Page 1

‫ָ ּברו ְּך [בעשרה‪ֱ :‬אל ֹ ֵהינוּ] ׁ ֶש ָא ַכ ְלנ ּו ִמ ּ ׁ ֶשלּ וֹ ו ְּבטוּבוֹ ָחיִ ינוּ‪.‬‬ ‫המזמן ‪:‬‬ ‫ְ‬ ‫ְ‬ ‫ָ ּברוּך הוּא ו ָּברוּך ׁ ְשמוֹ ‪.‬‬ ‫המסובים ‪:‬‬ ‫ָ ּברו ְּך ַא ָּתה‪ ,‬יְ יָ ֱאל ֹ ֵהינוּ‪ֶ ,‬מ ֶל ְך ָהעוֹ ָלם‪ַ ,‬ה ָ ּזן ֶאת ָהעוֹ ָלם ֻ ּכלּ וֹ ְ ּבטוּבוֹ ‪ּ ְ ,‬ב ֵחן‬ ‫ְ ּב ֶח ֶסד ו ְּב ַר ֲח ִמים‪ .‬הוּא נוֹ ֵתן ֶל ֶחם ְל ָכל ָ ּב ָשׂ ר‪ּ ִ ,‬כי ְלעוֹ ָלם ַח ְסדּ וֹ ‪ .‬ו ְּבטוּבוֹ‬ ‫ַה ָ ּגדוֹ ל ָּת ִמיד לֹא ָח ַסר ָלנ ּו וְ ַאל יֶ ְח ַסר ָלנ ּו ָמזוֹ ן ְלעוֹ ָלם וָ ֶעד‪ּ ַ ,‬ב ֲעבוּר‬ ‫ׁ ְשמוֹ ַה ָ ּגדוֹ ל‪ּ ִ ,‬כי הוּא ֵאל זָ ן ו ְּמ ַפ ְרנֵ ס ַלכּ ֹל ו ֵּמ ִטיב ַלכּ ֹל‪ ,‬ו ֵּמ ִכין ָמזוֹ ן ְל ָכל‬ ‫ְ ּב ִר ּיוֹ ָתיו ֲא ׁ ֶשר ָ ּב ָרא‪ּ ָ .‬ברו ְּך ַא ָּתה יְ יָ ַה ָ ּזן ֶאת ַהכּ ֹל‪.‬‬ ‫נוֹ ֶדה ְ ּל ָך‪ ,‬יְ יָ ֱאל ֹ ֵהינוּ‪ַ ,‬על ׁ ֶש ִהנְ ַח ְל ָּת ַל ֲאבוֹ ֵתינ ּו ֶא ֶרץ ֶח ְמדָּ ה טוֹ ָבה‬ ‫יתנ ּו ִמ ֵ ּבית‬ ‫אתנוּ‪ ,‬יְ יָ ֱאל ֹ ֵהינוּ‪ֵ ,‬מ ֶא ֶרץ ִמ ְצ ַריִ ם‪ ,‬ו ְּפ ִד ָ‬ ‫ו ְּר ָח ָבה‪ ,‬וְ ַעל ׁ ֶשהוֹ ֵצ ָ‬ ‫ית ָך ׁ ֶש ָח ַת ְמ ָּת ִ ּב ְב ָשׂ ֵרנוּ‪ ,‬וְ ַעל ּתוֹ ָר ְת ָך ׁ ֶש ִ ּל ַּמ ְד ָּתנוּ‪ ,‬וְ ַעל‬ ‫ֲע ָב ִדים‪ ,‬וְ ַעל ְ ּב ִר ְ‬ ‫ֻח ֶ ּק ָ‬ ‫ילת ָמזוֹ ן‬ ‫יך ׁ ֶשהוֹ ַד ְע ָּתנוּ‪ ,‬וְ ַעל ַח ִ ּיים ֵחן וָ ֶח ֶסד ׁ ֶשחוֹ נַ נְ ָּתנוּ‪ ,‬וְ ַעל ֲא ִכ ַ‬ ‫ׁ ָש ַא ָּתה זָ ן ו ְּמ ַפ ְרנֵ ס אוֹ ָתנ ּו ָּת ִמיד‪ּ ְ ,‬ב ָכל יוֹ ם ו ְּב ָכל ֵעת ו ְּב ָכל ׁ ָש ָעה‪.‬‬ ‫יבת ִצ ּיוֹ ן ָהיִ ינ ּו ְ ּכח ְֹל ִמים‪ָ .‬אז יִ ָּמ ֵלא ְשׂ חוֹ ק‬ ‫ׁ ִשיר ַה ַּמ ֲעלוֹ ת‪ּ ְ .‬ב ׁשוּב יְ יָ ֶאת ׁ ִש ַ‬ ‫ֹאמר ּו ַבגּוֹ יִ ם‪ִ .‬הגְ דִּ יל יְ יָ ַל ֲעשׂ וֹ ת ִעם ֵא ֶ ּלה‪ִ .‬הגְ דִּ יל‬ ‫ּ ִפינ ּו ו ְּל ׁשוֹ נֵ נ ּו ִר ָ ּנה‪ָ ,‬אז י ְ‬ ‫יקים ַ ּב ֶ ּנגֶ ב‪.‬‬ ‫יתנ ּו ַ ּכ ֲא ִפ ִ‬ ‫יְ יָ ַל ֲעשׂ וֹ ת ִע ָּמנוּ‪ָ ,‬היִ ינ ּו ְשׂ ֵמ ִחים‪ׁ .‬שו ָּבה יְ יָ ֶאת ׁ ְש ִב ֵ‬ ‫ַה ּז ְֹר ִעים ְ ּב ִד ְמ ָעה ְ ּב ִר ָ ּנה יִ ְקצֹרוּ‪ָ .‬הלוֹ ְך יֵ ֵל ְך ו ָּבכֹה נ ֵֹשׂ א ֶמ ׁ ֶש ְך ַה ָ ּז ַרע‪ ,‬בּ ֹא‬ ‫יָ בֹא ְב ִר ָ ּנה נ ֵֹשׂ א ֲא ֻל ּמ ָֹתיו‪.‬‬ ‫יש המוסיפים‪:‬‬

