Page 1

Verksamhetsberättelse 2012 IFK Göteborg Omslagsbilden hämtad från IFK Göteborgs årliga besök på Drottnings Silvias barn- och ungdomssjukhus.


Verksamhetsberättelse 2012

Förvaltningsberättelse Styrelsen för IFK Göteborg, Idrottsföreningen Kamraterna Göteborg 857200-8541, avger härmed årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 1 januari 2012–31 december 2012. Koncernen

Ekonomiskt resultat och ekonomisk ställning 2012 (koncernen)

Styrelsen i IFK Göteborg

■ Nya Kamratgården, en av föreningen största och viktigaste investeringar, blev färdig enligt plan. Inflyttning i den nya anläggningen genomfördes under januari 2012. Koncernens resultat före avskrivningar uppgår till 4,8 mkr. Efter avskrivningar uppgående till 8,8 mkr uppvisar koncernen en förlust om 3,983 mkr. Det negativa resultatet medför att det egna kapitalet minskar från 31,3 mkr till 27,3 mkr. Av ersättningen, erlagd 2007, från IFK Göteborg Fotboll AB för rätten till vinstdelning vid försäljning av vissa spelare, är alla medel investerade i spelarförvärv enligt avtal. Vinstdelning avseende vidareförsäljningsklausuler kvarstår för ett antal spelare.

Redovisningen omfattar föreningen IFK Göteborg som ansvarar för och bedriver all idrottslig verksamhet, publik och arrangemang, dotterbolaget IFK Göteborg Promotion AB som ansvarar för all försäljning av merchandise och driver butiken ”BlåvittShopen” på Gamla Ullevi samt IFK Göteborg Sportskadeklinik AB, vars verksamhet omfattar rehabilitering av sportskador. Under året har styrelsen i IFK Göteborg haft följande sammansättning: Kent Olsson, ordförande. Conny Blessner, vice ordförande. Kaj Thorén, kassör. Tore B Carlsson, sekreterare. Ulf Ivarsson. Mikael Kjellström. Cecilia Andersson. Palle Stenberg. Lars-Rune Bohlin. Styrelsen har under verksamhetsåret haft 11 protokollförda sammanträden.

Revisorer

Som revisorer för IFK Göteborg har fungerat: Berth Hilmersson, auktoriserad revisor och Jerry Carlsson.

IFK Göteborgs operativa ledning

Seppo Vaihela, klubbdirektör t.o.m november 2012. Håkan Mild, sportchef. Lena Mattsson Ågren, ekonomichef. Fredrik Abrahamsson, försäljningschef. Andrej Häggblad, marknadschef. Roger Gustafsson, akademichef.

Omsättningen i koncernen för verksamhetsåret uppgår till totalt 101,7 mkr.

Tkr Nettoomsättning Resultat efter finansiella poster Årets resultat

2012 101 702 -3 983 -3 983

2011 101 801 -3 989 -3 965

Nettoomsättning exkl spelartransfer * Resultat före transfer/avskrivning ***

94 320 -5 294

90 793 -6 036

Balansomslutning Eget kapital Soliditet ** Likvida medel (kassa)

76 107 27 322 35,9% 10 176

79 807 31 267 39,2% 13 894

* Nettoomsättningen minskat med vinster från spelarförsäljningar ** Eget kapital/balansomslutning *** Årets resultat./.Vinst från spelarförsäljningar./.Avskrivningar externa spelarförvärv

Hedersordförande

Beträffande koncernens och föreningens resultat och ställning i övrigt hänvisas till nedanstående resultat- och balansräkning samt noter.

Gunnar Larsson.

IFK Göteborgs styrelse 2012

Kent Olsson

Conny Blessner

Tore B Carlsson

Medlemmar

Hedersordförande

Kaj Thorén

Cecilia Andersson

Lars-Rune Bohlin

Mikael Kjellström

Palle Stenberg

Ulf Ivarsson

Gunnar Larsson

Medlemsantal: 4 802 st. Varav ständiga medlemmar: 418 st. Avlidna medlemmar: Stefan Ahlström, Bertil Andersson, Jan Andersson. Sven Anséhn, Arne Byland, Rune Carlman, Sven Carlsson, Birger Dahlin, Leif Dolff, Hans-Gunnar Flyrén, Bengt Helm, Rune Hermansson, Rolf Jansson, Stig-Olof Johansson, Åke Ling, Gunnar Löfgren, Åke-Kurt Norén, Lennart Olofsson, Leif Palmbring, Bibbi Persson, Per-Olof Persson, Roland Pettersson, Lennart Pilbratt, Gösta Pålsson, Nils Rutgerson, Nils-E Svensson, Harry Söderberg, Bo-Ingvar Jansson, Leif Ohlsson, Gösta Schmidt, Östen Wikberg och Lars-Erik Kihlman.

2


Verksamhetsberättelse 2012

”Kvällen då många med mig fick tillbaka hoppet” Nya ledare, nya spelare, nya faciliteter, det var med stora förhoppningar IFK Göteborg gick in i 2012 efter två tunga år sportsligt sett. Det blev tyvärr ännu en förlorad säsong. Efter två raka sjundeplatser 2010 och 2011 fanns det stora förhoppningar om att 2012 skulle bli säsongen då föreningen åter skulle infria den sportsliga ambition som alltid finns i IFK Göteborg, att vara ett topplag i allsvenskan och att kvalificera sig för spel i Europa. Med stor energi från tränarparet Mikael Stahre och Magnus Edlund och med ett antal etablerade nyförvärv spred sig snart en härlig atmosfär och tro uppe på den nya anläggning vi flyttade in i under januari månad. Förberedelser i form av träningsmatcher och läger tydde också på något riktigt bra. Den allsvenska starten blev dock, precis som föregående år, jobbig. Med två raka förluster, följt av två oavgjorda matcher, infann sig en viss stress och då vinsterna fortsatte att utebli, gick vi in en höst där fokus i första hand blev att säkra ett nytt allsvenskt kontrakt. Samtidigt fanns det från föreningen ett orubbat förtroende för såväl laget som ledningen och med tanke på det svåra läge vi hade satt oss i, visar det på moral att laget vände trenden när det var som tyngst. Då säsongen var avslutad gjordes en grundlig analys av det som varit och de slutsatser som kom fram presenterades mycket genomgående på ett uppskattat och välbesökt medlemsmöte 13 december, där alla som önskade fick ställa frågor och få direkta svar av tränare Mikael Stahre och sportchef Håkan Mild. Jag vet att många med mig den där luciakvällen fick tillbaka hoppet om att IFK Göte-

borg redan 2013 kommer att vara tillbaka där de hör hemma. Naturligtvis är det så att det sportsliga resultatet är den del inom föreningen som får mest fokus och där det största intresset finns. Att vårt allsvenska publiksnitt för 2012 (10 493) är bättre än det vi hade 2010 (10 489) och bara några hundra sämre än 2011 (10 849), säger också vilka fantastiskt trogna och lojala supportrar vi har. Det finns givetvis många andra olika uppgifter som IFK Göteborg arbetar med. Invigningen av nya Kamratgården blev en mycket uppskattad och välbesökt tillställning. Det kändes fantastiskt att få presentera detta vårt nya hem för våra medlemmar och supporters. Jag tänker också på arbetet runt den så kallade 51-procentregeln. Den rapport som Idrotts AB-utredningen visar innehåller enligt IFK Göteborg stora brister och vår förening har därför lämnat in en motion till Riksidrottsmötet 2013 om att 51-procentregeln, som den är inskriven i RF:s stadgar, ska bibehållas. Under 2012 anställdes två personer på poster som utvecklar IFK Göteborg på två viktiga områden. Anders Almgren är vår SLO (Supporterombudsman) och ska i den rollen se till att en öppen dialog mellan supportrar och föreningen upprätthålls och förstärks. Kennet Andersson är numera ansvarig för det projekt vi döpt till ”Samspelet”, där IFK på

ett strukturerat sätt ska arbeta och utveckla samhällsinsatser med fokus på främst tre områden: Barn och ungdom. Fotboll. Göteborg med omnejd. Under hösten och vintern har arbetet med att anställa en ny klubbdirektör varit högprioriterat. Styrelsens fokus har varit att genomföra en seriös rekryteringsprocess, för att till denna så viktiga befattning verkligen hitta rätt person, utifrån den kravspecifikation och profil som vi tagit fram. Dessutom att detta skulle ske så snabbt som möjligt. Efter fyra år lämnar jag ordförandeposten, då jag befinner mig i ett läge som gör att tiden inte räcker till för det finaste uppdrag jag kan tänka mig. Jag är bland annat oerhört stolt att fått vara med och bygga upp den infrastruktur som föreningen kommer att ha en enorm glädje utav under många år framöver. Jag tackar ödmjukt för det förtroende som alla medlemmar visat min person. Vi ses på matcherna framöver. KENT OLSSON

3


Verksamhetsberättelse 2012

Idrottsföreningen Kamraterna Göteborg Ordinarie årsmöte, Burgården Konferens. Måndagen den 4 mars 2013 kl 18:30.

Föredragningslista 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

11. 12. 13.

14. 15. 16. 17. 18. 19.

20. 21. 22. 23.

