Page 1

Ambarda Tanımlı AOC’de Kullanılan Malzemeler ve Özellikleri

Özgür GÜÇLÜ


ÇELĐKLERĐN SINIFLANDIRILMASI ĐLE ĐLGĐLĐ GENEL BĐLGĐLER Alaşımsız Çelikler: Bu çelikler esas olarak yapı ve takım çelikleri olmak üzere ikiye ayrılır. Yapı çelikleri sıcak ve soğuk haddelenerek profil, çubuk, levha boru vs. imalinde kullanılır. Takım çelikleri ise sıcak olarak şekillendirme suretiyle yarı hazır hale getirilip bilahare ısıl işleme (su verme + temperleme) tabi tutulurlar. 1.Yapı Çelikleri: Yapı çelikleri, karbon ve empürite miktarına göre normal yapı çelikleri, ıslah çelikleri ve sementasyon çelikleri şeklinde gruplanabilir. 1.1.Normal Yapı Çelikleri: Karbon miktarı 0,1 < %C <0,9’dur. Empüritelerin max. sınırı ise: %Pmax ≤ %0,045, %Simax ≤ %0,055. St olarak sembollenirler. St37, St42, St50, St60, St70 gibi. Rakamlar kp/mm² olarak çekme mukavemetini vermektedir. 1.2.Islah Çelikleri: Bu çeliklerde C, Si, Mn tolerans sınırları daha dardır. Ayrıca S ve P miktarları da daha azalmıştır. Bu çeliklerin özellikleri ıslah işleminden sonra mukavemetlerinin artması yanında düktilitelerinin de kötüleşmemesidir. Bunlara örnek olarak aşağıdaki çelikler verilebilir: C35, Ck35, C45, Ck45, C60, Ck60 AOC

Ö.GÜÇLÜ

2


ÇELĐKLERĐN SINIFLANDIRILMASI ĐLE ĐLGĐLĐ GENEL BĐLGĐLER Ck çeliklerindeki empürite miktarı C çeliklerindekine nazaran daha azdır. Harflerden sonra gelen rakamlar ise mevcut karbon miktarının 100 mislini gösterir. Ör.: Ck45 = %0,45 karbonlu ıslah çeliğidir. 1.3 Sementasyon Çelikleri: Bu çeliklerdeki karbon miktarı %0,25’den küçüktür. Empürite miktarı da ≤ %0,07’dir. Sementasyon çeliklerine örnek olarak C10, Ck10, C15, Ck15, C22, Ck22 verilebilir. Burada da rakam karbon miktarının 100 mislini vermektedir. 2.Takım Çelikleri: Alaşımsız takım çelikleri alaşımlı olanlarına nazaran çok daha ucuz olmasına rağmen özelliklerinin yetersizliğinde dolayı gittikçe daha az kullanılmaktadır. Takım çeliklerinde karbon miktarı %0,8 < C < %1,5’dur. Đçindeki empürite miktarı yapı çeliklerindeki empürite miktarından daha azdır. Genellikle su ve yağda su alırlar, akabinde temperlemeye tabi tutulurlar. %1- 1,5 C’lu takım çelikleri takım tezgahlarındaki kesici uç olarak kullanılırlar. En sert olanları %1,45 C’lu çeliklerdir, sert metalleri kesmede, bıçak veya zımba olarak kullanılırlar.

AOC

Ö.GÜÇLÜ

3


ÇELĐKLERĐN SINIFLANDIRILMASI ĐLE ĐLGĐLĐ GENEL BĐLGĐLER Az Alaşımlı Çelikler: Si ve Mn yanında mevcut alaşım miktarı toplamı %5’den küçük ise bu çeliklere az alaşımlı çelikler denir. Bu çeliklerin sembollerinde alaşım elemanları ve bir takım sayılar bulunur. Bu sayılar element cinsine göre çarpanlarla çarpılarak yazılmıştır: Çarpan: 100 10 4

Element: C, N, P, S Al, Cu, Mo, Ti, V, Be, B, Ta, Zr, Nb, Pb Co, Cr, Mn, Ni, Si, W

Örnek: 34 CrNiNb 8 6 (Islah çeliği) C = %0,34 Cr = %2 Ni = %1,5 Az alaşımlı çelikleri aşağıdaki gibi sınıflandırmak mümkündür. 1.Islah Çelikleri: Hangi alaşım elemanı önemli etki gösteriyorsa o isimle anılır. Örneğin, Nikel çeliği, Krom çeliği, Krom-nikel çeliği, Molibden çeliği, Mangan çeliği, Vanadyum çeliği vs. Bütün ıslah çeliklerinde yapı perlitik bölgede kalacak şekilde alaşım elemanı miktarı seçilir. AOC

Ö.GÜÇLÜ

4


ÇELĐKLERĐN SINIFLANDIRILMASI ĐLE ĐLGĐLĐ GENEL BĐLGĐLER 2.Sementasyon Çelikleri: Sementasyon çelikleri ıslah çeliklerinden, C miktarının az olması ile ayrılır (C<%0,2). Alaşımlı sementasyon çeliklerin çekirdeği alaşımsız olanlarına nazaran daha mukavim ve toktur. Ni, Cr, Mn ve V sertlik derinliğinin artmasını sağlar. En önemli olanı Cr’dur. Artık Austenit oluşumunu engelleyerek yüzeyin tam sertleşebilmesini sağlar. 3.Yay Çelikleri: Çok geniş kullanım alanına sahip bu çeliklere Silisyum çelikleri de denir. Diğer tipleri Si-Mn, Si-Mn-Cr çelikleridir. Bu çeliklerin, yüksek akma ve çekme mukavemetleri yanında rezilyansı da büyüktür. Si miktarı %1-2,5 arasında değişir. 4.Otomat Çelikleri: Bu çeliklerin en büyük özelliği talaşlı işlenmeye çok müsait olmalarıdır. Bilindiği gibi alaşım elemanları çeliğin talaşlı işleme özelliğini kötüleştirirken, iki empürite S ve P, bütün kötü özelliklerinin yanında çeliği bu yönde gayet müsait duruma getirirler. Bu çeliklerde S miktarı %0,072-0,15 arasında değişirken P ≈ %0,045 civarındadır. 5.Takım Çelikleri: Takım çeliklerinin yapısında ana eleman olarak Cr ve ayrıca Mn, W, Mo bulunur. Bu elemanlar karbür oluşturur ve sertleşme derinliğini artırırlar. Bu suretle ufak taneli, aşınmaya dayanıklı malzeme elde edilir. AOC

Ö.GÜÇLÜ

5


ÇELĐKLERĐN SINIFLANDIRILMASI ĐLE ĐLGĐLĐ GENEL BĐLGĐLER Yüksek Alaşımlı Çelikler: Çelik içindeki alaşım elemanları miktarı %5’ten fazla ise bu çeliklere yüksek alaşımlı çelikler denir. Bu çeliklerin sembollerinde önce X harfi bulunur. Yanında karbon miktarı 100 misli olarak verilir. Daha sonra önem sırasına göre alaşım elemanları ve yüzdeleri verilir. Örnek: X 12CrNi 18 8 C= %0,12 Cr= %18 Ni= %8 Yüksek alaşımlı çelikler şöyle sınıflandırılabilir: 1.Paslanmaz Çelikler: Makine parçaları yalnız oda sıcaklığında ve nötr ortamda değil, aynı zamanda yüksek sıcaklık ve korozif ortamda da çalışırlar. Dolayısıyla buralarda kullanılacak çeliklerin yüksek sıcaklıkta oksitlenmeye ve korozif ortamlara (örneğin asit buharı altında) dayanıklı olması istenir. Bu maksatla paslanmaz çelikler geliştirilmiştir. Paslanmaz çeliklerde en önemli alaşım elemanı Cr’dur. Kromun oksijene olan affinitesi demirden fazla olduğu için mevcut oksijenle kendisi birleşerek Cr2O3 oluşturur. Bu oksit, çelik yüzeyi üzerinde iyi bir pasifleyici tabaka rolünü de oynar. AOC

Ö.GÜÇLÜ

6


ÇELĐKLERĐN SINIFLANDIRILMASI ĐLE ĐLGĐLĐ GENEL BĐLGĐLER Yalnız bu olayın gerçekleşmesi için kromun %5-30 arasında bulunması gerekir. Đkinci alaşım elemanı ise Ni’dir. Bundan başka Mn, Al, Cu, Mo, Ti, Ta, V, W, Co gibi elementler çeliğin korozyona dayanımı yanında diğer özelliklerini de iyileştirebilir (ör.: kaynaklanabilirlik, işlenebilirlik gibi). Paslanmaz çelikler 3 gruba ayrılır: - Krom Çelikleri: Cr = %5-28, C = %0,1-1 - Krom-Nikel Çelikleri: Cr = %8-25, Ni = %6-22, C = 0,2-0,5 - Krom-Mangan Çelikleri: Cr = %10-18, Mn = %9-19, C = %0,1-0,2 Kromlu çelikler düşük karbon miktarlarında ferritiktir, dolayısıyla ıslah edilemez. Cr-Ni ve Cr-Mn çelikleri austenitiktir. Yani ısıl işlemle sertleştirilemez. 2.Yüksek Sıcaklığa Mukavim Çelikler: Yüksek sıcaklıkta çalışacak makinaların yapımında kullanılır. Bu çeliklerden 3 özellik istenir. a) Sıcak hava, aşırı kızdırılmış buharın paslatma etkisine dayanıklık. b) Yüksek sıcaklıkta kısa süreli yüklere ve yorulmaya karşı dayanıklık. c) Uzun süreli yüklenmelere dayanıklık. Üç faktör de oksitlenmenin en önemli rolü oynadığını göstermektedir. Araştırmalar, Cr AOC

Ö.GÜÇLÜ

7


ÇELĐKLERĐN SINIFLANDIRILMASI ĐLE ĐLGĐLĐ GENEL BĐLGĐLER ilavesiyle çeliklerde oksitlenme kaybının minimuma indiğini göstermektedir. Bu sahadaki en iyi çelikler Cr-Ni’li paslanmaz çeliklere Mo, Nb, Ti ilavesiyle elde edilen çeliklerdir. 3.Sıcak Đş Çelikleri: Sıcak preslemede, sıcak dövmede kullanılan kalıp ve dövücü parçaların metalleri bu çeliklerden imal edilir. Đstenilen özellikler: - Sıcakta yüksek basınç dayanımı - Sıcakta yüksek tokluk (darbeli yükler dolayısıyla) Bu sahadaki çelikler: W-Cr-V’lı çelikler (W = %3-8, Cr = %1-2, V = %0,1-0,5) ile austenitik Cr-Ni, W’lu paslanmaz çeliklerdir (W = %3-8) 4.Takım Çelikleri: Metal kesme işleminde kesme metali şu zorlanmalara maruzdur: - Darbe şeklinde bası yüklerine - Sürtünme kuvvetine - Isı etkisine Yukarıdaki faktörler kesme ucunu kütleştirip deforme eder. O halde takım çelikleri aşağıdaki özelliklere sahip olmalıdır: AOC

Ö.GÜÇLÜ

8


ÇELĐKLERĐN SINIFLANDIRILMASI ĐLE ĐLGĐLĐ GENEL BĐLGĐLER - Sıcak yorulma mukavemeti - Sıcakta uzun ömürlü sertlik - Sıcakta yüksek aşınma mukavemeti Alaşımsız ve az alaşımlı takım çelikleri, kesme esnasında oluşan yüksek sıcaklık sebebi ile yumuşar ve deforme olur. Bu tür takım çelikleri birim zaman başına küçük talaş miktarı kaldıracak şekilde çalıştırılır (kritik sıcaklığa ulaşmak için). Yüksek alaşımlı takım çeliklerine hız çelikleri (HSS) de denir. En önemli alaşım elemanı W (%18-20)’dir. Isıl işlemler sonucu oluşan W-karbür malzemeye yeterli dayanımı verir. Yardımcı alaşım elemanları Cr, V bu dayanımı arttırır. Wolframlı çeliklerden başka Cobaltlı çelikler de takım çeliği olarak kullanılırlar (Co %515) . Bu miktar W’lı çeliklere ilave edilir. Neticede talaş kaldırma gücü %30’a kadar arttırılabilir. Austenitik ve ferritik paslanmaz çeliklerin dışında yüksek alaşımlı çeliklerin hepsi su verme ve temperleme işlemlerinden geçer. Bu ısıl işlemlere ait sıcaklıklar muhtelif olup, çelik cinsi ve kullanım yerlerine göre değişir.

