Page 23

1.4.4. Sản phẩm (Products) 1.4.4.1 Khái niệm “Một sản phẩm là một thứ gì đó có thể được cung ứng ra thị truờng để thỏa mãn một nhu cầu hay ước muốn nào đó”(Philip Kotler (2003), Marketing management, Prentice Hall, p 407)

Sản phẩm là cung cấp cho khách hàng bao gồm: sản phẩm cụ thể, sản phẩm tâm lý và sự trải nghiệm. Sản phẩm gồm: Sản phẩm vật chất, dịch vụ, nơi chốn, địa danh, con nguời, tổ chức, ý tuởng, kinh nghiệm, thoâng tin.v.v… 23

MARKETING CĂN BẢN - FULL  

T.s Lê Thanh Minh - Giảng viên kinh tế

MARKETING CĂN BẢN - FULL  

T.s Lê Thanh Minh - Giảng viên kinh tế