Page 2

NỘI DUNG Chương I: Nội dung, bản chất và quy trình marketing Chương II: Môi trường marketing Chương III: Hành vi khách hàng Chương IV: Phân đoạn thị trường, lựa chọn thị trường mục tiêu Chương V: Định vị Chương VI: Chiến lược sản phẩm Chương VII: Chiến lược giá Chương VIII: chiến lược phân phối Chương IX: Chiến lược chiêu thị 2

MARKETING CĂN BẢN - FULL  

T.s Lê Thanh Minh - Giảng viên kinh tế

MARKETING CĂN BẢN - FULL  

T.s Lê Thanh Minh - Giảng viên kinh tế