AOC

Ö.GÜÇLÜ

9


ÇELĐKLERĐN SINIFLANDIRILMASI ĐLE ĐLGĐLĐ GENEL BĐLGĐLER Amerikan Normlarında (SAE ve AISI) Çelikler: Çelik cinsleri 4 haneli numaralarla ifade edilir. Đlk rakam ana sınıfı, ikinci rakam esas alaşım elemanının yaklaşık yüzdesini, 3 ve 4’üncü rakamlar ise karbon miktarının yüz katını gösterir. 1000 2 3 4 5 6 8 9 Örnek:

= Alaşımsız Çelikler = Nikel Çelikleri = Nikel-Krom Çelikleri = Molibden Çelikleri = Krom Çelikleri (%0,5 – 1,6 Cr) = Krom-Vanadyum Çelikleri = Nikel-Krom Molibden Çelikleri = Nikel-Krom Molibden Çelikleri 1) SAE 1020 = %0,2 karbonlu alaşımsız çelik 2) SAE 2320 = %0,2 karbonlu, %3 Ni’li nikel çeliği

AOC

Ö.GÜÇLÜ

10


ÇELĐKLERĐN SINIFLANDIRILMASI ĐLE ĐLGĐLĐ GENEL BĐLGĐLER

AOC

Ö.GÜÇLÜ

11


ÇELĐK 1020 Kullanım yerleri: Hafif yükler için yapı parçaları, piston pimleri ,dişliler , zincir makaraları ve baklaları dingil kasnakları, miller Özellikleri: Çelik Cinsi: Alaşımsız - Yapı - Semantasyon Çeliği Üzerindeki Renk: Kırmızı MKE Normu: Ç1020 SAE Normu: 1020 WNr: 1.0402 DIN: C22 Kimyasal Kompozisyonu: C

Mn

Si

P

S

0.15-0.24 0.30-0.60 0.10-0.30 en çok 0.040

AOC

en çok 0.040

Cr

Ni -

Mo -

-

V

W -

Ö.GÜÇLÜ

-

12


ÇELĐK 1020 ISIL ĐŞLEM DURUMU SICAK ŞEKĐL VERME 1100-850 ˚C YUMUŞAK TAVLAMA 650-700 ˚C NORMALĐZE 880-910 ˚C SERTLEŞTĐRME 880-920 ˚C MENEVĐŞLEME 530-670 ˚C SERLEŞTĐRME ORTAMI SUDA - YAĞDA FĐZĐKSEL NĐTELĐKLERĐ SERTLEŞTĐRĐLMĐŞ DURUMDA KOPMA DAYANIMI 50-60 kg/mm² AKMA SINIRI 30 kg/mm² KOPMA UZAMASI %16 (5 d˚) NORMALĐZE EDĐLMĐŞ DURUMDA KOPMA DAYANIMI 42-55 kg/mm² AKMA SINIRI 27 kg/mm² KOPMA UZAMASI %27 (5 d˚) KOPMADA KESĐT DARALMASI 55% SERTLĐĞĐ YUMUŞAK TAVLANMIŞ DURUMDA en çok 140 HB 30

Aldığı Isıl Đşlem Çeşitleri: T8

AOC

Ö.GÜÇLÜ

13


ÇELĐK 1020 Ambarda tanımlı Ç1020 malzemeler: MABEC

MĐNĐ STOK

TANIM

MABEC

MĐNĐ STOK

TANIM

R100421779

30

CELIK 1020 CAP:150 MM

R100421812

3

CELIK 1020 ALTIKOSE S- 8 MM

R100421781

50

CELIK 1020 CAP:190 MM

R100421814

3

CELIK 1020 ALTIKOSE S-10 MM

R100421785

0

CELIK 1020 CAP:350 MM

R100421817

3

CELIK 1020 ALTIKOSE S-13 MM

R100421776

0

CELIK 1020 CAP: 50 MM

R100421821

10

CELIK 1020 ALTIKOSE S-17 MM

R100421783

0

CELIK 1020 CAP:270 MM

R100421824

5

CELIK 1020 ALTIKOSE S-19 MM

R100421763

5

CELIK 1020 CAP: 10 MM TRANSMISYON

R100421826

5

CELIK 1020 ALTIKOSE S-22 MM

R100421765

5

CELIK 1020 CAP: 12 MM TRANSMISYON

R100421828

10

CELIK 1020 ALTIKOSE S-24 MM

R100421770

5

CELIK 1020 CAP: 18 MM TRANSMISYON

R100421830

8

CELIK 1020 ALTIKOSE S-27 MM

R100421774

5

CELIK 1020 CAP: 30 MM TRANSMISYON

R100421832

5

CELIK 1020 ALTIKOSE S-30 MM

R100421759

2

CELIK 1020 CAP: 6 MM TRANSMISYON

R100421835

10

CELIK 1020 ALTIKOSE S-36 MM

R100421761

2

CELIK 1020 CAP: 8 MM TRANSMISYON

R100421837

0

CELIK 1020 ALTIKOSE S-46 MM

R100421767

0

CELIK 1020 CAP: 15 MM TRANSMISYON

R100421839

0

CELIK 1020 ALTIKOSE S-50 MM

R100421772

0

CELIK 1020 CAP: 26 MM TRANSMISYON

R100421803

0

CELIK 1020 KARE: 26X26 MM

R100421757

0

CELIK 1020 CAP: 5 MM TRANSMISYON

R100421807

0

CELIK 1020 KARE: 80X80 MM

R100421809

0

CELIK 1020 KARE: 102X102 MM

R100421805

20

CELIK 1020 KARE: 60X60 MM

R100421787

0

CELIK 1020 LAMA: 20X70 MM

R100421793

0

CELIK 1020 LAMA: 30X120 MM

R100421791

0

CELIK 1020 LAMA: 30X80 MM

R100421789

50

CELIK 1020 LAMA: 20X100 MM

R100421800

10

CELIK 1020 LAMA: 45X100 MM

R100421795

50

CELIK 1020 LAMA: 45X60 MM

R100421798

20

CELIK 1020 LAMA: 45X80 MM

R100561412

0

CELIK 1020 YARI MAMUL MALZEME LISTEYE GORE KESILECEK

AOC

Ö.GÜÇLÜ

14


ÇELĐK 1040 Kullanım yerleri: Transmisyon mili, ray, dişli vs. yapımında kullanılır. Özellikleri: Çelik Cinsi: Alaşımsız - Yapı - Islah Çeliği Üzerindeki Renk: Beyaz MKE Normu: Ç1040 SAE Normu: 1040 WNr: 1.1186 DIN: C40 Kimyasal Kompozisyonu: Si C Mn P

S

0.35-0.44 0.60-0.90 0.10-0.30 en çok 0.040 en çok 0.050

AOC

Cr

Ni -

Mo -

Ö.GÜÇLÜ

-

V

W -

-

15


ÇELĐK 1040 ISIL ĐŞLEM DURUMU SICAK ŞEKĐL VERME 1100-850 ˚C YUMUŞAK TAVLAMA 650-700 ˚C NORMALĐZE 880-900 ˚C SERTLEŞTĐRME 840-880 ˚C SERLEŞTĐRME ORTAMI SUDA - YAĞDA FĐZĐKSEL NĐTELĐKLERĐ SERTLEŞTĐRĐLMĐŞ DURUMDA KOPMA DAYANIMI 60-80 kg/mm² AKMA SINIRI 33 - 42 kg/mm² KOPMA UZAMASI %16 - 20 (5 d˚) ÇENTĐK DĐRENCĐ DVM 6 mkg/cm² NORMALĐZE EDĐLMĐŞ DURUMDA KOPMA DAYANIMI 55-70 kg/mm² AKMA SINIRI 28 kg/mm² KOPMA UZAMASI %22 (5 d˚) AKMA DAYANIMI 300 ˚C 350 ˚C 400 ˚C

22 kg/mm² 19 kg/mm² 16 kg/mm²

SERTLĐĞĐ YUMUŞAK TAVLANMIŞ DURUMDA en çok 172 HB 30

Aldığı Isıl Đşlem Çeşitleri: T2

AOC

Ö.GÜÇLÜ

16


ÇELĐK 1040 Ambarda tanımlı Ç1040 malzemeler: MABEC

MĐNĐ STOK

TANIM

R100421849

0

CELIK 1040 LAMA: 20X80 MM

R100561411

0

CELIK 1040 YARI MAMUL MALZEME LISTEYE GORE KESILECEK

AOC

Ö.GÜÇLÜ

17


ÇELĐK 1050 Kullanım yerleri: Cer kancası, dişli, kazma, frezeli mil yapımında kullanılır. Özellikleri: Çelik Cinsi: Alaşımsız - Yapı - Islah Çeliği Üzerindeki Renk: Mavi MKE Normu: Ç1050 SAE Normu: 1050 WNr: 1.1213 DIN: Ck50 Kimyasal Kompozisyonu: C Si Mn P

S

0.45-0.54 0.60-0.90 0.10-0.30 en çok 0.040 en çok 0.050

AOC

Cr

Ni -

Mo -

Ö.GÜÇLÜ

-

V

W -

-

18


ÇELĐK 1050 ISIL ĐŞLEM DURUMU SICAK ŞEKĐL VERME 1100-850 ˚C YUMUŞAK TAVLAMA 650-700 ˚C NORMALĐZE 840-870 ˚C SERTLEŞTĐRME 820-860 ˚C MENEVĐŞLEME 530-670 ˚C SERLEŞTĐRME ORTAMI SUDA - YAĞDA FĐZĐKSEL NĐTELĐKLERĐ SERTLEŞTĐRĐLMĐŞ DURUMDA KOPMA DAYANIMI 60-90 kg/mm² AKMA SINIRI 36 - 48 kg/mm² KOPMA UZAMASI %18 - 14 (5 d˚) ÇENTĐK DĐRENCĐ DVM 6 mkg/cm² NORMALĐZE EDĐLMĐŞ DURUMDA KOPMA DAYANIMI 60-80 kg/mm² AKMA DAYANIMI 34 kg/mm² KOPMA UZAMASI en az %18 (5 d˚) ÇENTĐK DAYANIMI DVM 6-7 kgm/cm²

SERTLĐĞĐ SUDA 61 HRC 25 mm Ø YAĞDA 58 HRC 25 mm Ø YUMUŞAK TAVLANMIŞ DURUMDA en çok 172 HB 30

Aldığı Isıl Đşlem Çeşitleri: T3, T7

AOC

Ö.GÜÇLÜ

19


ÇELĐK 1050 Ambarda tanımlı Ç1050 malzemeler: MABEC

MĐNĐ STOK

TANIM

MABEC

MĐNĐ STOK

TANIM

R100421843

5

CELIK 1050 CAP: 16 MM

R100562980

5

CELIK 1050 KARE:50X50 MM

R100421841

10

CELIK 1050 CAP: 13 MM

R100562981

5

CELIK 1050 KARE:80X80 MM

R100421845

20

CELIK 1050 CAP: 26 MM

R100421864

5

CELIK 1050 LAMA: 45X60 MM

R100562956

5

CELIK 1050 CAP:110 MM

R100421852

20

CELIK 1050 LAMA: 20X100 MM

R100562957

5

CELIK 1050 CAP:130 MM

R100421855

5

CELIK 1050 LAMA: 25X60 MM

R100562958

5

CELIK 1050 CAP:140 MM

R100421862

5

CELIK 1050 LAMA: 30X120 MM

R100562959

5

CELIK 1050 CAP:150 MM

R100421857

0

CELIK 1050 LAMA: 30X50 MM

R100562960

5

CELIK 1050 CAP:180 MM

R100421859

0

CELIK 1050 LAMA: 30X80 MM

R100562949

5

CELIK 1050 CAP:20 MM

R100562971

5

CELIK 1050 LAMA:10X100 MM

R100562962

5

CELIK 1050 CAP:200 MM

R100562979

5

CELIK 1050 LAMA:10X150 MM

R100421847

0

CELIK 1050 CAP:250 MM

R100562970

5

CELIK 1050 LAMA:10X50 MM

R100562950

5

CELIK 1050 CAP:30 MM

R100562974

5

CELIK 1050 LAMA:20X50 MM

R100562951

5

CELIK 1050 CAP:40 MM

R100562972

5

CELIK 1050 LAMA:20X80 MM

R100562952

5

CELIK 1050 CAP:50 MM

R100562978

5

CELIK 1050 LAMA:30X100 MM

R100562953

5

CELIK 1050 CAP:60 MM

R100562975

5

CELIK 1050 LAMA:40X100 MM

R100562954

5

CELIK 1050 CAP:70 MM

R100562976

5

CELIK 1050 LAMA:40X200 MM

R100562955

5

CELIK 1050 CAP:90 MM

R100562973

5

CELIK 1050 LAMA:40X80 MM

R100562969

5

CELIK 1050 LAMA:5X50 MM

R100561410

0

CELIK 1050 YARI MAMUL MALZEME LISTEYE GORE KESILECEK

AOC

Ö.GÜÇLÜ

20


ÇELĐK 1090 Kullanım yerleri: Kepçe dişlisi, greyder bıçağı, yüksek mukavemetli makina parçaları, eğe, keser, ağaç testeresi, matkap, zımba gibi kesme parçaları, çelik halat telleri vs. yapımında. Özellikleri: Çelik Cinsi: Alaşımsız - Takım Çeliği Üzerindeki Renk: Turuncu MKE Normu: Ç1090 SAE Normu: 1090 WNr: 1.1273 DIN: C90 Kimyasal Kompozisyonu: C Si Mn P

S

0.85-0.95 0.60-0.90 0.10-0.30 en çok 0.040 en çok 0.050

AOC

Cr

Ni -

Mo -

Ö.GÜÇLÜ

-

V

W -

-

21


ÇELĐK 1090 ISIL ĐŞLEM DURUMU SICAK ŞEKĐL VERME YUMUŞAK TAVLAMA GERĐLĐM GĐDERME TAVLAMASI SERTLEŞTĐRME SERLEŞTĐRME ORTAMI

1000-800 ˚C 680-710 ˚C 600-650 ˚C 790-820 ˚C YAĞDA

FĐZĐKSEL NĐTELĐKLERĐ SUDA SU VERĐLDĐĞĐNDE SERTLĐĞĐN MENEVĐŞ SICAKLIKLARIYLA DEĞĐŞĐMĐ 100 ˚C 65 HRC 150 ˚C 64 HRC 200 ˚C 62 HRC 250 ˚C 59 HRC 300 ˚C 55 HRC 400 ˚C 45 HRC 600 ˚C 40 HRC SERTLEŞTĐRĐLMĐŞ VE MENEVĐŞLENMĐŞ DURUMDA KOPMA DAYANIMI 115 kg/mm² AKMA DAYANIMI 90 kg/mm² KOPMA UZAMASI %7 (5 d˚) KOPMADA KESĐT DARALMASI 30% SERTLĐĞĐ YUMUŞAK TAVLANMIŞ DURUMDA SERTLEŞTĐRĐLMĐŞ DURUMDA