‫יב ֵר ְך ָ ּכל ָ ּב ָשׂ ר ׁ ֵשם ָק ְד ׁשוֹ ְלעוֹ ָלם וָ ֶעד‪ .‬וַ ֲאנַ ְחנ ּו‬ ‫ְּת ִה ַלת יְ יָ יְ ַד ֶ ּבר ּ ִפי‪ .‬וִ ָ‬ ‫נְ ָב ֵר ְך יָ ּה‪ֵ .‬מ ַע ָּתה וְ ַעד עוֹ ָלם‪ַ .‬ה ְללוּיָ ּה‪ .‬הוֹ ד ּו ַליְ יָ ִ ּכי טוֹ ב ִ ּכי ְלעוֹ ָלם‬ ‫יע ָ ּכל ְּת ִה ָ ּלתוֹ ‪.‬‬ ‫ַח ְסדּ וֹ ‪ִ .‬מי יְ ַמ ֵ ּלל ְ ּגבוּרוֹ ת יְ יָ ‪ .‬יַ ׁ ְש ִמ ַ‬

‫ ‬

‫המזמן ‪:‬‬ ‫המסובים ‪:‬‬ ‫המזמן ‪:‬‬

‫המסובים ‪:‬‬

‫ַרבּ ו ַׂתי‪ ,‬נְ ָב ֵר ְך‪.‬‬ ‫ְ‬ ‫יְ ִהי ׁ ֵשם יְ יָ ְמב ָֹרך ֵמ ַע ָּתה וְ ַעד עוֹ ָלם‪.‬‬ ‫יְ ִהי ׁ ֵשם יְ יָ ְמב ָֹר ְך ֵמ ַע ָּתה וְ ַעד עוֹ ָלם‪.‬‬ ‫ִ ּב ְר ׁשוּת ָמ ָרנָ ן וְ ַר ָ ּבנָ ן וְ ַרבּ ו ַׂתי‪ ,‬נְ ָב ֵר ְך‬ ‫[בעשרה‪ֱ :‬אל ֹ ֵהינוּ] ׁ ֶש ָא ַכ ְלנ ּו ִמ ּ ׁ ֶשלּ וֹ ‪.‬‬ ‫ָ ּברו ְּך [בעשרה‪ֱ :‬אל ֹ ֵהינוּ] ׁ ֶש ָא ַכ ְלנ ּו ִמ ּ ׁ ֶשלּ וֹ ו ְּבטוּבוֹ ָחיִ ינוּ‪.‬‬

‫וְ ַעל ַהכּ ֹל‪ ,‬יְ יָ ֱאל ֹ ֵהינוּ‪ֲ ,‬אנַ ְחנ ּו מוֹ ִדים ָל ְך ו ְּמ ָב ְר ִכים אוֹ ָת ְך‪ ,‬יִ ְת ָ ּב ַר ְך ׁ ִש ְמ ָך‬ ‫ְ ּב ִפי ָ ּכל ַחי ָּת ִמיד ְלעוֹ ָלם וָ ֶעד‪ּ ַ ,‬כ ָ ּכתוּב‪ :‬וְ ָא ַכ ְל ָּת וְ ָשׂ ָב ְע ָּת ו ֵּב ַר ְכ ָּת ֶאת יְ יָ‬ ‫ֱאל ֹ ֶה ָ‬ ‫יך ַעל ָה ָא ֶרץ ַה ּט ָֹבה ֲא ׁ ֶשר נָ ַתן ָל ְך‪ּ ָ .‬ברו ְּך ַא ָּתה יְ יָ ַעל ָה ָא ֶרץ וְ ַעל‬ ‫ַה ָּמזוֹ ן‪.‬‬ ‫ַר ֵחם יְ יָ ֱאל ֹ ֵהינוּ‪ַ ,‬על יִ ְשׂ ָר ֵאל ַע ֶּמ ָך‪ ,‬וְ ַעל יְ רו ׁ ָּש ַליִ ם ִע ֶיר ָך‪ ,‬וְ ַעל ִצ ּיוֹ ן ִמ ׁ ְש ַ ּכן‬ ‫יח ָך‪ ,‬וְ ַעל ַה ַ ּביִ ת ַה ָ ּגדוֹ ל וְ ַה ָ ּקדוֹ ׁש ׁ ֶש ִ ּנ ְק ָרא‬ ‫ְ ּכבוֹ ֶד ָך‪ ,‬וְ ַעל ַמ ְלכוּת ֵ ּבית דָּ וִ ד ְמ ׁ ִש ֶ‬ ‫יחנוּ‪ ,‬וְ ַה ְרוַ ח‬ ‫ׁ ִש ְמ ָך ָע ָליו‪ֱ .‬אל ֹ ֵהינ ּו ָא ִבינוּ‪ְ .‬ר ֵענוּ‪ ,‬זוּנֵ נוּ‪ַ ּ ,‬פ ְרנְ ֵסנ ּו וְ ַכ ְל ְ ּכ ֵלנ ּו וְ ַה ְרוִ ֵ‬ ‫יכנוּ‪ ,‬יְ יָ ֱאל ֹ ֵהינוּ‪ ,‬לֹא ִל ֵידי‬ ‫ָלנ ּו יְ יָ ֱאל ֹ ֵהינ ּו ְמ ֵה ָרה ִמ ָ ּכל ָצרוֹ ֵתינוּ‪ ,‬וְ נָ א ַאל ַּת ְצ ִר ֵ‬ ‫ַמ ְּתנַ ת ָ ּב ָשׂ ר וָ ָדם וְ לֹא ִל ֵידי ַה ְלוָ ָא ָתם‪ּ ִ ,‬כי ִאם ְליָ ְד ָך ַה ְּמ ֵל ָאה‪ַ ,‬ה ּ ְפתו ָּחה‪,‬‬ ‫בוֹש וְ לֹא נִ ָ ּכ ֵלם ְלעוֹ ָלם וָ ֶעד‪.‬‬ ‫ַה ְ ּק ׁ ָ‬ ‫דוֹשה וְ ָה ְר ָח ָבה‪ֶ ׁ ,‬שלּ ֹא נֵ ׁ‬ ‫בשבת‬

