin toimipisteessä, Torikuja

Parissa kuukaudessa Heli on muuttunut Levin kävijästä osaksi isoa taustakoneistoa. – Olen nähnyt high seasonia Levillä useam-

mitä ruuhka-Suomessa saattaa olla vaike-

Yhteystiedot:

ampi tavoittaa:

Lomarengas-Levi, Torikuja 10 A, Levi. Puh. 0400 155 201

– Innokkaana urheilijana Levillä tietysti

man vuoden kokemuksella, mutta turistina.

kiehtoo talvella huippuluokan olosuhteet

10:ssä, paketista vastaa uusi aluepäällikkö ja

En ole nähnyt sitä valtavaa koneistoa, joka

lasketteluun, hiihtämiseen ja muuhun tal-

tuore pohjoisen asukas Heli Herrala.

majoituksessa, ohjelmapalveluissa ja tapahtu-

visporttailuun – kesällä taas upeat patikoin-

mien järjestämisessä on. On erittäin mielen-

tireitit, Suomen pohjoisin golf-kenttä ja muut

kiintoista päästä tekemään tätä taustatyötä.

kesäaktiviteetit tunturimaisemissa.

asunut Heli muutti Espoosta Leville kesäkuun

Vauhtia ja rauhaa Levillä

se, että se tarjoaa vauhtia, menoa ja mei-

alussa. Elämä Lapissa on vastannut odotuksia.

Helin mielestä Lomarenkaan ja KRT:n yhdis-

ninkiä, mutta montaa sataa metriä ei tar-

tymisestä hyötyvät ennen kaikkea asiakkaat,

vitse keskustan ulkopuolelle lähteä, niin on

niin lomalaiset kuin mökinvuokraajatkin.

keskellä erämaata ja saa nauttia aivan upe-

Töitä hyvällä fiiliksellä Lähes koko elämänsä pääkaupunkiseudulla

– Tuloani helpotti se, ettei tänä kesänä ollut paljoa hyttysiä. Olen samoillut tuntureilla ja nauttinut luonnosta”, hän kertoo. Muuton taustalla paljon Lapissa reissan-

KRT-kauppojen myötä Lomarengas-Levin mökkitarjonta nousi Levillä 280:een. Vaihtoehtoja löytyy pienistä alppihuoneistoista isoihin villoihin.

– Mutta mielestäni Levillä hienointa on

– Kaikki mitä lomalta voi kaivata, saa meiltä nyt yhden katon alta, majoituksesta

vuonna 1967 perustettu Lomarengas Oy on Suomen suurin mökkivuokraaja, jolla on lähes 4 000 lomakohdetta ympäri maata. Lomarenkaalla on toimipisteet Ylläksellä, Levillä, Kuusamossa, Sotkamossa, Nilsiässä ja Kolilla. Yhtiön pääkonttori sijaitsee Helsingissä. Lomarengas-konserniin kuuluu myös elämys- ja luontomatkailutuotteita tarjoava Villi Pohjola Oy, joka toimii kansainvälisillä markkinoilla nimellä Wild Nordic Finland. Lisäksi Lomarengas-konserniin kuuluvat Ylläksen matkailualueen keskusvaraamo Ylläksen Matkailu Oy sekä Levin matkailualueen lomakohteisiin erikoistunut kiinteistöosaaja KRT-Yhtiöt Oy, jonka päätoimialoja ovat vuokravälityspalvelut, kiinteistöhuolto- ja korjauspalvelut sekä isännöintipalvelut. Lomarengas-konsernin liikevaihto on 31 miljoonaa euroa.

asta luonnosta ja mielettömästä rauhasta ja hiljaisuudesta. d

Kuvassa vasemmalta oikealle: toimitusjohtaja Juha-Pekka Olkkola, huoltovastaava Jouko Norkola, myyntineuvottelija Anni Martinmäki ja aluepäällikkö Heli Herrala.

Aluepäällikkö Heli Herrala, puh. 044 760 0166 Huoltovastaava Jouko Norkola, puh. 044 767 9137


LEVI SKI NEWS

2018–19 | 16

Uuteen kauteen uudessa valossa

teksti: antti. j. leinonen kuvat: levi

Levi Ski Resort lähti talveen monin uudistuksin. Satsauksia on tehty sekä ympäristö- että asiakaslähtöisesti. Mennyt kesä oli menestys, ja tulevaisuudessa Levi on entistä houkuttelevampi kohde myös silloin, kun aurinko paistaa öisinkin. levi ski resortin kautta voitaisiin

piä. Levi Ski Resortin rakennukset

kävijämäärä kasvoi Palosaaren mu-

kuvata kirjaimellisesti kirkkaampa-

ovat nekin saaneet uuden maalin

kaan lähes kolmanneksella.

na. Eturinteet ovat siirtyneet LED-

pintaansa.

– Golf on yksi kärkituotteistam-

valaistukseen. Etelärinteeltä pää-

– Lisäksi olemme aloittaneet

me. Tänä vuonna saavutimme

see nyt myös gondolille valaistua

Zero Pointin saneerauksen ja ensi

10 000 kävijän rajan, Palosaari

reittiä pitkin ja lumetusjärjestelmä

kesänä uudistamme myös Cafe

iloitsee.

on saanut vahvistukseksi viisitoista

Tanjan täysin uuteen uskoon,

uutta hybriditykkiä, sekä kolme

Palosaari kertoo.

mobiilitykkiä. Levi Ski Resortin

Viime vuonna lanseerattu ja vilkkaasti käyntiin lähtenyt seikkailupuisto sai Palosaaren mukaan

toimitusjohtajan Jouni Palosaaren

samalla kun pimeään talveen luo-

mukaan uudistuksilla on tähdätty

daan uutta valaistusta, kesäinen

ekologisuuteen.

yöttömän yön aika vetää entistä

kailupuisto, joka on auki myös

enemmän matkailijoita puoleensa.

talvisin ja joka kuukausi kasvulu-

– Ympäristötyö nähdään meillä tärkeänä. Esimerkiksi säiden mu-

Viime kesä olikin Palosaaren

kesällä kaksi uutta lähtöpaikkaa. – Puisto on Suomen ainoa seik-

vut ovat olleet kolminumeroisia

kaan optimoitu automaattilumetus

mukaan läpimurron kesä. Pyöräily

lukuja, hän kertoo. 

Seikkailupuisto

on ympäristöystävällinen ja hirmu

on ympäristötietoisella Levillä kes-

koostuu Santa’s Zipline vaijeriliuku-

tehokas, hän kertoo.

keisessä roolissa. Alamäki- ja endu-

maratonista, eritasoisita kiipeilyra-

ropyöräreittien lisäksi Leviltä löytyy

doista ja Base Jumpista. Base Jump

siportit on uusittu ja ne ovat nyt

ilmaisia, lainattavia kyläpyöriä.

ja pienten lasten ilmainen rata eivät

nopeampia ja asiakasystävällisem-

EU:n pohjoisimmalla Golf-kentällä

ole talvisin käytössä. d


Palosaaren mukaan myös his-

Levi Spirit -huvilat ovat yhdistelmä pohjoista luontoa ja ylellistä elämää. Huvilat tarjoavat mukavuuksia, joita et löydä mistään muualta. Olemme palveluksessasi. Tervetuloa! SALES | +358 (0)400 605 694 | info@levispirit.fi | www.levispirit.fi |

Levin seikkailupuisto on Suomessa ainoana auki myös talvisin. Levi Activity Parkin vauhdikkaaseen valikoimaan kuuluu mm. yli 100 metriä pitkä Santa’s Zipline vaijeriliukumaraton.


LEVI SKI NEWS

17 | 2018–19

Visma Ski Classics Ylläs-Levi

Hiihdon ja auringon juhlaa Viime keväänä toista kertaa järjestetty Ylläs-Levi maratonhiihto kasvoi uuteen ennätykseensä, kun 1 048 hiihtäjää starttasi eliitti- ja harrastesarjoissa 70 km ja 55 km matkoille. Tunnelmaa nosti ladunvarrella hurrannut monituhatpäinen yleisö ja pilvettömältä taivaalta tuntureille paistanut kevätaurinko.

YLLÄS-LEVI HIIHDOSSA KAKSI MATKAA ylläs-levi hiihdossa on kaksi vaihtoehtoista reittiä Lapin ainutlaatuisen luonnon ja kauniiden tunturi- ja kansallispuistomaisemien keskellä. ylläs-levi 70 km soveltuu itsensä haastamisesta kiinnostuneille aktiivihiihtäjille. Vaativa 70 kilometrin reitti kulkee Ylläsjärveltä, Äkäslompolon, Kukastunturin ja Pyhäjärven kautta Leville. Reitin varrella ylitetään kolme tunturia. Kilpailureitti eroaa muista vastaavista pitkän matkan massahiihdoista yhteensä yli 1 000 korkeuserometrin nousujen vuoksi.

2018 Ylläs-Levi hiihdon lähettiläs, Olympiavoittaja Iivo Niskanen.

teksti: ulriika niemelä kuvat: levin matkailu

visma ski classics maailmancup-kiertueen päätöskisassa voiton veivät

haastavampi juuri tuntureiden johdosta, mutta näin me erotumme

norjalaiset Astrid Öyre Sling ja Andreas Nygaard, mutta suomalaisylei-

muista kilpailuista, ja sitä myös haluamme.”

sölle suurin sankari saattoi silti olla olympiavoittaja Iivo Niskanen, joka sijoittui 70 kilometrin matkalla viidenneksi. – Lumi oli kuivempaa ja kylmempää tunturien päällä. Valitsin märän

Ensi vuoden tapahtuma uudistuu ainakin aikataulultaan, sillä molempien matkojen lähtöaikaa ollaan muuttamassa aikaisemmaksi. – Tämä vuosi osoitti sen, että latu-ura saattaa pehmetä loppupäiväs-

kelin sukset ja ne eivät olleet kovin nopeat kuivalla lumella. Tämä on

tä, jos aurinko paistaa koko päivän. Haluamme varmistaa kaikille hiih-

todella erilaista normaalihiihdosta, koska näissä kisoissa on niin paljon

täjille hyvät olosuhteet.”

tasatyöntöä sekä jyrkkiin mäkiin että tasaisella”, totesi Korean Olym-

Muista seuraavan kerran 13.4.2019 järjestettävän tapahtuman yksi-

pialaisten 50 km hiihdon kultamitalisti ja Ylläs-Levi maratonhiihdon

tyiskohdista Pesonen paljastaa vielä sen verran, että jo ennestään hie-

lähettiläs kisojen jälkeen – ja arveli samaan hengenvetoon osallistuvan-

noa tapahtumaa viritetään taas pykälä eteenpäin.

sa Ylläs-Levi hiihtoon toistekin.

tä läpi vuoden, jotta hiihtäjät voivat kokea Lapin upean kevään meidän

ja rakentavaa”, vahvistaa Levi Events Oy:n uusi tapahtumajohtaja Satu

mahtavilla hiihtoreiteillämme. Olemme tekemässä entistä parempaa

Pesonen.

maratonhiihtotapahtumaa niin hiihtäjille kuin katsojillekin.”

– Molempien matkojen reittejä kehuttiin kovasti, vaikka muutamassa

visma ski classics -kauden päätöstapahtuman yhteydessä järjestetään myös juhlagaala ja kauden parhaiden hiihtäjien ja joukkueiden palkitseminen, sekä kaikille avoimet rennot hiihtokauden päätösbileet.

– Suomen kaksi suurinta hiihtokeskusta tekee saumatonta yhteistyö-

– Viime kevään kisojen jälkeen kerätty palaute on ollut positiivista

palautteessa tulikin esiin tunturinousujen haastavuus. Reittimme on

ylläs-levi 55 km soveltuu tavoitteellisesti harjoitteleville kuntohiihtäjille. Lyhyempi ja helpompi noin 55 kilometrin reitti kulkee Ylläksen Äkäslompolosta Levin keskustaan. Myös 55 kilometrin matka noudattaa suurimmalta osin samaa reittiä kuin pitkä matka, jättäen pois alun vaativan tunturiosuuden ja lopun kovan Pyhätunturin nousun.

