Page 227

sende postulatene. Men det ble ikke funnet noen motsigelser … Vestrum hadde for øvrig et kritisk syn på at det skulle være mulig å bevise at visse utsagn ikke kunne “bevises.” Samfunnsmennesket Det er lett å dra samanlikningar med stjørdalingen Ole Vig når ein følgjer Vestrum sitt livsløp. Begge var husmanns-søner som søkte til folkehøgskolerørsla og fekk si danning der. Medan Ole Vig trykte Grundtvig til sitt bryst og førte ein beinhard kamp mot dei sterke pietistiske straumane i samfunnet, gjekk Vestrum for fullt inn i studiar av språk, historie og realfag. I tillegg tente han til det daglege brød i skoleverket.-Ved Stavanger off. høyere skole hadde han Johannes Steen som rektor. Han fekk mykje å seie for Vestrum si utvikling. ( Steen vart seinare stasminister i Norge i to periodar.) - Vestrum avslutta si lange skolegjerning ved Levanger middelskole i perioden 1890-1928.- Gevik skriv i sin artikkel om Vestrum at da Vestrum hadde tatt sin embetseksamen, 49 år gammal, ”var han så å si en selvgjort embetsmann. Denne selvgjortheten gav han et særpreg, men om den bare var av det gode, tør være et annet spørsmål.” Vestrum var aktiv på mange samfunnsområde. Han var ei tid medlem av Levanger formannsskap og herredstyret i Frol. Ja, han var til og med livsvarig medlem i Levanger & Skogn Sparebanks forstandarskap.- Vestrum skreiv også tallause artiklar og avhandlingar i pressa. Gevik nemner spesielt ein artikkelserie i Nordenfjeldske Tidende om bondepolitikken og bonden si stilling i samfunnet ” som noget av det beste som er skrevet om disse spørsmål.”- Vestrum var ein uredd debattant, og for igjen å sitere Gevik: ” Han besat i høi grad det personlige mot til å si sandheten slik den stod for ham, uten hensyn til person eller parti. I så måte var han en ”mann”. Personen Arne Vestrum Kven var så Arne Vestrum? Han var fødd på ein husmannsplass i Ekne i 1858. Han delte husmannsguten sine kår med arbeid både på plassen, garden og rundt omkring i bygda. ”Han dvelte ofte ved denne tid, og ikke uten en viss bitterhet,” skreiv redaktør Gevik i ein lengre artikkel i 1939 under vignetten ”Innherredsgutter som fikk et landskjent navn.” Gevik omtalte han i ein annan samanheng ”som en kvistfull kar som ikke var så enkel og liketil å håndtere.” Livet som husmannsgut forma nok guten på fleire måtar. Gevik skriv det slik: ”…, blant annet har nokk husmannsguttens selvfølelse og trang til selvhevdelse likeoverfor de omgivende forhold, vært en sterk spore for hans ærgjerrighet til å nå videre opp og frem, og helst forbi de andre. Han følte han hadde krefter i sig til dette.” Åndshovdingar som Vestrum får sjeldan den æra dei fortener medan dei 227

Levanger historielag - Årbok 2010  
Levanger historielag - Årbok 2010  
Advertisement