Page 81

3.1.2.2 Mô hình hành vi khách hàng

Kích thích Kích thích Marketing Khác Sản phẩm Kinh tế Giá Công nghệ Ðịa điểm Chính trị Thúc dẩy Văn hóa

Hộp ñen của khách hàng

Các dặc điểm của khách hàng

Tiến trình quyết dịnh mua

Ðáp trả của Khách hàng Chọn sản phẩm Chọn nhãn hiệu Chọn nhà PP Thời gian mua Khối luợng mua

81

MARKETING CĂN BẢN - FULL  

T.s Lê Thanh Minh - Giảng viên kinh tế

MARKETING CĂN BẢN - FULL  

T.s Lê Thanh Minh - Giảng viên kinh tế