Page 1

Maart 2014

Nieuwsbrief Levantjes NSO Amstelveen

Jaargang 3 nr.1

Levantjes Kinderopvang volop in beweging Nieuwe welzijnsorganisatie Levantjes Kinderopvang heeft

Beste ouders/verzorgers,

in de afgelopen jaren een

Na een zware periode in de kinderopvang lijkt de

goede relatie opgebouwd met

situatie enigszins gestabiliseerd. Als wij terugkij-

Cardanus. Onlangs heeft de

ken op deze crisis periode mogen wij met trots

gemeente Amstelveen

constateren dat wij heel goed staande zijn geble-

besloten te stoppen met

ven. Uiteraard hebben ook wij de crisis gevoeld,

Cardanus en verder te gaan

maar door keihard werken, de efficiëntie te ver-

met een nieuwe

beteren en op tijd de nodige maatregelen te

welzijnsorganisatie. Wij vinden

nemen zijn wij de crisis goed doorgekomen.

het jammer dat Cardanus niet meer bestaat. Gelukkig is onze

Alle medewerkers van Levantjes hebben hieraan

contactpersoon van Cardanus

bijgedragen.

Op dinsdag 25 maart 2014 zijn alle vestigingen gesloten vanwege een studiedag voor het personeel. Op deze dag zal het personeel worden ingelicht over de laatste ontwikkelingen in de kinderopvang en zullen we d.m.v. workshops werken aan een nog betere kwaliteit en service verlening.

….. t a d e Wist j

overgenomen door de nieuwe aanbieder AanZ. Wij hopen

Het belangrijkste is echter dat we de kwaliteit,

dan ook op een voortzetting

ondanks de crisis, hebben kunnen vasthouden en

van de samenwerking.

zelfs verbeteren. Onze overtuiging is dat we

Binnenkort vinden de eerste

daarmee het verschil maken. We horen ook van

gesprekken plaats. Wij willen

nieuwe ouders dat de kwaliteit de doorslag geeft

als Levantjes een rol gaan

om voor onze opvang te kiezen.

spelen in Westwijk. De jeugd heeft de toekomst en dat willen wij met ons sociaal maatschappelijk programma duidelijk laten zien. Wij zijn hiervoor ook in contact met het bewonersplatform

Daarom zal kwaliteit ook de komende maanden weer hoog op de agenda staan. Binnenkort kunt u ook weer een tevredenheidsonderzoek verwachten. Doet u daar a.u.b. aan mee, zo kunnen wij onze kwaliteit nog verder verbeteren en op uw wensen blijven aansluiten.

Westwijk. Levantjes zal op

wij dat zo te doen om ervoor te zorgen dat onze leidsters in opleiding breed worden ingezet en opgeleid. Op deze manier leren zij zich ook flexibel op te stellen. Uiteraard zorgen wij er wel voor dat de rest van het Levantjes team constant blijft. .. de workshops weer van start zijn gegaan. Als uw kind meedoet aan een bepaalde workshop,

verschillende gebieden zichtbaar worden in Westwijk.

.. er een kleine verschuiving van het personeel plaatsgevonden heeft. Van tijd tot tijd proberen

houdt u er dan bij het ophalen van uw kind rekeKidsclub 8 + gaat speelfilm maken

ning mee dat de workshop pas rond 17.30 uur eindigt.

.. we momenteel bezig

Wat staat er te gebeuren?

zijn met de workshop

Nummer 2 van het Kidsclub

“milieu”. Onlangs zijn de

Magazine komt eraan !

leidsters en kinderen dan ook voor deze workshop naar het Amsterdamse bos geweest om vuil Binnenkort starten de voorbereidingen voor een

te prikken. De kinderen vinden ook dit weer een

echte speelfilm.

leuke en belangrijke bezigheid. Deze workshop

De goede doelen workshop Het script is klaar dus we gaan beginnen met

voor de Kidsclub 8+

een castingmiddag. O.l.v. een echte actrice (de naam houden we nog even geheim) gaan we de rollen verdelen. De kidsclub 8+ speelfilm Wij kunnen er nog niet zo veel over verklappen Lees hier elders meer over. Kortom, bij Levantjes is altijd iets te beleven !!!

maar de titel wordt " Het mysterie van de verdwenen luizenzak".

staat dan ook weer geheel in het teken van onze sociaal maatschappelijke betrokkenheid. .. de uiterste ophaaltijd van uw kind 18.30 uur is. Houdt u er s.v.p. rekening mee. Het komt de laatste tijd helaas weer veelvuldig voor dat er ouders hun kind te laat komen ophalen, daarom graag uw aandacht hiervoor!