220 HB 30 HV 63 HRC

Aldığı Isıl Đşlem Çeşitleri: T7

AOC

Ö.GÜÇLÜ

22


ÇELĐK 1090 Ambarda tanımlı Ç1090 malzemeler: MABEC

MĐNĐ STOK

TANIM

R100422063

10

CELIK 1090 CAP: 10 MM

R100422065

5

CELIK 1090 CAP: 12 MM

R100422067

4

CELIK 1090 CAP: 14 MM

R100422069

4

CELIK 1090 CAP: 15 MM

R100422071

5

CELIK 1090 CAP: 16 MM

R100422073

5

CELIK 1090 CAP: 18 MM

R100422076

5

CELIK 1090 CAP: 20 MM

R100422048

1

CELIK 1090 CAP: 3 MM

R100422050

3

CELIK 1090 CAP: 4 MM

R100422052

2

CELIK 1090 CAP: 5 MM

R100422054

2

CELIK 1090 CAP: 6 MM

R100422056

2

CELIK 1090 CAP: 7 MM

R100422058

3

CELIK 1090 CAP: 8 MM

R100422061

3

CELIK 1090 CAP: 9 MM

AOC

Ö.GÜÇLÜ

23


ÇELĐK 3915 Kullanım yerleri: Ostenitik bölümün en önemli çeliğidir. Asitlere ve suya karşı dayanımlıdır. Çentik dayanımı yüksektir. Özellikle düşük sıcaklıklarda iyi kaynak yapılır. Yüksek esnekliğe ve sıcaklığa karşı dayanımlıdır. Bütün bu önemli özellikleri yanı sıra, işlenmesi de kolay olduğundan, endüstrinin her alanında kullanılır. Ev ve mutfak eşyalarında, gıda endüstrisinde, genellikle süt endüstri makinaları yapımında, tekstil ve kimya endüstrisinde, tıpta cerrahi aletlerinde Özellikleri: Çelik Cinsi: Paslanmaz Çelik Üzerindeki Renk: Yeşil MKE Normu: Ç3915 SAE Normu: 3915 WNr: 1.4300 DIN: X12CrNi18,8 Kimyasal Kompozisyonu: C Si Mn P

S

Cr

Ni

0.10-0.20 0.40-0.80 0.40-0.60 en çok 0.030 en çok 0.030 17.00-20.00 8.00-10.00

AOC

Ö.GÜÇLÜ

Mo -

V

W -

-

24


ÇELĐK 3915 SICAK ŞEKĐL VERME SERTLEŞTĐRME SERLEŞTĐRME ORTAMI

ISIL ĐŞLEM DURUMU durgun havada 750-1150 ˚C 1050-1100 ˚C HAVADA

FĐZĐKSEL NĐTELĐKLERĐ SERTLEŞTĐRĐLMĐŞ DURUMDA ve 20 ˚C'de KOPMA DAYANIMI AKMA SINIRI KOPMA UZAMASI E MODÜLÜ ÇENTĐK DAYANIMI DERĐN ÇEKME ÖZELLĐĞĐ - bu kalınlıktaki sacta Erichsen'e göre en az-

130 - 180 HB 30 50-70 kg/mm² 22 kg/mm² en az %50 (5 d˚) 20300 kg/mm² 20 mkg/cm² 13 mm

Aldığı Isıl Đşlem Çeşitleri: -

AOC

Ö.GÜÇLÜ

25


ÇELĐK 3915 Ambarda tanımlı Ç3915 malzemeler: MABEC

MABEC

MĐNĐ STOK

MĐNĐ STOK

TANIM

R100422087

5

CELIK 3915 CAP: 13 MM

R100421674

0

PASLANMAZ PLAKA KALINLIK 15MM* EBATLAR:15MMX......MMX......MM

R100422089

5

CELIK 3915 CAP: 16 MM

R100423047

0

KARE DESENLI PASLANMAZ SAC 1,5 MM (1250X2500) AKITMA OLUKLARI 1 TABAKA: 38 KG.

R100422091

5

CELIK 3915 CAP: 20 MM

R100422101

0

PASLANMAZ SAÇ 1.5MM

R100422093

10

CELIK 3915 CAP: 35 MM

R100422103

0

PASLANMAZ SAÇ 2MM * EBATLAR:1000MMX2000MM

R100422095

10

CELIK 3915 CAP: 50 MM

R100422097

10

CELIK 3915 CAP: 65 MM

AOC

TANIM

Ö.GÜÇLÜ

26


ÇELĐK 4130 Kullanım yerleri: Makine parçaları, paletler, boru kokilleri, oto hareket parçaları, oto aks milleri vs. yapımında. Özellikleri: Çelik Cinsi: Molibden Çeliği Üzerindeki Renk: Siyah-Beyaz MKE Normu: Ç4130 SAE Normu: 4130 WNr: 1.7218 DIN: 30CrMo4 Kimyasal Kompozisyonu: C Si Mn P

S

Cr

Ni

0.25-0.34 0.80-0.90 0.15-0.35 en çok 0.040 en çok 0.040 0.80-1.10

AOC

Mo -

Ö.GÜÇLÜ

V

W

0.15-0.25

27


ÇELĐK 4130 ISIL ĐŞLEM DURUMU SICAK ŞEKĐL VERME YUMUŞAK TAVLAMA NORMALĐZE SERTLEŞTĐRME MENEVĐŞLEME SERLEŞTĐRME ORTAMI

1050-850 ˚C 680-720 ˚C 850-880 ˚C 820-850 ˚C 530-670 ˚C SUDA - YAĞDA

FĐZĐKSEL NĐTELĐKLERĐ SERTLEŞTĐRĐLMĐŞ VE MENEVĐŞLENMĐŞ DURUMDA KOPMA DAYANIMI 70-120 kg/mm² AKMA SINIRI 45 - 80 kg/mm² KOPMA UZAMASI %11 - 15 (5 d˚) SERTLĐĞĐ SUDA YAĞDA YUMUŞAK TAVLANMIŞ DURUMDA

52 HRC 25 mm Ø 47 HRC 25 mm Ø 217 HB 30

Aldığı Isıl Đşlem Çeşitleri: T3, T4, T5, T6, T7, T8 (kısa parçalarda)

AOC

Ö.GÜÇLÜ

28


ÇELĐK 4130 Ambarda tanımlı Ç4130 malzemeler: MABEC

MĐNĐ STOK

TANIM

MABEC

MĐNĐ STOK

TANIM

R100491268

0

CELIK 4130 CAP:250 MM 25 CD4 T2

R100491283

0

CELIK 4130 KARE:60X60 MM 25 CD4 T2

R100491262

2

CELIK 4130 CAP:100 MM 25 CD4 T2

R100422169

10

CELIK 4130 KARE 60X60 MM

R100491264

0

CELIK 4130 CAP:120 MM 25 CD4 T2

R100491285

0

CELIK 4130 KARE:102X102 MM 25 CD4 T2

R100491265

3

CELIK 4130 CAP:140 MM 25 CD4 T2

R100491281

12

CELIK 4130 KARE:18X18 MM 25 CD4 T2

T234021410

2

CELIK 4130 CAP:16 MM 25 CD4 T2

R100491282

1

CELIK 4130 KARE:40X40 MM 25 CD4 T2

R100491266

1

CELIK 4130 CAP:160 MM 25 CD4 T2

R100491284

1

CELIK 4130 KARE:80X80 MM 25 CD4 T2

R100491267

0

CELIK 4130 CAP:200 MM 25 CD4 T2

R100491270

0

CELIK 4130 LAMA:15X60 MM 25 CD4 T2

R100422137

10

CELIK 4130 CAP:250 MM

R100491273

0

CELIK 4130 LAMA:20X70 MM 25 CD4 T2

R100491252

2

CELIK 4130 CAP:26 MM 25 CD4 T2

R100491277

0

CELIK 4130 LAMA:45X60 MM 25 CD4 T2

R100491251

6

CELIK 4130 CAP:35 MM 25 CD4 T2

R100422140

1

CELIK 4130 LAMA 15X40 MM

R100491253

6

CELIK 4130 CAP:43 MM 25 CD4 T2

R100422142

1

CELIK 4130 LAMA 15X60 MM

T234044010

6

CELIK 4130 CAP:50MM 25 CD4 T2

R100422148

10

CELIK 4130 LAMA 20X70 MM

R100491254

3

CELIK 4130 CAP:55 MM 25 CD4 T2

R100422152

10

CELIK 4130 LAMA 25X60 MM

R100491255

6

CELIK 4130 CAP:65 MM 25 CD4 T2

R100422155

10

CELIK 4130 LAMA 30X80 MM

R100491260

1

CELIK 4130 CAP:80 MM 25 CD4 T2

R100422157

10

CELIK 4130 LAMA 45X60 MM

R100491269

0

CELIK 4130 LAMA:15X40 MM 25 CD4 T2

R100491271

6

CELIK 4130 LAMA:15X80 MM 25 CD4 T2

R100491274

3

CELIK 4130 LAMA:20X100 MM 25 CD4 T2

R100491272

0

CELIK 4130 LAMA:20X50 MM 25 CD4 T2

R100491275

0

CELIK 4130 LAMA:25X60 MM 25 CD4 T2

R100491276

0

CELIK 4130 LAMA:30X80 MM 25 CD4 T2

R100491278

1

CELIK 4130 LAMA:45X80 MM 25 CD4 T2

R100491279

6

CELIK 4130 LAMA:50X160 MM 25 CD4 T2

R100491280

6

CELIK 4130 LAMA:80X160 MM 25 CD4 T2

R100561413

0

CELIK 4130 ARI MAMUL MALZEME LISTEYE GORE KESILECEK

AOC

Ö.GÜÇLÜ

29


ÇELĐK 4140 Kullanım yerleri: Yüksek dayanım gerektiren makine parçaları ve araçları, yapı araç ve gereçleri, miller vs. yapımında. Özellikleri: Çelik Cinsi: Molibden Çeliği Üzerindeki Renk: Siyah-Kahverengi MKE Normu: Ç4140 SAE Normu: 4140 WNr: 1.7225 DIN: 42CrMo4 Kimyasal Kompozisyonu: C Si Mn P

S

Cr

Ni

0.35-0.44 0.60-0.90 0.15-0.35 en çok 0.040 en çok 0.040 0.80-1.10

AOC

Mo -

Ö.GÜÇLÜ

V

W

0.15-0.25

30


ÇELĐK 4140 ISIL ĐŞLEM DURUMU SICAK ŞEKĐL VERME YUMUŞAK TAVLAMA NORMALĐZE SERTLEŞTĐRME MENEVĐŞLEME SERLEŞTĐRME ORTAMI

1050-850 ˚C 680-720 ˚C 850-880 ˚C 820-850 ˚C 530-670 ˚C SUDA - YAĞDA

FĐZĐKSEL NĐTELĐKLERĐ SERTLEŞTĐRĐLMĐŞ VE MENEVĐŞLENMĐŞ DURUMDA KOPMA DAYANIMI 80-130 kg/mm² AKMA SINIRI 55 - 90 kg/mm² KOPMA UZAMASI %10 - 14 (5 d˚) SERTLĐĞĐ YUMUŞAK TAVLANMIŞ DURUMDA

en çok 217 HB 30

Aldığı Isıl Đşlem Çeşitleri: T5, T6

AOC

Ö.GÜÇLÜ

31


ÇELĐK 4140 Ambarda tanımlı Ç4140 malzemeler: MABEC R100529745 R100529747 R100333900 R100529752 R100529753 R100529722 R100529756 R100529757 R100529780 R100529782 R100529783 R100529785 R100352618 R100529786 R100529725 R100529787 R100529726 R100529788 R100529727 R100529729 R100529792 R100529730 R100529731 R100529732 R100529733 R100529735 R100529738 R100529739 R100529740 R100529741 R100529742

MĐNĐ STOK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TANIM CELIK 4140 CAP:100 MM CELIK 4140 CAP:110 MM CELIK 4140 CAP:120 MM CELIK 4140 CAP:130 MM CELIK 4140 CAP:140 MM CELIK 4140 CAP:15 MM CELIK 4140 CAP:150 MM CELIK 4140 CAP:160 MM CELIK 4140 CAP:170 MM CELIK 4140 CAP:180 MM CELIK 4140 CAP:200 MM CELIK 4140 CAP:210 MM CELIK 4140 CAP:22 MM CELIK 4140 CAP:220 MM CELIK 4140 CAP:24 MM CELIK 4140 CAP:250 MM CELIK 4140 CAP:26 MM CELIK 4140 CAP:260 MM CELIK 4140 CAP:28 MM CELIK 4140 CAP:30 MM CELIK 4140 CAP:300 MM CELIK 4140 CAP:35 MM CELIK 4140 CAP:40 MM CELIK 4140 CAP:45 MM CELIK 4140 CAP:50 MM CELIK 4140 CAP:55 MM CELIK 4140 CAP:60 MM CELIK 4140 CAP:65 MM CELIK 4140 CAP:70 MM CELIK 4140 CAP:80 MM CELIK 4140 CAP:90 MM