Parhaillaan käynnissä olevan ennakkoilmoittautumisen perusteella

lisätietoja ja ilmoittautuminen: yllaslevi.com

ensi kevään kisoihin on odotettavissa hiihtäjiä ainakin 11 eri maasta. d

Kansainvälisen hiihtojuhlan tunnelmaa Tunturi-Lapissa.

Reittimme on haastavampi juuri tuntureiden johdosta, mutta näin me erotumme muista kilpailuista, ja sitä myös haluamme.


LEVI SKI NEWS

2018–19 | 18

Ymmärrämme teollisuuden haasteet

Kehitämme uudentyyppisiä palvelu- ja teknologiaratkaisuja, jotka auttavat asiakkaitamme selviämään kilpailusta haastavassa markkinatilanteessa. Tuotteillamme ja palveluillamme säästetään energiaa, vähennetään päästöjä sekä tuotetaan vihreää energiaa. ƒ Biokaasun ja LNG:n hyötykäyttöratkaisut ƒ Paineilmaa palveluna ƒ Teollisen internetin IoT:n hyödyntäminen

Automaatio

Energia

Paineilma

Teollisuusuunit

www.sarlin.com


LEVI SKI NEWS

19 | 2018–19

LUMIVARMA WORLD CUP LEVI Kesävarastointi toi työrauhan Takavuosien kutkuttavat jännitysnäytelmät pakkasten tulosta Leville ovat historiaa, sillä lumen kesävarastointi on tuonut varmuuden maailmancupin onnistumisesta. Levi Ski Resortin toimitusjohtaja Jouni Palosaari odottelee marraskuuta luottavaisena, sillä Levi Blackissa on keväällä säilötystä reilun 35 000 kuution lumimäärästä tallessa hellekesän jälkeen noin 20 000 kuutiota. teksti ja kuvat: timo koivisto

Edellisestä varastoinnista opittiin, että

kiä, ja pumppaamot suoltavat tarvittaessa

päävarasto voidaan tehdä rinteen jyrkän

jopa 1 500 kuutiota vettä tunnissa, jolloin

osan yläpuolelle, joten alaosaan varastoitiin

rinteisiin lentää joka kahdeksas sekunti

vain maalialueelle tarvittava lumimäärä.

kuorma-auton lavallinen lunta. Tykkika-

Syyskuun puolivälissä Levin lumitilanteen

lusto varmistaa, että lumi riittää, ja rinne-

tarkistanut FIS:n tekniikkalajien kilpai-

pohjat kestävät nykyisten ja tulevienkin

lujohtaja Emmanuel Couder totesi, että

laskettelijamäärien rasituksen läpi talven.

lunta on riittävästi ja se on hyvälaatuista.

Seuraava suuri investointikohde on tuoli-

Viime keväänä varastoitiin myös eturinteen

hissi rinteille 10 ja 11, joka on parhaillaan

streetin ja paipin lumi, joka mahdollistaa

suunnittelupöydällä. d

eturinteen alaosan avauksen laskettelijoille jo syyslomaviikoille lokakuussa. kun lunta varastoidaan samoihin paikkoihin useampia vuosia, varaston alla kylmänä pysyvä maa alkaa toimia lunta jäähdyttävänä elementtinä ja edistää osaltaan lumen säilyvyyttä. Lumivarastojen suojana olevat peitteet on poistettava syksyllä ennen pakkasten tuloa, jotta ne eivät jäädy kiinni alla olevan lumen pintaan.

takana on kaksi haastavaa kesää lumen säilönnässä. Ensimmäinen oli huippu-

– Tulemme panostamaan lumen varas– Ensimmäisenä talvena kaikki meni säi-

tointiin myös jatkossa. Ruka on siinä edel-

kostea ja viime kesä taas ennätyksellisen

lönnässä kohdilleen, mutta viime keväänä

läkävijä, ja siellä säilötään lunta selkeästi

kuuma, mutta lumi säilyi hyvin peitteiden

toukokuun nopea lämpöaalto yllätti meidät

Leviä enemmän. Meidän vahvuutemme on

alla molempina, ja lumen varastointi on

ja vaikeutti lumen kasaamista, joten ensi

lumetus, ja lumitykit lähtevät laulamaan

tullut Leville jäädäkseen. Koska maail-

keväänä aloitamme kasaamisen heti vapun

heti, kun sää sen sallii. Ensimmäisenä lu-

mancup järjestetään tänä vuonna viikkoa

jälkeen. Säilölumi tykitetään rinteeseen tam-

metamme Levi Blackin, eturinteen, Alpine

totuttua myöhemmin, säilölumi ehtii

mikuussa, kun jouluvieraat lähtevät tuntu-

Training Parkin sekä ensilumenladun,

saada seurakseen vielä reippaasti tuoretta

rista. Tarvittavan lumimäärän tekemiseen

minkä jälkeen on vuorossa etelärinne, joka

tykkilunta. Niinpä Levin kisa saa myös

menee hyvissä olosuhteissa viitisen päivää,

on nykyään selkeästi suosituin rinteemme.

tänä vuonna totutusti huippuolosuhteet.

Palosaari sanoo.

– Tykkikalustomme käsittää yli 300 tyk-

- Lumen suojana käytettävä fleecekangas on todettu toimivaksi katteeksi. Hukkaa toki tulee kesän aikana, mutta se on siisti tapa toteuttaa säilöminen, sanoo Levi Ski Resortin toimitusjohtaja Jouni Palosaari

0300 44700

• Kelkkavuokraus • Safarit • Pick-up service • Lasten moottorikelkkarata • Makkaranpaistokota • Huolto- ja korjauspalvelut • Lumityöt Koutamaan alueella P. +358 40 585 5333 • RENTALS@VMAX.FI


LEVI SKI NEWS

2018–19 | 20

WORLD CUP LEVI

LUOTTAA VAHVUUKSIINSA Levin World Cupin järjestelyt ovat täydessä vauhdissa. Tänä vuonna kilpailuun odotetaan noin 150 urheilijaa. Yleisömäärä oli jo viime vuonna selkeässä noususuhdanteessa. Kasvava tapahtuma tarvitsi selkeämmän vision ja sellainen on nyt luotu.

teksti: antti j. leinonen kuvat: ski sport finland ja levin matkailu

resepti on nyt selkeä. Sitä mieltä on

välisiltä vierailta ja joukkueilta saatu

liikkuvuuden ja katsomoiden eteen ja

ja pääsee lähemmäs koko kisaa ja sitä

World Cup Levin pääsihteeri Marko

palaute.

samaan malliin jatketaan, Mustonen

kautta nostaa myös kisan tunnelmaa,

kertoo.

Mustonen kertoo.

Mustonen. Viime vuonna kilpailulle

Viime vuonna kilpailu veti puoleen-

tehdyn identiteettiselvityksen tulok-

sa Mustosen mukaan huomattavasti


Edellisenä vuonna kisoja varten

sena Levi World Cupin tulevaisuuden

suuremman yleisön kuin aiemmin ja

varastoitiin myös ensimmäistä kertaa

na viime kevääseen asti työskennellyt

kehityksen suunnasta ei ole kahta

viihtyvyyteen pyritään satsaamaan

lunta, joka on vienyt tapahtuman liki

Mustonen nauttii nyt siitä, että pääsih-

puhetta.

jatkossakin. Kilpailun näkyvyys kan-

täydellistä lumivarmuutta. Uudistuk-

teerinä hän voi keskittyä olennaiseen.

sainvälisesti on hänen mukaansa

sia on luvassa tuleviinkin kisoihin.

– Levin World Cup on ainutlaatuinen

Ski Sport Finlandin toimitusjohtaja-

– Itseäni kiinnostaa urheilussa täl-

tapahtuma, jolla on oma eksotiikkansa

myös kasvanut ja tv-ruutujen takaa

– Tänä vuonna maalialueen koko

taustalla. Siitä kaikki pitävät ja sitä pyri-

löytyykin parisataamiljoonainen jät-

infra tulee uudistumaan. Siihen tu-

vahvistaminen ja uusien kumppa-

tään vahvistamaan jatkossakin, Musto-

tiyleisö.

lee kaikkein uusin teknologia, mitä

nien löytäminen, sekä taloudellisten

saatavilla on. Se tarkoittaa sitä, että

toimintaedellytyksien luominen eri

yleisö näkee paremmin maalialueelle

lajeille. d

nen sanoo. Selvityksen pohjana oli kansain-

– Hyvään suuntaan mennään. Viime vuonna tehtiin töitä muunmuassa

lä hetkellä eniten kumppanuuksien

• Levin World Cup järjestettiin ensimmäisen kerran vuonna 2004.

Levin World Cup on ainutlaatuinen tapahtuma, jolla on oma eksotiikkansa taustalla. Siitä kaikki pitävät ja sitä pyritään vahvistamaan jatkossakin, sanoo kisojen pääsihteeri Marko Mustonen.

• Kilpailuun osallistui viime vuonna ennätyksellisesti noin 170 urheilijaa • Kilpailu tavoitti television välityksellä 200 miljoonaa katsojaa. • Kilpailun järjestelyihin osallistuu vuosittain noin 500 henkilöä.


LEVI SKI NEWS

21 | 2018–19

Osaamispisteitä opiskelijoille

Opiskelijoillekin tulee pitkiä päiviä talkoissa, mutta kokemus on palkitseva.

WORLD CUPISTA Santasport Lapin Urheiluopiston opiskelijat saavat kokemusta, hankkivat osaamista ja suorittavat tutkinnon näyttöjä tapahtumanjärjestelyn talkootöissä. teksti: nina willman kuvat: sari bergman-hartikainen

sari bergman-hartikainen, opet-

antaa vuosittain Liikuntatapah-

pisteitä, ovat mm. liikuntatapah-

taja Lapin Urheiluopistolta

tuman järjestämisen tutkinnon

tuman järjestäminen, työelä-

Rovaniemeltä, on ollut pitkään

osan näytön, eli osoittaa osaa-

mässä toimiminen ja äidinkielen

mukana World Cup Levin kisajär-

misen ammattitaitovaatimusten

valinnainen. Lisäksi kansainvä-

jestelyissä oppilaiden ohjaajana.

mukaan. Opiskelijoiden kanssa

lisyyskasvatus on yksi ammatil-

suunnittelemme yhdessä myös

lisen koulutuksen sisällöistä, ja

kinnon opiskelijaryhmä  hankkii

maalialueelle kisatanssin, jonka

juuri kansainvälisiä kokemuksia

osaamista osana opintojaan, ja

nuoret esittävät, Sari kertoo.

World Cup tarjoaa.

– Liikunnanohjauksen perustut-

minä olen mukana open ja ohjaajan roolissa. Muutama opiskelija

Opintokokonaisuuksia, joihin oppilaat voivat talkoista saada

– Tapahtumana ja oppimisen paikkana Levi World Cup on

tehtävissä. Opiskelijoiden ohjaa-

ihmisiä aina uudelleen ko-

huippu juttu. Pääsen aitiopaikalta

misen lisäksi Sari saa puolestaan

koontumaan ja kokemaan

seuraamaan opiskelijoiden onnis-

harjoituttaa tanssia, autella

talviurheilun iloa. Eikä hyvät

tumisen ja kehittymisen pilkah-

maalialueen rakentamisessa,

ruuatkaan haittaa.

duksia. Ilmapiiri talkoolaisten ja

etsiä poranteriä, kuljettaa postia

työntekijöiden kesken on virkeä

– ja laittaa välillä laastaria!

ja ystävällinen. Keli kuin keli, niin

Monien talkootehtävien ohessa Santasportin oppilaat vastaavat myös tunnelmasta maalialueen kisatanssin muodossa.

