Page 19

1.4.2 Ƣớc muốn (Wants) 

Là nhu cầu tự nhiên có dạng đặc thù, đòi hỏi đựơc đáp ứng bằng một hình thức đặc thù, phù hợp với các điều kiện văn hóa, nhận thức, tính cách, hành vi của con nguời Revlon: “Dùng son này bạn trẻ hôn 5 tuổi”

19

MARKETING CĂN BẢN - FULL  

T.s Lê Thanh Minh - Giảng viên kinh tế

MARKETING CĂN BẢN - FULL  

T.s Lê Thanh Minh - Giảng viên kinh tế