Mötets öppnande – Inledningsanförande av klubbens ordförande. Parentation. Mikael Stahre inför säsongen 2013. a) Val av ordförande för mötet. b) Val av sekreterare för mötet. Fråga om mötets behöriga utlysande. Godkännande av dagordningen. Val av justeringsmän att jämte ordförande justera årsmötets protokoll. Val av tre röstkontrollanter. Godkännande av röstlängden. a) Föredragning av styrelsens verksamhets- respektive förvaltningsberättelse för 2012. b) Fondkommitténs berättelse för 2012. c) Genomgång av förenings resultat- och balansräkning och revisionsberättelse gällande verksamhetsåret 2012. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen. Fastställande av arvoden för styrelseledamöter och revisorer för räkenskapsåret 2013. Val av ordförande och styrelseledamot. a) Val av ordförande för 2013. I tur att avgå: Kent Olsson. b) Val av fyra styrelseledamöter på två år. I tur att avgå: Mikael Kjellström, Ulf Ivarsson, Palle Stenberg, Lars-Rune Bohlin. Val av två revisorer för 2013. I tur att avgå: Berth Hilmersson, Jerry Carlsson. Val av två revisorsuppleanter för 2013. I tur att avgå: Bo Kroon, Henrik Elmqvist. Val av tre ledamöter i fondkommittén för 2013. I tur att avgå: Jan-Olle Folkesson, Gösta Schmidt, Kaj Thorén. Val av tre ledamöter i Guldmedaljutskottet för 2013. I tur att avgå: Sven Anséhn, Gösta Schmidt, Per-Olof Lundqvist. Val av tre ledamöter i valberedningen för årsmötet 2014. I tur att avgå: Gunnar Larsson, Peter Wiklander, Leif Nilsson. Behandling av till årsmötet inkomna förslag. a) Styrelsens förslag beträffande sektionsstyrelser. b) Styrelsens förslag beträffande biljetter/biljettpriser. c) Eventuella skriftliga förslag. Årsavgiften. Val av ständig medlem genom lottning att gälla från och med 2013. Prisutdelning och utdelning av utmärkelsetecken. Mötets avslutning.

Gamla Kamrater höll sitt årsmöte 11 oktober 2012

Mötet hölls på Kamratgården där följande nya medlemmar valdes in: Birger Hansson, Jörgen Jensen, Stellan Nilsson, Tommy Parling, Robert T Wright. Styrelsen i GK 2012: Jan-Olle Folkesson (ordförande), Ronny Sjölund (sekreterare), Kenneth Dahlén (kassör), Leif Nilsson (klubbmästare). Ledamöter: Per-Olof Lundqvist, Bengt Berndtsson, Lennart Wallin, Bertil Andersson, Bertil Hultin och Donald Nicklasson.

4


Verksamhetsberättelse 2012

Åter en tung öppning Premiärförlust mot Syrianska borta, lika illa i första hemmamatchen mot Norrköping. Sedan två oavgjorda kamper. Nya tränarparet Mikael Stahre och Magnus Edlund fick en tuff allsvensk start. Träningsmatcherna lovade så mycket med endast en förlust på nio försök. Från träningarna rapporterades det om en enorm energi och en härlig atmosfär. Då tävlingssäsongen drog iväg spelade det en bra och passningsorienterad fotboll – men tyvärr med marginalerna på fel sida. Eller stolpe ut som en sliten klyscha i fotbollssammanhang säger. Ledning i bortapremiären mot Syrianska förvandlades till 1–2. Ett enormt spelövertag hemma mot Norrköping i omgången efter resulterade i 1–2. Sedan följde tvåa oavgjorda insatser, AIK 1–1 och Örebro 2–2, och ett stukat självförtroende som kulminerade i ett sommarelände borta mot Gefle (0–5). Därefter handlade det om att titta nedåt och säkra ett nytt allsvenskt kontrakt. Något som bland annat skedde via imponerande trepoängare under hösten mot topplag som Elfsborg och Malmö FF. 2012 innehöll ett antal nya namn i den blå-

vita truppen. Från Ålborg kom den norske mittbacken och landslagsmannen Kjetil Waehler. Från Stabaek i Tippeligan värvades Pontus Farnerud, med ett förflutet även i klubbar som Strasbourg, Monaco och Sporting Lissabon. Målvakten John Alvbåge, som spelade i IFK säsongen 2005, lämnade Örebro SK för Kamratgården. Samma resa gjorde mittfältaren Nordin Gerzic. Brassen Daniel Sobralense valde att flytta från Kalmar för att spela med Blåvitt. Sommaren 2012 återvände även en av de stora guldhjältarna från 2007. Efter äventyr i grekiska Panathinaikos och en utlåning till Rosenborg i Norge flyttade Mattias Bjärsmyr hem till Göteborg. Tre spelare från u-truppen fick under säsongen a-lagskontrakt, David Moberg Karlsson, Jonathan Azulay och Sam Larsson. Spelare inte bara kom, några gick också. Mjällby förlängde hyran av Pär Ericsson, Ljungskile lånade målvakten Marcus Sandberg.

Dessutom tillbringade Nicklas Bärkroth våren i portugisiska UD Leiria. Vidare skiftade Alexander Faltsetas (Gefle), Elmar Bjarnasson (Randers, Danmark), Andreas Drugge (Häcken), Karl Svensson (Jönköpings Södra) och Adam Johansson (Seattle Sounders, USA) adress. Thomas Olsson la de aktiva skorna på hyllan och blev ledare i u-truppen. Under sommaren skrev Tobias Sana på för holländska Ajax. I Svenska cupen, som hade en ny tävlingskostym vilken innefattar även 2013, spelade IFK endast en match. Division 4-laget från Stockholm, Långholmens FC hade förstås inte mycket att sätta emot sina mer meriterade gäster på Grimsta IP. 9–0 slutade matchen till Blåvitt, som fortsätter cupvägen ut i Europa med gruppspel mot Brage, Nyköping och Kalmar i mars 2013. ULF JÖRNVIK

5


Verksamhetsberättelse 2012

Åtta a-lagsdebutanter 2012 Nya tränaren Mikael Stahre använde under säsongen 27 spelare i a-lagssammnhang, varav åtta debuterade i IFK Göteborgs representationslag. Här är fakta för 2012. Matcher totalt

Tobias Hysén . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .41 Emil Salmonsson . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .39 Stefan Selakovic, Hannes Stiller . . . . . . . . . .37 Pontus Farnerud . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .36 Robin Söder, Philip Haglund . . . . . . . . . . . .34 Kjetil Waehler, Daniel Sobralense . . . . . . . . .33 Nordin Gerzic, Joel Allansson, John Alvbåge, Logi Valgardsson . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .32 Jakob Johansson . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .29 Hjalmar Jonsson . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25 David Moberg Karlsson . . . . . . . . . . . . . . . . .24 Tobias Sana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .22 Mikael Dyrestam, Erik Dahlin . . . . . . . . . . . .12 Erik Lund . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9 Mattias Bjärsmyr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8 Nicklas Bärkroth, Jonathan Azulay, Sam Larsson . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4 Pär Ericsson . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 Hampus Zackrisson, Tobias Bratt . . . . . . . . .1

Allsvenska matcher

Tobias Hysén . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .30 Emil Salomonsson, Hannes Stiller . . . . . . . .27 Kjetil Waehler, Philip Haglund, Stefan Selakovic . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24 Robin Söder, Nordin Gerzic, John Alvbåge .23 Jakob Johansson, Logi Valgardsson . . . . . . .22 Daniel Sobralense . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21 Joel Allansson . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20 David Moberg Karlsson . . . . . . . . . . . . . . . . .18 Hjalmar Jonsson . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17 Tobias Sana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11 Mattias Bjärsmyr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8 Mikael Dyrestam, Erik Dahlin . . . . . . . . . . . . .7 Nicklas Bärkroth . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3 Sam Larsson . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 Erik Lund, Jonathan Azualy . . . . . . . . . . . . . .1

Träningsmatcher/Svenska cupen

Stefan Selakovic . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12 Emil Salomonsson, Daniel Sobralense, Joel Allansson, Tobias Sana . . . . . . . . . . . . .11 Philip Haglund, Tobias Hysén, Robin Söder, Hannes Stiller . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10 Logi Valgardsson, Kjetil Waehler . . . . . . . . . .9 John Alvbåge, Nordin Gerzic, Hjalmar Jonsson, Erik Lund . . . . . . . . . . . . . .8 Pontus Farnerud . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7 Jakob Johansson . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6 Erik Dahlin, David Moberg Karlsson . . . . . . .5 Mikael Dyrestam . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4 Jonathan Azulay . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3 Sam Larsson, Pär Ericsson . . . . . . . . . . . . . . .2 Tobias Bratt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 FOTNOT: IFK spelade endast en match i cupen under 2012, Långholmen 9–0. 6

A-lagsdebutanter 2012

Kjetil Waehler – Spartak Moskva (2–2) 28 januari. Daniel Sobralense – Spartak Moskva (2–2) 28 januari. Sam Larsson – Olympia Ljubljana (1–1) 31 januari. Pontus Farnerud – Degerfors (4–0) 18 februari. Nordin Gerzic – Fredrikstad (2–2) 25 februari. Jonathan Azulay – Fakel Voronesj (2–0) 16 mars. Tobias Bratt – Öis (5–0) 19 juni. Hampus Zackrisson – Öis (5–0) 19 juni.

Allsvenska debutanter i IFK 2012

John Alvbåge – Syrianska (1–2) 1 april. Pontus Farnerud – Syrianska (1–2) 1 april. Kjetil Waehler – Syrianska (1–2) 1 april. Nordin Gerzic – Syrianska (1–2) 1 april. Daniel Sobralense – Syrianska (1–2) 1 april. Jonathan Azulay – Åtvidaberg (2–1) 6 oktober. Sam Larsson – AIK (0–1) 21 oktober.