LIEFDE, ZORG EN REGELMAAT DAT IS WAAR LEVANTJES VOOR STAAT.


Maart 2014

Nieuwsbrief Levantjes KDV West

Jaargang 3 nr.1

Levantjes Kinderopvang volop in beweging Thema Muziek Beste ouders/verzorgers, Na een zware periode in de kinderopvang lijkt de situatie enigszins gestabiliseerd. Als wij terugkijken op deze crisis periode mogen wij met trots constateren dat wij heel goed staande zijn gebleven. Uiteraard hebben ook wij de crisis gevoeld We zijn bezig met het thema muziek en instrumenten. We leren de kinderen om muziek te maken met en zonder instrumenten. Overal is muziek, het zingen van de vogels, stampen met je voeten, het vallen van de regen en je hoort muziek op tv. De kinderen maar ook de leidsters hebben veel plezier tijdens het maken van muziek.

maar door keihard werken, de efficiĂŤntie te verbeteren en op tijd de nodige maatregelen te nemen zijn wij de crisis goed doorgekomen. Alle medewerkers van Levantjes hebben hieraan bijgedragen. Het belangrijkste is echter dat we de kwaliteit,

Op dinsdag 25 maart 2014 zijn alle vestigingen gesloten vanwege een studiedag voor het personeel. Op deze dag zal het personeel worden ingelicht over de laatste ontwikkelingen in de kinderopvang en zullen we d.m.v. workshops werken aan een nog betere service verlening.

Gezond eten kan ook heel lekker zijn

ondanks de crisis, hebben kunnen vasthouden en zelfs verbeteren. Onze overtuiging is dat we

Gezonde voeding draagt bij aan een goede ont-

daarmee het verschil maken. We horen ook van

wikkeling van je kind. Daarom volgen wij de

nieuwe ouders dat de kwaliteit de doorslag geeft

adviezen voor de kinderopvang van het Voe-

om voor onze opvang te kiezen.

dingscentrum. Dat betekent onder andere dat wij:

Daarom zal kwaliteit ook de komende maanden weer hoog op de agenda staan. Binnenkort kunt

-Vooral basisproducten uit de Schijf van Vijf

u ook weer een tevredenheidsonderzoek ver-

aanbieden.

wachten. Doet u daar a.u.b. aan mee, zo kunnen wij onze kwaliteit nog verder verbeteren en op

-De hoeveelheid zout, suiker en verzadigd vet

uw wensen blijven aansluiten.

die kinderen binnenkrijgen beperken, en zorgen dat ze voldoende vezels binnenkrijgen.

Foto's op het KDV

-Feestjes gezond vieren. Daarom vragen we aan

Tijdens de ouderavond kwam het onderwerp " foto's op Facebook" ter sprake. Onze FB pagina is een zgn. Fanpage. Het is hier beperkt mogelijk om foto's af te schermen. Wij hebben daarom besloten foto's van het KDV alleen op onze beveiligde website pagina te plaatsen. Indien u nog geen toegangscode heeft kunt u die aanvragen door hier te klikken. Wilt u rechtstreeks naar het KDV Album klik dan hier

Goed bezochte ouderavond

ouders om traktaties klein en niet te calorierijk te maken. Niet-eetbare traktaties zijn een leuk

Op 30 januari j.l. was er weer een ouderavond

alternatief.

op het KDV. Net als voorgaande jaren was er ook dit jaar weer een grote opkomst. De

-Ons houden aan vaste eetmomenten, waarbij

leidsters gaven een presentatie over spel en

we rustig aan tafel eten. Onze medewerkers eten

ontwikkeling.

samen met de kinderen, begeleiden ze

Ook werden de thema's voor 2014

bij de maaltijd en

gepresenteerd. Tot slot werd er een kennis quiz

hebben een voor-

gespeeld waaraan iedereen enthousiast

beeldfunctie.

meedeed. -Voor baby’s een eigen voedingsschema gebruiHet was een informatieve maar vooral ook een

ken, dat we met de ouders/verzorgers afstem-

gezellige avond.

men. We stemmen ook het geven van de eerste

Wilt u de presentatie nog een keer zien of was u niet aanwezig

hapjes af. Tijdens de studiedag gaan we uitgebreid aan het werk met de methode Oeps!

klik dan op het plaatje.

Klik op het plaatje voor meer info over gezonde voeding.

LIEFDE, ZORG EN REGELMAAT DAT IS WAAR LEVANTJES VOOR STAAT.


