Page 45

1.5 Triết lý quản trị marketing (trang 14, 15)

1.5.1 Quan điểm sản xuất 1.5.2 Quan điểm sản phẩm 1.5.3 Quan điểm bán hàng 1.5.4 Quan điểm marketing 1.5.5 Quan điểm marketing xã hội 1.5.6 Quan điểm marketing quan hệ 1.5.7 Xây dựng mối quan hệ vững chắc với khách hàng 45

MARKETING CĂN BẢN - FULL  

T.s Lê Thanh Minh - Giảng viên kinh tế

MARKETING CĂN BẢN - FULL  

T.s Lê Thanh Minh - Giảng viên kinh tế