Suuren tapahtuman järjes-

Saria viehättää talkoilussa myös aito tekemisen meininki. Unohtumattomia kokemuksia

ilmeet on pääasiassa iloisia ja

tämisessä talkootyön merkitys

ovat aamu kahdeksalta kisa-

nauru raikaa. Ja jos väsyttää ja

on valtava. Talkooporukassa on

rinteen huuruiset puut sumun

palelee, niin kyllä, kun ruoka-aika

Sarin mukaan aivan mahtavia

seasta tai huikaisevan sininen

lähestyy, askel on ripeä.

tyyppejä.

taivas, joka halailee valkoista

Urheiluopistolaiset toimivat

– Meidän kisatanssinkin

hankea. Tai huippu-urheilija,

mm. maalialueen rakentamisessa

opettelee tietty porukka. Sport-

joka suhahtaa suksilla vierestä

ja kisojen aikana maalialueella eri

tinen fiilis kerää sporttisia

ohi! d

Todelliset talkookonkarit:

Heikkilöillä pyörähtää 19. vuosi Levin kisoja aila ja hannu heikkilä ovat olleet mu-

ollut myös kalustohuoltajana ja vas-

sa doping-testiin. Minun osalleni tuli

kataan joka vuosi ajoissa kalenteriin

kana Levin alppihiihdon Euroopan ja

tannut liikenteen sujumisesta kisojen

Tanja Poutiainen, Hannu muistelee.

ja sitten vasta suunnitellaan muut

Maailman Cupin kisoissa kohta kaksi-

aikana. Aila on nykyään akkreditoin-

Välillä on saanut siirtää omat tar-

menot. Mikä saa heidät antamaan

kymmentä vuotta. Nykyisin eläkkeellä

nissa ja Hannu varmistamassa liiken-

peensa aivan sivuun. Hannu muistelee

arvokkaan panoksensa vuosi toisensa

oleva hämeenlinnalaispariskunta bon-

teen sujumista kisojen aikana.

alkupään kisoja, joissa porttituomari

jälkeen?

gasi vuosituhannen vaihteessa netistä

Monesti talkoolaisten päivät veny-

ja porttien huoltaja eivät saaneet

– Tästä saa hyvän fiiliksen, motivoi-

ilmoituksen, jossa haettiin Eurooppa

vät 10–14 -tuntisiksi. Heikkilät laskes-

poistua omalta paikaltaan koko kisan

tuneesta porukasta, ja tapaa tuttuja

Cupiin vapaaehtoisia. Heikkilät olivat

kelevat, että sellaista rahaa ei löydy

aikana. Paikalle oli mentävä puoli tun-

joita ei pääsääntöisesti muualla tapaa,

talkoilleet aiemmin junnupuolella

miltään sektorilta, että kaikki työ teh-

tia ennen ensimmäistä esilaskijaa ja

Heikkilät kertovat. Uusia kavereitakin

kymmenisen vuotta, joten talkootyöt

täisiin ilman vapaaehtoisia.

oltava kunnes toisen kierroksen vii-

joukosta saa. Joka vuosi on kisan jäl-

meinen oli laskenut. Eväänä Hannulla

keen talkooporukalle yhteinen ruokai-

oli Reissumies-leipää ja mehua – joka

lu ja illanvietto. Tekijöitä, jotka vetävät

lasipullossa jäätyi pakkasella!

aina uudelleen hommaan mukaan,

olivat tuttuja. Lajin ystävät kaipasivat uusia haasteita. Heikkilöille on tullut tutuksi monenlaiset tehtävät kisojen kokonaisuudesta. – Aluksi oltiin rakentamassa turva-

– Toivottavasti tulevaisuudessakin on ihmisillä talkoohenkeä. Homman tekee mielenkiintoiseksi se, että kisojen aikana näkee huip-

– Nykyään ei ole vastaavaa ongel-

on Heikkilöiden mukaan paljon – ja

pu-urheilijoita ja heidän tiimejään,

maa, kierrosten välin saa viettää par-

tärkeintä on hyvä lopputulos, onnistu-

verkkoja ja teimme muita rinnealueel-

joiden kanssa pääsee välillä vaihta-

haaksi katsomallaan tavalla, Hannu

neet kisat.

la tarvittavia töitä rakennusviikolla.

maan muutaman sanan.

kertoo helpottuneesta tehtävästä.

Kilpailun ajan on toimittu porttituomareina, he muistelevat. Hannu on

– Yksi erikoisemmista tehtävistä oli hakea laskijoita naisten kilpailus-

Levi World Cup on Heikkilöille virallinen talvikauden aloitus, joka mer-

– Ainoana miinuksena voi olla se että ollaan säiden armoilla – mutta lajihan on ulkoilmalaji! d


LEVI SKI NEWS

2018–19 | 22

Alppihiihdon ja freestylen MAAJOUKKUEET 2018–2019 ALPPIHIIHTO A-maajoukkue

B-maajoukkue

ANDREAS ROMAR, S. 04.09.1989

RIIKKA HONKANEN, 17.7.1998

Kotikaupunki: Suomi

Syöksy, super-G, alppiyhdistetty

Pujottelu, suurpujottelu

(koti USAssa)

Kotikaupunki: Mustasaari

Kotikaupunki: Klaukkala

Kotiseura: Levi Ski Club

Kotiseura: Vaasan Hiihtoseura

Kotiseura: Helsinki Ski Club

andreas romar halajaa takaisin maailman huipulle.

honkasen kausi on lähtenyt käyntiin uuden valmen-

kauteen sisältyi paljon uutta. Hän laski maajoukkueen ul-

29-vuotias alppihiihtäjä nauttii elämästään täysillä ja

tajan Nicolas Burtinin johdolla. Honkasen mukaan

kopuolella, minkä vuoksi mm. suksihuolto, harjoituspaik-

haaveilee isojen kisojen voitoista. Romar pitää hyvästä

yhteistyö lähtikin hyvin käyntiin jo ensimmäisellä

kojen löytäminen ja kaikenlainen muu teetti paljon työtä.

ruuasta ja viinistä, sekä kaikesta urheilusta ja kahvittelus-

lumileirillä kesäkuussa. Edellinen kausi oli tuloksien

Räsän mukaan kausi oli erittäin opettavainen ja hän

ta. Romarin edellinen kausi oli ailahteleva, mutta kuluva

puolesta vaihteleva, mutta viime keväisen valkolakkiu-

uskoo olevansa nyt kypsempi urheilija ja osaa arvostaa

kausi on lähtenyt hänen mukaansa hyvin liikkeelle. Edelli-

rakan lisäksi hän laski nuorten MM-kisoissa 3. sijalle

tukiverkostoaan entisestään. Myös rinteessä Räsä meni

sen kauden välineongelmiin on löytynyt ratkaisuja ja Ro-

suurpujottelussa. Tulevan kauden tavoitteena Honka-

eteenpäin myös laadullisesti, eikä pelkästään painovoi-

mar tähtää kohti kauden päätavoitettaan, Åren MM-kisoja.

sella on laskea kovempaa kuin edellisellä kaudella.

man vaikutuksesta. Entistä nälkäisempi Räsänen tähtää

JOONAS RÄSÄNEN, 25.10.1989 Pujottelu

joonas “räsä” Räsäsen edelliseen

Tällä kaudella Romarin tähtäimessä on myös paluu mail-

tulevalla kaudella MM-kilpailuihin Åressa, MC-pisteille ja

mancupin 25 parhaan joukkoon kahdessa eri lajissa.

EC-palkintopallille. NELLA KORPIO, 12.07.1999 Pujottelu, suurpujottelu, super-G

SAMU TORSTI, 5.9.1991

Kotikaupunki: Helsinki

Suurpujottelu, alppiyhdistetty

Kotiseura: Helsinki Ski Club

Kotikaupunki: Vaasa Kotiseura: Vaasan Hiihtoseura

JENS HENTTINEN, 02.01.1993 Pujottelu

korpion viime kausi ei men-

Kotipaikkakunta: Helsinki

nyt aivan nappiin. Pohjeluun

Kotiseura: Helsinki Ski Club

samu torstin edellinen kausi lähti

rikkoutumisesta toipuminen ei

käyntiin haastavissa tunnelmissa ja

mennyt odotetusti, ja kun lopulta

henttinen tykkää vetää hyvällä fii-

mukaan olympialaisiin hän pääsi täpärästi.

laskulupa heltisi, jalka ei kestänytkään.

liksellä rinteessä ja sen ulkopuolella. Syyskausi lähti

Loppukausi jätti Torstille hyvän maun suuhun ja Etelä-Ko-

Varsinainen kausi alkoi lopulta helmikuussa ja Kor-

käyntiin Itävallan Hintertuxissa haastavissa ja vähälu-

reastakin tuli kotiintuomisina hänen uransa paras arvoki-

pio keskittyikin kilpailuvauhdin löytämiseen, mutta

misissa olosuhteissa, mutta helsinkiläispujottelija us-

sasuoritus. Maailmancupin suurpujottelussakin hän ylsi

Korpion mukaan muutamia hyviä tuloksiakin ehti

koo, että juuri tästä syystä Leville mennään aikaisem-

lähelle uransa parasta sijoitusta. Torsti suuntaa uuteen

kuitenkin tulla. Tulevaa kilpailukautta hän odot-

paa valmiimpana. Edellisellä kaudella Henttinen laski

kauteen keskittymällä arkityön tasoon ja laatuun. Tavoit-

taa malttamattomana, mutta sitä ennen on vielä

sekä yksin, että Tärnäby Skidhemmetin kanssa. Hänen

teena on menestys maailmancupissa. Torstin mukaan

harjoiteltava ja kirjoitettava ylioppilaaksi. Korpion

mukaansa yksin laskeminen opetti hänelle enemmän

hän on tyytyväinen, jos taso vakiintuu kahdenkymmenen

tavoitteena on jatkaa nousujohteista pistekehitystä

kuin yksikään aiempi kausi. Viime kauden tuloksissa

parhaan joukkoon.

ja menestyä Eurooppa-cupissa. Lisäksi hän kohdistaa

Henttinen laski Pujottelun Suomen mestariksi, sekä

odotuksia sekä nuorten, että aikuisten MM-kisoihin.

Europacupissa sijoille 9. ja 13. Tulevan kauden tavoitteina siintää Europacupin osakilpailun voitto ja sijoitus maailmancupissa kahdenkymmenen parhaan joukossa.

ERIKA PYKÄLÄINEN, 21.4.2001

Paramaajoukkue

Pujottelu, suurpujottelu, super-G

SANTERI KIIVERI, 18.03.2000

Kotiseura: Hyvinkään Slalom-

ARTTU NIEMELÄ

Pujottelu, suurpujottelu,

seura Sukkula

Pujottelu, suurpujottelu, super-G,

Kotikaupunki: Hyvinkää

alppiyhdistetty

alppiyhdistetty

Kotikaupunki: Lappeenranta

erika on kilpailuhenkinen,

Kotikaupunki: Jyväskylä

Kotiseura: Saimaa Ski

positiivinen ja sosiaalinen nuori

Kotiseura: Jyväskylän Hiihtoseura

lupaus. 17-vuotias urheilija on kilensimmäisen 2000-luvulla syntyneen Olympia-urheili-

paillut alppihiihdon parissa viimeiset kym-

arttu palasi viime kaudella mäkeen polvileik-

jan, Santeri Kiiverin kausi on lähtenyt käyntiin hyvin ja

menen vuotta. Erika suorittaa parasta aikaa

kauksesta toivuttuaan. Alkukausi oli hänen mu-

treenit ovat tuoneet lisää vauhtia rinteeseen. Edelliseltä

lukio-opintoja. Vapaa-ajallaan Erika soittaa

kaansa tahmea, mutta keväällä suksi alkoi luis-

kaudelta jäi mieleen Etelä-Korean Olympialaiset ja yksi

pianoa, voimistelee, katsoo tv-sarjoja ja piirtää.

taa ja koko kaudesta Niemelälle jäi positiivinen

kolmas sija pujottelusta. Tulevan kauden päätavoite on

Vapaa aikaa kuluu myös perheen ja ystävien

olo. Syyskauden treenit ovat menneet Niemelän

MM-kisoissa Kranska Gorassa, Sloveniassa. Kiiverin ta-

seurassa.

mukaan laadukkaasti, vaikka Keski-Euroopan

voittelee myös podium-paikkaa pujottelun ja suurpujot-

jäätiköillä ei lunta juuri ollutkaan. Tulevalla

telun MM-cupissa.

kaudella Niemelä aikoo ”takoa uran parhaita tuloksia läpi kauden”


LEVI SKI NEWS

23 | 2018–19

teksti: antti j. leinonen kuvat: ski sport finland

FREESTYLE

KUMPAREET

JOONA KANGAS

JIMI SALONEN

JUSSI PENTTALA

21, Kittilä, Levi Ski Club

24, Muurame,

25, Helsinki,

Jyväskylän freestyleseura

Freestyleseura Moebius

käyntiin. Intti loppui 27. syys-

”kausi on lähtenyt käyntiin

”tosi hyvin on kausi lähtenyt

kuuta ja nyt olen päässyt laske-

hyvin. Kesällä oli kaksi leiriä

käyntiin. Tällä lumiharjoitus-

maan Rukalla jo viikon verran. Käytiin

Norjassa, ja syksymmällä käytiin

kaudella olen pääasiassa kes-

alkusyksystä Eliaksen kanssa Zermattissa laske-

Zermattissa leireilemässä. Olen pysynyt

kittynyt kokonaisten kisasuoritusten

massa parkkia, mutta muuten lumipäivät ovat

terveenä ja lasku kulkee. Vedän täysillä,

tekemiseen. Näitä minulle on kertynyt jo

jääneet melko vähälle. Sitä vastoin olen tehnyt

niin hyvä tulee! ”

moninkertaisesti edelliskausiin verrattuna.