‫ית‬ ‫ַעל ַה ִ ּנ ִּסים וְ ַעל ַה ּ ֻפ ְר ָקן וְ ַעל ַה ְ ּגבוּרוֹ ת וְ ַעל ַה ְּת ׁשוּעוֹ ת וְ ַעל ַה ִּמ ְל ָחמוֹ ת ׁ ֶש ָע ִשׂ ָ‬ ‫ַל ֲאבוֹ ֵתינ ּו ַ ּב ָ ּי ִמים ָה ֵהם ַב ְ ּז ַמן ַה ֶ ּזה‪.‬‬

‫יצנוּ‪ ,‬יְ יָ ֱאל ֹ ֵהינוּ‪ּ ְ ,‬ב ִמ ְצוֹ ֶת ָ‬ ‫יעי‪ַ ,‬ה ּ ׁ ַש ָ ּבת ַה ָ ּגדוֹ ל וְ ַה ָ ּקדוֹ ׁש‬ ‫יך‪ ,‬ו ְּב ִמ ְצוַ ת יוֹ ם ַה ּ ׁ ְש ִב ִ‬ ‫ְר ֵצה וְ ַה ֲח ִל ֵ‬ ‫ַהזֶ ּ ה‪ּ ִ .‬כי יוֹ ם זֶ ה ָ ּגדוֹ ל וְ ָקדוֹ ׁש הוּא ְל ָפנֶ ָ‬ ‫יך‪ִ ,‬ל ׁ ְש ָ ּבת בּ וֹ וְ ָלנו ַּח בּ וֹ ְ ּב ַא ֲה ָבה ְ ּכ ִמ ְצוַ ת ְרצוֹ נֶ ָך‪.‬‬ ‫ו ִּב ְרצוֹ נְ ָך ַהנִ יח ָלנוּ‪ ,‬יְ יָ ֱאל ֹ ֵהינוּ‪ֶ ׁ ,‬שלּ ֹא ְת ֵהא ָצ ָרה וְ יָ גוֹ ן וַ ֲאנָ ָחה ְ ּביוֹ ם ְמנו ָּח ֵתנוּ‪ .‬וְ ַה ְר ֵאנוּ‪ ,‬יְ יָ‬ ‫ֱאל ֹ ֵהינוּ‪ּ ְ ,‬בנֶ ָח ַמת ִצ ּיוֹ ן ִע ֶיר ָך‪ ,‬ו ְּב ִבנְ יַ ן יְ רו ׁ ָּש ַליִ ם ִעיר ָק ְד ׁ ֶש ָך‪ּ ִ ,‬כי ַא ָּתה הוּא ַ ּב ַעל ַהיְ ׁשוּעוֹ ת‬ ‫ו ַּב ַעל ַה ֶ ּנ ָחמוֹ ת‪.‬‬

‫בחנוכה‬

‫בראש חודש‪ ,‬ביום טוב ובחול המועד‬

‫בחנוכה ובפורים‬

‫ימי ַמ ִּת ְתיָ ה ּו ֶ ּבן יוֹ ָחנָ ן כּ ֵֹהן ָ ּגדוֹ ל ַח ׁ ְשמוֹ נַ אי ו ָּבנָ יו‪ּ ְ ,‬כ ׁ ֶש ָע ְמ ָדה ַמ ְלכוּת יָ וָ ן ָה ְר ׁ ָש ָעה ַעל‬ ‫ִ ּב ֵ‬ ‫יחם ּתוֹ ָר ֶת ָך ו ְּל ַה ֲע ִב ָירם ֵמ ֻח ֵ ּקי ְרצוֹ נֶ ָך‪ ,‬וְ ַא ָּתה ְ ּב ַר ֲח ֶמ ָ‬ ‫יך ָה ַר ִ ּבים‬ ‫ַע ְּמ ָך יִ ְשׂ ָר ֵאל‪ְ ,‬ל ַה ׁ ְש ִ ּכ ָ‬ ‫יבם‪ ,‬דַּ נְ ָּת ֶאת דִּ ינָ ם‪ ,‬נָ ַק ְמ ָּת ֶאת נִ ְק ָמ ָתם‪ָ ,‬מ ַס ְר ָּת‬ ‫ָע ַמ ְד ָּת ָל ֶהם ְ ּב ֵעת ָצ ָר ָתם‪ַ .‬ר ְב ָּת ֶאת ִר ָ‬ ‫ִ ּגבּ וֹ ִרים ְ ּביַ ד ַח ָ ּל ׁ ִשים‪ ,‬וְ ַר ִ ּבים ְ ּביַ ד ְמ ַע ִּטים‪ ,‬ו ְּט ֵמ ִאים ְ ּביַ ד ְטהוֹ ִרים‪ ,‬ו ְּר ׁ ָש ִעים ְ ּביַ ד‬ ‫ית ׁ ֵשם ָ ּגדוֹ ל וְ ָקדוֹ ׁש ְ ּבעוֹ ָל ֶמ ָך‪ ,‬ו ְּל ַע ְּמ ָך‬ ‫יקים‪ ,‬וְ זֵ ִדים ְ ּביַ ד עוֹ ְס ֵקי תוֹ ָר ֶֽת ָך‪ ,‬ו ְּל ָך ָע ִשׂ ָ‬ ‫ַצדִּ ִ‬ ‫ית ְּת ׁשו ָּעה גְ דוֹ ָלה ו ֻּפ ְר ָקן ְ ּכ ַה ּיוֹ ם ַה ֶ ּזה‪ .‬וְ ַא ַחר ָ ּכ ְך ָ ּבא ּו ָבנֶ ָ‬ ‫ית ָך‪,‬‬ ‫יך ִל ְד ִביר ֵ ּב ֶ‬ ‫יִ ְשׂ ָר ֵאל ָע ִשׂ ָ‬ ‫יכ ֶל ָך‪ ,‬וְ ִט ֲהר ּו ֶאת ִמ ְקדָּ ׁ ֶש ָך‪ ,‬וְ ִה ְד ִליק ּו נֵ רוֹ ת ְ ּב ַח ְצרוֹ ת ָק ְד ׁ ֶש ָך‪ ,‬וְ ָק ְבע ּו ׁ ְשמוֹ נַ ת‬ ‫ו ִּפ ּנ ּו ֶאת ֵה ָ‬ ‫יְ ֵמי ֲחנֻ ָ ּכה ֵאלּ וּ‪ְ ,‬להוֹ דוֹ ת ו ְּל ַה ֵ ּלל ְל ׁ ִש ְמ ָך ַה ָ ּגדוֹ ל‪.‬‬ ‫בפורים‬

