Page 99

3.1.2.6.3 Kinh nghiệm (trang 34)

Những sự thay đổi, cân nhắc của khách hàng trong hành vi mua sắm xuất phát từ kinh nghiệm của họ. Kinh nghiệm xuất hiện thông qua sự tác động qua lại giữa sự thôi thúc, các tác nhân kích thích, những tác nhân gợi ý, sự đáp ứng và sự củng cố

99

MARKETING CĂN BẢN - FULL  

T.s Lê Thanh Minh - Giảng viên kinh tế

MARKETING CĂN BẢN - FULL  

T.s Lê Thanh Minh - Giảng viên kinh tế