Page 115

Ritz-Carlton Câu 2: Phƣơng châm hoạt động Tại sao phải có phƣơng châm hoạt động? - Khách hàng đƣợc chăm sóc nhƣ vua khi đến với Ritz, đáp ứng mọi nhu cầu của khách hàng dù là nhỏ nhất. - Tất cả mọi nhân viên đều đƣợc quán triệt về phƣơng châm này, dù đó là ai, cấp độ quản lý nào - Nó thực hiện phƣơng châm đó bằng cách: “hứa ít, làm nhiều”, tạo ra “delight” cho khách hàng 115

MARKETING CĂN BẢN - FULL  

T.s Lê Thanh Minh - Giảng viên kinh tế

MARKETING CĂN BẢN - FULL  

T.s Lê Thanh Minh - Giảng viên kinh tế