Skytteliga träningsmatcher/cupen

Robin Söder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6 Tobias Hysén, Stefan Selakovic . . . . . . . . . . .4 Daniel Sobralense, Pontus Farnerud, David Moberg Karlsson . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 Emil Salomonsson, Logi Valgardsson, Philip Haglund, Nordin Gerzic, Sam Larsson, Hannes Stiller, Mikael Dyrestam, Tobias Sana . . . . . .1

Matcher totalt 2012

Matcher totalt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .43 Vinster . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17 Oavgjorda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16 Förluster . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10 Målskillnad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .74–51

Skytteliga totalt

Tobias Hysén . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10 Robin Söder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9 Daniel Sobralense, Hannes Stiller, Stefan Selakovic . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8 Pontus Farnerud . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7 Nordin Gerzic . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4 Emil Salomonsson . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3 Pär Ericsson . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 Logi Valgardsson, Philip Haglund, Nicklas Bärkroth, Hjalmar Jonsson, Sam Larsson . . .1

Skytteliga allsvenskan

Hannes Stiller . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7 Tobias Hysén . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6 Daniel Sobralense, Pontus Farnerud, Stefan Selakovic . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4 Nordin Gerzic, Robin Söder, Joel Allansson, Tobias Sana . . . . . . . . . . . . . .2 Hjalmar Jonsson, Mikael Dyrestam, Mattias Bjärsmyr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1

Poängliga allsvenskan

Tobias Hysén (6 mål+7 assist) . . . . . . . . . . .13 Hannes Stiller (7+1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8 Stefan Selakovic (4+3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7 Daniel Sobralense (4+2) . . . . . . . . . . . . . . . . . .6 Robin Söder (2+3), Pontus Farnerud (4+1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5 Emil Salomonsson (0+3) . . . . . . . . . . . . . . . . .3 Nordin Gerzic (2+0), Hjalmar Jonsson (1+1), Jakob Johansson (0+2), Tobias Sana (2+0), David Moberg Karlsson (0+2), Joel Allansson (2+0) . .2 Logi Valgardsson (0+1), Kjetil Waehler (0+1), Mikael Dyrestam (1+0), Mattias Bjärsmyr (1+0) 1

Landslagsspelare från IFK Göteborg 2012

Tobias Hysén, Sverige A. Emil Salomonsson (bilden), Sverige A. Tobias Sana (IFK Göteborg/Ajax), Sverige A Mikael Dyrestam, Sverige A, U21. Kjetil Waehler, Norge A. Logi Valgardsson, Island A. Hjalmar Jonsson, Island A. Jakob Johansson, Sverige U21. Joel Allansson, Sverige U21. Nicklas Bärkroth Sverige U21. August Strömberg, Sverige P92. Jonathan Azulay, Sverige P93. Sam Larsson Sverige P93. David Moberg Karlsson, Sverige P94. Karl Bohm, Sverige P95. Emil Eliasson, Sverige P95. Malek Iskander, Sverige P95. Billy Nordström, Sverige P95. Gustav Engvall, Sverige P96. Hampus Dahlqvist, Sverige P97.


Verksamhetsberättelse 2012

Matcher och motståndare 2012 Månad januari februari

mars

april

maj

juni

Motståndare Spartak Moskva Olimpia Ljubljana Rosenborg Degerfors Fredrikstad Lilleström Bate Borisov Fakel Voronesj Falkenberg FF Syrianska FC IFK Norrköping AIK Örebro SK BK Häcken Åtvidaberg Gif Sundsvall IF Elfsborg Malmö FF Mjällby AIF Gais Kalmar FF Rosenborg

Matchtyp Copa del Sol Copa del Sol Copa del Sol Träningsmatch Träningsmatch Träningsmatch Antalya Antalya Valhalla Allsvenskan Allsvenskan Allsvenskan Allsvenskan Allsvenskan Allsvenskan Allsvenskan Allsvenskan Allsvenskan Allsvenskan Allsvenskan Allsvenskan Träningsmatch

Tabell Elfsborg Häcken Malmö FF AIK IFK Norrköping Helsingborg IFK Göteborg Åtvidaberg Djurgården Kalmar FF Gefle Mjällby Syrianska Gif Sundsvall Örebro Gais

Spelplats Resultat La Manga . . . . . . . . . .2–2 La Manga . . . . . . . . . .1–1 La Manga . . . . . . . . . .1–0 Valhalla . . . . . . . . . . . .4–0 Valhalla . . . . . . . . . . . .2–2 Valhalla . . . . . . . . . . . .3–0 Träningsmach . . . . . .0–1 Träningsmatch . . . . .2–0 Träningsmatch . . . . .3–1 Södertälje . . . . . . . . . .1–2 Gamla Ullevi . . . . . . . .1–2 Råsunda . . . . . . . . . . .1–1 Gamla Ullevi . . . . . . . .2–2 Rambergsvallen . . . . .2–1 Gamla Ullevi . . . . . . . .2–1 Gamla Ullevi . . . . . . . .2–0 Borås Arena . . . . . . . .0–1 Gamla Ullevi . . . . . . . .2–2 Strandvallen . . . . . . . .1–1 Gamla Ullevi . . . . . . . .1–1 Gamla Ullevi . . . . . . . .1–1 Halmstad Arena . . . . .3–3

Månad juni

Motståndare Örgryte IS AGF Århus juli Djurgården Helsingborgs IF Gefle IF Gefle IF Syrianska FC augusti IFK Norrköping Mjällby AIF Långholmens FC Kalmar FF september Gif Sundsvall IF Elfsborg Gais Malmö FF oktober Häcken Åtvidaberg AIK Örebro SK Helsingborgs IF november Djurgårdens IF

Hemmatabell 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30

18 17 16 15 15 13 9 9 8 10 9 8 9 6 5 1

Publiksnitt hemma

5 6 8 10 7 11 12 10 13 7 9 10 7 11 9 9

7 7 6 5 8 6 9 11 9 13 12 12 14 13 16 20

48–29 67–36 49–33 41–27 50–43 52–33 36–41 48–48 37–40 36–45 26–37 33–39 35–45 35–46 32–46 24–61

59 57 56 55 52 50 39 37 37 37 36 34 34 29 24 12

Malmö FF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14 798 AIK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14 310 Elfsborg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10513 IFK Göteborg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10 493 Helsingborg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9 384 Djurgården . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9 182 IFK Norrköping . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7 465 Kalmar FF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6 208 Örebro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5 525 Gais . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4 782 Åtvidaberg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4 579 Häcken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4 348 Gif Sundsvall . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4 032 Mjällby . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3 892 Gefle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3 387 Syrianska . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 453

Elfsborg Malmö FF Häcken Helsingborg AIK IFK Norrköping Åtvidaberg IFK Göteborg Djurgården Kalmar Mjällby Syrianska Gif Sundsvall Gefle Örebro Gais

15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15

Matchtyp Träningsmatch Träningsmatch Allsvenskan Allsvenskan Allsvenskan Allsvenskan Allsvenskan Allsvenskan Allsvenskan Svenska cupen Allsvenskan Allsvenskan Allsvenskan Allsvenskan Allsvenskan Allsvenskan Allsvenskan Allsvenskan Allsvenskan Allsvenskan Allsvenskan

Spelplats Resultat Hjällbovallen . . . . . . . .5–0 Nösnäsvallen . . . . . . .2–0 Stockholm Stadion . .2–3 Gamla Ullevi . . . . . . . .1–1 Gamla Ullevi . . . . . . . .1–1 Strömvallen . . . . . . . . .0–5 Gamla Ullevi . . . . . . . .1–0 Nya Parken . . . . . . . . .0–0 Gamla Ullevi . . . . . . . .4–2 Grimsta IP . . . . . . . . . .9–0 Guldfågeln Arena . . . .0–3 Norrporten Arena . . . .3–3 Gamla Ullevi . . . . . . . .2–1 Gamla Ullevi . . . . . . . .0–0 Swdbank Stadion . . .2–1 Gamla Ullevi . . . . . . . .1–1 Kopparvallen . . . . . . .2–1 Gamla Ullevi . . . . . . . .0–1 Behrn Arena . . . . . . . .0–1 Olympia . . . . . . . . . . .0–2 Gamla Ullevi . . . . . . . .1–0 (IFK Göteborgs siffror först)

Bortatabell 12 10 9 8 7 7 7 6 5 5 5 5 4 3 3 1

Publiksnitt borta

3 4 3 6 6 5 4 7 6 4 4 4 3 5 3 5

0 1 3 1 2 3 4 2 4 6 6 6 8 7 9 9

24–5 26–6 44–19 32–13 23–12 29–21 21–15 21–15 19–19 23–19 18–18 20–22 22–25 13–16 18–22 16–26

39 34 30 30 27 26 25 25 21 19 19 19 15 14 12 8

AIK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9 028 IFK Göteborg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8 968 Malmö FF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8 703 Djurgården . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8 242 Elfsborg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7 892 Åtvidaberg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7 416 Helsingborg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7 324 Örebro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6 961 Häcken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6 677 Kalmar FF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6 638 Mjällby . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6 496 IFK Norrköping . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6 482 Syrianska . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6 308 Gais . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6 240 Gefle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6 089 Gif Sundsvall . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5 868

AIK Häcken IFK Norrköping Malmö FF Gefle Elfsborg Helsingborg Kalmar FF Djurgården Mjällby Syrianska Gif Sundsvall IFK Göteborg Örebro Åtvidaberg Gais

15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15

8 8 8 6 6 6 5 5 3 3 4 2 3 2 2 0

4 3 2 4 4 2 5 3 7 6 3 8 5 6 6 4

3 4 5 5 5 7 5 7 5 6 8 5 7 7 7 11

18–15 23–17 21–22 23–27 13–21 24–24 20–20 13–26 18–21 15–21 15–23 13–21 15–26 21–32 21–32 8–35

28 27 26 22 22 20 20 18 16 15 15 14 14 12 12 4

Publiksnitt totalt

Malmö FF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11 751 AIK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11 699 IFK Göteborg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9 739 Elfsborg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9 202 Djurgården . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8 712 Helsingborg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8 354 IFK Norrköping . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6 974 Kalmar FF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6 423 Örebro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6 243 Åtvidaberg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5 997 Häcken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5 512 Gais . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5 511 Mjällby . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5 194 Gif Sundsvall . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4 950 Gefle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4 738 Syrianska . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4 381 7


Verksamhetsberättelse 2012

Så gick det för våra lag Här är tabellerna för de blåvita lag som deltog i seriespel 2012. Den allsvenska tabellen återfinns på uppslaget 6-7. Folksam U21 mellersta

Häcken Norrköping IFK Göteborg Elfsborg Jönköping Örebro Åtvidaberg Gais Qviding

16 12 16 10 16 9 16 9 16 8 16 5 16 4 16 3 16 0

3 1 3 3 3 4 1 6 4 4 4 7 2 10 2 11 2 14

48–16 37–25 39–28 39–27 34–33 25–33 28–45 27–43 21–48

39 33 30 28 19 19 14 11 2

Slutspel gruppspel: IFK Göteborg–Brage . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-1 Norrköping–IFK Göteborg . . . . . . . . . . . . . .2-1 IFK Göteborg–IFK Värnamo . . . . . . . . . . . . .1-1 Tabell: Norrköping IFK Göteborg Brage Värnamo