”kausi on lähtenyt mukavasti

tosi paljon fysiikkatreeniä! Tavoitteenani kaudelle

Pyrin laskemaan kisoissa koko ajan omalla

on oppia uusia temppuja, menestyä MM-kisoissa

tasollani ja tulos tulee sitten sitä kautta. ”

ja kuvata videopartti.” OLLI PENTTALA

TOPI KANNINEN

ALEKSI PATJA

23, Helsinki,

23, Jyväskylä,

22, Rovaniemi, Mountain

Freestyleseura Moebius

Jyväskylän Freestyleseura

Club Ounasvaara ”kausi on lähtenyt hyvin käyn-

”kausi on lähtenyt hyvin

”rukalla aloitin lumitreenit rin-

tiin. Tulevalla kaudella pyrin saa-

käyntiin. Leirit ollaan päästy to-

teiden auettua. Eiköhän tämä tästä

vuttamaan pistetavoitteeni jokaisessa

teuttamaan suunnitellusti ja tähän

lähde rakentumaan. Tulevalla kaudella

kilpailussa, joka mahdollistaa korkean sijoi-

mennessä on takana paljon kokonaisia suo-

yritän pysyä ehjänä ja oppia uusia temppuja.”

tuksen maailmancupissa. ”

rituksia. Tulevalla kaudella aion saavuttaa oman pistemaksimin.”

ELIAS SYRJÄ 20, Sotkamo, Moebius Freestyle ”kausi on lähtenyt hyvin, kävin ottamassa vähän suksituntumaa Sveitsissä ja Uudessa-Seelannissa, niin ei tarvitse ihan kylmiltään lähteä kohti tulevaa kisakautta. Tavoitteena on pysyä koko kausi ehjänä.”

WORLD CUP LEVI 2018 -KISA-AIKATAULU

ANNI KÄRÄVÄ

perjantai 16.11

lauantai 17.11

sunnuntai 18.11

18, Espoo, Club des Sports

14.30 Levi Lapland Kids Race -klinikka ja kilpailut eturinteillä

10.30 Pre Race Levi Black -rinteellä

10.30 Pre Race Levi Black -rinteellä

18.30 Avajaiset ja Public draw – naisten pujottelun lähtönumeroarvonta Levin keskustassa Zero Pointilla

11.15 Naisten pujottelu 1. kierros

11.15 Miesten pujottelu 1. kierros

14.15 Naisten pujottelu 2. kierros

14.15 Miesten pujottelu 2. kierros

n. 15.00 Naisten pujottelun palkintojenjako maalialueella kilpailun jälkeen

n. 15.00 Miesten pujottelun palkintojenjako maalialueella kilpailun jälkeen

la Clusaz, Ranska / Freestyleseura Moebius ”nautin laskettelusta ja hyvästä seurasta. Kausi on lähtenyt mukavasti liikkeelle. Tulevalla kaudella aion pysyä ehjänä, nauttia laskemisesta ja onnistua kisoissa. ”

20.00 Levin talvikauden avajaisillallinen Hullu Poro Areenalla n. 23.45 Konsertti Hullu Poro Areenalla – Steve ‘n’ Seagulls

15.00 Afterski yleisöteltassa 19.00 Public draw – miesten pujottelun lähtönumeroarvonta Levin keskustassa Zero Pointilla n. 23.45 Konsertti Hullu Poro Areenalla – Evelina


LEVI SKI NEWS

2018–19 | 24

ALPPIHIIHDON MAAILMANCUPIN OSAKILPAILUT 2018–19 SL: PUJOTTELU | GS: SUURPUJOTTELU | SG: SUPER-G | PGS: PARISUURPUJOTTELU | PSL: PARIPUJOTTELU SC: SUPERALPPIYHDISTETTY | DH: SYÖKSY | AC: ALPPIYHDISTETTY | CE: KAUPUNKITAPAHTUMA TE: TEAM EVENT

SL

GS

SG

PGS

PSL

SC

DH

AC

CE

TE

27.–28.10.2018

Soelden, Itävalta, Miehet/ Naiset

17.–18.11.2018

Levi, Suomi, Miehet,/Naiset

21.–25.11.2018

Lake Louise, Kanada, Miehet

24.–25.11.2018

Killington, USA, Naiset

27.11–2.12.2018

Lake Louise, Kanada, Naiset

27.11.–2.12.2018

Beaver Creek, USA, Miehet

8.–9.12.2018

St. Moritz, Sveitsi, Naiset

8.–9.12.2018

Val d’Isere, Ranska, Miehet

12.–15.12.2018

Val Gardena / Groeden, Italia, Miehet

12.–16.12.2018

Val d’Isere, Ranska, Naiset

16.–17.12.2018

Alta Badia, Italia, Miehet

21.–22.12.2018

Courchevel, Ranska, Naiset

22.12.2018

Madonna di Campiglio, Italia, Miehet

26.–29.12.2018

Bormio, Italia, Miehet

28.–29.12.2018

Semmering, Itävalta, Naiset

1.1.2019

Oslo, Norja, Miehet/ Naiset

5.–6.1.2019

Zagreb, Kroatia, Miehet/ Naiset

8.1.2019

Flachau, Itävalta, Naiset

10.–13.1.2019

St. Anton, Itävalta, Naiset

12.–13.1.2019

Adelboden, Sveitsi, Miehet

15.1.2019

Kronplatz, Italia, Naiset

15.–20.1.2019

Wengen, Sveitsi, Miehet

17.–20.1.2019

Cortina d’Ampezzo, Italia, Naiset

22.–27.1.2019

Kitzbuehel, Itävalta, Miehet

24.–27.1.2019

Garmisch-Partenkirchen, Saksa, Naiset

29.1.2019

Schladming, Itävalta, Miehet

31.1–3.2.2019

Garmisch-Partenkirchen, Saksa, Miehet

1.–2.2.2019

Maribor, Slovenia, Naiset

19.2.2019

Stockholm, Ruotsi, Naiset/ Miehet

21.–24.2.2019

Crans-Montana, Sveitsi, Naiset

22.–24.2.2019

Bansko, Bulgaria, Miehet

27.2.–3.3.2019

Sochi, Venäjä, Naiset

28.2–3.3.2019

Kvitfjell, Norja, Miehet

8.–9.3.2019

Spindleruv Mlyn, Tsekki, Naiset

9.–10.3.2019

Kranjska Gora, Slovenia, Miehet

11.–17.3.2019

Soldeu Andorra, Naiset, Miehet


LEVI SKI NEWS

25 | 2018–19

Levin Alppikoulu kansainvälistyy ja avaa oven muille talvilajeille

Levin Alppikoulu tunnetaan jatkossa nimellä Levi Snow Sport Academy. Kansainvälinen nimi kuvaa entistä paremmin suuntaa, johon ollaan pyrkimässä. teksti ja kuvat: timo koivisto

päävalmentaja jukka markkanen

järjestettävät paripujottelukisat ovat

dätä siihen, missä olosuhteet ja

sanoo, että koulu pyrkii jatkossa

tuoneet sitä entistä enemmän esille,

osaaminen ovat parhaita ja mihin

kansainvälistymään, ja alppilajien

ja esimerkiksi Levin viimevuotisia ki-

uskotaan eniten, Markkanen täs-

rinnalle halutaan järjestää harjoit-

soja seurasi 200 miljoonaa tv-katso-

mentää.

telumahdollisuus myös muiden

jaa. Se on meille myös realistisin laji

talvilajien urheilijoille. Uusi nimi

menestyä, kun myönnetään, mistä

se ylistää enempää. Ihmiset ympäri

kertoo näin kattavasti koulun tar-

olosuhteista Suomesta ponnistetaan

maailman tietävät jo maailman-

jonnasta. Jo tämänhetkisessä val-

kohti maailman huippua.

cupin ansiosta Levin olosuhteet

mennuksessa on paljon osa-alueita,

– Olosuhteita ei varmaan tarvit-

pujottelua ajatellen. Tämä on tapa,

jotka palvelevat myös muita kuin

pujotteluun panostamalla saadaan

jonka uskon johtavan siihen, että

alppilajeja.

leiritysten määrä kohtuulliseksi. Se

jonain päivänä maailmancupin

– Täällä on loistavat puitteet

antaa aikaa, rahaa ja energiaa rin-

palkintoporo voidaan luovuttaa

monien talvilajien harjoitteluun.

teessä harjoitteluun, matkustami-

suomalaiselle urheilijalle. d

Esimerkiksi maasto- ja ampu-

sen ja odottelun sijaan. Kun pujotte-

mahiihto sekä moottorikelkkailu

lussa pääsee huipulle, lajikirjoa voi

sopivat hyvin tänne, ja ne ovat itse

halutessaan laajentaa, mutta uran

asiassa olleet jo sovelletusti muka-

ei tarvitse kaatua siihen, että pitäisi

na ohjelmassa. Lajien lisääntyessä

olla hyvä kaikissa alppilajeissa.

tarvitsemme jatkossa tiimiin myös

– Uusi konsepti on hyväksi sekä

uusia valmennusosaajia, Markka-

urheilijalle että vanhempien lom-

nen sanoo.

pakolle, sillä urheilijoiden leiri- ja

– Alppihiihtäjien ykköslajiksi

kilpailumäärät tippuvat radikaalisti

olemme täsmentäneet pujottelun,

ja välinehankinnoissa voidaan pa-

johon meillä on Levillä maailman-

nostaa yhteen lajiin. Tässä paletissa

luokan harjoitteluolosuhteet. Se on

puhutaan suurista rahasummista,

myös seuratuin alppilaji ja paras

ja myös tekeminen nousee uudelle

markkina-arvoltaan. Kaupungeissa

tasolle, kun voidaan oikeasti täh-

Päävalmentaja Jukka Markkanen uskoo, että panostamalla pujotteluun World Cup Levin palkintopallille nousee jälleen suomalainen urheilija.

Vapaalaskuopintoja tuntureilla Tänä talvena tuntureiden takamaastot ovat muutaman kittiläläisen opiskelijan luokkahuonetta. Viisi toisen asteen opiskelijaa aloitti Levin Alppikoulun ensimmäistä kertaa järjestämän FreeRidekoulutuksen syksyllä. teksti ja kuva: otto ponto

– opintojen ytimessä on turvallinen toi-

neet opiskelijat ohjaamista ja opettamista.

minta tuntureilla ja vuorilla, sanoo free-

– Koulutus on hyvä jatkumo esimer-

ride-linjan koulutuksesta vastaava Pertti

kiksi vapaalaskua painottavalle seuratoi-

Vanninen.

minnalle, Vanninen sanoo.