AOC

MABEC R100529814 R100529837 R100529838 R100529810 R100529816 R100529839 R100529840 R100529841 R100529801 R100529804 R100529805 R100529806 R100529808 R100529809 R100529811 R100529812 R100529813 R100561414

MĐNĐ STOK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TANIM CELIK 4140 KARE 100X100 MM CELIK 4140 KARE 120X120 MM CELIK 4140 KARE 150X150 MM CELIK 4140 KARE 50X50 MM CELIK 4140 KARE 80X80 MM CELIK-C 4140 200X200 CELIK-C 4140 200X220 CELIK-C 4140 360X360 CELIK 4140 LAMA 20X300 MM CELIK 4140 LAMA 30X100 MM CELIK 4140 LAMA 30X150 MM CELIK 4140 LAMA 40X100 MM CELIK 4140 LAMA 40X150 MM CELIK 4140 LAMA 40X250 MM CELIK 4140 LAMA 50X100 MM CELIK 4140 LAMA 50X150 MM CELIK 4140 LAMA 50X250 MM CELIK 4140 YARI MAMUL MALZEME LISTEYE GORE KESILECEK

Ö.GÜÇLÜ

32


ÇELĐK 5190 Kullanım yerleri: Sac işleme kesici parçaları, baskı takımları, küçük makas bıçakları, cevher öğütme bilyaları, yatak bilyaları vs. yapımında. Özellikleri: Çelik Cinsi: Krom Çeliği Üzerindeki Renk: Kırmızı-Kırmızı MKE Normu: Ç5190 SAE Normu: 5190 WNr: 1.2127 DIN: 105MnCr4 Kimyasal Kompozisyonu: C Si Mn P

S

Cr

Ni

0.85-1.00 0.60-1.00 0.15-0.35 en çok 0.040 en çok 0.040 0.80-1.10

AOC

Mo -

Ö.GÜÇLÜ

V

W

-

33


ÇELĐK 5190 ISIL ĐŞLEM DURUMU SICAK ŞEKĐL VERME YUMUŞAK TAVLAMA SERTLEŞTĐRME SERLEŞTĐRME ORTAMI

külde, fırında 1050-850 ˚C fırında 710-750 ˚C 800-830 ˚C YAĞDA

FĐZĐKSEL NĐTELĐKLERĐ SERTLĐĞĐN MENEVĐŞ SICAKLIKLARIYLA DEĞĐŞĐMĐ 100 ˚C 150 ˚C 200 ˚C 250 ˚C 300 ˚C

64 HRC 63 HRC 62 HRC 60 HRC 58 HRC

SERTLĐĞĐ YUMUŞAK TAVLANMIŞ DURUMDA SERTLEŞTĐRĐLMĐŞ DURUMDA

225 HB 30 HV 64 HRC

Aldığı Isıl Đşlem Çeşitleri: T6

AOC

Ö.GÜÇLÜ

34


ÇELĐK 5190 Ambarda tanımlı Ç5190 malzemeler: MABEC

MĐNĐ STOK

TANIM

R100561882

5

CELIK 5190 CAP: 26 MM

R100561883

5

CELIK 5190 CAP: 35 MM

R100561884

3

CELIK 5190 CAP: 43 MM

R100561885

3

CELIK 5190 CAP: 55 MM

R100422105

3

CELIK 5190 CAP: 65 MM

R100422107

3

CELIK 5190 CAP: 80 MM

AOC

Ö.GÜÇLÜ

35


ÇELĐK 8620 Kullanım yerleri: Oto dişlileri ve traktör dişlileri vs yapımında. Özellikleri: Çelik Cinsi: Nikel Krom Molibden Çeliği Üzerindeki Renk: Siyah-Kırmızı MKE Normu: Ç8620 SAE Normu: 8620 WNr: 1.6523 DIN: 21NiCrMo2 Kimyasal Kompozisyonu: C

Mn

Si

P

S

Cr

Ni

Mo

V

W

0.16-0.24 0.60-0.90 0.15-0.35 en çok 0.040 en çok 0.040 0.40-0.60 0.40-0.70 0.15-0.25

AOC

Ö.GÜÇLÜ

36


ÇELĐK 8620 ISIL ĐŞLEM DURUMU SICAK ŞEKĐL VERME YUMUŞAK TAVLAMA NORMALĐZE SEMENTASYON SERTLEŞTĐRME SERLEŞTĐRME ORTAMI

1100-850 ˚C 790-840 ˚C 870-910 ˚C 930 ˚C 830-870 ˚C YAĞDA FĐZĐKSEL NĐTELĐKLERĐ SERTLEŞTĐRĐLMĐŞ DURUMDA

KOPMA DAYANIMI AKMA SINIRI KOPMA UZAMASI KOPMADA KESĐT DARALMASI

76 kg/mm² 65 kg/mm² %23 (5 d˚) 63%

NORMALĐZE EDĐLMĐŞ DURUMDA KOPMA DAYANIMI AKMA SINIRI KOPMA UZAMASI KOPMADA KESĐT DARALMASI 900 ˚C'de HAVADA SOĞUTULMUŞ ve 650 ˚C'de MENEVĐŞLENMĐŞ DURUMDA SERTLĐĞĐ

59 kg/mm² 40,5 kg/mm² %27 (5 d˚) 60% 156 HB 30

MENEVĐŞLENMĐŞ DURUMDA SERTLĐĞĐN SICAKLIKLA DEĞĐŞĐMĐ 200 ˚C … 36 HRC / suda-400 ˚C'de … 22,5 HRC / suda-600 ˚C … 14,5 HRC / suda SERTLĐĞĐ 854 ˚C'de SUDA SERTLEŞTĐRĐLMĐŞ ve 649 ˚C'de MENEVĐŞLENMĐŞ DURUMDA

241 HB 30

Aldığı Isıl Đşlem Çeşitleri: T8

AOC

Ö.GÜÇLÜ

37


ÇELĐK 8620 Ambarda tanımlı Ç8620 malzemeler: MABEC

MĐNĐ STOK

TANIM

MABEC

MĐNĐ STOK

TANIM

R100422181

20

CELIK 8620 CAP: 16 MM

R100422233

0

CELIK 8620 KARE: 40X40 MM

R100422183

30

CELIK 8620 CAP: 26 MM

R100422235

50

CELIK 8620 KARE: 80X80 MM

R100422186

30

CELIK 8620 CAP: 35 MM

R100422237

20

CELIK 8620 KARE:100X100 MM

R100422188

30

CELIK 8620 CAP: 43 MM

R100551780

10

CELIK 8620 LAMA: 15X120 MM

R100422191

50

CELIK 8620 CAP: 55 MM

R100422209

20

CELIK 8620 LAMA: 15X60 MM

R100422193

50

CELIK 8620 CAP: 65 MM

R100422211

10

CELIK 8620 LAMA: 20X50 MM

R100422195

50

CELIK 8620 CAP: 80 MM

R100422213

20

CELIK 8620 LAMA: 20X70 MM

R100422198

50

CELIK 8620 CAP:100 MM

R100422217

50

CELIK 8620 LAMA: 30X120 MM

R100422200

50

CELIK 8620 CAP:120 MM

R100422215

20

CELIK 8620 LAMA: 30X50 MM

R100422202

20

CELIK 8620 CAP:160 MM

R100422219

30

CELIK 8620 LAMA: 30X80 MM

R100422204

50

CELIK 8620 CAP:180 MM

R100422231

50

CELIK 8620 LAMA: 45X110 MM

R100422207

50

CELIK 8620 CAP:250 MM

R100561408

0

CELIK 8620 YARI MAMUL MALZEME LISTEYE GORE KESILECEK

AOC

Ö.GÜÇLÜ

38


ÇELĐK 1.2379 Kullanım yerleri: Yüksek aşınma dayanımı ve yüksek tokluk özelliğine sahip bu malzeme, ısıl işlem sırasında yüksek boyutsal kararlılık gösterir. Kesme ve ezme uygulamaları için idealdir. Cıvata, somun ve vida dişi ovalama takımlarında, şişirme ve profilleme kalıplarında, soğuk hadde merdanelerinde, ahşap frezelerinde, plastik kırma ve sıyırma bıçaklarında, çapak alma kalıplarında, makas bıçaklarında, derin çekme ve sıvama kalıplarında yaygın bir şekilde kullanılır. Özellikleri: Çelik Cinsi: Soğuk Đş Çeliği Üzerindeki Renk: MKE Normu: SAE Normu: WNr: 1.2379 DIN: X155CrMoV12 1 Kimyasal Kompozisyonu: C

Mn

Si

P

1.45-1.60

0.20-0.60

0.10-0.60

max. 0.030 max. 0.030 11.00-13.00 0.60

AOC

S

Cr

Ni

Ö.GÜÇLÜ

Mo

V

W

0.70

0.70-1.00

-

39


ÇELĐK 1.2379 Yumuşatma Tavlaması Gerilim Giderme Sertleştirme Temperleme

ISIL ĐŞLEM VERĐLERĐ Sıcaklık(°C) Süre (Saat) 830-850 2-5* 600-650 2* 1010-1050 (1060-1080)** 150-600 Her 20 mm için 1saat

So ğutma Ortamı Fırında Fırında Yağ, sıcak banyo 500-550°C, hava Hava

*Kesite bağlı olarak değişen zaman aralığı. **Tel erozyonluk parçalar ve nitrasyon parçaları için özel ısıl işlem Isıl Đletkenlik ( W/ m.K )

20°C 16,7

350°C 20,5

700°C 24,2

Aldığı Isıl Đşlem Çeşitleri: T5, T6

AOC

Ö.GÜÇLÜ

40


ÇELĐK 1.2379 Ambarda tanımlı 1.2379 malzemeler: MABEC

MĐNĐ STOK

TANIM

MABEC

MĐNĐ STOK

TANIM

R100529861

0

CELIK 1.2379 CAP:100 MM

R100529885

0

CELIK 1.2379 KARE 100X100 MM

R100529862

0

CELIK 1.2379 CAP:110 MM

R100529886

0

CELIK 1.2379 LAMA 100X150 MM

R100529863

0

CELIK 1.2379 CAP:120 MM

R100529887

0

CELIK 1.2379 LAMA 100X300 MM

R100529864

0

CELIK 1.2379 CAP:130 MM

R100529888

0

CELIK 1.2379 LAMA 100X400 MM

R100529865

0

CELIK 1.2379 CAP:140 MM

R100529889

0

CELIK 1.2379 LAMA 150X400 MM

R100529866

0

CELIK 1.2379 CAP:150 MM

R100529890

0

CELIK 1.2379 LAMA 30X300 MM

R100529867

0

CELIK 1.2379 CAP:160 MM

R100529891

0

CELIK 1.2379 LAMA 40X400 MM

R100529872

0

CELIK 1.2379 CAP:180 MM

R100529892

0

CELIK 1.2379 LAMA 50X150 MM

R100529854

0

CELIK 1.2379 CAP:20 MM

R100529874

0

CELIK 1.2379 LAMA 60X400 MM

R100529873

0

CELIK 1.2379 CAP:200 MM

R100529875

0

CELIK 1.2379 LAMA 70X400 MM

R100529855

0

CELIK 1.2379 CAP:30 MM

R100529884

0

CELIK 1.2379 LAMA 80X400 MM

R100529856

0

CELIK 1.2379 CAP:35 MM

R902048601

0

CELIK 1.2379 YARI MAMUL MALZEME LISTEYE GORE KESILECEK

R100529857

0

CELIK 1.2379 CAP:40 MM

R100080677

0

CELIK 1.2379 CAP:50 MM

R100529859

0

CELIK 1.2379 CAP:55 MM

R100529860

0

CELIK 1.2379 CAP:80 MM

AOC

Ö.GÜÇLÜ

41


ÇELĐK 45SCD6 Kullanım yerleri: Yaylar, rulmanlar Özellikleri: Çelik Cinsi: Silisyum Çeliği Üzerindeki Renk: MKE Normu: ~Ç9245 SAE Normu: ~9245 WNr: 1.8062 DIN: 46SiCrMo6 Kimyasal Kompozisyonu: C

Mn

Si

P

0,42 – 0,50 0,50 – 0,80 1,30 – 1,70 -

AOC

S

Cr

Ni

-

0,50 – 0,80 -

Ö.GÜÇLÜ

Mo

V

W

0,20 – 0,30 -

-

42


ÇELĐK 45SCD6 Sertleştirme Sıcaklığı: 870 - 890 (Yağda) Temperleme Sıcaklığı: 440 - 460 Akma Mukavemeti: 1400 MPa Çekme Mukavemeti: 1550 – 1850 MPa Elastisite Modülü (10³ MPa): 210 Aldığı Isıl Đşlem Çeşitleri: T6

