Page 1

2011

Avtomobilinizdä

Ýnþaatda

Saðlamlýðýnýzýn keþiyindä

Här addýmýnýzda sizinlä

Yüklärin daþýnmasýnda

Känd täsärrüfatýnda

Maliyyä ämäliyyatlarýnda


2011

Avtomobilinizdä

Ýnþaatda

Saðlamlýðýnýzýn keþiyindä

Här addýmýnýzda sizinlä

Yüklärin daþýnmasýnda

Känd täsärrüfatýnda

Maliyyä ämäliyyatlarýnda


ÝÇÝNDÄKÝLÄR

08

2500 yaþlý Qädim Qäbälä

Qädim Qäbälä þähäri e.ä. IV äsrdän b.e. V äsrinädäk (900 il) Azärbaycanýn - Qafqaz Albaniyasýnýn - paytaxtý olub.

QAFQAZ RÝVERSÝDE HOTEL

20

Dämiraparan çayýn sahilindä, meþäli daðlarla ähatä olunmuþ ärazidä yerläþmäsi otelä älavä gözällik bäxþ edir. Beþulduzlu otelin päncäräläri hämin daðlara açýlýr.

25

“Qäbälä Xanlar” Turizm Ýstirahät Märkäzi

Ägär “Qäbälä Xanlar”da oturub þam edirsinizsä vä bu zaman süfräyä isti tändir çöräyi vä ya yuxa gätirilibsä, heç tääccüblänmäyin. Çünki “Qäbälä Xanlar” öz çöräyini özü biþirir.

Säbirlä hörülän sänät: þäbäkä

39

Þäbäkä sänätindä händäsi fiqurlar birbaþa rol oynayýr. Çünki kiçik oduncaqlar müxtälif bucaq altýnda käsiläräk bir-birinä bärkidilir. Kiçik bir sähv bütöv bir þäbäkäni xarab edä bilär.

46

Þäki mätbäxinin þahý

Kimä “Þäki mätbäxindän yemäkläri sadala” desän, ilk sýraya pitini qoyacaq. Bu da äbäs deyil. Ýllärdir Þäkidä piti biþirilir.

“Cännät Baðý” Layihä rähbäri

Anar Qaraxançallı Redaktor

Natiq Pänahlý Mäslähätçi

52

Kiþ çayýnýn sahilindä, här täräfi meþäli daðlarla ähatä olunmuþ äsrarängiz bir mäkanda istirahät etmäk istäyänlär üçün “Cännät Baðý” Ailävi Ýstirahät Märkäzi gözäl seçim ola bilär.

“ATL CONSULTING” Dizayn & Fotolar

Abdurrahman Levent Jurnal “AzSýðorta” þirkätinin sifariþi vä sponsorluðu äsasýnda “Zaman-Azärbaycan” qäzeti täräfindän hazýrlanmýþdýr.

AZÄRBAYCANI ADDIM-ADDIM

Bakı, Azärbaycan, 2011

64

Päri qalasý

Qalaya baxdýqda strateji baxýmdan çox mükämmäl yerdä - qayalarýn içindä tikildiyi aydýn olur. Bu da onun istehkam qalasý olmasý barädä güclü ehtimallar iräli sürmäyä imkan verir.

Saçaqlı maxara

67

Äsasän Balakän yemäyi kimi tanýnan saçaqlý maxara Zaqatalada da çox sevilän vä biþirilän yemäklär sýrasýndadýr.

71

“Läzzät”li istirahät

Restoran vä motel kimi fäaliyyät göstärän “Läzzät” Ailävi Ýstirahät Guþäsi iki hektara yaxýn daðlýq-täpälik ärazidä yerläþir. Guþänin ärazisini meyvä vä meþä aðaclarý tutur.


Vätänimizdä istirahätdän zövq alýn “AzSığorta” ŞİRKÄTİNİN İDARÄ HEYÄTİNİN SÄDRİ ABBAS BABAYEV

zärbaycan iqtisadiyyatýnýn prioritet istiqamätlärindän biri kimi turizm son illärdä daha çox inkiþaf etmiþ sahälärdän birinä çevrilib. Dövlätin häyata keçirdiyi regionlarýn sosial-iqtisadi inkiþafý proqramlarý, bütün ölkä üzrä häyata keçirilän abadlaþdýrma iþläri, peþäkar kadrlarýn hazýrlanmasý üçün atýlan addýmlar daha böyük nailiyyätläri äldä etmäyä imkan verir. Tarixi qädimliyimiz, füsunkar täbiätimiz, adät-änänälärimiz, mätbäx vä qonaqpärvärliyimiz dä turizm potensialýmýzýn inkiþafýna stimul verir. Turizm infrastrukturunun geniþländirilmäsi vä xidmät keyfiyyätinin yüksäldilmäsi ölkämizä gälän qonaqlara rahat istirahät täklif etmäklä yanaþý, Azärbaycanýn turizm potensialýnýn zänginliyini nümayiþ etdirir. Bakýnýn bir çox beynälxalq tädbirlärin - idman yarýþlarý, konfrans vä simpoziumlarýn keçirilmä märkäzinä çevrilmäsi, Qäbälädä här il keçirilän musiqi festivallarýnýn änänävi hal almasý xarici turistlärin cälb olunmasýnda äväzsiz rol oynayýr. Turizm sahäsindä uður elementläri keyfiyyätli xidmät, müþtäri mämnuniyyäti vä xidmätdän istifadä rahatlýðýdýr. Här bir turizm müässisäsinin dä baþlýca mäqsädi müþtärinin tam razý qalmasýna nail olmaqdýr. Bu istiqamätdä fäaliyyät vä iräliläyiþ regionlarýn ümumi iqtisadi inkiþafýna säbäb olmaqla, yerli ähalinin rifah halýný da yaxþýlaþdýrýr. Bu baxýmdan turizm sahäsi üçün müxtälif yönlü täkmilläþdirmä märkäzlärinin qurulmasý, ixtisasartýrma proqramlarýnýn täþkil olunmasý täqdirälayiq addýmlardýr. Müþtärinin mämnun qalmasý üçün digär vacib amil mälumatýn doðru verilmäsidir. Mädäniyyät vä Turizm Nazirliyinin täþäbbüsü vä beynälxalq turizm täþkilatlarýnýn dästäyi ilä yaradýlmýþ turizm informasiya märkäzläri häm yerli, häm dä xarici turistlärä lazými vä zäruri mälumatlarý täqdim edir. Lakin Azärbaycaný tanýmaq vä tanýtmaq üçün bu, kifayät deyil. Ýqtisadiyyatýn aparýcý sahäsinä çevrilmäsi üçün turizm potensialýmýza dair härtäräfli mälumatlarý äks etdirän väsaitlär hazýrlanaraq, Azärbaycaný gäzmäk istäyän här käsä täqdim olunmalýdýr. Älinizdäki bu jurnal Azärbaycanýn yalnýz bir dilbär regionu ilä baðlý mälumatlarý özündä äks etdirir. Üç rayonun ähatä olunduðu bu jurnal özündä här rayonun tarixini, istirahät guþälärini vä färqli xüsusiyyätlärini, xäritälärini, säfär zamaný Sizä lazým olacaq mälumatlarý ehtiva edir. Bir sýðorta þirkäti kimi säfäriniz zamaný öz xidmätlärimizi Sizä täqdim etmäkdän mämnun olarýq. Ümid edirik, Vätänimizdä istirahätdän zövq alacaqsýnýz.

A


Azärbaycaný addým-addým birgä gäzäk urizm potensialýmýzý inkiþaf etdirmäk vä bundan yüz milyonlarla dollar gälir äldä etmäk üçün Allah ölkämizä här þeyi verib. Bir täräfimiz däniz, bir täräfimiz dað, baþqa bir täräfimiz meþä, çaylar, göllär, þälalälär... Tarixi abidälärimiz, müalicävi sanatoriyalarýmýz da öz yerindä. Bunlar böyük nemätlärdir. Bu nemätlär turizm potensialýmýzý geniþländirmäyä imkan verir. Bizä düþän isä bu nemätlärdän sämäräli þäkildä istifadä etmäkdir. Dövlät rähbärliyi bunun färqindädir. Hökumät anlayýr ki, ölkänin gäläcäyini yalnýz neft gälirlärinä söykätmäk olmaz. Azärbaycan Prezidenti Ýlham Äliyevin 2011-ci ili “Turizm ili” elan etmäsi dä bunun täzahürüdür. Turizmin inkiþafý üçün täbliðat vä täþviqat iþlärinin düzgün qurulmasý olduqca vacibdir. Ägär bir yerin turizm potensialý varsa, ora tanýdýlmalýdýr ki, turistlärin diqqätini cälb etsin. “Azärbaycaný addým-addým” jurnalýný hazýrlamaq täþäbbüsü dä mähz Azärbaycanýn turizm potensialýnýn tanýdýlmasý iþinä töhfä vermäk niyyätindän iräli gälib. “AzSýðorta” ASC-nin sponsorluðu ilä “Zaman-Azärbaycan” qäzeti täräfindän ärsäyä gätirilmiþ bu jurnalýn Azärbaycaný addým-addým gäzmäk istäyän turistlärin iþinä yarayacaðýna ümid edirik. Jurnalýn ilk buraxýlýþý üçün Qäbälä-Þäki-Zaqatala marþrutunu seçdik. Bu üç rayonun gäzmäli-görmäli yerlärini, läziz yemäklär biþirän restoranlarýný, än müasir standartlara cavab verän otellärini, istirahät märkäzlärini, tarixi abidälärini, yerli sänätkarlýq sexlärini sizin üçün gäzdik. Bu rayonlarda sizin üçün maraqlý ola biläcäk än xýrda detalý belä näzärdän qaçýrmamaða cähd göstärdik. Fotoþäkillär vasitäsilä sizdä bu üç rayon baräsindä müäyyän täsävvür formalaþdýrmaða çalýþdýq. Ýþimizä yanaþma prinsipimiz bundan ibarät oldu: bu jurnalýn bälädçiliyi ilä bölgälärimizdä istirahät etmäk istäyän turist harada necä vä neçäyä istirahät edä biläcäyini, ona harada hansý keyfiyyätdä xidmätlärin täklif olunacaðýný ävvälcädän bilsin. Älbättä, Qäbälä, Þäki vä Zaqatalanýn bütün turizm potensialý bu jurnalda yazýlanlardan ibarät deyil. Biz sadäcä olaraq bir jurnalýn imkanlarý daxilindä sizi müäyyän xidmätlärlä tanýþ etmäyä çalýþmýþýq. Günü-gündän inkiþaf edän Azärbaycanýn turizm sänayesi dä geniþlänmäkdädir. Bu rayonlarda da här il yeni turizm obyektläri vä yeni xidmät sahäläri istifadäyä verilmäkdädir. Ümid edirik, “Azärbaycaný addým-addým” jurnalýnýn Qäbälä, Þäki vä Zaqatala ilä baðlý olan bu sayý sizin yaxýn bälädçiniz olmaqla yanaþý, keflä vä sämäräli þäkildä istirahät etmäyinizä yardým edäcäk. Hamýnýza gözäl istirahät arzulayýrýq!

T

REDAKTOR NATİQ PÄNAHLI


QÄBÄLÄ

AZÄRBAYCANI ADDIM-ADDIM


ARAYIŞ Tärkibi Ärazisi Ähalisi Orta sýxlýq Telefon kodu

1 þähär, 60 känd vä 3 qäsäbä 1,55 min kv.km 95 000 1 kv.km-ä 61 näfär 00994 (ölkä kodu) 24 (zona kodu) 20 (rayon kodu) daha sonra beþräqämli nömrä

Qäbälä rayonu üzrä mündäricat: Coðrafi xüsusiyyätläri vä tarixi s07 2500 yaþlý Qädim Qäbälä s08 Necä getmäk olar? s09 Aðacoyma sänäti s10 Beynin fikirläþib, ällärin çatdýrmadýğı sänät.

Qäbälädä arýçýlýq s11 Hämzälli halvalarý s12 Qäbäläyä gedib qoz, küncüd vä peþväng halvalarýndan dadmamaq yaxşı olmazdý.

“Vedrä bazarý” s13 Bu bazarýn tarixi bir kiþinin kolluqlardan topladýðý bir vedrä böyürtkäni evinä aparmadan yolun känarýnda satmasýndan baþlayýr.

Qäbälänin futbol þäräfi qorunur s14 “Qäbälä” vä “Karvan” mehmanxanalarý s15 “Qafqaz Resort” oteli s16 Beþulduzlu mehmanxana öz qonaqpärvärliyi ilä sizä unudulmaz anlar väd edir.

Yeddi gözäl þälaläsi s19 “Qafqaz Riverside” oteli s20 “Xäzär” Ýstirahät Kompleksi s22 Dörd täräfi meþä vä daðlarla ähatä olunmuþ bir güþädä açýq hovuz.

“Yengicä” Müalicävi Ýstisu Sanatoriyasý s23 Oynaq aðrýlarý, duzlaþma, sinir xästälikläri, revmatizm, osteoxondroz, däri xästälikläri kimi aðrýlardan äziyyät çäkirsinizsä...

“Duyma” Ýstirahät-Saðlamlýq Märkäzi s24 Nähäng daþ lövhälärdän düzäldilmiþ masa vä bu masanýn ätrafýna düzülmüþ kötük stullar...

“Qäbälä Xanlar” Turizm Ýstirahät Märkäzi s25 “Qäbäländ” - Qafqaz Lunapark s26 Füsunkar täbiätin qoynunda äyläncä.

Qäbälädä ailä turizmi s28 “Älincä Qalası” restoranı s29 Qäbälänin fotosimvolu haradýr? s29


RÄSSAM: AYDIN ÄSGÄROV


Müasir turizmin parlayan ulduzu

Qäbälä

Bu gün Qäbälä öz tarixi möhtäþämliyini özünä qaytarmaqdadýr. Äsasän turizm ulduzu kimi parlayan Qäbälädä hazýrda bütün infrastruktur yenidän qurulmaqda, rayonun görkämi öz yerli xüsusiyyätlärini saxlamaqla müasirläþdirilmäkdädir.

B

Coðrafi xüsusiyyätläri öyük Qafqazýn cänub yamacýnda, Azärbaycanýn þimal-qär bin dä, Þä ki-Za qa ta la iq ti sa di böl gä sin dä yerläþän Qäbälänin relyefi äsasän daðlýqdýr. Maraqlýdýr ki, ölkämizin än yüksäk zirväsi olan Bazardüzü (4466 m) dä Qäbälädä yerläþir. Rayonun dünya okeaný säviyyäsindän hündürlüyü 500-800 metrdir. Täbii ehtiyatlarý gil yataqlarýndan vä mineral bulaqlardan ibarätdir.

Tarixi Qä bä lä nin ta ri xi de yi län dä ilk aðla gälän Qafqaz Albaniyasýdýr. Çünki Qäbälä 900 il, yä ni e.ä. IV äsrdän eramýzýn V äsrinädäk bu dövlätin paytaxtý olub. Hämin dövrdä rayon märkäzinin 20 kilometr cänub-qärbindä, yäni indiki Çuxur Qäbälä kändinin þimal-þärq hissäsindä Corlu (Coðrulu) vä Qara çaylarýnýn suayrýcýnda yerläþän qädim Qäbälä þähäri öz möhtäþämliyi, mühüm siyasi-iqtisadi vä ticarät märkäzi olmasý ilä dünyanýn Babil, Troya, Pompey, Karfagen kimi qädim vä mäþhur þähärläri ilä müqayisä olunub. e.ä. 60-cý illärdä Roma qoþun la rý Al ba ni ya ya hü cum et sä dä, Qäbäläni ala bilmäyiblär. Lakin eramýzýn 262-ci ilindä Albaniya Sasanilärin iþðalý altýna düþüb. Bu nunla belä Qäbälä özünün siyasi vä iqtisadi ähämiyyätini itirmäyib. 464-cü ildä Albaniya öz müstäqilliyini müväqqäti itirdiyi vä þimal köçärilärinin basqýnlarýnýn þiddätländiyi dövrdä ölkänin paytaxtý Qäbälädän Partavaya (indiki Bärdä) köçürülüb. Bundan sonra da Qäbälä äsasän ticarät, mädäniyyät vä sänätkarlýq märkäzi kimi ähämiyyätini qoruyub.

XI-XVIII äsrlärdä müxtälif qüvvälärin iþðallarýna märuz qalmýþ Qäbälä 1747-ci ildän sonra (Nadir Þahýn ölümündän sonra Azärbaycan xanlýqlara, sultanlýqlara vä mälikliklärä bölünüb) sultanlýq kimi mövcudluðunu qoruyub. Yalnýz 1841-ci ildä Çar Rusiyasýnýn Qafqazda apardýðý islahatlar näticäsindä xanlýqlar quberniya vä qäzalarla äväz olunarkän, Qäbälä Yelizavetpol (Gäncä) quberniyasýnýn Nuxa (Þäki) qäzasýna daxil edilib. Qäbälä rayonu ärazisindä Qafqaz Albaniyasýnýn paytaxtý olmuþ Qäbälä (Kabala) þähärinin qala bürclärinin qalýqlarý (e.ä. I äsr), Hacallý kändindä mäbäd (e.ä.IV äsr), Yengicä kändindä Qýzlar qalasý (IV-XIV äsrlär), Yenikänddä küp qäbirläri (e.ä. I-IV äsrlär), Häzrä kändindä türbälär kompleksi (XIV-XV äsrlär) kimi tarixi abidälär mövcuddur.

Qäbälä adý haradan gälir? 2500 illik tarixi olan vä qädim “Ýpäk yolu”nun üzärindä yerläþän Qäbälä þähärinin adý hälä eramýzýn I äsrindä yaþamýþ Roma tarixçisi Bäyük Plininin “Täbii Tarix” äsärindä “Xabalaka” kimi qeyd olunur. Yunan coðrafiyaþünasý K. Ptolomey (II äsrdä) “Xabala”, äräb ta rix çi si Bä la zu ri (IX äs rdä) isä Qäbäläni “Xäzär” adlandýrmýþdýr. Ýlk däfä Azärbaycan alimi A. Bakýxanov (XIX äsrdä) “Gülüstani-Ýräm” äsärindä “Kbala” vä ya “Xabala”nýn Qäbälä olduðunu göstärmiþdir. Onu da qeyd edäk ki, Çar Rusiyasý dövründä rayonun adý däyiþdiriläräk Qutqaþen adlandýrýlmýþ, yalnýz sovet imperiyasý çökdükdän sonra rayonun adý özünä qaytarýlmýþdýr.

AZÄRBAYCANI ADDIM-ADDIM 2011

7

QÄBÄLÄ


ý l þ a y ä 0 l 0 ä 5 b 2 ä Q

lik þahid

edä

bi-

inä aeslär s o üllüt r G p t a a n . q läyir azýrd ssädä ädqi bu t ärini söy älä üç hi ätdir. H dqiq l ä b ar b.e. V läcäk ädim Qä ladan ib ox sahä t þür. dän fqaz ç a r Q s Q d n ä ä ä ü a dä V bir v kv.metr ärazisin k i m i l e.ä. I canýn - Q bälää i S r ä r la, þäh Qä Qala rbay 1600 þ ä h ä yaþaäbälä 0 il) Azä . Qädim 5 kilorada i, bu da Q ä b ä l ä Q u b d r m b 1 0 k lä ä ädi nur äk (9 ytaxtý olu äzindän dä, Qai n d ä tün dövr ä b ä b d ä n u d s l i ä o z n i a k s r in pa bü är äsr a l a ä olduðu i r i l i r . B u a t ä d q i q ýn - rayon m bälä känd a s ý n d a k ý n Q ý s a ar rý ud ild ýrd niy Qä Alba rabalýqla - Çuxur y l a r ý n ý n a turistlä mövc olduðu b þ v ä h a z keçdiyi ta a d ý a x r i ä ç ý n d z nin yýþýn a q a z ý l m äbäläni älälärin äsafä C o ð r u l u Bura ha m h Q r d i r t s . a ä zi dä di vä me bur läþir ärazi inkiþaf m ndür. Bä kspe far e n r a ç a y zidä yer açýqdýr. i a j n a ü lo i olu ära qalýn ümk arxeo sor Q ädän zünä xi-m görmäk m äbäqänin üälrin ü Qäbälä i , p r o f e s ärazidä i r is i t i y bu ar m 20-c ýn rä lay-la ä mädän atýr. Qaf ýntýlar r ki, d y a s ý n y e v d e y i tän äsrin d ä , ç r p yerlä 6 meträ övcud ta ä akr i l s ä -ci Cäbi a t l a r a ö e v äd 5 m l ä t ý q 0 , i i k lýð Qäb itinin r i tädq n d ä s t a r iqatlar 5 l ý r . ä y d e r d q ý i müh övrlä lim i l l ä r zäm täd a n a p a r a älif d ni þähär t edir. t x d z ä t ü n ý r n m mü nlar q i q a t l a mädä sübu n so d indä iv vä lduðunu s t i z illä r i o l o j i t ä a o är laA r x e ý Q ä b ä l ä rin qalýq ä v n ä ma aq ilil i, oc k tik rböyü b ü r c l ä r tälif döv x a l ü a ü r ý , q lýqlarý, m tunc, g , a r q a k l r ü i b m tänd d gil qa ä sü äv f i a ä lärä ýzýl, säd ý, þüþä m q rý, lar müþ, äk äþya a t e r i a l l a z bä ti m ri bu dän t i k i n lär, þä hä üçün , ý t m u l a d öþ ä m ä z etmäk r vä la hi ic kärp u ilä täc axsý boru l i m i n s y u þ üäl laq s olunmu a f a r m , d e m ä k . Q da dä rä istifa a r e d i l i b n d i b u r a d i m d ö v , i ä k s . a þ ä g ö r ä , ä r g ü n q edilir. O n r i h n r a s ö z l ä o l a r k i , näsä aþk r i n b ü t ü ä l t aid s turi

m i d ä Q Q

FOTO: MÄMMÄD RÄHiMOV

FOTO: MÄMMÄD RÄHiMOV

qäsäbäsinQrast ädägäbäläçoxläbiralärsayyosinuniz.danunqäHätdimVänta budam qäbir daþlarýna qäbirlärin bir çoxu känd sakinlärinin häyätyaný sahälärinä düþür . Yerli ähali arasýnda bu qäbirlärlä baðlý bir sýra rävayätlär gäzib dolaþýr. Bäziläri hesab edirlär ki, XIV äsrdä Teymurläng Qäbäläyä hücum edärkän onun

FOTO: MÄMMÄD RÄHiMOV

qoþunu bu ärazidä yoluxucu xästäliyä tutulub vä kütlävi þäkildä qýrýlýb. Bu qäbirlär dä onlara mäxsusdur. Professor Qafar Cäbiyev isä bütün bu mälumatlarýn äsassýz olduðunu bildirir. O, Teymurlängin xäzinäsinin dä Vändamda olmasý barädä söz-söhbätläri israrla täkzib edir.


QÄBÄLÄ AVTOVAÐZALI MARŞRUTUN İSTİQAMÄTİ

SAYI

QÄBÄLÄDÄN ÇIXIÞ VAXTLARI

QİYMÄT

Baký

22

Günortaya qädär här 15-20 däqiqädän bir, günortadan sonra här saatda bir reys. Ýlk reys 07:20

3,57

Þäki Zaqatala Oðuz Mingäçevir Gäncä Bärdä Ýsmayýllý

3 1 2 4 4 -

09:00, 12:00, 15:00 15:00 10:30, 16:00 08:00, 08:30, 09:00, 14:00 08:15, 08:40, 09:30, 15:00 tranzit tranzit

1,46 1,80-2 0,75 1,56 2,77 -

Necä getmäk olar? Ba ký dan 225 ki lo metr mä sa fä dä yer lä þän Qä bä lä þä hä ri nä av to mo bil lä get mäk olar. Paytaxtdan Qäbäläyädäk bütün yollar äla väziyyätdädir. Ona görä dä minik vasitäsi kimi istädiyi niz mo del av to mo bi li se çä bi lär si niz. An caq Qä bä lä ra yo nu da xi lin dä sä ya hät et mäk üçün, xüsusilä dä planýnýzda daðlara çýxmaq da varsa, bu za man cip tip li av to mo bil lä rä üs tün lük ver mäyiniz mäslähätdir. Älbättä, ägär þäxsi avtomobiliniz yoxdursa vä avtomobil kirayälämäk istä-

b

(AZN)

Avtovaðzal 07:00-18:00 arasýnda fäaliyyät göstärir. Tel: +994 24 2051622 Mob: +99451 7560021 (dispetçer Elnur Mämmädov) Avtovaðzalýn istifadäsindä olan särniþin daþýyan näqliyyat vasitäläri 15-18 näfärlik “Ford Transit” markalý mikroavtobuslardýr. Turizm mövsümündä ehtiyac duyularsa, reysä älavä mikroavtobuslar buraxýlýr.

mirsinizsä, Baký-Qäbälä marþrut avtobuslarýndan da istifadä edä bilärsiniz. Här gün saat 07:00dan eti ba rän Ba ký Bey näl xalq Av to vað za lýn dan Qäbäläyä “Ford” vä “Hyundai” markalý mikroavtobuslar yola düþür. Adambaþýna biletin qiymäti 3,57 AZN-dir. Ha zýr da Qä bä lä dä än mü a sir stan dart la ra cavab verän aeroport tikilmäkdädir. Qäbälä beynäl xalq ae ro por tu is ti fa dä yä ve ril dik dän son ra, Baký vä Qäbälä arasýndaký mäsafäni 30-35 däqiqäyä qät etmäk mümkün olacaq.

Qäbälä bunlarla daha maraqlýdýr Qäbälä xalça vä suvenirläri akýdan Qäbäläyä daxil olub 8 kilometr mäsafä qät etdikdän sonra yolun saðýnda - Vändam qäsäbäsi ärazisindä Azärbaycan Xalçalarýnýn Särgi vä Satýþ Maðazasý yerläþir. Burada Quba, Þirvan, köhnä Suraxaný, Piräbädil xalçalarý toxunur. Vändam Xalça Sexindä qurulmuþ xanalarda yerli sakinlär qädimi çeþnilär äsasýnda yundan xalçalar toxuyurlar. Maðazada yalnýz xalçalar särgilänib satýlmýr. Burada hämçinin qädimi samovarlar, sürahilär, badyalar, sähänglär dä satýþa qoyulub. Bu äþyalarýn bäzilärinin bir neçä yüz yaþý var. Vändam Xalça Sexinin räisi Abdulla Häþimov deyir ki, Qäbälänin turizm märkä zi nä çev ril mä sin dän son ra ma ða za nýn müþtäriläri xeyli artýb. O, sifariþläri çatdýrmaqda çätinlik çäkdiklärini söyläyir.

B

AZÄRBAYCANI ADDIM-ADDIM 2011

9

Yun xalçalarýn bir kvadratmetri 150-200 AZNdir. Ägär portretinizin xalçaya toxunmasýný istäyirsinizsä, bir kvadratmetr üçün 1200 manatýnýzdan keçmälisiniz. Samovarlarýn qiymätläri istehsal tarixlärindän asýlý olaraq, 100-200 AZN-dir. At yähärläri isä 8001000 AZN-dän satýþa çýxarýlýb. Gümüþ xäncär vä kämärlärin isä qramý 1,50 AZN-dän satýþdadýr. Bu isä täxminän 2000 AZN-ä baþa gälir. QÄBÄLÄ


35 növ sığorta xidmәti.

Beynin fikirläþib, ällärin çatdýrmadýðý sänät

Aðacoyma sänäti Q

äbälä þähäri ancaq öz füsunkar täbiäti ilä deyil, xalq tätbiqi sänäti, yemäkläri vä qonaqpärvärliyi ilä dä seçilir. Turizm sahäsinä ayrýlan diqqät näticäsindä Qäbälä öz gözälliyini hamýya nümayiþ etdirmäk imkaný äldä edir. Qäbäläni yerli vä xarici turistlärä özünämäxsus tärzdä täqdim edän sänätkarlardan biri dä usta Þahindir. Bir çoxlarýnýn yararsýz kötük vä ya tullantý odun parçasý kimi baxdýðý þeydän o, sänät äsäri ärsäyä gätirir. Älinä keçän här bir odun parçasýndan näsä düzäldir. Bu, suvenir dä ola bilär, hansýsa mäiþät äþyasý da, därs lävazimatý da, mil li at ri but da, han sý sa þir kä tin lo qo su da. Çünki o, aðaca baxarkän onun içindä gizlänän sänäti görür. Þahin Rähimov 41 illik ömrünün 16 ilini tätbiqi sänätä häsr edib. Ýndiyä qädär ärsäyä gätirdiyi äsärlärin sayýný itirib. Här gün näsä ortaya qoyur. Usta Þahin iþinin vurðunu olduðunu söyläyir. “Bu elä sänätdir ki, bu iþdän zövq almamaq mümkün deyil. Kälä-kötür odun parçasýný qoyursan qabaðýna, älinä iskänä alýb iþläyirsän. Müäyyän müddät keçir vä bir dä görürsän ki, hämin

ÜNVAN: Us ta Şa hinin dü ka nı Qäbälänin Vändam qäsäbäsindä, rayona Bakıdan girişdän 10 kilometr mäsafädä, yolun sol känarında yerläşir.

kälä-kötür odun parçasýndan möhtäþäm bir sänät äsäri ortaya çýxýb”,- usta Þahin deyir. O, mövzu sarýdan korluq çäkmädiyini bildirir. Usta Þahin tätbiqi sänäti qýsaca belä xarakterizä edir: “Beyin fikirläþir, ällär çatdýrmýr”. Bu baxýmdan tätbiqi sänät ustalarýnýn iþ vaxtý ilin 12 ayý, günün 24 saatýdýr. Bäzän yatanda gördüyü bir yuxu onun üçün ilham qaynaðý ola bilir. Usta Þahin düzältdiyi här bir äþyanýn onun üçün doðma vä äziz olduðunu söyläyir. Bäzän olur ki, min bir äziyyätlä yonub düzältdiyi suveniri satmaða äli gälmir. “Ancaq neynäk ki, män dä bu iþdän dolanmalýyam”,deyän usta Þahin evinin qarþýsýnda kiçik bir dükan açýb.