Lumiturvallisuutta opiskelijat opette-

Esimeriksi Levi Ski Clubin Frees-

levat aina maastossa liikkuessaan, mutta

kiers-ryhmässä peruskouluikäiset ovat jo

opintoihin kuuluu myös lumiturvalli-

useamman vuoden harjoitelleet saman-

suuskurssi. Lisäksi koulutuksessa opetel-

kaltaisia vapaalasku- ja tunturitaitoja.

laan ensiaputaitoja, luonnossa liikkumis-

kiinnostusta myös vapaalaskukilpailuihin osallistumiseen. – Vapaalaskukisat ovat melko matalan kynnyksen kilpailuita. Ainakin Pyhän Freekendiin on tarkoitus mennä kisailemaan, sanoo Vanninen. Freeride-koulutus toteutetaan pääosin lyhyehköillä leireillä Tunturi-Lapissa, esimerkiksi Pallaksella. Kerran viikossa

vapaalaskun lisäksi ohjelmaan kuuluu

porukka laskee pääosin parkkia Levillä.

freestyle-laskemista eli hyppyreitä, reilejä

Porukan koko pidetään kompaktina, jotta

kelijoille hyvät eväät hakeutua myöhem-

ja halfpipeä. Levin parkit tulevat näille

laskupaikoille päästään näppärästi koulun

min töihin esimerkiksi vapaalaskuretkiä

lukiolaisille tutuiksi. Opiskelijat kokeilevat

tila-autolla.

tarjoaviin hiihtokouluihin. Opintoihin

monipuolisesti eri laskuvälineitä. Lisäksi

kuuluu siis myös hiihdonohjaaja-kurssi ja

opiskellaan kiipeilyä ja köysitoimintaa.

ta ja leiriytymistä. Vannisen mukaan koulutus antaa opis-

työharjoittelu Levin hiihtokoulussa. Kun koulutuksessa on useampaa vuosikurssia, harjoittelevat pidemmälle eden-

Syksyllä aloittaneesta porukasta kolme opiskelijaa on paikallisia ja kaksi muutti etelästä. Ryhmällä tuntuu olevan

Koulutuskokonaisuus on 15 kurssin laajuinen ja sen lukuvuosimaksu on 1 500 euroa. d  lisätietoja: levinalppikoulu.fi


LEVI SKI NEWS

2018–19 | 26 Luonto on opiskelijoille sekä treeni- että rentoutumispaikka. Elokuussa huippu-urheilulinjan opiskelijat kävivät keräämässä Paartoselän metsistä superfoodit talteen mustikoiden muodossa. Wilhelm näyttää luonnossa rentoutumisen mallia.

Levi Snow Sport Academyn huippu-urheilulinja

HYVÄ HENKI

ja huippuolosuhteet harjoitteluun Urheilun ja opiskelun yhdistäminen on Kittilässä helppoa, sillä koulu joustaa, ja kaikki liikuntapalvelut ovat aivan koulukeskuksen tuntumassa. Levin rinteet taas tarjoavat maailmanluokan treeni-olosuhteet pujotteluun, joka onkin täsmentynyt Levi Snow Sport Academyn päälajiksi. teksti ja kuvat: timo koivisto

huippu-urheilulinjan opiskelijat, joita tällä kaudella

– koulussa on avoin ja rento, oikeanlainen tekemisen mei-

on viisi, opiskelevat vaihtelevissa ryhmissä muiden

ninki. Valmentajien kanssa toiminta on vuorovaikutteista

lukiolaisten mukana. Koulu joustaa tarpeen mu-

ja yksilöt huomioon ottavaa. Se, että valmennusryhmän

kaan, jotta harjoittelu ja kilpailu onnistuvat koulun

kanssa vietetään paljon aikaa yhdessä, tuo elämään sekä

ohessa. Kokeet voi suorittaa silloin, kun se sopii

haasteita että hyviä asioita, mutta toisten arvostaminen

muuhun ohjelmaan. Tukiopetusta saa tarvittaes-

auttaa ylittämään haasteet, alppilupaukset valottavat

sa, ja kursseja voi suorittaa myös itsenäisesti. Toki

arkeaan.

opiskelujen sujuminen kitkattomasti vaatii paljon

Kaikki, mitä tarvitsee harjoitteluun, on aivan käden

omatoimisuutta.

ulottuvilla, ja treenaamaan pääsee hyvin, sillä tiloissa ei ole

Yhtä paikallista opiskelijaa lukuun ottamatta

tungosta. Myös luonto on tosi hyvä treenipaikka ja tuo har-

huippu-urheilulinjalaiset asustelevat koulukeskuk-

joituksiin vaihtelua. Siellä voi tehdä peruskuntoharjoituksia

sessa sijaitsevassa kerrostalossa. Kaikkiin Kittilän

sekä pyöräillä. Levillä tulee tehtyä myös porrastreenejä

liikuntapalveluihin pääsee sieltä miltei kotioven avauksella, sillä 300 metrin säteellä sijaitsevat liikuntahalli, jäähalli, jalkapallokenttä, frisbeegolfrata, yleisurheilukenttä, pururata ja talvisin myös maastohiihtolatu. Levin rinteille on matkaa 20 kilometriä.

Huippu-urheilulinjan opiskelijat kävivät elokuun lopussa huoltamassa lihaksia Marja Könkään astangajoogassa Aakenuspirtillä ennen kauden ensimmäiselle lumileirille lähtöä. Opiskelijat pitävät joogaa hyvänä vastapainona muulle treenille. Se on hyvä liikkuvuusharjoitus, jonka loppurentoutuksessa sekä keho että mieli saavat luvan löysätä.

eturinteen portaissa. Arki menee koulun ja urheilun lisäksi monipuolisissa liikuntaharrastuksissa, suksien virittelyssä ja ruoan laitossa. Tämän kauden ensimmäiset kisat ovat edessä Levillä maailmancupin jälkeen laskettavissa FIS-kisoissa. d


LEVI SKI NEWS

27 | 2018–19

HUIPPU-URHEILULINJA 2018–2019

Lauri Aatamila, 17 v, Kontiolahti

Wilhelm Wikström, 18 v, Kauniainen

Sebastian Soikkanen, 17 v, Helsinki

Leo Aatamila, 19 v, Kontiolahti

Sini Kemppinen, 19 v, Kittilä

”Opiskelen alppikoulussa

”Käyn alppikoulua kolmat-

”Opiskelen alppikoulussa toista vuotta,

”Menossa on neljäs alppikou-

”Opiskelen alppikoulussa

kolmatta vuotta, ja koulu on

ta vuotta, ja se on ylittänyt

ja opiskelu täällä on ylittänyt odotukse-

luvuoteni, ja koulu on osaksi

neljättä vuotta, mutta toista

vastannut odotuksiani. Viime

odotukseni. Viime vuosi meni

ni urheilua koskien. Viime kaudelta jäi

vastannut odotuksiani, osaksi

vuotta täällä Levillä. Koulu

talvena laskeminen edistyi

hyvin. Siitä jäi hyvä fiilis eri-

käteen paljon ulosajoja. Loppukaudesta

ei. Viime vuodelta käteen jäi

on vastannut odotuksiani,

harjoituksissa hyvin, mutta

tyisesti pujottelun osalta, joka

löysin uusia ajatuksia laskemiseen, ja

iso läjä pisteitä, ja nyt olisi

mutta viime kaudella pieni

kisat menivät surkeasti. Ke-

parani paljon, mutta suurpui-

sieltä tuli myös taito pysyä radalla. Ke-

paljon parannettavaa kaikes-

loukkaantuminen häiritsi

sän aikana sekä harjoittelin

kassa on enemmän tekemistä.

sällä treenasin monipuolisesti, harrastin

sa, mutta täytyy katsoa, miten

kisakautta. Kauden viimei-

että tein töitä liikenteenval-

Kesän aikana opiskelin, tree-

muitakin lajeja ja matkailin.

jalka kestää laskemista mur-

set kisat menivät kuitenkin

vojana.

nasin ja lepäsin.

tumisen jälkeen. Teloin sen

hyvin. Kesällä treenasin, tein

lussa mahdollisimman monta kurssia, ur-

rullaluistellessa kesäkuussa.

kesätöitä metsänistutuksessa ja lomailin Espanjassa.

Tulevalla kaudella pyrin tekemään kou-

Tavoitteeni tulevana talve-

Tulevalla kaudella tavoittee-

na on parantaa FIS-pisteitä ja

na on pisteiden parantaminen,

heilussa haluan kehittyä joka osa-alueella.

Kesän aikana treenasin mitä

suorittaa koulussa mahdolli-

opintojen saralla suunnitel-

Koulun jälkeen toivon pystyväni tekemään

pystyin ja parantelin jalkaa.

simman monta kurssia. Tällä

missa ovat tulevaisuudessa

urheilusta ammatin. Ikävin kisamuistoni

hetkellä FIS-pisteeni ovat

armeijan urheilujoukot ja

on Pyhän suurpujottelusta 2014, missä

taan joko kouluun tai rin-

mistua koulusta. Paras muis-

SL 82, GS 87, SG 85 ja DH 99.

yliopisto. Yhteistyökumppanini

olin laskemassa elämäni laskua, mutta

teeseen, kaikki riippuu tästä

toni on suurpuikan SM-kisan

Paras kisamuistoni on Ylläk-

on Back on Track ja mottoni

kymmenen porttia ennen maaliviivaa tein

kaudesta. Ikävin muistoni

voitto Ylläksellä kaksi vuotta

seltä vuoden 2014 SM-syök-

”muista levätä.” Esikuvani on

virheen, ja matka päättyi siihen.

on Kiirunasta vuodelta 2016,

sitten. Yhteistyökumppanini

syn loppuliu’usta, missä olin

Breitfuss Kammerlander, jon-

Esikuvani on Marcel Hirscher, joka

jolloin kaikki meni yksinker-

on Kiinteistömaailma Levi

nopein.”

ka kanssa starttaamme samal-

on kylmäpäinen ja osaa laskea härskisti

taisesti pieleen. Esikuvani on

ja FIS-pisteeni SL 53,92 ja GS

la tyylillä. FIS-pisteeni ovat SL

paineen alla. Yhteistyökumppanini on

Marcel Hirscher, jonka tulokset

68,87.”

40,6 ja GS 71,6.”

Pallas-rakennus ja mottoni ”ei se ole

puhuvat puolestaan ja mottoni

niin justiinsa.” FIS pisteeni ovat SL 79,27

”work smart.” FIS -pisteeni ovat

ja GS 92,62.”

sl 63,38 ja GS 113,61.”

