Page 116

Ritz-Carlton Câu 3: tạo sao Ritz đặc biệt quan tâm đến nhân viên của nó? Vì: 1. Nhân viên là ngƣời thực hiện các phƣơng châm, đƣờng lối kinh doanh. Sự thành công hay thất bại phụ thuộc vào họ. 2. Quan tâm đến nhân viên để duy trì lòng trung thành của họ đối với công ty. Tỷ lệ nhân viên trong ngành du lịch bỏ việc rất cao, ảnh hƣởng rất lớn tới kinh doanh. 3. Tạo hình ảnh thƣơng hiệu thông qua nhân viên 116

MARKETING CĂN BẢN - FULL  

T.s Lê Thanh Minh - Giảng viên kinh tế

MARKETING CĂN BẢN - FULL  

T.s Lê Thanh Minh - Giảng viên kinh tế