QÄBÄLÄ

10

Þahin Rähimov

AZÄRBAYCANI ADDIM-ADDIM 2011

Dükanda satýþa çýxarýlan äl iþlärinin qiymäti 5 manatdan 3000 manata qädärdir. Usta Şahin portret sifariþläri dä qäbul edir.


“Balýn keyfiyyäti arýçýnýn vicdanýndan asýlýdýr” ämiz vä keyfiyyätli balý necä ayýrd et mäk olar? Bu su a lýn ca va bý bir çoxlarý üçün hälä dä qaranlýq qalýr. Ancaq 54 illik ömrünün son 21 ilini sýrf arý çý lý ða häsr edän Ta hir Rä cä bov bu suala konkret cavab verir: “Balýn keyfiyyäti arýçýnýn vicdanýndan birbaþa asýlýdýr”. Gälän müþtärilärinä Tahir dayý deyir ki, bir arýçýballý çay ikram etdiyinýn öz arýlarýný näylä vä necä qidalandýrdýðýný bir Allah bilir, bir ni deyän arýçý Tahir dä onun vicdaný. Bununla belä o, dayý balýna standart tämiz balý saxta baldan ayýrmaðýn qiymät qoyub: 1 litri yollarý olduðunu da bildirir. “Äl30 AZN. Ägär sizin dä bättä, bunun yollarý çoxdur. Mäyolunuz Qäbälädän nim tövsiyä etdiyim yol isä çox sadüþübsä vä siz dä baldädir: bir qaþýq balý bir stäkan su ilä qarýþdýrýn. Ägär o su bulanýrlý çay içib bal almaq sa, demäli bal tämizdir”,- Tahir istäyirsinizsä, Tahir dayý deyir. Räcäbovun telefonuArý çý Ta hir da yý arý çý lýq la na zäng edin: mäþðul olarkän vicdaný qarþýsýnda 050 781 47 57 alnýaçýq olduðunu söyläyir. O, arýlarýný mart ayýnda Aran zonasýna, may ayýnda Qäbälänin Yengicä kändinä, iyun ayýnda isä Qafqaz sýra daðlarýnýn ätä yi nä gä ti rir. Yä ni tä bi ät oyan dýq ca arýlarýn gäzdirilmäsinin vacib olduðunu vurðulayýr o. O: “Arý üçün än älveriþli hava þäraiti +16-20 däräcä arasýdýr. Bu temperaturdan aþaðý vä ya yuxarý olduqda, arý täbii yollarla bal istehsal edä bilmir”,- desä dä, bäzän arýya kömäk göstärmäyin vacib olduðunu vurðulayýr: “Ýl ärzindä täxminän 20 gün arýya kömäklik etmäk lazýmdýr. Yaðýþlý havalarda arý çölä çýxa bilmädiyi üçün onun yuvasýna þäkär tozundan hazýrlanmýþ mät qoyulur. Bu kömäklik olmasa, arýlar qýrýlar. Kim bunun äksini deyirsä, yalan deyir”.

T

Tahir Räcäbov

Arıçı Tahir dayı tämiz balý saxta baldan ayýrmaðýn çox sadä yolu olduðunu bildirir: “Älbättä, bunun yollarý çoxdur. Mänim tövsiyä etdiyim yol isä çox sadädir: bir qaþýq balý bir stäkan su ilä qarýþdýrýn. Ägär o su bulanýrsa, demäli bal tämizdir”.

AZÄRBAYCANI ADDIM-ADDIM 2011

11

QÄBÄLÄ


Hämzälli halvalarý äbäläyä gedib qoz, küncüd vä peþväng halvalarýndan dadmamaq doðru olmazdý. Qäbäläyä xas olan bu þirniyyatlar özünämäxsus dada malikdir. “Bu halvalarýn dadý necädir” sualýna cavab vermäk asan deyil. Çünki bu dadý näyläsä müqayisä etmäk mümkünsüz olduðu qädär dä Qoz yersizdir. Bu suala cavab tapmaq üçün yalhalvasýnýn nýz vä yalnýz onlarý dadmaq, samovar çayý Tärkibi: ilä nuþ etmäk lazýmdýr. Þäkär tozu, yumurtanýn aðý, limon Qäbälädä “än yaxþý yerli halvaný haraturþusu vä qoz läpäsi. da ha zýrlayýrlar” sualýna birHazýrlanma qaydasý: mänalý þäkildä Hämzälli känI. Þäkär tozu az su ilä mät halýna gätirilir di ni ni þan ve rir lär. Þä här vä 20 däqiqä ärzindä märkäzindän 3 kilometr mägur odda qýzdýrýlýr. Sonra o, tam soyudusafädä yerläþän bu känddä isä lur. II. yumurtanýn Þah dayýnýn älinin dadýný bäaðý qarýþdýrýlýr vä köyänmäyän yoxdur. Ýndi Þah püklü hala gätirilir. III. qarýþdýrýlmýþ yudayý oðlu Elþän ilä birlikdä murta aðý þäkär toHäm zälli halvalarýnýn adýný zunun mätinä älavä olunur vä bunlar ikisi vä da dý ný öl kä sär häd lä rin 30 däqiqä ärzindä qadän känara çýxarmaðýn yollarýþdýrýlýr. Qarýþdýrma rýný axtarýr. ämäliyyatý qatýþýq düm að räng alana Hämzälli halvalarý arasýnqädär davam edir. IV. da qoz halvasýnýn xüsusi yeri qoz läpäsi sobada qývar. Usta Elþän qoz halvasýnýn Usta Elþän zardýlýr. Ancaq läpänin yanmamasýna bir çatýþmayan cähätinin oldudiqqät yetirmäk laðunu bildirir. O deyir ki, bu halva ancaq zýmdýr. V. bütün tärkib bir-birinä otaq temperaturda saxlanýlmalýdýr. Yüksäk qarýþdýrýlýr. temperaturda halva äriyir, aþaðý temperaturda isä donur. Ona görä dä qoz halvasýný uzaq mäsafälärä daþýmaq çätinläþir. Qoz halvasýnýn qiymätinä gälincä, onun 1 kiloqramý - nä az, nä çox - 10 AZN-dir. Ancaq

Q

QÄBÄLÄ

12

bu qiymät qozun bazar qiymätinä görä däyiþir. Küncüd halvasýnýn tärkibi isä þäkär tozu, yumurtanýn aðý, limon turþusu, küncüd vä undan ibarätdir. Onun biþirilmä prosedurasý qoz halvasýnýn biþirilmä prosedurasýna bänzärdir. Sadäcä olaraq küncüd halvasýnda un vä küncüd qýzardýlaraq köpüklänmiþ yumurta ilä qarýþdýrýlmýþ mätä älavä olunur. Küncüd halvasýnýn 1 kiloqramý isä 5-6 AZN-dir. Hämzälli halvalarý ailäsinä daxil olan üçüncü halva peþvängdir. Tärkibi un, þäkär tozu vä limon turþusundan ibarätdir. Peþväng halvasýnýn hazýrlanma qaydasý nisbätän müräkkäbdir. Burada da þäkär tozu az miqdarda suda limon turþusu ilä qarýþdýrýlaraq mät halýna gätirilir, qaynadýlýr vä sonra tam soyudulur. Un qovrularaq hazýr hala gätirilir. Sonra soyudulmuþ mätdän az miqdarda götürülür vä unla yoðurulur. Yoðurma pro se si hal va sap ha lý ný ala na däk davam edir. Pro se si tam izah et mä di yi min färqindäyäm, ancaq bu, doðrudan da asan deyil. Peþ väng hal va sý nýn 1 ki loq ra mý 6-7 AZN arasýnda däyiþir. Häm zäl li hal va la rý nýn äsas sa týþ ye ri elä mähz Hämzälli kändidir. Kändin giriþindäki körpünü keçän kimi sað täräfdä sex-dükan var. Usta Elþän mähz burada halvalarý hazýrlayýr vä satýr. Baþ çäkin, peþman olmazsýnýz.

AZÄRBAYCANI ADDIM-ADDIM 2011


Bu

baz a tär rda

işlä äzi mir ändam çayýnýn känarýndaký kolluqlardan topladýðý bir vedrä böyürtkäni çiyninä alýb aðýr-aðýr evinä doðru iräliläyir. Arabir yorðunluðunu almaq üçün vedräni yerä qoyur, bir müd dät is ti ra hät edib yenidän yoluna rävan olur. Yol kol-kos ära zi dä bi tib asfalta çýxanda yenidän yorulduðunu hiss edir vä vedräni çiynindän endirir. Elä yenicä istirahätä baþlamýþdý ki, bu vaxt yoldan ötän avtomobil düz onun yanýnda saxlayýr. Sü rü cü nün su a lý göz lä nil mäz olur: “Satýrsan bu böyürtkäni?” Qäfil sual onu tääccübländirir. Bir saðýna, bir soluna baxýr. Özözünä: “Onsuz da bu vedräni bazarda satýb evä ayýn-oyun alacaqdým. Burdan evädäk vedrä dartmaða nä ehtiyac var?”- deyib qärarýný verir: “Bäli, satýram”... “AzSýðorta” þirkätinin Qäbälä filialýnýn müdiri Särdar müällim deyir ki, bütün Qäbälä sakinläri “Vedrä bazarý”nýn bünövräsinin mähz hä min ha di sä dän son ra qoyulduðuna inanýrlar. Böyürtkän satan hämin adamýn kimliyi isä heç kimä bälli deyil. Äs lin dä bu, ar týq heç ki mi ma raq lan dýr mýr da. Çün ki indi meyvä-täräväzini vedrä-vedrä sat maq is tä yän här käs bir par ça çö räk üçün bura axýþýr. Bu bazarda täräzi yoxdur. Ölçü vahidi vedrädir. Älbättä, illär ävvälki vedrälärä nisbätän

V

indiki vedrälär xeyli balacalaþýb. Ýndi “Vedrä bazarý”nda daha çox 1-2 kiloqram tutumluq kauçuk vedrälär daha çox gözä däyir. 43 yaþlý Rüstäm dayý 20 ildän artýqdýr bu bazarda meyvä-täräväz satýr. O, ildän-ilä müþtärilärinin sayýnýn artdýðýný söyläyir. Deyir ki, Qäbä lä yä gä län vä Qä bä lä dän çý xan avtomobillärin äksäriyyäti bu bazarda dayanýr. “Burada aðlýnýza gälän här cür mey vä yä, tä rä vä zä, kompota, müräbbäyä rast gälä bilärsiniz. Häm dä çeþid-çeþid. Bu bazarda meyvänin 40-a, müräbbänin 50-ä, tutmalarýn 100-ä, ädviyyatlarýn 30-a, doþabýn 10-a yaxýn çeþidi satýlýr. Burada xarici meyvälär dä var. An caq äl bät tä ki, Qä bä lä nin yer li mäh sul la rý üs tün lük täþ kil edir”,- Rüstäm dayý deyir. “Vedrä bazarý” ilin bütün fä sil lä rin dä, gü nün 24 sa a týn da iþ lä yir. Ge cä saat 3-dä dä yolunuz bur dan düþ sä, ye mi þan gülü, bä növþä gülü, itburnu gü lü, hey va gü lü, çay ti ka ný, zi rinc mü räb bä lä ri; qa ra qý nýx, qantäpär, oymadärä, qýrxbuðum, käkotu ädviyyatlarý; müxtälif meyvä lär dän ha zýr lan mýþ döy mäc lär; müx tä lif mey vä lär dän ha zýr lan mýþ müräbbä vä doþablar ala bilärsiniz. Bazarda çeþidlär o qädär çoxdur ki, satýcýlarla söhbätläþmäyiniz mäslähätdir. “Vedrä bazarý” Qäbäläyä Baký täräfdän 4 kilometr içäridä - Vändam qäsäbäsindä, yolun üstündä yerläþir.

AZÄRBAYCANI ADDIM-ADDIM 2011

13

Bu bazarda meyvänin 40-a, müräbbänin 50-ä, tutmalarýn 100-ä, ädviyyatlarýn 30a, doþabýn 10-a yaxýn çeþidi satýlýr.

QÄBÄLÄ


Qäbälänin futbol þäräfi qorunur äbälä” Peþäkar Futbol Klubunun (PFK) äsa sý 1995-ci il iyu lun 3-dä qo yu lub. Klubun ilk adý “Göy Göl” olub. Komanda 1995ci ildän 2005-ci ilädäk Xanlar rayonunu tämsil edib. 2005-ci il ma yýn 4-dä klu bun adý dä yiþ di ri lä räk “Gi lan” qo yu lub. 20052006-cý illär mövsümündä birinci dästänin qalibi olan komanda Azärbaycan çempionatýnýn yüksäk liqasýna vä si qä qa za nýb. 2006-cý ilin avqust ayýnda - yüksäk li qa da de büt ärä fä sin dä “Gilan” Xanlar rayonundan Qäbäläyä köçürülüb vä hämin vaxtdan komanda Qäbälä rayonunu tämsil edir. 2007-ci il avqustun 31-dä “Gi lan” PFK adý “Qä bä lä” PFK adý ilä däyiþdirilib. Ha zýr da “Qä bä lä” Azär bay can çem pi o na tý nýn nüfuzlu komandalarýndan birinä çevrilib. Komandanýn mäqsädi gün keçdikcä gücünä güc qat maq, me dal lar uð run da mü ba ri zä apa rýb Azärbaycaný Avropa miqyaslý turnirlärdä tämsil etmäkdir. Komandaya 2010-cu ilin yayýndan mäþhur ingiltäräli mütäxässis Toni Adams baþçýlýq edirdi. Yeni mövsümä daha iddialý baþlayan “Qäbälä” hazýrda turnir cädvälinin yuxarý pillälärindä qärarlaþýb. Komanda 2011-2012 mövsümündä mükafatçýlar sýrasýnda yer alaraq ölkämizi Avro-

“Q

Bütün ölkә әrazisini әhatә edәn yeddi regional filial.

QÄBÄLÄ

14

kuboklarda layiqincä tämsil etmäyi hädäfläyir. “Qäbälä” PFK futbolun äsaslý inkiþafýnýn täräfdarý olan komandalardandýr. Klub Azärbaycan futbolunun bünövrädän inkiþafýna nail olmaq üçün uþaq futboluna särmayä qoymaqdadýr. Bu mäqsädlä klubun näzdindä Qäbälä Futbol Akademiyasý fäaliyyät göstärir. Akademiyada bütün aþaðý yaþ qruplarý üzrä komandalar täþ kil olu nub vä bu ra da gäläcäyin futbolçularý yetiþdirilir. Bu iþ Türkiyänin qabaqcýl klublarýndan biri olan “Qalatasaray”da uzun müddät fäaliy yät gös tär miþ vä uður lar qazanmýþ Ali Yavaþ vä onun yerli vä türk mütäxässislärdän täþkil olunmuþ peþäkar mäþqçi heyätinä hävalä olunub. “Qäbälä” PFK hämçinin futbol infrastrukturunun yenidän qurulmasý vä beynälxalq standartlara uyðunlaþdýrýlmasý istiqamätindä dä säylär göstärir. Bunun üçün Qäbälä þähärindä müasir stadionun tikintisi näzärdä tutulur. Hazýrda ideal väziyyätdä olan 4 täbii vä 4 süni stadion futbolçularýn istifadäsinä verilib.

AZÄRBAYCANI ADDIM-ADDIM 2011


ÜNVAN: Qäbälä şähäri, 28 may küçäsi, 31(Heydär Äliyev parkının yaxınlığında) Tel: +994 24 205 24 08 +994 24 205 24 09 Faks: +994 24 205 28 58

“Qäbälä” oteli çulduzlu “Qäbälä” oteli þähärin märkäzindä yerläþir. 58 nömräli otel ümumilikdä 96 näfär üçün näzärdä tutulub. Otelin otaqlarýnda kondisioner, istilik sistemi, TV, kabelsiz internet (Wi-Fi), minibar var. Dördmärtäbäli otel liftlä tächiz olunub. “Qä bä lä” ote li en di rim kam pa ni ya la rý täþkil edir. Belä ki, sentyabr ayýndan mart ayýnadäk otaqlar 10 AZN ucuz täklif olunur. Bundan baþqa, 20 näfärdän yuxarý qruplar halýnda gälänlär 10 faizlik endirim paketindän istifadä edä bilärlär. “Qäbälä” otelindä 30-50 näfärlik konfrans zalý mövcuddur. Burada müxtälif mäzmunlu iþgüzar tädbirlär keçirmäk mümkündür. Otelin saunasý isä pullu xidmät göstärir: 1 saatý 10 AZN. Otelin 90-100 näfärlik restoranýnda milli vä Orta Asiya mätbäxinä daxil olan läziz yemäklär täklif olunur.

Ü

OTAQ NÖVÜ OTAQ SAYI

Single Tween Double M/Suit

20 14 15 9

XÜSUSİYYÄTİ

QİYMÄT (AZN)

Täk çarpayılı İki ayrı çarpayılı İki qoşa çarpayılı İkiotaqlı

40 60 60 80

Bu qiymätlärä sähär yemäyi daxildir. Pulsuz sähär yemäyinin menyusunda yað, bal, pendir, yumurta, xama, kolbasa vä zeytun var.

“Karvan” mehmanxanasý ä bä lä þä hä ri nin mär kä zin dä yer lä þän “Karvan” mehmanxanasý üçulduzlu statusa malikdir. Üçmärtäbäli binada 14 otaq yerläþir ki, bu da ümumilikdä 28 näfär üçün näzärdä tutulub. Otaqlar TV, kondisioner, istilik sistemi, kabelsiz internet (Wi-Fi), soyuducu, minibar vä þähärdaxili telefon ilä tächiz edilib. Bu qiymätlärä sähär yemäyi vä internet daxildir. Pulsuz sähär yemäyinin menyusunda

Q

yað, pendir, soyutma yumurta, sýyýq vä bäkmäz var. Bundan baþqa, bal vä qaymaq da sifariþlä menyuya daxil edilir. Otelin qiymätläri ilboyu däyiþmäsä dä, qrup þäklindä sifariþ veränlärä 20 faizädäk güzäþt tätbiq olunur. “Karvan”da bir restoran fäaliyyät göstärir. Res to ra nýn açýq vä qa pa lý mä kan la rý mövcuddur. Qapalý restoran kiçik banketlärin keçirilmäsi üçün älveriþlidir.

OTAQ NÖVÜ OTAQ SAYI

Tween Double M/Suit

5 5 4

ADDIM-ADDIM AZÄRBAYCAN 2011

XÜSUSİYYÄTİ

ÜNVAN: Qäbälä þähäri, Heydär Äliyev prospekti, 47 (Heydär Äliyev parkýnýn yanýnda) Tel: +994 24 205 06 73 +994 24 205 13 00 e-mail: karvanhotel@hotmail.com

QİYMÄT (AZN)

İki ayrı çarpayılı 70 İki qoşa çarpayılı 50-60 İkiotaqlı 100

15

QÄBÄLÄ


Qäbälä şähäri, Heydär Äliyev Parkı


Q

AFQAZ RESORT HOTEL öz cazibädar täbiäti, Þärqä mäxsus qonaqpärvärliyi, rahat mühiti ilä sizläri salamlayýr. QAFQAZ RESORT HOTEL öz qonaqpärvärliyi ilä Sizlärä unudulmaz anlar bäxþ edäcäyininä väd verir. Ümumi ärazisi 12 hektar olan QAFQAZ RESORT HOTEL beþulduzlu xidmäti ilä Azärbaycanýn än qabaqcýl otelläri sýrasýndadýr. “Gilan Turizm” þirkätinä daxil olan QAFQAZ RESORT NÄFÄR OTAQ NÖVÜ HOTEL daðlýq ärazidä yerläSAYI þir. Otel här tä räf dän me þä li Standart 1 daðlarla ähatä olunub ki, bu da Superior 1 qonaqlarý täravätli vä tämiz haJunior 2 va ilä tämin edir. Dämiraparan Family 4 çayýn sahilindä yerläþmäsi isä King 4 otelä xüsusi cazibädarlýq verir. Presidential 6 Otel dörd vä altýmärtäbäli Royal 6 iki binadan, hämçinin än müasir standartlara cavab verän 20 ädäd kotecdän ibarätdir. Dördmär tä bä li qýr mý zý bi na da ha NÄFÄR KOTEC NÖVÜ SAYI çox klassik üslubu ilä färqlänirsä, altýmärtäbäli að bina äsasän İkiotaqlı 4 müasirliyi ilä diqqäti cälb edir. Üçotaqlı 6 Bu bina vä koteclärdä ümumilikdä 113 nömrädä 294 qonaða xidmät göstärilir. QAFQAZ RESORT HOTEL bölgänin än böyük konfrans zalýna sahib olmaq xüsusiyyätinä dä malikdir. Ýþgüzar dairälär otelin 200-350 näfärlik konfrans zalýndan istifadä edä bilärlär. 250 nä fär lik ban ket za lý isä müx tä lif mäz mun lu täm tä raq lý mä ra sim lär, o cüm lä dän

toy märasimläri üçün älveriþlidir. 700 näfärlik amfiteatr isä otelin kütlävi tädbirlär üçün näzärdä tutduðu digär xidmätdir. Här halda açýq havada, yamyaþýl daðlarla ähatä olunmuþ bir mäkanda gözäl bir musiqiyä qulaq asmaq çox äla olardý! QAFQAZ RESORT HOTEL-dä 3 restoran, 3 bar vä eläcä dä Qäbälädä yeganä müasir disko-klub fäaliyyät göstärir. Otelin xidmät heyäti dünya mätbäxinin, o cümQİYMÄT QONAQLA lädän Avropa vä türk kulinariya(AZN) sýnýn än läziz yemäkläri ilä 24 90 30 saat qonaqlarýn qulluðundadýr. 100 30 Ote lin baþ aþ ba zý Müþ viq 150 30 Eyvazov deyir ki, otelin yemäk 240 40 men yu su na 35 çe þid ye mäk, 800 80 hämçinin 120 çeþid salat daxil1000 100 dir. O, otelin här bir qonaðýnýn 1200 120 aðýz dadýna hörmätlä yanaþýldýðýný vä buna uyðun färdi sifariþlär üzrä yemäk biþirdiklärini söyläyir. “Pähriz saxlayan qonaqlarýQİYMÄT QONAQLA (AZN) mýz heç çä kin mä dän ote li mi zä täþ rif bu yu ra bi lär lär. On lar 240 40 üçün özäl yemäk menyumuz var. 340 40 Uþaqlar üçün dä xüsusi yemäklär hazýrlayýrýq”,- baþ aþbaz deyir vä älavä edir ki, oteldä biþirilän vä hazýrlanan yemäklärin ärzaqlarý äsasän Qäbälädä yetiþdirilän mähsullardýr. Otelin satýþ müdiri Räfiqä Näbiyeva deyir ki, här il xüsusi endirim kampaniyalarý keçirilir. Mäsälän,


2011-ci il iyun ayýndan oteldä bütün qiymätlär 15 faiz aþaðý salýnýb. Räfiqä xaným növbäti illärdä dä belä kampaniyalarýn keçiriläcäyini istisna etmir. Qonaqlarýn tählükäsizliyinin onlar üçün çox önämli olduðunu deyän Räfiqä xaným otel ärazisinin kameralarla 24 saat näzarätdä olduðunu bildirir. O deyir ki, otelin tibb mäntäqäsinin häkimläri bütün gün ärzindä qonaqlara pulsuz xidmät göstärirlär. Otaqlarda: internet rabitäsi, seyf (pulsuz), xarici telefon xätti, minibar, kondisioner, fen, 24 saat isti su. Koteclärdä: kabelsiz internet rabitäsi (pulsuz); märkäzi isitmä sistemi; kombi; Seyf (pulsuz); Minibar; Kondisioner; fen; xarici telefon xätti. Yüksäk komfortlu amerikasayaðý koteclärdä äla istirahät üçün här cür þä ra it ya ra dý lýb. Yük säk key fiy yät li mebel, mäiþät texnikalarý vä hamamtualet aksessuarlarý ilä tächiz edilmiþ ko tec lä rin qar þý sýn da av to mo bil lär üçün dayanacaq da mövcuddur. Kotec vä otaqlarýn qiymätlärinä sähär yemäyi, türk vä buxar hamamlarý, sauna, açýq vä qapalý hovuz, id-

man zalý, fitnes daxildir. 7 yaþadäk uþaq lar üçün äla vä ödä niþ tä läb olunmasa da, 7-12 yaþlý uþaqlara 50 faiz güzäþt tätbiq edilir. Qiymätlärä ÄDV daxildir. Bun dan baþ qa, QAF QAZ RE SORT HO TEL müþ tä ri lä rä xü su si güzäþtli paketlär dä täklif edir. Mäsälän, otelin 7 gecälik FB paketindän faydalanmaqla standart otaqda (bir gecäsi) 90 manata qalmaq mümkündür. Bu qiymätä sähär, günorta vä axþam yemäkläri, stolüstü oyunlar, türk vä buxar hamamlarý, sauna, açýq vä qapalý hovuz, idman zalý, fitnes, o cümlädän stolüstü oyunlar daxildir. Elä cä dä açýq-bu fet za ma ný pul suz çay vä kofe xidmäti göstärilir. Uþaqlarla baðlý güzäþtlär bu paketä dä daxildir. Otelin xidmätläri arasýnda ödäniþ li äsas lar la bo u linq, än mü a sir tex no lo gi ya ilä täc hiz edil miþ ki no za lý, sto lüs tü vä açýq ha va ten ni si, masa futbolu vä xokeyi, pleysteyþn, ATV, peyntbol, seqvey, at gäzintisi (uþaqlar üçün poni gäzintisi) vä bilyard da var.

QAFQAZ

QATIQLI KABAB

Ýki çeþid yemäk var ki, bu yemäk lä ri yal nýz QAF QAZ RE SORT HOTEL-dä dada bilärsiniz. Müþfiq Ey va zov bu ye mäk lär dän bi ri ni QAFQAZ, digärini QATIQLI KABAB adlandýrýb. QAFQAZ yemäyinin än äsas xüsusiyyäti onun hazýrlanmasýnda xüsusi ädviyyatlardan istifadä olun ma sý dýr. Müþ fiq Ey va zov deyir ki, o bu ädväläri yaz aylarýnda täbii dað çiçäklärini - zäncäfil, qaraqanýx, käkotu vä qäfilotu çiçäklärini qurutmaqla äldä edir. Bu äd vä lär QAF QA Za özü nä mäx sus qoxu verir. Bundan baþqa, QAFQAZýn hazýrlanmasýnda kök, soðan, kabak, reyhan, kartof, makaron vä da na nýn can ätin dän dä is ti fa dä edilir. QATIQLI KABABýn hazýrlanmasýnda isä tändir çöräyi qýzartmasý, quzu vä toyuq äti, göy, pomidor vä bibär qýzartmasý vä täbii ki, qatýqdan istifadä olunur.

