__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

M J ÅT V E I T B 5 - S M A R T B O M J ÅT V E I T NYBYGG


Kari Berland 410 73 038 kari.berland@em1sr.no

DET HANDLER OM DRØMMER!

Du ser kanskje for deg familien samlet rundt et godt måltid. Eller sommerkvelden med det gode uteområdet som innbyr til lek og hygge. Vi har alle våre drømmer når det handler om den nye boligen. For oss i EiendomsMegler 1 er det viktig å komme tidligst mulig i kontakt med deg, slik at du får mulighet til å gjøre de tilpasninger du ønsker i din nye bolig. For å møte dine drømmer. Vi anbefaler at du bruker litt tid på denne salgsoppgaven – ta gjerne kontakt med oss. Vi er her for å realisere din boligdrøm.


Prislisten er sist oppdatert 27.04.2021

Prisliste Mjåtveit B5 - SMARTBO

BRA m²

P-rom m²

Antall soverom

Etasje

Salgspris

Omkostninger

Salgspris inkl. omkostninger

D12

46

46

1

0

2 090 000

4670

2 094 670

D13

46

46

1

0

2 090 000

4670

2 094 670

D14

46

46

1

0

2 090 000

4670

2 094 670

D11

56

56

2

0

2 390 000

4670

2 394 670

D21

56

56

2

0

2 490 000

4670

2 494 670

D22

46

46

1

0

2 190 000

4670

2 194 670

D23

46

46

1

0

2 190 000

4670

2 194 670

D24

46

46

1

0

2 190 000

4670

2 194 670

D15

56

56

2

0

2 390 000

4670

2 394 670

D25

56

56

2

0

2 490 000

4670

2 494 670

E12

46

46

1

0

2 150 000

4670

2 154 670

E13

46

46

1

0

2 150 000

4670

2 154 670

E14

46

46

1

0

2 150 000

4670

2 154 670

E11

56

56

2

0

2 450 000

4670

2 454 670

E21

56

56

2

0

2 550 000

4670

2 554 670

E22

46

46

1

0

2 250 000

4670

2 254 670

E23

46

46

1

0

2 250 000

4670

2 254 670

E24

46

46

1

0

2 250 000

4670

2 254 670

E15

56

56

2

0

2 450 000

4670

2 454 670

E25

56

56

2

2

2 550 000

4670

2 554 670

Leilighet

Prislisten er utarbeidet på grunnlag av opplysninger mottatt fra det offentlige, selger og selgers leverandører. Omkostninger inkluderer dokumentavgift kr. 3500, tinglysing av skjøte kr. 585 og tinglysing av pantobligasjon kr 585. All informasjon er godkjent av selger. Selger og megler tar forbehold om trykkfeil i prislisten.

Status


5


6

7


8


Informasjon om prosjektet

ADRESSE

Mjåtveit B5 - SMARTBO Mjåtveitmarka 11-19, 5918 FREKHAUG REGISTERBETEGNELSE

Gnr. 322, bnr. 77 i Alver kommune. Bygget fradeles før seksjonering. Seksjonsnummer fastsettes for hver leilighet i forbindelse SELGER

med seksjoneringen.

Navn: Mjåtveitmarka B16 AS Adresse: C/O BM Hitland AS, Midtunheia 2, 5224 NESTTUN Org.nr: 912802604

PRIS

Pris fra 2 090 000 til 2 550 000

PROSJEKTBESKRIVELSE/BELIGGENHET/GENERELL

Boligene selges til faste priser. Selger står fritt til å endre

ORIENTERING

prisene på usolgte boliger uten forutgående varsel, når

På Mjåtveit kan du nå kjøpe din første bolig, eller en

selger finner dette hensiktsmessig. Det vises for øvrig til

mindre, ny og enklere bolig enn det du har fra før. Med

prislisten.

dette prosjektet ønsker utbygger å tilby bolig til alle. Standarden er god, med praktiske planløsninger som

OMKOSTNINGER

utnytter arealet godt. Du kan selvfølgelig gjøre endringer

Omkostning pr. bolig fremgår av side 1.

og tilvalg hvis du ønsker, slik at du får satt ditt personlige preg på leiligheten. Endringer og tilvalg kan gjøres når

Som en del av det samlede vederlaget skal kjøper i tillegg til

man kjøper tidlig i prosjektet.

kjøpesummen betale følgende omkostninger:

I Smartbo vil felleskostnadene ligge på ca 1000,- pr. mnd

1. Dokumentavgift som vil utgjøre 2,5 % av andel

for 2-roms og 1300,- for 3-roms. Dette inkluderer også

tomteverdi (se prisliste) Kr. 3.500,- pr. leilighet

internett/kabel-tv (les mer om fellesutgifter i prospektet).

2. Tinglysingsgebyr for skjøte kr 585,-

Se gjerne boligvelger på www.b5smartbo.no og ta kontakt

3. Tinglysingsgebyr for pantedokument kr 585,-

med megler for visning. Det kan bli aktuelt at det betales inn kr. 20 pr. kvm BRA Bygg D og E skal bygges i massivtre, som stadig blir mer

som startkapital til sameie i forbindelse med overtagelse.

aktuelt. Dette er et svært klimavennlig byggemateriale og

Oppstartskapital innbetales da sammen med kjøpesum, og

det viser gode resultater for undersøkelser av inneklima.

vil bli overført til forretningsfører/sameie når sameiet er

Leilighetene selges til fastpris og "førstemann til mølla"

etablert og megler har fått utbetalingsanvisning av

prinsippet, så ta kontakt hvis du er interessert.

sameiets styre. Oppstarts kapital dekker blant annet gebyrer til registrering av sameie i Brønnøysund

Prosjektet B5 Smartbo har en flott og solrik beliggenhet på Mjåtveitmarka.

Det tas forbehold om endring av offentlige gebyrer. Statens kartverk avgjør om dokumentavgiftsgrunnlaget

Bor man i Mjåtveitmarka har man kort avstand til det

aksepteres og eventuell endring er kjøpers ansvar og risiko.

meste av servicetilbud. Kort avstand til butikk, legekontor, treningssenter og servicetilbud ved Frekhaug Senter. For et

Leilighetene selges til faste priser. Selger står fritt til å

større utvalg kjører man til Knarvik Senter på under 10

endre prisene på usolgte enheter, uten forutgående varsel,

minutter.

når selger finner dette hensiktsmessig.

Gangavstand til busstopp.

FELLESKOSTNADER

Entrè, stue/kjøkken, bad og 1. eller 2 soverom (se

Felleskostnadene fordeles vanligvis etter den eierbrøk

tegninger)

seksjonen har fått ved tinglysing av seksjonsbegjæringen. Normalordningen er at eierbrøken fordeles etter

PROSJEKTETS HJEMMESIDE

www.b5smartbo.no

bruksareal (BRA). Viser forøvrig til Eierseksjonsloven § 23. Kjøper er forpliktet til å betale sin andel av eierseksjonssameiets felleskostnader. Selger forplikter seg til å betale løpende fastsatte felleskostnader på usolgte enheter.


Felleskostnadene antas å bli ca kr 20,- pr. kvm BRA pr.

OFFENTLIGE FORBEHOLD

mnd.

Prosjektet er rammegodkjent av Alver kommune.

Felleskostnadene skal blant annet dekke forsikring av

Før endelig offentlig godkjenning kan kommunen etablere

bygningene, lys og evt. varme i fellesarealer,

eller forutsette tiltak og innretninger på eller ved

forretningsførsel , grunnpakke fra Canal Digital og evt.

eiendommen og boligen.

andre driftskostnader. Kostnader til drift og vedlikehold av sameiets fellesarealer påhviler sameierne i fellesskap i

SELGERS FORBEHOLD

henhold til de enkelte sameiebrøker.

Selgers tar ingen forbehold.

Følgende kostnader kommer i tillegg til månedlige

Forsinket levering.

felleskostnader:

Utbygger tar forbehold om at omfanget og konsekvensen av

-Kostnader forbundet med oppvarming av leiligheten

koronaviruset kan føre til forsinket overtakelse og vil

-Innboforsikring for den enkelte sameier

kunne kreve fristforlengelse på bakgrunn av dette uten at

-Kommunale avgifter (faktureres direkte fra kommunen,

det gir kjøper rett til dagmulkt.

til den enkelte seksjonseier) Det vil bli inngått avtale med Canal Digital om levering av fiberkabel. Det leveres tv/datauttak, samt nødvendige stikkontakter i boligene. Abonnement med Canal Digital tegnes av sameiet og grunnpakke inngår i fellesutgiftene. Det vil bli tinglyst pliktig medlemskap i Mjåtveitmarka velforening. Mjåtveitmarka velforening er beboere innenfor reguleringsområdet (både eksisterende og fremtidig utbygging) Velforeningen skal se på området som en helhet og ta opp saker i nærmiljøet ut fra de behov og ønsker som beboerne har. BETALINGSBETINGELSER

Fast pris for alle enhetene - se prisliste. Kr 100 000,- betales når garanti etter Bustadoppføringsloven §12 er stilt. Resterende del av kjøpesum samt omkostinger innbetales pr. overtakelsesdato. Finansieringsbevis/bekreftelse på hele kjøpesummen skal innleveres senest 14 dager etter kontraktsignering. Ved eventuell forsinket betaling gjelder lov om forsinkelsesrenter av 17.12.1976 nr. 100. Kjøper skal innbetale 100.000,- straks garanti etter Buofl. §12 er stilt. Det vil bli utsendt faktura fra EiendomsMegler1 i samsvar med Bustadsoppføringslova §12 All innbetaling er å anse som depositum iht. Bustadoppføringslova § 46 frem til det eventuelt stilles forskuddsgaranti etter Bustadoppføringsloven § 47, da vil beløpet anses som forskudd. Resterende del av kjøpesum samt omkostninger innbetales pr. overtakelsesdato. Ved eventuell forsinket betaling gjelder lov om forsinkelsesrenter av 17.12.1976 nr. 100.

Selger kan ha rett til tilleggsfrister uten kompensasjon til kjøper etter reglene i Bustadoppføringslova. Kjøper er kjent med og aksepterer at forsinkelser som skyldes force majure, streik, ekstreme klimatiske forhold, brann, vannskade, innbrudd o.l gir selger rett til å forlenge fristen for overtakelse. Ordinære budfrister gjelder ikke da selger er profesjonell. Se for øvrig rettledning på kjøpsbekreftelsen. Salgsoppgaven er utarbeidet på grunnlag av opplysninger mottatt fra det offentlige, selger og selgers leverandører. All informasjon er godkjent av selger. Selger og megler tar forbehold om trykkfeil i prospekt og prisliste. OVERTAKELSE

Oppstart av massivtre bygg E er planlagt til august 2021 og bygg D i september 2021. Antatt ferdigstillelse for bygg D og E vil være 4. kvartal 2022. Selgeren kan kreve overtakelse inntil fire måneder før den avtalte fristen til å ha boligen klar til overtakelse. Selgeren skal skriftlig varsle om dette minimum to måneder før det nye overtakelsestidspunktet. Det eksakte overtakelsestidspunktet skal gis med minst 14 kalenderdagers skriftlig varsel. Det beregnes dagmulkt fra det nye overtakelsestidspunktet, jfr. Bustadoppføringslova §18. Overtagelse kan tidligst skje når det foreligger ferdigattest/midlertidig brukstillatelse. Ved overtakelse skal det dokumenteres at alle innbetalinger, inkludert eventuelle tilleggsleveranser, er betalt før utlevering av nøkkel til leilighet finner sted. Kjøper kan ikke nekte å overta selv om seksjonering/fradeling/hjemmelsovergang ikke er gjennomført.


