Page 98

3.1.2.6.2 Nhận thức (trang 34)

Nhận thức là một quá trình tiếp thu có chọn lọc: Do có quá nhiều thông tin gây nhiễu, nên con ngƣời chỉ chú ý nhiều đến những thông tin có liên quan đến nhu cầu của họ. Thông tin bị biến dạng trong quá trình nhận thức Khách hàng có xu hƣớng giải thích thông tin theo ý riêng, phóng đại vấn đê.̀ Nhận thức là quá trình ghi nhớ có chọn lọc: Khách hàng chỉ ghi nhớ những thông tin nào phù hợp với họ nhất. 98

MARKETING CĂN BẢN - FULL  

T.s Lê Thanh Minh - Giảng viên kinh tế

MARKETING CĂN BẢN - FULL  

T.s Lê Thanh Minh - Giảng viên kinh tế