RESORT HOTEL Otelin “Royal Suit”inin hamamının divar işlämäsi qızıldandır

Ünvan: Qäbälä rayonu, Azärbaycan Tel: +99424 2054200 Faks: +99424 2054209 E-mail: crh_salesperson@hotmail.com Web: www.qafqazresorthotel.com

19

QÄBÄLÄ


QAFQAZ RESORT HOTEL

Saðlamlýq vä Äyläncä Märkäzi te lin näz din dä fä a liy yät göstärän Saðlamlýq vä Äyläncä Märkäzi bu bölgänin än böyüyüdür. Ayrýca binasý olan märkäzdä qo naq la rýn sað lam lý ðý üçün här þärait yaradýlýb. Xidmätin yüksäk säviyyädä olmasý üçün Hindistan, Fi lip pin, Çin vä Ru si ya dan mütäxässislär cälb edilib. Müalicä vi ma saj vä te ra pi ya lar za ma ný xüsusi bitkilärdän - ot vä yaðlardan, därmanlardan, iþýq effektlärindän, o cümlädän süd vä baldan istifadä olunur. Mär käz müx tä lif SPA xidmätläri ilä dä qonaqlarýn qulluðundadýr. Burada bädänin müx tä lif äza la rý üçün mäx su si ma saj növ lä ri tät biq edi lir. Bu ba xým dan or qa niz mi müxtälif toksinlärdän tämizläyän vä maddälär mübadiläsini sürätländirän buxar qutusunu; üz dä ri si ni ca van laþ dý ran ayurveda masajýný; insana hey rä ta miz dinc lik bäxþ edän þirodara alýn masajýný; cinsi zäifliyi, hemorroid vä prostatýn aradan qaldýrýlmasýna xidmät edän püskürän duþu; märkäzi vä pe ri fi rik si nir sis te mi nin funk si o nal poz ðunluðunu, hipotoniyaný, taqätsizliyi aradan qaldýran, o cüm lä dän kiçik qan dövranýný Qiymätlärä gälincä, masaj vä terapiyalarýn yaxþýlaþdýran, müddätindän asýlý olaraq, 20-150 manat oynaq vä toxuarasýnda däyiþir. Ancaq 7 gün kurs qäbul malarýn funksiyalaedänlärä 30 faiz endirim tätbiq olunur. rý nýn ve ge ta tiv tän zim län mä si ni yax þý laþdýran iynäli

O

QÄBÄLÄ

20

duþu; aðrýlarý azaldan vä äzäläläri rahatladan, limfa axýnýný sabitläþdirän, iltihablý proseslärin qalýntýlarýnýn çäkilmäsini sürätländirän hidromasaj vannasýný; äsäb gärginliyini aradan qaldýran, bädän quruluþu nun kor rek si ya sý na kö mäk edän vä limfodrenaj fäaliyyäti görän výþi duþu; insana nikbinlik vä xoþ ähval ruhiyyä gätirän, mänfi hissläri “yuyub aparan” þälalä duþunu, oynaq vä äzälälärdäki aðrý vä gär gin li yi ara dan qal dý ran, da xi li orqanlarýn fäaliyyätini yaxþýlaþdýran venturi vannasýný; bädänin bü tün his sä lä ri ni ma saj edän hava qabarcýqlý þäffaf vannaný, insanýn daxili sekresiya väzlärinin fäaliyyätini yaxþýlaþdýran vä ränglärlä terapiyaný näzärdä tutan imperator vannasýný, därini täravätländirän kleopatra süd vannasýný; gärginliyi aradan qaldýran, äzäläläri rahatladan, därialtý piy toxumalarýný azaldan aroma vannasýný sadalaya bilärik. Märkäzin SPA bölmäsinin “VÝP-Multi” Complex xidmäti dä möv cud dur. Bu ra da di gär otaqlardan färqli olaraq siqaret çäkmäyä icazä verilir. Mär käz dä häm çi nin qa dýn lar üçün gözällik salonu da fäaliyyät göstärir. Salonda dartýnma, cavanlaþdýrma, parafinoterapiya, energetik üz, kirpik qaynaðý, nämländirici gözällik proqramlarý tätbiq olunur, o cümlädän manikür, pedikür, sap epilyasiyasý, qaþ tämizlämä, ukladka xidmätläri göstärilir. Mär kä zin xid mät lä ri nä Yo qa kurslarý da daxildir. Yoqa “bütövlük täþkil etmäk” mänasýna gälän qädim hind vücud elmidir. Hindistanlý mütäxässis täräfindän göstärilän bu xidmätin insana mänävi rahatlýq verdiyinä inanýlýr. Yoqanýn insanýn öz þüuru vä universal þüurun birliyinä äsaslandýðý iddia olunur.

AZÄRBAYCANI ADDIM-ADDIM 2011


Yeddi

gözäl

Här bir rayonda fäaliyyät göstärän nümayändä vasitäsilä 24\7 xidmäti.

þälaläsi ir qä där yo rul ma ðý gö zä alýb täbiätin füsunkarlýðýný seyr etmäk istäyirsinizsä, heç täräddüd etmädän “Yeddi gözäl” þälalä si nin yo lu nu tu tun. Daðlarýn arasýnda vä sýx me þä lik ära zi dä yerläþän þälalä bütün yorðunluðunuzu sizä unutduracaq. Þälalänin þýrýltýsý vä üzärini zä sýç ra yan xýr da damcýlar sizä täravät gätiräcäk. Þälalänin adý sizi aldatmasýn. Burada yeddi þälalä yoxdur. Sadäcä olaraq bura yeddimärtäbäli olduðu üçün yerli sakinlär onu “Yeddi gözäl” þälaläsi adlandýrýblar. Buraný yeddi böyük pilläli þälalä kimi dä täsävvür edä bilärsiniz. Här pillädä þälalä kiçik bir höv zä ämä lä gä ti rir vä son ra aþa ðý pil lä yä axýr. Yäni här pillädä gözäl mänzärä ämälä gälir: yeddi gö zäl vä fü sunkar mänzärä. “Yed di gö zäl” þälaläsi Vändam qä sä bä sin dä yerläþir. Baký-Qäbälä þosesindän qäsäbä yoluna dön dük dän son ra 3-4 ki lo metr mäsafä qät etmälisiniz. Payýzýn sonu, qýþda vä yazýn ävvällärindä “Yeddi gözäl” þälaläsi çox tählükäli olur, ätraf buzla örtülür. Bu

B

möv süm lär dä þä la lä yä qalx maq mümkünsüzläþir. Äslindä yay aylarýnda da üçüncü märtäbädän yuxarý çýxma ða qa da ða qo yu lub. Yu xa rý mär tä bä lär dä bir neçä il ävväl ölüm hadisäsi baþ verdiyi üçün belä bir qärar qäbul olunub. Ýlk üç märtäbä isä süni pilläkänlär vä körpülärlä tächiz edildiyi üçün yu xa rý qalx maq da ha asan vä tählükäsizdir. An caq þä la lä nin böyründäki däräyä yu xa rý dan daþ düþmä ehti ma lý var. Ona gö rä dä däräyä enmäk mäslähät deyil. “Yed di gö zäl” þä la lä si nin ärazisindä çayxanalar fäaliyyät göstärir. Här üç mär tä bä dä sa mo var ça yý içä bilärsiniz. Ancaq bura da spirtli iç ki iç mäk qäti qadaðandýr. Þälalädä häm çi nin fo to þä kil xid mä ti gös tä ri lir. 1 AZN mü qa bi lin dä çäk dirdiyiniz fotoþäkil 5 däqiqä ärzindä sizä täqdim olunur. Här halda “Yeddi gözäl” þälaläsinin cälbediciliyindändir ki, här yay mövsümündä minlärlä turist bura baþ çäkir. Siz dä bu axýna qoþulsanýz, peþman olmazsýnýz.

AZÄRBAYCANI ADDIM-ADDIM 2011

21

QÄBÄLÄ


R S E Ý D V Ý E R H Z O A T Q EL F A Q

Q

AF QAZ RÝ VER SÝ DE HOTEL äsasý 2006-cý il dä qo yul muþ “Gi lan Turizm” þirkätinä baðlý olaraq fäaliyyät göstärän häcminä görä än böyük otel layihäsidir. 2010-cu ildän fäaliyyät göstärän otelin ärazisi 16 hektar, xidmät sahäsi isä 20250 kv.metrdir. Dämiraparan çayýn sahilindä, här täräfdän meþäli daðlarla ähatä olunmuþ ärazidä yerläþÜnvan: mä si ote lä äla vä gö zäl lik bäxþ edir. Qäbälä rayonu, Azärbaycan Beþul duz lu ote lin pän cä rä lä ri hä min Tel: daðlara açýlýr. Bu da otelin qonaqlarýna +994242054330 Faks: här an tämiz vä täravätli hava almaða +994242054333 imkan verir. Qýþ aylarýnda bu daðlarýn E-mail: qarla örtülmäsi otelin cazibädarlýðýný bir info@qafqazriversidehotel.com qädär dä artýrýr. Web: QAF QAZ RÝ VER SÝ DE HO TEL www.qafqazriversidehotel.com bir ädäd yeddimärtäbäli korpus vä 38 ädäd amerikasayaðý kotecdän ibarätdir. Avanqard vä modern üslubun qarýþýmý olan üslubda inþa edilmiþ otelin interyer dizaynýnda istifadä olunmuþ mebel vä aksessuarlar Türkiyä, Almaniya, Ýspaniya vä Ýtaliyadan idxal edilib. QAF QAZ RÝ VER SÝ DE HO TEL-dä 96 ädäd Su pe ri or, 12 ädäd Cu ni or, 6 ädäd Del yuks OTAQ NÖVÜ suit, 4 ädäd Dubleks suit vä 5 ädäd Kral su it ol Superior (35 m²) maq la cä mi 123 nöm rä Cunior Suit (52 m²) mövcuddur. Zövqlä dizayn Delüks Suit (87 m²) edil miþ nöm rä lär dä qo Dubleks Suit (152 m²) naq la rýn is ti ra hä ti nin

King (150 m²)

QÄBÄLÄ

22

yüksäk säviyyädä tämin edilmäsi üçün här þärait var. Bütün otaqlar räqämli seyf, minibar, märkäzi kondisioner vä isitmä sistemi, fen, peyk TV, beynälxalq telefon xätti, kabelsiz internet ilä tächiz edilib. Otel korporativ satýþ qiymätläri ilä dä xidmät göstärir. Bu zaman standart qiymätlär otaq növündän asýlý olaraq 10100 manat arasýnda aþaðý salýnýr. Bu xidmät növü koteclär üçün dä täklif olunur. Minimum 15 otaq sifariþ verän þirkätläri isä daha böyük güzäþtlär gözläyir: 20-200 manat. QAF QAZ RÝ VER SÝ DE HO TEL-in VÝP ka te qo ri ya sý na da xil olan 5 ädäd lyuks su it nömrälärindä iþ adamlarýnýn istirahät müddätindä iþlärini otaqlarýndan idarä etmälärinä imkan verän kompyuter, telefaks vä printer quraþdýrýlýb. Ailävi istirahät üçün ideal þäraitä malik olan koteclär (38 ädäd) otelin otaqlarýndaký þäraitä malik olmaqla birlikdä amerikan mätbäxinä dä malikdir. Bundan baþqa, koteclär saç feni, kamin, beynälxalq telefon xätti vä kombi sistemi ilä tächiz edilib. QAFQAZ RÝVERSÝDE HOTEL-dä qalan qoNÄFÄR QİYMÄT QONAQLA naqlar pulsuz kabelsiz inSAYI (AZN) ter net (Wi-Fi), 24 sa at 1 100 30 otaq xid mä ti, faks/kse 2 150 30 roks, ör tü lü av to da ya na 2 170 30 caq, camaþýrxana, alýþ-ve4 600 50 riþ mär kä zi, av to bus vä

2

AZÄRBAYCANI ADDIM-ADDIM 2011

1000

100


tibbi yardým xidmätlärindän dä faydala bilirlär. Sähär yemäyinin dä daxil olduðu bu qiymätlär 0-7 yaþ arasýndaký uþaqlara þamil olunmur. 7-12 yaþ qrupuna daxil olan uþaqlara isä 50 faizlik güzäþt tätbiq olunur. QAF QAZ RÝ VER SÝ DE HO TEL-dä açýq-bu fet konsepsiyasý ilä iþläyän bir ädäd 300 näfärlik vä sifariþ (a la carte) konsepsiyasý ilä iþläyän bir ädäd 150 näfärlik restoran fäaliyyät göstärir. Restoranlarda qonaqlar Azärbaycan vä dünya mätbäxinin seçilän täamlarýný dada bilärlär. Burada eyni zamanda toy, niþan vä ad günü kimi müxtälif ziyafätlärin keçirilmäsi dä mümkündür. Otelin restoranlarýnda ümumilikdä 11 növdä soyuq qälyanaltý, 13 növdä salat, 7 növdä þorba, 14 növdä isti yemäk, 8 növdä balýq yemäkläri, 9 növdä kabab, 7 növdä iþtah açýcý, 5 növdä sandviç, 7 növdä pasta vä pizza, 11 növdä desert täklif olunur. Bundan baþqa, sifariþ äsasýnda toyuq lävängi, þah plov vä döþämäli plov da biþirilir. Qrup halýnda gälän qonaqlar üçün isä seçmä menyu (set menu) hazýrlanýr. Otelin täcrübäli aþpazlarý dünya mätbäxindän istänilän yemäyi biþirmäkdä iddialýdýrlar. QAFQAZ RÝVERSÝDE HOTEL-dä fäaliyyät göstärän barlar qonaqlara spirtli vä spirtsiz içkilärdän vä müxtälif kokteyllärdän ibarät zängin menyu täqdim edir. Otelin siqar barýnda isä qonaqlara tanýnmýþ “Vogue” markalý siqarlar täklif olunur. Açýq havada xoþ saatlar keçirmäk istäyänlär üçün 70 näfärlik baðça-bar da qonaqlarýn xidmätindädir. Bunlardan älavä, otelin zängin çeþidli Þirniyyat guþäsi dä qonaqlara öz xidmätlärini täklif edir.

KOTEC NÖVÜ

Bir yataq otaqlı İki yataq otaqlı Üç yataq otaqlı

NÄFÄR SAYI

2 4 6

QİYMÄT QONAQLA (AZN)

170 240 340

40 40 40

Konfrans, iclas, seminar vä prezentasiya kimi tädbirlärin keçirilmäsi üçün QAFQAZ RÝVERSÝDE HOTEL-dä 2 ädäd 25 näfärlik vä 1 ädäd 150 näfärlik iclas zallarý fäaliyyät göstärir. Bu zallar tädbirlärin keçirilmäsi üçün zäruri bütün avadanlýqlarla (proyektor, pärdä ekran, flipçart, kürsü, TV vä video, kaset vä DVD pleyer, faks, kompyuter, printer, internet, telefon, 2 swan mikrofon, üç dildä tärcümä imkaný verän sinxron tärcümä otaðý, 147 tärcümä cihazý, 1 kabelsiz mikrofon, mini kinoteatr) tächiz edilib. Qo naq la rýn öz sað lam lýq la rý nýn ke þi yin dä da ya na bilmäläri üçün QAFQAZ RÝVERSÝ DE HOTEL-dä saðlamlýq märBu pianino kä zi fäaliyyät göstärir. Oteldä qa- ÝSO 9001:2000 Qäbälädä lan qonaqlar sauna, türk hamamý, keyfiyyät idaräetmä istehsal açýq vä qapalý hovuz vä idman za- sisteminä uyðunluq olunub. lýn dan pul suz ola raq is ti fa dä edä sertifikatı. bilirlär. Bunlardan älavä, saðlamlýq märkäzinin näzdindä masaj otaqlarý vä gözällik salonu fäaliyyät göstärir. Qonaqlarýn öz asudä vaxtlarýný sämäräli keçirmäläri üçün QAFQAZ RÝVERSÝDE HOTEL-dä bir ädäd bilyard zalý vä bir ädäd stolüstü oyun zalý da var. Otel uþaqlarýn istirahätini dä unutmayýb. Belä ki, otelin ärazisindä Uþaq Oyun Meydançasý da fäaliyyät göstärir. QAFQAZ RÝVERSÝDE HOTEL-dä qalan qonaqlar älavä ödäniþ müqabilindä yaxýnlýqdaký QAFQAZ RESORT HOTEL-in ärazisindä yerläþän Saðlamlýq vä Äyläncä Märkäzindäki boulinq, ATV safari, at gäzintisi, fayton, velosiped, seqvey kimi äyläncälärdän dä istifadä etmäk imkanýna malikdirlär. AZÄRBAYCANI ADDIM-ADDIM 2011

23

QÄBÄLÄ


örd täräfi meþä vä daðlarla ähatä olunmuþ bir guþädä açýq hovuzda üzmäk istäyänlär üçün “Xäzär” Ýstirahät Kompleksi ideal mäkandýr. 50x20 kv.metr ölçüdä, därinliyi 0,8 metrdän 3 meträdäk olan hovuz müasir standartlara cavab verir. Kompleksin koteclärindä qalanlar hovuzdan pulsuz istifadä edirlär. Känardan gälänlär isä adambaþýna 10 AZN ödämäklä hovuzdan istifadä edä bilärlär. Bu qiymät 10-16 yaþ arasýnda olan uþaqlar üçün 5 AZN-dir. Azyaþlý uþaqlarýn tählükäsizliyi üçün hovuzda xilasetmä xidmäti fäaliyyät göstärir. Hovuzun suyu här axþam därmanlanýr. Bundan baþqa, hovuzun känarýnda 2 duþ kabini vä paltar däyiþmä otaqlarý fäaliyyätdädir. 3 hektar ärazisi olan “Xäzär” Ýstirahät Kompleksi qonaqlara 10 kotecdä qalmaq yeri täklif edir. Koteclär kondisioner, märkäzi istilik sistemi, tam tächizatlý mätbäx, daimi is ti vä so yuq su, so yu du cu, peyk an te na lý TV, tualet vä hamam, vanna vä xalatla tächiz edilib. Kompleksin ärazisinä müxtälif meyvä aðaclarý äkilib. Koteclärin giriþläri bir-birindän ayrýdýr vä här birinin avtodayanacaðý mövcuddur. 2012-ci ilin turizm mövsümünä qädär daha beþ kotec (bir otaqlý) tikiläräk istifadäyä veriläcäk. “Xäzär” Ýstirahät Kompleksi uzun müddät qalanlar üçün endirimlär tätbiq edir. Beþ gündän artýq burada qalan qonaqlardan här kotec üzrä 10 AZN, yeddi gündän artýq qalanlardan isä 20 AZN az pul alýnýr. 80-100 näfärlik restoranda ad günü vä niþan märasimlärinin keçirilmäsi üçün sifariþlär dä qäbul olunur. Restoran qýþ aylarýnda da fäaliyyät göstärir. Restoranýn menyusuna äsasän milli yemäklär daxildir.

D

 Ünvan: Qäbälä rayonu, Vändam qäsäbäsi Qäbäläyä İsmayıllıdan girişdän 4 kilometr mäsafädä, yolun sağ hissäsindä İcraçı direktor Mähärräm Quliyev Mob: +99450 636 64 94 / 84

Täklif olunan älavä xidmätlär

P

h

ü Voleybol vä futbol meydançaları (pulsuz) ü Uşaqlar üçün äyläncä meydançası (pulsuz) ü Hovuz üçün bar xidmäti (pullu) ü Sauna (növbäti turizm mövsümünä qädär hazır olacaq) ü Qä bä läda xi li gä zin ti lä rin täş ki li (“Ford” markalı mikroavtobusla adambaşı 5-8 AZN) ü Avtomobil dayanacağı (pulsuz) ü Camaşırxana (pulsuz) KOTEC NÖVÜ

SAYI QİYMÄT (AZN)

İkiotaqlı Üçotaqlı Üçotaqlı (VİP)

2 7 1

80 120 150

Bu qiymätlärä sähär yemäyi vä açýq hovuz daxildir. Pulsuz sähär yemäyi kimi nehrä yaðý, pendir, bal, qaymaq, þor, süzmä, soyutma yumurta vä samovar çayý verilir.

“Xäzär”

İstirahät Kompleksi

MENYUP

Ät kabablarý – 4 AZN Toyuq yemäkläri – kabab 10 AZN, Çýðýrtma 14 AZN, sac 16-18 AZN TŠndir yemäkläri – toyuq 15-20 AZN, quzu 180-240 AZN, quzu qolu 15-20 AZN Balýq yemŠkläri – farel 1 kq=40 AZN, sazan 1 kq=15 AZN Mal vä quzu ätindän qýzartma – 4 AZN Þorbalar – 2-3 AZN Salatlar – 1-2 AZN Meyvä þiräläri – 3-5 AZN Särin sular – 1-2 AZN Spirtli içkilär – 16-50 AZN Pivä - 2-5 AZN Çaxýrlar – 16-36 AZN


“Yengicä” Müalicävi Ýstisu Sanatoriyasý

KOTEC NÖVÜ

TUTUMU

QİYMÄT (AZN)

Standart adi İkinäfärlik 30 Standart lyuks İkinäfärlik 50 VİP Dördnäfärlik 120

ynaq aðrýlarý, duzlaþma, sinir xäs“Yengicä” Müalicävi Ýstisu Sanatotälikläri, revmatizm, osteoxondroz, riyasý perspektivdä öz fäaliyyätini daha däri xästälikläri kimi aðrýlardan äziyyät da geniþländirmäk niyyätindädir. Artýq çä kir si niz sä vä üs tä lik yo lu nuz sanatoriya ärazisindä yeni otel biMüalicävi bulaq Qä bä lä dän dü þüb sä, “Yen gi cä” na sý ucal dý lýb. 2012-ci ilin tu VİP vanna otağı Müalicävi Ýstisu Sanatoriyasýnda rizm möv sü mün dä bu otel tam olmaðýnýz mäslähätdir. Sanatorigü cü ilä fä a liy yät gös tä rä cäk. yanýn 9 elementi özündä cämläOte lin xid mät lä ri nä ho vuz, fit yän müalicävi täbii suyu sizi bu nes, älillär üçün idman zalý, buxästäliklärdän xilas edä bilär. xar hamamlarý, häkim-müayinä Onilliklär boyu yerli ähalinin otaqlarý, hämçinin Naftalan vanþäfa mänbäyi kimi tanýnan Yenginalarý daxil olacaq. Yeni otel fäacä istisuyu 2008-ci ildän öz fäaliyyätä baþladýqdan sonra sanatoliyyätini müasir formada qurub. Artýq riyada här cür restoran xidmätläri sanatoriya ärazisindä müasir standartdä göstäriläcäk. Ünvan: la ra ca vab ve rän mü a li cä ka bi nä lä ri, Ýstisu müalicäsi qäbul edärkän Qäbälä rayonu, müalicävi vannalar fäaliyyät göstärir. bir mäqam xüsusilä vurðulanmalýYengicä kändi Ýlin bütün fäsillärindä qapýlarý qodýr. Bu mäqam äslindä ähalinin isBaký-Qäbälä þosesinin naqlarýn üzünä açýq olan “Yengicä” Mütisu müalicäsi haqqýnda az vä ya sol täräfindän alicävi Ýstisu Sanatoriyasýnda hayanlýþ mälumatlý olmalarý ilä (“PakOil” Standart vanna otağı zýrda 16 vanna otaðý xidmät gösbaðlýdýr. “Yengicä” Müalicävi yanacaqdoldurma mäntäqäsinin tärir. Müalicävi vannalarda 15- VİP kotec Ýstisu Sanatoriyasýnýn direkyanýndan) 11 kilometr 20 däqiqälik bir seansýn qiymäti toru Räþad Abduhälimov deiçäridä 10 AZN-dir. Ef fek tiv mü a li cä yir ki, adätän insanlar qulaqNohurqýþlaq-Tüntülüçün isä 10 seansýn qäbul edildan duyma, bir çox hallarda Yengicä mäsi mäslähät görülür. äsa sý ol ma yan mä lu mat lar Tel: Sanatoriyada gecälämäk üçün äsasýnda istisuya üz tuturlar. +994 24 2097171 dä þärait yaradýlýb. 7 ikinäfärlik, 3 “Mäsälän, biri hardansa eþidir Faks: dördnäfärlik müasir tipli koteclär ki, sümük aðrýlarýnýn aradan +994 24 2097181 Standart otaq qaldýrýlmasý üçün istisu därqonaqlarýn xidmätindädir. man täsiri baðýþlayýr. O da häkimlä Bu qiymätlärä ancaq qalmaq xärcmäslähätläþmädän birbaþa istisuya üz läri daxildir. Sanatoriyanýn restoraný yalnýz VÝP müþtärilärä sähär yemäyi tutur vä özünü atýr vannaya. Halbuki xidmäti göstärdiyindän digär qonaqlar sü mük xäs tä lik lä ri cür bä cür dür. Elä üçün yemäklär känardan sifariþ äsasýnsümük xästälikläri var ki, onlara isti da gätizdirilir. VÝP koteclärdä müalisu ümumiyyätlä olmaz. Mäsälän, oycävi vanna otaqlarý içäridädir. Bu konaq iltihablanmasý. Bäzän dä elä olur teclärdä 2 cür vanna mövcuddur: cakuzi vä änäki, revmatizmdän äziyyät çäkän bir xästänin eynävi taxta vanna. ni zamanda üräk xästäliyi dä var. Belä xästälär Ýndiki väziyyätdä sanatoriyada häkim-müayiüçün näinki müalicävi istisu qäbul etmäk, ev þänä otaqlarý mövcud olmasa da, vanna otaqlarýna raitindä hamamda da isti suda çimmäk olmaz. girmäzdän ävväl bir tibb bacýsý pasientlärin qan Ona görä dä istisu müalicäsi qäbul etmäzdän täzyiqlärini yoxlayýr. Saðlamlýq durumu müalicä ävväl häkim mäslähäti almaq vaüçün älveriþli olmayanlara xäbärdarlýq olunur. cibdir”,- o deyir.

O

d h

AZÄRBAYCANI ADDIM-ADDIM 2011

25

QÄBÄLÄ


“Duyma” istirahät-saðlamlýq märkäzi OTAQ NÖVÜ

Standart lüks Standart lüks Standart lüks

hÜnvan: Qäbälä rayonu, Vändam kändi Tel: +994 24 2091600 Faks: +994 24 2091606 Mob: +994 51 8312131 e-mail: admin@duyma-hotel.com gts.duyma@extranet.az WEB: www.duyma-hotel.com

QÄBÄLÄ

OTAQ XÜSUSİYYÄTİ QİYMÄT (AZN) SAYI

28 10 2

Birotaqlı İkiotaqlı Üçotaqlı

40 60 60

Bu qiymätlärä sähär yemäyi vä Wi-Fi daxildir. Pulsuz sähär yemäyinin menyusu yað, bal, yumurta, pendir, bäkmäz vä müräbbädän ibarätdir.

yük gämi maketi, betondan tikilmiþ qäsr bu qäbildändir. Nähäng daþ lövhälärdän düzäldilmiþ masa vä bu masanýn ätrafýna düzülmüþ kötük stullar “Duyma”da tam färqli þäraitdä “däyirmi masa” toplantýlarý keçirmäyä imkan verir. Älbättä, märkäzdä änänävi formada iþgüzar tädbirlär keçirmäyä dä þärait var. 65 näfärlik konfrans zalý iþgüzar dairälärin xidmätindädir. Mehmanxanada ümumilikdä 40 otaq var. Bu otaqlar 100 qonaða xidmät göstärir. að, çay vä meþä landþaftýný Kompleks bir sýra ödŠniþli xidmŠtlŠr dŠ tŠklif edir: Meh man xa na nýn bü tün özün dä bir läþ di rän “Duy nöm rä läri gün ärzindä üç peyk ma” Ýstirahät-Saðlamlýq Märkä Bälädçinin müþayiäti ilä daðlara säyahät etmäk, istirahät kompleksinin xaricinä antenasý ilä yerli, türk vä rus zi här täräfi meþä ilä örtülmüþ atla vä ya piyada gäzinti täþkil etmäk – 16 kanallarýný izlämäk imkaný vedaðlarla ähatälänib. 7 hektar AZN rän TV, minibar, telefon, tuaäraziyä malik märkäzin isti Þälaläyä vä Qäbälä rayonunun än böyük let-vanna otaðý, daimi soyuq vä rahät kompleksinä dördmärgölünä gäzinti – Avtobusla adambaþý 4 isti su ilä tächiz edilib. tä bä li meh man xa na bi na sý, AZN “Duy ma” Ýs ti ra hät-Sað täbii þälalä, 1 hektar ärazisi  Tarixi yerlärä vä Qäbälä rayonunun lam lýq Märkäzi endirim kamvä 2,4 metr därinliyi olan süyaxýnlýðýnda yerläþän rayonlara (Ýsmayýllý, Qax, Þäki, Göyçay) avtobusla ekskursiya – paniyalarý da keçirir. Qýþ aylani göl vä müalicävi ähämiyadambaþý 10 AZN rýnda bütün qiymätlär 10-15 yätli mineral sulu bulaq da Konfrans täþkili – 1 saatý 20 AZN faiz aþaðý salýnýr. Eyni güzäþtxildir. lär ilin bütün fäsillärindä qrup Dör dul duz lu “Duy ma”  Kempinq xidmäti – 1 gün 30-40 AZN halýnda gälän qonaqlara da þaÝstirahät-Saðlamlýq Märkäzi  Açýq havada diskoteka – oteldä qalanlar mil olunur. Qä bä lä þä hä rin dän 17 ki lo üçün pulsuz, känardan gälänlär üçün “Duyma” uþaqlarý da unutmetr mäsafädä, Vändam qäadambaþý 4 AZN ma yýb. Mär kä zin ära zi sin dä sä bä si nin þi mal his sä sin dä,  Sifariþlä mikroavtobus vä avtomobillärin Uþaq Alä mi Þähärciyi fäaliyyät Baký-Qäbälä þosesinin saðýntäþkili (mäsafädän asýlý olaraq qiymät müäyyänläþdirilir) gös tä rir. Bu ra da müx tä lif da - 5 kilometr içäridä yerläfunksiyalý attraksionlar quraþþir. Ärazinin däniz säviyyäsin Taksi vä transfer xidmäti (mäsafädän asýlý olaraq qiymät müäyyänläþdirilir) dýrýlýb, hämçinin kiçik qala vä dän 1126 metr yüksäkdä yerläþgä mi ti ki lib. Þä här ci yin im mäsi vä meþälärlä ähatä olun Süni göldä balýq tutmaq kan la rýn dan is ti fa dä et mäk masý isä bura gälän qonaqlarýn  Süni göldä katamaran sürmäk - 10 pulsuzdur. tämiz dað havasýný tänäffüs etdäqiqäsi 1 AZN 80 näfärlik qapalý restomälärinä imkan verir. randa 48 adda isti yemäk, 17 Ýlin bütün fäsillärindä qo Stolüsütü tennis, bilyard, açýq hovuz adda þorba vä 16 adda desert naqlara xidmät göstärän “Duytäklif olunur. Bundan baþqa qonaqlarýn özäl sima” Ýstirahät-Saðlamlýq Märkäzinin ärazisindäfariþläri äsasýnda yemäk hazýrlanýr. Restoran ki qurðular qonaqlarýn istirahätini bir qädär dä 30 näfär üçün VÝP xidmäti dä göstärir. rängaräng edir. Nähäng çaydan vä fincan, bö-