3 3 3 3

3 1 1 0

0 1 0 1

0 1 2 2

11–5 5–4 5–8 4–8

9 4 3 1

Kvartsfinal: Mjällby–IFK Göteborg . . . . . . . . . . . . . . . . .2–0

Juniorallsvenskan Elit Södra

Malmö FF Halmstad Helsingborg Kalmar FF Elfsborg Mjällby IFK Göteborg Häcken Gais Öis Degerfors Öster

22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22

14 13 12 13 12 12 10 9 8 4 4 0

6 4 5 2 3 2 3 4 3 3 2 5

2 5 5 7 7 8 9 9 11 15 16 17

68–33 56–30 52–30 49–31 47–36 38–35 42–48 55–37 38–43 32–57 20–73 21–65

Pojkallsvenskan Elit Mellersta

Djurgården Häcken Hammarby IFK Göteborg Carlstad United Norrköping IFK Uddevalla Lärje-Angered Älvsjö Jönköping Huddinge Sköndal

22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22

17 14 13 12 10 9 8 8 6 6 6 3

2 3 3 4 4 4 5 2 3 3 2 5

3 5 6 6 8 9 9 12 13 13 14 14

75–37 74–34 57–34 55–36 39–33 48–48 53–51 35–52 33–60 33–60 35–58 17–50

48 43 41 41 39 38 33 31 27 15 14 5 53 45 42 40 34 31 29 26 21 21 20 14

Slutspel åttondelsfinal: Landskrona–IFK Göteborg . . . . . . . . . . . . .2–1

P16 Region Qviding Mjällby Gais Landskrona Malmö FF Halmstad Eskilsminne Lund Elfsborg IFK Göteborg 8

18 11 18 10 18 9 18 9 18 8 18 9 18 7 18 6 18 5 18 5

2 5 0 8 3 6 3 6 4 6 0 9 2 9 2 10 4 9 2 11

46–29 43–33 43–41 40–41 41–28 34–33 36–40 21–35 24–33 27–42

35 30 30 30 28 27 23 20 19 17

Målskyttar U21 2013

David Moberg Karlsson . . . . . . . . . . . . . .16 Sebastian Ohlsson . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8 Hannes Stiller . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7 Sam Larsson . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6 Stefan Selakovic . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4 Sebastian Hedlund . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3 Tobias Sana, Muhamed Dizdar . . . . . . . . . .2 Jakob Johansson, Robin Söder, Nicklas Bärkroth, Fredrik Alnäs, Tobias Bratt, Bragi Bergsson, Allan Mohideen, Billy Nordström, Christopher Normén . . . . . . . . . . . . . . . . . .1

Matcher U21 2013

Jonathan Azulay . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .22 Allan Mohideen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .22 Sebastian Ohlsson . . . . . . . . . . . . . . . . . .22 Muhamed Dizdar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .22 David Moberg Karlsson . . . . . . . . . . . . . .20 Fredrik Alnäs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20 Hampus Zackrisson . . . . . . . . . . . . . . . . .19 David Gutierrez . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17 Tobias Bratt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17 Billy Nordström . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15 Sam Larsson . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13 Erik Dahlin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12 Bragi Bergsson . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12 Hannes Stiller . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11 Joel Allansson . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11 Jakob Johansson . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8 Robin Söder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7 Sebastian Hedlund . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7 Nordin Gerzic . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7 Christopher Normén . . . . . . . . . . . . . . . . . .7 August Strömberg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7 Erik Lund . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7 Linus Dahl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6 Tobias Sana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5 Karl Bohm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5 Logi Valgardsson . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5 Nicklas Bärkroth . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4 Gustav Engvall . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4 John Alvbåge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4 Mikael Dyrestam . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4 Emil Eliasson . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4 Malek Iskander . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3 Nikola Zivkovic . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3 Stefan Selakovic . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 Hjalmar Jonsson . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 Emil Salomonsson, Philip Haglund, Mattias Bjärsmyr, Daniel Sobralense, Sulejman Sarajlic . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1

P16 Sanktan 1

Häcken Gunnilse Torslanda IFK Göteborg Lärje-Angered Qviding Finlandia/Pallo Sandarna Gais

16 13 16 11 16 10 16 8 16 7 16 5 16 4 16 4 16 2

2 1 2 3 2 4 1 7 1 8 2 9 3 9 1 11 2 12

63–16 59–36 43–29 45–35 44–52 31–43 27–47 27–51 25–55

41 35 32 25 22 17 15 13 8

Slutspel Sanktan Kvartsfinal: Kärra/Klareberg . . . . . . . . . . . .4–1 Semifinal: Lärje Angered . . . . . . . . . . . . . .0–2

P15 Sanktan B

Warta IFK Göteborg Lärje-Angered Ljungskile Zenith Fässberg Lindome IFK Uddevalla

16 12 16 10 16 9 16 9 16 8 16 4 16 4 16 3

1 3 2 4 2 5 1 6 4 4 1 11 1 11 1 12

59–23 56–19 62–28 50–42 30–24 28–48 18–69 19–59

37 32 29 28 28 13 13 10

Slutspel Sanktan Åttondelsfinal: Landvetter . . . . . . . . . . . .10–0 Kvartsfinal: Ljungskile . . . . . . . . . . . . . . . .7–1 Semifinal: Warta, förlust straffar.

P14 Sanktan 3A (P97)

Utbynäs 16 11 Lerum 16 11 IFK Göteborg 16 9 Askim/Solängen 16 6 Azalea 16 6 Qviding 16 5 Öis 16 5 Jonsered 16 4 Sävedalen 16 2

P14 Sanktan 2A

Gais IFK Göteborg Onsala Öjersjö Solväder Kungsladugård Fässberg Guldheden Lerum

16 13 16 11 16 10 16 8 16 7 16 5 16 4 16 3 16 2

3 2 2 3 5 2 4 9 2 8 5 6 2 9 1 11 2 12

50–22 43–19 51–38 38–33 31–39 38–49 35–42 23–38 27–56

36 35 32 22 20 20 17 13 8

0 3 1 4 2 4 2 6 3 5 2 8 0 12 2 11 4 10

44–16 54–21 62–27 52–37 45–39 24–30 29–75 26–61 25–55

39 34 32 26 24 17 12 11 10

Slutspel Sanktan Åttondelsfinal: . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Öis 2–0 Kvartsfinal: Lärje-Angered, vinst straffar. Semifinal: Gais, förlust straffar.

P13 Sanktan 2A

Lerum Landvetter Mölnlycke Åsa IFK Göteborg Lärje–Angered

5 5 5 5 4 4

P13 Sanktan 3

Tölö Sandarna IFK Göteborg Qviding Särö Askim Gais Stenkullen Kungsbacka

8 8 8 7 8 8 7 8 8

5 4 3 1 0 0

0 0 0 1 1 0

0 1 2 3 3 4

28–11 11–7 19–16 11–14 8–16 8–21

15 12 9 4 1 0

6 5 5 4 4 4 4 1 0

1 0 0 1 1 0 0 1 0

1 3 3 2 3 4 3 6 8

43–22 37–27 36–26 27–20 27–28 28–22 23–22 23–46 9–40

19 15 15 13 13 12 12 4 0

Slutspel Sanktan Kvartsfinal: Lerum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1–3


Verksamhetsberättelse 2012

IFK Göteborgs Fotbollsakademi ■ Akademin bedrivs främst på Änglagården. 260 flick- och pojkspelare tränas av 80 ledare. 45 spelare i vår akademi går även på vår Änglagårdskola för 300 flickor och pojkar i 4-9 klass. På skolan arbetar 30 personer och spelarna får tre fotbollsträningar i veckan på skoltid. Vår U-trupp för spelare 17-19 år har ca 22 spelare som tränar på Kamratgården. De går även på vårt fotbollsgymnasium på Katrinelund med tre morgonträningar varje vecka och de för tillfället främsta tränar ofta med A-truppen. Vi har inbjudningsträningar i olika former för spelare 14-17 år. I överenskommelse med spelarnas klubbar bjuder vi in lovande och intresserade spelare i regionen. Samma gäller våra öppna extraträningar med ca 90 spelare varje gång och vår Vinterakademi med ca 60 spelare på varje träning.

kvartsfinalen. Truppen har spelat flera internationella matcher, med Juventus, Napoli och Zenith Sankt Petersburg som exempel. Nio U17-spelare har flyttats upp till U19. 15 spelare från akademin har deltagit i landslagets verksamhet och fyra deltog på Elitpojklägret. Året gav inga seriesegrar till akademins olika lag. Vilket till stor del beror på att vi nivåanpassar våra lag efter motståndet. Våra unga spelare ska spela jämna matcher - vilket också innebär att vi förlorar emellanåt. Våra spelare ska få bästa möjliga utmaningar för att utvecklas till A-lagsspelare, vilket är vårt stora mål. Påpekas bör att vi givetvis siktar på att vinna varje match, serie eller cup men aldrig på bekostnad av att vi får fram färre spelare till A-truppen.

Resultat av vår Akademiverksamhet

■ IFK har 2012 internt utbildat 15 IFK-tränare i Svenska Fotbollförbundets Bas 1 kurs och 10 IFK:are har gått Bas 2. Utbildning på Fotbollens hemligheter har genomgåtts av 13 nya IFK-tränare och 20 tränare från andra klubbar. Vår tränarutbildning i andra klubbar i Fotbollens hemligheter har genomförts i Dalstorps IF, Hagapojkarna (Jönköping), Skiljebo (Västerås), Neutral Ungdom (Biskopsgården), Astrio (Halmstad), Annebergs IF samt Sörmlands Fotbollsförbund. Tre Akademitränare och tre lärare på Änglagårdsskolan genomgick Göteborgs universitetskurs – ”Tränarskap i fotboll”, 30 högskolepoäng – s.k. Advanced level. En tränare gick Svenska FF:s vanliga Advanced level.