Det gjøres oppmerksom på at det etter oppgjørs- og

Rom defineres etter forutsetningen som er lagt til grunn på

overtakelsesdato fortsatt vil foregå byggearbeider på

tegningene.

eiendommen, herunder arbeid med ferdigstillelse av de øvrige boligene, fellesarealer, tekniske installasjoner og utomhusarbeider. Kjøper kan ikke nekte å overta boligen mot midlertidig

INNHOLD

Det vises til planskisse vedrørende innhold til den enkelte bolig.

brukstillatelse selv om det gjenstår arbeider som nevnt foran eller arbeid gjenstår på fellesområdene. Det samme

STANDARD

gjelder dersom tinglysing av hjemmelsovergang ikke kan

Konstruksjon: Byggene fundamenteres på

gjennomføres på overtakelsesdagen.

sprengsteinsfylling. Det støpes plate i betong på fylling. Etasjeskiller over carporter utføres i betong.

Oppgjøret vil bli stående på meglers klientkonto såfremt

Etasjeskillere mellom boenheter vil bli utført i tre.

det ikke er stilt §47 garanti. De siste 10% av kjøpesummen

Yttervegger leveres som massivtre elemeneter. Som

skal uansett stå på meglers klientkonto inntil hjemmelen

isoleres på utside, lektes ut og kledning.

er overført.

Overflater og kledning: Leilighetene får god standard. På gulvene leveres det 3-stavs parkett i lys eik/ask (13 mm) I

Ved overtakelse skal det dokumenteres at alle

entrè leveres fliser i antrasit grå 33x33 cm.

innbetalinger, inkludert eventuelle tilleggs leveranser, er betalt før utlevering av nøkkel til boligen finner sted.

Innvendige vegger i stue / kjøkken (dette gjelder for vegger mot nabo leilighet), vil bli utført med ferdig overflate i

Før overtakelse vil det bli gjennomført befaring der boligen

massivtre, behandlet / lasert i lys farge. Innvendige

blir gjennomgått/befart samtidig som boligens

stenderverksvegger mot bad vil bli utført med stenderverk

driftsinstruks/FDV-mappe blir utlevert/gjennomgått.

av tre/stål, kledd med 13 mm gipsplater. Vegger sparkles og

Påpekte og aksepterte /omforente mangler skal utbedres

males i farge grå / hvit. Innvendige vegger i soverom / gang

innen rimelig tid.

(dette gjelder for vegger mot nabo leilighet), vil bli utført med ferdig overflate i massiv tre, behandlet / lasert i lys

Boligen skal overleveres i ryddet stand og boligen skal være

farge.

byggerengjort. På bad leveres det badromspanel fra Fibo eller tilsvarende Kjøper bør planlegge eventuelt salg av egen bolig med god

type Legato/colour på veggene og sorte fliser i størrelse

margin i forhold til stipulert overtakelse, da det kan oppstå

20x20 på gulvet. Hvit heldekkende vask og 60 cm og

forsinkelser i byggeprosessen. Boligen kan også bli

baderomsmøbel med hvit front. På badet blir det opplegg

ferdigstilt før oppgitt ferdigstillelse dato.

for vaskemaskin.

AREALANGIVELSE

Innvendige dører leveres i typen slette hvite.

P-rom: Fra 46 til ca 56 kvm S-rom: 2,5 kvm sportsbod for 2-roms og 5 kvm for 3-roms

Kjøkkeninnredning med hvite glatte fronter fra Aubo. UDet leveres ikke plater mellom over / underskap – her er

Arealer pr bolig fremkommer i vedlagte prisliste. Arealet er

massivtre synlig.

angitt hhv. som bruksareal (BRA) som er arealet innvendig målt ved boligens omsluttede vegger, inklusive innvendige

Det leveres 4 meter skaprekke pr. gang pr. bolig.

vegger, boder, rørføringer og sjakter. P-ROM er BRA fratrukket innvendig bod/sekundærrom. S-rom er

Se leveransebeskrivelse fra selger.

inkludert vegger mot tilliggende rom. Mindre avvik fra oppgitte arealer i de enkelte rom vil kunne forekomme. Arealer for boliger, balkonger og terrasser er angitt så

ANTALL SOVEROM

1-2

nøyaktig som mulig. Selger tar imidlertid forbehold om mindre avvik blant annet som følge av at prosjektet per i

ETASJE

dag ikke er detaljprosjektert. Eventuelle mindre avvik i

Bygget består av 2 etasje over parkeringsarealet/carport

oppgitt areal gir ikke kjøper rett til å kreve prisavslag. Selger skal informere kjøper dersom det oppstår vesentlige avvik.

EIERFORM

Eierseksjon

Arealberegningene er foretatt av arkitekt/selger og er oppmålt etter tegninger datert 12.03.21

BOLIGTYPE

Prosjektert eierleilighet Arealberegningene er angitt i henhold til Veileder for NS3940.


tilleggsvederlag. SAMEIEBRØK

Normalordningen er at eierbrøken fordeles etter bruksareal (BRA). Viser forøvrig til Eierseksjonsloven § 29.

Dersom det ikke er stilt §47 garanti skal tilleggsvederlaget betales ved overtakelsen. Når prosjektet er igangsatt vil det bli satt frister for tilvalg

BYGGEMÅTE

og endringer. Det gjøres oppmerksom på at selgers frister

Byggene fundamenteres på sprengsteinsfylling. Det støpes

for tilvalg og endringer kan være utgått på

plate i betong på fylling. Etasjeskillerover carporter utføres

avtaletidspunktet. Kjøper oppfordres til å ta forbehold i sitt

i betong. Etasjeskillere mellom boenhet vil bli utført i

kjøpetilbud dersom det er en forutsetning å kunne gjøre

massivtre. Yttervegger utførs med massiv tre.

endinger på selgers leveranse.

BYGGEÅR

Bygging starter høsten 2021. Forventet ferdigstillelse for bygg D og E er 4. kvartal 2022 TOMT

Tomteareal pr i dag er ca. 8.235 kvm på eiet tomt. Sameiets totmt forventes å bli ca 6.840 kvm når alle bygg er fradelt. Sameiets tomt vil bestå av interne veier, gjesteparkering, lekeområde, felles terrasse og grøntområde.

SAMEIE/FORETTNINGSFØRER

Forretningsfører: BOB BBL Selger har på vegne av sameie anledning til å stifte og å inngå bindende forretningsføreravtale med 6 mnd oppsigelse. Kjøperne vil bli innkalt til oppstartsmøte hvor nytt styre blir valgt, samt en gjennomgang av sameiets budsjett, vedtekter og ev. husordensregler. Stipulering av budsjett samt stifting av sameiet anses ikke

Tomten disponeres av seksjonseierne enten i henhold til

som eiendomsmegling og omfattes dermed ikke av den

seksjonsbegjæring eller sameievedtekter.

sikkerhetsstillelse/ansvarsforsikring som gjelder i

Selger ferdigstiller uteareal iht. til beskrivelse.

eiendomsmeglingsloven.

Eksakt tomteareal vil først fremkomme etter

Kostnader med eiendommen som ikke knytter seg til den

sammenføying/fradeling ved endelig oppmåling utført av

enkelte bruksenhet, skal hovedsakelig fordeles mellom

kommunen.

sameierne etter sameiebrøken.

Kjøper må akseptere avvik på tomtestørrelsen da det angitte areal ikke er oppmålt enda.

FELLESAREAL/UTOMHUSAREALER

PARKERING/GARASJE

Forholdsvis flat tomt med grøntareal, gjesteparkering,

Det leveres plass til en bil i carport. Om man ønsker El-

lekeplass og interne veier.

uttak til bil så kan det bestilles hos utbygger. Pris for El-

Ved overtakelse kan det gjenstå mindre utvendige og/eller

uttak er ca 18 000,-.

innvendige arbeider på eiendommens fellesarealer. Gjennomgang av fellesarealer vil bli gjennomført med

TILVALG

Kjøperen kan ikke kreve å få utført endringer eller

sameiets styre etter overtakelse av boligene. Kjøper aksepterer at sameiets styre skal representere alle sameierne ved gjennomgang av fellesarealene.

tilleggsarbeider: Overtakelse av boligene kan ikke nektes av kjøper selv om a) som vil endre kontraktsummen med 15% eller mer

utomhusarealer ikke er ferdigstilt. Såfremt deler av

b) som ikke står i sammenheng med selgers ytelse, eller

utvendige arbeider ikke er ferdigstilt ved overtakelse av

c) som vil medføre ulemper for selger som ikke står i

boligen, skal manglende ferdigstilte arbeider anmerkes i

forhold til kjøpers interesse i å kreve endringen eller

overtakelsesprotokollen.

tilleggsarbeidet.

Det gjøres oppmerksom på at leveransebeskrivelsen/utomhusplanen i salgsprospektet

Selgeren skal skriftlig klargjøre for kjøperen de

ikke er ferdig detaljprosjektert, og at endringer vil

kontraktsmessige og tidsmessige konsekvensene av de

forekomme. Kjøper kan utøve tilbakehold av nødvendig

endringene eller tilleggsarbeidene kjøperen krever.

beløp på meglers klientkonto som sikkerhet for manglene.

Selgeren kan kreve at kjøper betaler forskudd for endringer

Tilbakeholdt beløp må stå i samsvar med manglene.

og tilleggsarbeider såfremt garanti i henhold til

Alternativt kan selger stille garanti for ferdigstillelsen.

bustadoppføringslova § 47 er stilt. Alternativt kan selgeren

Ovennevnte oppfordring om tilbakeholdelse gjelder også

kreve at kjøperen stiller sikkerhet for selgerens krav på

for de forhold som gjenstår for å få ferdigattest.


FELLESKOSTNADER

FERDIGATTEST/MIDLERTIDIG BRUKSTILLATELSE

Felleskostnader fastsettes av sameiet, og dekker sameiets

Kjøper har heller ingen plikt til å overta eller innbetale

felleskostnader.

oppgjør før midlertidig brukstillatelse foreligger.