D

26

AZÄRBAYCANI ADDIM-ADDIM 2011


“Qäbälä Xanlar”

Turizm Ýstirahät Märkäzi

äbälä Xanlar” Turizm Ýstirahät Märkäzi tamamilä Qäbäläyä mäxsusdur. Ät, süd, qatýq, yalnýz Qäbälädä vä Azärbaycanda deyil, qaymaq vä digär mähsullar yerli ähalidän alýnýr. ölkämizdän känarda da tanýnan turizm obyektTamamilä aðac materialýndan hazýrlanmýþ lärindändir. Sahibi Xanlar Kärimovun adýný qapalý mäkanda banket keçirmäk istäyänlär dä daþýyan märkäzin Baký, Xaçmaz, Gäncä, Yev“Qä bä lä Xan lar”a üz tu ta bi lär lär. Zalda laxda vä Rusiyanýn paytaxtý Moskva þähärindä lüstrdän tutmuþ þkaflara qädär här þey äl iþidir. dä fi li al la rý möv cud dur. Xan lar Kä ri mo vun Burada 80 näfärä qädär qonaqlar üçün ad günmäharätli aþpazlýq xidmäti vä bu sahädä xüsusi läri, niþan vä digär märasimlär täþkil olunur. istedadý dillär äzbäridir. “Qäbälä Xanlar” Turizm Ýstirahät MärkäÜnvan: Bir ne çä hek tar ära zi si zinin ärazisi olduqca maraqlýQäbälä þähäri, olan “Qäbälä Xanlar” markasý Mäþ hur rus me þä si nin bir dýr. Ý. Qutqaþýnlý küçäsi “Qäbälä Xanlar” Turizm Ýsäsa sän res toran fä a liy yä ti ilä hissäsi märkäzin ärazisinä dü(Qäbälä þähärindän tirahät Märkäzi Qäbälä þäþimalda) hä rin dän þi mal da (5 ki lo mäþ hur ol sa da, bu is ti ra hät þür. Qaraçayýn üzärindän sametr mä sa fä dä), Dä mi ra Tel: mär kä zin dä ge cä lä mäk üçün lýnmýþ kiçik körpülär bu istirapa ran ça yýn sað sa hi lin dä, +994 24 2051799 þärait dä yaradýlýb. Här biri 3 hät guþäsinä älavä gözällik qadað ya ma cýn da, me þä lik Ýcraçý direktor: otaqdan ibarät olan 6 kotec äla týr. Ki çik gö lün ät ra fýn da ký ära zi dä yer lä þir. Dä mi ra Yaþar Näzirov +994 50 istirahät üçün här cür þäraitlä çardaqlar isä bura gälän qonaqparan çayýn qolu olan Qa(55/70) 3718008 tächiz edilib. Koteclär märkälarý täbiätlä üz-üzä qoyur. Suraçay märkäzin ortasýndan keçmäklä istirahät guþäsizin ärazisinä säpälänmiþ väziyyun hä rä kä tä gätirdiyi neh rä ni iki hissäyä bölür. Qarayätdädir vä känd evlärini xatýrvä däyirman bura äsl känd abçayýn sað vä sol sahillärinladýr. Här bir kotec 6-7 näfärhavasý gätirir. dä qu raþ dý rýl mýþ yay çar likdir vä qiymäti 100 manat“Qä bä lä Xan lar” Tu rizm daqlarý çayýn þýrýltý sädaladan çox deyil. Qiymätä ancaq rý al týn da ye mäk ye mä yi Ýstirahät Märkäzi qonaqlara se vän lär üçün äla se çim qalmaq daxildir. Yemäk üçün ödä niþ li äsas lar la äy län cä ola bi lär. Mär kä zin dä niz ayrýca sifariþ vermäk lazýmdýr. xidmätläri dä täklif edir. sä viy yä sin dän 1100 metr Ye mäk dän söz düþ müþ Qäbälä daxili mäkanlara yük säk lik dä yer läþ mä si, Ýstänilän kän, “Qäbälä Xanlar” sýrf Azärelä cä dä dað vä me þä lär lä av to mo bil lä sä fär lär, at bölgäyä täcili baycan mätbäxi üzrä ixtisaslaäha tä olun ma sý “Qä bä lä vä piyada meþä gäzintisi yardým xidmäti. Xanlar”a älavä füsunkarlýq þýb. Märkäzin icraçý direktoru “Qäbälä Xanlar”ýn xidmät vä täravätlilik verir. Yaþar Näzirov deyir ki, onlar menyusuna daxildir. Azärbaycanýn unudulmuþ yemäklärini axtarýb tapýrlar vä bu yemäklärin populyarlýðýný özlärinä qaytarmaða çalýþýrlar. Þabalýddan hazýrlanmýþ buðlama, fýstýq vä ya cökä yarpaðýnýn dolmasý, Qäbälänin döþämäli, yarpýzlý vä kükü aþ çeþidläri bu qäbildändir. Ägär “Qäbälä Xanlar”da oturub þam edirsinizsä vä bu zaman süfräyä isti tändir çöräyi vä ya yuxa gätirilibsä, heç tääccüblänmäyin. Çünki “Qäbälä Xanlar” öz çöräyini özü biþirir. Bunun üçün märkäzin ärazisindä tändirlär vä saca yaq lar qu raþ dý rý lýb. Yal nýz çö räk lär de yil, kompotlar vä täräväz turþularý da “Qäbälä Xanlar” Turizm Ýstirahät Märkäzinin ärazisindä hazýrlanýr vä qablaþdýrýlýr. “Qäbälä Xanlar” yemäklärin täzäliyinä zämanät verir. Yaþar müällim deyir ki, burada bu günün yemäyi sabaha qalmýr. Ärzaq mähsullarý isä

“Q

hAZÄRBAYCANI ADDIM-ADDIM 2011

27

QÄBÄLÄ


Qafqaz Lunapark -

Qäbäländ af qaz re gi o nun da än bö yük lu na par kýn Qäbälädä yerläþdiyini bilirdinizmi? Äslindä Azärbaycanda müasir turizmin märkäzinä çevrilmiþ Qäbälädä belä bir äyläncä vä istirahät märkäzinin yerläþmäsi tääccüblü deyil. Rayonun öz qarþýsýna turistlärin istirahätlä bað lý onlarýn bü tün eh ti yac la rý ný ödä mäk mäqsädini qoyduðu här addýmda hiss olunur. “Qäbäländ” dä bu baxýmdan istisna deyil. 16 hektar ärazini ähatä edän lunaparkda 50-däk attraksion, karusel vä digär äyläncä qurðularý mövcuddur. “Qäbäländ”in ämäliyyat meneceri Rahim Babayev deyir ki, parka här il yeni avadanlýqlar gätirilir, köhnälmiþ qurðular yeniläri ilä äväz olunur. “Qäbäländ” yalnýz böyüklüyü ilä diqqäti cälb etmir. Bu äyläncä þähärciyi meþäli daðlarla ähatä olunmasý baxýmýndan da olduqca

Q

Ünvan: Qäbälä þähäri, Xaqani Qasýmov küçäsi, 1 Tel: +99424 2050620 Faks: +99424 2050620 Mob: +99450 2095565 Web: www.gabaland.com

cäl be di ci dir. Fü sun kar tä bi ä tin qoy nun da kartinqdä yarýþdýðýnýzý, karuseldä fýrlandýðýnýzý, futbol oynadýðýnýzý, havaya þýðýdýðýnýzý, täyyarädä uçduðunuzu, kanatla havada säyahä tä çýx dý ðý ný zý tä säv vür edin. Ecaz kar dýr, deyilmi? “Qä bä länd” yal nýz uþaq lar üçün de yil, gänclär vä orta yaþlýlar üçün dä äyläncä xidmät lä ri täk lif edir. Bu ra da ba ba nýn nä vä si ilä birgä äylänmäsi vä istirahät etmäsi üçün här cür þärait var. “Qäbäländ”dä baba öz näväsi ilä qatara, maþýna vä ya karuselä minä, pedallý vä bamperli qayýqlarla üzä vä digär at trak si on lar da äy lä nä bi lär. Yä ni “Qä bä länd”dä mäh du diy yät yaþ la de yil, çä ki ilä bað lý dýr. Täh lü kä siz lik ba xý mýn dan mak si mum çäkiyä mähdudiyyät qoyulub: bäzilärinä 75, bäzilärinä 90 kiloqram.

Qiymätlär: Yüklärin sýðortasý üzrä ölkänin aparýcý sýðorta qurumu.

QÄBÄLÄ

Kartinq – 7 däqiqäsi 7 AZN Buz meydançasý – 30 däqiqäsi 5 AZN Motosiklet meydançasý – 5 däqiqäsi 2 AZN Kiçik avtomobillär - 5 däqiqäsi 2 AZN Futbol meydançasý – 1 saatý 20 AZN Basketbol vä voleybol meydançasý – 1 saatý 15 AZN Hörümçäk karusel – 3 däqiqäsi 2 AZN Nähäng yelläncäk – 3 däqiqäsi 2 AZN Lazermaxx XD-6D kinoteatr

28

ADDIM-ADDIM AZÄRBAYCAN 2011 AZÄR BAYCANI AD DIM-ADDIM 2011


“Qäbäländ” yalnýz Azärbaycanda deyil, bütövlükdä MDB mäkanýnda analoqu olmayan äyläncä xidmätläri dä täklif edir. 1000 kv.metrlik “Lasermaxx” oyun meydançasý öz müasirliyi ilä “Qä bä länd”ä färq li lik qa zan dý rýr. O cüm lä dän “XD-6D” kinoteatrý da ölkämizdä yalnýz Qäbälädä mövcuddur. 6 däqiqälik kino-seansda häyäcanlanmamaq, bäzän isä qorxudan oturacaqdan bärk-bärk yapýþmamaq mümkün deyil. “Qäbäländ”in pulsuz xidmätlärinä avtodayanacaq vä tibb mäntäqäsi daxildir. Bundan baþqa, açýq havada quraþdýrýlmýþ trenajorlar da pulsuz xidmätä daxildir. Äyläncä þähärciyinin 450 kv.metrlik buz meydançasý eyni vaxtda 160 näfärä xidmät göstärir. Meydançada buzun qalýnlýðý 12-15 santimetrdir. Meydança 24 saat fäaliyyätdädir. Payýz aylarýnda isä açýq havada 100 metr uzunluðunda vä 50 metr enindä buz meydançasý istifadäyä verilir. “Qäbäländ”dä respublika vä ya yerli ähämiyyätli äyläncäli yarýþmalar da keçirmäk mümkündür. Yerdän 10 metr hündürlükdä yerläþän meydançada müxtälif tipli maneäläri keçmäk üçün näzärdä tutulmuþ ekstremal oyun, voleybol, futbol vä basketbol meydançalarý yarýþlarýn yüksäk säviyyädä keçirilmäsinä imkan verir. Mäktäb yaþlý uþaqlara yol häräkäti qaydalarýný öyrätmäk vä gänclärin orduya hazýrlýq säviyyäsini artýrmaq üçün dä “Qäbäländ”dä müxtälif attraksionlar quraþdýrýlýb. Lunapark rähbärliyi tählükäsizlik mäsälälärinä diqqätlä yanaþýr. Rähim Babayev deyir ki, qonaqlarýn tählükäsizliklärini tämin etmäk üçün lunaparka dünyanýn än etibarlý firmalarýnýn mähsullarý quraþdýrýlýb. Ýngiltärä, Almaniya, Kanada, Ýtaliya, Cänubi Afrika Respublikasý vä Ýsrail þirkätlärinin attraksionlarý “Qäbäländ”i bäzäyir. “Qäbäländ”dä xüsusi endirim kampaniyalarý da keçirilir. Sentyabrýn 1-dän mayýn 31-däk “Qäbäländ”in xidmätlärindän 10-50 faiz güzäþtlä istifadä etmäk mümkündür. Qýsacasý, “Qäbäländ” öz qonaqlarýna unudulmaz anlar yaþadacaðýna vä täbässüm bäxþ edäcäyinä söz verir.


ä bä lä yä gä lib han sý sa otel dä vä ya kotecdä qalmaq istämirsinizsä, ev þära i tin dä is ti ra hät et mäk im ka ný nýz da var. Rayonun bir çox kändlärindä yerli sakinlär öz evlärindän turizm mäqsädilä istifadä edirlär. Hätta öz häyätindä sýrf bu mäqsädlä evlär tikänlär dä var. Yäni tam tächizatlý känd evläri Qäbäläyä gälän turistlärin ixtiyarýndadýr. Qäbälädä ailä turizmi deyändä ilk aðla gälän yer Vändam qäsäbäsidir. Bu qäsäbänin sakinlärinin täxminän 30-40 faizi bu iþlä mäþðuldur. Qäsäbäyä girän kimi bunun þahidi olmaq mümkündür. Bir çox evlärin qapý vä darvazalarýnýn, hasarlarýn, iþýq diräklärinin üzärinä “kirayä ev var” tipli yazýlar yazýlýb. Hätta qäsäbäyä yad avtomobilin girdiyini görän känd uþaqlarý “dayý, kirayä evimiz var” deyä üstünüzä gälsälär, heç tääccüblänmäyin. Vändam qäsäbäsinin sakini Äläsgär Ýsgändärov 2 otaqlý evini gündälik kirayäyä verir. Daimi qaz vä iþýqla tämin olunan evin hä yä tin dä bu laq su yu axýr. Hä yät gül-çiçäklidir vä meyvä aðaclarý ilä ähatä olu nub. Evin için dä gün dä lik is ti fa dä üçün här þey var: tächizatlý mätbäx, TV, qoþa vä täk çarpayýlar, stol-stul, þkaf, soyuducu vä s. Evin gündälik kirayä qiymäti yay aylarýnda 80 AZN, qýþ aylarýnda isä 60 AZN-dir. Bu qiymätä sadäcä qalmaq daxildir. Yemäyi kirayäniþin özü alýb hazýrlamalýdýr. Vändam qäsäbäsindä Äläsgärin qo na ðý ol maq is tä yän lär 050 3435965 nömräli telefona zäng edä bilärlär. Äläsgär deyir ki, ägär öz evi dolu olsa, zäng edän þäxsä baþqa yerdän ev tapmaða kömäklik göstärär.

Q

ä b ä Q

QÄBÄLÄ

30

i m z i r u t lä

iV a ä d ä l

ändam Qäbälänin än önämli turizm mäntäqälärindä olduðu üçün bu qäsäbädä kirayä qiymätläri digär yerlärä nisbät dä ba ha dýr. Mä sä län, No hur qýþ laq kändindä daha ucuz qiymätä gecälämäk mümkündür. Qäbälänin märkäzindä 4-5 kilometr mäsafädä yerläþän bu känd “Yengicä” Müalicävi Ýstisu Sanatoriyasýna gedän yolun üstündädir. Känd sakini Alay Ähmädov beþotaqlý evinin otaqlarýný ayrýayrýlýqda kirayäyä verir. Otaqlarýn giriþläri ayrý-ayrýdýr. Bir otaðýn gündälik kirayä qiymäti 20 AZN-dir. Bu qiymätä yemäk daxil olmasa da, Alay Ähmädov deyir ki, qonaq istäsä, älavä ödäniþ müqabilindä onun üçün yemäk hazýrlana bilär. Evdä su vä iþýq daimidir, qaz isä yoxdur. Þäraiti ortabab olsa da, gündälik istifadä üçün mäiþät avadanlýqlarý var: täk vä qoþa çarpayý, TV, soyuducu, tächizatlý mätbäx, þkaf, hamam-tualet, stol-stul vä s. Qýþ aylarýnda ev odun sobasý ilä qýzdýrýlýr. 20 sotluq häyät meyvä aðaclarý ilä ähatä olunub. Alay Ähmädovun evindä qonaq qalmaq istäyirsinizsä, 050 4129089 nömräli telefona zäng edä bilärsiniz.


Qäbälänin fotosimvolu haradýr?

Här bir müþtäri üçün xüsusi hazýrlanan sýðorta täklifläri.

äbälä Azärbaycanýn fotogenik rayonlarýndandýr. Onun daðlýq vä meþälik ärazidä yerläþmäsi fotoqraflarýn iþini xeyli asanlaþdýrýr. Þähär märkäzindän çäkilän fotolarda belä arxa fonda baþý qarlý daðlarý görmäk mümkündür. Qäbälänin fotoþäkillärdäki äksini istär dað, istär meþä mänzäräläri, istärsä dä tarixi abidä olaraq vermäk olar. Rayon ärazisindä yeni tikilän müasir binalar, beþulduzlu otellär, turizm obyektläri dä müasir Qäbälänin foto täzahürünä çevrilmäkdädir. Feyruz Aslanov 10 ildir Qäbälänin fotolarýný çäkir. Yay-qýþ demädän daðlara gedir, häm daðlarýn, häm dä Qäbälänin daðdan görüntülärini fotoaparatýn yaddaþýna köçürür. Tufan daðýndan, Azärbaycanýn än yüksäk zirväsi olan Bazardüzündän müxtälif mövsümlärdä çäkilmiþ fotolar Qäbälä daðlarý haqqýnda tam täässürat oyadýr. Älbättä, onun arxivindäki fotolar yalnýz Qäbälä daðlarý ilä baðlý deyil. Rayonun

Q

“Älincä qalasý” restoraný smayýllýdan Qäbäläyä adlayandan därhal sonra yemäk iþtahanýz qabarýbsa, “Älincä qalasý” restoraný dadýnýza çatacaq. Rayonun Ýsmayýllý täräfdän giriþindän ilk restoraný olan “Älincä qalasý” yüngül qälyanaltý üçün dä älveriþli mäkandýr. Bir anlýq täsävvür edin: avtomobilinizi restoranýn 4 hektarlýq ärazisindäki aðaclarýn kölgäliyindä saxlayýrsýnýz, särin bulaq suyunda äl-üzünüzü yuyursunuz, yemäk sifariþinizi verirsiniz, 10-15 däqiqä Administrator restoranýn meþä ärazisindä gäziVüqar þirsiniz, yorðunluðunuzu çýxarýb Näsibov masaya äyläþirsiniz. Yüngül qälyanal tý vä ya mü räb bä li, pax la va lý 070 6522371 çay dästgahý sizin 200 kilometrlik yorðunluðunuzu därhal bädäninizdän çýxaracaq. Be lä lik lä, siz Qä bä lä sä ya hä ti ni zä tam gümrah baþlayacaqsýnýz. Elä zänn etmäyin ki, “Älincä qalasý” restoraný ancaq yüngül qälyanaltýlarý ilä mäþhurdur. Burada hämçinin Azärbaycanýn milli mätbäxinin läziz yemäkläri, o cümlädän kabablar, tändir yemäkläri, Qäbälänin döþämäli aþý da biþirilir vä qonaqlara täqdim olunur. Yaxud da Qäbäläyä çatmaða az qalmýþ restoranýn administratoru Vüqar Näsibova zäng edäräk, sifariþlärinizi verä bilärsiniz. Restoran ilin bütün fäsillärindä 24 saat fäaliyyät göstärir.

Ý

Qäbälädäki istirahätinizi baþa vurub evinizä qayýdanda Feyruz müällimin Heydär Äliyev prospekti, 80 ünvanýnda vä “Qäbäländ”dä yerläþän dükanlarýndan birinä gäzmäli-görmäli yerläri, tarixi abidäläri, bað baþ çäksäniz vä vä baðçalarý, parklarý, müasir binalarý, yollarý Qäbälä ilä baðlý da Feyruz müällimin fotoobyektivindän yayýn- bir fotoþäkil almayýb. sanýz, peþman Maraqlýdýr, göräsän, Qäbälänin fotoqrafý olmazsýnýz. bu rayonun fotosimvolu kimi haraný görür? Feyruz müällim deyir ki, Qäbälä nä qädär inkiþaf edirsä etsin, Qädim Qäbälänin yadigarý olan Qala giriþi bu rayonun simvolu olaraq qalacaq. O, indi häm dä çäkdiyi þäkilläri satmaqla mäþðuldur. A4 formatlý þüþä çärçiväli bir fotoþäklin qiymäti 10 AZN-dir. Qäbälädäki istirahätinizi baþa vurub evinizä qayýdanda Feyruz müällimin Heydär Äliyev prospekti, 80 ünvanýnda vä “Qäbäländ”dä yerläþän dükanlarýndan birinä baþ çäksäniz vä Qäbälä ilä baðlý bir fotoþäkil alsanýz, peþman olmazsýnýz.

AZÄRBAYCANI ADDIM-ADDIM 2011

31

QÄBÄLÄ


ŞÄKİ

AZÄRBAYCANI ADDIM-ADDIM


ARAYIŞ Tärkibi Ärazisi Ähalisi Orta sýxlýq Telefon kodu

1 şähär, 2 qäsäbä vä 68 känd 2,43 min kv.km 173 000 1 kv.km-ä 71 näfär 00994 (ölkä kodu) 24 (zona kodu) 24 (rayon kodu) daha sonra beþräqämli nömrä

Şäki rayonu üzrä mündäricat: Coðrafi mövqeyi vä tarixi s35

Bol su ehtiyatý, normal rütubät balansý, mähsuldar torpaqlar vä zängin meþä örtüyünä malikdir. Yaþayýþ mäntäqäsi kimi Þäkinin täxminän 3 min ilä yaxýn yaþý var.

Necä getmäk olar? s36 Xan Sarayý s37 Kiþ Alban mäbädi s38 Räþid bäy Äfändiyev adýna Tarix-Diyarþünaslýq Muzeyi s39 Säbirlä hörülän sänät - Şäbäkä s40

Bu sänätlä mäþðul olmaq üçün händäsäni, riyaziyyatý vä räsmxäti bilmäk vä bu elmlärin tätbiqi xüsusiyyätlärinä agah olmaq lazýmdýr.

Tärlä yoðurulan sänät: dulusçuluq s41 Danýþdýqca ayaqlarý çarxý fýrladýr, älläri isä çarxýn üstündäki gili þäkilländirir. Alnýndan düþän tär damcýlarý isä gilä qarýþýr.

Qeyrät rämzi: papaq s42 Täk ällä toxunan zäriflik: täkälduz s43 Nä qädär qäribä olsa da, deyäk ki, bir vaxtlar täkälduzçuluqla kiþilär dä mäþðul olublar.

Milli ipäkçiliyin mäskäni - Þäki s44 Þäkidä toxunan milli ornamentli ipäk mähsullar yalnýz ölkädä deyil, dünya bazarlarýnda da räðbätlä qarþýlanýr.

Şäkinin dä tarý oxuyur... s45 Þäki mätbäxinin þahý s46 Pitiçi Särdar Cabbarov deyir ki, gäräk pitinin üstündä äsäsän: “Näyi necä gäldi qarýþdýrmaqla piti biþirmäk olmaz. Pitinin biþmä dämini hiss elämälisän”.

Þäki halvası s47 “Þäki Saray” oteli s48 Hazýrda Þäkinin än müasir oteli olan dördulduzlu “Þäki Saray” otelindän Böyük Qafqaz daðlarýna füsunkar bir mänzärä açýlýr.

Tarixlä qoyun-qoyuna: “Karvansara” oteli s50 Qapýsýndan içäri adlayan kimi özünüzü XVIII äsrdä hiss edä biläcäyiniz bir yerdir bura.

Daðlarýn ähatäsindä, çay sahilindä istirahät - “Cännät Baðý” s52 “Çäläbi Xan” restoranı s53 Þäkidä ailä turizmi s54


RÄSSAM: AYDIN ÄSGÄROV


Þäki

Milli sänätkarlýq ocaðý, tarixi abidälär mäkaný

Müştәrinin ehtiyaclarına uyğun risklәrin qiymәtlәndirilmәsi.

Qä dim Þä ki ticarät yollarýnýn qov þaðýnda yerläþ diyi üçün o, iri ticarät märkä zi, ipäk çilik vä sä nät karlýq märkä zi kimi tanýnýb. Äs rlär bo yu bura gä län tacirlär Þä ki bazarlarýna baþ çä kä räk, buradan taxýl, dulus çuluq mä mulat larý, ipäk, döymä iþi olan qab lar vä zärgärlik mä mulat larý alýb lar.

S

Coðrafi mövqeyi äki Azärbaycanýn þimal-qärbindä, Böyük Qafqaz daðlarýnýn cänub yamacýnda, däniz säviyyäsindän 632 metr yüksäklikdä yerläþir. Bol su ehtiyatý, normal rütubät balansý, mähsuldar torpaqlar vä zängin meþä örtüyünä malikdir. Qonur dað meþä, qähväyi dað meþä, çämän meþä, boz qonur torpaqlar geniþ yayýlmýþdýr. Meþälärdä palýd, fýstýq, qoz aðaclarý üstünlük täþkil edir. Heyvanat alämi zängindir. Füsunkar täbiäti, nadir tarix-memarlýq abidäläri, inkiþaf etmiþ sänätkarlýðý, zän gin ta ri xi-mä dä ni ir sin qo run ma sý sayäsindä Þäki Azärbaycanýn mühüm turizm regionuna çevrilib.

Tarixi Yaþayýþ mäntäqäsi ki mi Þä ki nin täx mi nän 3 min ilä ya xýn yaþý var. I äsrdä Þäki Qaf qaz Al ba ni ya sý nýn än iri þä här lä rin dän bi ri nä çev ri lib. Þärq kil sä lä ri nin ana sý he sab olunan Kiþ Alban mä bä di dä mähz bu ärazidä yerläþirdi. Ýnzibati cähätdän 11 vilayätä bölünmüþ Qafqaz Albaniyasýnýn vilayätlärindän biri dä Þäki olub. Qädim Þäki ticarät yol la rý nýn qov þa ðýnda yerläþdiyi üçün o, iri ticarät märkäzi, ipäkçilik vä sänätkarlýq märkäzi kimi tanýnýb. Äsrlär boyu bura gälän tacirlär Þäki bazarlarýna baþ çäkäräk, bu ra dan ta xýl, du lus çu luq mä mu lat la rý, ipäk, döy mä iþi olan qablar vä zärgärlik mämulatlarý alýblar. Äräb hücumlarý äräfäsindä Þäki Azärbaycanýn mühüm siyasi vä iqtisadi ähämiyyätä malik þähärlärindän biri olub. Ölkänin äräblärä mäðlub olmasý näticäsindä Þäki äyaläti III Ämirliyin tärkibinä daxil edilib. Xilafätin zäiflädiyi bir dövrdä Þäkidä müstäqil knyazlýq qurulub. XIV äsrin I yarýsýnda Hülakilär dövläti if-

lasa uðradýqdan sonra Þirvanþahlar dövläti ilä ya na þý Þä ki dä müs tä qil lik qa za nýb vä Or lat näsli hakimiyyätä gälib. 1551-ci ildä Þah Tähmasib Þäkinin müstäqilliyinä son qoyub vä Þäki Säfävilär dövlätinä birläþdirilib. 1743-cü ildä qurulmuþ Þäki Xanlýðý Azärbaycan xanlýqlarý içärisindä än güclü feodal dövläti idi. 1772-ci ildä Kiþ çayýnýn daþmasý näticäsindä qädim Þäki þähäri demäk olar ki, tamamilä mähv olmuþ, þähär ähalisinin bir qismi ölmüþ, bir qismi baþqa yerlärä köçüb getmiþ, bir qismi indiki þähärin yerläþdiyi ärazidä mäskän salmýþdý. 1805-ci il Kü räk çay mü qa vi lä si nä äsa sän, Þäki Xanlýðý Rusiyadan vassal asýlýlýðýna düþüb. 1813-cü il Gü lüs tan sülh müqaviläsi ilä ärazi qäti þäkildä Rusiyaya bir läþ di ri lib. 1819-cu il dä Þä ki dä xan üsulida rä si läðv olu nub. Xan lý ðýn ävä zi nä Þä ki äyaläti qurulub. 1840cý ildä Kaspi vilayätinin tärkibindä Þäki qäzasý tä sis olu nub. Qä za 1846-cý il dän Þa ma xý quberniyasýnýn tärkibinä daxil olub vä Nuxa qäzasý adlandýrýlýb. 1859-cu ildä Nuxa qäzasý Baký quberniyasýnýn, 1868-ci ildä isä Yelizavetpol quberniyasýnýn tärkibinä daxil edilib. 1920-ci il may ayýnýn 5-dä Þä ki dä so vet ha ki miy yä ti qu ru lub. 1930-cu ildä Azärbaycan SSR-nin in zi ba ti ärazi bölgüsündä däyiþiklik edilib vä Nuxa rayonu täþkil olunub. 1963-cü il yanvar ayýnýn 4-dä Nuxa rayonu läðv ediläräk ärazisi Vartaþen rayonuna verilib, respublika tabeçiliyindä Nuxa þähäri täsis olunub. 1965-ci ildän yenidän müstäqil Nuxa rayonu täþkil edilib. 1968-ci ildän ärazi Þäki þähäri adlanmaða baþlayýb. AZÄRBAYCANI ADDIM-ADDIM 2011

35

ÞÄKÝ


Þäkinin adý hardan gälir? rta äsrlärä aid olan mänbälärdä Þäkinin yerläþdiyi tarixi mäkan Þaki, Þäka, Þakki vä s. kimi qeyd olunub. Þäki þähäri isä uzun müddät Nuxa adlandýrýlýb. Tanýnmýþ tarixçi Ptolomey Alban þähärläri arasýnda Niqa adlý yaþayýþ mäntäqäsinin olduðunu yazýb. A. Bakýxanovun yazdýðýna görä isä, Nuxa þähäri yerinin väziyyätinä görä hämin Naxiya vä ya Naciya þähäridir ki, qädim tarixlärdä Þirvan þähärlärindän sayýlýrdý. A.Y. Krýmski Niqanýn sonraký adýnýn Nuxa olmasý mülahizälärinä þärik çýxýr. Älbättä, bu

O

mülahizälärlä razýlaþmayanlar da var. Þäki adý e.ä. VII äsrdä Qara dänizin þimal sahillärindä Därbänd keçidi vasitäsilä Cänubi Qafqaza, oradan da Kiçik Asiyaya häräkät edän sak tayfalarýnýn adý ilä baðlýdýr. Onlar Cänubi Qafqazda än yaxþý torpaqlarý tutaraq, bu yerlärä Sakasena adýný veriblär. Saklarýn mäskunlaþdý ðý ära zi lär dän bi ri dä Þäki idi.

