Page 64

2.2.2 Nhân khẩu (demographic factors) Liên quan trực tiếp đến thị trƣờng và nhu cầu của khách hàng: Mở rộng hay thu hẹp  Sự thay đổi về cơ cấu tuổi tác, nhu cầu, sở thích, thói quen về sản phẩm dịch vụ.  Quá trình đô thị hóa, Quy mô hộ gia đình, nền giáo dục phát triển,..ảnh huởng đến Marketing 64

MARKETING CĂN BẢN - FULL  

T.s Lê Thanh Minh - Giảng viên kinh tế

MARKETING CĂN BẢN - FULL  

T.s Lê Thanh Minh - Giảng viên kinh tế