Kjøper er forpliktet til å betale sin andel av sameiets

Det er ulovlig å ta boligen i bruk før ferdigattest eller

felleskostnader. Etter ferdigstillelse plikter selger å betale

midlertidig brukstillatelse foreligger.

felleskostnader på usolgte leiligheter.

Å bebo uten brukstillatelse kan medføre krav om utflytting og eventuelle bøter fra kommunen. Ved å velge å overta

Felleskostnadene antas å bli ca kr 20,- pr. kvm BRA pr.

stopper eventuelle krav om dagbøter.

mnd. og skal dekke bl.a. avsetning til vedlikehold av fellesarealer, forsikring av bygg og andre driftskostnader. Det tas forbehold om at kostnadene kun er stipulerte og basert på erfaringstall. Kommunale avgifter blir fakturert direkte av kommunen. Seksjonering kan ta noe tid som følge av lang saksbehandlingstid i kommunen og vil muligens foreligge en tid etter overtakelse. Eierforholdet reguleres av «Lov om eierseksjoner». Det gjøres oppmerksom på at man kun kan erverve to boligseksjoner i sameiet, med unntak av erverv av

HEFTELSER/SERVITUTTER

På eiendommen er det tinglyst følgende servitutter/rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver: På eiendommen er det tinglyst følgende servitutter/rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver: 12.04.1962 - Dokumentnr: 1761 - Registrering av grunn Denne matrikkelenhet opprettet fra: Knr:1256 Gnr:22 Bnr:6

fritidsbolig. Felleskostnadene fordeles etter den eierbrøk seksjonen har fått ved tinglysing av seksjonsbegjæringen.

04.10.2019 - Dokumentnr: 1172300 - Arealoverføring Areal overført til: Knr:1256 Gnr:22 Bnr:190 Vederlag: NOK 0 Omsetningstype: Uoppgitt

VELFORENING

Dersom en rasjonell forvaltning av fellesareal eller offentlige myndigheter krever det, kan selger sørge for

04.10.2019 - Dokumentnr: 1172322 - Arealoverføring

etablering av velforening eller lignende som kjøper blir

Areal overført fra: Knr:1256 Gnr:22 Bnr:190

pliktig medlem av.

Vederlag: NOK 0

Kostnadene ved forvaltning av slikt fellesareal vil bli fordelt

Omsetningstype: Uoppgitt

på medlemmene i den aktuelle forening/sameie. Gjennom sitt medlemskap er eieren pliktig til å vedstå seg

14.10.2019 - Dokumentnr: 1209066 - Registrering av grunn

og respektere foreningens/sameiets rettigheter og plikter.

Utskilt fra denne matrikkelenhet: Knr:1256 Gnr:22 Bnr:273

Regulert fellesareal skal/kan overskjøtes velforeningen som

Elektronisk innsendt

etableres for det samlede boligfelt. Dokumentavgift for andel fellesareal er inkludert i

Boligen leveres fri for pengeheftelser med unntak av

kjøpesummen/tomteverdien for boligen, og betales ved

panterett til fordel for Sameiet i henhold til

overskjøting av boligen.

eierseksjonsloven § 31. Det er ingen fellesgjeld i prosjektet.

REGULERINGSFORHOLD

Utskrift av disse heftelsene kan fås ved henvendelse til

Kommer inn under kommuneplan for 2015-2026 for Meland Kommune. Eiendommmen ligger i et område regulert til boligformål, friområde og vei. ArealplanID 125620060002 Boligen ligger i et område regulert til boligformål. Kopi av reguleringsplan kan fås utlevert hos megler, og vil også være vedlegg til kontrakt. Vi oppfordrer interessenter til å gjøre seg kjent med disse.

megler. Selger forbeholder seg rett til å tinglyse de erklæringer som plan- og bygningsmyndighetene eller andre (inkludert selger) måtte ønske, for hensiktsmessig å kunne gjennomføre utbyggingen av eiendommen og boligen samt drift og vedlikehold av fellesområder, nettverk m.m. Fra hovedbølet som eiendommen og boligen er fradelt fra, kan det være tinglyst heftelser som erklæringer/avtaler.


kjøpesum i egen markedsføring. AVBESTILLING

Kjøpers adgang til å avbestille følger av bustadoppføringslova kap. VI. Dersom forbrukeren avbestiller fastsetter selgeren krav på vederlag og erstatning i samsvar med Bustadoppføringslova §§ 52 og 53. Det vil si at kjøper bærer all risiko ved avbestilling. Bestilte endrings- og tilleggsarbeider betales i slike tilfeller i sin helhet av kjøper. Kontakt megler for nærmere informasjon dersom avbestilling vurderes. ANDRE RELEVANTE OPPLYSNINGER

AVTALEBETINGELSER

Avtaleforholdet er underlagt bestemmelsene i lov av 13. juni 1997 nr. 43 om avtaler med forbruker om oppføring av ny bustad (Bustadoppføringslova). Bustadoppføringslova bruker betegnelsen entreprenøren og forbrukeren, mens her brukes uttrykkene selger og kjøper om de samme betegnelsene. Bustadsoppføringslova sikrer kjøper rettigheter som ikke kan innskrenkes i kjøpekontrakten, jfr. Bustadoppføringslova § 3. Ingen kan direkte eller indirekte erverve mer en to boligseksjoner i et boligsameie jf. eierseksjonsloven § 23.

Selger forbeholder seg retten til å leie ut, endre priser og

Dersom et erverv har funnet sted i strid med

kjøpsbetingelser på usolgte boliger, uten forutgående

eierseksjonslovens regler kan Kartverket nekte

varsel når selger finner dette hensiktsmessig.

overskjøting. Dersom overskjøting blir nektet, er kjøper likevel forpliktet til å gjennomføre handelen med selger, og

Kjøper gjøres oppmerksom på at alle skisser, frihånds- og

oppgjør til selger vil finne sted tross manglende

oversiktstegninger i perspektiv, annonser, VR, bilder og

overskjøting.

planer er foreløpige og utformet for å illustrere prosjektet. Dette materialet vil derfor inneholde detaljer – eksempelvis

Prosjektet retter seg mot kjøper som ønsker å erverve bolig

beplantning, innredning, møbler, omfang av

til eget bruk.

kjøkkeninnredning, tekst og andre ting – som ikke nødvendigvis vil inngå i den ferdige leveransen, og er ikke å

Selger forbeholder seg retten til å forkaste eller anta

anse som en del av avtalevilkårene for kjøpet. Slike avvik

ethvert kjøpstilbud uten å måtte begrunne dette. For øvrig

kan ikke påberopes som mangel fra kjøpers side.

kommer gjeldende lovgivning til enhver tid til anvendelse. Bustadsoppføringslova kommer ikke til anvendelse der

Inntegnet utstyr/inventar som er stiplet medfølger ikke.

kjøper anses som profesjonell/investor, eller når boligene

Generelle beskrivelser av prosjektet i salgs- og

er ferdigstilt. I slike tilfeller vil handelen i hovedsak

markedsføringsmateriell vil ikke passe for alle boligene.

reguleres av lov om avhending av fasteiendom av 3.juli

Kjøper oppfordres særskilt til å vurdere solforhold, utsikt

1992 nr. 93. Selger kan likevel velge å selge etter

og beliggenhet i forhold til terreng og omkringliggende

Bustadoppføringslova.

eksisterende og fremtidig bygningsmasse mv. før et eventuelt kjøpstilbud inngis. Det kan være avvik mellom de

Kjøper er innforstått med at forpliktende

planskisser, planløsninger, og tegninger som er presentert

finansieringsbevis for hele kjøpesummen skal forelegges

i prosjektet, og den endelige leveransen. Dersom det er

megler når avtale om kjøp inngås iht.

avvik mellom tegninger i prospekt/Internettside og

Bustadoppføringslovas § 46 2.ledd, og at disse

leveransebeskrivelsen i den endelige kontrakt med kjøper,

opplysningene kan bli videreformidlet til utbyggers

vil leveransebeskrivelsen ha forrang og omfanget av

byggelånsbank.

leveransen er begrenset til denne. Handelen er juridisk bindende for begge parter ved aksept. Vindusplassering i den enkelte bolig kan avvike noe fra de

Dersom kjøper ikke overholder sin forpliktelse med

generelle planer, som følge av bl. a. den arkitektoniske

tilfredsstillende finansieringsbevis, er kjøper allikevel

utformingen av byggene.

bundet og selger vil kunne påberope avtalen som vesentlig misligholdt og heve avtalen. Kjøper samtykker til at

Byggebeskrivelsen/leveransebeskrivelsen i brosjyre fra

omkostninger knyttet til heving og dekningssalg i så fall

utbygger skal angi hvilken teknisk standard prosjektet

dekkes av kjøper.

leveres med, samt foreløpig angi hva komplett leveranse etter kjøpekontrakten innebærer. Dersom det ikke er tatt

Det forutsettes at skjøtet tinglyses på ny eier. Hvis kjøper

inn spesifiserte bestemmelser i kjøpekontrakten, gjelder

ikke ønsker en hjemmelsoverføring av boligen til seg, må

følgende krav: De tekniske løsninger skal tilfredsstille

det tas forbehold om dette i kjøpstilbudet.

plan- og bygningslovgivningen, herunder kravene i teknisk forskrift.

Interessenter og kjøper godtar at selger og megler bruker elektronisk kommunikasjon i salgsprosessen.

Kjøper aksepterer at EiendomsMegler 1 kan offentliggjøre


Det vil bli privat anlegg frem til offentlig nett. Alle arbeider og kostnader er inkludert i kjøpesummen. GARANTIER

For boliger som blir solgt etter Bustadoppføringslova vil

EVENTUELL TRANSPORT AV AVTALEN

selger stille de nødvendige garantier i samsvar med

Videresalg av avtaledokumentet forutsetter samtykke fra

Bustadoppføringslova § 12 og eventuelt § 47.

selger. Selger betinger seg et administrasjonsgebyr på kr. 50.000,-. I tillegg kommer kostnader ved bruk av megler.

Dersom selger stiller § 47 garanti vil megler foreta utbetaling av kjøpers innbetaling fortløpende.

