Page 67

2.2.5 Môi trƣờng chính trị * Nhà nuớc dùng các bộ luật quy định sản xuất, tiêu chuẩn chất lượng, tiêu thụ, nghĩa vụ của doanh nghiệp. Các công cụ quản lý vĩ mô: tài chính, tiền tệ, xuất nhập khẩu, v.v. 2.2.5.1 Các yếu tố chính trị: - Thể chế chính trị và tính ổn định của nó. - Thái độ của các đảng phái đối với kinh doanh. - Quan hệ với các quốc gia khác 67

MARKETING CĂN BẢN - FULL  

T.s Lê Thanh Minh - Giảng viên kinh tế

MARKETING CĂN BẢN - FULL  

T.s Lê Thanh Minh - Giảng viên kinh tế