■ Vår Akademi bedöms som femstjärnig (skala 0-5 stjärnor) enligt Svensk Elitfotbolls certifiering 2012. Det blev en blygsam placering i Juniorallsvenskan men huvudmålet nåddes med råge då fem spelare (Joel Allansson, August Strömberg, David Moberg Karlsson, Jonathan Azulay och Sebastian Ohlsson) erbjöds A-kontrakt. Vår Akademi har nu i över 20 år levererat i snitt tre spelare per år till A-truppen. Det är ändå svårt att nå målet med 50 procent spelare från Akademin i A-truppen då många av våra Akademispelare flyttar utomlands efter kort tid i A-truppen. Detta ger ändå betydande intäkter till IFK Göteborg vilket betalar vår Akademisatsning och mer därtill. Vår Akademi har tillsammans med Bröndby IF levererat flest spelare av alla nordiska klubbar till de fem största ligorna i Europa. Internationellt har U19 spelat turneringar i Norge (2:a plats) och Holland (4:e plats) med match bland annat mot Aston Villa. U17-truppen nådde en fjärdeplats i pojkallsvenskan och en snöplig förlust i slutminuten i

Tränarutbildning

www.S2S.net

■ Vår utbildning Fotbollens hemligheter finns numera på webben och heter S2S ”Secrets to Soccer”. Utbildningen byggdes upp av IFK i slutet på 90-talet och köptes senare av företaget S2S i Oslo

som gjorde om bok och videoband till webbaserat läromedel. Idag används S2S av 5000 klubbar, 50 000 tränare och 60 000 spelare runt om i världen. S2S finns i 15 länder.

Energikicken

■ På Heden deltog 5 400 elever och lärare i Energikicken en vecka i maj 2012. Energikickens tema är ”allas lika värde” vilket ökar gemenskapen i klasserna. Det spelades 828 sjumannamatcher med speltiden 2x12 minuter, killar möter killar i första halvleken och tjejer möter tjejer i andra halvlek, sammanlagda resultatet räknas. 220 Spelare och ledare från akademin deltar som funktionärer; domare, planvärd, sekretariat, publikvärd m.m. Energikicken genomförs av IFK Göteborg och Göteborg Energi samt ingår i Samspelet Det blev Ugglum 5B mot Lilleby 5B i Guldslutspelets final och Ugglum vann med 2-1. Alla tvåor i gruppspelet fick spela silverslutspel. Det blev Fiskebäcksskolan 5M mot Grevegårdsskolan 5 i finalen som Grevegårdsskolan vann med 6-5. FAIR PLAY priset med en prissumma på 10 000 kr vanns av Bärbyskolan 5AB. Teckningstävlingen med motiv av turneringens tema och med en prissumma på 5 000 kr vanns av Assaredsskolans klass 5.

Akademins Camper

Sommarcamp ■ På Kviberg Park 17-20 juni, 148 flickor och pojkar 10-14 år från 62 föreningar deltog. Milan Junior Camp ■ IFK och AC Milan körde denna camp på Kvibergs Park 24-28/6 för 300 externa spelare – flickor och pojkar 8-16 år. Höstcamp ■ På Kviberg Park 28-31/10, 88 flickor och pojkar 10-14 år från 38 föreningar deltog. 9


Verksamhetsberättelse 2012

Friidrott 2012 Under 2012 har IFK Göteborg Friidrott fortsatt utvecklingen av föreningen med en del nya aktiviteter som inte genomförts på länge. ■ Exempelvis gemensam tävlingsresa, helgläger, heldag med verksamhetsutveckling ihop med styrelsen, utökad friidrottsskola och breda idrottsliga framgångar för våra aktiva.

Tävlingar

■ På Inne-SM för ungdomar på hemmaplan i Friidrottens Hus representerade Madeleine BjörlinDelmar IFK's färger med den äran: Guld på 400m! I Malmö i mitten av mars deltog Magnus Pedersén och Linus Bertilsson för första gången på ett mästerskap: Götalandsmästerskapen för 1314 åringar. Med tre deltagare och två medaljer på dessa mästerskap måste man ändå säga att de var lyckade. I Upplands Väsby, utanför Stockholm, genomfördes USM i augusti. Där var IFK's ende deltagare Madeleine Björlin-Delmar som deltog på 400 & 800 meter. Resultatet blev silvermedalj på båda sträckorna och efter en kompletterande tävling helgen efter, blev hon även uttagen att delta i Svenska Landslaget för Ungdomar, som gör en "UngdomsFinnkamp" samtidigt som Finnkampen. Sett över hela året var ”Madde” tvåa i Sverige statistiken på 400m & 800m för sin ålder. Generellt sett har IFK Göteborg Friidrott börjat synas mer och mer på tävlingsbanorna. En av anledningarna är vi genomför seriematcher både ute & inne för de som är elva år och yngre. En lagtävling där alla får prova på att tävla tillsammans

Friidrottens styrelse 2012:

med övriga IFK:are. Detta gör övergången till att tävla själva inte så svår. Vi har både pojkar & flickor i åldrarna 11-12 år som syns högt upp i resultatlistorna och vi hoppas att kunna både utveckla dessa och även rekrytera ännu fler duktiga friidrottare i dessa åldrar. 2012 års tävlingssäsong avslutades traditionsenligt med Klubbmästerskap i Friidrottens Hus i december. Runt 90 deltagare i alla åldersklasser deltog och priser delades ut till alla deltagare.

Tävlingsresa

■ I maj åkte 30 st IFK:are med gemensam buss till Trollhättan och McDonaldsspelen. I gassande sol slog våra 22 duktiga aktiva många fina personliga rekord och hämtade hem drygt tio medaljer. Det var första gången på många år som föreningen genomförde en gemensam resa och allas åsikt efteråt var att detta ska bli en tradition!

Arrangemang

■ Under 2012 utfördes våra stående insatser som medarrangör till Göteborgsvarvet, distriktsmästerskap, ungdomsseriematcher och en social aktivitet för våra aktiva, föräldrar och ledare i samband med lilla Göteborgsvarvet. Vi genomförde friidrottskolor under v25, 26, 27, 31 & 32 där totalt drygt 200 deltagare fick prova på vår friidrottsverksamhet och våra ungdomstränare fick möjlighet att utveckla sitt ledarskap. Friidrottsskolorna kombinerat med den kontinu-

erligt stora efterfrågan som finns på att få börja träna i vår verksamhet gör att vi måste nyttja kösystem för att kvalitetssäkra mottagandet av nya medlemmar genom att balansera med bl.a. ledartillgång och tillgängliga träningstider. Efter genomförd friidrottsskola hade vi 160 barn i olika åldrar i vår kö.

Läger i Stenungssund

■ Drygt 20 aktiva och ett gäng pigga ledare tog bussen till Stenungssund första helgen i september. Med ett riktigt höstväder med blåst och kyla genomfördes ett helgläger med både ett idrottsligt och socialt syfte.

Utbildningar

■ För att ge alla våra nya hjälptränare och styrelseledamöter en god grund att stå på för sin insats, har alla som behövt genomfört olika kurser, lyssnat på föreläsningar och tagit del av olika informationskvällar arrangerade av SISU, UC Väst eller GFIF.

Ekonomi

■ I början av verksamhetsåret lades en budget för att kunna satsa på mer läger, tävlingsresor, utbildningar mm. Av olika anledningar genomfördes inte allt som tänkt vilket gjort att resultatet blev bättre än planerat.

Ordförande: Håkan Linnér, sekreterare: Helena Välkki, kassör: Zia Mansouri, ledamot: Anna Carlund, ledamot: Fredrik Hallgren, ledamot: Jan Sandberg – vice ordförande, ledamot: Jan-Olof Bertilsson, suppleant: Annika Johansson, suppleant: Lisa Delmar, suppleant: Gerdi Wolfmeier. 10


Verksamhetsberättelse 2012

Skridsko 2012 På gång. Ungdomssektionen växer sig allt starkare och antalet blåvita i prislistorna blir allt fler.

Silvertös. Madeleine Björlin Delmer tog silver på både 400 meter och 800 meter då USM avgjordes.

Året började med Vikingloppet i Eskilstuna, där våra tävlingsungdomar tog hem fyra guld, sju silver och fem brons. ■ 4-5 februari var tre av våra ungdomar i Stockholm för att delta på junior-SM. Tjejerna kom på sjätte respektive sjunde plats och Patrick på åttonde. Även på Distriktsmästerskapet i Trollhättan den 11 februari var ungdomarna framgångsrika. Där blev det fem guld, sex silver och fyra brons. Den 18-19 februari hölls ungdoms-SM i Göteborg, som IFK tillsammans med de andra klubbarna från västsvenska förbundet anordnade. Två brons i F13-14 och ett staffetbrons blev vinsten. Fram tills mars fortsatte även Tage-Stolpe-cuperna. Efter bra resultat blev två tjejer och en kille uttagna till att representera Sverige i den stora internationella tävlingen ”Viking Race” i holländska Heerenveen. Efter issäsongen slutade tyvärr vår elitåkare Joel Eriksson på grund av skador. Under sommaren tränades det inlines och barmark 4-5 gånger i veckan. Två tjejer deltog i inlinestävlingen Alliansloppet i Trollhättan, där de kom på tredje respektive fjärde plats. Innan vi fick is i Göteborg deltog flera av våra åkare på isläger i Arena Vänersborg. Issäsongen 2012/2013 började 16 barn i Eftermiddagsverksamheten (ett samarbete med SDN). Tävlingsungdomarna deltog i Novemberlöpet i Trollhättan. Där vann de ett guld och ett silver. 11


Verksamhetsberättelse 2012

Orientering 2012 Från året 2012 minns vi fantastiska individuella prestationer och lagframgångar för våra löpare men också en växande bredd i vår verksamhet. ■ Vi klarar att fortsatt prestera på topp nationellt och internationellt samtidigt som vi blir fler medlemmar och har en blomstrande barn- och ungdomsverksamhet.

