Page 117

Ritz-Carlton Câu 4: Kinh nghiệm trong quản lý: - Xác định phƣơng châm, chiến lƣợc kinh doanh rõ ràng, khác biệt, đem đến cho khách hàng một sự thỏa mãn cao nhất trong thang giá trị. - Hứa ít và thực hiện nhiều hơn lời hứa. - Xây dựng đội ngũ nhân viên hết lòng vì công việc, thông qua việc quan tâm đến đời sống vật chất và tinh thần của họ 117

MARKETING CĂN BẢN - FULL  

T.s Lê Thanh Minh - Giảng viên kinh tế

MARKETING CĂN BẢN - FULL  

T.s Lê Thanh Minh - Giảng viên kinh tế