“Þäki Avtovaðzal” ATSC-dän yola düþän marþrutlarýn häräkät cädväli vä bilet qiymäti MARŞRUTUN İSTİQAMÄTİ

ÞÄKÝ AVTOVAÐZALI Avtovaðzalýn näzdindä motel dä fäaliyyät göstärir. Motel 2 lüks (bir gecäsi 50 AZN), 2 standart (bir gecäsi 20 AZN) vä 1 polilüks (bir gecäsi 30 AZN) otaqlardan ibarätdir. Yalnýz lüks otaðýn qiymätinä sähär yemäyi daxildir.

MÄSAFÄ (KM)

AVTOBUSUN MARKASI

8:30, 9:30, 11:00, 12:00, 13:45, 16:00, 18:15 -----Här 40 däqiqä-1 saatdan bir 19 reys

Baký

305

Mingäçevir

83

“Mercedes”

6:50, 7:30, 9:40, 13:00, 14:00, 16:00

1,35

Gäncä Naftalan Bärdä Yevlax Qäbälä Balakän Zaqatala

155 125 106 83 96 131 105

“Mercedes” LAZ-695

8:00, 8:30, 13:30 15:10

“Ford” markalý mikroavtobus

9:00, 11:30, 15:20 10:30, 14:20

LAZ-695 vä “Mercedes” “Ford” markalý mikroavtobus vä “Mercedes”

10:10, 14:00

2,52 2,03 1,72 1,35 1,56 2,13 1,72

Qax

80

7:40, 10:30, 13:40, 16:10

1,30

Oðuz

43

“Ford” markalý mikroavtobus vä LAZ “Ford” markalý mikroavtobus vä “Mercedes”

7:20,9:30,10:30, 11:40,13:20, 15:00, 16:00, 17:30

0,70

“Ford” markalý mikroavtobus “Ford” markalý mikroavtobus

Bakýdan Þäkiyä mäsafä 305 kilometrdir. Bu isä 4-5 saat vaxt demäkdir. Baký Beynälxalq Avtovaðzalýndan här gün iritutumlu vä mikroavtobuslar onlarla reys häyata keçirir. Adambaþýna avtobus biletinin qiymäti isä 5,72 AZN-dir. Bu, biletin kassa qiymätidir. Sürücülär adätän särniþinlärdän 7 AZN täläb edirlär. Ägär Þäkiyä getmäk üçün taksi xidmätindän istifadä etmäk istäyirsinizsä, avtovaðzalýn giriþ täräfindä fiziki þäxlär bu iþlä mäþðuldurlar. Taksini täkbaþýna kirayälämäk istäsäniz, bu, sizä 60 manata baþa gäläcäk. Ancaq dörd näfär toplaþýb adambaþýna 15 AZN vermäklä dä Þäkiyä gedä bilärsiniz. Þäkiyä dämir yolu ilä dä getmäk mümkündür. Bu, älavä vaxt itirmämäk baxýmýndan älveriþlidir. Här gün saat 21:15-dä Bakýdan çýxýrsýnýz, gecäni qatarda keçirib sähär saat 07:00-da Þäkiyä çatýrsýnýz. Plaskart biletin qiymäti 6, kupe 9, SV isä 16 AZN-dir. Vaðzal þähärin giriþindä yerläþdiyindän märkäzä taksi ilä getmäli olacaqsýnýz. Bu da sizä 4-5 AZN-ä baþa gäläcäk.

b

r

36

QİYMÄT (AZN)

“Daewoo”, “Hyundai”, “Mercedes” (iritutumlu) -----“Ford” markalý mikroavtobuslar

Necä getmäk olar?

ÞÄKÝ

ŞÄKİDÄN ÇIXIÞ VAXTLARI

AZÄRBAYCANI ADDIM-ADDIM 2011

6:50, 12:00, 14:00 7:00, 9:00, 11:00, 11:40, 15:00, 16:30, 17:00

5,72


äki deyändä aðla ilk gälän tikili Xan Sarayýdýr. Bu saray näinki Þäkinin, bütövlükdä Azärbaycanýn äsas tarixi abidälärindändir. Täsadüfi deyil ki, Þäkini qarýþ-qarýþ gäzän tanýnmýþ türk þair Nazim Hikmät Xan Sarayý haqqýnda bunlarý deyib: “Ägär Azärbaycanýn baþqa qädim tikililäri olmasaydý, bircä Xan Sarayýný dünyaya göstärmäk bäs edärdi”. Bu gün Xan Sarayý häm dä YUNESKO-nun “Dünya irs siyahýsý”na salýnýb.

Þ

Xan Sarayý 1761-ci ildä Þäki Xanlýðýnýn qurucusu Hacý Çäläbi xanýn näväsi Mähämmäd Hüseyn xanýn dövründä tikilib. Saray xanýn yay iqamätgahý kimi istifadä edilib.

Xan

Saray.

Uzun lu ðu 32, eni 8 vä hün dür lü yü 8 metr olan sarayýn tikintisindä yapýþqandan, mismardan vä sementdän istifadä olunmayýb. Divarlar käc, yanmýþ torpaq vä yumurtadan ärsäyä gätirilib. Ýkimärtäbäli saray 6 otaq, 4 koridor vä 2 güzgülü balkondan ibarätdir. Bina 4 qapýlýdýr. Birinci otaq mämurlarýn gözlämä otaðýdýr. Xanýn qäbuluna gälän mämurlar bu otaqda gözläyiblär. Di van xa na ad la nan vä bu gün kü par la menti xatýrladan ikinci otaqda qärarlar qäbul olunub, ämrlär verilib. Üçüncü otaq däftärxanadýr. Burada yazý iþläri aparýlýb. Däftärxana otaðýnýn tavanýnýn qalýnlýðý digärlärinä nisbätän qalýndýr: 50-60 sm. Bu, ona görä belä edilib ki, ikinci märtäbädä xanýmlarýn otaðý yerläþir vä müsälman qayda-qanunlarýna görä, kiþilär qadýnlarýn säslärini eþitmämälidirlär. Digär täräfdän, dövlät sirlärinin xanýmlar täräfindän eþidilmämäsi üçün tavan izolyasiya edilib. Xanýn xanýmýnýn otaðý isä dördüncüdür. Burada xaným öz qadýn qonaqlarýný, digär xanlýqlardan gälmiþ xanýmlarý qäbul edib, onlarla söhbätläþib. Burada qeyd edäk ki, Hüseyn xan yeganä xandýr ki, onun härämxanasý olmayýb. Be þin ci otaq qo naq ota ðý dýr. Bu ra da “Müþtaq” täxällüsü ilä þeirlär yazan Hüseyn xan ädäbi mäclislär täþkil edib. Sonuncu - altýncý otaq isä xanýn þäxsi otaðýdýr. Di vanxana otaðýnýn tava nýnýn dün yada analoqu yoxdur. Bu tavan 5524 ädäd kiçik taxta parçalarýnýn bir-birinä taxýlmasý näticäsindä ärsäyä gälib. Tavan 250 ildir restavrasiya olunmayýb. Divar vä tavanlardaký räsmlär yaðlý boyalar la çä kil mä yib. Yer li bo yaq bit ki lä rin dän alýnmýþ tozlardan, yumurtanýn sarýsýndan vä sirkädän alýnmýþ boyalardan - tempera boyalarýndan istifadä olunub. Rässamlar divar räsmlärini çäkmäzdän ävväl divarýn suvaðýna ayran sürtüb, üstündän räsm çäkiblär.

Saraydaký här þeyin 90 faizi orijinaldýr. Tikilinin yalnýz 10 faizi restavrasiya olunub. Sarayýn häyätindäki tarixi hovuzun ähatäsindä iki Xan çinarý ucalýr. Aðaclarýn här ikisi 1530-cu ildä äkilib. Hündürlüyü 34 metr olanýnýn gövdäsinin diametri 11,5, 42 metr olanýnýn gövdäsinin diametri isä 13,5 metrdir. Әmlak sığortası sahәsindә әn iri portfelә

Xan Sarayýna giriþ üçün bilet qiymäti 2 malik sığorta şirkәti. AZN-dir. Sarayýn häyätindä foto çäkiliþinä icazä verilsä dä, içindä foto vä video çäkiliþi qäti qadaðandýr. Video-çäkiliþ ilä baðlý qadaða sarayýn häyätindä vä ümumilikdä qoruðun ärazisindä dä qüvvädädir. Bu ärazidä här hansý video-çäkiliþ aparmaq istäyirsinizsä, bunun üçün Mädäniyyät vä Turizm Nazirliyindän yazýlý icazä almalý vä hämçinin 100-500 AZN pul ödämälisiniz. AZÄRBAYCANI ADDIM-ADDIM 2011

37

ÞÄKÝ


Kiþ Alban mäbädi sasýnýn eramýzýn I äsrindä qoyulduðu güman olunan bu mä bäd Kiþ kän di nin Maf lar mä häl lä sin dä yerläþir. Mäbäd ärazisini ähatä edän divarlarýn qalýqlarý bäzi yerlärdä indi dä qalmaqdadýr. Bu divar qalýqlarý mäbädin özünün az qala Maflar mähälläsi boyda bir äraziyä malik olduðu nu gös tä rir. Bü tün bun lar onun müqäddäs dini märkäz olmasýndan xäbär verir. Mäbädin qülläsi, bu qülläyä bitiþik divarlar yerli materiallarla - þirin daþla hörülmüþ kiräclä suvanýb. Qülläyä bitiþik salonun üstü iri, yon ma þý rým daþ lar la ör tü lüb. Qüllänin divarlarý 3 täräfdän metal pullarý cäzb etmäk xüsusiyyätinä malikdir. Bunu nämlik, uzun müddät þam yan dý ðýn dan di var la ra pa ra fin qatýnýn çökmäsi vä qüllä daxilindä hava cäräyaný ilä izah edirlär. Aparýlan käþfiyyat xarakterli arxeoloji qazýntý mäbädin bünövräsinin ka sa þäk lin dä vä ya gä mi nin su da olan hissäsi quruluþunda olduðunu sübut edib. Çox qäribädir ki, Misir ehramlarý da bu cür bünövrä üzärindä qurulub. Bu mäbädin Qafqazda vä eläcä dä bütün xristian dünyasýnda än qädim kilsälärdän biri olduðu bildirilir. Adi täk zaldan ibarät olan kilsä özün dä il kin vä son ra ký ti ki li lä rin maraqlý detallarýný saxlayýr. Kiþ mäbädi ähängdaþýndan tikilib. Ýçäri hissä si gün bäz va ri dir. Mä bä din da xi li cüt sü tun la 2 his sä yä bö lü nür ki, þärq hissäsi qärb hissädän kiçikdir. Mä bä din di var la rýn da heç bir ya zý yoxdur. Kilsä divarlarýnýn çýxýntýsý nalabänzär olub, 2 därin deþiyi var. Mehrab märkäzdä yerläþir vä düzbucaqlý formasýndadýr.

Ä

ÞÄKÝ

38

Kiþ tarixi-memarlýq qoruðunda göstärilän xidmätlär üzrä tariflär

XİDMÄT NÖVÜ Giriş biletläri Ekskursiya xidmäti (25 näfärädäk 1 qrup üçün) Avtomobillärin qoruq ärazisinä girişi vä dayanacaðý (1 saat üçün) Sänädli, elmi-populyar filmlärin çäkiliþi Bädii filmlärin çäkiliþi vä tädbirlärin keçirilmäsi Televeriliþlärin, kliplärin çäkiliþi, hämçinin reklam mäqsädli çäkiliþlär Foto reklam üçün çäkiliþ

Yerli vä xarici vätändaşlar üçün

2 AZN 5 AZN 1 AZN 150 AZN 300 AZN 200 AZN 100 AZN

Täläbälär üçün

Mäktäblilär üçün

1 AZN 3 AZN

0.20 AZN 1 AZN


Räþid bäy Äfändiyev adýna Tarix-Diyarþünaslýq Muzeyi Muzeydä 5 minä yaxýn maddi vä mänävi abidä toplanýb. Bu abidälärdän 3 minä yaxýný ekspozisiya zallarýnda nümayiþ etdirilir. Muzeydä Þäkinin qädim dövrü, etnoqrafiyasý, mädäniyyäti, ipäkçiliyi, döyüþ þöhräti, mätbäxi, ähalisinin mäþðuliyyäti ilä baðlý ätraflý mälumat verilir, bütün bunlarla älaqädar äyani väsaitlär nümayiþ olunur.

Xalq Tätbiqi Sänäti muzeyi Xalq Tätbiqi Sänäti muzeyi 1985-ci ildän fäaliyyät göstärir. Muzey qädim Alban mäbädindä yerläþir. El arasýnda “Dairävi mäbäd” dä adlandýrýlan bu tikili Qafqaz Albaniyasý dövrünä aiddir. Muzeydä Þäkidä mäþhur olan, qädimdän bu zamana kimi gälib çatan sänätlär vä rayonda tanýnmýþ sänätkarlar haqqýnda mälumat verilir, hämçinin tätbiqi sänät nümunäläri nümayiþ etdirilir. Muzey 4 ekspozisiya zalýndan ibarätdir. Birinci zalda Þäkidä arxeoloji qazýntýlar zamaný tapýlmýþ äþyalar - gil qablar, qadýn vä kiþi qäbirlärindän tapýlmýþ zinät äþyalarý, nizä ucluqlarý nümayiþ etdirlir. Ýkinci zalda dulusçuluq, xarratlýq, täkälduz, misgärlik, þäbäkä, memarlýq, papaqçýlýq kimi sänät nümunäläri särgilänir. Üçüncü zalda äsasän qadýn vä kiþi geyimläri, milli musiqi alätläri, ipäkçiliyä aid nümunälär nümayiþ olunur. “Þäki otaðý” adlanan dördüncü zalda isä Þäki evlärinin interyeri - räflär, taxçalar, döþäkçälär, sandýq, cährä, yun daraðý vä s. nümunälär ekspozisiyaný täþkil edir.Muzeydä ümumilikdä 500-dän çox eksponat nümayiþ olunmaqdadýr.

“Gälärsän-görärsän” qalasý XVIII äsrin ortalarýnda Nadir Þahýn qoþunlarý Þäkidä Qýzlar qalasýný mühasiräyä alýr. O vaxtlar üzbäüz duran qoþunlar uzaqdan-uzaða qýþqýra-qýþqýra danýþa bilirlärmiþ. Bir däfä Nadir Þah özü danýþýða girir vä soruþur: “O necä qaladýr ki, onu almaq olmur?” Ona belä cavab verirlär: “Gälärsän, görärsän”. Elä o vaxtdan Qýzlar qalasý tarixi ädäbiyyatlarda “Gälärsän-görärsän” adý ilä täqdim olunur. Yerli ähali isä hälä dä ona Qýzlar qalasý deyirlär. Qalanýn tarixi isä daha qädimdir. Hälä 1550-ci illärdä Þah Tähmasibin Þäkiyä hücumu zamaný yerli ähalinin Qýzlar qalasýnda müdafiä olunmalarý barädä tarixi mänbälär var. Burada “qýz” alýnmazlýq vä mäðlubedilmäzlik anlamýný ifadä edir.

Ömär Äfändi mäscidi XVIII-XIX äsrlärdä tikilmiş Ömär Äfändi mäscidinin fasadı bişmiş kärpic naxışları ilä diqqäti cälb edir.

Cümä mäscidi XVIII-XIX äsrä aid olan ikimärtäbäli bu mäscid hazırda häm ibadät yeri, häm dä mädräsä kimi istifadä olunur.

Þäki Qalasý - Narýnqala Þäki Narýnca qalasý þähärin þimal-þärq hissäsindä, cänubdan 710 metr, þimaldan 750 metr, däniz säviyyäsindän yüksäklikdä, säfalý bir ärazidä yerläþir. Qala Azärbaycanda ilk müstäqil xanlýðýn äsasýný qoyan, Þäki xaný Hacý Çäläbinin dövründä (1743-1755) tikilib. Onun divarlarýnýn xaricdän ümumi uzunluðu 1300 metrdir. Ärazisinin relyefi vä müdafiä ähämiyyäti näzärä alýnaraq qalanýn cänubdan hündürlüyü 8 metr olduðu halda, þimala doðru 4 meträ enir. Divarýn qalýnlýðýnýn 2,2 metr olmasý onun möhtäþämliyini vä davamlýlýðýný bir qädär dä artýrýr. Qalanýn cänubdan vä þimaldan 2 taðlý darvazasý, bürcläri vä 1000-dän artýq mazðalarý var. Þäki xanlýðýnýn iqamätgahý olan “Xan sarayý” da qalanýn þimal þärqindä yerläþir.

Xan mäscidi Bu mäscid 1745-50-ci illärdä Haci Çäläbi xan täräfindän tikildiyi üçün xalq arasinda “Xan mäscidi” kimi tanınır. Mäscidin yanında Säki xanları, onların ailä üzvläri vä yaxın adamları däfn edilib. Ona görä bura “Xan qäbiristanı” adlandırılır.

Gilähli mäscidi XVIII äsrä mäxsus bu mäscidin yalnız minaräsi vä bir istinad divarı bu günä qädär gälib çatıb.


Säbirlä hörülän sänät ö rä sän, þä bä kä sänätindän zövq al ma yan in san var mý? Ýnanmýram. Bu qädär incä vä zärif sänätä baxýb xoþhallanmamaq mümkün deyil. Älvan vä oynaq çalarlara malik þäbäkä kompozisiyalarý milli koloritläri ilä azärbaycançýlýq damarýmýza da täsir edir. Necä dä olmasa axý bu, bizim milli sänätimizdir. Älbättä çätin vä olduqca däqiqlik täläb edän sänätdir. Bu sänätlä mäþðul olmaq üçün händäsäni, riyaziy ya tý vä räsm xä ti bil mäk vä bu elmlä rin tät bi qi xü su siy yät lä ri nä agah olmaq lazýmdýr. Þäbäkä sänätindä händäsi fiqurlar birbaþa rol oynayýr. Çünki kiçik oduncaqlar müxtälif bu caq al týn da kä si lä räk bir-bi ri nä bärkidilir. Kiçik bir sähv bütöv bir þäbäkäni xarab edä bilär. Þä bä kä sä nä ti nin än äsas özälliyi ondan ibarätdir ki, onun ha zýr lan ma sýn da ya pýþ qan vä mismardan qätiyyän istifadä olunmur. Häm dä iþin häcmindän asýlý olmayaraq... Artýq þäbäkä sözü Þäkinin adý ilä paralel çäkilir. Yalnýz ona görä yox ki, Þä ki Xan Sa rayý

G

þä bä kä sä nä ti nin bi zä gä lib çatmýþ än qädim nümunäläri ilä zängindir. Häm dä ona görä ki, tanýnmýþ þäbäkä ustalarý mähz Þäkidä yaþayýrlar. Hüseyn Hacýmustafazadä kimi... 23 ildir þäbäkä yýðan usta Hüseynlä Þäkinin Sänätkarlar Evindäki emalatxanasýnda görüþdük. O deyir ki, þäbäkä sänäti ilä mäþðul olmaq olduqca böyük säbir vä häväs täläb edir. “Bäzän bir iþi baþa çatdýrmaq üçün aylarla çalýþmalý olursan. Çünki þäbä-

Hüseyn Hacımustafazadä

kä hörülärkän kiçik taxta vä þüþä hissä lär dän is ti fa dä olu nur. Elä vaxt olur ki, maqqaþla iþlämäli oluruq”,usta Hüseyn deyir. O, þäbäkä üçün aðac material kimi läpäli fýstýq vä þärq çinarýndan istifadä edir. Þüþäni isä Rusiyadan gätirir. Deyir ki, þüþänin xaricdän gätirilmäsi þäbäkänin maya däyärini xeyli artýrýr. Þäbäkänin uzunömürlülü-

yünü qorumaq üçün usta Hüseyn odun caq la rý älif ya ðýn da qý zar dýr: “Belä olanda qar vä yaðýþ þäbäkäyä täsir edä bilmir. Bu, häm dä þä bä kä nin möhkämliyini tämin edir. Sýx hörülmüþ þäbäkä top zärbäsinä belä dözä bilir”. Usta Hüseyn bu sänätä yenilik dä gätirib. Deyir ki, ilk däfä olaraq kürä formalý þäbäkäni o hörüb. Bu kürä qapalý mäkanlarda lüstr kimi istifadä edilä bilir. Þäbäkänin qiymätlärinä gälincä, bu, onda istifadä olunan hissäciklärin sayýndan vä häcmindän asýlýdýr. Mäsälän 1 kv.metrlik çärçivä þäbäkänin qiymäti 500-3000 AZN arasýnda däyiþir. Suvenir xarakterli 18 hissäcikdän ibarät þäbäkälärin (1 kv.dm) qiymäti isä 15-20 AZN-dir. 52 san timetr diameträ malik kürä-þäbäkäni almaq üçün isä 3000 manatýnýzdan keçmälisiniz. XVIII äsrdä inþa olunmuþ Xan Sarayýnýn päncärälärindä istifadä edilmiþ þäbäkälärin bu gü nä däk zä dä län mä dän gä lib çat ma sý ämin olmaða äsas verir ki, bu sänät uzunömürlüdür.


USTA HÜMMÄTİN ÜNVANI: Şäki þähäri, F. Xoyski küçäsi, 12 Tel: +994 24 2460526 Mob: +994 55 6065090

Tärlä yoðurulan sänät:

dulusçuluq lkämizdä sänätkarlýðýn än qädim növlärindän biri dä dulusçuluqdur. Orta äsrlärin ilkin dövrlärindä Azärbaycan sänätkarlarý arasýnda geniþ yayýldýðý söylänilir. Maraqlýdýr ki, bu gün dä dulusçuluq milli sänätkarlýðýn nümunäsi kimi öz varlýðýný qorumaqdadýr. Azärbaycanýn bir çox rayonlarýnda dulusçuluqla mäþðul olanlar var. Qädim Þäkidä dä dulus mämulatlarýnýn istehsalý ilä mäþðul olurlar. Hümmät Mämmädov kimi... “Bu elä bir sänät növüdür ki, düzäldilän eyni adlý bir äþya digärinä bänzämir. Känardan bir-birinä oxþaya bilär, ancaq detallar çox ciddi färqlänir. Ölçü alätlärindän istifadä etsäk dä, yenä dä äsas iþ älä düþür. Ona görä dä dulus mämulatlarýnýn här biri unikal äsärdir”,- deyä sözä baþlayýr usta Hümmät. Danýþdýqca ayaqlarý çarxý fýrladýr, älläri isä çarxýn üstündäki gili þäkilländirir. Alnýndan düþän tär damcýlarý isä gilä qarýþýr. Sözün äsl mänasýnda gözlärimizin qarþýsýnda tärlä yoðurulmuþ sänät äsäri ärsäyä gälir... “Palçýq ki qoyuldu çarxýn üstünä, ondan här þey düzältmäk mümkündür. Gil çarxýn üstündä fýrlandýqca, aðlýmdan min cür forma keçir. Yetär ki, bu iþin sevdalýsý olasan. Gili sev mä yi ba car maq la zým dýr”,- de yän us ta Hümmät bir neçä däqiqä ärzindä sürahini hazýrlayýb qarþýmýza qoyur. Bir neçä däqiqä ävvälki palçýq indi bir äsär kimi masanýn üs-

Ö

Hümmät Mämmädov

tündä dayanýr... Qiymätlärinä gälincä, bu, qabýn häcmindän vä formasýndan, yäni ona särf olunan gildän vä enerjidän asýlýdýr. Än ucuzu isä 2 manatdýr. Onun hazýrlanmasýna çäkilän äziyyäti gördükdä isä, 2 manatýn nä qädär az olduðunu anlayýrsan. Maraqlýdýr ki, dulusçuluða müasir texnologiya täsir edä bilmäyib. Äsrlär sonra dulus palçýðý yenä ayaqla tapdalanaraq hazýrlanýr, hazýr material ällä þäkillänäräk mämulata çevrilir. Kompyuter texnologiyasý bu sänätä yaddýr. Us ta Hüm mät gil dän mäiþätdä vä täsärrüfatda isti fa dä olu nan müx tä lif növ bar daq lar, çý raq lar, küp lär, sär nic lär, dol ça lar, do bu lar, qapaqlar vä s. düzäldir. O deyir ki, dulusçuluq xalq sänäti ol du ðu üçün här za man xal qýn mä i þät lä bað lý tä lä ba tý na uy ðun olub. Ona görä dä dulusçuluq mämulatlarý arasýnda suvenirlär az gözä däyir. O, keyfiyyätli dulusçuluq mämulatlarýnýn sirrini dä açýr: “Keyfiyyätli saxsý qabýn üstünä çýxanda o sýnmamalýdýr. Saxsýlarý birbirlärinä toxundurduqda, þüþä säsi çýxmalýdýr. Rängi isä qýzýlý rängä çalmalýdýr”. Usta Hüm mät sax sý qab la rýn bo yan ma sý nýn da düzgün olmadýðýný vurðulayýr. Ýndi usta Hümmät qardaþý Ähädlä birlikdä atalarýndan qalma sänäti yaþatmaqla mäþðuldur. Bu evdä häm dä gäläcäyin dulusçularý böyüyür...

AZÄRBAYCANI ADDIM-ADDIM 2011

41

ÞÄKÝ


Qeyrät rämzi:

apaq tarixän milli mentalitetimizdä namus, qeyrät rämzi kimi qäbul olunub. Ai lä nin adý na xä läl gä ti rä nä qarþý ailä baþçýsýnýn iþlätdiyi än aðýr ifadälärdän biri “Soxdun papaðýmý yerä” olub. Yaxud da çox önämli bir mäsälädä qärar qäbul etmäli olanda babalarýmýz “papaqlarýný qarþýlarýna qoyub fikirläþiblär”. Bu gün papaða nä qädär däyär veririk, bu, baþqa mäsälädir. Ancaq bu gün azsaylý da olsa, papaqçýlýqla mäþðul olan sänätkarlarýmýz var. Þäkidä bu sänätin davamçýlarýndan biri Aqil Kärimovdur. Yuxarý Karvansaranýn yanýndaký “Papaqçý” dükanýnda söhbätimiz za ma ný us ta Aqil bir täräfdän pa pa ða olan maraðýn azalmasýndan giley lä nir, di gär tä räf dän isä papaqçýlýq sä nä ti ni da vam etdiränlärin sý ra sý nýn seyrälmäsinä görä yanýb-yaxýlýr. O, ki þi li yin papaqla ölçüldüyü günlärin geri dä qal -

P

Aqil Kärimov

dýðýný söyläyir. “Bir vaxt lar Azär bay can da olan 650 papaqçýdan 252-si Þäkidä idi. Ýndi isä Þäkidä cämi iki näfär qalmýþýq - atam Qurbanäli kiþi vä män”,- Usta Aqil deyir. Bununla belä o, dädä-baba sänätinin itib-batmamasý üçün övladlarýna da papaqçýlýðý aþýlayacaðýný söyläyir. 16 ildir bu iþlä mäþðul olan papaqçý Aqil deyir ki, son vaxtlar yerli ähalinin papaða maraðý azalsa da, turistlärin maraðý artýb: “Çoban papaðýna xaricilärin maraðý böyükdür. Bäzän milli papaðýmýz olan daqqaný da alýrlar”. Aqil Kärimov daqqa papaqlarýn materialýný Özbäkistandan sifariþlä gätizdirir. Bu papaqlar yenicä doðulmuþ quzunun därisindän hazýrlanýr. Bäzän quzu hälä qoyunun qarnýnda olarkän onu öldürüb därisini çýxarýrlar. Çoban papaðýnýn materialý isä yerli qoyunlarýn därisindän äldä edilir. Papaðýn hazýrlanmasý xeyli zähmät täläb edir. Xü su si lä dä dä ri nin aþý lan ma sý vaxt alan iþdir. Usta Aqil deyir ki, bäzän bir papaðý tikmäk üçün bir häftädän çox vaxt särf olunur. O, papaqlarý üç rängdä tikir: að, qara vä gümüþü. Bunlarýn arasýnda än bahalýsý isä gümüþü papaqlardýr. Onun qiymäti 200 manatadäk olur. Süni materialdan olan papaqlarýn qiymätläri isä 30 manat händävärindädir. Çoban papaqlarýnýn qiymäti 60-70 manat arasýndadýr.


