Page 21

1.4.3.1 Cầu âm (Negative demand) 

Khách hàng không thích sản phẩm, thậm chí tìm cách tránh né. Ví dụ mua bảo hiểm, tiêm ngừa..

1.4.3.2 Cầu bằng không (No demand) Có thể do khách hàng không nhận biết hoặc không có sƣ̣ quan tâm đối với sản phẩm. Ví dụ máy rửa rau bằng ozone.

1.4.3.3 Cầu tiềm ẩn (latent demand): Ƣớc muốn tiềm ẩn về những sản phẩm chƣa có trên thị trƣờng. 21

MARKETING CĂN BẢN - FULL  

T.s Lê Thanh Minh - Giảng viên kinh tế

MARKETING CĂN BẢN - FULL  

T.s Lê Thanh Minh - Giảng viên kinh tế