Page 96

a.Lý thuyết động cơ của Freud 

Freud cho rằng con ngƣời đôi khi không ý thức đầy đủ những lực lƣợng tâm lý chi phối hành vi của mình. Họ có nhiều nhu cầu, ƣớc muốn bị đè nén ở dạng vô thức. Những nhu cầu này không mất đi nếu chƣa đƣợc thỏa mãn. Nó thể hiện ở sự nói lỡ lời, sự lo âu ám ảnh, trong giấc mơ.. Nhà quản trị cần có các kỹ thuật khám phá những nhu cầu tiềm ẩn trong khách hàng, phá vỡ những rào cản tâm lý, thông qua đó kích thích tiệu thụ. 96

MARKETING CĂN BẢN - FULL  

T.s Lê Thanh Minh - Giảng viên kinh tế

MARKETING CĂN BẢN - FULL  

T.s Lê Thanh Minh - Giảng viên kinh tế