Selger/megler påberoper seg opphavsrettighetene til alt markedsmateriell for boligprosjektet, herunder bilder og

ENERGIMERKING

Når en bolig selges før den er ferdig bygget skal selger oppfylle plikten ved å garantere for energi- og oppvarmingskarakter og lage fullstendig energiattest ved ferdigstillelse. Selger har ikke energimerket bygningen enda da det som kjent er tidlig i prosjekteringsfasen. Karakterskalaen strekker seg fra A (best) til G (dårligst). De aller fleste boliger vil ikke få toppkarakter. Nye boliger som

illustrasjoner. Kjøper kan ikke benytte boligprosjektets markedsmateriell i sin markedsføring for transport av kjøpekontrakt uten megler/selgers samtykke. Det opplyses om at dersom boligen er kjøpt av profesjonell/investor med henblikk på å ikke overta eller bebo denne, herunder som et videresalgsobjekt vil videresalget reguleres av Bustadoppføringslova. Herunder vil selger måtte oppfylle vilkår i Bustadoppføringslova ved ev. videresalg som også medfører garantistillelse.

tilfredsstiller byggeforskriften i dag, vil normalt få C eller D. Når en bolig selges før den er ferdig bygget skal selger

KJØPERS UNDERSØKELSESPLIKT

oppfylle plikten ved å garantere for energi- og

Kjøper har selv ansvaret for å gjøre seg kjent med

oppvarmingskarakter og lage fullstendig energiattest ved

salgsprospekt/prisliste, reguleringsplaner,

ferdigstillelse.

leveransebeskrivelse og annen dokumentasjon som kjøper har fått tilgang til. Kjøper har ingen rett til å reklamere på

OPPVARMING

Det leveres varmekabler på bad og under fliser i vindfang/entrè. I stuen og på soverom leveres panelovn.

grunnlag av forhold som kjøper er blitt gjort oppmerksom på, eller som kjøper på tross av oppfordring har unnlatt å sette seg inn i. Kjøper oppfordres til å ta kontakt med megler dersom noe er uklart, og det presiseres at det er viktig at slike avklaringer finner sted før bindende avtale

ADGANG TIL UTLEIE

om kjøp inngås.

Boligene kan leies ut til boligformål. Salg eller bortleie av seksjoner skal meldes skriftlig til

MEGLERS RETT TIL Å STANSE GJENNOMFØRING AV EN

styret eller sameiets forretningsfører med opplysning om

HANDEL

hvem som er ny eier/leietaker. Kan ikke nektes uten saklig grunn. Det er kun en bruksenhet som selges. Ingen restriksjoner utover generelt krav om radonmåling ved utleie. Eierseksjonsloven § 24 beskriver begrensinger vedrørende korttidsutleie av boligseksjoner. INTERNETT- OG TV-LEVERANDØR

Det er inngått en avtale med Canal Digital/Telenor om leveranse av en kollektiv, grunnpakke Komplett som inneholder både TV og Internett.

I henhold til Lov av 6. mars 2009 nr. 11 om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering (Hvitvaskingsloven) er megler pliktig å gjennomføre legitimasjonskontroll. Dette innebærer blant annet plikt for meglerforetaket til å foreta kundekontroll av begge parter i handelen, herunder plikt til å foreta kontroll av reelle rettighetshavere der kjøper (budgiver) opptrer på vegne av andre enn seg selv. Endelig kundekontroll av kjøper skjer senest på kontraktsmøtet. Dersom kundekontroll ikke kan gjennomføres kan ikke meglerforetaket bistå med gjennomføring av handelen, herunder ikke foreta oppgjør.

KOMMUNALE AVGIFTER OG FORMUESVERDI

Meglerforetaket er videre forpliktet til å rapportere

Formuesverdi og kommunale avgifter fastsettes av

"mistenkelige transaksjoner" til Økokrim. Med

ligningskontor og kommune etter ferdigstillelse.

"mistenkelig transaksjon" menes transaksjon som

Formuesverdien er blant annet avhengig av om boligen er

mistenkes å involvere utbytte fra straffbar handling eller

en primær- eller sekundærbolig.

som skjer som ledd i terrorfinansiering. Manglende

Se www.skatteetaten.no for mer informasjon.

mulighet for kundekontroll kan også være et forhold som

Spørsmål om kommunal eiendomsskatt rettes til

gjør transaksjonen mistenkelig.

kommunen. Det kan ikke gjøres ansvar gjeldende mot meglerforetaket VEI, VANN OG AVLØP

som følge av at meglerforetaket overholder sine plikter


etter Hvitvaskingsloven.

Grunnbok datert 23.06.20 Bustadoppføringslova

BINDENDE KJØPSBEKREFTELSE OG BUD

Forslag til vedtekter og budsjett 23.06.18

Ordinære budfrister gjelder ikke da selger er profesjonell. For bolig uten budgivning gis EiendomsMegler 1 rett til å

OPPDRAGSANSVARLIG

akseptere bindende kjøpsbekreftelser i henhold til prisliste.

Megler: Kari Berland

Dette betyr at kjøper ikke kan trekke tilbake sin bindende

Tittel: Avdelingsleder / Eiendomsmegler MNEF

kjøpsbekreftelse etter at denne har kommet til meglers

Telefon: 41073038

kunnskap. Kjøpet er bindende så lenge det ikke er tatt forbehold, også knyttet til risikoen ved salg av egen bolig og

EiendomsMegler 1 Nybygg Bergen

pris på denne. Normalt må det skaffes mellomfinansiering

Adresse: Postboks 1073 Sentrum, 5809 BERGEN

for kjøpet inntil nåværende bolig er solgt og/eller overtatt

Telefon: 915 02 070

og oppgjør foretatt.

Org.nr.: 919 622 369 E-post: nybyggbergen@em1sr.no

SELGERS SANKSJONER

Dersom forfallstidspunktet for hele eller vesentlige deler av kjøpesummen oversittes med 3 uker eller mer, betraktes oversittelsen som vesentlig kontraktsbrudd, som gir selger rett til å heve kontrakten. Dersom kjøper har overtatt og/eller flyttet inn i boligen før fullt oppgjør har funnet sted og kjøper misligholder betaling av kjøpesummen, vedtar kjøper at misligholdet skal anses som tvangsgrunnlag som nevnt i lov om tvangsfullbyrdelse av 26. juni 1992 nr. 86 § 13-2, 3 ledd bokstav e). Selger tar også forbehold om å heve kontrakten, jfr. Buofl. § 57 andre ledd. TVISTER

Tvister mellom partene skal primært søkes løst ved forhandlinger mellom partene. Fører ikke forhandlingene fram, skal saken avgjøres av de ordinære domstolene ved boligens verneting. FINANSIERING

EiendomsMegler 1 setter deg gjerne i forbindelse med en dyktig finansiell rådgiver i SpareBank 1. FORSIKRING

Som kjøper av bolig gjennom EiendomsMegler 1 tilbyr SpareBank 1 forsikring spesielt gunstig forsikring. Din megler setter deg gjerne i forbindelse med en forsikringsrådgiver. VERDIVURDERING

Vi tilbyr verdivurdering av boligen din dersom du vurderer salg. Verdivurderingen utføres av erfarne meglere, og skal gjenspeile eiendommens normale verdi på vurderingstidspunktet. VEDLEGG

Tegninger datert 12.03.21 Reguleringsplan med bestemmelser Basiskart/situasjonskart datert 17.07.20 Leveransebeskrivelse i brosjyre fra utbygger

www.eiendomsmegler1.no Oppdragsnummer prosjektmaster: 2706180058 Oppdatert dato: 27.04.2021.


hus D N

10m

1m

Målestokk 1:200

Terrasse 10,0 m2

Terrasse 10,0 m2

Terrasse 10,3 m2

Terrasse 10,4 m2

Terrasse 10,3 m2

Stue/Kjøkken 28,0 m2

Stue/Kjøkken 28,0 m2

W

Soverom 9,9 m2

Soverom 9,9 m2

Entre 2,7 m2

Soverom 10,1 m2 Entre 2,7 m2

Entre 2,7 m2

7

8

9

17

16

15

11

14

13

12

17

Entre 2,7 m2

11

Soverom 9,9 m2

Entre 2,7 m2

12

Soverom 10,1 m2

Soverom 7,3 m2

W

Bad 5,4 m2

14

W

Bad 5,4 m2

13

W

Bad 5,4 m2

Bad 5,4 m2

15

Soverom 7,3 m2

Stue/Kjøkken 26,0 m2

Stue/Kjøkken 26,0 m2

Stue/Kjøkken 26,0 m2

16

2 etg.

W

Bad 5,4 m2

Svalgang 32,0 m2

2

uteplass 10,0 m2

uteplass 10,0 m2

uteplass 10,2 m2

uteplass 10,0 m2 Stue/Kjøkken 28,0 m2

Stue/Kjøkken 28,0 m2

W

Soverom 10,1 m2

Soverom 9,9 m2

Soverom 9,9 m2

Entre 2,7 m2

Soverom 9,9 m2

Entre 2,7 m2

Entre 2,7 m2

Entre 2,7 m2

Soverom 10,1 m2

17

16

15

11

14

13

12

17

Entre 2,7 m2

Soverom 7,3 m2

W

Bad 5,4 m2

2

3

4

5

6

7

9

1

s.b D21

s.b D25

5,0 m2

5,0 m2

s.b D22

s.b D23

s.b D14

2,5 m2

3,2 m2

2,5 m2

U etg.

2,5 m2

Dato: 12.03.2021

P. D15

P. D12

P. D13

P. C24

P. D21

P.D25

P. D22

9

s.b D24

8

2,5 m2

7

2,5 m2

leil.D15

P. D23

P. D14

10

s.b D12 s.b D13

5,0 m2

6

s.b D15

5,0 m2

leil.D14

5

s.bod D11

leil.D13

4

leil.D12

3

leil.D11

2

8

18O x 173 17I x 253

1

10

18O x 173 17I x 253

11

W

Bad 5,4 m2

12

W

Bad 5,4 m2

14

Soverom 7,3 m2

Bad 5,4 m2

Stue/Kjøkken 26,0 m2

Stue/Kjøkken 26,0 m2

13

Stue/Kjøkken 26,0 m2

15

1 etg.