AOC

Ö.GÜÇLÜ

43


ÇELĐK 45SCD6 Ambarda tanımlı 45SCD6 malzemeler: MABEC

MĐNĐ STOK

TANIM

R100422078

0

CELIK 45SCD6 CAP: 25 MM

R100422081

0

CELIK 45SCD6 CAP: 35 MM

R100422083

0

CELIK 45SCD6 CAP: 40 MM

R100422085

0

CELIK 45SCD6 CAP: 50 MM

R100435200

0

CELIK 45SCD6 CAP: 60 MM

R100435197

0

CELIK 45SCD6 CAP: 70 MM

R100435196

0

CELIK 45SCD6 CAP:100 MM

AOC

Ö.GÜÇLÜ

44


XC70 Kullanım yerleri: Spiral ve yaprak yaylar, makaslar, kesici basit takımlar, zımbalar, kesme kalıpları yapımında. Özellikleri: Çelik Cinsi: Mavi Sac Üzerindeki Renk: MKE Normu: Ç1070 SAE Normu: 1070 WNr: 1.1231 DIN: Ck67 Kimyasal Kompozisyonu: C Si Mn P 0.65-0.72

0.60-0.90

0.15-0.35

S

max 0.035 max 0.035

AOC

Cr

Ni -

Mo -

Ö.GÜÇLÜ

-

V

W -

-

45


XC70 ISIL ĐŞLEM DURUMU YUMUŞAK TAVLAMA NORMALĐZE SERTLEŞTĐRME SERLEŞTĐRME ORTAMI

650-690 ˚C 820-850 ˚C 815-845 ˚C YAĞDA

FĐZĐKSEL NĐTELĐKLERĐ KOPMA DAYANIMI AKMA SINIRI KOPMA UZAMASI KOPMADA KESĐT DARALMASI SERTLĐK

640 Mpa 495 Mpa 10% 45% 192 HB

Aldığı Isıl Đşlem Çeşitleri: T6

AOC

Ö.GÜÇLÜ

46


XC70 Ambarda tanımlı XC70 malzemeler: MABEC

MĐNĐ STOK

TANIM

T159809301

5

XC70 MAVI SAC 5X260X1500

T159815301

2

XC70 MAVI SAC 1X260X1500

T159823301

3

XC70 MAVI SAC 1,5X260X1500

T159847301

0

XC70 MAVI SAC 10X260X1500

T159849301

0

XC70 MAVI SAC 12X260X1500

T159828301

2

XC70 MAVI SAC 2X260X1500

T159832301

3

XC70 MAVI SAC 3X260X1500

T159835301

2

XC70 MAVI SAC 4X260X1500

T159837301

2

XC70 MAVI SAC 5X260X1500

T159839301

2

XC70 MAVI SAC 6X260X1500

T159843301

1

XC70 MAVI SAC 8X260X1500

AOC

Ö.GÜÇLÜ

47


DKP SAC Sıcak haddelenmiş yassı çeliklerin, ısıtma işlemi yapılmadan haddelenmesi ile üretilen rulo veya sac şeklindeki yassı çelik ürünlerdir. Üretilen malzemelerin fiziksel özellikleri rulo boyunca homojen olup, yüzey düzgünlüğü, genişlik ve kalınlık değerleri de beklentileri en üst seviyede karşılamaktadır. Özellikleri ve Genel Uygulama Alanları: Soğuk şekillendirmeye uygun derin çekilebilir kaliteler, otomotiv sektöründe, dayanıklı ev aletleri sektöründe, mutfak eşyaları, radyatör ve havalandırma ekipmanları imalatında, mukavemet, tokluk ve sünekliğin istendiği uygulamalarda kullanılmaktadır. Yaşlanmaya dayanıklılık, üstün şekillenebilirlik ve iyi kaynaklanabilirlik özellikleri ile ön plana çıkan ekstra derin çekme işlemine uygun kaliteler (IF), otomotiv ve beyaz eşya sektörlerinde, özel beklentileri sağlamaya yönelik uygulamalarda kullanılmaktadır. Đyi şekillendirilebilirliğin yanında geliştirilmiş kaynaklanabilirliği kombine eden, düşük karbonlu ve mikroalaşımlandırma yöntemi ile üretilmiş yüksek mukavemetli-düşük alaşımlı çelik kaliteleri, otomotiv sektörü ve yan sanayinde kullanılmaktadır. Derin çekilebilirlik özelliklerine sahip, tek/çift kat veya tek/çift pişirim yapılarak kullanılan emaye kaplamaya uygun çelikler, mutfak eşyaları imalatında (tencere, fırın ızgaraları vb.) kullanılmaktadır.

AOC

Ö.GÜÇLÜ

48


DKP SAC Soğuk Haddelenmiş (DKP) Sac ERDEMĐR KALĐTELERĐ: 1110; 6112; 6113; 7111; 7114; 7115; 7116; 7128; 7132; 7136; 7140; 7512; 7513; 7516; 7612

AOC

Ö.GÜÇLÜ

49


DKP SAC Ambarda tanımlı DKP Sac malzemeler: MABEC R100421719

MĐNĐ STOK 0

TANIM SAÇ DKP 1.20MM 1200X2400MM

R100421721

0

SAÇ DKP 1.5MM 1200X2400MM ERDEMĐR BEYAZ SAC KALĐTE:1110

R100421730

0

SAÇ DKP 15MM 1200X2400MM ERDEMĐR BEYAZ SAÇ KALĐTE:1110

R100421723

0

SAÇ DKP 2MM 1200X2400MM ERDEMĐR BEYAZ SAÇ KALĐTE:1110

R100421725

0

SAÇ DKP 3MM 1200X2400MM ERDEMĐR BEYAZ SAÇ KALĐTE:1110

R100421728

0

SAÇ DKP 6MM 1200X2400MM ERDEMĐR BEYAZ SAÇ KALĐTE:1110

R100421732

0

SAÇ DKP KALINLIK:18MM

NOT: 2 mm üzeri DKP saclar temin edilememektedir.

AOC

Ö.GÜÇLÜ

50


SĐYAH SAC Slab olarak adlandırılan ve sıvı çeliğin, sürekli döküm yöntemiyle katılaştırılması sonucu meydana gelen, dikdörtgen kesitli yarı ürünün, sıcak haddehanede, sıcak olarak haddelenmesi ile elde edilen ve kalınlıkları 1,50-20,00 mm aralığında değişen rulo veya sac şeklindeki yassı çelikler ile, 5,00-200,00 mm. aralığında kalınlığa ve 1.0003.800 mm aralığında genişliğe sahip levha şeklindeki yassı çeliklerdir. Özellikleri ve Genel Uygulama Alanları: Bükme ve soğuk şekillendirme uygulamalarında mükemmel bir performans gösteren, derin çekilebilir çelik kaliteleri ve yüksek mukavemet gerektiren uygulamalarda mükemmel sonuçlar veren mikro alaşımlı yüksek mukavemetli çelik kaliteleri otomotiv endüstrisinin kullanılmaktadır. Otomotivin temel girdisi olan hem yüksek mukavemet hem de üstün şekillenebilirlik gerektiren jant ve şasi parçalarının üretiminde kullanılmak üzere jant ve şasi çelikleri de ürün portföyümüzde yer almaktadır.

AOC

Ö.GÜÇLÜ

51


SĐYAH SAC Mekanik özellikleri garanti edilerek, süneklik ve tokluk optimizasyonu sağlanan, konvansiyonel yöntemlerle kaynaklanabilen genel yapı çelikleri, çoğunlukla inşaat makineleri ve iş makineleri imalatında, genel konstrüksiyon levhalarında, kara ve demiryolu araçları imalatında, depolama tankları ve konteyner imalatında kullanılmaktadır. Üstün kaynaklanılabilirlik ve istenilen tokluk değerlerini sağlayan orta ve yüksek mukavemetli gemi yapım çelikleri, gemi içi ve omurgasında kullanılmaktadır.

AOC

Ö.GÜÇLÜ

52


SĐYAH SAC Ambarda tanımlı Siyah Sac malzemeler: MABEC

MĐNĐ STOK

TANIM

R100421675

0

SAÇ SĐYAH 0.5MM 1200X2400MM * ERDEMĐR KALĐTE:3233 EBATLAR:0.5MMX......MMX.....MM

R100421677

0

SAÇ SĐYAH 1.5MM 1200X2400MM * ERDEMĐR KALĐTE:3233 EBATLAR:1.5MMX......MMX.....MM

R100421717

0

SAÇ SĐYAH 100MM 1200X2400MM * ERDEMĐR KALĐTE:3233 EBATLAR:100MMX.....MMX......MM

R100421686

0

SAÇ SĐYAH 10MM 1200X2400MM * ERDEMĐR KALĐTE:3233 EBATLAR:10MMX......MMX......MM

R100421687

0

SAÇ SĐYAH 12MM 1200X2400MM * ERDEMĐR KALĐTE:3233 EBATLAR:12MMX......MMX......MM

R100421688

0

SAÇ SĐYAH 15MM 1200X2400MM * ERDEMĐR KALĐTE:3233 EBATLAR:15MMX......MMX......MM

R100421676

0

SAÇ SĐYAH 1MM 1200X2400MM * ERDEMĐR KALĐTE:3233 EBATLAR:1MMX......MMX......MM

R100421679

0

SAÇ SĐYAH 2.5MM 1200X2400MM * ERDEMĐR KALĐTE:3233 EBATLAR:2.5MMX......MMX.....MM

R100421690

0

SAÇ SĐYAH 20MM 1200X2400MM * ERDEMĐR KALĐTE:3233 EBATLAR:20MMX......MMX......MM

R100421694

0

SAÇ SĐYAH 25MM 1200X2400MM * ERDEMĐR KALĐTE:3233 EBATLAR:25MMX......MMX......MM

R100421678

0

SAÇ SĐYAH 2MM 1200X2400MM * ERDEMĐR KALĐTE:3233 EBATLAR:2MMX......MMX......MM

R100421696

0

SAÇ SĐYAH 30MM 1200X2400MM * ERDEMĐR KALĐTE:3233 EBATLAR:30MMX......MMX......MM

R100421698

0

SAÇ SĐYAH 35MM 1200X2400MM * ERDEMĐR KALĐTE:3233 EBATLAR:35MMX......MMX......MM

R100421680

0

SAÇ SĐYAH 3MM 1200X2400MM * ERDEMĐR KALĐTE:3233 EBATLAR:3MMX......MMX......MM

R100421682

0

SAÇ SĐYAH 4.5MM 1200X2400MM * ERDEMĐR KALĐTE:3233 EBATLAR:4.5MMX.....MMX.....MM

R100421700

0

SAÇ SĐYAH 40MM 1200X2400MM * ERDEMĐR KALĐTE:3233 EBATLAR:40MMX......MMX......MM

R100421702

0

SAÇ SĐYAH 45MM 1200X2400MM * ERDEMĐR KALĐTE:3233 EBATLAR:45MMX......MMX......MM

R100421681

0

SAÇ SĐYAH 4MM 1200X2400MM * ERDEMĐR KALĐTE:3233 EBATLAR:4MMX......MMX......MM

R100421704

0

SAÇ SĐYAH 50MM 1200X2400MM * ERDEMĐR KALĐTE:3233 EBATLAR:50MMX......MMX......MM

R100421683

0

SAÇ SĐYAH 5MM 1200X2400MM * ERDEMĐR KALĐTE:3233 EBATLAR:5MMX......MMX......MM

R100421706

0

SAÇ SĐYAH 60MM 1200X2400MM * ERDEMĐR KALĐTE:3233 EBATLAR:60MMX......MMX......MM

R100421684

0

SAÇ SĐYAH 6MM 1200X2400MM * ERDEMĐR KALĐTE:3233 EBATLAR:6MMX......MMX......MM

R100421710

0

SAÇ SĐYAH 80MM 1200X2400MM * ERDEMĐR KALĐTE:3233 EBATLAR:80MMX......MMX......MM

R100421712

0

SAÇ SĐYAH 85MM 1200X2400MM * ERDEMĐR KALĐTE:3233 EBATLAR:85MMX......MMX......MM

R100421685

0

SAÇ SĐYAH 8MM 1200X2400MM * ERDEMĐR KALĐTE:3233 EBATLAR:8MMX......MMX......MM

R100421715

0

SAÇ SĐYAH 90MM 1200X2400MM * ERDEMĐR KALĐTE:3233 EBATLAR:90MMX......MMX......MM

R100421692

0

SĐYAH SAÇ 22MM 1200X2400MM * ERDEMĐR KALĐTE:3233 EBATLAR:22MMX......MMX......MM

R100421708

0

SĐYAH SAÇ 70MM 1200X2400MM * ERDEMĐR KALĐTE:3233 EBATLAR:70MMX......MMX......MM

AOC

Ö.GÜÇLÜ

53


BRONZ Bronzlar esas olarak kalay içeren bakır esaslı alaşımlardır. Bakırın çinko içermeyen diğer alaşımlarına genel olarak bronz denilmekte ve çeşitleri ana alaşım elementleriyle belirtilmektedir. Geleneksel bronzlar bakır-kalay alaşımlarıdır ve kalay bronzu ya da çoğu zaman fosforla deokside edildiklerinden, fosfor bronzu olarak adlandırılırlar. Kalay miktarları belirli sınırlar içerisinde olan bakır-kalay alaşımları endüstriyel açıdan en önemli bronzları oluşturmaktadır. Pirinçlerde olduğu gibi, kalayın bakıra ilavesi bir seri katı solüsyonları oluşturur. Bakır - kalay alaşımlarının faz diyagramları fazlasıyla karmaşıktır. Alfa fazı ihtiva eden alaşımlar (Cu % 87-100, kalay % 0-13) haddelemeye ve soğuk preslemeye uygun düşmektedir. Alfa + beta alaşımları % 78-87 bakır, % 13-22 kalay içerirler. En önemli kalay bronzlarının kimyasal analizleri aşağıda verilmiştir. • % 5 kalay, % 95 bakırlı kalay bronzları: Bu alaşıma bir miktar çinko ilave edilerek para yapımında kullanılır. • % 10 kalay, % 90 bakırlı kalay bronzları: Bu alaşıma bir miktar çinko ihtiva edilirse tipik bir top alaşımı elde edilir. Tipik bir top bileşimi % 88 bakır, % 10 kalay, % 2 çinko içerir. • % 15 kalay, % 85 bakırlı kalay bronzları: Bu tip bronzlar yatak malzemesi olarak kullanılır ve az miktarda deoksidan olarak çinko ihtiva ederler.