‫יהם ָה ָמן ָה ָר ׁ ָשע‪ּ ִ ,‬ב ֵ ּק ׁש ְל ַה ׁ ְש ִמיד‪,‬‬ ‫ימי ָמ ְרדְּ ַכי וְ ֶא ְס ֵּתר ְ ּב ׁשו ׁ ַּשן ַה ִ ּב ָירה‪ּ ְ ,‬כ ׁ ֶש ָע ַמד ֲע ֵל ֶ‬ ‫ִ ּב ֵ‬ ‫לשה ָע ָשׂ ר‬ ‫ַל ֲהרֹג ו ְּל ַא ֵ ּבד ֶאת ָ ּכל ַה ְ ּיהו ִּדים‪ִ ,‬מ ַ ּנ ַער וְ ַעד זָ ֵקן‪ַ ,‬טף וְ נָ ׁ ִשים‪ּ ְ ,‬ביוֹ ם ֶא ָחד‪ּ ִ ,‬ב ׁ ְש ׁ ָ‬ ‫ְלח ֶֹד ׁש ׁ ְשנֵ ים ָע ָשׂ ר‪ ,‬הוּא ח ֶֹד ׁש ֲא ָדר‪ ,‬ו ׁ ְּש ָל ָלם ָלבוֹ ז‪ .‬וְ ַא ָּתה ְ ּב ַר ֲח ֶמ ָ‬ ‫יך ָה ַר ִ ּבים ֵה ַפ ְר ָּת ֶאת‬ ‫ֹאשוֹ ‪ ,‬וְ ָתל ּו אוֹ תוֹ וְ ֶאת ָ ּבנָ יו ַעל‬ ‫ֲע ָצתוֹ ‪ ,‬וְ ִק ְל ַק ְל ָּת ֶאת ַמ ֲח ׁ ַש ְב ּתוֹ ‪ ,‬וַ ֲה ׁ ֵשבוֹ ָת לּ וֹ ְ ּגמוּלוֹ ְ ּבר ׁ‬ ‫ָה ֵעץ‪.‬‬

‫יע‪ ,‬וְ יֵ ָר ֶאה וְ יֵ ָר ֶצה וְ יִ ּ ׁ ָש ַמע‪ ,‬וְ יִ ּ ָפ ֵקד וְ יִ ָ ּז ֵכר‪.‬‬ ‫ֱאל ֹ ֵהינ ּו וֵ אל ֹ ֵהי ֲאבוֹ ֵתינוּ‪ ,‬יַ ֲע ֶלה וְ יָ בוֹ א וְ יַ ִ ּג ַ‬ ‫יח ֶ ּבן דָּ וִ ד ַע ְבדֶּ ָך‪ ,‬וְ זִ ְכרוֹ ן יְ רו ׁ ָּש ַליִ ם ִעיר‬ ‫זִ ְכרוֹ נֵ נ ּו ו ִּפ ְקדוֹ נֵ נוּ‪ ,‬וְ זִ ְכרוֹ ן ֲאבוֹ ֵתינוּ‪ ,‬וְ זִ ְכרוֹ ן ָמ ׁ ִש ַ‬ ‫ָק ְד ׁ ֶש ָך‪ ,‬וְ זִ ְכרוֹ ן ָ ּכל ַע ְּמ ָך ֵ ּבית יִ ְשׂ ָר ֵאל ְל ָפנֶ ָ‬ ‫יטה ְלטוֹ ָבה‪ְ ,‬ל ֵחן ו ְּל ֶח ֶסד ו ְּל ַר ֲח ִמים‪,‬‬ ‫יך‪ִ ,‬ל ְפ ֵל ָ‬ ‫ְל ַח ִ ּיים ו ְּל ׁ ָשלוֹ ם ְ ּביוֹ ם‪:‬‬ ‫ֹאש ַהח ֶֹד ׁש  בראש השנה‪ַ :‬ה ִ ּז ָ ּכרוֹ ן בסוכות‪ַ :‬חג ַה ֻּסכּ וֹ ת  ‬ ‫בראש חדש‪ :‬ר ׁ‬ ‫בשמי”ע ובש”ת‪ַ :‬ה ׁ ְש ִמינִ י ַחג ָה ֲע ֶצ ֶרת  בפסח‪ַ :‬חג ַה ַּמ ּצוֹ ת  בשבועות‪ַ :‬חג ַה ּ ׁ ָשבוּעוֹ ת‬ ‫יענ ּו בוֹ ְל ַח ִ ּיים‪ ,‬ו ִּב ְד ַבר‬ ‫ַה ֶ ּזה‪ .‬זָ ְכ ֵרנוּ‪ ,‬יְ יָ ֱאל ֹ ֵהינוּ‪ ,‬בּ וֹ ְלטוֹ ָבה‪ .‬ו ָּפ ְק ֵדנ ּו בוֹ ִל ְב ָר ָכה‪ .‬וְ הוֹ ׁ ִש ֵ‬ ‫יענוּ‪ּ ִ ,‬כי ֵא ֶל ָ‬ ‫יך ֵעינֵ ינוּ‪ּ ִ ,‬כי ֵאל ֶמ ֶל ְך ַח ּנוּן‬ ‫יְ ׁשו ָּעה וְ ַר ֲח ִמים חוּס וְ ָח ֵ ּננ ּו וְ ַר ֵחם ָע ֵלינ ּו וְ הוֹ ׁ ִש ֵ‬ ‫וְ ַרחוּם ָא ָּתה‪.‬‬