Alppikoulun jälkeen suun-

Levi Snow Sport Academy 2019–2020 Alppikoulussa suoritetaan 15 lukion kurssia. Ammatilliset tutkinnon osat sovitaan henkilökohtaisessa opintosuunnitelmassa. Opiskelun aikana voi asua Kittilän kunnan opiskelijoille suunnatuissa vuokraasunnoissa. Levi-Instituutissa opiskeleville on tarjolla oma asuntola. Monitaitolinjalta ylioppilaaksi ja hiihdonopettajaksi Monitaitolinjalle otetaan vuosittain 12 uutta opiskelijaa, jotka pääsevät oppimaan keskimäärin 6 tuntia viikossa laskettelun, lumilautailun, maastohiihdon sekä telemarkin tekniikoita joko teoriassa tai käytännössä. Oppilaat saavat opiskelun aikana perustiedot ja -taidot kyseisten lajien opetukseen ja suorittavat koulun aikana Suomen Alppihiihtoyhdistyksen järjestämät alppihiihdon ja lumilautailun ohjaajakoulutukset. Valintakriteereinä lukion linjalle pääsemiseksi ovat yläasteen päästötodistuksen vähintään

7,5 keskiarvo, Levi-Instituuttiin 7,0 sekä molempiin laskettelun tai lumilautailun perustaidot. Levi Snow Sport Academyn maksu linjan opiskelijoille on 1 200 € vuodessa. Lisätietoja: Pertti Vanninen +358 40 779 1634, pertti.vanninen@​edu.kittila.fi. Freeride-koulutus perehdyttää rinneturvallisuuteen kasvavassa trendilajissa Freeride-koulutus vastaa nopeasti kasvavan trendilajin, vapaalaskun, tulevaisuuden haasteisiin ja kouluttaa opiskelijoita toimimaan turvallisesti myös hoidettujen rinteiden ulkopuolella. Opiskelijat käyvät Suomen Alppihiihtoyhdistyksen järjestämät alppihiihdon tai lumilautailun ohjaajakoulutukset. Freeride-ryhmä kokoontuu yhteistreeneihin 1–5 kertaa viikossa, viikosta riippuen. Valintakriteereinä lukiossa tapahtuvaan koulutukseen pääsemiseksi ovat yläasteen päästötodistuksen vähintään 7,5 keskiarvo, Levi-Instituutin koulutukseen keskiarvon tulee olla vähintään 7,0. Molempiin vaaditaan lisäksi hyvät rinnetaidot. Levi Snow

Sport Academyn maksu Freeride-opiskelijoille on 1 500 € vuodessa. Lisätietoja: Pertti Vanninen, +358 40 779 1634, pertti.vanninen@​edu.kittila.fi. Huippu-urheilulinjalta pujottelun maailman kärkeen Huippu-urheilulinjalle otetaan 8–10 motivoitunutta urheilijanuorta, joiden tulee olla ikäluokkansa maan kärkiurheilijoita. Tavoitteena on päästä opiskelun ohella harjoittelemaan pujottelua huippuolosuhteissa ja ammattitaitoisessa valmennuksessa, unelmana on edustaa koulua ja Suomea Levin maailmancup-osakilpailussa päätösvuotena. Valintakriteereinä ovat kilpailumenestyksen lisäksi hyvät fyysiset ja psyykkiset ominaisuudet sekä hyvä koulumenestys. Huippu-urheilulinjan valmennusmaksu on 5 000 € vuodessa. Lisätietoja: Jukka Markkanen +358 40 570 1835, jukka.markkanen@​edu.kittila.fi.

Tulevalla kaudella haluan parantaa FIS-pisteitä ja val-


LEVI SKI NEWS

2018–19 | 28

Sinustako sarjaonnistuja? Vaurastuminen ei ole sattumaa, kun siihen on hyvät välineet. Uusi mobiilipalvelu pitää tavoitteesi iskussa. Säästät kuukausittain tai kerralla. Tutustu ja vaurastu: mandatumlife.fi/vaurastu


LEVI SKI NEWS

29 | 2018–19

Suomalainen. Mökkeydy.

Saunomaan, hiihtämään, juhliin – perheen kanssa, kaveriporukalla, tai yksin. Sinne suomalaisen sielu kaipaa. Mökille. Onneksi meillä on 3900 saavutettavaa mökkiunelmaa, vaikka viikonloppu tai viikko kerrallaan.

Alkaen 300€/viikko

Laatutarkastetut vuokramökit lomarengas.fi


LEVI SKI NEWS

2018–19 | 30

Alkuaikoinaan Levillä hän eksyi hoitamattomalle rinteelle, ja pimeän metsän keskellä pehmeässä lumessa Maiju ehti todeta, ettei omin avuin pääse pois.

Monoskillä rinteisiin Maiju Laurila harrastaa soveltavaa alppihiihtoa Levillä teksti: nina willman kuvat: maiju laurila, lauri louhivirta

Maiju Laurilan väline on monoski, ja käsissä on tukisukset.

Alppihiihto soveltavassa muodossaan vei lapsesta asti laskettelua harrastaneen Maiju Laurilan mukanaan 2008 tapahtuneen vammautumisen jälkeen. Kuntouttava fysioterapeutti suositteli soveltavaa alppihiihtoa, ja kun Maiju alkoi laskea silloisessa paikallisessa seurassa – Ruokolahden FreSki:ssä – löytyi harrastus, johon Maiju hurahti.

lappiin muutto oli ollut Lappeenrannas-

nousee yläasentoon, jolloin tuolihissi

ta kotoisin olevan Maijun haaveissa jo

mahtuu kelkan alle.

kauan, ja uuden harrastuksen myötä pidempi kausi ja pidemmät rinteet

alkuun maiju halusi vai kehittyä laskijana.

houkuttelivat. Leville päätyminen oli

Kun kiinnostus heräsi siitä, miten hän

oikeastaan sattumaa. Ylläs olisi ollut

laskee muihin verrattuna, piti lähteä ulko-

Maijulle ja miehellensä ennestään tuttu,

maille kisoihin.

mutta asunnon löytyminen läheltä Leviä

Para Alpine Skiing) kisoja, joihin pääsee

paikan.

osallistumaan ilman pisteitä. Ensimmäi-

– Halusin laskea ja treenata ratalas-

EXPERT KITTILÄ

Paikallista palvelua ja halvat hinnat • • • •

Kodinkoneet ja pienkoneet Televisiot ja audiolaitteet Puhelimet, tabletit ja liittymät Tietokoneet, tulostimet, oheislaitteet ja ohjelmistot • Toimistotarvikkeet ym.

Snow World:ssa. Olen käynyt myös Itä-

ne päin Lappia menisimme. En tiennyt

vallan Rinnissä, Maiju kertoo.

EXPERT MORSE KITTILÄ

Valtatie 45, 99100 Kittilä Puh. 020 152 0380 • www.expert.fi

– Toiveena olisi päästä Eurooppa cu-

miten hyvä paikka tämä on treenaami-

pia laskemaan, johon vaaditaan, kuten

sen kannalta, Maiju kuvaa.

normaalilaskijoillakin, tietyt pisteet.

Maijun laji on soveltava alppihiihto Lw12-kelkkaluokassa, mikä tarkoittaa että keskivartalon toimintakyky

KULJETAMME JA ASENNAMME!

set kisani oli Hollannissa Landgraafin

kua enemmän, eikä ollut niin väliä minLevistä paljoakaan ja yllätyin iloisesti MEILTÄ LIITTYMÄT, NETTI JA TV. YKSITYISILLE JA YRITYKSILLE.

– Ympäri Eurooppaa on WPAS (World

ratkaisi tulevien harjoittelurinteiden

Mutta ensisijaisesti haluan kehittyä laskijana sekä nauttia lajista! Maijun mukaan Levillä on erinomai-

on normaali, mutta jaloissa on jotain

set puitteet soveltavan alppihiihdon

vammaa. Hän on laskenut kelkalla

treenaamiselle.

nyt yhdeksän vuotta. - Minulla on mo-

– Tänne on tehty ratalaskijoita varten

noski-kelkka, jossa on yksi normaali

omat rinteet ja on World Cup -rinne,

Fis-suksi alla. Käsissä on outriggerit,

jossa pääsee treenaamaan. Osaamista

suomeksi tukisukset, ja periaatteessa

löytyy sekä valmennuksessa että väli-

kaikkia mäkiä voi laskea, mitä muutkin.

nehuollosta. On tärkeää, että välineet

Ankkuri- ja sompahississä kelkka kiin-

on kunnossa. Tuttavat, rinnetyöntekijät

nitetään hissiin narulla ja tuolihissiä

sekä välinehuolto, kaikki ovat mielel-

varten kelkassa on nappi, josta kelkka

lään auttaneet kun olen korjaus- tai


LEVI SKI NEWS

31 | 2018–19

Rinneapu ei jätä pulaan – se tuo vaikka uuden suksen rikkoontuneen tilalle, tietää Maiju Laurila.

Monet ihmettelee miten kovaa kelkalla pääsee ja onko sillä vaikea laskea.

teksti: nina willman kuvat: pertti vanninen

Levillä laskeminen sujuu soveltaenkin soveltava alppihiihto tarkoittaa laskemista rinteessä apuvälineillä. Apuvälineillä hyvin eritasoisien vammojen tai sairauksien kanssa on mahdollista laskea ja lumilautailla. Levin Alppikoulun opettajana toimiva Pertti Vanninen on ollut useiden soveltavaa liikuntaa harrastavien ohjaajana Levillä. Soveltavan alppihiihdon ohjausta opiskelleella Pepellä on soveltavaan liikuntaan pitkäai-

Hiihdonopettaja Pertti Vanninen on opiskellut soveltavan alppihiihdon ohjausta.

kainen kiinnostus ja hän kokee, että se on myös hiihdonopetuksessa antoisinta. Viime

koulun kautta kannattaa tiedustella välineitä

kaudella Pepe muistelee, että hänellä oli

ja ottaa tunti, jos lajista apuvälineiden kanssa

kuusi eri asiakasta, joukossa oli suomalaisia

ei ole vielä kokemusta.

ja ulkomaalaisia, ansioituneista paraurheilijoista vasta lajia harjoitteleviin. Kysyimme Pepeltä vinkkejä lajeihin Levillä.

Miten soveltava laskeminen on huomioitu Levillä? Levillä on esteettömyys huomioitu mieles-

asennusapua tarvinnut, Maiju

laskemaan. Jotkut kyselevät,

Mitä soveltavan talviliikunnan

täni kohtuullisen hyvin. Esimerkiksi South

kiittelee.

mistä kelkkoja saa vuokrata!

lajeja Levillä voi harrastaa?

Pointin Sivakka -ravintolassa on pyörätuoli ja

Alppihiihto, maastohiihto, luistelu (tähän

invapaikat ovat lähellä. Kaikki apuvälineet on

välineitä ei ole lainata) ja lumilautailu.

Southilla ja ohjaustunnit myös myydään siel-

Maijun mukaan Levillä käy paljon vierailevia soveltavan

aivan ilman kommelluksia

alppihiihdon laskijoita, ensiker-

Maijun laskukaudet eivät ole

talaisia ja kokeneempiakin. Sään-

menneet. Alkuaikoinaan Levil-

Millaisia apuvälineitä soveltavaan

paras soveltavan alppilajien ja soveltavan

nöllisesti Levillä laskee Maijuakin

lä hän eksyi hoitamattomalle

liikkumiseen saa vuokrata Leviltä?

lumilautailun harrastamiseen.

opettanut soveltavan alppihiih-

rinteelle, ja pimeän metsän

South Pointin vuokraamossa on erilaisia

don pioneeri Lauri Louhivirta.

keskellä pehmeässä lumessa

lapsille ja aikuisille sopivia kelkkoja (neljää

Millaisia asenteita ja tilanteita

Maiju ehti todeta, ettei omin

erilaista ja eriasteisiin liikuntarajoitteisiin

voi kohdata rinteessä?

avuin pääse pois. Sijaintitiedot

soveltuvaa) lisäksi pystylaskettelu- ja lumi-

Suomessa kyllä yleensä autetaan hyvin, tosin

ehtivät jo lähteä miehelle kotiin,

lauta-apuvälineitä.

välillä ei osata arvioida apuvälineiden kanssa

tä. Etelärinteiden alue on varmasti Suomen

mutta metsäreitillä laskeneet

Maijun laji on soveltava alppihiihto Lw12-kelkkaluokassa, mikä tarkoittaa että keskivartalon toimintakyky on normaali, mutta jaloissa on jotain vammaa. Ensisijaisesti haluan kehittyä laskijana sekä nauttia lajista, sanoo Maiju Laurila.

laskevan tarvitsemaa tilaa ja rinteessä voi

pojat neuvoivat Maijun oikeaan

Millaista opastusta saa?

tulla läheltä piti -tilanteita. Kannattaa siis

suuntaan ja hän pääsi mukaan

Hiihtokoululta kannattaa aina ottaa ensim-

tarkkailla tilannetta ja antaa tilaa apuväli-

treeneihinsä – tosin vähän myö-

mäinen tunti opastettuna, kun lähtee kokei-

neiden kanssa laskevalle. Esimerkiksi kelkka

hässä. Toinen sattumus oli, kun

lemaan jotain uutta. Näin opitaan heti oi-

painaa n. 40 kg ja siihen laskijan paino päälle,

suksen side rikkoontui keskellä

keita asioita ja löydetään oikeat apuvälineet

niin alle ei kannata jäädä!

mäkeä. Ranskalainen pariskunta

juuri oppilaan tarpeisiin.

lähti hakemaan rinteessä makoi-

Myös soveltavaa alppihiihtoa harrastavan

levalle Maijulle apua. Rinneapu

Mitä soveltavaa alppihiihtoa

Maiju Laurilan mukaan Levi on yleisesti ot-

tuli hätiin, ja kuljetti rikkinäisen

aloittavan tulee ottaa huomioon?

tanut aika hyvin esteettömyyden huomioon.

suksen ensin alas ja tuli uuden

Turvallisuus on isoin ja tärkein asia, joka pi-

Maisemareitti huipulla on esteetön, Gondolil-

suksen kanssa takaisin.

tää ottaa kaikissa jutuissa huomioon. Kelkka

la pääsee ylös myös pyörätuolilla, invavessoja

on aika haastava ohjattava ja painoakin sillä

ja -parkkipaikkoja löytyy melko hyvin.