AOC

Ö.GÜÇLÜ

54


BRONZ Özellikleri: Kalay bronzlarının en belirgin özellikleri atmosferik ve su korozyonuna karşı iyi dirençli ve aşınmaya karşı fazla dirençli olmasıdır. Aynı zamanda mükemmel yağlama kabiliyetleri vardır. Endüstride en çok kullanılan bakır alaşımlarından biridir. Ülkemizde kalay bronzu imal edilmekte ancak düşük kalay içeren cinsleri üretimdeki kolaylığı nedeniyle daha çok tercih edilmektedir. Bu tür bronzlar ise çok çabuk aşınarak veya sarma adı verilen sertliğinin düşük olmasından kaynaklanan yapışma yaparak verimlilikte azalmaya sebep olmaktadırlar.% 6 kalay ihtiva eden bronzlar soğuk ve sıcak işlenmeye müsaittirler. Kalay miktarının artması malzeme mukavemetini artır, diğer taraftan uzama kabiliyeti bir hayli azalır. %10, 12 kalay içeren bronzlar mekanik özellikler açısından en ideal olanlarıdır. Bu tip bronzlar döküm parçalarında tercih edilirler. Döküm bronzları kalay, kurşun, fosfor ve nikel ihtiva eder. Kullanım yerleri:

AOC

Ö.GÜÇLÜ

55


BRONZ Ambarda tanımlı Bronz malzemeler: MABEC

MĐNĐ STOK

TANIM

MABEC

MĐNĐ STOK

TANIM

R100422360

0

BRONZ CUSN12 CAP:100XCAP:50 MM ORTASI DELIK

R100422301

0

BRONZ CUSN12 CAP:60 MM

R100422321

0

BRONZ CUSN12 CAP:110 MM

R100422304

0

BRONZ CUSN12 CAP:65 MM

R100422363

0

BRONZ CUSN12 CAP:120XCAP:60 MM ORTASI DELIK

R100422308

0

BRONZ CUSN12 CAP:75 MM

R100422273

0

BRONZ CUSN12 CAP:13 MM

R100422358

0

BRONZ CUSN12 CAP:80XCAP:40 MM ORTASI DELIK

R100422325

0

BRONZ CUSN12 CAP:130 MM

R100422313

0

BRONZ CUSN12 CAP:85 MM

R100422365

0

BRONZ CUSN12 CAP:130XCAP:70 MM ORTASI DELIK

R100422317

0

BRONZ CUSN12 CAP:95 MM

R100422327

0

BRONZ CUSN12 CAP:140 MM

R100422355

0

BRONZ CUSN12 CAP.60XCAP:30 MM ORTASI DELIK

R100422275

0

BRONZ CUSN12 CAP:15 MM

R100422319

20

BRONZ CUSN12 CAP:100 MM

R100422330

0

BRONZ CUSN12 CAP:150 MM

R100422323

10

BRONZ CUSN12 CAP:120 MM

R100422332

0

BRONZ CUSN12 CAP:160 MM

R100422283

1

BRONZ CUSN12 CAP:25 MM

R100422367

0

BRONZ CUSN12 CAP:160XCAP:90 MM ORTASI DELIK

R100422285

0

BRONZ CUSN12 CAP:28 MM

R100422335

0

BRONZ CUSN12 CAP:170 MM

R100422288

5

BRONZ CUSN12 CAP:30 MM

R100422277

0

BRONZ CUSN12 CAP:18 MM

R100422290

10

BRONZ CUSN12 CAP:35 MM

R100422337

0

BRONZ CUSN12 CAP:180 MM

R100422292

2

BRONZ CUSN12 CAP:40 MM

R100422339

0

BRONZ CUSN12 CAP:190 MM

R100422294

5

BRONZ CUSN12 CAP:45 MM

R100422279

0

BRONZ CUSN12 CAP:20 MM

R100422296

10

BRONZ CUSN12 CAP:50 MM

R100422371

0

BRONZ CUSN12 CAP:200XCAP:130 MM ORTASI DELIK

R100422298

10

BRONZ CUSN12 CAP:55 MM

R100422281

0

BRONZ CUSN12 CAP:22 MM

R100422353

10

BRONZ CUSN12 CAP:55XCAP:25 MM ORTASI DELIK

R100422341

0

BRONZ CUSN12 CAP:230 MM

R100422306

10

BRONZ CUSN12 CAP:70 MM

R100422343

0

BRONZ CUSN12 CAP:250 MM

R100422311

10

BRONZ CUSN12 CAP:80 MM

R100422346

0

BRONZ CUSN12 CAP:300 MM

R100422315

10

BRONZ CUSN12 CAP:90 MM

R100422350

0

BRONZ CUSN12 CAP:350 MM

AOC

Ö.GÜÇLÜ

MABEC R100422373

MĐNĐ STOK

TANIM

0

BRONZ CUSN12 LEVHA 55 MM 300 X 500 MM

56


BAKIR-KROM-ZĐRKONYUM BRONZLARI Bakır - krom - zirkonyum önemli ve bir sert bakır alaşımıdır. Yüksek iletkenliğe, sertliğe, işlenebilme özelliğine ve orta ölçekte mukavemete sahip olmasından ötürü 500 ºC ye kadar sıcaklıklarda yumuşamadan kullanılır. Bu alaşımların mekanik özellikleri saf bakırın yaklaşık iki katıdır. Bu alaşımların çeşitli türevleri gerek imalat metodları bakımından gerekse de bazı alaşım elementlerinin yüksek fiyatta olmasından (berilyum ve kobalt gibi) kaynaklanan olumsuz özelliklerini kapatacak şekilde geliştirilmiştir. % 1.0 krom, % 0.1 zirkonyum içeren alaşım önce çökelme sertleştirmesiyle, sonra da yaşlandırma yapılarak sertleştirilir. Isıl işlem doğru yapılırsa alaşımın yumuşama sıcaklığı 500 ºC ye kadar yükseltilebilir. Saf bakırın yumuşama sıcaklığı 200 ºC ve gümüşlü bakırınki ise 350 ºC 'dir. Isıl Đşlem Bilgileri: Çözeltiye alma sıcaklığı : 950 -1010 ºC Soğutma ortamı : soğuk su Yaşlandırma sıcaklığı : 400 - 700 ºC

AOC

Ö.GÜÇLÜ

57


BAKIR-KROM-ZĐRKONYUM BRONZLARI Sıcak ve Soğuk Şekillendirme : Bakır - krom - zirkonyum alaşımının üstün sıcak ve soğuk şekillendirilme özelliği vardır. Alaşımın sıcak şekillendirme özelliği, işlem sıcaklığına, soğutma hızına ve takip edilecek ısıl işleme bağlıdır. Alaşım soğuk çekme ve eğilmeye müsaittir. Soğuk çekme ile çubuk çapları tavlanmadan % 50 oranında azaltılabilir. Kimyasal Bileşimi: DIN malzeme no : 17666 / 2.1293 Cu + Ag % 99.4, Cr % 0.6 - 1.0, Zr % 0.05 - 0.15 Fiziksel ve Mekanik Özellikler : Ergime Sıcaklığı: 1080 ºC Yoğunluk, 20 ºC derecede : 8.9 gr/ cm² Elektrik Đletkenlik (I.A.C.S) : % 75 - 80 Isı Đletkenliği, W/ ºC mm² : 320 (yaklaşık) Elektrik Özdirenç, ohm m : 23 (yaklaşık) Çalışma Sıcaklığı, ºC : 500 2 Maksimum çekme dayanımı : 52.7 kg/ mm² Kopma Uzaması, % : 15 Sertlik, Rockwell B : 83

AOC

Ö.GÜÇLÜ

58


BAKIR-KROM-ZĐRKONYUM BRONZLARI Bakır-Krom-Zirkonyum Alaşımının Kullanım Alanları : Düşük karbonlu çelik sacların punta kaynağında. Galvanizli sacların kaynağında nokta kaynağı elektrodu ve dikiş kaynak diski olarak. Punta kaynak makinelerinde elektrot tutucu olarak. Erozyon makinelerinde dalıcı elektrod olarak. Trafolarda irtibat barası olarak.

AOC

Ö.GÜÇLÜ

59


BAKIR-KROM-ZĐRKONYUM BRONZLARI Ambarda tanımlı Bakır-Krom-Zirkonyum Bronzu malzemeler: MABEC R100422427

MĐNĐ STOK 0

TANIM KROMLU BAKIR CUCR1ZR CAP:130 MM 130HB

MABEC

MĐNĐ STOK

R100422429

3

TANIM KROMLU BAKIR CUCR1ZR LAMA 10X25 MM 135-140HB

R100422421

0

KROMLU BAKIR CUCR1ZR CAP:60XCAP:11 MM ORTASI DELĐK 140HB

R100422431

3

KROMLU BAKIR CUCR1ZR LAMA 10X40 MM 135-140HB

R100422423

0

KROMLU BAKIR CUCR1ZR CAP:80 MM 140HB

R100422433

5

KROMLU BAKIR CUCR1ZR LAMA 20X55 MM 135-140HB

R100422397

5

KROMLU BAKIR CUCR1ZR CAP:10 MM 160HB

R100422438

5

KROMLU BAKIR CUCR1ZR LAMA 25X50 MM 135-140HB

R100422399

5

KROMLU BAKIR CUCR1ZR CAP:12 MM 160HB

R100422440

10

KROMLU BAKIR CUCR1ZR LAMA 30X45 MM 135-140HB

R100422402

10

KROMLU BAKIR CUCR1ZR CAP:13 MM 160HB

R100422441

10

KROMLU BAKIR CUCR1ZR LAMA 30X70 MM 160HB

R100422404

5

KROMLU BAKIR CUCR1ZR CAP:16 MM 160HB

R100422435

5

KROMLU BAKIR CUCR1ZR LAMA 40X40 MM 160HB 0 0

R100422406

5

KROMLU BAKIR CUCR1ZR CAP:18 MM 160HB

R100422442

10

KROMLU BAKIR CUCR1ZR LAMA 40X60 MM 135-140HB

R100422408

30

KROMLU BAKIR CUCR1ZR CAP:20 MM 160HB

R100422443

15

KROMLU BAKIR CUCR1ZR LAMA 50X70 MM 135-140HB

R100435195

20

KROMLU BAKIR CUCR1ZR CAP:25 MM REF:CRM16X

R100422445

10

KROMLU BAKIR LEVHA CUCR1ZR 10 MM 300 X 500 MM 135-140HB

R100422410

20

KROMLU BAKIR CUCR1ZR CAP:30 MM 140HB

R100422449

38

KROMLU BAKIR LEVHA CUCR1ZR 20 MM 300 X 500 MM 135-140HB

R100422413

10

KROMLU BAKIR CUCR1ZR CAP:34 MM 140HB

R100422454

20

KROMLU BAKIR LEVHA CUCR1ZR 40 MM 300 X 500 MM

R100422415

20

KROMLU BAKIR CUCR1ZR CAP:40 MM 140HB

R100422456

20

KROMLU BAKIR LEVHA CUCR1ZR 50 MM 300 X 500 MM 135-140HB

R100422417

10

KROMLU BAKIR CUCR1ZR CAP:45XCAP:11 MM ORTASI DELĐK 140HB

R100422465

0

KROMLU BAKIR LEVHA CUCR1ZR 100 MM 300 X 500 MM 135-140HB

R100422419

20

KROMLU BAKIR CUCR1ZR CAP:50 MM 140HB

AOC

R100422446

0

KROMLU BAKIR LEVHA CUCR1ZR 12 MM 300 X 500 MM 160HB

R100422447

2

KROMLU BAKIR LEVHA CUCR1ZR 15 MM 300 X 500 MM

R100422450

0

KROMLU BAKIR LEVHA CUCR1ZR 25 MM 300 X 500 MM 135-140HB

R100422452

2

KROMLU BAKIR LEVHA CUCR1ZR 30 MM 300 X 500 MM

R100422444

2

KROMLU BAKIR LEVHA CUCR1ZR 5 MM 300 X 500 MM 135-140HB

R100422459

0

KROMLU BAKIR LEVHA CUCR1ZR 60 MM 300 X 500 MM 135-140HB

R100422461

0

KROMLU BAKIR LEVHA CUCR1ZR 70 MM 300 X 500 MM 135-140HB

Ö.GÜÇLÜ

60


PĐRĐNÇ Bakır çinko alaşımıdır. Genellikle %30-40 çinko,%60-70 bakır şeklindedir. Pirincin otomatta rahat işlenebilmesi için içine %1-3 arasında kurşun ilave edilir. Pirinçlerin kalitesini arttırmak için içerisine mangan, nikel, alüminyum katılır. Mukavemeti yüksek olmasına rağmen korozyon dayanımı düşüktür. Fazla çinko ihtiva eden pirinçlerde yüksek sıcaklıkta çinko çıkması ve soğuk şekil verilmiş parçalarda tane sınırı korozyonu nedeniyle çatlamalar meydana gelebilir.