‫ו ְּבנֵ ה יְ רו ׁ ָּש ַליִ ם ִעיר ַה ּק ֶֹד ׁש ִ ּב ְמ ֵה ָרה ְביָ ֵמינוּ‪ּ ָ .‬ברו ְּך ַא ָּתה יְ יָ בּ וֹ נֵ ה‬ ‫ְב ַר ֲח ָמיו יְ רו ׁ ָּש ָליִ ם‪ָ .‬א ֵמן‪.‬‬ ‫ְ‬ ‫ָ ּברו ְּך ַא ָּתה‪ ,‬יְ יָ ֱאל ֹ ֵהינוּ‪ֶ ,‬מ ֶלך ָהעוֹ ָלם‪ָ ,‬ה ֵאל ָא ִבינוּ‪ַ ,‬מ ְל ֵ ּכנוּ‪ַ ,‬אדִּ ֵירנוּ‪,‬‬ ‫בּ וֹ ְר ֵאנוּ‪ ,‬גּוֹ ֲא ֵלנוּ‪ ,‬יוֹ ְצ ֵרנוּ‪ְ ,‬קדוֹ ׁ ֵשנ ּו ְקדוֹ ׁש יַ ֲעקֹב‪ ,‬רוֹ ֵענ ּו רוֹ ֵעה יִ ְשׂ ָר ֵאל‪.‬‬

‫יטיב‪,‬‬ ‫יטיב‪ ,‬הוּא ֵמ ִ‬ ‫ַה ֶּמ ֶל ְך ַה ּטוֹ ב וְ ַה ֵּמ ִטיב ַלכּ ֹל‪ֶ ׁ ,‬ש ְ ּב ָכל יוֹ ם וָ יוֹ ם הוּא ֵה ִ‬ ‫יטיב ָלנוּ‪ ,‬הוּא גְ ָמ ָלנוּ‪ ,‬הוּא גוֹ ְמ ֵלנוּ‪ ,‬הוּא יִ גְ ְמ ֵלנ ּו ָל ַעד ְל ֵחן‬ ‫הוּא יֵ ִ‬ ‫ישו ָּעה‪ ,‬נֶ ָח ָמה‪,‬‬ ‫ו ְּל ֶח ֶסד ו ְּל ַר ֲח ִמים ו ְּל ֶרוַ ח‪ַ ,‬ה ָ ּצ ָלה וְ ַה ְצ ָל ָחה ְ ּב ָר ָכה וִ ׁ‬ ‫ּ ַפ ְרנָ ָסה וְ ַכ ְל ָ ּכ ָלה‪ ,‬וְ ַר ֲח ִמים וְ ַח ִ ּיים וְ ׁ ָשלוֹ ם וְ ָכל טוֹ ב‪ ,‬ו ִּמ ָ ּכל טוּב לעוֹ ָלם‬ ‫ַאל יְ ַח ְּס ֵרנוּ‪.‬‬ ‫ָה ַר ֲח ָמן הוּא יִ ְמל ֹ ְך ָע ֵלינ ּו ְלעוֹ ָלם וָ ֶעד‪ָ .‬ה ַר ֲח ָמן הוּא יִ ְת ָ ּב ַר ְך ַ ּב ּ ׁ ָש ַמיִ ם‬ ‫ו ָּב ָא ֶרץ‪ָ .‬ה ַר ֲח ָמן הוּא יִ ׁ ְש ַּת ַ ּבח ְלדוֹ ר דּ וֹ ִרים‪ ,‬וְ יִ ְת ּ ָפ ַאר ָ ּבנ ּו ָל ַעד ו ְּלנֵ ַצח‬ ‫נְ ָצ ִחים‪ ,‬וְ יִ ְת ַהדַּ ר ָ ּבנ ּו ָל ַעד ו ְּלעוֹ ְל ֵמי עוֹ ָל ִמים‪ָ .‬ה ַר ֲח ָמן הוּא יְ ַפ ְרנְ ֵסנ ּו‬ ‫יכנ ּו קוֹ ְמ ִמ ּיוּת‬ ‫ארנ ּו וְ הוּא יוֹ ִל ֵ‬ ‫ְ ּב ָכבוֹ ד‪ָ .‬ה ַר ֲח ָמן הוּא יִ ׁ ְשבּ ֹר ֻע ֵ ּלנ ּו ֵמ ַעל ַצ ָּו ֵ‬ ‫ְל ַא ְר ֵצנוּ‪ָ .