W

Bad 5,4 m2

16

3

4

5

6

7

9

1

leil.D25

uteplass 10,0 m2

P. D11

10

6

leil.D24

5

leil.D23

4

leil.D22

3

leil.D21

2

8

18O x 173 17I x 253

1

10

18O x 173 17I x 253


leilighet type A uteplass 10,0 m2

3 roms, 1etg. BRA: 56m2 P-rom: 56m2 leiligheter D11, D15(speilvendt)

N

1m

Stue/Kjøkken 28,0 m2

W

5m Bad 5,4 m2

Målestokk 1:100

Soverom 7,3 m2

Soverom 10,1 m2 Entre 2,7 m2

17

16

15

14

13

11

12

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

18O x 173 17I x 253

uteplass 10,0 m2

uteplass 10,0 m2

uteplass 10,0 m2

uteplass 10,2 m2

uteplass 10,0 m2 Stue/Kjøkken 28,0 m2

Stue/Kjøkken 28,0 m2

Entre 2,7 m2

Soverom 9,9 m2

Entre 2,7 m2

Entre 2,7 m2

Soverom 10,1 m2

11

17

16

15

14

13

12

3

2

1

6

5

4

9

8

7

9

8

7

6

5

4

3

2

1

Dato: 12.03.2021

18O x 173 17I x 253 10

10

18O x 173 17I x 253

11

Soverom 9,9 m2

13

Entre 2,7 m2

12

Soverom 9,9 m2

Soverom 7,3 m2

17

Entre 2,7 m2

Bad 5,4 m2

Stue/Kjøkken 26,0 m2

Bad 5,4 m2

16

Soverom 10,1 m2

Stue/Kjøkken 26,0 m2

Bad 5,4 m2

15

Stue/Kjøkken 26,0 m2

Bad 5,4 m2

14

Bad 5,4 m2

Soverom 7,3 m2


leilighet type B 2 roms, 1etg. BRA: 46m2 P-rom: 46m2

uteplass 10,0 m2

leiligheter D12, D13, D14

5m Stue/Kjøkken 26,0 m2

Målestokk 1:100

W

Bad 5,4 m2

Soverom 9,9 m2

Entre 2,7 m2

uteplass 10,0 m2

uteplass 10,0 m2

uteplass 10,0 m2

uteplass 10,2 m2

uteplass 10,0 m2 Stue/Kjøkken 28,0 m2

Stue/Kjøkken 28,0 m2

Entre 2,7 m2

Soverom 9,9 m2

Entre 2,7 m2

Entre 2,7 m2

Soverom 10,1 m2

11

17

16

15

14

13

12

3

2

1

6

5

4

9

9

8

7

6

5

4

3

2

1

8

18O x 173 17I x 253 10

7

18O x 173 17I x 253

11

Soverom 9,9 m2

13

Entre 2,7 m2

12

Soverom 9,9 m2

Soverom 7,3 m2

17

Entre 2,7 m2

Bad 5,4 m2

Stue/Kjøkken 26,0 m2

Bad 5,4 m2

16

Soverom 10,1 m2

Stue/Kjøkken 26,0 m2

Bad 5,4 m2

15

Stue/Kjøkken 26,0 m2

Bad 5,4 m2

14

Bad 5,4 m2

Soverom 7,3 m2

10

N

1m


leilighet type C Terrasse 10,0 m2

3 roms, 2etg. BRA: 56m2 P-rom: 56m2 leiligheter D21, D25(speilvendt)

N

1m

Stue/Kjøkken 28,0 m2

W

5m Bad 5,4 m2

Målestokk 1:100

Soverom 7,3 m2

Soverom 10,1 m2 Entre 2,7 m2

17

16

15

14

13

11

12

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

18O x 173 17I x 253

uteplass 10,0 m2

uteplass 10,0 m2

uteplass 10,0 m2

uteplass 10,2 m2

uteplass 10,0 m2 Stue/Kjøkken 28,0 m2

Stue/Kjøkken 28,0 m2

Entre 2,7 m2

Soverom 9,9 m2

Entre 2,7 m2

Entre 2,7 m2

Soverom 10,1 m2

11

17

16

15

14

13

12

3

2

1

6

5

4

9

8

7

9

8

7

6

5

4

3

2

1

Dato: 12.03.2021

18O x 173 17I x 253 10

10

18O x 173 17I x 253

11

Soverom 9,9 m2

13

Entre 2,7 m2

12

Soverom 9,9 m2

Soverom 7,3 m2

17

Entre 2,7 m2

Bad 5,4 m2

Stue/Kjøkken 26,0 m2

Bad 5,4 m2

16

Soverom 10,1 m2

Stue/Kjøkken 26,0 m2

Bad 5,4 m2

15

Stue/Kjøkken 26,0 m2

Bad 5,4 m2

14

Bad 5,4 m2

Soverom 7,3 m2


leilighet type D 2 roms, 2etg. BRA: 46m2 P-rom: 46m2

Terrasse 10,3 m2

leiligheter D22, D23, D24

N

1m

5m

Stue/Kjøkken 26,0 m2

Målestokk 1:100

W

Bad 5,4 m2

Soverom 9,9 m2

Entre 2,7 m2

uteplass 10,0 m2

uteplass 10,0 m2

uteplass 10,0 m2

uteplass 10,2 m2

uteplass 10,0 m2 Stue/Kjøkken 28,0 m2

Stue/Kjøkken 28,0 m2

Entre 2,7 m2

Soverom 9,9 m2

Entre 2,7 m2

Entre 2,7 m2

Soverom 10,1 m2

11

17

16

15

14

13

12

3

2

1

6

5

4

9

8

7

9

8

7

6

5

4

3

2

1

Dato: 12.03.2021

18O x 173 17I x 253 10

10

18O x 173 17I x 253

11

Soverom 9,9 m2

13

Entre 2,7 m2

12

Soverom 9,9 m2

Soverom 7,3 m2

17

Entre 2,7 m2

Bad 5,4 m2

Stue/Kjøkken 26,0 m2

Bad 5,4 m2

16

Soverom 10,1 m2

Stue/Kjøkken 26,0 m2

Bad 5,4 m2

15

Stue/Kjøkken 26,0 m2

Bad 5,4 m2

14

Bad 5,4 m2

Soverom 7,3 m2


hus E - oversikt sportsboder og p.plasser 1m

5m Målestokk 1:100

s.b E11 5,0 m2

P. E11

s.b E12

s.b E13

s.b E14

2,5 m2

2,5 m2

2,5 m2

P. E12

P. E13

s.b E15 5,3 m2

P. E14

P. E15

carport

P. E21

s.bod E25

s.b E22

s.b E23

6,3 m2

2,5 m2

2,5 m2

P. E22

P. E23

garasje hus A

Dato: 12.03.2021

s.bod E21

s.b E24

5,0 m2

3,9 m2

P. E25

P. E24

garasje hus D

P. D11


hus E 10m

N

1m

Målestokk 1:200

Terrasse 10,0 m2

Terrasse 10,0 m2

Terrasse 10,3 m2

Terrasse 10,4 m2

Terrasse 10,3 m2

Stue/Kjøkken 28,0 m2

W

W

Soverom 9,9 m2

Entre 2,7 m2

Soverom 9,9 m2

Soverom 9,9 m2

Entre 2,7 m2

Entre 2,7 m2

Entre 2,7 m2

Soverom 10,1 m2

8

9

17

16

15

11

14

13

12

17

Entre 2,7 m2

11

Soverom 10,1 m2

Soverom 7,3 m2

W

Bad 5,4 m2

12

W

Bad 5,4 m2

14

W

Bad 5,4 m2

Bad 5,4 m2

13

Soverom 7,3 m2

Stue/Kjøkken 26,0 m2

Stue/Kjøkken 26,0 m2

15

Stue/Kjøkken 26,0 m2

Bad 5,4 m2

16

2 etg.

Stue/Kjøkken 28,0 m2

Svalgang 32,0 m2

2

uteplass 10,2 m2

uteplass 10,0 m2 Stue/Kjøkken 28,0 m2

Stue/Kjøkken 28,0 m2

W

W

Soverom 10,1 m2

Soverom 9,9 m2

Entre 2,7 m2

Soverom 9,9 m2

Entre 2,7 m2

Soverom 9,9 m2

Entre 2,7 m2

Soverom 10,1 m2

Entre 2,7 m2

17

16

15

11

14

13

12

17

Entre 2,7 m2

Soverom 7,3 m2

W

Bad 5,4 m2

1

2

3

4

5

6

7

9

9

8

7

leil.E15

10

6

leil.E14

5

leil.E13

4

leil.E12

3

leil.E11

2

8

18O x 173 17I x 253

1

10

18O x 173 17I x 253

11

W

Bad 5,4 m2

12

W

Bad 5,4 m2

Bad 5,4 m2

Stue/Kjøkken 26,0 m2

14

Soverom 7,3 m2

Stue/Kjøkken 26,0 m2

13

Stue/Kjøkken 26,0 m2

15

Bad 5,4 m2

16

3

4

5

6

7

9

1

uteplass 10,0 m2

uteplass 10,0 m2

1 etg.

10

7

leil.E25

uteplass 10,0 m2

Dato: 12.03.2021

6

leil.E24

5

leil.E23

4

leil.E22

3

leil.E21

2

8

18O x 173 17I x 253

1

10

18O x 173 17I x 253


leilighet type A uteplass 10,0 m2

3 roms, 1etg. BRA: 56m2 P-rom: 56m2 leiligheter E11, E15(speilvendt)

N

1m

Stue/Kjøkken 28,0 m2

W

5m Bad 5,4 m2

Målestokk 1:100

Soverom 7,3 m2

Soverom 10,1 m2

Entre 2,7 m2

17

16

15

14

13

11

12

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

18O x 173 17I x 253

uteplass 10,0 m2

uteplass 10,0 m2

uteplass 10,0 m2

uteplass 10,2 m2

uteplass 10,0 m2 Stue/Kjøkken 28,0 m2

Stue/Kjøkken 28,0 m2

Entre 2,7 m2

Soverom 9,9 m2

Entre 2,7 m2

Soverom 10,1 m2

Entre 2,7 m2

11

17

16

15

14

13

12

3

2

1

6

5

4

9

8

7

9

8

7

6

5

4

3

2

1

Dato: 12.03.2021

18O x 173 17I x 253 10

10

18O x 173 17I x 253

11

Soverom 9,9 m2

13

Entre 2,7 m2

12

Soverom 9,9 m2

Soverom 7,3 m2

17

Entre 2,7 m2

Bad 5,4 m2

Stue/Kjøkken 26,0 m2

Bad 5,4 m2

16

Soverom 10,1 m2

Stue/Kjøkken 26,0 m2

Bad 5,4 m2

15

Stue/Kjøkken 26,0 m2

Bad 5,4 m2

14

Bad 5,4 m2

Soverom 7,3 m2


leilighet type B 2 roms, 1etg. BRA: 46m2 P-rom: 46m2

uteplass 10,0 m2

leiligheter E12, E13, E14

5m Stue/Kjøkken 26,0 m2

Målestokk 1:100

W

Bad 5,4 m2

Soverom 9,9 m2

Entre 2,7 m2

uteplass 10,0 m2

uteplass 10,0 m2

uteplass 10,0 m2

uteplass 10,2 m2

uteplass 10,0 m2 Stue/Kjøkken 28,0 m2

Stue/Kjøkken 28,0 m2

Entre 2,7 m2

Soverom 9,9 m2

Entre 2,7 m2

Soverom 10,1 m2

Entre 2,7 m2

11

17

16

15

14

13

12

3

2

1

6

5

4

9

9

8

7

6

5

4

3

2

1

8

18O x 173 17I x 253 10

7

18O x 173 17I x 253

11

Soverom 9,9 m2

13

Entre 2,7 m2

12

Soverom 9,9 m2

Soverom 7,3 m2

17

Entre 2,7 m2

Bad 5,4 m2

Stue/Kjøkken 26,0 m2

Bad 5,4 m2

16

Soverom 10,1 m2

Stue/Kjøkken 26,0 m2

Bad 5,4 m2

15

Stue/Kjøkken 26,0 m2

Bad 5,4 m2

14

Bad 5,4 m2

Soverom 7,3 m2

10

N

1m


leilighet type C Terrasse 10,0 m2

3 roms, 2etg. BRA: 56m2 P-rom: 56m2 leiligheter E21, E25(speilvendt)

