Page 22

1.4.3.4 Cầu không đều (Irregular demand) 

Sức mua thay đổi theo mùa vụ, chu kỳ.

1.4.3.5 Cầu đầy đủ (full demand) Sản phẩm đƣợc tiêu thụ ở mức cao và ổn định. 1.4.3.6 Cầu vƣợt mức (Overfull demand): mức cầu vƣợt quá khả năng cung ứng. Doanh nghiệp có thể tăng giá, giảm khuyến mãi. 1.4.3.7 Cầu đối với những sản phẩm gây ảnh hƣởng xấu: thuốc lá, ma túy. Nhà marketing có thể dùng quảng cáo gây sợ hãi 22

MARKETING CĂN BẢN - FULL  

T.s Lê Thanh Minh - Giảng viên kinh tế

MARKETING CĂN BẢN - FULL  

T.s Lê Thanh Minh - Giảng viên kinh tế