‬ה ַר ֲח ָמן הוּא יִ ׁ ְש ַלח ָלנ ּו ְ ּב ָר ָכה ְמ ֻר ָ ּבה ַ ּב ַ ּביִ ת ַה ֶ ּזה וְ ַעל ׁ ֻש ְל ָחן‬ ‫זֶ ה ׁ ֶש ָא ַכ ְלנ ּו ָע ָליו‪ָ .‬ה ַר ֲח ָמן הוּא יִ ׁ ְש ַלח ָלנ ּו ֶאת ֵא ִל ָ ּיה ּו ַה ָ ּנ ִביא זָ כוּר ַל ּטוֹב‬ ‫שר ָלנ ּו ְ ּבשׂ וֹ רוֹ ת טוֹבוֹ ת‪ ,‬יְ ׁשוּעוֹ ת וְ נֶ ָחמוֹ ת‪.‬‬ ‫וִ ַ‬ ‫יב ּ ֶ ׂ‬ ‫ָה ַר ֲח ָמן הוּא יְ ָב ֵר ְך‪:‬‬ ‫בבית ההורים‪ֶ :‬את ָא ִבי מוֹ ִרי ַ ּב ַעל ַה ַ ּביִ ת ַה ֶ ּזה‪ ,‬וְ ֶאת ִא ִּמי מוֹ ָר ִתי‬ ‫יתם‬ ‫ַ ּב ֲע ַלת ַה ַ ּביִ ת ַה ֶ ּזה‪ ,‬אוֹ ָתם וְ ֶאת ֵ ּב ָ‬ ‫וְ ֶאת זַ ְר ָעם וְ ֶאת ָ ּכל ֲא ׁ ֶשר ָל ֶהם‬ ‫בבית המארחים‪ֶ :‬את ַ ּב ַעל ַה ַ ּביִ ת ַה ֶ ּזה‪ ,‬וְ ֶאת ַ ּב ֲע ַלת ַה ַ ּביִ ת ַה ֶ ּזה‪,‬‬ ‫יתם וְ ֶאת זַ ְר ָעם וְ ֶאת ָ ּכל ֲא ׁ ֶשר ָל ֶהם‬ ‫אוֹ ָתם וְ ֶאת ֵ ּב ָ‬ ‫רעי‬ ‫י‪/‬ב ַע ִלי וְ ֶאת זַ ִ‬ ‫מי שהוא נשוי‪ :‬אוֹ ִתי וְ ֶאת ִא ׁ ְש ִּת ַ‬ ‫יתי וְ ֶאת ָ ּכל ֲא ׁ ֶשר ִלי‬ ‫וְ ֶאת ֵב ִ‬ ‫)את ָ ּכל ַה ְּמ ֻס ִ ּבין ַ ּכאן‪,‬‬ ‫(וְ ֶ‬ ‫וממשיכים ‪:‬‬ ‫אוֹ ָתנ ּו וְ ֶאת ָ ּכל ֲא ׁ ֶשר ָלנוּ‪ּ ְ ,‬כמוֹ ׁ ֶש ִ ּנ ְת ָ ּב ְרכ ּו ֲאבוֹ ֵתינוּ‪ַ ,‬א ְב ָר ָהם יִ ְצ ָחק‬ ‫וְ יַ ֲעקֹב ַ ּבכּ ֹל ִמכּ ֹל כּ ֹל‪ּ ֵ ,‬כן יְ ָב ֵר ְך אוֹ ָתנ ּו ֻ ּכ ָ ּלנ ּו יַ ַחד ִ ּב ְב ָר ָכה ׁ ְש ֵל ָמה‪,‬‬ ‫ֹאמר ָא ֵמן‪.‬‬ ‫וְ נ ַ‬ ‫שא‬ ‫ַ ּב ָּמרוֹ ם יְ ַל ְּמד ּו ֲע ֵל ֶ‬ ‫יהם וְ ָע ֵלינ ּו זְ כוּת ׁ ֶש ְּת ֵהא ְל ִמ ׁ ְש ֶמ ֶרת ׁ ָשלוֹ ם‪ ,‬וְ נִ ּ ָ ׂ‬ ‫ְב ָר ָכה ֵמ ֵאת יְ יָ ו ְּצ ָד ָקה ֵמ ֱאל ֹ ֵהי יִ ׁ ְש ֵענוּ‪ ,‬וְ נִ ְמ ָצא ֵחן וְ ֵשׂ ֶכל טוֹ ב ְ ּב ֵעינֵ י‬ ‫ֱאל ֹ ִהים וְ ָא ָדם‪.‬‬