Tä kä ldu z

Täk ällä toxunan zäriflik ädii tikmä sänäti ta qädimdän bäri Azärbay can xa ným la rý nýn mäþ ðul ol duq la rý äsas fäaliyyät növlärindän olub. Bu mäþðuliyyät öz incäliyi, zärifliyi vä göz oxþamasý ilä diqqäti cälb edib. Güläbätin, saya naxýþ, quþ gözü, metal muncuq, basmanaxýþ, düymälämä, qurama, file kimi bädii tikmä sänätläri arasýnda täkälduzun xüsusi yeri var. Täkälduzun nä demäk olduðunu bilirsinizmi? Täkälduzçu bir ällä ucu qarmaqlý iynä (buna “qarmac” deyilir) ilä naxýþlarý parçanýn üzärinä düzür. Yäni burada söhbät täk äl ilä düz mäk dän (tikmäk) gedir. Zaman keçdikcä bu sänätin adý tä käl duz for ma sý ný alýb. Nä qädär qäribä olsa da, deyäk ki, bir vaxtlar täkälduzçuluqla kiþilär dä mäþ ðul olub lar. Tarixi mänbälär bir neçä äsr ävväl kiþilär arasýnda täkälduz sänätinin geniþ yayýldýðýný göstärir. Parça kimi äsasän qýrmýzý, qara vä tünd göy rängdä mäxmär vä mahud istifadä olunur. Ancaq zövqä görä färqli parçalar da seçilä bi lär. Däz gah da dar týl mýþ hä min par ça üzärinä ävvälcä räsmin kontur xätläri çäkilir. Sonra þäkil iþarätlänmiþ konturlar üzrä

B

Väfa Mustafayeva

rängli ipäk saplarla parçaya tikilir. Bu sänätin äsas davamçýlarýnýn mäskäni Þäki þähäridir. Hälä XIX äsrdän Þäki täkälduzçuluðun märkäzi kimi tanýnýb. Kütlävi þäkildä olmasa da, bu gün dä Þäkidä täkälduzçu xanýmlar bu sänäti davam etdirirlär. Þäkinin Sänätkarlar Evindäki täkälduz ustasý Väfa Mustafayeva deyir ki, bu, olduqca yorucu iþdir: “Säbirli olmaq la zým dýr. Sa at lar la oturub tikmä ilä mäþðul oluruq. Bu, bizim gözlärimizin nurunu aparýr. Ancaq neynäk ki, täkälduzçu lu ðun da xü su siy yä ti belädir”. Väfa xaným bütün çätinliklärä baxmayaraq, bu iþi da vam et dir mäkdä iddialý olduqlarýný vurðulayýr. O, tä käl duz çu lu ðun xeyli vaxt aldýðýný bildirir. “Bäzän elä olur ki, bir iþ üzä rin dä 6-7 ay iþ lä mä li oluruq”,- Väfa xaným deyir. Tä käl duz bä dii tik mäläri ilä qadýn geyimlärinä, yastýq üzlüklärinä, mütäkkälärä, yataq örtüklärinä, araqçýnlara, äl çantalarýna, süfrälärä bäzäk vurmaq mümkündür. Belä äl iþlärini “Yuxarý Baþ” Dövlät Tarix Memarlýq Qoruðunun ärazisindä - Sänätkarlar Evinin qarþýsýndan satýn ala bilärsiniz. AZÄRBAYCANI ADDIM-ADDIM 2011

43

Azärbaycanda sýðorta xidmätlärinin internet vasitäsilä satýþýný tätbiq edän ilk sýðorta þirkäti.

Täkälduz äsärläri hazýrlanarkän bahalý materiallardan istifadä olunmasa da, äsär bir neçä aya baþa gäldiyi üçün baha qiymätä satýlýr. Ýþin häcmindän asýlý olaraq, täkälduz qiymätläri 100-1000 manat arasýnda däyiþir. Mäsälän, 96x68 sm. ölçülü “Gül xonçasý” äsärinin qiymäti 1000 AZN, 36x27 sm. ölçülü “Milli xanýmlar” äsärinin qiymäti isä 100 AZN-dir.

ÞÄKÝ


Rähman Yunusov

sonradan ondan dekorativ äl iþlärindä dä istifadä olunmaða baþlayýb. Xov - bäzi parçalarýn, eläcä dä xalçalarýn üzärindäki incä tükcüklärdir. Xovlu tikmä dä öz adýný buradan götürüb. Bu sänätin nümunälärinin üzärinä äl gäzdirdikdä, tükcükläri hiss edäcäksiniz. Xovlu tikmä sänäti sayäsindä müxtälif naxýþlarý, täs virlä ri, tä biät män zärälä rini, portretläri, quþ vä heyvan þäkillärini parçanýn üzärinä keçirmäk mümkündür. Täkälduz kimi xovlu tikmä dä xeyli vaxt alan vä säbir täläb Xovlu tikmä dä çox vaxt edän sänätdir. Þäki Sänätkarlar Evin dä xovlu tikmä ilä mäþðul aldýðý üçün qiymäti bahaolan Rähman Yunusov deyir ki, dýr. Mäsälän, 90x70 sm. bäzän bir äsärin üzärindä 7-8 ölçülü xovlu tikmänin ay iþlämäli olur. “Xovlu tikmäqiymäti 1000 AZN-dir. nin incälikläri çoxdur. Än xýrda detalý näzärdän qaçýranda bu, Daha kiçik vä daha az tääsärin bütövlüyünä xäläl gätifärrüatý olan xovlu äsäri ädii tikmä sänätlärindän rir”,- xov ustasý belä deyir. isä 40-50 manata almaq biri dä xovludur. O, AzärXov ustasýnýn istifadä etdibay ca nýn xalq sä nät lä ri ara yi alät vä materiallar iynä, sap mümkündür. sýn da än ge niþ ya yýl mýþ nü vä bez parçasýdýr. Usta Rähman munälärdän sayýlýr. Xovlu sänät nümunäläri bu üçün dän is ti fa dä et mäk lä än müx tä lif tarixän milli xalçalarýmýzda tätbiq olunsa da, äsärläri ärsäyä gätirir.

Xovlu B tikmä

Milli ipäkçiliyin mäskäni - Þäki äki Azärbaycanda tarixän ipäkçiliyin märkäzi kimi tanýnýb. Tarixi tädqiqatlar göstärir ki, eramýzdan ävväl vä eramýzýn ilk illärindä belä bu ärazilärdä ipäkçiliklä mäþðul olunub. Ayrý-ayrý ölkälärdän gälmiþ tacirlärin Azärbaycan ipäyini alýb apardýqlarý tarixi sänädlärdä qalmaqdadýr. Müasir Þäkidä ipäkçilik änänäläri bär pa olu nub. Ha zýr da “Þä ki-Ýpäk” ASC-nin fabrikindä qädim çeþnilär äsasýnda ipäk xalçalar, kälaðayý vä þärflär, parçalar istehsal olunmaqdadýr. Milli ornamentli ipäk mähsullar yalnýz ölkädä deyil, dünya bazarlarýnda da räðbätlä qarþýlanýr. Xalça - 1 kv.metr 1200 AZN Madam Þäki öz ipäyi ilä Kälaðayý - 150x150 santimetr 15 AZN mäþ hur dur vä si zin dä yo lu Þärf - 65x190 santimetr 9 AZN nuz Þä ki dän düþüb, o zaman 65x120 santimetr 7 AZN “Þä ki Ýpäk” dükanýna baþ çäkKrep-þal - 140x140 santimetr 37 AZN mäyä däyär. Fabrikdä istehsal Þifon - 1 metr 5 AZN olunan bütün ipäk mähsullar Krepdeþin - 1 metr 12 AZN bu dükanda birinci äldän satýlmaqdadýr. Äl bät tä, qiy mät lär sa bit de yil. Mähsulun maya däyärindän asýlý olaraq, qiymätlär här il däyiþä bilir. Dükanda da qiymät bazarlýðý elämäk mümkündür.

Þ

ÞÄKÝ

44

AZÄRBAYCANI ADDIM-ADDIM 2011

Ünvan: Þäki þähäri, Fätäli Xan Xoyski, 1 Tel: +994 24 2442982 (“Þäki Ýpäk” dükaný) +994 24 2442922 (“Þäki-Ýpäk” ASC) Web: www.sheki-silk.az


ä d n i n i k Şä

Utan ma, oxu, tar! Mä dän li Ba ký mýn, Pam býq lý Gän cä min, Ýpäk li Þä ki min Acý sý, þär bä ti Alov lu sä nä ti. Oxu, tar, oxu, tar! Sä sin dän än lä tif þe ir lär din lä yim. Oxu, tar, bir qä där! Näð mä ni su ki mi alý þan ru hu ma çi lä yim. Oxu, tar! Sä ni kim unu dar? Ey ge niþ küt lä nin þi ri ni, þär bä ti, Alov lu sä nä ti!..

ý r ta . . . r u y u x o

Mi ka yýl Müþ fiq

Mahir Välädov

äki Sänätkarlar Evinin daha bir “saki ni” mu si qi alät lä ri us tasý Ma hir Välädovdur. Eyni zamanda aðac üzärindä oyma ustasý da olan sänätkar bütün ener ji si ni Azär bay ca nýn mil li mu si qi alätlärinin yaþamasýna vä gäläcäk näsillärä ötürülmäsinä särf edir. Älbättä, bu iþdän dolanýþýðýný da çýxarýr, ancaq bir sänätkar kimi äsas mäqsädinin xalqýna xid mät et mäk ol du ðu nu söy lä yir. O, musiqi alätlärinin tämir vä bärpasý ilä dä mäþðuldur. Tar, kamança, ud, saz, naðara, zurna, qabal... Bunlar usta Mahirin äl iþlärindän bäziläridir. O deyir ki, bunlardan ha zýr lan ma sý än çä tin ola ný tar dýr: “Çünki bir tarý düzältmäk üçün bir neçä sänäti bilmälisän - xarratlýðý, dülgärliyi, oymaçýlýðý, xättatlýðý, dabbaqlýðý... Bundan baþqa, tar tamamilä äl iþidir. Onun hazýrlanmasý 3-4 aya baþa gälir”. Tarýn üzärindäki þäffaf material isä iribuynuzlu heyvanlarýn üräyinin pärdäsidir. Tarýn säsinin mükämmäl alýnmasýnda mähz bu pärdänin rolu böyükdür.

Þ

Qiymätläri: Nağara - 50 AZN Zurna - 60 AZN Tar - 400-800 AZN Ud - 150-600 AZN Kamança - 100-500 AZN Saz - 150-500 AZN Suvenir xarakterli musiqi alätläri - 15-300 AZN Älbättä, qiymätlärä musiqi alätinin häcmi vä üzärindäki oyma işlämäläri täsir edir.

9,54 milyon manat nizamnamә kapitalı.


Þäki mätbäxinin þahý iti Þäki mätbäxinin þahýdýr. Bilmiräm bu cümlä nä qädär iddialý oldu, amma äminäm ki, piti Þäki mätbäxindä xüsusi yer tutur. Kimä “Þäki mätbäxindän yemäkläri sadala” desän, ilk sýraya pitini qoyacaq. Bu da äbäs deyil. Ýllärdir Þäkidä piti biþirilir. Madam Þäki häm dä pitisi ilä mäþhurdur, o zaman Þäkiyä gälmiþkän, pitidän dadaq. Þäkidä soraqlaþdým, yoldan ötänlärä “än yaxþý pitini harda yeyä biläräm” sualýný verdim. “Arý Mämmädin pitixanasý”ný niþan verdilär. Heydär Äliyev prospektindä (Azärbaycan Beynälxalq Bankýnýn Þäki filialýnýn qarþýsý) yerläþän däbdäbädän uzaq, sadä pitixanada Särdar Cabbarovla görüþdüm. Yaxþý pitini qoxusundan tanýdýðýný deyän Särdar dayý 20 ildir piti biþirir. Atasý da bu iþlä mäþðuldur. Kafe dä atasý Mämmädin adýný daþýyýr. “Arý” ayamasýna gälincä isä, Mämmäd kiþi ça lýþ qan vä zäh mät keþ in san ol du ðu üçün ona belä bir täxällüs verilib. Särdar Cabbarov deyir ki, gäräk pitinin üstündä äsäsän. “Näyi necä gäldi qarýþdýrmaqla piti biþirmäk olmaz. Pitinin biþmä dämini hiss elämälisän. Bir piti än azý 8-9 saata ärsäyä gälir. Yoxsa äsl pitini biþirä bilmäyäcäksän”,- pitiçi Särdar dayý deyir. O, xüsusilä vurðulayýr ki, pitinin sirri onun dobusundadýr. Eyni ärzaðý

P

Tärkibi: Sümüksüz qoyun äti, noxud, quyruq, baş soğan, şabalıd, quru gavalı, zäfäran, istiot, duz, sumaq.

ÞÄKÝ

46

AZÄRBAYCANI ADDIM-ADDIM 2011

qazanda biþirsäniz, äsl pitinin dadýný ala bilmäyäcäksiniz. Pitiçi Särdar dayý pitinin özünämäxsus yeyilmäk qaydasý olduðunu bildirir. Bu qaydaný özündän dinläyäk: “Ävvälcä, boþqaba çöräk doðranýr. Pitinin suyu çöräyin üstünä süzülür. Bunlarýn da üzärinä sumaq vurulub

Särdar Cabbarov

yeyilir. Ýkinci märhälädä isä, dobuda qalan ät, noxud, quyruq, soðan, þabalýd vä gavalý boþqaba boþaldýlýr. Bunlar äziläräk qarýþdýrýlýr vä üzärinä yenä sumaq vurulur. Yäni piti iki yemäk kimi yeyilir”. Siz dä “Arý Mämmädin pitixanasý”nda cämi 4 manata äsl pitini dada bilärsiniz.


Þäki halvasý är halda Azärbaycanda Þäki halvasý baräsindä eþitmäyän az adam olar. Bu halva Þäkinin simvollarýndan birinä çevrilib. BuTärkibi: nu Þäki ärazisindä gäzärkän daha yaxýndan Dü yü unu hiss edirsän. Xüsusilä dä þähär märkäzindä Fýn dýq lä pä si üzärindä “Þäki halvasý” yazýlmýþ dükan vä lövQoz lä pä si hälärä addýmbaþý rast gälirsän. Hil Þäki halvasý bäzän xalq arasýnda Þäki paxZä fä ran lavasý kimi dä tanýnýr. Bu, Þäki halvasýnýn çox Þär bät þirin olmasý ilä älaqädardýr. Bu halvadan dadmayanlar belä onun tärkibi ilä tanýþ olduqda halvanýn tamý ilä baðlý müäyyän täsävvürä malik olurlar. Þäki halvasýnýn hazýrlanma texnologiyasý özünämäxsusdur. Bir sini halvanýn hazýrlanmasý iki günädäk vaxt ala bilir. Þäki halvasýnýn qutusu da özünämäxsusdur. Bälkä bir çoxlarýnýz “niyä bu halvaný daha müasir qablaþdýrma ilä satýþa çýxarmýrlar” deyä sitäm etmisiniz. Ancaq bu, säbäbsiz deyilmiþ. Þäki halvasý taxta vä kartondan hazýrlanmýþ änänävi qutusunda “näfäs” alýrmýþ. Äks halda o halva xarlanar. Þäki halvasýnýn otaq temperaturunda saxlanmalý olduðunu bilirdinizmi? Bu temperaturda Þäki halvasýný 15-20 gün saxlamaq mümkündür. Þäkidä yerli halva hazýrlayanlar çox olsa da, sakinlär ünvan kimi Äliähmäd Þirniyyat Evini (M.F.Axundov, 22) göstärirlär. Bu ünvanda halva häm hazýrlanýr, häm dä satýþa çýxarýlýr: 1 kiloqram 4 AZN.

H


OTAQLAR

Single otaq (25 kv.m) Queen otaq (25 kv.m) Tween otaq (26 kv.m) Junior suit (32 kv.m) Executive suit (75 kv.m) Presidental suit (120 kv.m)

SAYI

QÝYMÄTÝ (AZN)

2

80

30

21

90

30

5

100

30

3

110

30

2

250

30

1

300

30

Bu qiymätlärä sähär yemäyi daxil edilib. 15 otaqdan çox sifariþ edän qruplar üçün xüsusi razýlaþdýrýlmýþ qiymätlär täklif olunur. Sifariþlär 24 saat ävväl yazýlý þäkildä läðv oluna vä ya täxirä salýna bilär. Bu olunmadýqda otaðýn bir günlük qiymäti qonaq täräfindän ödänilir.

Ünvan: M.Ä.Räsulzadä küçäsi 187, P.Q. AZ 5500, Þäki þähäri Tel: +994 24 2448181 Faks: +994 24 2447099 E-mail: customer@shekisaray.az Web: www.shekisaray.az Zäruri mälumatlar Gärginlik: 240 volt Kredit kartý: Beynälxalq statuslu bütün kartlar qäbul edilir Otaq xidmäti: 24 saat

ÞÄKÝ

“ÞÄKÝ SARAY” OTELÝ leviziyasý, minibar, Wi-Fi, elektrik saç quruazýrda Þäkinin än müasir oteli dörduldan vä güzgü ilä tähciz edilib. duzlu ÞÄKÝ SARAY HOTEL-dir. Müa sir üs lub da in þa edil miþ oteldän Böyük Qafqaz daðlaBanket vä Otelin ödŠniþli rý na fü sun kar bir män zä rä toplantý imkanlarý açýlýr. Mehmanxana memarŠsaslarla tŠklif etdiyi xidmŠtlŠr ÞÄ KÝ SA RAY HO TEL lýq baxýmýndan Þäkinin zän- ü Dað gäzintisi - Yaxýnlýq- iþgüzar konfranslarýn keçirilgin tarixini özündä äks etda yerläþän daðda bäläd- mäsi üçün älveriþli imkanlar dir mäk lä ya na þý, Av ro pa, çinin müþayiäti ilä gäzin- täklif edir. “Nuxa” otaðý topAralýq dänizi ölkälärinin vä ti. Bir gün ävväl sifariþ lantýlarýn, mätbuat konfransÞärqin memarlýq üslublarýný larýnýn, seminarlarýn vä kiçik vermäk lazýmdýr. özündä äks etdirir. Dizayn ü Atla yürüþlär - Mehman- ailä þänliklärinin keçirilmäsi baxýmýndan çox gözägälimli xa na dan 20 dä qi qä lik üçün dizayn olunub. Bu otaolmasý onun tikintisindä çay mä sa fä dä yer lä þän hip - ðýn tu tu mu stul la rýn dü zü daþlarý, täbii aðaclar, Þäkiyä podromda at çapmaq vä mün dän asý lý ola raq, 20-50 mäxsus dekor vä ränglärdän, ya seçilmiþ marþrut üzrä nä fär lik dir. Otel 7 for ma da o cüm lä dän þä bä kä lär dän atla gäzinti. Bir gün äv- düzüm täklif edir. zövqlä iþlänilmäsindän iräli Biz nes mär kä zi isä 12 väl sifariþ vermäk lazýmgälir. nä fär lik qapalý görüþlär üçün dýr. Bü tün otaq lar van na ü Muzeylärä gäzinti - Xan daha münasibdir. Bura interotaðý, eyvan, märkäzläþdirilSarayýna, Alban mäbädi- net, faks, kserokopiya, skaymiþ havalandýrma, istilik vä nä, Ta rix mu ze yi nä gä - ner, audio-video avadanlýqlar, kondisioner sistemläri, birbazinti. Bir gün ävväl sifa- tär cü mä xid mä ti ilä täc hiz þa çýxýþý olan telefon, peyk teolunub. riþ vermäk lazýmdýr.

H

48

AZÄRBAYCANI ADDIM-ADDIM 2011


“Þäbäkä” restoraný Otel dä 70 nä fär lik “Þä bä kä” restoraný fäaliyyät göstärir. Yemäkxananýn räng çalarlarýnda sarý vä þa ba lý dý räng lär üs tün lük täþ kil edir ki, bu da aðacdan düzäldilmiþ stollar, divarda qurulmuþ ocaq yeri vä þä kil lär lä tä mas da xü su si bir gör käm ya ra dýr. Di zay ný onu här üç äsas yemäk vaxtlarý üçün istifadä edilmäsinä imkan verir. Ote lin qo naq la ra gös tär di yi xid mät lär ara sýn da ye mäk täq di met mä xid mä ti xü su si yer tu tur. Otel qonaqlarýna äsasän yerli ärzaqlardan zövqlä hazýrlanmýþ dünya vä yerli mätbäxläri özündä äks etdirän salatlar, mäzälär, pizzalar, sändviçlär, þorbalar, isti yemäklär vä þirnilär täklif edir.

“Buta” barý “Bu ta” barý qo naq la rýn asu dä vaxtlarýný müxtälif çeþid särinläþdirici vä spirtli içkilär sifariþ etmäklä keçirmäläri üçün xüsusi zövqlä dizayn edilmiþ bir bardýr. Barda qonaqlara dünyanýn müxtälif ölkälärindä hazýrlanmýþ að vä qýrmýzý þärablar, viskilär, konyaklar, vodkalar, kokteyllär vä s. täklif olunur. Barda mövcud olan isti mühit qonaq la ra müx tä lif növ ha di sä lä ri qeyd etmäk üçün gözäl þärait yaradýr. Belä hadisälärä uðurlu razýlaþmalarýn qeyd olunmasý, digär insanlarla ünsiyyät vä þam yemäyindän ävväl iþtah açýcý içkilär içmäk aid oluna bilär.

Ünvan: B. Vahabzadä küçäsinin sonu, Şäki şähärinin märkäzindän 3 km. aralıda. Tel: +994 24 2461113“SOYUQ BULAQ” restoraný äkinin märkäzindän bir qädär känarda yemäk yemäk istäyänlär üçün “Soyuq bulaq” restoraný yaxþý seçim ola bilär. Restoran häm qapalý mäkanda, häm dä açýq havada - meþä aðaclarýnýn kölgäliklärindä xidmät göstärir. Yalnýz çay içmäk üçün dä buraya üz tuta bilärsiniz. “Soyuq bulaq” qýþ aylarýnda iþlämir. Yalnýz iyun-sentyabr aylarý arasýnda buranýn qonaðý olmaq mümkündür. Gün ärazindä iþ vaxtý isä 09:00-dan 00:00-däkdir. Restoranýn 90 näfärlik banket zalý da var. Özäl märasimlär üçün sifariþ qäbul olunur.

Þ


OTAQ NÖVÜ

Bir näfärlik İki näfärlik Üç näfärlik Dörd näfärlik Lüks Lüks (geniş)

SAYI

2 17 4 3 8 1

QÝYMÄTÝ QONAQLA (AZN) (AZN)

20 30 36 48 50 80

Qiymätlärä sähär yemäyi daxil deyil.

Tarixl qoyun-qoyuna:

“KARVANSARA” oteli äkidäsiniz vä müasir binalardan uzaq bir mä kan da ge cä lä mäk is tä yir si niz. Ýnanýn ki, axtardýðýnýz ünvan “Karvansara” Meh man xa na Komp lek si dir. Qa pý sýn dan içäri adlayan kimi özünüzü XVIII äsrdä hiss edä biläcäyiniz bir yerdir bura. Müäyh yän res tav ra si ya iþ lä ri apa rýl sa da, ti ki li XVIII äsrin ab-havasýný qoruyub saxlayýb. Ünvan: Eyni mühit otelin otaqlaM.F.Axundov küçäsi, 185 rýn da da hökm sürür. Üstü suTel: vaq lan ma yan di var lar hä min +994 24 2444814 dövrü xäyallarda canlandýrmaMob: ða imkan verir. Otaqlarda tele+994 55 7555570 fon yoxdur. “Karvansara” otelindä 120 näfärlik açýq hava restoraný fäaliyyät göstärir. Qapalý restoran isä 5-25 näfärlik kabinälärdän ibarätdir. Burada banketlär üçün sifariþlär dä qäbul olunur. Restoranda äsasän yerli yemäklär biþirilsä dä, sifariþlä Avropa vä türk mätbäxindän dä nümunälär hazýrlanýr. Res to ran da 35 növ dä plov bi þi ri lir. “Karvansara”nýn hazýrladýðý plov 2011-ci ildä keçirilmiþ särgidä birinci yeri tutub.

ÞÞÄKÝ

50

MENYU P Ät kabablarý – 3 AZN Dolmalar – 3 AZN Piti – 4 AZN Toyuq – 10-12 AZN Sac yemäkläri – 20 AZN Plovlar – 25 AZN Salatlar – 1-2 AZN Spirtsiz içkilär – 2-5 AZN Çöräk – 0,20 AZN Bu qiymätlärä ÄDV daxil deyil Sähär yemäyini otaðýnýza sifariþ vermisinizsä, þäkär tozu da ayrýca qiymätä daxil edilir.

AZÄRBAYCANI ADDIM-ADDIM 2011

5 5 5 5 5 5


äki Azärbaycanýn än qädim ticarät vä sänätkarlýq þähäri olduðundan burada çoxlu bazar vä karvansaralar tikilib. XVIII-XIX äsrlärdä Þäkidä olan beþ böyük karvansaradan dövrümüzä yalnýz ikisi - Yuxarý vä Aþaðý karvansaralar gälib çatýb. Þäki karvansaralarý da digärläri kimi karvanlarýn vä säyyahlarýn dayanmasý üçün ayrýlýb vä özünün funksional xüsusiyyätlärinä uyðun tikilib. Ancaq bu karvansaralarda yolüstü karvansaralardan färqli olaraq, istirahät otaqlarý ilä yanaþý müxtälif ticarät ämäliyyatlarý aparmaq, mübadilä müqaviläläri baðlamaq üçün xüsusi otaqlar da inþa edilib. Ümumi sahäsi 6000 kv.metr olan 2

Þ

darvazalý Yuxarý Karvansara küçäyä baxan hissädä 14, içäri üzdän isä 8 metr hündürlükdä inþa edilib. 300-dän artýq otaq vä zirzämidän ibarätdir. Bina üçmärtäbälidir. Tacir öz malýný zirzämiyä yýðar, birinci märtäbädä alver edär, ikinci märtäbädä isä yaþayardý. Bu günä kimi öz gözälliyini vä memarlýq üslubunu qoruyub saxlayan Yuxarý Karvansara hazýrda otel kimi fäaliyyät göstärmäkdädir. 8000 kv.metr ärazini ähatä edän Aþaðý Karvansaranýn isä 242 otaðý vä 2 darvazasý var. Küçäyä baxan hissädä 12, þärq vä qärb täräfdä isä 10 metr hündürlükdädir. Aþaðý Karvansara hazýrda äsaslý þäkildä tämir olunmaqdadýr.

|räyimiz yananda... iz burada dadlý Þäki þirniyyatlarý ilä samovar çayý içäcäk, milli Azärbaycan muðamýna qulaq asa biläcäksiniz. Siz burada özünüzü qädim Þäki evindä olduðu kimi hiss edäcäksiniz. Nuþ olsun! Bu sözlär “Karvansara” Mehmanxana Kompleksinin häyätindäki çay evinin qarþýsýnda yazýlýb. Diqqät çäkmäyä bilmäz. Ýçäri daxil oluruq. Tarixi bir ab-hava ilä qarþýlaþýrýq: milli xalça vä palazlarla bäzädilmiþ hücrälär, döþäkçälär yerdän särilib, mütäkkälär säliqä ilä düzülüb, fon musiqi kimi muðam säslänir... Burada tam milli aura hökm sürür. Çayçý Cavid bizi gülärüzlä qarþýlayýr. Deyir ki, XVIII äsrdä dä bura çayxana kimi fäaliyyät göstärib. O vaxt tacirlär uzaq yolun yorðunluðunu mähz bu çayxanada çýxarýrlarmýþ. Köhnä üslubu saxlamaqla çayxananýn fäaliyyäÇay dästgahı P ti yenidän bärpa olunub. Çayçý Tärlan isä deyir ki, bu Samovar çayı Şäki halvası Çay Evi üç istiqamätdän AzärbayLäb-läbi can mädäniyyätinä xidmät göstäMüräbbä rir: “Ävväla, Azärbaycan mädäniyMindal yä ti nin tär kib his sä si ki mi ça yý Düymä şir ni täblið edirik. Ýkincisi, milli xalçalaGülab Gül suyu rý mý zý ta ný dý rýq. Üçün cü sü isä, Limon muðamlarýmýzý täblið edirik. Bizim çayxanamýzýn qonaðý istär-istämäz 20 AZN bu üçlüyün täsiri altýna düþür, muðam hansýsa mäqamda onun qälbinä yol tapýr”. Burada 12 adda bitkidän çay dämlänir - zäfärandan, ätirþahdan, darçýndan, käkotunun iki növündän, mexäkdän, nanädän... Tärlan deyir ki, indiyä qädär 37 ölkädän turistlär burada çay içiblär. 12 ölkänin säfiri bu çay evinin qonaðý olub, ayaqqabýlarýný soyunub hücräyä çýxýb, mütäkkäyä söykänäräk Azärbaycan çayýný qurtumlayarkän milli muðama qulaq asýb. Çay evinin “Xatirä däftäri”ndä 14 dildä üräk sözläri yazýlýb. Azärbaycanýn äksär tanýnmýþ þäxsläri bu Çay Evinin çayýný dadýb. Qädim Þäki Çay Evi bizim adät etdiyimiz çayxanalardan ciddi þäkildä färqlänir. Bura gündälik mäiþät qayðýlarýndan uzaqlaþmaq vä çaydan zövq almaq üçün äla mäkandýr.

