Page 63

2.2 Moâi tröờng vĩ moâ 2.2.1 Nhân tố kinh tế (economic factors) Thể hiện qua tốc độ tăng truởng kinh tế, thu nhập dân cư, cơ cấu ngành vùng kinh tế, tạo ra sức hấp dẫn của thị truờng - Các yếu tố khác nhu: thu nhập, sở thích, thoùi quen, ñieàu kiện phát triển kinh tế, lạm phát, quan hệ kinh tế quốc tế … 63

MARKETING CĂN BẢN - FULL  

T.s Lê Thanh Minh - Giảng viên kinh tế

MARKETING CĂN BẢN - FULL  

T.s Lê Thanh Minh - Giảng viên kinh tế