Page 58

Khách hàng (Tiếp theo) 

Thị trường buôn bán trung gian : Gồm các

hãng buôn, đại lý mua hàng dể bán lại kiếm lời. 

Thị trường các tổ chức chính trị, tôn giáo

Phục vụ cho quản lý, an ninh quốc gia và phục vụ các cộng đồng tôn giáo.

58

MARKETING CĂN BẢN - FULL  
MARKETING CĂN BẢN - FULL  

T.s Lê Thanh Minh - Giảng viên kinh tế