Maart 2014

Nieuwsbrief Levantjes NSO Noord

Jaargang 3 nr.1 Sociaal maatschappelijke betrokkenheid . Bij Levantjes zijn wij twee jaar geleden begonnen met workshops met een sociaal maatschappelijk karakter. Wij vinden het belangrijk dat kinderen op hun manier bijdragen aan een betere wereld. Op de NSO Noord hebben we meegedaan aan de Keep it Clean day, de

Levantjes Kinderopvang volop in beweging Beste ouders/verzorgers, Na een zware periode in de kinderopvang lijkt de situatie enigszins gestabiliseerd. Als wij terugkijken op deze crisis periode mogen wij met trots constateren dat wij heel goed staande zijn gebleven. Uiteraard hebben ook wij de crisis gevoeld maar door keihard werken, de efficiĂŤntie te verbeteren en op tijd de nodige maatregelen te nemen zijn wij de crisis goed doorgekomen.

workshop Goede Doelen, de

Alle medewerkers van Levantjes hebben hieraan

vlaggen actie van Het

bijgedragen.

Op dinsdag 25 maart 2014 zijn alle vestigingen gesloten vanwege een studiedag voor het personeel. Op deze dag zal het personeel worden ingelicht over de laatste ontwikkelingen in de kinderopvang en zullen we d.m.v. workshops werken aan een nog betere kwaliteit en service verlening.

vergeten kind en onlangs de veiling voor de slachtoffers

Het belangrijkste is echter dat we de kwaliteit,

van de typhoon op de

ondanks de crisis, hebben kunnen vasthouden en

Filipijnen.

zelfs verbeteren. Onze overtuiging is dat we

Gezonde voeding draagt bij aan een goede ont-

daarmee het verschil maken. We horen ook van

wikkeling van je kind.

Op onze NSO vestiging

nieuwe ouders dat de kwaliteit de doorslag geeft

Amstelveen zijn wij onlangs

om voor onze opvang te kiezen.

begonnen met acties in de

Advies van de oudercommissie

Onlangs hebben wij, naar aanleiding van een nieuwsuitzending over meer water drinken, ad-

wijk. I.s.m. de gemeente

Daarom zal kwaliteit ook de komende maanden

vies gevraagd aan de oudercommissie t.a.v.

Amstelveen ruimen we

weer hoog op de agenda staan. Binnenkort kunt

gezonde voeding. De oudercommissie heeft hier

zwerfvuil op. Ook hebben we

u ook weer een tevredenheidsonderzoek ver-

positief op gereageerd. Wij willen het drinken

al twee keer een bezoek

wachten. Doet u daar a.u.b. aan mee, zo kunnen

van water meer gaan stimuleren op de opvang.

gebracht aan een centrum

wij onze kwaliteit nog verder verbeteren en op

Om dit bij de kinderen te introduceren zijn de

voor verstandelijk

uw wensen blijven aansluiten.

leidsters hiervoor een mooi concept aan het

gehandicapten in de wijk.

maken. Uiteraard vragen wij aan u als ouder om te proberen dit thuis ook te stimuleren.

Ook in Noord willen wij ons meer in de wijk profileren. Als

Kidsclub 8 + gaat speelfilm maken

u daarvoor suggesties heeft

Tijdens de studiedag gaan wij ons hier verder mee bezighouden. Lees hier meer.

horen wij dat heel graag. Klik op het plaatje voor meer over de methode Oeps!

Wat staat er te gebeuren? Nummer 2 van het Kidsclub Magazine komt eraan Binnenkort starten de voorbereidingen voor een De goede doelen workshop voor de Kidsclub 8+

echte speelfilm. Het script is klaar dus we gaan beginnen met

De kidsclub 8+ speelfilm. Lees hier elders meer over. Kortom, bij Levantjes is altijd

Ouderavonden

een castingmiddag. O.l.v. een echte actrice (de

Aangezien de opkomst van de ouderavonden in

naam houden we nog even geheim) gaan we de

de afgelopen 5 jaar slechts 1% is geweest, heb-

rollen verdelen.

ben wij besloten de jaarlijkse ouderavonden af te

Wij kunnen er nog niet zo veel over verklappen maar de titel wordt " Het mysterie van de verdwenen luizenzak".

schaffen. Ook hiervoor hebben wij vooraf advies gevraagd bij de oudercommissie. Zij hebben hier mee ingestemd.

iets te beleven !!!

LIEFDE, ZORG EN REGELMAAT DAT IS WAAR LEVANTJES VOOR STAAT.

Nieuwsbrieven Levantjes Maart 2014  
Nieuwsbrieven Levantjes Maart 2014  

Alle nieuwsbrieven in een magazine

Advertisement