S


Daðlarýn ähatäsindä, çay sahilindä istirahät -

“Cännät Baðý”

KOTECİN NÖVÜ SAYI

Birotaqlı İkiotaqlı Üçotaqlı

1 3 1

QÝYMÄTÝ (AZN)

70 90-100 120-150

Bu qiymätlärä sähär yemäyi daxildir. Pulsuz sähär yemäyi kimi yağ, pendir, bal, yumurta vä çay verilir.

iþ çayýnýn sahilindä, här täräfi meþäli daðlarla ähatä olunmuþ äsrarängiz bir mäkanda istirahät etmäk istäyänlär üçün “Cännät Baðý” Ailävi Ýstirahät Märkäzi gözäl seçim ola bilär. Märkäzin yerläþdiyi coðrafi mühit bura gälän qonaqlarýn täbiätlä baþ-baþa qalmalarýna imkan verir. Buradaký musiqili fantan vä süni þälalä isä harmoniyaný tamamlayýr. Fantanýn ätrafýna düzül müþ çar daq lar ro man tik þam ye mä yi üçün münasibdir. Märkäzin 4 hektarlýq ärazisindä saÜnvan: lýnmýþ gül-çiçäk baðçasý isä qonaqlarýn gäzintiŞäki rayonu, Kiş kändi si üçün älveriþlidir. Marxal yolunun solunda Bura häm restoran, häm dä otel kimi Şäkinin märkäzindän 7 fäaliyyät göstärir. Tamamilä taxtadan tikilkilometr mäsafädä miþ çardaq vä koteclär qonaqlarýn xidmäMob: tindädir. Xüsusilä dä taxta koteclär tama+99450 3392200 (admilä täbii mühit formalaþdýrmaq baxýmýnministrator) dan cälbedicidir. Koteclär çanaq antenalý TV, stol-stul, divan, täk vä qoþa çarpayý, þkaf, hamam-tualet ilä täc hiz edi lib. Ýn ter net isä yox dur. Ko tec lär “Cännät Baðý” Ailävi Ýstirahät Märkäzinin ärazisinä säpälänmiþ väziyyätdädir. Koteclärin qonaqlarý bir-birlärinä mane olmurlar. 2011-ci ilin Märkäzdä 100 näfärädäk iþgüzar konf10 ayı üzrә ranslar keçirmäk üçün qapalý zal fäaliyyät gös17 146 000 yığım. tärir. Burada hämçinin açýq havada niþan, ad günläri vä digär märasimlär keçirmäk mümkündür. Attraksionlar vä yelläncäklär dä uþaqlarýn pulsuz istifadäsindädir. “Cännät Baðý” Ailävi Ýstirahät Märkäzi ilin bütün aylarýnda fäaliyyät göstärir. Restoran kimi isä gün ärzindä 08:00-dan 00:00-däk iþläyir. Märkäzin restoraný Þäki yemäkläri üzrä ixtisaslaþýb. “Cännät Baðý” ailävi istirahät märkäzi qrup þäklindä gälänlär üçün 15-20 faizlik güzäþtlär tätbiq edir.

K

hÞÄKÝ

52

AZÄRBAYCANI ADDIM-ADDIM 2011
Ünvan: Þäki þähäri, Azadlýq küçäsi Tel: +994 24 2448013 Ancaq Þäki mätbäxindän läziz yemäklär biþirilän restoran axtarýrsýnýzsa, “Qaqarin”ä üz tuta bilärsiniz. Þäki þähärinä, Þäkinin qädimi evlärinä panoramasý açýlan bu mäkanda däbdäbädän äsär-älamät yoxdur. Olduqca sadä görkämä malikdir. Þäki pitisi, plovlar, kabablar, qazan yemäkläri, xämir xöräkläri, sac yemäkläri “Qaqarin”in gündälik menyusuna daxildir. Yemäklärin hazýrlanmasýnda istifadä olunan ärzaqlar da Þäkiyä mäxsusdur. Restoran yayda (08:00-00:00) açýq havada - aðaclarýn kölgäliklärindä, qýþda (08:00-10:00) isä qapalý mäkanda xidmät göstärir. Restoran 100-däk qonaða eyni

“QAQARÝN” RESTORANI

anda xidmät göstärä bilir. Restoranýn qiymätlärinä gälincä, bu, älbättä sizin sifariþinizdän asýlý olacaq. Ýkinäfärlik ortabab süfrä isä sizä 12-18 manata baþa gäläcäk. Restoranýn adýnýn haradan götürülmäsi, yäqin sizä bällidir. 1961-ci ilin aprel ayýnýn 12-dä Yuri Qaqarin ilk däfä kosmosa çýxmýþ vä göydä 108 däqiqä dövr etdikdän sonra sað-salamat geri qayýtmýþdý. Ancaq niyäsä “Qaqarin” restoranýnda Yurini xatýrladan näsä yoxdur. Sadäcä olaraq restoran Yuri Qaqarinin adýný daþýyan parkda yerläþdiyi üçün bu adla tanýnýb.

Ünvan: M.F.Axundov prospekti (Bäxtiyar Vahabzadä adýna parkýn yaný) Tel: +994 24 2442920 Mob: +994 55 6051369

“ÇÄLÄBÝ XAN” RESTORANI

Þäki þähärinin märkäzindä istär iþgüzar, istärsä dä istirahät mäqsädli yemäklär üçün “Çäläbi Xan” restoraný gözäl seçim ola bilär. Þäbäkä vä digär milli ornamentlärlä bäzädilmiþ restoranýn interyer dizayný da milli xüsusiyyätläri özündä äks etdirir. Taxta iþlämäli otaqlar isä þähärin säsküyündän uzaqlaþýb dar çärçiväli görüþlär keçirmäk üçün münasibdir. Restoranda eksklüziv olaraq “Çäläbixan aþý” biþirilir. Bu plov tamamilä yuxanýn içindä olur. Yäni düyü, ät vä ädviyyatlar yuxanýn içindä qonaða täqdim olunur. Dadmaða däyär!

MENYU P Sacda balýq – 18 AZN Sacda quzu äti – 20 AZN Sacda toyuq – 18 AZN Dana basdýrmasý – 20 AZN Sacda assorti – 25 AZN Kabablar – 3 AZN Þorbalar – 2-3 AZN Plovlar – 30 AZN Sulu qälyan – 7 - 10 AZN Xämir yemäkläri – 10 AZN Toyuq yemäkläri – 15 AZN Çay dästgahý – 11 AZN Sähär yemäyi – 10 - 15 AZN

Ünvan: M.Ä. Räsulzadä küçäsi, 20 Kiþ kändinä gedän yolun saðýnda Þähär märkäzinä 1 kilometr mäsafädä Mob: +994 50 4022030 Hovuzun ölçüläri En vä uzunluq: 4x12 kv.metr Därinlik: 1,5 metrdän 2 meträdäkr

“DELFÝN” SAÐLAMLIQ MÄRKÄZÝ

İstirahätinizi hovuz-sauna-duş üçlüsü ilä davam etdirmäk istäyirsinizsä, “Delfin” Sağlamlıq Märkäzi hälä ki, Şäkidä üz tuta biläcäyiniz yeganä ünvandır. Märkäzdä çay vä sulu qälyan xidmäti dä göstärilir. Çay müräbbä ilä 5, limonla 1 AZN-dir. Qälyan isä 5 AZN-ä verilir. Hovuzdan istifadänin qiymäti yayda bir saat üçün 5, qışda isä iki saat üçün 5 AZN-dir. Märkäzi qrup halında gälänlär üçün 1 saatlıq qapatmağın qiymäti 50 AZN-dir. Qiymätä däsmal, sabun, şampun, şort vä şap-şap daxildir.


Þäkidä ailä turizmi Digär turizm bölgälärindä olduðu kimi Þäkidä dä bäzi sakinlär ailä turizmi ilä mäþðul olurlar. Ýstär þähär märkäzindä, istärsä dä dað kändlärindä þäkili ailälärin qonaðý olmaq mümkündür. Täbii ki, müäyyän ödäniþ müqabilindä.

ä ki þä hä ri nin män zä rä si nä açý lan män zil dä qal maq is tä yir si niz sä, M.F.Axundov prospekti, Döngä 14, 5A ünvanýnda yerläþän ev (1941-1945-ci il abidäsinin alt täräfi) sizin üçün äla seçim ola bilär. Häyätdä 2 ayrý ev kirayä verilir. Evlärdän biri 2, digäri 5 otaqlýdýr. Otaqlar tarixi interyerlä dizayn edilib. Otaqlar täk vä qoþa çarpayýlý olmaqla häm iki, häm dä üçnäfärlikdir. Otaqlarýn giriþläri ayrýayrýdýr. Ýkinäfärlik otaqlarýn qiymäti 40, üçnäfärlik otaqlarýn qiymäti isä 50 AZNdir. Bu qiymätä yalnýz qalmaq xärci daxildir. Yemäk isä sifariþlä täþkil olunur. Qadýn vä kiþilär üçün ayrý-ayrýlýqda näzärdä tutulmuþ tualet vä hamam evlärin çölündä - häyätdädir. Häyät 4 sotdir. Þäki þähärinä panoramasý açýlan bu otaqlarda qalmaq istäsäniz, Azär Cäfärovun 050 6229027 nömräli telefonuna zäng edä bilärsiniz.

Þ

üçün şähärin içindä dä evlär edänlär var. Ähmädiyyä CäbQrayılov,altäkmaqlif7 (Qur cana kafesinin arxası) ünvanında yaşayan Şücaät Äliyeva evinin 4 otağını kirayäyä verir. Bu otaqlardan ai lä üçün mü na sib olan da var. Ai lä üçün näzärdä tutulan yer ikiotaqlıdır vä hamam-tualeti içäridädir. Qalmaq pulu adam ba şı 10 AZN-dir. Sä här ye mä yi üçün isä älavä olaraq 2 AZN ödämäk lazımdır. Otaqlar kondisioner, isti-soyuq su, çarpayı-taxt, TV-video, piano vä kabel siz in ter net lä täc hiz edi lib. Evin 2 sotluq gül-çiçäkli häyäti var. Şücaät xanım vergi ödäyicisidir vä evindä qalanla ra qäbz ve rir. Bu ra da qal maq is tä yänlär, 024 2443101 vä ya 055 6155201 nömräli telefonlara zäng edä bilärlär.

ähär märkäzindä 4 kilometr mäsafädä yerläşän Kiş kändindä dä kirayä evlär tapmaq olar. Bu känddä ümumilikdä 8 ev kirayäyä verilir. Evlär şüşäbändlidir vä 2, 3 vä 4 otaqdan ibarätdir. Bu otaqlarda häm täk, häm dä ailä ilä qalmaq üçün här cür şärait var. Adambaşına kirayä qiymäti 7-10 manat arasında däyişir. Bu qiymätä yemäk daxil deyil. Gündä 3 däfä yemäklä tämin olunduqda isä qiymät 25 manatadäk qalxır. Ancaq yemäk sifarişlä hazırlanmır, ev sahibinin bişirdiyi yemäkdän qonağa da verilir. Bir evi aylıq kirayälämäk istäyänlär isä 500 manatlarından keçmälidirlär. Evlärin häyätindä bulaq suyu axır. Evlär Alban mäbädinin yaxınlığında yerläşir. Şäki avtovağzalından Kiş kändinä marşrut avtobusları işläyir. Kiş kändindäki kirayä evläri İlhamä xanım koordinasiya edir. Onun telefon nömräsi 050 6310246-dır.

Þ


Dünyanın әn aparıcı sığorta vә tәkrar sığorta şirkәtlәri ilә әmәkdaşlıq.

ADDIM-ADDIM AZÄRBAYCAN 2011

55

ÞÄKÝ


ZAQATALA

AZÄRBAYCANI ADDIM-ADDIM


ARAYIŞ Tärkibi Ärazisi Ähalisi Orta sýxlýq Telefon kodu

1 şähär, 2 qäsäbä vä 60 känd 1,35 min kv.km 120 min 1 kv.km-ä 89 näfär 00994 (ölkä kodu) 24 (zona kodu) 22 (rayon kodu) daha sonra beşräqämli nömrä

Zaqatala rayonu üzrä mündäricat: Coðrafi mövqeyi vä tarixi s59 Azärbaycanýn þimal-qärbindä, Böyük Qafqaz sýra daðlarýnýn cänub yamaclarý - AlazanÄyriçay vadisindä yerläþir. 7 çayýn axdýðý rayon ärazisinin 49 faizä qädärini meþälär tutur. Zaqatalada ilk insanlarýn hälä eramýzdan ävväl III minillikdä yaþamasý barädä tarixiarxeoloji mälumatlar var.

Necä getmäk olar? s60 Bakıdan 450 kilometr mäsafädä yerläşän Zaqatalaya häm avtomobillä, häm qatarla, häm dä täyyarä ilä getmäk mümkündür.

“Dädä Qorqud” meydanı s61 Zaqatalalıların äsas görüş yeri olan meydanýn än äsas xüsusiyyäti burada täbiätin nadir incilärindän sayýlan 750 yaþlý Þärq çinarýnýn olmasýdýr.

Alban mäbädi s62 Qafqaz Albaniyasının yadigarı olan bu mäbäd digär mäbädlärä rähbärlik edän, onlarýn iþlärini istiqamätländirän bir märkäz kimi fäaliyyät göstärib.

Zaqatala qalasý s63 Päri qalasý s64 Päri qalasýnýn amazonka qadýn dästälärinin sýðýnacaðý olmasýný iddia edänlär dä var. Hämin iddiaya görä, bu dästälär döyüþçü vä fiziki cähätdän güclü qadýnlardan ibarät olub vä qalaný da onlar özläri tikiblär.

Zaqatala Tarix-Diyarşünaslıq Muzeyi s65 Zaqatalada ailä turizmi s66 Saçaqlı maxara vä bamiyä s67 Regionun milli yemäyi sayılan saçaqlı maxara zaqatalıların da sevimli yemäyidir. Bu şirniyyat zaqatalalıların çay süfräsinin bäzäyidir.

“Zaqatala” oteli s68 “Turqut” motel-restoranı s68 “Qafqaz” oteli s69 Zaqatalanın än bahalı vä lyuks mehmanxanası.

“İS Hotel” s69 Zaqatala Olimpiya İdman Kompleksi s70 İstirahät vä idman bir arada.

“Läzzät” ailävi istirahät guşäsi s71 Läzzätli istirahätin ünvanı.


RÄSSAM: AYDIN ÄSGÄROV


220 әmәkdaş.

A

Zaqatala

Þärq çinarlý yaþýllýqlar diyarý

Coðrafi mövqeyi

Zaqatala haqqýnda bir çox mänbälärdä maraqlý mälumatlar var. Bunlardan biri mäþhur Roma särkärdäsi Qleb Pompeylä Qafqaz Albaniyasý arasýnda Alazan çayý ätrafýnda e.ä. 666-cý ildä baþ vermiþ döyüþ ilä baðlýdýr. Zaqatala inzibati rayon ki mi 1830-cu il dä täþkil edilib, 1840-cý ildä isä þähär adlandýrýlýb. Zaqatala beynälmiläl ra yon dur. Bu ra da azär bay can lý lar la ya na þý 20dän çox xalqýn nümayändä si - avar lar, läz gi lär, saxurlar, ruslar, tatarlar, in gi loy lar, udin lär, gür cülär, yähudilär vä s. yaþayýr.

zärbaycanýn þimal-qärbindä, Böyük Qafqaz sýra daðlarýnýn cänub yamaclarý - Alazan-Äyriçay vadisindä yerläþir. Zaqatala þähäri däniz säviyyäsindän 535 metr hündürdädir. Än uca nöqtäsi Qu ton da ðý dýr: 3648 metr. Rayonun relyefi þimal da vä þi mal-þärq dä daðlýq, Baþ Qafqaz silsiläsi nin cä nub ya ma cý, cä nub vä cänub-qärbdä düzänlikdir. Ýqlimi düzänlik vä daðätäyi hissädä mülayim-isti, yüksäk daðlarda isä soyuqdur. Burada hava nýn or ta tem pe ra tu ru yanvar ayýnda +0,60, iyul ayýnda isä +23,60 däräcä olur. 7 çayýn axdýðý rayon ärazisinin 49 faizä qädärini meþälär tutur.

Tarixi Zaqatalada ilk insanlarýn hälä eramýzdan ävväl III mi nil lik dä ya þa masý barädä tarixi-arxeoloji mälumatlar var. Hälä o dövr dä ra yo nun da i mi yaþayýþ mäskäninä çevrilmäsi burada aparýlmýþ arxeoloji qazýntýlar näticäsindä tapýlmýþ qädim äþyalar sübut edir. Eramýzdan äv väl vä son ra ký dövrlärdä rayon ärazisindä tikilmiþ qalalar, müdafiä sädläri, türbälär, mäbädlär, evlär, sänätkarlýq emalatxanalarý, mäscidlär vä minarälär var. Yuxarý Çardaxlar kändi ärazisindäki Päri qalanýn IV-VI äsrlärdä, Car, Mazýx kändlärindäki bürclärin X-XI äsrlärdä tikildiyi müäyyän edilib. Mamrýx vä Paþan kändlärindä Alban evläri hälä dä qalmaqdadýr.

Zaqatala adý hardan gälir? Bäzi mälumatlara görä, Za qa ta la “zaq” vä ya “sak” etnonimindän, “an” cäm þä kil çi si vä “ta la” kom po nen tin dän iba rät olub, zaqlarýn vä saklarýn talasý demäkdir. Zaqatala qädim Qafqaz Al ba ni ya sý nýn ay rýl maz hissäsi olmaqla onun qärbindä yerläþirdi. Rayonun yaranmasýna gälincä, belä rävayät edirlär ki, guya qädim zamanlarda bu ärazi sýx meþälärlä örtülmüþ dü vä Zä kä riy yä ad lý bir þäxs meþäni qýraraq tala açýb vä özünä ev tikib. Hä min ära zi ni dä yer li ähali Zäkäritala adlandýrýb ki, bu da Zäkäriyyänin talasý (düzü) demäkdir. Zaman keçdikcä Zäkäritala adlý känd ämälä gälib vä sonradan bu ad öz toponomiyasýný däyiþäräk Zaqatala olub.

AZÄRBAYCANI ADDIM-ADDIM 2011

59

ZAQATALA


Zaqatalaya dämir yolu ilä dä getmäk mümkündür. Här gün saat 21:15-dän Baký vaðzalýndan Zaqatalaya doðru särniþin qatarý yola düþür. Qatar mänzil baþýna 11-12 saata çatýr. Adambaþýna biletin qiymäti isä belädir: plaskart 6,50 AZN, kupe 9 AZN, SV 17 AZN. Za qa ta la ra yo nun da häm çi nin beynälxalq statuslu hava limaný da fäaliyyät göstärir. Hazýrda Bakýdan Za qa ta la ya vä äks is ti qa mät dä Azärbaycan Hava Yollarý Þirkäti (AZAL) täräfindän häftädä üç reys häyata keçirilir. Adambaþýna aviabiletin qiymäti 35 AZN-dir.

aqatalaya Bakýdan mäsafä 450 kilometrdir. Här gün Baký Beynälxalq Avtovaðzalýndan Zaqatalaya doðru “Mersedes” vä “DAF” markalý iritutumlu avtobuslar yola çýxýr. Ýlk reys 09:00da, sonuncu isä 17:00-da yola dü þür. De mäk olar ki, avtobuslar arasýndaký interval 1 saatdýr. Adambaþýna biletin qiymäti 7,50 AZN-dir. Avtobuslar arasýnda VÝP xidmäti göstäränlär dä var. Ägär Zaqatalaya taksi ilä getmäk istäyirsinizsä, bunun qiymäti adambaþýna 20-25 AZN arasýnda däyiþir. Paytaxt avtovaðzalýnýn giriþindä dayanan onlarla taksi sürücüsü Zaqatalaya getmäk istäyän särniþinlärin yolunu gözläyir.

Z

r

Necä getmäk olar? BAKIDAN saat ZAQATALADAN saat

I GÜN 9:30 I GÜN 11:10

III GÜN 9:30 III GÜN 11:10

V GÜN 19:50 V GÜN 21:30

QEYDÝYYAT

Uçuþa 2 saat qalmýþ baþlayýr, 20 däqiqä qalmýþ qurtarýr.

Zaqatala avtovaðzalýndan yola düþän marþrutlarýn häräkät cädväli vä bilet qiymäti MARŞRUTUN İSTİQAMÄTİ MÄSAFÄ (KM)

Baký

424

Þäki Hacýqabul Kürdämir Göyçay Aðdaþ Xaldan Gäncä Mingäçevir Yevlax Qax Balakän ZaqatalaÞamaxý-Baký Zaqatala-BakýMahacqala

ZAQATALADAN ÇIXIÞ VAXTLARI

QİYMÄT (AZN)

105 290 230 165 153 127 220 150 150 36 18

Avtobus-9:00,10:00,11:00,12:00,14:00,15:00,16:00 Mikroavtobus-9:00,13:00 8:00,8:30,9:15,10:30,12:00,13:15,15:00,17:00 8:15,8:45,11:00,15:00,16:30 9:00,14:00,17:10 12:15,16:00 -

6,79 1,68 4,64 3,68 2,64 2,45 2,03 3,52 2,40 2,40 0,58 0,30

358

-

5,72

850

-

14,00


Zaqatalalıların görüş yeri:

“Dädä Qorqud” meydaný ädä Qorqud” meydaný hava qaralmaða baþlayanda yerli sakinlärin vä rayonun qonaqlarýnýn än çox axýn etdiyi mäkanlardan biri olur. Meydan Zaqatala þähärinin köhnä meydan deyilän hissäsindä, indiki 28 may küçäsindä yerläþir. Ärazisi 1 hektar olan meydanda qocaman aðaclarýn, müxtälif növ bäzäk vä gül kollarýnýn ähatäsindä säkkizguþäli fävva rä fan tan vu rur. Fäv va rä nin kä na rýn da ký çayxana bura üz tutan qonaqlara xidmät göstärir. Bu baxýmdan bura meydan adlandýrýlsa da, daha çox baðý xatýrladýr. Meydanýn än äsas xüsusiyyäti burada täbiätin nadir incilärindän sayýlan 750 yaþlý Þärq çinarýnýn olmasýdýr. Aðacýn üzärin dä ki löv hä dä ya zý lýb: “Uzun “Qala düzü” pilläkänläri ömür lü, gö zäl çä tir li, de ko ra tiv bäzäkli, payýz fäslindä qýzýlý xäzan formada yarpaq tökän, quraqlýða, rütubätä, xästäliklärä vä zärärvericilärä qarþý olduqca davamlý olan Þärq çinarý. Azsaylý vä nadir olduðuna görä Azärbaycan Respublikasýnýn “Qýrmýzý kitab”ýna daxil edilib. Diametri 370 sm, hündürlüyü 35 metr, yaþý 750 il”. Meydanýn ärazisindä ümumilikdä beþ Þärq çinarý ucalýr. Müxtä lif yaþ lar da olan bu aðac la rýn gövdäläri dairävi taxta skamyalar-

“D

la ähatälänib. Skamyalarda äyläþib altdan yuxarý Þärq çinarýný süzmäk bir baþqa alämdir. Sanki insan aðacýn gövdäsi ilä sämaya qalxýr... “Dä dä Qor qud” mey da ný za qa ta la lý la rýn äsas görüþ yeridir. Þähärdä görüþ yeri täyin et-

mäk istäyändä aðla gälän ilk adres mähz bura olur. Mey da nýn sol tä rä fin dä Za qa ta la Ra yon Märkäzi Kitabxanasý, Uþaq Yaradýcýlýq Märkäzi, 128 pillädän ibarät mäþhur “Qala düzü” pilläkänläri yerläþir.

AZÄRBAYCANI ADDIM-ADDIM 2011

61

ZAQATALA


arixi ähämiyyätinä görä “Dädä Qorqud” meydanýnda yerläþän än önämli abidälärdän biri dä Alban mäbädidir. Tämirsizlik vä ba xým sýz lýq uc ba týn dan mäbäd sä li qä li görkämini itirsä dä, öz tarixi möhtäþämliyini qoruyub saxlayýb. Abidänin VI-VII äsrä aid olduðu bildirilir. Mäbäd häm ärazisinä, häm dä tikintisinin böyüklüyünä görä dað silsiläsindä tikilmiþ digär mäbädlärdän färqlänir. Bu, onu göstärir ki, bu mäbäd digär mäbädlärä rähbärlik edän, onlarýn iþlärini istiqamätländirän bir märkäz kimi fäaliyyät göstärib. XIX äsrin rus mänbälärindä bu Alban kilsäsinin yerläþdiyi ärazinin sýx Þärq çinarý meþäläri ilä örtüldüyü xüsusilä qeyd edilir.

T

ZAQATALA

62

AZÄRBAYCANI ADDIM-ADDIM 2011


ädä Qorqud” meydanýnýn yaxýnlýðýnda daha bir önämli abidä yerläþir: Zaqatala qalasý. Onun tarixi qädim olmasa da, içindä cä rä yan edän ha di sä lär ba xý mýn dan ma raq lý abidädir. XIX äs rin äv väl lä rin dä ça rizm Qaf qa zý Rusiyaya birläþdirmäyin yollarýný axtardýðý bir dövrdä Car-Balakän ärazisindä strateji cähätdän möhkämlänmäk täläbatý ortaya çýxmýþdý. Bu mäqsädlä 1830-cu ildä Zaqatala qalasý tikilib. Qala divarlarýnýn qalýnlýðý bäzi yerlärdä 35 meträ çatýr. Bu qala Çar hakimiyyätinä qarþý bir sýra kändli çýxýþlarýnýn yatýrýlmasýnda äsas dayaq mäntäqäsi rolunu oynayýb. Qalada daimi olaraq toplarla tächiz olunmuþ güclü qarnizon

“D

saxlanýlýrdý. Qalada zabitlärin, äsgärlärin vä näqliyyatýn çýxmasý üçün üç ayrý qapý var. 1864-cü ildä Qafqaz qäti olaraq Rusiyaya birläþdirildikdän sonra qala öz ävvälki härbi ähämiyyätini itirib. Çarizm 1905-1907-ci il inqilabýnda iþtirak etmiþ matroslarý piyada hissälärä çevirib ucqarlara sürgün Tibbi sığorta üzrә edärkän Zaqatala qalasý yenidän yada dü24\7 peşәkar þüb. Belä ki, “Potyomkin” zirehli gämisidispetçer nin inqilabçý motroslarý öz sürgün häyatxidmәti. larýný mähz burada yaþayýblar. Zaqatala qalasýnda Qýlman Ýlkinin “Qalada üsyan” romaný äsasýnda “Yenilmäz batalyon” vä son vaxtlar “Cavad xan” filmäläri dä çäkilib.


äzmäli-görmäli yerläri ilä zängin olan Zaqatala rayonunda Päri qalasý tarixi abidäsi bu siyahýda ön sýralarda gälir. Þähär märkäzindän 17 kilometr mäsafädä - Yuxarý Çardaxlar kändinin sað qolunun qurtaracaðýnda yerläþän bu qalanýn tarixi ilä baðlý geniþ tädqiqatlar aparýlmasa da, yerli sakinlär müäyyän rävayätläri günümüzä qädär gätirib çýxarýblar. Bu barädä bir qädär sonra. Qalaya baxdýqda strateji baxýmdan çox mükämmäl yerdä qayalarýn içindä tikildiyi aydýn olur. Bu da onun istehkam qalasý olmasý barädä güclü ehtimallar iräli sürmäyä imkan verir. Qalaya sýldýrýmlý qayalýqlarýn arasýndan yalnýz bir yol gedir ki, bu yol da olduqca tählükälidir. Xüsusilä dä naþý adamlarýn qalaya çýxmamalarý, buna cähd göstärmämäläri tövsiyä olunur. Ancaq yerli sakinlärdän qalanýn içinä giränlär var. Onlarýn sözlärinä görä, qalanýn içi ayrý-ayrý otaqlardan ibarätdir. Otaqlarýn här biri 9-10 kv.metrlik sahäyä malikdir. Döþämäsinin isä kiräcdän olduðu bildirilir. Qalanýn 2 kilometrliyinädäk - qalanýn yerläþdiyi daðýn altýnadäk avtomobillä gälmäk mümkündür. Qalaný uzaqdan müþahidä etmäk üçün durbin götürmäk mäslähätdir. Tikilmä üslubuna görä isä qala Qafqaz Albaniyasý dövrünä aid edilir. Däqiq tikilmä tarixi bälli olmasa da, onun IV-VI äsrlärdä tikildiyi güman olunur. Ýndi gäläk rävayätlärä. Päri qalasý ilä baðlý bir neçä rävayät säsländirilir. Birincisi, Päri qalasýnýn dövrün hökmdarýnýn öz qýzý üçün sýðýnacaq kimi tikdirdiyi söylänir. Guya hökmdar uzaq säfärlärä gedändä, yaxud da ölkä düþmän hücumuna märuz qalanda öz qýzýný bu qalada gizlädirmiþ. Ýkincisi, bu qaladan gözätçi mäntäqäsi kimi istifadä edildiyini bildiränlär dä var. Onlarýn ar qu men ti on dan iba rät dir ki, qa la dan Gür cüs tan sär hä din dän Þä ki yä qä där ge niþ ärazini görmäk vä näzarätdä saxlamaq mümkündür. Üçüncüsü, maraqlýdýr ki, Päri qalasýnýn amazonka qadýn dästälärinin sýðýnacaðý olmasýný iddia edänlär dä var. Hämin iddiaya görä, bu dästälär döyüþçü vä fiziki cähätdän güclü qadýnlardan ibarät olub vä qalaný da onlar özläri tikiblär.