Skogbusar, Skogsvildar och Skogshjältar

■ Vår barn- och ungdomsverksamhet har under de senaste åren vuxit fram mer och mer. För några år sedan började verksamheten med 15 barn och idag tränar ca 60 barn- och ungdomar regelbundet på klubbens träningar och våra träningsgrupper är nu mer etablerade. Skogbusar, Skogsvildar och Skogshjältar kallas de olika träningsgrupperna och barnen är indelade efter ålder och självständighetsnivå när det gäller orientering. Den yngsta barngruppen Skogsbusarnas träning är mest lek och har som syfte att våga vara i skogen och kunna ta sig fram i skogen. För klubbens barn- och ungdomar är Vårserien i Göteborg en given introduktion till sporten. De tre främsta placeringarna på tävlingarna räknas ihop till ett totalresultat och de av klubbens löpare som placerade sig topp tio var Thea Fagerström 3:a och Olivia Asp 6:a i D10, Anna Flakberg 10:a i D12 och i klassen HU1 vann Anton Söderbergh och Jakob Asp tog en fin 7:e plats. Hösten avslutades för de äldsta ungdomarna med ett läger i samband med ZOO-orienteringen i Borås. Vi ser fram emot fler barn- och ungdomar på orientering i vår.

Elitverksamhet

■ Då tävlingssäsongen startar upp i mars har fokus på elitlöparens träningar sedan länge legat på årets magiska Tiomila-helg. Hela vinterns längtan samlas till en dag, en natt och en tidig morgon. Årets drabbning skedde 292 km från Kamratgården i Östergötlands Tjällmo. Till i år var löparna väl förberedda med fyra träningsläger och massor av pannlampstid i den flacka östgötaskogen. IFK Göteborg hade tre herrlag och två damlag på plats. Målet för damerna var en 25:e plats och det var väldigt nära att detta lyckades. Marginalerna är små, fem minuter bättre totaltid hade inneburit plats nummer 16. Andralaget kom på plats hundra och var nöjda med sin insats. I herrstafetten var det tre blåvita löpare som mönstrades för den 14 km långa första sträckan och alla våra tre startmän skötte sig väl. Efter 10 genomförda sträckor kunde Audun

Weltzien avsluta och ta in förstalaget på en åttonde plats. Andralaget sprang in på en fin 41:a plats som fjärde andralag och andra svenska andralag. När sommaren är i antågande avgörs anrika Jukola och Venla i Finland, detta år bjöd Helsingfors på bastulik ryssvärme. IFK Göteborg hade i år ett damlag och tre herrlag på startlinjen. Alla lagen förbättrade sina fjolårsplaceringar med råge. Herrarna blev 9:a och damerna 45:a. I herrstafetten gjorde Marius Trane Ödum en fantastiskt fin 5:e sträcka vilket Francois Gonon och Audun Weltzien sedan förvaltade väl och resulterade i en 9:e plats för herrarnas förstalag. Vi vet att vi kan bättre, men som stafetten utvecklade sig visade den placeringen både på jämnhet och världsklass. Glädjande är att stommen i laget är ung och lovande. Att det finns en ljus framtid för IFK Göteborg visade samma killar senare under sommaren på junior-VM i Slovakien. När vi summerar årets junior-VM så gör vi det med ett leende på läpparna. Eskil Kinneberg kommer hem med 1 guld (långdistans) och 2 brons (sprint, stafett), Marius Trane Ödum med 2 silver (långdistans, stafett) och Thor Nörskov med en silvermedalj (stafett). Sommarens O-ringen innebar storslam för IFK Göteborg i elitjuniorklasserna när talangerna från junior-VM Thor Nörskov och Marius Thrane Ödum sprang hem H18 Elit respektive H20 Elit. Thor avslutade stabilt på sista etappen med 3:e snabbaste etapptiden och var under jaktstarten helt ohotad och vann med nästan 6 minuters marginal. I H20 Elit gick Marius på knock i den bitvis svårorienterade terrängen. Etappsnabbast med drygt 3 minuter och en totalseger med över 5 minuter. Eskil Kinneberg följde upp succén med en 3:e plats i H20 Elit. Grabbarna visade att uppvisningen nere i Slovakien inte var en engångsföreteelse, de är bäst oavsett vilken terräng som bjuds. Thor och Marius fick välförtjänt motta stipendium på 5000 kr vardera från Mikaels Olofssons minnesfond. Det blev även totalseger till Ida Hördegårdh i D35 kort, och Karin Noborn i D40 kort. Veckan bjöd också på flera etappsegrar till IFK Göteborg genom Thor Nörskov H18E, Eskil Kinneberg H20 E, Karin Noborn D40 K, Marius Thrane Ödum H20E, Karin Aneland Thérn D35, Tobias Noborn H35 och Ida Hördegårdh D35K. För andra året avgjordes en deltävling i världscupen i Göteborg i september, Nordic Orientering

Orienteringens styrelse under 2012

Tour (NORT) med direktsänd tv-underhållning direkt från Eriksberg. Eskil höll sig väl framme i finalen och slutade 4:a i tuffaste konkurrens med i stort sett hela världseliten på plats. Imponerande! Det blev en härlig start på årets SM-tävlingar, Eskil Kinneberg vann natt-SM i H20 med fem minuter och två dagar senare vann han sprint-SM med fem sekunder. Marius Trane Ödum vill inte vara sämre och svarade för ytterligare ett SM-guld till IFK Göteborg genom seger på medeldistansen. På SM-medel slutade Jonas Pilblad på en fin 8:e plats i seniorklassen. När SM-stafetten ska avgöras kan allt hända, bästa prestation den dagen stod Jonas Pilblad för på andrasträckan i förstalaget genom att ta in laget på en 2:a plats efter en lite sämre inledning av Eskil. Audun Weltzien kunde sedan föra in laget på en hedersam 6:e plats. Lag 2 och 3 slutade på 15:e respektive 51:e plats. Damernas lag slutade på en 39:e plats men att lyfta fram är Josefine Carlssons fina förstasträcka där hon kom i mål som 12:e tjej. Avslutande ultralång-SM slutade också på fint sätt för IFK Göteborg med ett silver till Eskil Kinneberg i klassen H20. Som traditionen bjuder åker IFK Göteborg till 25-manna i Stockholm i oktober. Laget kräver en bredd hos föreningen med olika åldrar från 8 år till 58 i samma lag vilket är en stor del av stafettens tjusning. Målet i år var att förbättra placeringen från 2011 vilket laget lyckades med. Jonas Pilblad kämpade in laget på en fin 21:a plats vilket får vara den placering IFK Göteborg ska försöka slå till hösten när det mönstras på igen. Sista stafetten för året var Smålandskavlen som avgjordes i Klavreström och var trots rått, kallt och fuktigt väder hur kul som helst. Årets avslutande laginsats räckte till en 34:e plats för damerna och en finfin 4:e plats för herrarna i bästa tänkbara konkurrens. Josefine Carlsson, Anna Gustafsson och Malin Sand förstärkte det blåvita damlaget inför/under säsongen 2012 och nu har även mycket glädjande Kirsi Nurmi, finsk juniorlandslagstjej, bestämt sig för att representera IFK till 2013. Herrlaget, som inför 2012 fick ytterligare finfin norsk förstärkning i form av Vetle Ruud Bråten, utökas nu med ytterligare en evigt ung talang från Skogsfalken, Per Andreasson. Det återstår att se vad säsongen 2013 har att ge.

Ordförande: Linda Andersson Löwegren, Hans Karlsson, Daniel Robertsson, Åsa Hellqvist, Preben Jörgensen, Johan Hördegårdh, Jakob Eng. 12


Verksamhetsberättelse 2012

Bowling 2012 Herrar – våren 2012 – seriespelet

■ Vi inledde vårsäsongen som serieledare, men fick det tufft under resten av säsongen. Trots detta så slutade A-laget som trea i sin grupp och fick kvala upp till Allsvenskan mot BK Arn. Efter två matcher så var ställningen lika och det blev en skiljeserie som fick avgöra. Tyvärr var våra motståndare strået vassare än oss och slog oss välförtjänt. Farmen hade en tuff säsong, men vi trodde på våra ungdomar och detta började ge resultat mot slutet av säsongen. Vårt mål har hela tiden varit att satsa på ungdomarna och att Farmen ska vara kvar i div. 2. I avgörande kvalmatch mot Partille så gjorde killarna en heroisk upphämtning och visade en laganda som sällan skådats i en match som såg ut att vara avgjord. Killarna vände ett 2-8 underläge i avgörande match och fick till 10-10, vilket resulterade i att Farmen spelar kvar i div. 2 nästa säsong. Detta med en fantastisk hjälp av våra äldre och rutinerade spelare som glänste i kvalet. En annan positiv nyhet är att vi ska starta upp en ungdomssektion till nästa säsong. Vi har redan fått klart med ca tio ungdomar från andra klubbar i hallen, samt att vi får med en tränare som tar hand om dem. Vi har även fått klart med tre nyförvärv av spelare till våra andra lag. Så nästa säsong ser riktigt ljus ut för oss som bowlingklubb. Några resultat under våren: Michael Borebratt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .957 Bo Hedén . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .909 Sten Sandberg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .882 Torbjörn Eriksson . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .876 Bengt Hallner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .866 Jonas Magnusson . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .865 Marcus Johansson . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .863

Tävlingar

DM Individuellt Oldboys: Silver: Sten Sandberg. Brons: Kay Jonsson. Individuellt Veteraner: Brons: Nils-Gunnar Hallbäck. SM i Skövde Individuellt Herrar B Klass 5: Silver: Tommy Björndahl. Kamratmästerskapen Individuellt: Silver: Sten Sandberg. 4-manna: Silver: Bo Hedén, Jonas Magnusson, Michael Borebratt och Marcus Johansson. Klubbmästare: Bo Hedén.