N

1m

Stue/Kjøkken 28,0 m2

W

5m Bad 5,4 m2

Målestokk 1:100

Soverom 7,3 m2

Soverom 10,1 m2

Entre 2,7 m2

17

16

15

14

13

11

12

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

18O x 173 17I x 253

uteplass 10,0 m2

uteplass 10,0 m2

uteplass 10,0 m2

uteplass 10,2 m2

uteplass 10,0 m2 Stue/Kjøkken 28,0 m2

Stue/Kjøkken 28,0 m2

Entre 2,7 m2

Soverom 9,9 m2

Entre 2,7 m2

Soverom 10,1 m2

Entre 2,7 m2

11

17

16

15

14

13

12

3

2

1

6

5

4

9

8

7

9

8

7

6

5

4

3

2

1

Dato: 12.03.2021

18O x 173 17I x 253 10

10

18O x 173 17I x 253

11

Soverom 9,9 m2

13

Entre 2,7 m2

12

Soverom 9,9 m2

Soverom 7,3 m2

17

Entre 2,7 m2

Bad 5,4 m2

Stue/Kjøkken 26,0 m2

Bad 5,4 m2

16

Soverom 10,1 m2

Stue/Kjøkken 26,0 m2

Bad 5,4 m2

15

Stue/Kjøkken 26,0 m2

Bad 5,4 m2

14

Bad 5,4 m2

Soverom 7,3 m2


leilighet type D 2 roms, 2etg. BRA: 46m2 P-rom: 46m2

Terrasse 10,3 m2

leiligheter E22, E23, E24

N

1m

5m

Stue/Kjøkken 26,0 m2

Målestokk 1:100

W

Bad 5,4 m2

Soverom 9,9 m2

Entre 2,7 m2

uteplass 10,0 m2

uteplass 10,0 m2

uteplass 10,0 m2

uteplass 10,2 m2

uteplass 10,0 m2 Stue/Kjøkken 28,0 m2

Stue/Kjøkken 28,0 m2

Entre 2,7 m2

Soverom 9,9 m2

Entre 2,7 m2

Soverom 10,1 m2

Entre 2,7 m2

11

17

16

15

14

13

12

3

2

1

6

5

4

9

8

7

9

8

7

6

5

4

3

2

1

Dato: 12.03.2021

18O x 173 17I x 253 10

10

18O x 173 17I x 253

11

Soverom 9,9 m2

13

Entre 2,7 m2

12

Soverom 9,9 m2

Soverom 7,3 m2

17

Entre 2,7 m2

Bad 5,4 m2

Stue/Kjøkken 26,0 m2

Bad 5,4 m2

16

Soverom 10,1 m2

Stue/Kjøkken 26,0 m2

Bad 5,4 m2

15

Stue/Kjøkken 26,0 m2

Bad 5,4 m2

14

Bad 5,4 m2

Soverom 7,3 m2


MJÅTVEIT – “B5 SMARTBO” BYGG D OG E

GJELDENDE BESKRIVELSE Revidert 08.04.21

MJÅTVEIT “B5 SMARTBO” BYGG D OG E LEVERANSEBESKRIVELSE MASSIVTRE 08.04.2021

1


MJÅTVEIT – “B5 SMARTBO” BYGG D OG E

GJELDENDE BESKRIVELSE Revidert 08.04.21

MJÅTVEIT – “B5 SMARTBO” - BYGG D OG E MASSIVTRE Massivtre er elementer av kryss-limt heltre. Å bygge i massivtre blir stadig mer aktuellt, da dette er et svært klimavennlige byggemateriale. Det viser også gode resultat for undersøkelser av inneklima og herunder alergilidelser. Massivtreet er synlig på innside i oppholdsrom, der det da også regulerer fukt i rommet. Yttervegg med massivtre er en «pustende» vegg, der en unngår bruk av plastfolie. Vegger av massivtre består av 100 mm tykke elementer som er direkte isolert på utside. Videre utbygging av vegg med utlekting og kledning som i tradisjonelle bygg. Massivtre er også et robust materiale som tåler en støyt sammenlignet med gipsvegg. Bærende skillevegger/lydvegger mellom boligene er bygget opp av synlig massivtre. Som for tradisjonell lydvegg skal her ikke medtaes gjennomføringer for tekniske anlegg. Dekkeskille og tak blir også her delvis synlig treflate av massivtre. I plan 1 lektes himling ned, og leveres med malt himling av gipsplater. Deler av rom er nedlektet for tekniske føringer. Det legges ikke opp til faste takuttak der det er synlig massivtre. Her medtaes stikk i topp vegg for da evnt å legge synlig ledning i tak frem til evnt. lampepunkt. Romhøyde i bygg av massivtre blir høyere enn tilsvarende tradisjonellt bygg på området. Dette på grunn av mindre byggehøyde i dekkekonstruksjon. Utvendig er da bygg i massivtre tilpasset tradisjonellt bygg på tomten med høyder etc… Overflater av massivtre får en lasering av lys beis. Materialet i oppbygging av massivtre er gran. Det er utvalgt materiale med relativt lite kvist. NB! Massivtre som naturlig produkt er heltre som har litt bevegelse i forhold til fukt og årstider. Det må derfor medregnes litt oppsprekking. Ved innflytting i din bolig av massivtre er det svært viktig at du holder jevn temperatur i boligen, og øker/senker temperaturen sakte. Det anbefales økning / sekning med maksimum en grad pr. døgn.

2


MJÅTVEIT – “B5 SMARTBO” BYGG D OG E

Bygging med massivtreelementer har følgende fordeler: • Meget rask montasje – Kort byggetid • Gir behagelig arbeidsmiljø og senere godt og sunt innemiljø • Balanserer / utjevner fukt og opplevd temperatur i et rom • Miljøvennlig materiale – fornybar ressurs • Bygging med tre er positivt for Norges CO2 regnskap • Lav vekt – enklere fundamentering • Enkel innfestning av tekniske installasjoner. • Rent og attraktivt arbeidsmiljø i produksjon og på byggeplass • Redusert avfall på byggeplass og enkel gjenbruk • Gode egenskaper vedrørende varme, fukt, akustikk og brannmotstand • Gode egenskaper vedrørende avstiving og bearbeiding • Allsidige bruksområder (dekke, vegg, tak, balkonger, svalganger etc.) • Alle trelastkvaliteter kan anvendes • Lang levetid, lite vedlikehold • Robuste overflater som tåler hard bruk

3

GJELDENDE BESKRIVELSE Revidert 08.04.21


MJÅTVEIT – “B5 SMARTBO” BYGG D OG E

GJELDENDE BESKRIVELSE Revidert 08.04.21

LEVERANSEBESKRIVELSE MJÅTVEIT – “B5 SMARTBO” BYGG C MASSIVTRE

UTARBEIDET:

Bergen 08.04.21

UTBYGGER:

Mjåtveitmarka B16 AS. Organisasjonsnummer 912 802 604.

EIENDOM:

Mjåtveit “B5 SMARTBO”, 5918 FREKHAUG.

MATRIKKEL / GRUNNDATA: Gnr. 22, Bnr. 190 i Meland Kommune. TYPE EIENDOM: Selveiende leiligheter. GENERELT:

Prosjektet Mjåtveit B5 Smartbo består av totalt 50 boenheter, fordelt på 5 bygg. Det er lagt opp til trinnvis utbygging. Byggetrinn 1 (bygg B) – ferdigstilt. Byggetrinn 2 (bygg A) – ferdigstilt. Byggetrinn 3 (bygg C) – ferdigstilles juli 2021. Byggetrinn 4: Hus D Hus E

10 stk leiligheter 10 stk leiligheter

Denne leveransebeskrivelsen gjelder kun for dette byggetrinnet. DIVERSE:

Boligene selges etter lov om oppføring av boliger (Bustadoppføringsloven). Utbygger vil stille garantier etter bustadoppføringsloven.

PRISER:

Prisliste for de enkelte boliger kan fås ved henvendelse til megler. Utbygger gjør oppmerksom på at prisene kan justeres underveis for usolgte boenheter.

SAMEIET / BESTEMMELSER: Det er utarbeidet utkast til vedtekter for sameiet av utbygger. Sameiet vil senere kunne endre på vedtektene på vanlig måte. Det tas forbehold om å gjøre endringer i vedtektene frem til overtagelse av boligene i prosjektet. GODKJENNELSE / FERDIGATTEST: Byggene vil bli levert med brukstillatelse. Ferdigattest utskrives når alle boligene er ferdigstilt. 4


MJÅTVEIT – “B5 SMARTBO” BYGG D OG E

GJELDENDE BESKRIVELSE Revidert 08.04.21

SEKSJONERING: Boligene er selveierleiligheter i et eller flere eierseksjonssameier. Eiendommen vil kunne bli delt opp i flere sameier avhengig av antall byggetrinn og utbyggingstakten. Dette vil bli avgjort forløpende av utbygger og kjøperne vil få informasjon om dette i forbindelse med ferdigstillelse av det enkelte byggetrinn. Den enkelte bolig utgjør en seksjon. Hver bolig får en utvendig sportsbod, samt en biloppstillingsplass. Utbygger vil på en hensiktsmessig måte tilordne boder og parkeringsplasser til hver bolig enten som tilleggsareal eller som en rett i fellesarealet. Areal som ikke inngår i den enkelte seksjon slik som interne veier og gjesteparkeringsplasser vil utgjøre fellesareal i sameiet. For leiligheter på bakkeplan er det private hager. For leiligheter i plan 2 er terrasser private. FELLESUTGIFTER: Den enkelte seksjon vil få en sameiebrøk basert på boligenes innbyrdes areal. Fellesutgiftene fordeles etter denne sameiebrøken. Det er ikke utarbeidet et budsjett. Kostnadene i sameiet vil avhenge av det budsjettet som sameiet vedtar ved oppstart. Utbygger vil innkalle til det første sameiemøte hvor det velges et styre. Sameiet vil deretter avgjøre nivået på fellesutgiftene. Felleskostnadene skal typisk dekke felles forsikring av bygg, strøm i fellesarealene, drift av sameiet, TV/internett grunnpakke fra Canal Digital, snømåking og eventuelt avsetning av midler til fremtidig vedlikehold. Utbygger vil for sameiets regning inngå avtale med forretningsfører BOB BBL om konstituering av sameiet og forretningsførselen for sameiet det første året. Dette for å lette arbeidet for styret. Forretningsfører er avhengig av informasjon om kjøpers personnummer. Kjøper er innforstått med at megler vil opplyse forretningsfører om denne type informasjon. Kommunale avgifter faktureres direkte fra kommunen til den enkelte beboer. KONSTRUKSJONER OG MATRIALER: Byggene fundamenteres på sprengsteinsfylling. Det støpes plate i betong på fylling. Etasjeskiller over carporter utføres i betong. Byggene utføres i massivtre, som er svært miljøvennlig. Erfaring fra tilsvarende bygg er at dette gir et ekstra godt inneklima, der vi også unngår plast i vegger. Innvendig tre skal også regulere fukt i rom. 5