AOC

Ö.GÜÇLÜ

61


PĐRĐNÇ Fiziksel Özellikleri : Kompozisyon %Cu:60.0 Pb:1.0 Zn:39.0 Özgül Ağırlığı (Kg/dm³) Ergime Sıcaklığı (˚C) Isı Đletkenliği (Kcal/Sa/Cm/˚C) Genleşme Katsayısı (20-200 ˚C)(˚C) X 10-6 Isınma Isısı (20 ˚C),(Kcal/Kg/˚C) Elektrik Đletkenliği (20˚C tavlanmış),(%ACS) Özdirenç (20˚C tavlanmış)(µΩ-cm)

8415 888-896 100 20,9 0.09 101 6,39

Mekanik Özellikleri : Gerilmede Elastik Modül (Kg/cm²)x10³

1000

Çekme Dayanıklılığı (Kg/cm²) Tavlanmış Yay

3795 5625

Akma Dayanıklılığı (Kg/cm²) Tavlanmış Sert

1405 4220

AOC

Ö.GÜÇLÜ

62


PĐRĐNÇ Uzama (5.cm.de) % Tavlanmış Sert Kaynak Özellikleri: Yumuşak lehim Gümüş alaşımıyla pirinç kaynağı Oksiasetilen kaynağı Direnç kaynağı

40 6

çok iyi iyi tahsiye edilmez orta

Korozyon Özellikleri: Saf hidrokarbonlara ,laklara ve freonlara çok dayanıklıdırlar. Sanayi, kır ve deniz atmosferine, kuru karbondioksite ve fuel-oile oldukça iyi direnç gösterir.Deniz suyu , ham petrol ve rutubetli karbondioksite orta derecede dayanıklılık gösterir.Amonyum hidroksit ,hidrolik ve sülfirik asitten çok çabuk etkilenirler. Kullanım yerleri: Makine sanayi, armatür sanayi, elektrik ve elektronik sanayi, süs ve oyuncak imalatı, saat parçaları, pil uçları, pompa boruları, silah sanayi, reflektör, oto radyatör ve benzin depoları, döküm sanayi.

AOC

Ö.GÜÇLÜ

63


PĐRĐNÇ Ambarda tanımlı Pirinç malzemeler:

MABEC

MĐNĐ STOK

TANIM

MABEC

MĐNĐ STOK

TANIM

R100422557

2

PRINC CAP:18 MM

R100422586

2

PRINC ALTIKOSE S-12 MM

R100422566

0

PRINC CAP:27 MM

R100422580

0

PRINC ALTIKOSE S- 7 MM

R100422569

0

PRINC CAP:28 MM

R100422582

0

PRINC ALTIKOSE S- 8 MM

R100422535

0

PRINC CAP: 3 MM

R100422584

2

PRINC ALTIKOSE S-10 MM

R100422537

0

PRINC CAP: 4 MM

R100422588

3

PRINC ALTIKOSE S-13 MM

R100422539

0

PRINC CAP: 5 MM

R100422590

5

PRINC ALTIKOSE S-16 MM

R100422541

0

PRINC CAP: 6 MM

R100422592

10

PRINC ALTIKOSE S-19 MM

R100422543

0

PRINC CAP: 8 MM

R100422594

3

PRINC ALTIKOSE S-22 MM

R100422545

0

PRINC CAP: 9 MM

R100422596

0

PRINC ALTIKOSE S-24 MM

R100422547

4

PRINC CAP:10 MM

R100422598

5

PRINC ALTIKOSE S-26 MM

R100422549

0

PRINC CAP:12 MM

R100422600

0

PRINC ALTIKOSE S-28 MM

R100422553

0

PRINC CAP:14 MM

R100422602

5

PRINC ALTIKOSE S-32 MM

R100422555

5

PRINC CAP:15 MM

R100422605

0

PRINC ALTIKOSE S-35 MM

R100422559

5

PRINC CAP:20 MM

R100422607

0

PRINC ALTIKOSE S-45 MM

R100422561

0

PRINC CAP:24 MM

R100422609

0

PRINC LEVHA 5 MM 300 X 500 MM

R100422563

10

PRINC CAP:26 MM

R100422611

0

PRINC LEVHA 10 MM 300 X 500 MM

R100422571

5

PRINC CAP:30 MM

R100422573

0

PRINC CAP:35 MM

R100422575

0

PRINC CAP:40 MM

R100422578

5

PRINC CAP:70 MM

AOC

Ö.GÜÇLÜ

64


DURALÜMĐNYUM 1909'da alman Alfred Wilm, bir rastlantı sonucu bakır, magnezyum ve manganez katılmış alüminyumun yüksek sıcaklıkta yeniden ısıtılmasından sonra soğuk suda su verme ve çevre sıcaklığında uygulanan yaşlandırma işlemleriyle mekanik dayanımının önemli ölçüde arttığını fark etti. Bu alaşım ailesine Duralümin adını verdi. Bu şekilde bulunan ve "yaşlandırma yoluyla yapısal sertleştirme" denen sertleştirme yöntemi, alüminyum alaşımlarının çelikler kadar dayanımlı olmasını sağlamış, başta uçak yapımında olmak üzere yapısal pek çok uygulamada kullanılmasının yolunu açmıştır. Duralümin adıyla bilinen ilk ticari alaşım, günümüzde AFNOR 2017 A'nın karşılığıdır. Bu alaşım, yaklaşık % 4 bakır, % 0,7 magnezyum ile % 0,7 manganez içerir. En yaygın olarak kullanılan ticari Duralüminyum alaşımı %4,4 bakır, %1,5 magnezyum, %0,6 manganez ve %93,5 alüminyum içeren AA2024’tür ve tipik akma mukavemeti 450 MPa (N/mm²)’dır. Dökülebilme kabiliyeti düşük olan bu alaşım, kum döküme elverişlidir. Çok aşındırıcı ortamlarda korozyona karşı düşük olan dayanımı, yüzeylerinin alüminyum kaplanması ile giderilir. Başlıca çeşitleri, çelik üstüne sürtmeye ve aşınmaya dirençli nikelli duralümin, yapımı özen gerektiren süperduralümin, işlendiği zaman mekanik direnci yüksek olan kromlu duralümin ve yine aşınmaya karşı yüksek dirençli ve kaynaklama işlemlerini kolaylaştıran vedaldir. AOC

Ö.GÜÇLÜ

65


DURALÜMĐNYUM Özellikleri: - En yüksek mukavemete sahip alüminyum alaşımıdır - Korozyon direnci diğer alüminyum alaşımlarına göre düşük, bir çok çelik türlerine göre daha yüksektir. - Dökme levhalar yada profil halinde klasik metodlarla soğukta yada 400 C de dolaylarında da işlenebilir. - Hafiflik ve diğer fiziksel özelikleri (sertlik, gerilme kuvveti) duraluminin uçak sanayinde oldukça geniş çapta kullanılmasını sağlamıştır. Kullanım yerleri: Duralüminyum; uçak, otomobil, gemi sanayinde, ayrıca fotoğrafçılık, spor malzemeleri, ev eşyaları ve kimya sanayi gibi birçok alanda kullanılır. Silindir kafası yapımında ve pistonlarda, yakıt pompası gövdelerinde kullanılmaktadır.

AOC

Ö.GÜÇLÜ

66


DURALÜMĐNYUM Ambarda tanımlı Duralüminyum malzemeler: MABEC

MĐNĐ STOK

TANIM

MABEC

MĐNĐ STOK

TANIM

R100422492

2

DURALIMINYUM CAP:100 MM

R100422514

2

DURALIMINYUM LEVHA 15 MM 300 X 500 MM

R100422494

2

DURALIMINYUM CAP:130 MM

R100422518

2

DURALIMINYUM LEVHA 25 MM 300 X 500 MM

R100422496

2

DURALIMINYUM CAP:150 MM

R100422520

2

DURALIMINYUM LEVHA 35 MM 300 X 500 MM

R100422475

2

DURALIMINYUM CAP:20 MM

R100422526

2

DURALIMINYUM LEVHA 45 MM 300 X 500 MM

R100422498

2

DURALIMINYUM CAP:200 MM

R100422528

2

DURALIMINYUM LEVHA 50 MM 300 X 500 MM

R100422477

2

DURALIMINYUM CAP:30 MM

R100422510

2

DURALIMINYUM LEVHA 8 MM 300 X 500 MM

R100422480

2

DURALIMINYUM CAP:40 MM

R100422512

2

DURALIMINYUM LEVHA 10 MM 300 X 500 MM

R100422482

2

DURALIMINYUM CAP:50 MM

R100566257

2

DURALIMINYUM LEVHA 100 MM 300 X 500 MM

R100422484

2

DURALIMINYUM CAP:60 MM

R100422533

0

DURALIMINYUM LEVHA 150 MM 300 X 500 MM

R100422486

2

DURALIMINYUM CAP:70 MM

R100422516

5

DURALIMINYUM LEVHA 20 MM 300 X 500 MM

R100422488

2

DURALIMINYUM CAP:80 MM

R100422523

10

DURALIMINYUM LEVHA 40 MM 300 X 500 MM

R100422490

2

DURALIMINYUM CAP:90 MM

R100422508

2

DURALIMINYUM LEVHA 5 MM 300 X 500 MM

R100422531

2

DURALIMINYUM LEVHA 65 MM 300 X 500 MM

AOC

Ö.GÜÇLÜ

67


PRODAX Đleri teknoloji ürünü bir alüminyum alaşımı olan Prodax (Alumec 89)’ın, işlenebilmesi ve parlatılabilmesi çok kolay ve hızlıdır.

ISO/DIN 3.4345

AISI -

Teslim Sertliği 164-168 HB

Mn 0,1

Mg 2,6

Cr 0,13

Zn 4,3

MEKANĐK ÖZELLĐKLER Levha Kalınlığı 50 mm 100 mm 150 mm 200 mm

Çekme Dayanımı (Mpa, N/mm²) 575 570 560 560

AOC

Akma Dayanımı (Mpa, N/mm²) 525 520 510 510

Cu 0,7

Al Kalanı

FĐZĐKSEL ÖZELLĐKLER Sıcaklık ºC

20

Yoğunluk (kg/m³)

2,83

Isıl Genleşme Katsayısı Isıl Đletkenlik (W/mºC) Elastiklik Modülü (Mpa) Özgül Isı (J/kgºC)

Ö.GÜÇLÜ

0,000023 165 71500 890

68


PRODAX Özellikleri: - Hafiflik - Çok iyi işlenebilirlik - Homojen sertlik - Çok yüksek ısıl iletkenlik - Yüksek korozyon direnci - Đyi parlatılabilirlik - Yüzey işlemlerine uygunluk - Yüksek mukavemetli alüminyum malzeme - Yüksek sertlik - Desen olabilirlik Kullanım yerleri: Günümüzde plastik vakum, şişirme, enjeksiyon kalıplarında, oto lastik kalıplarında, yağ keçesi v.b. üretim ve kauçuk ayakkabı kalıplarında, model sanayinde, prototip uygulamalarda, kalıp altı ve hamili görevi yapan parçalarda kullanılır. Prodax’ın ısıl iletkenliği yüksek olduğu için, uygulandığı kalıplara daha basit soğutma sistemleri konabildiği gibi, çevrim zamanını kısaltarak üretim hızını arttırmak da mümkündür.

AOC

Ö.GÜÇLÜ

69


PRODAX Yüzey Đşlemleri: Prodax, başta Hard Anodizing olmak üzere, Sert Krom Kaplama, Nikel Kaplama ve PTFE kaplama yöntemleri ile yüzey özellikleri daha da iyileştirilerek kullanılabilir. Fotodağlama (Asit ile desen verme) için de son derece uygun bir malzemedir. Hard Anodizing ile Prodax’ın yüzey sertliğini 65 HRc seviyesine yükseltmek mümkündür. Kaplama sonrası elde edilen yüzey kalitesi çok yüksek olmadığı için, genellikle kalıp dışı yüzeylere tatbik edilir: Kayıtlar, çıkarıcı pimler, kızaklar vb. Kaynak: Prodax, MIG ve TIG kaynakları ile tamiri mümkün olan bir kalıp malzemesidir. Kaynak teli olarak AA5356 (Al5%Mg) yada AA5556A (Al5.2%Mg) kullanılmalıdır. Kaynak işlemine geçilmeden önce 50-130 ºC’de ön ısıtma yapılmalıdır.

AOC

Ö.GÜÇLÜ

70


PRODAX Ambarda tanımlı Prodax malzemeler: MABEC

MĐNĐ STOK

TANIM

R100422506

0

PRODAX LEVHA 150 MM

R100422502

0

PRODAX LEVHA 30 MM

R100422504

0

PRODAX LEVHA 50 MM

AOC

Ö.GÜÇLÜ

71


DELRĐN Delrin, formaldehit polimerizosyonuyla elde edilen bir plastiktir. Đçindeki oksijen ve metilen gruplarının sahip olduğu yüksek orandaki kristalize yapı ona herhangi bir takviye malzeme ilave edilmeden bile yüksek oranda sertlik ve sağlamlık sağlar. Delrin, otomotiv, ev aletleri, spor malzemeleri, endüstri mühendisliği, elektronik ve tüketim malzemeleri endüstrileri gibi mühendislik uygulamalarındaki güvenilirliğinden ötürü dünya çapında bir şöhrete ulaşmıştır. Delrin, asetalin kimyasal bileşimi ve yüksek kristalleşebilen yapısı diğer metallerde ve plastiklerde rastlanmayan bir özellikler bileşimi sunar. Su emme özelliği oldukça düşüktür ve doymuş halde bile mekanik ve elektriksel özelliklerinde önemli bir değişiklik olmaz. Delrin kimyasal yapısı ve yüksek kristalli bünyesinden dolayı takviyesiz plastikler içinde en sağlam ve en rijit olan termoplastiktir. UV ışınlarından etkilendiği için açık havada kullanılmaması tavsiye edilir. Delrinin üstün mekanik, termal, elektriksel ve kimyasal özellikleri, üniversal tezgâhlarda kolay işlenebilir oluşu ile birleşince birçok uygulama alanı ortaya çıkmıştır. Birçok uygulamada gerek performans, gerek ekonomik yönden metallerden ve diğer plastiklerden daha kullanışlıdır.