Hösten 2012

■ Höstsäsongen har gått trögt för A-laget med många jämna matcher, som vi tyvärr förlorat på målsnöret. Vi har ändå kämpat och hänger med i tabellen, så det ser inte helt omöjligt ut inför vårsäsongen. Vårt mål är fortfarande att få kvala upp till Allsvenskan. Farmen har däremot startat sin säsong på ett positivt sätt och ser ut att klara sig bra i div. 2. Vi har ungdomar som visat framfötterna med

besked. Robin Johansson slog 882 i en bortamatch mot Lerum. Charlie Källberg 773 hemma mot Hu-Pi. Vi har även haft en hel del bra placeringar i Göteborgstouren. Christian Lundström vann deltävlingen i Mölndal. Vi ser nu framåt med stor optimism mot vårsäsongen och ett bra 2013.

Damer – våren 2012 – seriespelet

■ Segrarna fortsatte under vårsäsongen. Precis som vi hade tänkt. Vi hade roligt och det var ett härligt go i lagen. I slutet på säsongen tappade vi tyvärr lite fart igen och det blev lite väl spännande. Men vi klarade målet – att hålla oss kvar i våra serier. Bästa snitt under våren hade Marie Alm med 180,93. Sedan var det ganska jämnt mellan Marie Larsson, Desirée Gustafsson, Kristina Tullock Johansson och Pia Savelius. Högsta slagning hade Pia Savelius med 809 i en bortamatch mot BK Söder i Kristianstad. Frida Granath slog till igen med ett bra resultat på 713 i en bortamatch mot BK Vågen i Falkenberg. Båda lagen har gjort sina bästa lagresultat i bortamatcher – A-laget 5845 i Kristianstad och Blaget 5253 i Partille.

Tävlingar

DM Individuellt Damer B Guld: Annika Nord. Silver: Marie Alm. 2-manna Damer B Guld: Annika Nord och Marie Alm. Oldgirls Guld: Gungerd Westerberg. 2-manna Oldgirls Silver: Gungerd Westerberg och Gun Gabrielsson. DM Ungdom Flickor Guld: Frida Granath. SM i Skövde Individuellt Damer B Klass 1: Guld: Desirée Gustafsson. Individuellt Damer B Klass 3: Guld: Pia Savelius. 2-manna Damer B: Guld: Desirée Gustafsson och Pia Savelius. Brons: Annika Nord och Gunnel Johansson. 4-manna Damer B: Guld: Annika Nord, Desirée Gustafsson, Gunnel Johansson och Pia Savelius.

Kamratmästerskapen Individuellt: Guld: Pia Savelius. Silver: Marie Alm. 2-manna: Guld: Marie Alm och Marie Larsson. Silver: Kristina Tullock Johansson och Sara Fritzel. Brons: Gungerd Westerberg och Pia Savelius. 4-manna: Guld: Marie Alm,Marie Larsson, Kristina Tullock Johansson och Sara Fritzel. Silver: Gungerd Westerberg, Pia Savelius, Desirée Gustafsson och Gunnel Johansson. Brons: Annika Nord, Birthe Kjaersman, Gunvor Gustafsson och Ingela Tullock. Klubbmästarinna: Kristina Tullock Johansson.

Hösten 2012

■ Vi såg fram emot höstsäsongen med spänning och förväntan – ny hemmahall, nämligen Lundby Stadium Bowl vid Wieselgrensplatsen på Hisingen. Vi startade upp med ett par träningsmatcher. Det gick väl lite sisådär, men vi började känna oss hemmastadda i hallen. Nu trivs vi jättebra. Det blev liksom en nytändning för hela sektionen. Nya medlemmar har vi också fått, vilket är jättekul.

Seriespelet

■ A-laget spelar i Södra Allsvenskan och B-laget i Div. 1 Västra Götaland. Vilken skillnad mot förra hösten. Redan från och med andra matchen började poängen ramla in. A-laget har legat bland de tre bästa lagen nästan hela höstsäsongen, t.o.m. som etta. Mycket roligt. Hoppas det kommer att stå sig även under våren. B-laget har också vunnit en hel del matcher under hösten. Bästa snitt under hösten hade Sara Fritzell med 192,61 sedan kom Pia Savelius och Kristina Tullock Johansson. Det har varit många bra resultat under hösten. Högsta slagning på 4 serier hade Pia Savelius med 870 i en bortamatch mot BK Linnea i Gislaved. Andra som gjort över 800 är: Sara Fritzell 842, 822 och 804, Marie Alm 830, Desirée Gustafsson 815, Gunvor Gustafsson 803. Frida Granath blir bara bättre och bättre. Hennes bästa poäng under hösten är 753. Bästa lagresultat – A-laget hemma 5957 och Blaget 5681 i Halmstad. Nu ser vi fram emot vårsäsongen. Om vi fortsätter spela så här bra så kan A-laget ställa in siktet på kval till Elitserien. 13


Verksamhetsberättelse 2012 RESULTATRÄKNING 2012 tkr

Koncernen 2011 tkr

2012 tkr

IFK Göteborg 2011 tkr

1 422 31 144 238 10 137 35 266 7 405 3 594 7 382 5 114 101 702

1 369 30 056 221 11 046 33 247 8 006 3 649 11 008 3 199 101 801

1 422 31 144 238 10 137 35 266 3 594 7 382 5 042 94 225

1 369 30 056 221 11 046 33 247 3 649 11 008 3 140 93 736

-2 115 -11 480 -2 -12 027 -7 138 -72 -38 385 -12 311 -820 -6 239 -5 332 77 -2 745 -6 071 -104 660

-1 784 -11 128 -2 -11 077 -8 162 -59 -38 137 -10 775 -1 273 -6 126 -6 596 -199 -1 464 -8 937 -105 719

-2 115 -11 480 -2 -12 027 -38 385 -12 311 -820 -6 239 -5 332 -150 -2 579 -6 071 -97 511

-1 784 -11 128 -2 -11 077 -38 137 -10 775 -1 273 -6 126 -6 596 -300 -1 298 -8 937 -97 433

VERKSAMHETENS RESULTAT

-2 958

-3 918

-3 286

-3 697

FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER Finansiellt netto

-1 025

-71

-1 036

-75

-

-

-

-

-3 983

-3 989

-4 322

-3 772

-

24

-

-

-3 983

-3 965

-4 322

-3 772

Not

INTÄKTER Medlemsintäkter Matchintäkter Bingo SEF Sponsorer Varuförsäljning mm Fotbollsakademin Vinst vid spelarförsäljningar Övriga intäkter

KOSTNADER Medlemskostnader Matchkostnader Bingo Sponsorer Kostnader varuförsäljning Sportskadekliniken Fotbollens Elittrupp Fotbollsakademin Transferkostnader Kansli Kamratgården Övriga sektioner, netto Utrangering Kamratgården Avskrivningar anläggningstillgångar Avskrivningar externa spelarförvärv

BOKSLUTSDISPOSITIONER

RESULTAT FÖRE SKATT

SKATTER Årets skatt

ÅRETS RESULTAT

14

11

2, 3, 11

4,6 4, 6, 7 4,5


Verksamhetsberättelse 2012 BALANSRÄKNING 2012 tkr

Koncernen 2011 tkr

2012 tkr

IFK Göteborg 2011 tkr

5

12 566

12 949

12 566

12 949

6

34 628 4 017 38 645

35 349 3 714 39 063

34 443 3 885 38 328

35 106 3 474 38 580

10 337 1 563 1 910

10 337 1 528 1 875

200 10 337 1 563 2 110

200 10 337 1 528 2 075

53 121

53 887

53 004

53 604

2 663 2 663

2 276 2 276

0 0

39 39

3 856 4 285 2 006 10 147

4 181 2 660 2 909 9 750

2 889 2 279 1 565 1 904 8 637

4 054 462 515 2 176 7 207

Kassa och bank

10 176

13 894

7 528

11 767

Summa omsättningstillgångar

22 986

25 920

16 165

19 013

SUMMA TILLGÅNGAR

76 107

79 807

69 169

72 617

TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar Externa spelarförvärv

Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark Maskiner och inventarier

Finansiella anläggningstillgångar Andelar i koncernföretag Gothenburg Association AB HB Alliansen Fondmedel

Not

7

8 9 9

Summa anläggningstillgångar

Omsättningstillgångar Varulager mm Varulager Kortfristiga fordringar Kundfordringar Fordringar hos koncernbolag Övriga fordringar Förutbetalda kostnader, upplupna intäkter Summa kortfristiga fordringar

11

15


Verksamhetsberättelse 2012

2012 tkr

Koncernen 2011 tkr

2012 tkr

IFK Göteborg 2011 tkr

1 458 29 847 -3 983 27 322

1 420 33 812 -3 965 31 267

1 417 24 695 -4 322 21 790

1 379 28 467 -3 772 26 074

Långfristiga skulder Checkräkningskredit, limit 5,0 mkr Banklån Lennart Franssons Minnesfond Arto Rautiainens Minnesfond Summa långfristiga skulder

28 687 104 42 28 833

21 256 107 42 21 405

28 687 104 42 28 833

21 256 107 42 21 405

Kortfristiga skulder Leverantörskulder Skuld till koncernbolag 11 Övriga kortfristiga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder

4 177 3 264 12 511 19 952

5 756 5 088 16 291 27 135

3 697 2 875 11 974 18 546

4 513 4 878 15 747 25 138

SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL

76 107

79 807

69 169

72 617

30 000

30 000

30 000

30 000

-

-

-

-

2012 tkr

2011 tkr

104 945 -106 155 -1 210

114 513 -102 743 11 770

Erhållen ränta Erlagd ränta Betald inkomstskatt Kassaflöden från den löpande verksamheten

479 -1 504 -1 025

351 -422 -71

Investeringsverksamheten Förvärv av dotterföretag Förvärv av imateriella tillgångar Förvärv av materiella anläggningstillgångar Försäljning av inventarier Kassaflöden från investeringsverksamheten

-7 337 -2 327 -9 664

-9 855 -32 079 -41 934

Finansieringsverksamheten Nyemission Upptagna lån Amortering av skuld Utbetald utdelning Kassaflöden från finansieringsverksamheten