MJÅTVEIT – “B5 SMARTBO” BYGG D OG E

GJELDENDE BESKRIVELSE Revidert 08.04.21

Det må bemerkes at massivtre elementer med synlig treoverflate kan få noe sprekker over tid. Dette er normalt for slike element, da dette er naturlig tre som har en viss krymp under uttørking, og igjen kan svelle litt under fuktigere forhold i rommet. Etasjeskille mellom boenheter vil bli utført i massivtrealementer, på overside legges trinnlydplate og påstøp, på underside leveres det nedlekting, isolasjon og malte gipsplater. Yttervegger utføres av massivtre, det leveres utvendig isolasjon og kledning. På fronmtfasade leveres yttervegg som tradisjonell bindingsverksvegg. Det leveres fabrikkmalte trevindu med utvendig trekledning. To - lags argon isolerglass med U-verdi på 0,8 w/m2. Vinduene leveres malt i farge grå på innside og farge grå på utside. Vi gjør oppmerksom på at dogg kan oppstå utvendig på glassene på kalde dager, dette med bakgrunn i at glassene leveres med god U-verdi. Yttertak leveres som massivtredekker, isolert og med folietekking i farge grå. På underside av tak blir således massivtre synlig. Bygningene er illustrert som trebygg, grunnet i fremtidig fleksibiltet og ikke minst tre som fornybar ressurs. Tre har mange positive egenskaper, som fleksibilitet ved bygging, gode og sunne detaljer samt at det gir bygget en varm karakter. På fasader leveres det trekledning type dobbelfalset, grunnet og malt fra fabrikk – toppstrøk påføres på stedet – farger fastsettes av arkitekt ved detaljprosjektering. På svalganger leveres det plater på fasade og i himling synlig massivtre eller kledning. Utvendig rekkverk over carport, samt kledning på frittstående carporter leveres som stående kledning – dobbelfalset i type Møre Royal grå/brun eller malt kledning. Hjørnelister og dekkbord leveres «trimmet» og i slank utførelse. Utvendig beslag, renner, takhatter og nedløp leveres i colourcoat / aluminium, farge fastsettes av arkitekt. OVERFLATEBEHANDLING VEGGER: STUE/KJØKKEN: Vegger i stue / kjøkken (dette gjelder for vegger mot nabo leilighet / gavler), vil bli utført med ferdig overflate i massivtre, behandlet / lasert / beiset i lys farge. 6


MJÅTVEIT – “B5 SMARTBO” BYGG D OG E

GJELDENDE BESKRIVELSE Revidert 08.04.21

Vegger mot bad / front vil bli utført med stenderverk av tre/stål, kledd med 13 mm gipsplater. Vegger sparkles og males – vegger males i farge hvit/grå. SOVEROM/GANG: Vegger på soverom og gang (dette gjelder for yttervegger og vegger mot nabo leilighet), vil bli utført med ferdig overflate i massivtre, behandlet / lasert i lys farge. Resterende vegger mot bad/gang vil bli utført med stenderverk av tre/stål, kledd med 13 mm gipsplater. Vegger sparkles og males – vegger males i farge hvit/grå. Innvendige stenderverksvegger leveres som 70/100mm, uisolert. BAD: Innvendige vegger på bad vil bli utført med stenderverk av tre/stål. Innvendige stenderverksvegger leveres som 70/100mm, isolert. Vegger leveres med baderomspanel fra Fibo eller tilsvarende type Legato / Colour.

OVERFLATEBEHANDLING HIMLING: 1 plan: Det leveres himling med gipsplater i alle rom som sparkles og males. Overgang mellom tak og vegg leveres listefri. 2 plan: Himling i stue/kjøkken og soverom leveres som synlig massivtre behandlet/lasert i lys farge. Himling i entre mot kjøkken og bad leveres med gipsplater som sparkles og males. Overgang mellom tak og vegg leveres listefri. Kjøper vil måtte påregne at det vil fremkomme riss i overganger mellom tak og vegg over tid. I rom som baderom og vindfang vil himling kunne bli ekstra nedforet, overflate av malt gips. Grunnet tekniske føringer. Lokale nedsenkninger og innkassinger for fremføringer av tekniske installasjoner vil også kunne forekomme i andre rom, for fremlegg av tekniske føringer.

7


MJÅTVEIT – “B5 SMARTBO” BYGG D OG E

GJELDENDE BESKRIVELSE Revidert 08.04.21

OVERFLATEBEHANDLING LISTVERK: Lister rundt dører leveres i dimensjon 10x58mm ferdig fabrikkmalt, i farge hvit. Innfesting av disse vil således være synlig. Rundt vinduer og balkongdør leveres det listefritt (smyglist) på innside. Gulvlister leveres i dimensjon 10x58mm ferdig fabrikkmalt, i farge hvit eller tilsvarende overflate lik massivtre. Innfesting av disse vil således være synlig. GULV:

På underlag av sponplater / plasstøpt betong leveres følgende overflater på de ulike gulv. STUE/KJØKKEN/SOVEROM: Det leveres 3 stavs parkett type lys eik/ask, 13mm tykkelse i alle tørre rom som stue, kjøkken, soverom og del av gang.

BAD: Det leveres keramiske fliser på gulv størrelse 20x20 cm i sort utførelse. Flistype Bien Black Diamond matt eller tilsvarende lys grå. Fliser legges på isolert påstøp med gulvvarme i alle bad. Dusjnisje senkes ned og det leveres flisformat som ivaretar fall til sluk. Fliser legges i rommets lengderetning. Det leveres sokkelflis i lik utførelse som gulvflis. ENTRE/GANG: Det leveres keramiske fliser 33x33cm, flistype Bien Asya Antrasit Grå eller tilsvarende i brun farge i del av gang slik det fremkommer av plantegning. Fliser legges på lavtbyggende påstøp med gulvvarme i del av gang/entre. Fliser legges i rommets lengderetning. DØRER:

Ytterdører leveres med glassfelt i dørblad. Farge på dører etter anvisning fra arkitekt. Listverk og tilsetning rundt hovedinngangsdør leveres med listverk og tilsetning i lik farge som dørblad/karm, eventuelt i hvit farge. Øvrige innvendige dører i leilighetene leveres som slette hvite dører med flat terskel, spalte under og standard hvite hengsler. Karmer, tilsetninger og listverk leveres ferdig fabrikkmalt og listinnfesting blir synlig.

8


MJÅTVEIT – “B5 SMARTBO” BYGG D OG E

GJELDENDE BESKRIVELSE Revidert 08.04.21

SKAP OG INNREDNING PÅ KJØKKEN OG SOVEROM: KJØKKEN: Det leveres kjøkkeninnredning med hvit overflate, standard prosjektleveranse i tråd med perspektivtegninger fra kjøkkenleverandør. Det er inngått avtale med kjøkkenleverandør som ivaretar leveranse av kjøkken og garderober. Den enkelte boligkjøper kan avtale møte med kjøkkenforhandler for å tilpasse kjøkkenet til sin bolig. Ved endring av kjøkken gjøres dette med valgte kjøkkenleverandør, enten innfor oppsatt ramme eller ved tilvalg utover ramme. Den enkelte boligkjøper står fritt til å velge standard kjøkken eller avtale endringer direkte med valgt kjøkkenleverandør. Kjøkkentegning pr. boligtype angir omfang av innhold i leveransen. Kjøkkenhette leveres som type Brasserie – E eller tilsvarende. Kjøkkenhette i moderne utførelse og med meget effektiv os - oppfang. Det blir levert kjøkkenbatteri, magnetventil og det blir tilrettelagt for oppvaskmaskin på hvert kjøkken. Mellom over og underskap blir det synlig massivtre som illustrert på bildet av kjøkken, se under. Det følger ikke med noen form for hvitevarer til kjøkkenet.

Illustrasjon av kjøkken som leveres I prosjektet. NB! Hvitevarer inngår ikke I leveransen. Kjøkkenhette blir leveret type Brasserie – ikke vist på illustrasjon. Blandebatteri levers i blank farge som standard. Ikke sort som illustrert. Det kommer kasse over kjøkken for rør til ventilator. 9


MJÅTVEIT – “B5 SMARTBO” BYGG D OG E

GJELDENDE BESKRIVELSE Revidert 08.04.21

GARDEROBE: Garderobeskap på soverom leveres i slett hvit utførelse, 100cm kombiskap pr. sengeplass. Garderobeskap leveres av kjøkkenleverandør, og for dem som ønsker å oppgradere skap til for eksempel skyvedørsgarderober eller lignende kan avtale dette med valgte leverandør. Det leveres 3 stk meterskap i skaprekke i gang/entré pr. bolig. SKAP OG INNREDNING PÅ BAD OG WC: BAD: På bad vil det bli montert 60 cm baderomsmøbel (skap) med heldekkende vask, hvite fronter, speil med lys langs sider og servantbatteri. Vegghengt toalett i kasse eller innfelt i vegg, med rørskap montert over toalett. Det leveres dusj garnityr/batteri og spikerslag for dusjvegger. Dusjvegger leveres ikke. Dette kan tilbys som kundetilvalg om ønskelig. Det leveres opplegg for vaskemaskin. Varmvannsbeholder plasseres på vegg under taket, og det legges til rette opplegg for vaskemaskin på gulv under varmtvannsbereder. Det presiseres at utstyr som vaskemaskin på bad ikke inngår i leveransen.

UTVENDIG BODER: Det følger med 1 stk utvendig bod pr. leilighet. Bodene blir levert uisolerte. Utside leveres kledd med kledning på vegger. Tak leveres med ubehandlet panel / betong. Ubehandlet betong eller asfalt på gulv. TERRASSER: LEILIGHETER: Leilighetene i både plan 1 og 2 leveres med terrasser i tråd med plantegning. Terrassene leveres med overflate av terrassebord i impregnert utførelse 28x120mm. Det leveres ikke rekkverk til terrasser på bakkeplan, for terrasser i plan 2 leveres det spilerekkverk i aluminium / stål. Mellom leiligheter leveres det skillevegger i tre, med kledning som på fasader. 10


MJÅTVEIT – “B5 SMARTBO” BYGG D OG E

GJELDENDE BESKRIVELSE Revidert 08.04.21

TEKNISKE INSTALLASJONER: OPPVARMING: Det leveres varmekabler på bad med egen termostat. I vindfang leveres det varmekabel under fliser. Det leveres 1 stk panel ovn pr. soverom, samt 1 panelovn i stue. VENTILASJON: Det leveres balansert ventilasjon med temperaturvirkningsgrad 80 %, til alle boenheter. Aggregat av type Flexit C 2 eller tilsvarende, tenkt plassert i himling i gang. Det leveres avtrekksventiler fra våtrom som bad/kjøkken, samt tilluftsventiler fra stue/soverom. Kanaler for ventilasjonsanlegg utføres av spirorør, lagt skjult over nedforet himling eller innkasset langs vegger. For avtrekk fra kjøkken leveres ventilator. For å unngå problemer med for høyt fuktnivå i kanaler, må evt. tørketrommel være utstyrt med oppsamler for kondensvann.

