Page 37

1.4.8.2 Chi phí (Costs) 

Khi đánh giá giá trị của sản phẩm, nguời tiêu dùng luôn luôn quan tâm tới giá cả, tức chi phí mà họ phải bỏ ra. Theo quan điểm tiêu dùng: chi phí đối với các loại hàng hóa là các hao tổn mà nguời tiêu dùng phải bỏ ra dể có đuợc những lợi ích do tiêu dùng hàng hoá mang lại (chi phí cơ hội)

37

MARKETING CĂN BẢN - FULL  

T.s Lê Thanh Minh - Giảng viên kinh tế

MARKETING CĂN BẢN - FULL  

T.s Lê Thanh Minh - Giảng viên kinh tế