AOC

Ö.GÜÇLÜ

72


DELRĐN Özellikleri: - Yüksek çekme, eğilme mukavemeti, darbe dayanımı ve elastikiyet - Diğer plastiklerin karşılayamadığı üstün yorulma dayanımı - Neme, benzine, kaydırıcılara, solventlere ve birçok nötr kimyasala dayanım - Mükemmel boyutsal kararlılık - Đyi elektriksel yalıtım özellikleri - Düşük sürtünme - Çok düşük sıcaklıklara kadar inebilen geniş kullanım sıcaklığı aralığı (-50°C / +110°C kısa dönem 150°C) - Yağsız ortamlarda yatak özelliği Kullanım yerleri: Delrin daha çok makine kalıp parçalarının yapımında tüm sektörlerde kullanılır. Ayrıca dişli, kam, haddehane yatakları ve aşırı yüke maruz yataklar, konveyör sistemlerinde pim, sonsuz vida, piston, mil, pul, vs. alanlarda kullanılır. Bunun yanında kapı uygulamalarında, yakıt sistemlerinde, ofis cihazlarında, tokalar/fermuarlar ve kış spor malzemeleri uygulamalarında sıklıkla tercih edilmektedir.

AOC

Ö.GÜÇLÜ

73


DELRĐN Ambarda tanımlı Delrin malzemeler: MABEC

MĐNĐ STOK

TANIM

MABEC

MĐNĐ STOK

TANIM

R100422693

0

DERLIN CAP:100 MM

R100422737

0

DERLIN LEVHA 100 MM 300 X 500 MM

R100422695

0

DERLIN CAP:110 MM

R100422719

2

DERLIN LEVHA 15 MM 300 X 500 MM

R100422699

0

DERLIN CAP:130 MM

R100422723

2

DERLIN LEVHA 25 MM 300 X 500 MM

R100422701

0

DERLIN CAP:140 MM

R100422709

2

DERLIN LEVHA 3 MM 300 X 500 MMM

R100422705

0

DERLIN CAP:175 MM

R100422711

2

DERLIN LEVHA 4 MM 300 X 500 MMM

R100422669

2

DERLIN CAP:25 MM

R100422729

2

DERLIN LEVHA 50 MM 300 X 500 MM

R100422674

2

DERLIN CAP:35 MM

R100422717

3

DERLIN LEVHA 10 MM 300 X 500 MM

R100422683

2

DERLIN CAP:70 MM

R100422740

2

DERLIN LEVHA 125 MM 300 X 500 MM

R100422685

2

DERLIN CAP:80 MM

R100422721

6

DERLIN LEVHA 20 MM 300 X 500 MM

R100422687

2

DERLIN CAP:85 MM

R100422725

2

DERLIN LEVHA 30 MM 300 X 500 MM

R100422691

2

DERLIN CAP:95 MM

R100422727

10

DERLIN LEVHA 40 MM 300 X 500 MM

R100422697

10

DERLIN CAP:120 MM

R100422713

2

DERLIN LEVHA 5 MM 300 X 500 MMM

R100422665

1

DERLIN CAP:14 MM

R100422715

0

DERLIN LEVHA 6 MM 300 X 500 MMM

R100422703

2

DERLIN CAP:150 MM

R100422731

2

DERLIN LEVHA 60 MM 300 X 500 MM

R100422707

2

DERLIN CAP:200 MM

R100422733

30

DERLIN LEVHA 70 MM 300 X 500 MM

R100422667

2

DERLIN CAP:22 MM

R100422735

0

DERLIN LEVHA 90 MM 300 X 500 MM

R100566230

2

DERLIN CAP:250 MM X 500 MM

R100422672

2

DERLIN CAP:30 MM

R100422676

3

DERLIN CAP:40 MM

R100422678

3

DERLIN CAP:50 MM

R100422680

1

DERLIN CAP:60 MM

R100422689

3

DERLIN CAP:90 MM

AOC

Ö.GÜÇLÜ

74


TEFLON Bir sanayi plastiği olan Teflon, fluor atomlarıyla doymuş uzun ve lineer bir karbon zincirinden oluşan molekül yapısı ve karbon ile fluor atomları arasındaki çok kuvvetli kimyasal bağlar nedeniyle başka hiçbir plastikte bulunmayan üstün özelliklere sahiptir. Bütün sanayi plastikleri içinde en geniş çalışma sıcaklığına (-260°C ile +270°C) sahip oluşu, sanayide kullanılan bütün kimyasal maddelere neme ve ortam şartlarına tam sonsuz dayanımı, tüm katılar içinde en düşük statik ve dinamik sürtünme katsayısına sahip oluşu, üstün elektriksel izolasyon özelliği, yapışmazlık, yanmama ve vb. özelliklerin yanı sıra, mekanik özelliklerinin yeterli oluşu Teflonun birçok kullanım alanında diğer malzemelere tercih edilmesine, çoğu durumda sadece Teflonun kullanılabilmesine sebep olmuştur.

AOC

Ö.GÜÇLÜ

75


TEFLON Özellikleri: - Yüzeyine hiçbir şey yapışmaz. Sıcaklık ve basınç bu özelliklerini değiştiremez. - -260°C ile +270°C arasında kullanılır. Çok üstün elektriksel izolasyon özelliklerine sahiptir. - Hava koşullarından etkilenmez. Su ve rutubet tutmaz. - Yüksek dielektriksel dayanımı, düşük dielektriksel kayıp faktörü, ark direncinin çok yüksek oluşu, bu özelliklerin nem ve frekanstaki değişimlerden etkilenmemesi, Teflonun elektrik ve elektronik sanayinde de geniş bir uygulama alanına sahip olmasını sağlamaktadır. Kullanım yerleri: Her türlü kablo izolasyonları ve makaronlar Trafo , röle, anten, transformatör, radar parçaları, bağlantı parçaları, bobin, jeneratör vb. izolasyonları Yüksek gerilim izolatörleri Kapasitör ve transformatörler için hava geçirmez keçeler Yakıt hücreleri için elektrodlar Yüksek frekans kabloları için bağlantı kutusu Baskı devreleri için lamine levhalar vb.

AOC

Ö.GÜÇLÜ

76


TEFLON Teknik Bilgiler:

AOC

Ö.GÜÇLÜ

77


TEFLON Ambarda tanımlı Teflon malzemeler:

MABEC

MĐNĐ STOK

TANIM

MABEC

MĐNĐ STOK

TANIM

R100422623

2

TEFLON CAP:70 MM

R100422629

2

TEFLON LEVHA 1 MM 300 X 500 MM

R100422627

2

TEFLON CAP:110 MM

R100422631

2

TEFLON LEVHA 3 MM 300 X 500 MM

R100422613

1

TEFLON CAP:20 MM

T72712140A

2

TEFLON LEVHA 10 MM 300 X 500 MM

R100422615

2

TEFLON CAP:30 MM

R100422633

2

TEFLON LEVHA 2 MM 300 X 500 MM

R100422617

2

TEFLON CAP:40 MM

T72712250A

2

TEFLON LEVHA 20 MM 300 X 500 MM

R100422619

1

TEFLON CAP:50 MM

T72712330A

2

TEFLON LEVHA 30 MM 300 X 500 MM

R100422621

2

TEFLON CAP:60 MM

R100566191

2

TEFLON LEVHA 40 MM 300 X 500 MM

R100422625

2

TEFLON CAP:75 MM

R100422635

2

TEFLON LEVHA 5 MM 300 X 500 MM

R100566189

2

TEFLON LEVHA 6 MM 300 X 500 MM

AOC

Ö.GÜÇLÜ

78


KESTAMĐD Kestamit mekanik, fiziksel, elektriksel ve kimyasal dayanımı yüksek bir plastiktir. Özellikle yüke, darbeye ve yorulmaya karşı direnci yüksektir. Isı dayanımı yüksek sürtünme katsayısı düşüktür. Su emme özelliği nedeniyle nemli ortamlarda tavsiye edilmez. Kestamit, kimyasal yönden bir naylon türü olmakla beraber belli ölçüde (crosslinked) çapraz bağlı moleküler yapısı nedeni ile daha üstün bazı özelliklere sahip bir polyamid türüdür. Kestamit doğal olarak sarı rengindedir.

AOC

Ö.GÜÇLÜ

79


KESTAMĐD Özellikleri: - Kullanım sıcaklığı 100°C - Düşük sürtünme katsayısı - Çok yüksek basma dayanımı, yüksek sertlik - Yüksek darbe dayanımı - Sıcaklık dayanımı - Kimyasal madde dayanımı - Naylon 6’ya göre daha az su emme - Kimyasallara karşı direnç Kullanım yerleri: Kızaklar, tekerlekler, rulolar, dişliler, yataklar, makaralar, kasnaklar, aşınma plakaları, gıda, kimya, kağıt, tekstil ve matbaa sanayi parçalarında kullanılır.

AOC

Ö.GÜÇLÜ

80


KESTAMĐD Ambarda tanımlı Kestamid malzemeler:

MABEC

MĐNĐ STOK

TANIM

R100565775

2

KESTAMĐD ÇAP:100 X 1000 MM

R100565776

2

R100565777

MĐNĐ STOK

TANIM

R100565778

2

KESTAMĐD LEVHA 10 MM 300 MM X 500 MM

KESTAMĐD ÇAP:120 X 1000 MM

R100565779

2

KESTAMĐD LEVHA 20 MM 300 MM X 500 MM

2

KESTAMĐD ÇAP:200 X 1000 MM

R100565780

2

KESTAMĐD LEVHA 30 MM 300 MM X 500 MM

R100565770

2

KESTAMĐD ÇAP:30 X 1000 MM

R100565781

2

KESTAMĐD LEVHA 40 MM 300 MM X 500 MM

R100565771

2

KESTAMĐD ÇAP:40 X 1000 MM

R100565782

2

KESTAMĐD LEVHA 50 MM 300 MM X 500 MM

R100565772

2

KESTAMĐD ÇAP:50 X 1000 MM

R100565784

2

KESTAMĐD LEVHA 60 MM 300 MM X 500 MM

R100565773

2

KESTAMĐD ÇAP:60 X 1000 MM

R100565785

2

KESTAMĐD LEVHA 80 MM 300 MM X 500 MM

R100565774

2

KESTAMĐD ÇAP:80 X 1000 MM

R100565768

2

KESTAMĐT ÇAP:20 X 1000 MM

AOC

MABEC

Ö.GÜÇLÜ

81


FĐBER Fiber (fenol fiber), sentetik reçine emdirilmiş özel bir tahta levhadır. Kayın ağacı kaplama malzemesinin ısı ve basınç altında termoset reçine malzeme ile birleştirilmesinden oluşur. Aşınmaya, sıcaklığa, yüke, korozyona dayanımı yüksek, iyi bir elektrik yalıtkanıdır.

AOC

Ö.GÜÇLÜ

82


FĐBER Özellikleri: - Fiziksel dayanımı oldukça kuvvetlidir - Kimyasal çözücülerin çoğundan etkilenmez - Darbe ve yüklere dayanıklı olmaları sebebi ile makaralarda ve elektrik yalıtım alanlarında kullanılır - Sürekli olarak +125ºC de çalışabilir - Sürtünmeye karşı dayanıklılık - Aleve karşı mükemmel direnç Kullanım yerleri: Her türlü makine parçaları, dişli grupları, yataklar, balatalar, aktarma organları.

AOC

Ö.GÜÇLÜ

83


FĐBER Teknik Bilgiler:

AOC

Ö.GÜÇLÜ

84


FĐBER Ambarda tanımlı Fiber malzemeler:

MABEC

MĐNĐ STOK

TANIM

MABEC

MĐNĐ STOK

TANIM

R100422637

1

FIBER CAP:20 MM

R100422649

2

FIBER LEVHA 1 MM 300 X 500 MM

R100422639

2

FIBER CAP:25 MM

R100422651

2

FIBER LEVHA 2 MM 300 X 500 MM

R100422641

2

FIBER CAP:40 MM

R100422653

2

FIBER LEVHA 3 MM 300 X 500 MM

R100422643

3

FIBER CAP:50 MM

R100422657

2

FIBER LEVHA 10 MM 300 X 500 MM

R100422645

1

FIBER CAP:80 MM

R100422659

3

FIBER LEVHA 20 MM 300 X 500 MM

R100422647

1

FIBER CAP:90 MM

R100422661

2

FIBER LEVHA 30 MM 300 X 500 MM

R100422655

2

FIBER LEVHA 5 MM 300 X 500 MM

R100422663

6

FIBER LEVHA 50 MM 300 X 500 MM

AOC

Ö.GÜÇLÜ

85

DENEME  

E BOOK DENEME CALISMASI