11


MJÅTVEIT – “B5 SMARTBO” BYGG D OG E

GJELDENDE BESKRIVELSE Revidert 08.04.21

SANITÆRTEKNISKE INNSTALLASJONER: Vannforsyningen blir levert som ”rør i rør” system, med fordelerskap montert i vegg på bad over vegghengt toalett / plass for vaskemaskin. Det leveres varmvannsbereder som plasseres på bad, ved tak. Se for øvrig punkt SKAP OG INNREDNING BAD som angir leveransen av disse rom.

EL-INSTALLASJONER: El-skap/sikringsskap for boligene blir innfelt i vegg og montert i entre / gang. Måler for den enkelte bolig blir plassert på utside av boligene i egne skap, plassering mm avklares i detaljprosjektering. Ledningsnettet legges hovedsakelig skjult, men i forbindelse med klassifiserte lyd/brannvegger (gjelder ogsåp massivtrevegger) kan det forekomme synlige installasjoner. Til oppvarming leveres varmekabler i gulv på bad / vindfang styrt av termostat, samt panelovner. BELYSNING INNE: Bad leveres med 2 spotter i tak med dimmer, samt belysning i speilskap. Det leveres lys i ventilator på kjøkken. Belysning utover dette leveres ikke. BELYSNING MM UTE : Det leveres 1 utvendig lampe pr. hoved inngangsdør til den enkelte bolig – plassering avklares av elektriker. På terrasser leveres dobbel stikkontakt og en lampe. Det leveres lys innvendig i utvendige boder, og nødvendig belysning i carporter. Belysning i carporter og utvendig på svalganger styres av Tids ur og utvendige boder styres av bevegelsessensor , og strøm til disse dekkes via fellesutgifter.

10


MJÅTVEIT – “B5 SMARTBO” BYGG D OG E

GJELDENDE BESKRIVELSE Revidert 08.04.21

Det leveres ikke stikkontakter i carport / bod – for de som ønsker fremlegg for blant annet EL bil kan avtale dette som tilvalg hos elektriker. (pris for fremlegg til ladestasjon og egen kurs i sikringsskap er kr. 18 000,- inkludert mva. pr. plass) Utstyr for øvrig følger standard NEK 400/2014 og TEK17. ANTENNE, TELEFON, DATA: Det er inngått avtale med Canal Digital / Telenor om leveranse av en kollektiv avtale Komplett som inneholder både Tv & Internett. Produktene vil bli levert over fiberkabel og vil være på plass innen innflytting. Dette er en kollektiv avtale som vil bli fakturert i felleskostnadene. Utover den kollektive avtalen er det opp til hver enkelt om de ønsker å kjøpe mer innhold eller større internett hastigheter, men dette vil da bli belastet hver enkelt enhet. Det leveres tv/datauttak, samt nødvendig stikkontakter i boligene. Følgende punkt leveres i de ulike leiligheter: - Det leveres med 1 tv/datapunkt, punkt plassert i stue. Ekstra punkter kan bestilles som tilvalg hos prosjektets elektriker. Abonnement med Canal Digital tegnes av sameie, og grunnpakke inngår i månedlige felleskostnader. Ønsker man å oppgradere abonnement avtales dette direkte med Canal Digital og den enkelte boligkjøper mottar da faktura direkte fra Canal Digital på denne oppgraderingen.

BRANNSIKRING: I leilighetene blir det montert forskriftsmessig brannvarsling med seriekoblede røykvarslere.

11


MJÅTVEIT – “B5 SMARTBO” BYGG D OG E

GJELDENDE BESKRIVELSE Revidert 08.04.21

UTVENDIG ANLEGG: Det blir etablert lekeareal med benker og bord. Lekeapparater og sandkasse. Lekeplasser leveres inngjerdet mot interne veier. Interne transportveier i sameiet leveres med overflate av asfalt. Gangveier leveres med overflate som gruset. Tilkomstveier til de ulike boligene leveres med gruset overflate. I carporter leveres det overflate asfaltert, dette gjelder også for tilkomstvei til de ulke carporter. Det leveres maskinplanert jord på de større arealene som er vist som fellesareal (vist grønt på illustrasjoner) på situasjonsplan. Det leveres ikke planter og trær som vist på illustrasjoner. Det leveres ikke belegningsstein rundt gangveier / kjøreveier. Det leveres singelrenne langs alle avslutninger for asfaltert areal, samt singelrenne 2 meter utifra byggets veggliv. PARKERING:

Leilighetene får parkering i undeliggende carport eller i frittstående carport anlegg. Utvendig felles gjesteparkering.

AVFALL:

Det blir etablert egnede plasser for avfall.

POST:

Postkasser plassert ved innkjørsel til parkeringsområde.

OVERTAGELSE:

Ved overtagelse vil det bli gjennomført en befaring av boligen, der utbygger gjennomgår og overleverer boligens driftsinnstruks / FDV mappe. Boligen vil ved overtagelse være byggvasket. Dersom det ved ferdigbefaringen påpekes mindre mangler ved boligen, eller gjenstår utvendige arbeider som ikke kan utføres grunnet årstid, gir dette ikke grunn for kjøper til å nekte overtakelse. Påpekte og aksepterte/omforente mangler skal utbedres av utbygger innen rimelig tid. Feil eller mangler som ikke blir påpekt, og som kjøper med vanlig aktsom besiktigelse burde ha sett, kan ikke senere påberopes som mangel.

12


MJÅTVEIT – “B5 SMARTBO” BYGG D OG E

GJELDENDE BESKRIVELSE Revidert 08.04.21

Ved overtakelse skal det dokumenteres at alle innbetalinger, inkludert eventuelle tilleggsleveranser, er betalt før utlevering av nøkkel til leilighet finner sted. Det vil ved overtakelse bli utlevert 3 stk nøkler. Krymping i betong, tre, plater etc. kan medføre riss. Selger er ikke forpliktet til utbedring av slike mangler utover normer/krav i Norsk Standard NS 3420 utg 3 etter ”Anbefalte normale toleranseklasser” iht NBI 520.008. Skader som måtte skyldes kjøpers bruk eller manglende vedlikehold vil heller ikke vedrøre selger.

DIVERSE:

Ved utarbeidelse av arbeidstegninger og detaljering av prosjektet vil det kunne medføre endringer på leilighetene og tilpasninger i forhold til salgsprospektets tegninger, slik at endelige mål og arealer for den enkelte leilighet vil kunne avvike noe fra det som var oppgitt på salgstegninger og illustrasjoner, uten at dette gir grunnlag for endring av priser. Illustrasjoner av både interiør og ekstriør er ment å være av orienterende art og disse vil kunne avvike fra tegningsmateriell både i form og farge. Hvitevarer, møblering, planter etc. som er vist på tegninger er ikke inkludert i leilighetens pris, utover det som fremgår av denne beskrivelsen. Det vil være muligheter for å gjøre enkelte individuelle tilpasninger av leiligheten innenfor gitte frister og mot tillegg i pris. Kort tid etter beslutning om igangsettelse av prosjektet vil det bli utarbeidet en kundeperm med orienteringer om tilvalg. Det blir ikke anledning til å trekke ut leveranser for å få disse utført av andre enn de entreprenører som er kontrahert i prosjektet. Tilleggs- og endringsbestillinger må være avklart så tidlig at endringer kan gjennomføres uten at disse påvirker prosjektets fremdrift.

13


MJÅTVEIT – “B5 SMARTBO” BYGG D OG E

GJELDENDE BESKRIVELSE Revidert 08.04.21

SKISSE SOM ANGIR OMFANG AV LEVERANSE AV MASSIV TRE I DETTE PROSJEKTET:

ILLUSTRASJON:

UTVENDIG TUN. Område som vist med gress/trær/busker leveres med overflate av soldet jord men uten gress / trær / planter / hekker.

14


BINDENDE KJØPSBEKREFTELSE PÅ EIENDOMMEN

Oppdragsnummer: 2706180058 / Megler: Kari Berland Adresse: Mjåtveit B5 - SMARTBO Gnr: 322 Bolig/leilighet nr.: Prospekt oppdatert: 27.04.2021

Kjøpesum iht. prisliste kr:

Skriver kr:

00/100

(I tillegg kommer omkostninger iht. salgsoppgaven og/eller prislisten. Eventuell andel fellesgjeld kommer i tillegg til kjøpesummen.)

Eventuelle forbehold:

KJØPSBEKREFTELSE

FINANSIERINGSPLAN

Lån i

v/

e-post

tlf

kr

Lån i

v/

e-post

tlf

kr

Egenkapital i

v/

e-post

tlf

kr

Undertegnede bekrefter med dette bindende bekreftelse på kjøp av ovennevnte eiendom. Bindende kjøpsbekreftelse er avgitt iht. de avtalebetingelser som fremgår av salgsoppgaven og/eller prislisten. Kjøper er inneforstått med at kopi av legitimasjon skal forelegges megler sammen med nærværende bindende bekreftelse på kjøp. Kjøper er ansvarlig for å forelegge finansieringsbekreftelse for hele kjøpesummen. Bindende bekreftelse på kjøp kan ikke trekkes tilbake

Navn:

Navn:

Personnr.: Tlf:

Tlf:

E-post:

E-post:

Adresse:

Adresse:

Postadr.:

Postadr.:

Sted: Underskrift:

44

Personnr.: Mobil:

Dato:

Sted: Underskrift:

EiendomsMegler 1 Nybygg Bergen, Postboks 1073 Sentrum, 5809 Bergen, T 915 02 070, E nybyggbergen@em1sr.no

Mobil:

Dato:


Kari Berland mob 410 73 038 kari.berland@em1sr.no

EiendomsMegler 1 Nybygg Bergen Utbygger:

Postboks 1073 Sentrum, 5809 BERGEN Org. nr. 919 622 369

Andre Hitland Mjåtveitmarka B16 AS

Telefon: 915 02 070 Oppdragsnr: 2706180058

Profile for Letspixel

B5 Smartbo  

B5 Smartbo  

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded