Page 61

Các tổ chức khác * Các tổ chức cơ quan chính quyền, hệ thống luật pháp, cơ quan kiểm toan, kiểm tra chất lƣợng sản phẩm…là những tổ chức ràng buộc hoạt động marketing. * Các tổ chức quần chúng trực tiếp: Hội bảo vệ nguời tiêu dùng, bảo vệ môi trường, can thiệp vào các hoạt dộng marketing.

61

MARKETING CĂN BẢN - FULL  

T.s Lê Thanh Minh - Giảng viên kinh tế

MARKETING CĂN BẢN - FULL  

T.s Lê Thanh Minh - Giảng viên kinh tế