G

“Päri qalasý” kafesi äri qalasýný görmäk üçün gälsäniz, burada ac qalmazsýnýz. Qalanýn yerläþdiyi daðýn ätäyindä - qalaya birbaþa mänzäränin açýldýðý yerdä “Päri qalasý” kafesi fäaliyyät göstärir. Tämtäraqdan uzaq vä sadä kafedä Päri qalasýna baxa-baxa kabablardan daMENYUP da, bulaq suyundan dämÄt kababları - 3-3,50 AZN länmiþ çaydan qurtumlaToyuq yemäkläri - 10-15 AZN ya bilärsiniz. Mähämmäd Qutablar - üçü 1,20 AZN Maxara - üçü 1,50 AZN So fi ye vin sa hi bi ol du ðu Buğlama - 3 AZN bu ka fe dä ey ni an da 50 Quzu soyutması - 3 AZN näfärä xidmät göstärilir. Hälälik meþä aðaclarýnýn kölgäliklärindä vä çardaqlarda göstärilän yemäk xidmäti növbäti turizm mövsümündän etibarän koteclärdä dä davam etdiriläcäk. Havalarýn qýþda soyuq olmasý säbäbindän, kafe may-sentyabr aylarýnda fäaliyyät göstärir. O da saat 09:00-dan 00:00-däk.

P

ZAQATALA

64

AZÄRBAYCANI ADDIM-ADDIM 2011

P
Zaqatala Tarix-Diyarsünaslýq Muzeyi Muzeydä 16 minä yaxýn maddi vä mänävi abidä toplanýb. Bunlardan 7 mini muzeyin äsas kitabına daxil edilib. Hazırda nümayiş olunan eksponatların sayı isä 900-ä yaxındır.

Za qa ta la lı Sä la häd din Ka zı mov II Dünya müharibäsi illärindä göstärdiyi şücaät vä qährämanlığı görä Sovet İttifaqı Qährämanı adına layiq görülüb.

Ünvan: Heydär Äliyev prospekti, 32 / Zaqatala şähäri Tel: +994 24 2253172

Zaqatala ärazisindä apa rı lan ar xe o lo ji qa zın tı lar za ma nı burada Yaloylutäpä mädäniyyätinä (e.ä. III-I äsrlär) aid maddi nümunälär aşkarlanıb.

Azärbaycanın tanınmış dirijoru vä bästäkarı, SSRİ xalq artisti, Sosialist Ämäyi Qährämanı Niyazi Tağızadä bütün Qafqazda şöhrät tapmış äsärlärindän birini Zaqatalaya häsr edib: “Zaqatala süitası”. Mäşhur maestronun 1933-cü ildä yazdığı äsär Azärbaycan Respublikasının 15-ci ildönümünä häsr olunub.

Kremlin Qurultaylar Sarayı Zaqatalanın meşälärindä bitän palıd ağaclarından döşänib. Än hündür Şärq çinarları da Zaqatala rayonundadır. Bu ağacların 800 ilä yaxın yaşı var.

1863-cü ildä çar imperiyasına qarşı baş vermiş üsyan näticäsindä Zaqatalada çarizmin açıq şäkildä apardığı ähalinin xristianlaşdırılması vä kilsälärin tikilmäsi därhal dayandırıldı.

XVIII-XIX äsrlärdä sadä Zaqatala ailäsinin mäişät geyimi.

1918-ci il may ayının 28-dä Azärbaycan Xalq Cümhuriyyätinin (AXC) qurulduğunu dünyaya bäyan edän Müstäqillik Deklarasiyasını imzalamış 26 näfärdän biri zaqatalalı Aslan bäy Qardaşov olub. O, AXC-nin dördüncü Nazirlär Kabinetindä äkinçilik naziri väzifäsini tutub. Aslan bäy Qardaşov AXC ärazisindä torpaqların kändlilärä paylanmasını qätiyyätlä täläb edän şäxs olub.

Zaqatala muzeyindä AXC dövrünä aid milli äsginazlar saxlanılır. AXC-nin III hökumäti dövrünä (1918-ci il 29 dekabr 1919-cu il 14 aprel) aid üç ädäd 100 manatlıq, IV hökumät dövrünä (1919-cu il 14 aprel - 1919-cu il 24 dekabr) aid 20 ädäd 25 manatlıq, 26 ädäd 50 manatlıq, 9 ädäd 100 manatlıq, 3 ädäd 250 manatlıq äsginazlar burada nümayiş etdirilir.

Zaqatala muzeyindä Azärbaycanın taxıl mähsullarından - buğda, düyü, qarğıdalı, märcimäk dänälärindän, fındıqdan düzäldilmiş xäritä nümayiş olunur. Zaqatalalı memar Tärlan Kärimovun hazırladığı bu xäritä dünyada taxil mähsullarından düzäldilmiş yeganä xäritädir. Bu xäritänin bir nüsxäsi Zaqataladan Ağdam “Çöräk muzeyi”nä hädiyyä olunub vä Ağdamı işğal edän ermänilär täräfindän mähv edilib.

65

ZAQATALA


Zaqatala rayonu, Car kändi (Þähär märkäzindän 3 km. mäsafädä) ir çox turizm rayonlarýnda olduðu kimi Zaqatalada da yerli sakinlär ailä turizmi ilä mäþðul olurlar. Burada da yerli sakinlär öz þäxsi evlärini müäyyän mäbläð müqabilindä turistlärä kirayäyä verirlär. Car kändinin sakini Mähämmäd Burcayev dä belälärindändir. O, 24 sotluq häyätindä tikdiyi üçotaqlý vä ikiotaqlý 2 evi kirayäyä verir. Tualet vä hamamý içäridä olan evlärin här ikisinin gündälik kirayä qiymäti 40 AZN-dir. Otaqlar zäruri mäiþät avadanlýqlarý ilä tächiz edilib. Mähämmäd Burcayev bu qiymätä yemäyi daxil etmäsä dä, 5 AZN müqabilindä qonaqlara yemäk biþirmäk xidmäti göstärir. Ancaq ärzaqlarý qonaðýn özü almalýdýr. O, Car kändindä täxminän 40 evin ailä turizmi ilä mäþðul olduðunu söyläyir vä deyir ki, ägär öz evindä yer olmasa, ona zäng edän qonaqlarý qonþularýnýn evindä yerläþdirä bilär. Zaqatalada istirahätinizi Car kändindä, känd þäraitindä keçirmäk istäyirsinizsä, M. Burcayevin 050 7690101 nömräli telefonuna zäng edä bilärsiniz.

B

Proseduraların operativ aparılması vә ödәnişin 3-7 gün әrzindә verilmәsi.

ZAQATALA

66

AZÄRBAYCANI ADDIM-ADDIM 2011


sasän Balakän yemäyi kimi tanýnan saçaqlý maxara Zaqatalada da çox sevilän vä biþirilän yemäklär sýrasýndadýr. Bu yemäk, demäk olar ki, Zaqatalanýn bütün restoran vä istirahät märkäzlärindä qonaqlara täklif olunur.

Ä

Saçaqlý maxaranýn tärkibi: Süd, yumurta vä un. Ha zýr lan ma qayda sý: 1 litr südä 2 yumurta vurulur vä 150-200 qram unla qarýþdýrýlýr. Hazýr qarýþýq sacýn üzärindä biþirilir. Biþärkän parlayan günäþ formasýný alýr. Süfräyä bal vä ya bäkmäzlä täqdim olunur.

BAMÝYÄ Zaqatalada än çox bäyänilän þirniyyatlardan biri dä bamiyädir. Zaqatalalý ailälärin çay süfräsindä bamiyänin xüsusi yeri var.

Tärkibi: Äla növ buðda unu, þäkär tozu, yumurta, bitki yaðý, çay sodasý, duz Hazýrlanma qaydasý: Una çay so da sý vä qay nar su äla vä edib bärk xämir yoðurulur vä soyuduqdan sonra ona yumur ta qatýlýr. Xämir ätçäkän ma-

þýndan keçirilir. Lakin ätçäkän maþýna býçaq yerinä 0,15 mm qalýnlýðýnda vä ortasýnda 0,15 mm diametrindä diþläri olan metal lövhäcik qoyulur. Ätçäkän maþýndan çýxan burma xämir 7-8 sm uzunluqda bärabär hissälärä bölünür. Bamiyä bitki yaðý frityurunda qýzardýlýr, þäkär þärbätindä hopturulur vä quruduqdan sonra süfräyä verilir.


“Qafqaz” oteli

ähärin märkäzindä yerläþän “Qafqaz” oteli hälä ki, Zaqatalanýn än bahalý än lüks mehmanxanasýdýr. Dördmärtäbäli vä liftlä tächiz olunmuþ oteldä 35 otaq qonaqlarýn xidmätindädir. Bä zi nöm rä lä ri bir läþ di rib iki o taq lý et mäk mümkündür. Bu vaxt otaqlarýn qiymätläri toplanacaq. Otaqlar TV, Wi-Fi, gecä lampasý, stol, stul, hamam-tualet, telefon, minibar, kondisioner, märkäzi isitmä sistemi ilä tächiz edilib. Lüks otaqlarda bunlardan älavä cakuzi, kabinä duþ vä divan-kreslo da var. Oteldä toy, niþan vä ad günü kimi geniþ miqyaslý märasimlär dä keçirmäk mümkündür. Qrup halýnda gälänlärä 10 faizdän baþlayan güzäþtlär tätbiq olunur. Qýþ aylarýnda da qiymätlär 10 faiz aþaðý salýnýr. Ýþgüzar görüþlär vä konfranslar keçirmäk üçün dä “Qafqaz”da älveriþli þärait var.

Þ

h

 Ünvan: Zaqatala þähäri, Heydär Äliyev pros. 100 Tel.&Faks: +994 24 2253353 +994 24 2254855 Mob: +994 50 2017799 e-mail: qafqaz-hotel@mail.ru

OTAQ NÖVÜ

Üççarpayılı İkiçarpayılı Bir taxtlı Bir taxt vä birçarpayılı Lüks

OTAQ QİYMÄT (AZN) SAYI

11 7 10 3

75 50 50 70

4

70

Yalnız üççarpayılı otağın qiymätinä sähär yemäyi daxildir.

çulduzlu “ÝS Hotel” yaþýllýqlarla ähatä olunmuþ häyätä malikdir. Otel hava limanýndan 10, avtovaðzaldan 1 kilometr mäsafädä yerläþir. “ÝS Hotel” häm otel nömräläri, häm dä koteclärlä qonaqlarýna xidmät göstärir. Nömrälärin hamýsý ikiotaqlýdýr. Otaqlar kondisioner, çanaq antenalý TV, daimi isti vä soyuq su, hamam-tualet vä kabelsiz internetlä tächiz edilib. “ÝS Hotel”in 6 koteci var vä bunlarýn hamýsý iki mär tä bä li dir. Bi rin ci mär tä bä qa raj, ikin ci märtäbä isä yaþayýþ yeri kimi fäaliyyät göstärir. Qoþa çarpayýlarla tächiz edilmiþ koteclärin qiymäti 50 AZN-dir. Koteclärin þäraiti dä otelin otaqlarý ilä eynidir. “ÝS Hotel” qrup halýnda gälän qonaqlar üçün Ünvan: 30-35 faizlik güzäþtlär tätbiq edir.

Ü

hZaqatala þähäri, F.Ämirov küçäsi, 1 (Balakän yolunun üstündä) Tel: +994 24 2256959 Mob: +994 50 6874455 e-mail: ishotel@mail.ru

OTAQ NÖVÜ

Standart Polilüks Lüks

OTAQ QİYMÄT (AZN) SAYI

4 3 3

30 50 100

Yalnız lüks otağın qiymätinä sähär yemäyi daxildir.

Otelin digär xidmätläri: Sauna – 1 saatý 14, 2 saatý 24 AZN Aeroportda qarþýlama vä yola salma Stolüstü tennis – pulsuz Säyahät xidmäti – turpaketlä gälänlär üçün


h“Zaqatala” oteli aqatala” oteli Zaqatala þähärinin märkäzindä, avtovaðzala 0,5, hava limanýna 8, dämiryol vaðzalýna isä 10 kilometr mäsafädä yerläþir. Dördmärtäbäli binada ümumilikdä 32 otaq 75 näfärä xidmät göstärilir. Otaqlarda märkäzi isitmä sistemi, 24 saat isti su, TV (yerli vä äcnäbi kanallar), kondisioner, minibar, kabelsiz internet (WiFi) vä balkon mövcuddur. Otelin 100 näfärlik böyük, 50 näfärlik

ki çik res to ra ný fä a liy yät gös tä rir. Bu ra da hämçinin ailälär üçün otaqlar da mövcuddur. Bal kon da ye mäk dä si fa riþ edä bi lär si niz. Çay baðçasý vä bar da öz yerindä. Otaða xidmät üçün isä qiymätä 10 faiz älavä edilir. 15 näfärlik qrup halýnda gälänlär üçün xüsusi paketlär dä täklif olunur. Belä ki, belä qruplara 25 manatlýq otaqlar gündä üç däfä yemäk daxil olmaqla 35 manatdan verilir.

“Z

Otelin digär xidmätläri:

OTAQ NÖVÜ

Otaq xidmätläri – çay 1,50 AZN Sauna – 1 saat 20 AZN Camaþýrxana vä ütü – þalvar 2 AZN Aeroportda qarþýlama vä yola salma – adambaþý 10 AZN Faks, kserosurät Aviakassa vä turizm agentliyi – ölkä daxili vä xarici bütün uçuþlar üçün bilet täþkil etmäk Avtopark açýq/qapalý Konfrans zalý – 60 näfärlik Ekskursiyalar Piknik Atla gäzinti

Birotaqlý Birotaqlý Birotaqlý Birotaqlý Ýkiotaqlý Ümumi otaq

Ünvan: Zaqatala þähäri, Heydär Äliyev pr.92 Tel.&Faks: +994 24 2255709 Mob: +994 50 3414577 e-mail: hotelzaqatala@mail.az web: www.hotelzaqatala.com

XÜSUSİYYÄTİ QİYMÄT (AZN)

1 çarpayýlý 2 çarpayýlý 3 çarpayýlý 4 çarpayýlý 2 çarpayýlý 6 çarpayý

25 25 35 50 40 8 (adambaþý)

Bu qiymätlärä sähär yemäyi daxildir. Pulsuz sähär yemäyi kimi yağ, pendir vä yumurta verilir.

“Turqut”

motel-restoran urqut” motel-restoraný cämi 10 nömrälik otaq fondu ilä 22 çarpayýda qonaqlara xidmät göstärir. Motelin häyätindä açýq havada fäaliyyät göstärän restoran 8:00-dan 00:00-däk iþläyir. Otaqlar kabelsiz internetlä tächiz edi lib. Bütün otaqlar ikinäfärlikÜnvan: dir. Zaqatala şähäri, İmam “Tur qut” häm çi nin tu rist lär Şamil küçäsi, 2 Tel: üçün xüsusi paketlär dä hazýrlayýr. 6 +994 24 2256229 ge cä/7 gü nü nä zär dä tu tan 200 Mob: AZN-lik turpaketlärä Baký-Zaqatala +994 50 (55) 3532178 gediþ-gäliþ xärci, Balakän-Qax-Zaqatala gäzinOTAQ OTAQ QİYMÄT tisi vä gündä üç däfä yemäk daSAYI (AZN) NÖVÜ xildir. Turlar 8-12 näfär üçün Standart 7 20 näzärdä tutulub. Lüks 2 40-50 “Tur qut”un res to ra nýn da Polilüks 1 30 ancaq Azärbaycanýn milli mätBu qiymätlärä bäxindän nümunälär vä Zaqatayemäk daxil deyil. lanýn yerli yemäkläri biþirilir.

“T

hAZÄRBAYCANI ADDIM-ADDIM 2011

69

ZAQATALA


Ýdman vä istirahät bir arada:

Zaqatala Olimpiya Ýdman kompleksi h

äm gecälämäk, häm dä idman etmäk üçün äla þäraiti olan mäkan axtarýrsýnýzsa, Zaqatala Olimpiya Ýdman Kompleksi sizin dadýnýza çatacaq. Ailävi istirahät üçün näzärdä tutulmuþ bu Ünvan: kompleksdä müasir görkämdä olan ikimärtäbäZaqatala şähäri, İmam li koteclärlä bärabär, müxtälif tädbirlär üçün Şamil küçäsi, 2 näzärdä tutulmuþ 4 ädäd konfrans zalý, vaxtýn Tel: sämäräli keçirilmäsi vä idman yarýþlarýnýn täþ+994 24 2256229 kili üçün 1300 näfärdän çox tamaþaçý tutumu Mob: olan äl oyunlarý sarayý, 300 näfärlik müasir di+994 50 (55) 3532178 zaynda yemäkxana, tennis kortu, üzgüçülük hovuzu, fitness, sauna vä açýq tipli süni SAYI QİYMÄT KOTEC NÖVÜ ör tüklü futbol meydançasý da qonaqlarýn (AZN) ix ti yarýndadýr. Birotaqlı 11 40 Ägär bu kompleksdä qalmadýðýnýz halİkiotaqlı 11 60 da, onun xidmätlärindän istifadä etmäk isÜçotaqlı 5 80 täyirsinizsä, bu da mümkündür. Bu zaman hovuza giriþ üçün 3 AZN, trenajor zalýna Bu qiymätlärä sähär yemäyi giriþ üçün 2 AZN, stadiondan istifadä üçün da xil dir. Otaq lar in ter net lä isä gündüz 20, axþam isä 30 AZN ödämäli tächiz edlib. olacaqsýnýz. Saunadan istifadänin qiymäti isä här käs üçün 20 AZN-dir. Turpaketlä gälänlärä 10 faizädäk endirim tätbiq olunur.HZAQATALA

70

AZÄRBAYCANI ADDIM-ADDIM 2011


MENYUP

P

Ät kababları – 3,50 AZN Toyuq kababı – 15 AZN Toyuq yemäkläri – 13-16 AZN Täräväz kababları – 2-2,50 AZN Salatlar – 1-1,50 AZN Düşbärä - 3 AZN Qutab – 2-2,50 AZN Gürcü xängäli – 5 AZN Forel balıq – 5 AZN (100 qram) Yarpaq xängäli – 10 AZN Sähär yemäyi - 10-19 AZN

“Läzzät”li istirahät Ägär LÄZZÄT xoþunuza gälirsä, deyin dostlarýnýza; ägär gälmirsä, deyin bizä.

h

estoran vä motel kimi fäaliyyät göstärän “Läzzät” Ailävi Ýstirahät Guþäsi iki hektara yaxýn daðlýq-täpälik ärazidä yerläþir. Guþänin ärazisini meyvä vä meþä aðaclarý tutur. 12 kotec vä çardaqlar “LäzÜnvan: zät”in ärazisindä säpälänmiþ väziyyätdäZaqatala rayonu, Car dir. Burada aðacýn içindä qurulmuþ çardakändinin märkäzi (Şähär märkäzindän 3ða da rast gälä bilärsiniz. 4 km. mäsafädä) “Läzzät” havalarýn çox soyuq olmasý Mob: säbäbindän qýþ vä payýz aylarýnda fäaliy+994 50 7397886 yätini dondurur. Bura ancaq may ayýnýn ävvällärindän sentyabrýn sonlarýnadäk gälmäk olar. Restoran 24 SAYI QİYMÄT KOTEC NÖVÜ (AZN) saat ärzindä fäaliyyät göstärsä dä, bura gälmäzdän ävväl administraBirotaqlı 10 30 tor la te le fon äla qä si sax la maq İkiotaqlı 2 60 mäslähätdir. Res to ran da ban ket lär üçün si fa riþ lär dä qä bul olu nur. Ko tec lär dä Bu qiymätlärä qrup halýnda gecälämäk istäyänlär üçün sähär yemäyi daxil qiymätlär 10 faiz aþaðý salýnýr. Restoran deyil. Koteclärin qiy mät lä rin dä isä ümu mi he sab 100 þäraiti lüks olmasa AZN-i keçdikdä, 10 faiz güzäþt edilir. da, ortababdýr. “Läzzät” hämçinin daðlara atla gäzin- Otaqlar täk vä cüt tilär dä täþkil edir. Bunun qiymäti adam- çarpayýlarla, baþý 20 AZN-dir. hamam-tualetlä “Läz zät”dä avar la rýn mil li ye mä yi tächiz edilib. olan saçaqlý maxara da biþirilir.

R71

ZAQATALA


Z

Şäki

bälä

i” “FM Şäk

i märkäz t ä h a ir t gözäl” is “Yeddi bäsi (Dağlıq h am qäsä yonu, Vänd yerläşir) ra lä ä b ä Q : ndä Unvan ä çay sahili şälik, sahäd 7 e m , lik n zä dü 070 : (070) 295 Mob

r Koteclä

(20)

1-häftälik 40-60 AZN

1-günlük 40-80 AZN

qiymäti Koteclärin

mäti taqların qiy

O Birotaqlı İkiotaqlı çox otaqlı Üç vä daha

“Semer

1-günlük 50-80 AZN 60-100 AZN 100-140AZN

ana”“Naib

1-aylıq 1-häftälik 30-50 AZN 50-70 AZN 40-60 AZN 60-80 AZN 60-80 AZN 100-120AZN

restora bulaq”

h

ş” “Qaqa ı n restoranlı küçäsi, İ.B.Qutqaşı , ri ä h çay şä Qäbälä q sahädä d ä (D a ğ lı Unvan: in s ä s is h im a l ş ä h ä ri n ş rläşir) 6441202 ye ä d in Mob : 050 sahil 4 3 19 5 0 2 24 Tel : +994Unvan Tel

hMärkäz

küçäsi. S. Qocayev Unvan : 407 0 4 : (050) 63 Mob” “Göyçä moteliUnvan Tel Mob

an : Azärbayc 105. ti k e sp ro p 252668, 2 :+994 24 074 +994 2452

h

“Gorüş” moteliçäsi. Ämirov kü Unvan: F. 4 50) 203017 Mob : (0

kändi :Yuxarı Tala 52142 2 2 :+994 24 633164 6 0 5 4 : +99

h

“ Tala” moteli

kändi. uxarı Tala Unvan: Y 52142 2 2 +994 24 Tel :

zi

a Märkä

rmasiy rizm İnfo

la Tu

i

2771340 : +994 44 46095 +994 24 24 häri, şä i .org k ä Ş ti ik : w.she m Unvan Web: ww . .Ä M 0 0 6 AZ 5 aliy yät äzdindä fä rilir. küç. 182 n ä d in a in lz iy su rl ä R zi stä Turizm Na xidmäti gö dür. äniy yät vä ulsuz informasiya kün m ü m k p ä Qeyd: Mäd rkäzdä äldä etm ä a m d u r b rkäzin la n ra m göstärä lı broşü lär bu ä gionla bağ yän turist re tä n is ä k zd ä ä r. Märk bilärlä rı gäzm af rayonla rahät keçirä Şäki vä ätr sasında sämäräli isti ri ä mäslähätlä Tel“Qäsr ” ı n restora

h“Şam” kafesi

il küçäsi. : İmam Şam 0174 : (050) 203

Unvan Mob

ärkäzi

asiya m İnformän adina mäd : H. Äliyev arkı. istirahät p ) 3863933 5751, (050 10 6 : (050)

Mob

qäsäbäsi nu Vändam a y s a h il in d ä äbälä rayo ç Q : ä d k , sahä Unvan k , m e ş ä li li n ä z ü d (D a ğ lı q yerläşir) 174 : 050 2017 Mob

tm

kändi Unvan: Kiş 2440164 24 4 9 Tel : +9 45300 +994 24 24

zi t Märkä ä h a ir t üzü” İs “Qala D h iyyät vä

i

i märkäz t ä h a ir ar ” ist “Selbas

ä l” istirah e b li n ä “Ç

ala” “Narın Q nası Zo İstirahätUnvan

qäsäbäsi nu Vändam şir) äbälä rayo ilindä yerlä Q h : sa çayının m Unvan a d n ä V 10 , 25430 sahädä 059 (055) (Dağätäyi (050) 2085 17 : Mob 0911 : +994 24 2 Tel

la

än a k ı- B a la k k ä n d i. B r a z a B : Unvan rı. lunun käna 7, (050) 3942605 yo l a tr is g ma 040 7 3 6 : (050) Mob

1-aylıq 1200 AZN

z t märkä ä h a ir t is

iz Şäki Tur

h

umtas küç. Unvan: S.M 24 2451655 Tel : +994

r (51)

Otaqla

ta aqa

Zaqata

ekti, 2 liyev prosp : Heydär Ä t 143 dä fäaliyyä 94 24 2254 inin näzdin stärilir. iy rl zi a Tel : +9 N ö ät vä Turizm rmasiya xidmäti g : Mädäniyy mkündür. z info ü u m ls k u ä p Qeyd: Qeyd ä äldä etm ärkäzd a m d u r b la ärkäzin n ra rä u şü göstä ristlär b m bağlı bro tu la n n ä y io g tä is re äk Märkäzdän bilärlär. nları gäzm ä ätraf rayo rahät keçirä Zaqatala v sasında sämäräli isti ri ä mäslähätlä

Unvan


Häyatýnýzýn riskli anlarýnda Qäbälä filialý Qäbälä þähäri,E. Kärimov küçäsi 34 Lisenziyanýn alýnma tarixi: 05.05.2010 Fäaliyyätä baþlama vaxtý: 01.07.2010 Tel: +994 160 5 21 53 Faks: +994 160 5 00 76 Mob: +994 50 270 49 79 E–mail: gabala@azinsurance.az

Xaçmaz - Þimal filialý Xaçmaz þähäri, H. Äliyev küçäsi, 40/1 Lisenziyanýn alýnma tarixi: 18.10.2007 Fäaliyyätä baþlama vaxtý: 01.12.2007 Tel: +994 172 5 09 52 Faks: +994 172 5 09 51 Mob: +994 50 250 48 42 E–mail: khachmaz@azinsurance.az

Sumqayýt – Sänayä filialý Sumqayýt þähäri,Sülh küçäsi, 36 – cý mähällä, ev 2/24, m.3 Lisenziyanýn alýnma tarixi: 26.10.2007 Fäaliyyätä baþlama vaxtý: 01.07.2007 Tel: +994 186 55 82 44 Faks: +994 186 55 82 44 Mob: +994 50 250 92 97 E–mail: sumgayit@azinsurance.az

Gäncä -Qärb filialý Gäncä þähäri, Atatürk prospekti,ev 257, mänzil 3 Lisenziyanýn alýnma tarixi: 26.10.2007 Fäaliyyätä baþlama vaxtý: 02.07.2007 Tel: +994 22 52 15 75 Faks: +994 22 56 41 32 Mob: +994 50 250 41 20 E–mail: ganja@azinsurance.az

Peþäkar sýðortaçýlar

Yevlax – Aran filialý Yevlax þähäri, H. Äliyevprospekti, ev 48 Lisenziyanýn alýnma tarixi: 18.10.2007 Fäaliyyätä baþlama vaxtý: 01.10.2008 Tel: +994 16 66 03 68 Faks: +994 16 66 03 68 Mob: +994 50 250 94 92 E–mail: yevlakh@azinsurance.az

Þirvan - Muðan filialý Þirvan þähäri, G.Þäxbala oðlu küçäsi 19 Lisenziyanýn alýnma tarixi: 18.10.2007 Fäaliyyätä baþlama vaxtý: 01.07.2007 Tel: +994 197 6 00 04 Faks: +994 197 6 00 08 Mob: +994 50 250 98 94 E–mail: shirvan@azinsurance.az

Länkäran – Cänub filialý Länkäran þähäri, Mir Mustafaxan küçäsi 19 Lisenziyanýn alýnma tarixi: 18.10.2007 Fäaliyyätä baþlama vaxtý: 15.10.2007 Tel: +994 171 5 09 28 Faks: +994 171 5 09 28 Mob: +994 50 250 96 93 E–mail: lankaran@azinsurance.az

Azərbaycanı addım addım, Azerbaycan, Azerbaijan, Tourism, Азербайджан  
Azərbaycanı addım addım, Azerbaycan, Azerbaijan, Tourism, Азербайджан  
Advertisement