– Näky oli koominen, kun ihmisen sijaan suksi sai kyydin,

on, joten se täytyy olla hallussa ja täytyy

Maiju muistelee nauraen.

opetella pitämään tasapaino uudella tavalla.

lasketteluun liittyen, voi olla yhteydessä mi-

Lämpimänä pysyminen on tärkeää. Hiihto-

nuun, Maiju lupaa. d

Oman 3-vuotiaan Lumi-tyttä-

– Jos joku tarvitsee vertaistukea kelkka-

ren kanssa laskeminen on yksi Maijun parhaita rinnemuistoja. – Lumi halusi laskea uudestaan ja uudestaan! Suomessa järjestetään Suomen ensimmäiset WPAS- eli

Rinteissä paralaskijat otetaan

kansainväliset soveltavan alp-

Maijun mielestä hyvin vastaan.

pihiihdon kisat Pyhällä marras-

– Monet ihmettelee miten ko-

kuussa 2018. Maijun toive on,

vaa kelkalla pääsee ja onko sillä

että tulevaisuudessa myös

vaikea laskea. Aika paljon ihmiset

Levillä pääsisi kisaamaan Para-

ihastelee, miten hienoa on että

SM-kisoissa tai Eurooppa- ja

vammasta huolimatta pääsee

Worldcup-kisoissa. d

Soveltavan alppihiihdon porukkaa Levillä. Etualalla Eeva Simons, Maiju Laurila ja Lauri Louhivirta, takana ohjaajat Pertti Vanninen ja Hanna Nyberg.

South Pointilta saa vuokrata monenlaisia välineitä. Tässä testataan laitetta, jolla voisi mennä gondolihissiin.


LEVI SKI NEWS

2018–19 | 32

Triathlon kilpalaji ja harrastus

Suosittu laji on erinomainen kunnonkohottaja. Kolmen lajin yhdistelmässä aluksi uidaan, seuraavaksi ajetaan pyörällä ja lopuksi juostaan. Matkat vaihtelevat sprinttimatkoista täysmatkaan. teksti: nina willman kuvat: pauli hänninen / kouta kuva

– lajin suosio johtuu ihmisten tarpeesta

rastan myös muita lajeja mahdollisuuk-

pina vuosina. Vuositasolla treenitunteja

tykseni jäi Tanskassa vaatimattomaksi

haastaa itseään! Triathlonissa voi ylittää

sien mukaan, kestävyyslajeja kuitenkin

tulee noin 550.

teknisten- ja vatsaongelmien vuoksi, mut-

omat rajat – olit sitten vasta-alkaja tai

pääsääntöisesti.

ammattilainen, liikunta-alan yrittäjä ja

– Kehitän heikkouksiani harjoittelemal-

– Vuoden 2018 elokuussa sain päätökseen kahden vuoden urakan Ironman-ki-

ta Santeri oli neljäs omassa ikäsarjassaan. Huippu veto kertakaikkiaan!

itsekin triathlonisti Juuso Laitinen, 28, poh-

la tiettyä osa-aluetta tietoisesti enemmän

sojen osalta. 2016 vuonna kävimme

tii lajin noussutta suosiota.

kuin toisia. Viime talvena tehostin uintia

toisen kittiläläisen triathlonistin, Santeri

den SM-kisoihin Joroisilla, jossa hän otti puolimatkan triathlonin SM-kultaa.

ja sitä ennen olivat tehosyynissä juoksun

Hännisen kanssa testaamassa täysmat-

Lapland Triathlon Levi -seuran perustaja.

pitkät matkat ja toissakeväänä ajoin pyö-

kaa Kalmarissa Ruotsissa ja tänä vuonna

Visiona on mahdollistaa nuorien triathlon-

rää huomattavasti enemmän kuin aiem-

Tanskan Köpenhaminassa. Oma menes-

Juuso on Kittilään hiljattain perustetun

harrastus napapiirin yläpuolella.

Juuson oma paras kisa osui 2017 vuo-

– En ollut minkään osa-alueen nopein, vaan tasaisuus ratkaisi - kaikissa lajeissa pitää onnistua. Tällä hetkellä tavoitteeni

Triathlon sopii kaikille ja sitä voi har-

on 2019 täyden matkan SM-kulta. Kisat

rastaa myös ilman että koskaan kilpailee.

ovat Tahkolla elokuussa, matkat siellä

– Jos harjoittelu on säännöllistä ja lajeja harrastaa ympäri vuoden, kenen tahansa

ovat 3,8 km uintia, 180 km pyörää ja 42,2 km juoksua.

kuntoilijan kunto kehittyy, Juuso kannustaa. muutettuaan liikunta-alan opintojen jältriathlonista juuso innostui armeijan

keen takaisin kotipaikkakunnalleen Kitti-

jälkeen.

lään Juuso alkoi yrittäjäksi ja perusti myös

– Piti saada ottaa miehestä mittaa! Kes-

kuntosalin Kittilän kirkonkylälle. Juuso

tävyyslajeja olin harrastanut jo aiemmin,

vetää voimaharjoittelua myös hiihtokou-

15-kesäisenä juoksin ensimmäisen pidem-

lulaisille.

män kisan ja maastopyörän ostin myös alle

– Alppilajeissa tarvitaan monenlaista

parikymppisenä. Uinnin opettelu tähän

voimaa. Esimerkiksi räjähtävää voimaa ja

kahden lisäksi oli kuin viimeinen silaus.

laskun loppupäässä kysytään jo kestovoi-

– Olen monipuolinen triathlonharrastaja ja luen itseni tavoitteelliseksi kuntourheilijaksi. Minulla on aina seuraava tavoite mielessä, jonka eteen tehdään töitä. Har-

maa. Keskivartalon treenaamista ei voi ikinä ylistää liikaa, Juuso muistuttaa. – Alppinistit treenaavat fiksusti kauden vaihteluiden mukaan. Täällä on osaavat


LEVI SKI NEWS

33 | 2018–19

Lajin suosio johtuu ihmisten tarpeesta haastaa itseään.

valmentajat puikoissa ja on mu-

paljon lajinomaista kestovoimaa

kava päästä välillä itsekin mu-

itse lajisuorituksissa, joten sitä

kaan.

ei tarvitse salilla runnoa mikäli

Voimaa vaatii myös triathlon.

siihen ei ole selkeää syytä. On

Etenkin pyörällä ja juostessa

tärkeää keskittyä niihin asioihin

korostuu voimantuotto. Pyörällä

mitkä eivät ole vielä riittävän

katsellaan Watteja mitä tuote-

hyvällä tasolla. Keskivartalo har-

taan ja juoksuun saa lisää talou-

joitteet ovat myös triathlonistille

dellisuutta maksimivoiman har-

olennainen osa voimaharjoitte-

joittamisesta. - Triathlonisti tekee

lua, Juuso toteaa. d

Triathlon vaatii voimaa, kestävyyttä ja tasaista suoritusta kolmessa lajissa.


LEVI SKI NEWS

2018–19 | 34

MAASTOPYÖRÄILYÄ LEVILLÄ teksti ja kuvat: timo veijalainen

Levitunturin ympäri Levitunturin ympäri kiertää maastopyöräreitti, joka soveltuu mainiosti vasta harrastuksen aloittaneelle maastopyöräilijälle. Aloittelijalle sopivan mittainen rengasreitti koostuu pääosin latupohjista, mutta matkan varrella on myös lyhyitä teknisiä polkuosuuksia, joissa pääsee kokeilemaan omia ajotaitojaan. Aktiiviharrastajalle reitti soveltuu hyvin peruskuntoharjoitteluun eikä tarjoa juurikaan haastetta kokeneelle kuskille. Reitti on ajettu juttua varten myötäpäivään. levitunturin ympäri kiertävälle reitille on

taan Levin ympärystielle. Tien ylityksessä

ta pitkä nousu saa takuulla hien pintaan.

laidassa reitti on puusiltaa ja tässä koh-

helppo lähteä ZeroPointin p-paikalta. Reit-

kannattaa olla erittäin tarkkaavainen!

Yhdeksän kilometrin kohdalla reitti kulkee

taa on mainio hetki pysähtyä ihailemaan

Levin ympärystien alitse ja taittuu juuri

maisemaa Immeljärven ja Kätkätunturin

ti nousee loivasti Lastenmaan hissilinjan

Tien ylityksen jälkeen reitti taittuu alas

vierestä ja jatkuu kohti Levi Golfia. Polku-

sorastettuna polkuna ja yhdistyy pian Taa-

ennen Utsuvaaraa alaspäin kohti Tora-

suuntaan! Pian koittaakin viimeinen lasku

pohja on erittäin helppoa latupohjaa, jon-

lovaaran laidassa kulkevaan latupohjaan.

jaista. Torajaisessa on lähde, joten jos juo-

kohti ZeroPointia ja rengasreitti on kuljet-

ka reunassa kulkee kapea sepelisorastus.

Latupohja jatkuu kohti Sammuntupaa.

mapullo on tässä vaiheessa tyhjentynyt,

tu loppuun.

Pyörä rullaa paremmin sorastuksen päällä

Toinen reittivaihtoehto kulkee korkeam-

on se hyvä käydä täyttämässä raikkaalla

Levin ympäri kiertävän maastopyörä-

ja erityisesti sateisella ilmalla latupohja

malla Taalovaaran laidassa. Korkeammal-

lähdevedellä! Lähde löytyy tien Levin ym-

reitin varrella on runsaasti palveluita sekä

voi olla erittäin raskasta polkea.

la kulkeva reitti ei sovellu aloittelijoille

pärystien toiselta puolelta Taalovuoman

taukopaikkoja ja ne löytyvät Levin maas-

sillä nousumetrit ja kivinen polkupohja

laidasta.

topyöräreittikartasta. Muista aina huomi-

Latupohja jatkuu aina Draiville asti missä vastaan tulee ensimmäinen tekni-

tekevät reittiosuudesta erittäin haastavan.

sempi polkuosuus. Polku mutkittelee met-

Alempana kulkeva latupohja kumpuilee

kohti Levitunturia teknisesti helppoa pol-

suosittu retkeilijöiden keskuudessa. Tällä

sän keskellä ja tarjoaa mukavasti vaihte-

mukavasti ja mukava metsämaisema

kupohjaa. Reitti ylittää loivasti nousten

reitillä ei ole määritetty kiertosuuntaa,

lua alun latupohjalle. Polkupohja koostuu

tekee reittiosuudesta viihtyisän. Myös

etelä -ja länsirinteet ja pian lähestytään

joten reitin voi ajaa huoletta molempiin

metsämaasta, juurista ja kivistä, mutta

ylempänä kulkeva haastavampi polku

Levi Blackiä. Tästä alkaa lopun loiva lasku

suuntiin.

ei ole liian tekninen aloittelijalle. Ennen

yhdistyy lopulta Sammuntuvalle vievälle

takaisin Levin keskustaan. Tunturitien

Levin ympärystien ylitystä on muutamia

latupohjalle.

