Page 42

Tài sản khách hàng 

Tài sản khách hàng là tổng thể các giá trị trọn đời của tất cả khách hàng mang lại cho doanh nghiệp. Doanh nghiệp cần phải lựa chọn khách hàng một cách có chọn lọc, có thể phục vụ tốt và có thể thu đƣợc lợi nhuận (profitable customers)

42

MARKETING CĂN BẢN - FULL  

T.s Lê Thanh Minh - Giảng viên kinh tế

MARKETING CĂN BẢN - FULL  

T.s Lê Thanh Minh - Giảng viên kinh tế