Page 18

1.4.1.3 Các mức độ của nhu cầu 

Nhu cầu đƣợc nói ra, thổ lộ: là lời trình bày mong muốn của khách hàng khi mua hàng: Tôi cần.., tôi muốn… Nhu cầu thât sự: Động cơ thức sự nằm phía sau lới phát biểu. Đó là những lợi ích cốt lõi của sản phẩm dịch vụ mà khách hàng muốn có. Nhu cầu chƣa đƣợc nêu ra: ví dụ mong đợi của khách hàng đối với ngƣời bán. Nhu cầu thích thú: Những lợi ích và dịch vụ phụ thêm ngoài thỏa thuận mua bán. Nhu cầu bí mật: sành điệu, có địa vị, trẻ trung,v.v 18

MARKETING CĂN BẢN - FULL  

T.s Lê Thanh Minh - Giảng viên kinh tế

MARKETING CĂN BẢN - FULL  

T.s Lê Thanh Minh - Giảng viên kinh tế