‫ילנ ּו יוֹ ם ׁ ֶש ֻ ּכלּ וֹ ׁ ַש ָ ּבת ו ְּמנו ָּחה‬ ‫ָה ַר ֲח ָמן הוּא יַ נְ ִח ֵ‬ ‫בשבת‪ :‬‬ ‫ְל ַח ֵ ּיי ָהעוֹ ָל ִמים‪.‬‬ ‫ָה ַר ֲח ָמן הוּא יְ ַחדֵּ ׁש ָע ֵלינ ּו ֶאת ַהח ֶֹד ׁש ַה ֶ ּזה‬ ‫בראש חודש‪ :‬‬ ‫ְלטוֹ ָבה וְ ִל ְב ָר ָכה‪.‬‬ ‫ילנ ּו יוֹ ם ׁ ֶש ֻ ּכלּ וֹ טוֹ ב‪.‬‬ ‫ָה ַר ֲח ָמן הוּא יַ נְ ִח ֵ‬ ‫ביום טוב‪ :‬‬ ‫בראש השנה‪ָ :‬ה ַר ֲח ָמן הוּא יְ ַחדֵּ ׁש ָע ֵלינ ּו ֶאת ַה ּ ׁ ָשנָ ה ַה ּזֹאת‬ ‫ְלטוֹ ָבה וְ ִל ְב ָר ָכה‪.‬‬ ‫ָה ַר ֲח ָמן הוּא יָ ִקים ָלנ ּו ֶאת ֻס ַ ּכת דָּ וִ ד ַהנּוֹ ֶפ ֶלת‪.‬‬ ‫בסוכות‪ :‬‬ ‫ְ‬ ‫יחת ְ ּג ֻא ָ ּל ֵתנוּ‪.‬‬ ‫אשית ְצ ִמ ַ‬ ‫ָה ַר ֲח ָמן הוּא יְ ָב ֵרך ֶאת ְמ ִדינַ ת יִ ְשׂ ָר ֵאל‪ֵ ,‬ר ִ‬ ‫יהם‪.‬‬ ‫ָה ַר ֲח ָמן הוּא יְ ָב ֵר ְך ֶאת ַח ָ ּי ֵלי ְצ ָבא ַה ֲהגָ נָ ה ְליִ ְשׂ ָר ֵאל‪ ,‬וְ יִ ְשמוֹ ר ֲע ֵל ֶ‬ ‫ָה ַר ֲח ָמן הוּא יְ ָב ֵר ְך ֶאת ֲא ֵחינ ּו ֵ ּבית יִ ְש ָר ֵאל ַהנְ תוּנִ ים‬ ‫ילה ְלאוֹ ָרה‪.‬‬ ‫יאם ֵמ ָא ֵפ ָ‬ ‫ְ ּב ָצ ָרה וְ יוֹ ִצ ֵ‬ ‫יח ו ְּל ַח ֵ ּיי ָהעוֹ ָלם ַה ָ ּבא‪.‬‬ ‫ָה ַר ֲח ָמן הוּא יְ זַ ֵ ּכנ ּו ִלימוֹ ת ַה ָמ ׁ ִש ַ‬ ‫בשבת ובחגים‪ִ :‬מגְ דּ וֹ ל  בימים אחרים‪ַ :‬מגְ דִּ יל‬ ‫יְ ׁשוּעוֹ ת ַמ ְלכּ וֹ וְ ע ֶֹשׂ ה ֶח ֶסד ִל ְמ ׁ ִשיחוֹ ‪ְ ,‬ל ָדוִ ד ו ְּלזַ ְרעוֹ ַעד עוֹ ָלם‪ .‬ע ֶֹשׂ ה‬ ‫ׁ ָשלוֹ ם ִ ּב ְמרוֹ ָמיו הוּא יַ ֲע ֶשׂ ה ׁ ָשלוֹ ם ָע ֵלינ ּו וְ ַעל ָ ּכל יִ ְשׂ ָר ֵאל‪ ,‬וְ ִא ְמר ּו‬ ‫ָא ֵמן‪.‬‬ ‫יְ רא ּו ֶאת יְ יָ ְקדוֹ ׁ ָשיו‪ּ ִ ,‬כי ֵאין ַמ ְחסוֹ ר ִל ֵיר ָאיו‪ּ ְ .‬כ ִפ ִירים ָר ׁש ּו וְ ָר ֵעבוּ‪,‬‬ ‫וְ דוֹ ְר ׁ ֵשי יְ יָ לֹא יַ ְח ְסר ּו ָכל טוֹ ב‪ .‬הוֹ ד ּו ַלייָ ִ ּכי טוֹ ב‪ּ ִ ,‬כי ְלעוֹ ָלם ַח ְסדּ וֹ ‪.‬‬ ‫יע ְל ָכל ַחי ָרצוֹ ן‪ּ ָ .‬ברו ְּך ַה ֶ ּג ֶבר ֲא ׁ ֶשר יִ ְב ַטח ַ ּבייָ ‪,‬‬ ‫ּפוֹ ֵת ַח ֶאת יָ ֶד ָך ו ַּמ ְשׂ ִ ּב ַ‬ ‫יתי גַ ם זָ ַקנְ ִּתי‪ ,‬וְ לֹא ָר ִא ִ‬ ‫וְ ָהיָ ה יְ יָ ִמ ְב ַטחוֹ ‪ .‬נַ ַער ָהיִ ִ‬ ‫יתי ַצדִּ יק נֶ ֱעזָ ב‪ ,‬וְ זַ ְרעוֹ‬ ‫ְ‬ ‫ְמ ַב ֵ ּק ׁש ָל ֶחם‪ .‬יְ יָ עֹז ְל ַע ּמוֹ יִ ֵּתן‪ ,‬יְ יָ יְ ָב ֵרך ֶאת ַע ּמוֹ ַב ּ ׁ ָשלוֹ ם‪.‬‬