ylityksen jälkeen tulee mukava rullaava

lyhyitä pitkospuuosuuksia, jotka ovat

Torajaisesta noustaan jälleen ylemmäs

Sammuntuvalta alkaa pitkä, mutta

mäki, jonka jälkeen saavutaan lyhyellä

märällä kelillä liukkaat. Tähän mennessä

teknisesti erittäin helppo nousu kohti Ut-

pitkospuuosuudelle. Tästä reitti jatkuu

reittiä on kuljettu viisi kilometriä ja saavu-

suvaaraa. Reittipohja on latupohjaa, mut-

kohti valaistua kuntorataa. Koutalaen

oida muut liikkujat sillä reitti on erittäin

vaativuustaso: Helppo reitin pituus: n.18 km nousumetrit: n.390 m


LEVI SKI NEWS

35 | 2018–19

Pyhätunturin kierros Pyhätunturin sekä Kätkätunturin kiertää maastopyöräreitti, joka osittain myötäilee Ylläs-Levi maastopyöräreittiä. Pyhätunturin kiertävälle reitillä voi lähteä näppärästi vaikka Levin Matkailun vierestä mistä Ylläs-Levi reittikin lähtee kohti Yllästä. Ajoin reitin vastapäivään, joten reittikuvaus etenee sen mukaan.

nata suunnata tälle osuudelle. Nousujen

hiekkatietä pitkin kohti Levin keskustaa ja

jälkeen tulee vähintäänkin yhtä mukavat

lähtöpaikkaa.

laskut. Reitti alkaa laskeutua kohti Kätkän

Pyhätunturin ja Kätkätunturin kiertä-

laavua. Reittipohja on edelleen leveää ja

vällä maastopyöräreitillä on mukavasti

pohja on osittain koneellisesti muokattua,

taukopaikkoja ja mahdollisuus tuliste-

mutta maastopyörän rengas rullaa tällä

luun. Reitin varrella on päivätupa sekä

osuudella vauhdikkaasti. Laskut eivät

useampi laavu. Reitti ei ole teknisesti

ole teknisesti vaikeita, mutta tarkkaavai-

vaikea, mutta reitin pituus sekä kovat

suutta vaaditaan. Ennen Kätkän laavua

nousut tekevät reitistä vaativan. Ihan

on lyhyt ylämäki joka on sateisella ilmalla

vasta-alkajan on hyvä varata reitin aja-

erittäin mutainen.

miseen runsaasti aikaa sekä evästä. Hyvä

Kätkän laavu on mainio paikka pitää

kuntotason omaavalta aktiiviharrastajalta

taukoa ja laavun läheisyydestä löytyy

kuluu tämän reitin ajamiseen reilu tunti.

myös vedenottopaikka. Kätkän laavulle

Myöskään tällä reitillä ei ole määritettyä

alkumatkasta reitti nousee hyvin pehme-

päässä hiekkatiestä ja sinne on reitin var-

saavuttaessa on matkaa tullut mittariin

kiertosuuntaa, joten reitin voi ajaa mo-

ää latupohjaa, mutta ylempänä latupoh-

rella opasteet.

vähän alle 17 km. Kätkän laavulta alkavat

lempiin suuntiin.

jan pehmeä puru loppuu ja polkupohja

Hiekkatieosuus päättyy Pyhätunturin

reitin mutaisimmat osuudet. Jos on ollut

Jos Pyhätunturin kierroksen jälkeen

muuttuu rullaavammaksi. Ensimmäinen

eteläpuolelle, mistä reitti lähtee nouse-

sateinen kesä, niin varaudu siihen, että

jaloissa riittää voimia, niin kierroksen

latupohjalta poikkeaminen tapahtuu n. 6

maan kohti Pyhätunturia. Hiekkatie jat-

puhtaana et tältä osuudelta selviä. Itse

lopuksi voi käydä huiputtamassa Kätkä-

km kohdalla ja reitti muuttuu hetkellisesti

kuu kohti Yllästä, ja Pyhätunturin reitti

reittipohja on helppoa, mutta vallitsevat

tunturin. Kätkätunturin reitti on erittäin

poluksi. Polkupohja tällä osuudella on

kääntyy takaisin kohti Sirkkaa. Tästä

olosuhteet vaikuttavat reitin teknisyyteen

vaativa, ja sitä voi suositella ainoastaan

kivikkoista ja paikoin juurakkoista, mutta

alkaa reitin haastavimmat nousut! Pai-

huomattavasti.

kokeneille ja omat rajat tunteville maasto-

ajettavaa. Reilun kilometrin mittainen

koin erittäin mutainen alku saa varmasti

polku palaa takaisin latupohjalle ennen

jalat hapoille ja vauhtia kannattaa hillitä,

rin laitaa ja muutaman terävämmän nou-

Merkkisen laavua.

sillä nousulle tulee mittaa melkein kaksi

sun jälkeen alkaa lasku kohti Immeljär-

kilometriä. Alun mutaisen pätkän jälkeen

veä. Laskun puolivälissä maastopyöräreitti

jana useamman kilometrin erittäin help-

reittipohja muuttuu metsämaaksi ja latu-

kääntyy leveältä latupohjalta kapeammal-

poa ja nopeaa siirtymää. Hiekkatieltä voi

pohjalla kulkee kaksi mukavaa polkua.

le polulle metsään, mutta myös latupoh-

Nousuista johtuen reitti muuttuu

jaa pitkin pääsee alas Immeljärven tielle.

Merkkisen laavulta reitti jatkuu tiepoh-

halutessaan poiketa Muusan päivätuvalla. Päivätupa sijaitsee ainoastaan 500 metrin

haastavaksi, ja ihan vasta-alkajan ei kan-

Reitti nousee ensin loivasti Kätkätuntu-

Immeljärven pohjoispäästä reitti jatkuu

Maastopyörätapahtumat Levillä: ylläs-levi mtb Maastopyöräkilpailu jonka lähtö on Ylläksellä ja maali Levillä. Kisareitti kulkee osittain Pallas-Yllästunturin upeassa kansallispuistossa. Kisamatka 50 km.

levi24 24 tunnin yhtäjaksoinen maastopyöräkilpailu. Kilpailussa 24 tunnin aikana pisimmän kokonaismatkan ajanut voittaa. Kisoissa on useita sarjoja, kuten hyväntekeväisyyssarja ja parikilpailu.

levi enduro Maastopyöräkilpailu jossa kuskilta vaaditaan ajotaitoa Levin jyrkillä alamäkiosuuksilla. Kilpailu koostuu useista erikoiskokeista, joissa nopeus ja ajotaidot ovat valttia. Kokonaisaika ratkaisee voittajan. Endurossa on useita sarjoja ja Levi Enduro on osa virallista SM-Enduro kiertuetta. Kaikki tapahtumat järjestetään Levi Outdoor Festien aikaan ja tarkemmat tiedot aikatauluista ja osallistumisesta löydät osoitteesta levioutdoorfest.fi ja levi.fi.

pyöräilijöille! d

vaativuustaso: Keskivaativa reitin pituus: n.24 km nousumetrit: n. 400 m


LEVI SKI NEWS

2018–19 | 36

Camp 531 järjestäjän Antti Keskitalon tyylinäyte minirampista. Temppu: 360 flip to fakie.

CAMP 531 VIRITTÄÄ

SOUTH PARKIN KEVÄÄSEEN

Levi Camp 531

Levin laskukauden päätöstapahtuma Camp 531 yhdistävää laskemisen, skeittaamisen ja musiikin.

3.–4.5.2019

– south parkin hyppyrit viritellään mauk-

Camp 531:n kävijäkunta on varttunut

kaiksi, ja hyppyrit ovat sen kokoisia, että

tapahtuman mukana. Vanhimmilla kävi-

Levillä järjestettiin myös moottorikelkkai-

neet viime vuodet samana. Yhtenä iltana

ne sopivat kaiken ikäisille laskijoille, ker-

jöillä on jo jälkikasvua. Silloin otetaan rau-

lutapahtuma, ja ravintoloiden iltatapahtu-

musiikki on rockimpaa ja toisena sekoi-

too tapahtumaa sen alusta asti järjestänyt

hallisemmin. Uutta porukkaa tulee jonkin

missa riitti väkeä.

tellaan rappia, reggaeta ja funkia. Pientä

Antti Keskitalo.

verran joka vuosi, Keskitalo sanoo.

Keskitalon mukaan tapahtuman on

jopa vaikea laskea, koska samaan aikaan

Camp 531:n aikaan loppukeväällä sää voi vaihdella rajusti. Toisinaan on päällä

koko kansan lautailujuhla. Kävijät ovat pi-

keskitalo alkoi ideoida tapahtumaa opiske-

täysi talvi, toisinaan melkein helle. Viime

täneet lautailun siirtämisestä Levin isom-

luaikoinaan Levi-instituutissa 2001–2004. Sil-

vuosien lumisten talvien jäljiltä skeit-

paan parkkiin, etelärinteelle. Siellä myös

loin hän käveli Levin eturaittia, eikä missään

taamisen eteen on Keskitalon mukaan

uudet innokkaat snow parkin rakentajat

ollut ketään, vaikka lunta riitti rinteessä.

saanut tehdä töitä, kun gondolin skeitti-

ovat ottaneet Keskitalon mukana vastuuta hyppyreiden rakentamisesta.

Enää Levillä ei ole autiota loppukeväästä. Viimekeväistä kävijämäärää oli

parkin ramppia on saanut kaivaa melkein metrin hangesta.

Tapahtuman ainekset ovat silti pysy-

hiomista ohjelmaan voidaan Keskitalon mukaan tehdä vieläkin. – Pieni on kaunista, hän kiteyttää tapahtuman filosofiasta lopuksi. ❄

 lisätietoja: www.camp531.com

TERVETULOA HOTELLI KITTILÄÄN Olipa matkasi tarkoitus aktiivinen sporttiloma, matka yhdessä perheen kanssa tai liikematka napapiirin pohjoispuolelle, tarjoamme rauhalliset puitteet majoitukselle. Tutustu huoneisiimme:

hotellikittila.fi +358 44 760 0200 · info@hotellikittila.fi Valtatie 49, FI 99100 Kittilä


LEVI SKI NEWS

37 | 2018–19

Laadukasta rakentamista Kittilässä la 9–13

Teollisuustie 1B, KITTILÄ 040 582 5531, p/f. (016) 654 531

Valtatie 45, 99100 Kittilä | puh 0207 571 630 www.levinsahko.fi


LEVI SKI NEWS

2018–19 | 38

Tunturiravintola Levin huipulla!

TERVETULOA TUIKKUUN! Näköalaterassi - Tunturibaari - Tunturibuffet -Tilausravintola

Löydä Kittilän palvelut ja tapahtumat! Kittilässä järjestetään ympäri vuoden erilaisia tapahtumia. Kittilän kyliin ja niiden tapahtumiin voit tutustua selaillen Kittilän kylät - Enämpi elämistä -esitettä, vaikka virtuaalisesti! Lisätietoa tapahtumista löydät unnan www-sivuilta . Seuraamalla Kittilän Facebook-sivua saat tiedon monista juuri sillä hetkellä ajankohtaisista tapahtumista. Kittilän alueen yritykset löytyvät kätevästi Kittilän palveluhakemistosta ja yhdistykset Yhdistysrekisteristä.

Tule mukaan Kittilän tapahtumiin! www.peak.fi

www.facebook.com/kittilankunta

Tutustu lisää: www.kittila.fi

Levi Ski Club

– Lystiä lumella jo vuodesta 1991

ALPPIHIIHTO | FREERIDE | SLOPESTYLE www.leviskiclub.fi mika.kemppinen@levi.fi


39 | 2018–19

LEVI SKI NEWS


LEVI SKI NEWS

2018–19 | 40

GET CLOSER

Your mind works best under the open skies. Lungs run best on fresh air. You were built to be outside. And with highperformance materials, you will always be comfortable. So get closer to nature. We are here to help you out.

Profile for Levi Ski News

Levi Ski News 2018-2019  

Levi Ski News 2018-2019  

Advertisement