8 743 -562 8 181

21 256 -6 300 14 956

-3 718 13 894 10 176

-15 279 29 173 13 894

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Not

Eget kapital Bundet eget kapital Balanserat resultat Årets resultat Summa eget kapital

10

Ställda säkerheter Fastighetsinteckningar Ansvarsförbindelser HB Alliansen IFK Göteborg Fotboll AB Kassaflödesanalys IFK Göteborg - koncernen Den löpande verksamheten Inbetalningar från kunder Utbetalningar till leverantörer och anställda Kassaflöden fr löp verksh f räntor o inkskatt

Periodens kassaflöde Likvida medel vid periodens början Kursdifferens likvida medel Likvida medel vid periodens slut 16


Verksamhetsberättelse 2012 TILLÄGGSUPPLYSNINGAR NOT 1 REDOVISNINGSPRINCIPER M M Årsredovisningen är upprättad i enlighet med Årsredovisningslagen, allmänna råd och rekommendationer från Bokföringsnämnden och Svenska Fotbollförbundet. Uppgifterna om redovisnings- och värderingsprinciper avseende enskilda resultat- och balansposter lämnas i nedanstående noter. Koncernredovisningen är upprättad enligt förvärvsmetoden. NOT 2

MEDELTALET ANSTÄLLDA

Föreningen Dotterföretag Koncernen totalt NOT 3

varav män 94% 25% 91%

2012 Antal anställda 46 4 50

2011 Antal anställda 44 4 48

varav män 93% 50% 90%

LÖNER, ANDRA ERSÄTTNINGAR OCH SOCIALA KOSTNADER

Föreningen Dotterföretag Koncernen totalt

Sociala kostnader [varav pensionskostnader] 15 389 [5 906] 331 [47] 15 720 [5 953]

2012 Löner och andra ersättn.

Löner och ersättningar

Föreningen Dotterföretag Koncernen totalt

2011 Löner och andra ersättn.

Sociala kostnader [varav pensionskostnader] 37 900 15 087 [6 061] 1 024 267 [50] 38 924 15 354 [6 111]

34 347 943 35 290

2012 Övriga anställda 36 802 1 024

Klubbdirektör/VD 1 098 0

37 826

1 098

2011 Övriga anställda 33 561 943

Klubbdirektör/VD 786 0

34 504

786

Av föreningens och koncernens pensionskostnader avser 214 tkr (224 tkr) klubbdirektör/VD. Föreningen betalar och kostnadsför premier och/eller inbetalningar till av föreningen ägda kapitalförsäkringar och/eller pensionsdepåer. I samband härmed utfäster föreningen pension inklusive löneskatt vilken skall vara lika stor som det belopp som föreningen erhåller från kapitalförsäkringen/pensionsdepån. Kapitalförsäkringarna/pensionsdepåerna är pantförskrivna av föreningen till spelare/fotbollspersonal/fd spelare för föreningens fullgörande av sitt pensionsåtagande. Eftersom föreningen inte fritt disponerar över tillgångarna ifråga och åtagandet för pensionsutbetalning samt skatter och avgifter inte kommer att överstiga det belopp som föreningen kan erhålla från depåer och försäkringar har utfästelsen och motsvarande tillgång nettoredovisats i årsredovisningen. NOT 4 AVSKRIVINGAR ENLIGT PLAN Avskrivningar beräknas på de ursprungliga anskaffningsvärdena och sker enligt plan utifrån en bedömning om tillgångarnas ekomiska värde. Koncernen % 2012 2011 2012 se nedan 6 070 8 937 6 070 Externa spelarförvärv Maskiner och inventarier 20 1 891 1 191 1 782 Byggnader och mark 2 855 273 798 8 816 10 401 8 650 Avskrivningarna på övergångsersättningarna för externa spelarförvärv sker linjärt över kontraktstid och värdering av balanserade spelare görs årligen enligt av Svenska Fotbollförbundet utfärdade anvisningar. NOT 5

EXTERNA SPELARFÖRVÄRV

Ingående anskaffningsvärde Inköp Försäljningar/ Utrangeringar Utgående ackumulerat anskaffningsvärde Ingående avskrivningar Årets av- och nedskrivningar Försäljningar/ Utrangeringar Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående planenligt restvärde

2012 45 028 7 337 -7 300 45 065 -32 079 -6 070 5 649 -32 500 12 565

Koncernen 2011 38 177 9 855 -3 004 45 028 -25 029 -8 937 1 887 -32 079 12 949

2012 45 028 7 337 -7 300 45 065 -32 079 -6 070 5 649 -32 500 12 565

IFK Göteborg 2011 8 937 1 082 216 10 235

IFK Göteborg 2011 38 177 9 855 -3 004 45 028 -25 029 -8 937 1 887 -32 079 12 949 17


Verksamhetsberättelse 2012 NOT 6

BYGGNADER OCH MARK 2012 35 772 350 36 122 -423 -1 071 -1 494 34 628

Koncernen 2011 4 364 31 408 35 772 -150 -273 -423 35 349

2012 35 372 350 35 722 -266 -1 014 -1 280 34 442

IFK Göteborg 2011 3 964 31 408 35 372 -50 -216 -266 35 106

2012 9 263 1 977 11 240 -5 549 -1 675 -7 224 4 016

Koncernen 2011 10 990 671 -2 398 9 263 -6 707 -1 191 2 349 -5 549 3 714

2012 8 569 1 977 10 546 -5 095 -1 566 -6 661 3 885

IFK Göteborg 2011 10 219 671 -2 321 8 569 -6 285 -1 082 2 272 -5 095 3 474

Moderbolags innehav IFK Gbg Promotion AB, 556465-3003 (Gbg) butik profilartiklar

Röstandel 100% Omsättning 7 405

Kapitalandel 100% Resultat 112

Bokfört värde 200 Eget Kapital 3 392

Antal andelar 2 000

Dotterbolags innehav IFK Gbg Sportsk.klinik AB, 556548-9142 (Gbg) rehab sportskador

Röstandel 100% Omsättning 72

Kapitalandel 100% Resultat 0

Bokfört värde 100 Eget Kapital 101

Antal andelar 1 000

Röstandel 33%

Kapitalandel 33%

Bokfört värde 337

9%

9%

10

Bundet eget kapital 1 420

Årets resultat -3 965 3 965

38

Balanserat resultat 33 812 -3 965 -

1 458

29 847

-3 983 -3 983

Bundet eget kapital 1 379

Balanserat resultat 28 467 -3 772

Årets resultat -3 772 3 772

24 695

-4 322 -4 322

Ingående anskaffningsvärde Inköp Uppskrivning Försäljningar / Utrangeringar Utgående ackumulerat anskaffningsvärde Ingående avskrivningar Årets avskrivningar / utrangering Försäljningar / Utrangeringar Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående planenligt restvärde

NOT 7

MASKINER OCH INVENTARIER

Ingående anskaffningsvärde Inköp Försäljningar / Utrangeringar Utgående ackumulerat anskaffningsvärde Ingående avskrivningar Årets avskrivningar Försäljningar / Utrangeringar Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående planenligt restvärde

NOT 8

NOT 9

ANDELAR I KONCERNFÖRETAG

ANDELAR I INTRESSEFÖRETAG

Moderbolags innehav HB Alliansen Gamla Ullevi, 916842-9849 (Gbg) minoritetsägare i arenabolag Gothenburg Association AB, 556729-5851 (Gbg) skolverksamhet NOT 10 KAPITAL Koncernen Ingående balans 2012-01-01 Vinstdisposition IFK Fonden - kapitalökning Årets resultat Utgående balans 2012-12-31

IFK Göteborg Ingående balans 2012-01-01 Vinstdisposition IFK IFK Fonden - kapitalökning Årets resultat Utgående balans 2012-12-31

18

38 1 417


Verksamhetsberättelse 2012 Not 11 TILLÄGGSUPPLYSNINGAR UEFA Koncernen Intäkter Publikintäkter Sponsor- och reklamintäkter Sändningsrättigheter Övrig nettoomsättning Övriga rörelseintäkter Summa intäkter

2012 tkr

2011 tkr

30 508 35 244 9 498 2 083 25 383 102 716

30 508 34 842 9 847 1 408 25 879 102 484

-41 633 -55 135 -8 816 -90 -105 674

-44 454 -51 474 -10 401 -73 -106 402

-1 025

-71

0

24

-3 983

-3 965

Spelarövergångar (kundfordringar) Fordringar per balansdagen Skulder per balansdagen

346 0

0 0

Agentarvoden Utbetalda agentarvoden

875

3 754

Kostnader Försäljnings- och materialkostnader Personalkostnader Avskrivningar Nedskrivningar av anläggningstillgångar Övriga rörelsekostnader Summa kostnader Finansiella kostnader Skatt Årets resultat

Checkkredit Limit 5 mkr Transaktioner med närstående Samtliga transaktioner med närstående har skett till marknadsmässiga belopp och villkor. Inköp och försäljning inom koncernen Av koncernens intäkter avser 1 201 tkr (1 291 tkr) intäkter från intresseföretag. Av föreningens intäkter avser 0 tkr (0 tkr) intäkter från koncernföretag. Av föreningens kostnader avser 215 tkr (232 tkr) kostnader till koncernföretag. Fordringar hos koncernföretag IFK Gbg Promotion AB, 556465-3003 IFK Gbg Sportskadekliniken AB, 556548-9142 Fordringar hos intresseföretag HB Alliansen Gamla Ullevi, 916842-9849 Gothenburg Association AB, 556729-5851

2 211 67

408 54

641

834

Göteborg 2013-02-22 Kent Olsson

Conny Blessner

Kaj Thorén

Tore B Carlsson

Ulf Ivarsson

Mikael Kjellström

Lars-Rune Bohlin

Cecilia Andersson

Palle Stenberg

Vår revisionsberättelse har avgivits 2013-02-22 Berth Hilmersson auktoriserad revisor

Jerry Carlsson

19


Stj채rnsponsor

Huvudsponsorer

Verksamhetsberättelse 2012  
Verksamhetsberättelse 2012  

Verksamhetsberättelse, ifk goteborg, sport, fotboll

Advertisement