Page 60

2.1.6 Công chúng và các tổ chức công cộng

* Giới tài chính: là nơi cung cấp nguồn vốn cho doanh nghiệp: ngân hàng, các tổ chức tài chính, cổ dơng,v.v… * Các phƣơng tiện thông tin đại chúng Báo chí, dài phát thanh, truyền hình, có ảnh huởng rất lớn tới hoạt động của doanh nghiệp.

60

MARKETING CĂN BẢN - FULL  

T.s Lê Thanh Minh - Giảng viên kinh tế

MARKETING CĂN BẢN - FULL  

T.s Lê Thanh Minh - Giảng viên kinh tế