‫ברכה אחרונה מעין שלוש (על המחיה)‬ ‫ָ ּברו ְּך ַא ָּתה‪ ,‬יְ יָ ֱאל ֹ ֵהינוּ‪ֶ ,‬מ ֶל ְך ָהעוֹ ָלם‪,‬‬ ‫אחרי אכילה‬ ‫מחמשת מיני דגן‪:‬‬

‫אחרי‬ ‫שתיית יין‪:‬‬

‫אחרי אכילה‬ ‫משבעת המינים‪:‬‬

‫על דגן ועל יין‬ ‫שאכלו יחד‪:‬‬

‫ַעל ַה ִּמ ְחיָ ה‬ ‫ַעל ָה ֵעץ‬ ‫ַעל ַה ֶ ּג ֶפן‬ ‫ַעל ַה ִּמ ְחיָ ה וְ ַעל‬ ‫וְ ַעל ַה ַ ּכ ְל ָ ּכ ָלה‬ ‫וְ ַעל ּ ְפ ִרי ָה ֵעץ‬ ‫וְ ַעל ּ ְפ ִרי ַה ֶ ּג ֶפן‬ ‫ַה ַ ּכ ְל ָ ּכ ָלה‬ ‫וְ ַעל ַה ֶ ּג ֶפן‬ ‫וְ ַעל ּ ְפ ִרי ַה ֶ ּג ֶפן‬ ‫ית וְ ִהנְ ַח ְל ָּת ַל ֲאבוֹ ֵתינוּ‪ֶ ,‬ל ֱאכוֹ ל ִמ ּ ִפ ְריָ ּה‬ ‫ש ֶדה‪ ,‬וְ ַעל ֶא ֶרץ ֶח ְמדָּ ה טוֹ ָבה ו ְּר ָח ָבה‪ֶ ׁ ,‬ש ָר ִצ ָ‬ ‫וְ ַעל ְּתנו ַּבת ַה ּ ָ ׂ‬ ‫וְ ִל ְשׂ בּ ַֹע ִמ ּטו ָּב ּה‪ַ .‬ר ֵחם נָ א יְ יָ ֱאל ֹ ֵהינוּ‪ַ ,‬על יִ ְשׂ ָר ֵאל ַע ֶּמ ָך‪ ,‬וְ ַעל יְ רו ׁ ָּש ַליִ ם ִע ֶיר ָך‪ ,‬וְ ַעל ִצ ּיוֹ ן ִמ ׁ ְש ַ ּכן‬ ‫יכ ֶל ָך‪ ,‬ו ְּבנֵ ה יְ רו ׁ ָּש ַליִ ם ִעיר ַה ּק ֶֹד ׁש ִ ּב ְמ ֵה ָרה ְביָ ֵמינוּ‪ ,‬וְ ַה ֲע ֵלינ ּו ְלתוֹ ָכ ּה‪,‬‬ ‫ְ ּכבוֹ ֶד ָך‪ ,‬וְ ַעל ִמזְ ְ ּב ֲח ָך וְ ַעל ֵה ָ‬ ‫וְ ַשׂ ְּמ ֵחנ ּו ָב ּה וּנְ ָב ֶר ְכ ָך ִ ּב ְק ֻד ּ ׁ ָשה ו ְּב ָט ֳה ָרה‪.‬‬ ‫יצנ ּו ְ ּביוֹ ם ַה ּ ׁ ַש ָ ּבת ַה ֶּזה‪.‬‬ ‫ו ְּר ֵצה וְ ַה ֲח ִל ֵ‬ ‫בשבת‪ :‬‬ ‫ֹאש ַהח ֶֹד ׁש ַה ֶּזה‪.‬‬ ‫בראש חודש‪ :‬‬ ‫וְ זָ ְכ ֵרנ ּו ְלטוֹ ָבה ְ ּביוֹ ם ר ׁ‬ ‫וְ זָ ְכ ֵרנ ּו ְלטוֹ ָבה ְ ּביוֹ ם ַה ִּז ָ ּכרוֹ ן ַה ֶּזה‪.‬‬ ‫בראש השנה‪ :‬‬ ‫וְ זָ ְכ ֵרנ ּו ְלטוֹ ָבה ְ ּביוֹ ם ַחג ַה ֻּסכּ וֹ ת ַה ֶּזה‪.‬‬ ‫בסוכות‪ :‬‬ ‫וְ זָ ְכ ֵרנ ּו ְלטוֹ ָבה ְ ּביוֹ ם ׁ ְש ִמינִ י ֲע ֶצ ֶרת ַה ַחג ַה ֶּזה‪.‬‬ ‫בשמיני עצרת‪ :‬‬ ‫וְ זָ ְכ ֵרנ ּו ְלטוֹ ָבה ְ ּביוֹ ם ַחג ַה ַּמ ּצוֹ ת ַה ֶּזה‪.‬‬ ‫בפסח‪ :‬‬ ‫וְ זָ ְכ ֵרנ ּו ְלטוֹ ָבה ְ ּביוֹ ם ַחג ַה ּ ׁ ָשבוּעוֹ ת ַה ֶּזה‪.‬‬ ‫בשבועות‪ :‬‬ ‫ִ ּכי ַא ָּתה יְ יָ טוֹ ב ו ֵּמ ִטיב ַלכּ ֹל‪ ,‬וְ נוֹ ֶדה ְ ּל ָך ַעל ָה ָא ֶרץ‬ ‫אחרי אכילה‬ ‫מחמשת מיני דגן‪:‬‬

‫אחרי‬ ‫שתיית יין‪:‬‬

‫אחרי אכילה‬ ‫משבעת המינים‪:‬‬

‫על דגן ועל יין‬ ‫שאכלו יחד‪:‬‬

‫וְ ַעל ַה ִּמ ְחיָ ה‪.‬‬ ‫ָ ּברו ְּך ַא ָּתה יְ יָ ‪,‬‬ ‫ַעל ָה ָא ֶרץ‬ ‫וְ ַעל ַה ִּמ ְחיָ ה‪.‬‬

‫וְ ַעל ּ ְפ ִרי גַ ְפנָ ּה‪.‬‬ ‫ָ ּברו ְּך ַא ָּתה יְ יָ ‪,‬‬ ‫ַעל ָה ָא ֶרץ‬ ‫וְ ַעל ּ ְפ ִרי גַ ְפנָ ּה‪.‬‬

‫יה‪.‬‬ ‫וְ ַעל ּ ֵפרוֹ ֶת ָ‬ ‫ָ ּברו ְּך ַא ָּתה יְ יָ ‪,‬‬ ‫ַעל ָה ָא ֶרץ‬ ‫יה‪.‬‬ ‫וְ ַעל ּ ֵפרוֹ ֶת ָ‬

‫וְ ַעל ַה ִּמ ְחיָ ה‬ ‫וְ ַעל ּ ְפ ִרי גַ ְפנָ ּה‪.‬‬ ‫ָ ּברו ְּך ַא ָּתה יְ יָ ‪,‬‬ ‫ַעל ָה ָא ֶרץ‬ ‫וְ ַעל ַה ִּמ ְחיָ ה‬ ‫וְ ַעל ּ ְפ ִרי גַ ְפנָ ּה‪.‬‬

‫‪Adin & Maya’s B’nei Mitzvah‬‬ ‫‪O C TO B E R 2 0 1 6‬‬

‫ברכה אחרונה בורא נפשות‬

‫את ְל ַה ֲחיוֹ ת‬ ‫ָ ּברו ְּך ַא ָּתה‪ ,‬יְ יָ ֱאל ֹ ֵהינוּ‪ֶ ,‬מ ֶל ְך ָהעוֹ ָלם‪ ,‬בּ וֹ ֵרא נְ ָפ ׁשוֹ ת ַרבּ וֹ ת וְ ֶח ְסרוֹ נָ ן‪ַ ,‬על ָ ּכל ַמה ּ ׁ ֶש ָ ּב ָר ָ‬ ‫ָ ּב ֶהם נֶ ֶפ ׁש ָ ּכל ָחי‪ּ ָ .‬ברו ְּך ֵחי ָהעוֹ ָל ִמים‪.‬‬

‫‪© 2016 w w w.letsbench.com  |  ALL RIGHTS RESERVED‬‬ ‫‪MADE in isr aeL  |  NUSACH ASHKENAZ‬‬

‫‪THE FOGEL S CELEBR ATE‬‬

‫!‪let’s bench‬‬

Bar Mitzvah and Bat Mitzvah Bencher  

Ashkenaz Folding Card Four Panel Bencher